logo Taalvlinder

Militaire termen - landmacht


a  b  c  e  f  g  h  i  j k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w 
machinegun machinegeweer
magazine1 munitiedepot/-kamer/wapenkamer/Magazijn
magazine2 magazijn (van geweer)
magazine base magazijnbasis (pistool)
magazine catch magazijnvergrendelpal (pistool)
magazine rifle magazijngeweer
magnetron generator in radarzender
make war (up)on/against oorlog voeren tegen/strijden tegen
Mark X Mark X (niet vertalen)
mass destruction massavernietiging
maximum range het maximale bereik (van een wapen)
mechanised (division bv) gemotoriseerde (divisie)
medium artillery middelzware artillerie
medium artillery arm middelzwaar artillerieleger
medium heavy artillery middelzware artillerie
medium howitzer middelzware houwitser
medium machine gun middelzwaar machinegeweer
medium tank middelzware tank
mess rats/ratjetoe/soldatenkost; mess/kantine/eetzaal
mess hall detail kantine-corvee
mess jacket smokingjasje (vnl. van officieren)/apenpak
MI : military intelligence militaire inlichtingendienst
MIA missing in action
militarise militariseren;>van militair materieel voorzien
military leger/soldaten/strijdkrachten
military (bn) militair.../oorlogs…/dienst…/leger.../soldaten...
military academy militaire academie
military age, of de dienstplichtige leeftijd hebbend
military band militaire kapel
military engineer genieofficier
military honours militaire onderscheidingen
military hospital militair hospitaal
military-industrial militair-industrieel
military-industrial complex het militair-industrieel complex
military intelligence (agency) (MI) militaire inlichtingendienst
military law krijgsrecht/standrecht
military man militair/soldaat
military observer waarnemer
military operation militaire operatie
military police militaire politie/de MP
military port oorlogshaven
military service (leger)dienst
military tribunal krijgsraad/standrecht
mine (land)mijn
mineclearing mijnopruiming
minecleering tank mijnopruimingstank
minefield mijnenveld
missile raket
missing in action vermist
MM : military medal militaire onderscheiding
MMG medium machine gun
MO Medical Officer; military observer: waarnemer
molotov cocktail molotovcocktail
MP military police: militaire politie/MP
NSC generale staf
morale het moreel
mortar mortier
mortrep mortaring report
MOS: military occupational specialty vakgebied of specialisatie
mountain army bergleger
mountain artillery bergartillerie
mountain corps berglegerkorps
mountain division bergdivisie
mountain gun berggeschut
mountain howitzer berghouwitser
mountain troops bergtroepen/bergleger
MT mechanical transport
MTO Mechanical Transport Officer
MTGAS motor transport gasoline
muzzle mond (mortier);
national defence landsverdediging/nationale defensie
NCO; non-commissioned officer onderofficier
negation system apparatuur die vijandelijke systemen moet uitschakelen
Night Stalkers idem (Amerikaanse verkenningseenheid)
nuclear artillery nucleaire artillerie
nuclear warhead kernkop
november (vermoedelijk) aanduiding voor noord of noordelijk (N)
number nine purgeermiddel
observation post observatiepost
observatory observatiepost
observatory hill waarnemingsheuvel/waarnemingshoogte
observer waarnemer
offensive aanval
officer officier
officer commanding commandant
OFP ordnance field park
OP observation post
open up het vuur openen
operating rod veiligheidsgrendel (licht machinegeweer)
operation operatie
ORBAT order of battle
order bevel
ordnance (zwaar) geschut/voorraden en materieel
Ordnance Corps logistieke dienst/bevoorradingskorps
overextended sterk verspreid
panzer army pantserleger
panzer corps tankkorps
panzer division pantserdivisie
panzer grenadier division pantserinfanteriedivisie
panzer troops pantsertroepen
parachute army paratroepen
paratroops paratroepen
party afdeling/detachement
payload springlading
PD point detonating
pdr afk. van pounder (gewichtsaanduiding)
periscope sight periscopisch vizier (tank)
periscopic sight periscopisch vizier (tank)
personnel troepen/manschappen
personnel carrier personeelvoertuig
piece wapen
pile arms de geweren aan rotten zetten
pillbox kleine bunker (met kanon)
pilot besturing (raket)
pistol grip pistoolgreep (aut. geweer)
platoon peloton
pockets of resistance verzetshaarden
poison gas gifgas
pontoneer pontonnier
pontonier pontonnier
pontoon ponton
pontoon bridge pontonbrug
Post Exchange (PX) postkantoortje/winkeltje(op kazerneterrein)
potwar naoorlogs/na de oorlog
POW prisoner of war
pr afk. van pounder (gewichtsaanduiding)
present arms (commando) presenteer het geweer
pre-war vooroorlogs/voor de oorlog
primer slaghoedje (handgranaat)
prisoner of war krijgsgevangene
private soldaat (zonder rang)
private first class soldaat eerste klas
profession of arms, the een militaire loopbaan
projectile projectiel
projector werper/lanceerinrichting
propaganda propaganda
propellent charge stuwlading
proving ground testterrein
proximity fuse radarontstekingsknop (raket)
PW prisoner of war
PX Post Exchange
QMG / Quartermaster General kwartiermeester-generaal; hoofdintendant
Quartermaster Sergeant foerier
quartermaster intendant/kwartiermeester/kwartiermaker
quickstep militaire mars
quick stop snelle landing (helikopter)
radar-homing radargeleid
radar receiver radarontvanger
radar site radarstation
radio radio
radio station radiostation
radio telephony radiotelefonie
radio vehicle radiovoertuig
rail gun spoorweggeschut
railroad gun spoorweggeschut
railway gun spoorweggeschut
raise the siege het beleg opbreken
range bereik/reikwijdte (van een wapen)
Rangers Rangers: Amerikaanse commando-eenheid
rapid fire snelvuur; snelvuurgeschut
rate gyro snelheidsbepaling (raket)
rate of fire vuursnelheid
RDF radio direction finding
rear sight vizier (bazooka); vizierkeep (autom. geweer)
receiver laadslede (autom. geweer)
recoil terugstoot
recoilless terugstootloos
recoilless gun terugstootloos geschut/kanon (off. terugstootloze vuurmond)
recoilless rifle terugstootloos geweer
recoil mechanism terugstootmechanisme
recoil sleigh slede (houwitser)
recon verkenning
reconnaissance verkenning
reconnaissance tank verkenningstank
reconnaissance vehicle verkenningsvoertuig
recuperator cylinder vooruitbrengcilinder (houwitser)
recuperator cylinder front head vooruitbrengcilinderkop (houwitser)
reg. regiment
regiment regiment
regiment (ww) in regimenten indelen
regimental regiments.../van het regiment
regimental colour regimentsvaandel
regimental flag regimenstvaandel
regimentals regimentsuniform/militair uniform
regimental standard regimentsvaandel
regt regiment
reinforcements versterkingen
rendezvous verzamelplaats
reserve reservist
reserve (ww) opnieuw dienen
Reserve Officer resserveofficier
reserves reservetroepen
reservist reservist
retired buiten dienst/b.d.
return fire terugschieten
reverse arms (commando)het geweer met de kolf naar boven houden
reverse battery rugbatterij
reverse fire rugvuur
RIF : Reduction in Force troepenvermindering
rifle geweer/karabijn/buks/geschut (met getrokken loop); trek (spiraalvormige groef in loop van geweer)
rifle brigade karabinierspeloton/jagers
rifle grenade geweergranaat
rifle grenade launcher geweergranaatwerper
rifle man karabinier
rifle-range schietbaan/exercitieveld
riflescope (geweer)kijker
rifleshot geweerschot
rifling trekken (van de loop)
rights of war oorlogsgebruiken/oorlogsrecht
RO Reserve Officer
rocket raket
rocket battery raketbatterij
rocket launcher raketwerper
rocket launcher battalion raketwerperbataljon
rocket launcher frame raketframe
rocket motor raketmotor
rocket projectile raket
rocket projector raketwerper
rocket weapon raketwapen
ROTC reservekader
round/rounds schot(s); kogel; route
rounds, the ronde
R/T radio telephony
rules of engagement geweldsinstructies
RV rendezvous
rudder roer (raket)
SAA small arms ammunition
safety veiligheid (autom. geweer)
safety cap veiligheidskap (handgranaat)
salient de saillant (voorste punt van front)
SAM surface to air missile: grond-luchtraket / SAM-raket
SAM-site SAM-lanceerbasis
SAR search and rescue = SAR
SARGE surveillance and reconnaissance en verkenningsapparatuur
saturate platbombarderen
saturation bombing platbombarderen
SC Supreme Commander
scout verkenner
scout car verkenningswagen
screening smoke shell rookgranaat
Search and rescue role SAR-taak
search light zoeklicht
Second Lieutenant tweede luitenant
section smaldeel/peloton
sector afdeling
secure arms (commando) het geweer onder de oksel dragen met de loop naar beneden
see service, to ingezet worden/dienst doen/vechten
self-propelled gemotoriseerd
self-propelled artillery gemotoriseerde artillerie
self-propelled field artillery gemotoriseerde veldartillerie
self-propelled gun gemotoriseerd geschut
self propelled assault gun gemotoriseerd aanvalsgeschut
self-propelled mortar gemotoriseerde mortier
self-propelled mount gemotoriseerd onderstel
self-propellent gemotoriseerd
semi-automatic weapon semi-automatisch wapen
sergeant-chef (Frans) eerste sergeant
service krijgsmachtonderdeel; dienstvak
serviceman militair/soldaat
servicewoman vrouwelijke militair; milva/marva/luva
shell granaat; (AE)patroon
shock tactics stoottactiek
shock troops stoottroepen
shoulder pad schouderkussen (lanceerbuis)
shoulder rest schoudersteun
shrapnel (soort) granaat; granaatscherven
shrapnel grenade shrapnelgranaat
siege belegering
siege (ww) belegeren
siege artillery belegeringsartillerie
siege gun belegeringskanon
siege howitzer belegeringshouwitser
siege mortar belegeringsmortier
siege war(fare) belegeringsoorlog
sight richtmiddel (mortier)
signal seinapparaat
signal (ww) seinen
signal corps verbindingsdienst of verbindingstroepen
signal gun seinpistool
signal(l)er seiner
signal pistol seinpistool
single barrel ... eenloops ...
SITREP situation report
situation report verslag/situatierapport
skirt startmantel (van raket)
slide slede
sliding breech sluitwig (houwitser)
SMG sergeant-major: sergeant-majoor
smoke bombardment rookbombardement
smoke bomb discharger rookbommenwerper (tank)
smoke discharger rookwerper
smoke mortar rookmortier
smoke screen rookgordijn
smoke shell rookgranaat
smokethrower roowerper
snowdrop (sl) MP; lid van de Amerikaanse militaire politie
SOE Special Operations Executive
SOP standard operating procedure
soldier of fortune huursoldaat
spade terugstootschop (houwitser)
special forces mariniers
spin-stabilised rotatiegestabiliseerd
spotter verkenner
spring veer (bazooka)
sprocket wheel aandrijfwiel (tank)
standard operating procedure standaardprocedure
stand to arms in het geweer komen/zijn
stationary site vaste lanceerbasis
sten gun stengun
stick(y)bomb kleefbom; steelgranaat (Stielgranate)
stick round kleefbom; steelgranaat (Stielgranate)
sticky bomb kleefbom
stonk (BE) geconcentreerd artillerievuur; (alg.) bombardement
striker slagpin (handgranaat)
stronghold bolwerk/bastion/vesting
submachine gun machinegeweer
super gun zeer zwaar geschut
super heavy … zeer zwaar
super heavy artillery zeer zware artillerie
super heavy gun zeer zwaar geschut
super heavy mortar zeer zwaar mortier
supply/supplies voorraden/bevoorrading; verpleging/intendance
supply carrier bevoorradingsvoertuig
supply column verplegingscolonne
supply department verplegingsdienst
supply depot bevoorradingspost
Supply Officer verplegingsofficier/intendant
supply service verplegingsdienst
supreme command opperbevel
Supreme Commander opperbevelhebber
surface to air missile grond-luchtraket
surface to (sub)surface missile grond-grondraket
take up arms naar de wapens grijpen/onder de wapens komen/in dienst gaan
take French leave drossen, zonder permissie passagieren
tank army pantserleger
tank brigade tankbrigade
tank commander tankcommandant
tank company tankcompagnie
tank corps tankcorps
tank division pantserdivisie
tank force pantserleger
tank regiment tankregiment
tank support tankondersteuning
tape band met loodverzwaring (handgranaat)
target doel
target area doelgebied
target sector doelsector
task force speciale eenheid
task group speciale eenheid
telescope sight telescoopvizier
TF task force
theatre slagveld
Tk/A tank attack gun
tommy gun tommygun
TOT time on target
towing eye sleepoog (houwitser)
tracer tracer/lichtspoorkogel
tracked met rupsbanden
tracked vehicle rupsvoertuig
track link rupsbandschakel (tank)
track shoe rupsband (tank)
tractor (sleep)tractor/trekker
trade of war het beroep van soldaat/militair
trail arms (BE) het geweer horizontaal dragen;van 30 graden dragen
trajectory baan (van een projectiel)
traversing handle richthendel breedte
trench loopgraaf; greppel
trench (ww) loopgraven/greppels graven
trench fight loopgravengevecht
trench mortar loopgraafmortier
trench warfare loopgravenoorlog
trigger guard trekkerbeugel (pistool)
troop troep/peloton (cavalerie/artillerie);(AE) eskadron (cavalerie); ritmeesterschap; marssignaal
troop carrier troepentransportmiddel: transportwagen /transportvoertuig/transporttank/transportschip/transportvaartuig/transportvliegtuig
troop concentration troepenconcentratie
trooper cavalerist; soldaat; cavaleriepaard;transportschip/transportvaartuig
troop-horse cavaleriepaard
trooplanding troepenlanding
trooplanding helicopter troepenlandingshelikopter
troopparachute luchtlandingsparachute
troops troepen(macht)/soldaten/manschappen
troopship (troepen)transportschip/transportvaartuig
trooptrain troepentrein
TSO Technical Staff Officer
tube lanceerbuis (bazooka)
turret draaitoren (tank)
UGV unmanned ground vehicle: onbemand voertuig
under arms onder de wapenen
under fire, be onder vuur liggen/genomen worden
unexploded bomb niet-ontplofte bom
unit eenheid
umounted artillery onbereden artillerie
unserviceable defect/onbruikbaar
up in arms gevechtsklaar
U/S unserviceable
UXB unexploded bomb
VCP vehicle collecting point
venturi venturi (op lanceerbuis)
venturi fastening lever hendel om venturi vast te zetten(terugstootloze lanceerbuis)
wage war (up)on/against oorlog voeren tegen/strijden tegen
walkie-talkie walkie-talkie/portofoon
war oorlog/gewapende strijd
war (ww) oorlog/strijd voeren
war chest oorlogskas/strijdkas
war crime oorlogsmisdaad
war criminal oorlogsmisdadiger
war damage oorlogsschade
war dead gesneuvelde
War Department ministerie van oorlog
war effort oorlogsinspanningen
war establishment oorlogssterkte
warfare oorlogvoering
war fighting oorlogvoering
war footing, on a op voet van oorlog
war game oorlogsspel/oorlogsscenario; manoeuvres
war gaming het spelen van een oorlogsscenario
war grave oorlogsgraf
warhead wapenkop/oorlogskop/springkop/koplading/explosieve kop
war hero oorlogsheld
warlike militair/oorlogs...
warlord militair leider; militaire machthebber (tijdens Chinese burgeroorlog) ook warlord/krijgsheer, vooral bij stammemoorlogen in Afrika
warning system waarschuwingssysteem
war of attrition uitputtingsoorlog/slijtageslag
War Office ministerie van oorlog
warrant officer hogere onderofficier; (ong.) adjudant-onderofficier
war record oorlogsverleden
war risk oorlogsrisico
war room kaartenkamer
war song strijdlied
wartime oorlogstijd
war trophy oorlogstrofee
war victim oorlogsslachtoffer
war-weary oorlogsmoe
WD War Department / Ministerie van Oorlog
weapon wapen