logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
a.../an... a(n) (niet/geen/zonder, b.v. atypical, atypisch)
AAFP (American Academy of Family Physicians) (ong.) Huisartsenvereniging)
AAGP (American Academy of General Practitioners) nieuwe naam van AAFP
ab... (L.) van ... af/weg
ABC’s (airway, breathing, circulation) ABC(-methode) (luchtwegen, ademhaling, bloedsomloop) (EHBO)
abdominal (bn) abdominaal/buik.../m.b.t. het abdomen/de buik
abdominal breathing abdominale ademhaling/buikademhaling
abducent afvoerend (van spier)
abduct afvoeren (van de as van het lichaam verwijderen)
abducted geabduceerd
abduction abductie
aberrant aberrant/afwijkend
ABG's (arterial blood gasses) arteriële bloedgaswaarden
abnormal abnormaal (afwijkend van de norm)
aboral aboraal (gelegen aan de zijde die van de mond is afgekeerd)
abortive abortief (te vroeg geboren/onvoldragen/onrijp)
abrupt abrupt/plotseling
absorption absorptie/opname
abstinate afzien van behandelen
abstinence abstinentie/onthouding
ac (ante cibum) a.c./voor de maaltijd
Acanthamoeba idem
Acanthamoeba keratitis idem
acanthocytes acanthocyten (dysmorfe erytrocyten)
accessory/accessary accessoir/accessorisch/bijkomend (minder belangrijk)
accessory pigment accessorisch pigment
accidental accidenteel/toevallig
accommodation accommodatie (scherpstelling van het oog )
accomodative accomodatief
accumulation accumulatie/opeenhoping
Achilles' reflex achillespeesreflex/APR
acid-base balance zuur-basebalans
Achilles' tendon reflex achillespeesreflex/APR
acidity aciditeit/zuurgehalte
Acinetobacter idem
acnegenic acne veroorzakend of verergerend
acou... acoa.../acou.../akoe... (horen)
acoustic(al) gehoor.../betrekking hebben op het gehoor/akoestisch
acquired verworven (m.b.t. ziekten)
acromegalic acromegalisch
ACTH ACTH/corticotrofine (hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel)
acting-out het afreageren van emoties op de omgeving
actinic actinisch
Actinobacillus idem
Actinomycetes idem
action (in action) actief (gezegd van spier)
activate activeren/werkzaam maken
active actief/werkzaam
active euthanasia actieve euthanasie
activity activiteit/werking
acu... acoa.../acou.../akoe... (horen)
acuity acuïteit/scherpte
acute acuut (plotseling en hevig)
acute care acute zorg (ziekenhuis)
acyl-CoA dehydrogenase idem (enzym)
adaptation adaptatie/aanpassing
addictive verslavend
additional additioneel/toegevoegd
additional effect/symptom bijverschijnsel
additive additivum/toevoeging
adduct adduceren (anat.)
adduction adductie
aden(o) aden(o)... (klier)
adeniform kliervormig (anat.)
adenomatous adenomateus
adequate adequaat/passend bij
adhesion adhesie
adjacent aangrenzend (anat.)
adjustment accommodatie (scherpstelling van het oog)
adjuvant adjuvans/toevoegsel
admission opname
admit opnemen
adolescent adolescent/jeugdig persoon
adolescent (bn) puberaal
adoral adoraal (bij de mond, aan de mondkant geplaatst) (anat.)
adrenal (bn) bijnier... (zie ook suprarenal) (anat.)
adrenergic adrenerg (m.b.t. zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met effect van adrenaline)
adsorption adsorptie/ophoping
adstringent adstringerend/samentrekkend
adult adult/volwassene
adult (bn) volwassen
adult hemoglobin normale hemoglobine/HbA
advanced in vergevorderd stadium (van ziekte)
adverse nadelig/kwalijk
adverse effect bijwerking
advice advies/raad
advocacy belangenbehartiging
aer(o) aer(o).../aëro... (lucht)
aerobic aëroob/afhankelijk van zuurstof
Aeromonas idem (bacterie)
aerosol aërosol/spray
Aesculapian geneeskundig/van Aesculaap
afebrile afebriel/koortsvrij
affect idem (psychologie)
afferent (bn) afferent/aanvoerend (b.v. van zenuw) (anat.)
affiliated hospital geaffilieerd ziekenhuis
affinity affiniteit/aantrekkingskracht
affliction aandoening
AFP alfa-foetoproteïne
afterbirth nageboorte/placenta
aftercare nazorg
afterload afterload/nabelasting
afternoon dose middagdosis (van medicijnen)
afterpotential napotentiaal (m.b.t. ECG)
age leeftijd
age (ww) verouderen
ageing veroudering/vergrijzing
agent agens/(werkzame) stof
age-related leeftijdsgerelateerd
aggravation aggravatie/verzwaring/verergering; aggravatie (simulatie, voorwenden van ziekte(verschijnselen))
aggregation aggregatie/samenklontering
aggressive agressief
aggression/aggressiviness agressiviteit (neiging tot geweld)
aging changes ouderdomsveranderingen
agitation agitatie/opwinding
Agpar score Agpar-score
agued/aguish koortsachtig/koortsig/rillerig
AHA (American Hospital Association) idem
AIDS carrier drager van het aidsvirus
Aids virus aidsvirus
ail (from) ziek zijn/sukkelen (met)/iets mankeren/schelen
ailing ziekelijk
air cell alveolus (in long)
air sac alveolus van de long
airway clearance de luchtwegen schoon krijgen
airway reactivity bronchiale reactiviteit
alanine idem (een aminozuur)
albumin albumine (in water oplosbaar eiwit)
albumin globulin ratio albumine-globulineverhouding
alert alert/oplettend
alexin alexine/complement (bacteriedodende proteïne in bloedplasma)
alg ...alg (achtervoegsel, betekent pijn)
algic ...algisch (b.v. neuralgic - neuralgisch)
alimentary alimentair (met betrekking tot de voeding)
alkaline alkalisch (met betrekking tot alkali: loog, stof die in verbinding met zuur een zout vormt)
alkaline phosphatase alkalische fosfatase
alkaloid alkaloïde (giftige verbinding van plantaardige stoffen)
alkylate alkyleren (een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen)
all right, it's charged hij is geladen (wordt gezegd bij defibrillatie)
allantoic van de/met/m.b.t. een allantoïs
allantoid allantoïs (worstvormig) (embryonale urineblaas)
allantoid(al) van de/met een allantoïs
allantois allantoïs (embryonale urineblaas)
allele allel
allelism allelie
allergen allergeen (stof die overgevoeligheid veroorzaakt)
allergic allergisch/overgevoelig
allergic reaction allergische reactie/overgevoeligheidsreactie
allergic to light lichtschuw/dagschuw
allo-anamnesis allo-anamnese (zie anamnese lijst JG)
alloderm donorhuidtransplantaat
allopathic allopathisch
aloetic aloëachtig/aloïne bevattend
alphareceptor alfareceptor
ALTE (apparent life-threatening event) schijnbaar levensbedreigende gebeurtenis
alterative wijzigend/veranderend/alteratief
alternate alterneren/elkaar afwisselen
alternative alternatief (anders en even geschikt)
alternative medicine alternatieve geneeswijze(n)
alveolar alveolair/alveolaar/blaasvormig/celvormig; m.b.t. de longblaasjes/alveolair; m.b.t. de tandkassen/alveolair
alveolate met holten/cellen/blaasjes (anat.)
alvine ingewands...
amacrine cells amacrine cellen
amaurotic amaurotisch/blind
ambu ... zie ook ambulant/ambulatory
ambulant ambulant/gaande/wandelend/op de been/niet bedlegerig
ambulatory ambulant/op de been/niet bedlegerig/wandelend; verplaatsbaar/mobiel (b.v. van apparatuur)
ambulatory care ambulante zorg
ameloblast ameloblast/adamantoblast/glazuurvormende cel (tanden)
American Academy of Family Physicians (ong.) Huisartsenvereniging
American Academy of General Practitioners nieuwe naam van AAFP
American Hospital Association idem
American Psychiatric Association idem/APA
amine amine (organische ammoniakverbinding)
aminoacid aminozuur (bouwstof van eiwitten )
amnesiac/amnesic amnesielijder/amnesiepatiënt
amnesiac/amnes(t)ic (bn)amnestisch/amnesie...
amnion vruchtvlies
amnionic zie amniotic
amniotic vruchtvlies...
amoeba amoebe
amoebic/amoeban/amoebous amoeboïde; amoebe...
amphiboles magnesiumsilicaat
amplitude idem (i.v.m. ECG)
ampullar ampullair/verwijd (anat.)
amputee geamputeerde
amygdaloidal m.b.t. de amandelkern (anat.)
amylase idem (enzym)
amyloid amyloïde (intercellulaire vloeistof)
an... a(n)... (voorvoegsel, betekent niet/geen/zonder)
anabolic anabool/weefselopbouwend
anabolism anabolisme (opbouw van de stofwisseling)
anaemic anemisch/bloedarm/bleekzuchtig/lusteloos
anaerobic anaëroob/onafhankelijk van zuurstof
anaesthesia anesthesie/verdoving
anal anaal/de anus of aars betreffend
anal phase anale fase (Freud)
analgasia analgesie (gevoelloosheid voor pijn)
analgesic pijnstillend
analogous analoog/overeenkomend met
analogous organs analoge organen
analysis analyse/ontleding
anamnesis anamnese/voorgeschiedenis van een ziek(t)e/status (een anamnese wordt afgenomen) (zie JG)
anamnestic anamnetisch (m.b.t anamnese/voorgeschiedenis van een ziek(t)e)
anaphylactic anafylactisch (als gevolg van overgevoeligheid)
anaplastic anaplastisch (m.b.t. plastische chirurgie)
anarthric anartrisch
anarthrous door een gewricht verbonden zijn met
anastomose door anastomose in verbinding staan/verbinden (door anastomose)
anastomose (ww) anastomeren/in elkaar uitmonden/samenkomen
anastomosis anastomose/vaatverbinding
anatomic(al) anatomisch/ontleedkundig (met betrekking tot de anatomie)
anatomical distinctions anatomische verschillen
anatomical features anatomische kenmerken
anatomical nomenclature anatomische nomenclatuur
anconeal m.b.t. de elleboog
andr(o) andr(o)... (man)
androgenic androgeen (wat mannelijke kenmerken veroorzaakt)
anemic zie anaemic
anergia/anergy anergie (afwezigheid van reactie)
aneurin aneurine
aneurysmal aneurysmaal/aneurysmatisch
angel lust (slang) mannelijk lijk met een erectie
angi(o) angi(o)... (vat)
anginal angineus (door keelontsteking veroorzaakt; angineuze klachten)
angioneurotic angioneurotisch/angioneuroticum (met betrekking tot afwijkingen in de vaatzenuwen)
angular hoekig/hoekvormig; kantig/met scherpe kanten; benig/knokig
angularity hoekigheid (anat.)
angulate(d) hoekig (anat.)
angulation hoekige vorm (anat.)
anhydrous anhydrisch/watervrij
animal pole animale pool (in eicel)
anionic anionisch (met negatief geladen deeltjes)
Anisakis simplex idem (veroorzaker anisakiasis)
aniso... (Gr.) ongelijk (anat.)
anisogamy anisogamie (m.b.t. ongelijke gameten)
ankle jerk achillespeesreflex/APR
ankle reflex achillespeesreflex/APR
ankyl(o) ankyl(o)... (krom/gebogen)
ankylosing ankyloserend
annectent verbindend/overgangs... (anat.)
annular ringvormig (anat.)
anodyne pijnstillend
anogenital anogenitaal (met betrekking tot de aars en de geslachtsdelen)
anomaly anomalie/afwijking
anorectal anorectaal (met betrekking tot aars en endeldarm)
anorectic anorexiepatiënt
anovulatory anovulair/anovulatoor (zonder ovulatie)
anoxic anoxisch
antagonism antagonisme (anat.)
antagonist antagonist/tegenwerker (i.v.m. medicijnen)
antagonistic antagonistisch (elkaar tegenwerkend) (spieren)
ante ante... (voor)
ante cibum idem/a.c./voor de maaltijd (i.v.m. medicijnen)
antebrachial van of m.b.t de onderarm
antecedent antecedent (voorafgaande gebeurtenis )
antecubital antecubitaal/de elleboog betreffend (voorzijde)
antefebrile voorafgaand aan een koortsperiode
anteflexion anteflexie
antegrade voorwaarts bewegend
antenatal (bn) prenataal/zwangerschaps.../voor de geboorte
antepartum/ante partum antepartum (voorafgaand aan de geboorte)
anter(i) antero... (voor)
anterior voor.../voorste (anat.)
anterior aspect voorkant (i.v.m. anatomische kenmerken)
anterior view vooraanzicht (b.v. tekening) (anat.)
anterograde anterograad (zich naar voren uitstrekkend)
antero-posterior idem (anat.)
anteversion anteversie
anthelmintic wormverdrijvend
anthropotomy antropotomie (anatomie van het menselijk lichaam)
anti anti... (tegen)
anti-allergic anti-allergisch (wat overgevoeligheid tegengaat)
anti-anginal anti-angineus (wat beklemming tegengaat)
anti-atherogenic anti-atherogeen
antibacterial antibacterieel (tegen bacteriën gericht)
antibiogramme antibiogram (beeld van de gevoeligheid voor bacteriëndodende middelen)
antibody antilichaam/antistof
antidiarrhetic (bn) stoppend
antidiuretic antidiuretisch (wat de vorming van urine tegengaat)
antidopaminergic antidopaminergisch (wat de werking van een weefselhormoon tegengaat)
antifungal antifungisch (wat schimmels doodt)
antigen antigeen (lichaamsvreemde stof)
antihormones antihormonen
antihypertensive (bn) antihypertensief
anti-infective anti-infectieus (tegen de infectieverwekker gericht)
anti-inflammatory anti-inflammatoir (wat ontsteking tegengaat)
antimicrobial antimicrobieel (tegen ziekteverwekkers gericht)
antineoplastic antineoplastisch (wat de vorming van gezwellen tegengaat)
antioestrogenic antioestrogeen (wat de werking van de vrouwelijke geslachtshormonen tegengaat)
antioxidant antioxydans/antioxydant (stof die bederf onder invloed van de lucht tegengaat)
anti-phlogistic anti-flogistisch/anti-inflammatoir
antiproliferative antiproliferatief (tegen snelle groei gericht )
antipruritic antiprurigineus (jeukwerend)
antiscorbutic (bn) tegen scheurbuik
antiseptic antiseptisch/bederfwerend
antithrombin antithrombine
antithrombin III antithrombine III
antithrombotic antitrombotisch (wat de vorming van bloedstolsel tegengaat)
antitumour antitumoraal (tegen gezwellen gericht)
antiviral antiviraal (werkzaam tegen virussen)
anxiety equivalent angstequivalent
aortal/aortic van/m.b.t. aorta (anat.)
APA (American Psychiatric Association) idem/APA
Apache scores in Europa SAP-scores genoemd
aperture opening (anat.)
apex apex/punt/top (b.v. van orgaan of tand) (anat.)
aphasic afasiepatiënt/afaticus
aphonic afonisch
aphtous afteus
apical apicaal (betreffende de top of het uiteinde)
aplastic aplastisch
apocrine (bn) apocrien
aponeurotic aponeurotisch (anat.)
apotemnophiliac iemand die lijdt aan apotemnophilia (zie lijst met ziekten en aandoeningen)
apparent life-threatening event schijnbaar levensbedreigende gebeurtenis
appendage aanhangsel (anat.)
appendicular appendiculair (ledematen betreffend)
application applicatie/toepassing
appointment afspraak
apposition appositie (anat.)
appositional appositioneel
approximal approximaal (anat.)
approximate approximaal/approximatief (benaderend)
approximated dicht bij elkaar gelegen (anat.)
apyretic koortsvrij
aqueous aquosus/waterig
aqueous humor kamerwater/kamervocht (in het oog)
arachnoid (bn) m.b.t. het spinnenwebvlies (anat.)
arbo(r)virus arbovirus (door bloedzuigende insecten verspreid)
arcuate boogvormig (anat.)
area gebied/area (anat.)
Arenaviridae idem
arenavirus arenavirus
areolar areolair/van of m.b.t. de areola (anat.)
arginase idem (enzym)
arginine idem (een aminozuur)
aritmogenic aritmogeen (wat onregelmatige hartslag veroorzaakt)
aromatic aromatisch/met geurstof
arrhythmogenic aritmogeen (wat onregelmatige hartslag veroorzaakt)
artefact artefact
arteri(o) arteri(o)... (m.b.t. slagader)
arterial arterieel/slagaderlijk
arterial blood slagaderbloed/slagaderlijk bloed
arterial blood gasses arteriële bloedgassen (arteriële bloedgaswaarden)
arterial oxygen saturation arteriële zuurstofverzadiging
arterial oxygen tension arteriële zuurstofspanning
arterial wall tension aderwandspanning
arteriolar arteriolair (met betrekking tot de kleine slagaders)
arteriosclerotic arteriosclerotisch (voortkomend uit/lijdend aan arteriosclerose)
arteriovenous arterioveneus (met betrekking tot een slagader en een ader)
arthr(o) artro... (gewricht)
arthrodial/arthrodic m.b.t. het kogelgewricht
arthrotic artrotisch
articul articul... (gewricht)
articular articulair/gewrichts...
articulate (ww) zich door een gewricht verbinden/met elkaar verbonden zijn (van gewrichten)
articulation articulatie (beweging van een gewricht)
artificial artificieel/kunstmatig
arytenoid (bn) bekervormig (van kraakbeen)
Ascaris idem/spoelworm
Ascaris lumbricoides idem/spoelworm
Ascaris suum idem/varkensspoelworm
...ase uitgang achter de naam van een stof, gebruikt voor het enzym dat de genoemde stof splitst of omzet; onzijdig, bijv. het amylase)
asepsis asepsis/asepsie/ontsmetting/kiemvrijheid
aseptic aseptisch (vrij van ziektekiemen)
asexual aseksueel/geslachtsloos
asexuality het aseksueel-zijn
asis (achtervoegsel) vormt namen van ziekten b.v. psoriasis
asparagine idem (een aminozuur)
aspartic acid asparaginezuur (een aminozuur)
aspect (anterior -/posterior -) zijde/kant (voorkant/achterkant) (anat.)
Aspergillus idem (veroorzaker aspergillose)
asperity ruwe uitwas/oneffenheid
asphyxiate verstikken
asphyxiating verstikkend
assertive outreach bemoeizorg
assay assay/toetsing
assay (ww) toetsen
assist assisteren/bijstaan
association associatie/koppeling
asternal niet met het borstbeen verbonden/zonder borstbeen
asthenic asthenisch type/persoon met zwak gestel
asthenic (bn) asthenisch (gepaard gaan met asthenie)
asthma attack astma-aanval
asthmatic astmalijder/astmaticus
astigmatic astigmatisch
astringency samentrekkende werking
astrocyte astrocyt/stercel
astrovirus idem
asymmetric(al) asymmetrisch
asymptomatic asymptomatisch (zonder ziekteverschijnselen)
asynchronous breathing asynchrone ademhaling
ataxic ataxiepatiënt
ataxic (bn) atactisch
ather(o) ather(o)... (vaat)
atherogenic atherogeen (vaatvernauwend)
atherosclerotic atherosclerotisch
Atkins diet Atkins-dieet
atlanto-axial atlanto-axiaal (anat.)
atlanto-occipital atlanto-occipitaal (anat.)
atonic atonisch/krachteloos/slap
atopic atopisch (m.b.t. een vorm van overgevoeligheid)
atoxic atoxisch/niet-giftig
atrial atriaal (met betrekking tot een hartboezem) (zie ook atrium …)
atrial activity atriumactiviteit
atrial pressure atriumdruk
atrioventricular atrioventriculair (met betrekking tot hartboezem en hartkamer)
atrium … zie ook atrial …
atrophy atrofiëren
atropine atropine
attach aanhechten/inplanten (van spier/pees enz.)
attachment aanhechting/inplanting (van spier/pees enz.)
attack aanval
attendig doctor/physician dienstdoende arts/behandelend arts
at term à terme (op tijd, i.v.m. bevalling)
attest verklaren (van een bepaalde toestand door een arts)
atypical atypisch (zonder kenmerkende eigenschappen)
audit kwaliteitstoetsing (van een ziekenhuis)
audi(o) audi(o)... (gehoor)
auditive gehoor...
auditive/auditory auditief/gehoor/m.b.t. het gehoor
auditory gehoor...
aur(i) aur(i)... (oor)
aura aura/voorbode (van epileptische aanval)
aural auraal (m.b.t. een voorbode); het oor betreffend
auricled geoord/met oorvormige lobben (anat.)
auricular (bn) het oor/gehoor betreffend; het hartoor betreffend; m.b.t. de hartboezem/het hart; oorvormig
auriculate(d) geoord/met oorvormig aanhangsel; oorvormig
auriform oorvormig
auscultation auscultatie (luisteren naar lichaamsgeruis)
auscultative auscultatief
auscultatory auscultatorisch
authorization form toestemmingsformulier (i.v.m. operaties/onderzoeken)
aut(o) aut(o)... (zelf)
auto-anamnesis auto-anamnese (zie anamnese lijst JG)
autochthonous autochtoon
autoimmune auto-immuun (met betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels)
autoimmunity auto-immuniteit
autologous autoloog
automatism automatie/automatisme (zelfstandige handelingen en verrichtingen buiten het bewustzijn om)
autonomic autonoom/zelfstandig; autonoom/van, m.b.t. het autonome zenuwstelsel
autonomous autonoom
autophagy autofagie (i.v.m. cellen)
autosomal autosomaal
autosomal dominant autosomaal dominant
autosomal dominant inheritance autosomaal dominante overerving
autosomal recessive autosomaal recessief
autosomal recessive hereditary autosomaal recessief erfelijk (ziekte komt tot uiting als beide ouders dragers zijn)
autosomal recessive inheritance autosomaal recessieve overerving
autosome autosoom (homologe chromosoom)
autotoxin in het eigen lichaam geproduceerd gif (geen Nederlands woord voor gevonden)
avascular avasculair (geen bloedvaten hebbend)
averse to light lichtschuw/dagschuw
avian aviair/vogel... (m.b.t. door vogels overgebrachte ziekten)
AVF AVF (m.b.t. ECG)
axillar(y) m.b.t. de oksel(holte)/oksel…
axon zenuwcel
axon cylinder zenuwceluitloper/neuriet
axonal axonaal
azygous ongepaard orgaan (anat.)
azygous (bn) ongepaard
b.i.d (bis in die) tweemaal daags (m.b.t. medicijnen)
baby fat babyvet
Babinsky(‘s) reflex Babinsky-reflex/voetzoolreflex
Bacillacea idem
bacillary bacillair
bacilliform staafvormig
bacillus bacil (staafvormige bacterie)
Bacillus anthracis idem
back-boned gewerveld; met een ruggengraat
back edge achterrand
back view achteraanzicht (b.v. op tekening) (anat.)
bacteriological bacteriologisch (met betrekking tot bacteriën)
bacteriolysis bacteriolyse (vernietiging van bacteriën)
bacteriolytic bacteriolytisch/bacteriolyse veroorzakend
bacteriophage bacteriofaag
bacteriostatic bacteriostatisch
bacteroid bacterioïd (gelijkend op bacteriën)
balanced diet evenwichtig(e) dieet/voeding
banal gewoon (a banal form of flu - een gewone vorm van griep)
banana (slang) patiënt met geelzucht
band width bandbreedte (i.v.m. apparatuur en onderzoeken)
barb weerhaakje (aan instrument)
barrier barrier/barrière
barium meal bariumpap(je) (voor röntgenonderzoek van maag)
Bartonella idem
Bart's verkorting van St Bartholomew's Hospital (in Londen)
basal basis.../basaal (anat.); basaal (met betrekking tot een stof die zout vormt)
basal cell basaalcel
basal metabolism basaalmetabolisme/BM/grondstofwisseling
base base (stof die zout vormt); basis/wortel/oorsprong (van lichaamsdeel) (anat.)
baseline uitgangswaarde/basisfrequentie (normale toestand) (zie lijst JG)
basic metabolic rate basaalmetabolisme/grondstofwisseling
basic reproductive rate zie lijst JG
beat pulsatie
beat (ww) pulseren/kloppen
be censured, to berispt worden (door medisch tuchtcollege)
become dehydrated uitdrogen
become generalized uitzaaien
become septic ontsteken/geïnfecteerd raken/gaan etteren/zweren
bed rest bedrust
be in training, to stage lopen
belladonna atropine
benign/benignant benigne/goedaardig
benignity goedaardigheid
berylloum idem (veroorzaakt berylliose)
betareceptor bètareceptor
bezoar voedselmassa (samengebald in de maag)
bi.../bis bi.../bis (dubbel/tweemaal/twee)
bicarb level bicarbonaatgehalte
bicarbs bicarbonaten
bicipital tweehoofdig (b.v. van spier)
biconcave biconcaaf/dubbelconcaaf/dubbelhol
biconvex biconvex/dubbelconvex/dubbelbol
bicornuate Y-vormig (anat.)
bicuspid(ate) tweepuntig (anat.)
Bifidobacterium bifidum idem (in de dikke darm)
big-boned met grote/sterke botten/met sterk beendergestel
bilateral bilateraal/tweezijdig (in twee richtingen)
bilateral symmetry bilaterale symmetrie (anat.)
bile formation galvorming
biliary biliair (met betrekking tot gal)
bilious gal.../galachtig
bilirubin bilirubine
biliverdin biliverdine (groene galkleurstof)
bilobate/bi-lobed met twee kwabben (anat.)
bimanal/bimane/bimanous tweehandig (anat.)
binaural binauraal/met twee oren (anat.)
binocular binoculair/met twee ogen (anat.)
bioavailability bioavailability/biodisponibiliteit
biochemical biochemisch (met betrekking tot de omzetting van stoffen in levende wezens)
biodegradable biologisch afbreekbaar
biodegradation biodegradatie (natuurlijke afbreekbaarheid)
bioequivalent bio-equivalent (met dezelfde kracht en uitwerking)
biological biologisch (met betrekking tot levende wezens)
biophore biofoor (basiseenheid van de lichaamsstructuur) (anat.)
biorhythm bioritme
biosynthesis biosynthese (aanmaak op natuurlijke manier)
biotin biotine/vitamine H
biotransformation biotransformatie (omvorming van stoffen binnen het levende weefsel)
biped(al) (bn) tweevoetig
biphasic bifasisch (in twee tijden verlopend)
bipolar bipolair/tweepolig/dubbelpolig (anat.); manisch depressief
bipolarity bipolariteit/tweepoligheid (anat.)
biramous vertakt (anat.)
birth geboorte
birth control geboortebeperking
birthing class zwangerschapsgym(nastiek)
birthmark moedervlek
bis in die tweemaal daags/b.i.d.
blastocoel(e) blastocoel/kiemholte
blastocoelic m.b.t. kiemholte
blastocyst kiemblaas/blastocyst
Blastocystis hominis idem
blastoderm kiemschild/kiemhuid/blastoderm
blastodermic/blastodermatic m.b.t de kiemhuid
blastomere blastomeer (embryonale cel)
blastos kiem
blastula blastula/kiemblaas (embryonaal stadium)
bleed doorbloeding
bleed (ww) bloeden/bloed verliezen
bleeder hemofiliepatiënt
bleeding bloedend
blepharoplast blefaroplast/basaallichaampje
blight verwoestende invloed
blind blind
blister pack blisterverpakking
bloat zwellen/opzetten
blob vlekje/spikkel; klodder/druppel
block blok/stremming; vorm van anesthesie (zie ook Winniesblock)
blood bloed
blood-borne aangevoerd door het bloed
blood-brain barrier bloed-hersenbarrière
blood cell bloedcel
blood circulation bloedsomloop (dubbele, grote en kleine -)
blood clot bloedstolsel
blood corpuscle bloedlichaampje/bloedcel
blood-diluting bloedverdunnend
blood donor bloeddonor
blood doping/boosting bloeddoping
blood flow bloedstroom/bloedbaan; bloeddoorstroming
blood-forming cells bloedvormende cellen
blood gas bloedgas
blood glucose bloedsuiker/bloedglucose
blood group bloedgroep
blood islands bloedeilandjes
blood plasm bloedplasma
blood platelet bloedplaatje
blood pressure bloeddruk (weergegeven als: 50/100 of 50 over 100)
blood protein fraction(s) eiwitfractie(s) (in het bloed)
blood sedimentation bloedbezinking
blood sedimentation rate bloedbezinkingssnelheid/BSE
blood serum bloedserum/bloedwei
blood sta(u)nching (bn) bloedstelpend
blood stream bloedbaan/bloedstroom
blood sugar bloedsuiker
blood sugar level bloedsuikerwaarde/bloedsuikerspiegel
blood supply bloedtoevoer
blood type bloedgroep
blood urea nitrogen ureumstikstof
blood volume bloedvolume (totale hoeveelheid bloed in het lichaam)
blow off uitblazen (blow off CO2: CO2 uitblazen)
blue blower (slang) patiënt met een ernstige longziekte
blue code code blauw
blunt stomp
BM zie basal metabolism
BMD (bone mineral density) botmineraaldichtheid/BMD
BMI zie body mass index
BMR (basic metabolic rate) basaalmetabolisme/grondstofwisseling
board certificate vertalen met 'registratie' (bij huisartsen)
board of medical examiners (ong.) medisch tuchtcollege (NB niet tuchtraad)
board of trustees (ziekenhuis)bestuur
bodily lichamelijk
bodily fluid lichaamsvloeistof
bodily structure lichaamsbouw
body lijk/stoffelijk overschot
body axis lichaamsas
body build lichaamsbouw
body cell lichaamscel
body characteristics lichaamseigenschappen
body circulation lichaamscirculatie
body colour/colouration lichaamskleur
body covering lichaamsbedekking
body fat lichaamsvet
body fat percentage lichaamsvetpercentage
body form lichaamsvorm
body height lichaamslengte
body length lichaamslengte
body louse kleerluis/lichaamsluis (Pediculus humanus corporis/humanus)
body mass lichaamsgewicht/lichaamsmassa
body mass index body-mass-index/Quetelet-index/lichaam-gewichtindex
body outline lichaamscontouren
body plan bouwplan
body posture lichaamshouding
body ratio lichaamsverhouding
body section lichaamssegment
body shape lichaamsvorm
body size lichaamsomvang
body surface (area) lichaamsoppervlak
body symmetry lichaamssymmetrie
body temperature lichaamstemperatuur
body weight lichaamsgewicht/lichaamsmassa
body zone lichaamszone
boiler plate bijsluiter
bolus bolus (hoeveelheid voedsel/drank in één keer ingeslikt)/hap/slok;(AE, slang) pil (een dokter/arts)
bone absorption absorptie van stof in botweefsel
bone age skeletleeftijd/botleeftijd
bone chips beenschilfers
bone density botdichtheid
bone formation beenvorming/ossificatie
bone growth botgroei
bone marrow beenmerg
bone maturation botrijping
bone mineral density botmineraaldichtheid/BMD
bone structure botstructuur
bone tissue botweefsel
bony beenachtig/benig
booster (dose/shot) boosterdosis
booster effect boostereffect
border rand (anat.)
borderliner borderline-patiënt/borderliner
Bordetella pertussis idem
Borrelia burgdorferi idem
botulin botuline
botulinum toxin botulinetoxine (i.v.m. Botox)
bounceback (slang) patiënt die telkens terug blijft komen ('jojo')
box doctors in the boxes (zie lijst JG)
box (ww) (slang) de pijp uit gaan/sterven
BP (blood pressure) bloeddruk
brachial brachiaal/m.b.t. de (boven)arm/(boven)arm... (anat.)
brachy brachy... (kort)
brachycephalic/brachycephalous brachycefaal/kortschedelig
brachydactylous kortvingerig/brachydactylisch
brady… brady... (langzaam)
brain activity hersenactiviteit
brain cell hersencel
brain chemistry hersenchemie
brain fluid hersenvocht
brain function hersenfunctie
brain mass hersenmassa
brain size hersenomvang
brain structure hersenstructruur
brain surface hersenoppervlak
brain volume hersenvolume
branch vertakking (anat.)
branch tak/vertakking (anat.)
branch off zich vertakken (anat.)
branched vertakt (anat.)
brat diet (slang) dieet dat vaak wordt voorgeschreven aan kinderen met maag- en darmstoornissen: bananen, rijst, appelmoes, toast
break breken
breakthrough doorbraak
breast milk moedermelk
breastfeed zogen/borstvoeding geven
breastfeeding borstvoeding
breathe ademen; puffen (bij bevalling)
breath sound ademgeruis (decreased breath sounds: verminderd ademgeruis)
breathing in inademing
breathe in inademen
breathing depth ademdiepte
breathing reflex ademhalingsprikkel
breech birth/delivery stuitbevalling
breech presentation stuitligging (baby)
bridge rug (anat.)
brisk snelwerkend (van medicijn/middel)
broad spectrum breedspectrum (met een breed werkingsgebied)
bronchial bronchiaal/bronchus.../m.b.t de bronchus/luchtpijptak
bronchioalveolar bronchio-alveolair
bronchitic bronchitisch
bronchogenic bronchogeen
bronchopulmonary bronchopulmonair (met betrekking tot de luchtpijptakken en de longen)
brother-doctor collega-arts
brought in dead overleden bij aankomst in het ziekenhuis
brow presentation voorhoofdsligging (van baby)
Brucella idem (bacterie)
Brugia malayi idem
BSA zie body surface area
BSR zie blood sedimentation rate
bubonic builen.../bubonen...
bucc(o) bucc(o)... (wang)
buccal buccaal/wang…/mond… (anat.)
buccopharyngeal buccofaryngeaal (met betrekking tot de mond en de keel)
bud knop (i.v.m. ontwikkeling) (anat.)
buff someone up iemand oppeppen (concrete invulling hangt af van context)
buffy coat idem (geelachtige laag van een bloedstolsel, waarin geen erytrocyten voorkomen)
build bouw
building block bouwsteen (in lichaam)
build-up accumulatie/opeenhoping
bulb bolletje verdikking
bulbaceous/bulbed/bulbiferous/bulbous bol(vormig)
bulbar bulbair (met betrekking tot het verlengde merg)
bulging eyes uitpuilende ogen
bulimic iemand die lijdt aan boulimie (ziekelijke vraatzucht)
bullate met blaren/geblaard
bullous bulleus/blaarvormig
bump bult/knobbel
BUN (blood urea nitrogen) ureumstikstof
bundle bundel (b.v. van zenuwen) (anat.)
Bunyaviridae idem
Burkholderia cepacia idem
bursa zakvormige holte (b.v. bij gewricht) (anat.)
bursal bursaal/(slijm)beurs…
burst door (b.v. de zweer is door)
bursting doorbraak
by doctor’s orders op doktersvoorschrift
C3 laagste medische keuringsgraad in 1914-1918
cabbages and turnips zie C&T ward (lijst specialismen/afdelingen)
cadaver (menselijk) lijk/kadaver
cadaveric een lijk betreffende/lijk...
caecal m.b.t. de blindedarm/het caecum
calcaneal m.b.t. de hiel/het hielbeen
calcareous/calcarious kalkhoudend/kalk bevattend
calcific kalkvormend
calcification calcificatie/verkalking/kalkafzetting
calcium calcium
calcium carbonate calciumcarbonaat
calcium oxalate calciumoxalaat
calcium phosphate calciumfosfaat
calicivirus idem
calculous steen.../graveel...; lijdend aan een steenziekte
call (in) a doctor/specialist een arts laten komen/er een arts of specialist bij halen
call the code bel het reanimatieteam/crashteam: reanimatie/reanimeren)
call the triple bel het reanimatieteam/crashteam
callosal m.b.t. corpus callosum (zie anatomie)
Calymmatobacterium granulomatis idem
camp (go camping) wordt gezegd als patiënt in een zuurstoftent ligt of moet gaan liggen)
Campylobacter idem
canal kanaal/buis/gang (anat.)
cancellate/cancellous spongieus (anat.)
cancerous kankerachtig/carcinomateus
cancroid (bn) m.b.t een plaveiselcelcarcinoom
canker kanker hebben; wegvreten/invreten
capacitation activatie (verandering van eicel voor de eigenlijke bevruchting)
capacity capaciteit (bevattingsvermogen)
capsular m.b.t. een kapsel (anat.); m.b.t. een capsule
carbamyl phosphate carbamylfosfaat
carbohydrate koolhydraat (verbinding van koolstof)
carbohydrates koolhydraten
carbon koolstof
carbon atom koolstofatoom
carbon dioxide kool(stof)dioxide/koolzuur(gas)
carbonic koolstof.../koolzuur...
carbonic anhydrase koolzuuranhydrase
carbonic anhydrase II koolzuuranhydrase II
carbon monoxide koolmonoxide
carbon monoxide level(s) koolmonoxidegehalte
carboxy/carbonmonoxy hemoglobin carboxyhemoglobine/HbCO
carbs koolhydraten
carcin(o) carcin(o)... (kanker)
carcinogen carcinogeen/kankerverwekkende stof
carcinogenesis carcinogenese (het ontstaan/de ontwikkeling van kanker)
carcinogenic carcinogeen/kankerverwekkend
carcinogenicity carcinogeniteit
carcinoid carcinoïde (b.v. carcinoïde tumoren)
cardi(o)... cardi(o)…/m.b.t. het hart/hart...
cardiac ... zie ook heart ...
cardiac hartpatiënt/cardiacus
cardiac (bn) cardiaal/het hart betreffende; m.b.t. de cardia/maagmond/cardiacaal
cardiac enzymes hartenzymen
cardiac function hartfunctie
cardiac output vaak te vertalen met ‘hartfunctie’
cardiac rhythm hartritme
cardiac silhouette hartsilhouet (op röntgenfoto)
cardiogenic cardiogeen (door het hart veroorzaakt)
cardiological cardiologisch (m.b.t. hartziekten/m.b.t. de cardiologie)
cardiomyocyte hartspiercel/cardiomyocyt
cardiopulmonary cardiopulmonaal/cardiopulmonair
cardiorenal cardiorenaal (hart en nieren betreffend)
cardiorespiratory cardiorespiratoir (met betrekking tot hart en ademhaling)
cardioselective cardioselectief (wat alleen op het hart inwerkt)
cardiothoracic cardiothoracaal
cardiothoracic ratio hart-longverhouding
cardiotonic cardiotonisch (wat de werkzaamheid van het hart bevordert)
cardiotoxic cardiotoxisch (giftig voor het hart)
cardiovascular cardiovasculair/hart- en vaat.../m.b.t. hart en bloedvaten
care for the dying stervensbegeleiding
care of the mentally handicapped zwakzinnigenzorg
care plan zorgplan
carer verzorger (vaak een familielid)
carious carieus/door cariës aangetast
carotid (bn) halsslagaderlijk/m.b.t. de halsslagader/carotis...
carotid pulse carotispols ('pols' in de halsslagader, goed te voelen)
carpal carpaal/m.b.t. de handwortel(beentjes)
carriage (lichaams)houding; gang
carrier drager/bacillendrager/vector/carrier/overbrenger (van ziekten)
cartilage cell kraakbeencel
cartilaginous kraakbeenachtig/cartilagineus
caryo ... zie karyo
case patiënt/ziektegeval
case control study patiënt-controleonderzoek
case history anamnese/ziektegeschiedenis/status
case study casestudy/gevalsanalyse
casualty gewonde/slachtoffer
catabolic katabool
catabolism katabolie/katabolisme (voortdurende vernieuwing door afbraak)
catalase katalase (eiwit)
cataleptic kataleptisch/stijf/verstard
catalyse katalyseren (snel voort doen gaan)
catatonic catatoniepatiënt
catatonic (bn) catatoon/catatonisch
catching besmettelijk
catecholamine(s) catecholamine(n)
cathartic (sterk) laxatief/purgatief
catheter-associated katheter-geassocieerd
catheter lumen katheterlumen (mv: katheterlumina)
caudal caudaal (met betrekking tot het staart-uiteinde) (anat.)
causal causaal/oorzakelijk
cause of death doodsoorzaak
caustic causticus/bijtend
cavernous caverneus
cavitary holte(n) bevattend/betreffend (anat.)
cavity holte (anat.)
CDC's (Centers for Disease Control) te vertalen met ‘(gezondheids)inspectie'
cecal m.b.t. het caecum/de blindedarm
CEE (conjugated equine estrogens) geconjugeerde equine oestrogenen
cele (achtervoegsel) ...gezwel/tumor
celiac zie coeliac
cell cel; holte
cell body cellichaam
cell centre centromeer
cell function celfunctie
cell layer cellaag
cell line/lineage cellijn
cell membrane celmembraan (omhulsel van de cel)
cell sap cytosol
celom zie coelom
Centers for Disease Control te vertalen met ‘(gezondheids)inspectie'
central centraal/midden (anat.)
central beams centrale stralen (röntgen)
central control controle door het centrale zenuwstelsel
central line middenlijn (anat.)
central venous pressure centrale veneuze druk/CVD
centre centrum (m.b.t. zenuwcellen)
centric van/beginnend in een zenuwknoop (anat.)
cephal(o) cefal(o).../cephal(o)... (hoofd)
cephalic hoofd.../schedel.../van of in het hoofd of de schedel
cephalic index schedelindex
cephalic presentation hoofdligging (baby)
cephalous ...cefaal (anat.)
cerebellar cerebellair (met betrekking tot de kleine hersenen)
cerebr(o) cerebr(o)... (hersenen)
cerebral cerebraal/hersen.../verstands... (met betrekking tot de grote hersenen)
cerebrospinal cerebrospinaal/van de hersenen en het ruggenmerg
cerebrospinal fluid cerebrospinale vloeistof/hersen- en ruggenmergvloeistof
cerebrovascular cerebrovasculair (met betrekking tot de bloedvaten in de hersenen)
certificate (het) declaratoir
certificate of (good) health gezondheidsattest/medische verklaring
certified schriftelijk gegarandeerd
cerumen cerumen/oorsmeer
cervic cervic... (hals)
cervical cervicaal/hals.../nek…; cervicaal/baarmoederhals…
cervical dilation ontsluiting
cervicogenic cervicogeen
cestode/cestoid platworm
chafe pijnlijk zijn/pijn doen (door schuren); kapotgaan/schuren/schaven (van huid); irriteren
chain of neurons zenuwschakelingen
chalk kalk
chalky kalkachtig
chamber holte/kamer (anat.)
chancroid chancroïd(e)
channel kanaal/gang (anat.)
chap splijten/scheuren/barsten/kloven
characteristic kenmerkend
charged geladen (van defibrillatie-apparatuur)
chart status/lijst/dossier (gegevens over de toestand/status van patiënt)
cheloid zie keloid
Chelsea pensioner bewoner van Chelsea Royal Hospital voor oude en invalide militairen
chemical chemisch/scheikundig
chemoreceptor chemoreceptor/zintuigcel (cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels)
chemoreceptor organ chemisch zintuigorgaan
chewing function kauwfunctie
chiasma idem/overkruising/kruispunt (anat.)
chigger tropische zandvlo (Tunga penetrans); (soort) mijt (familie der Trombidiidae)
child kind
child ... kinder.../jeugd...
childless kinderloos
chimera chimeer/monstruositeit (genetica)
chiropractic chiropractisch
Chlamydia psittaci idem
Chlamydia trachomatis idem
choleraic als/van cholera
chloral chloraat(hydraat)
chloral hydrate chloraat(hydraat)
chlorotic chlorotisch/bleekzuchtig
chlorpromazine chloorpromazine
choke stikken; verstikken; verslikken
choking verstikkend
chol.../chole.../cholo... gal... (gal, of betrekking hebbend op de galblaas)
cholesterol cholesterol/galvet
cholesterol level/concentration cholesterolgehalte
cholic m.b.t./van de gal/gal...
cholinergic cholinerg/cholinergisch
chondr.../chondri.../chondro... chondr(o).../kraakbeen...
chordate (bn) behorend tot of m.b.t. de Chordata
choreal/choreatic/choreic/choreoid m.b.t. chorea (zie lijst ziekten)
choroid vliesachtig
chromatophore chromatofoor (pigmentcel)
chromomere chromomeer (bolvormige verdikking in chromosomoom)
chromosomal chromosomaal (met betrekking tot de chromosomen)
chromosome chromosoom
chromosome set chromosomenset
chronic chronisch/slepend
chronic care chronische zorg
chronic Epstein-Barr virus chronisch Epstein-Barr-virus
chronotropic chronotroop (wat tijd of tempo beïnvloedt)
chyle chylus (inhoud van lymfevaten)
CI (colo(u)r index) kleurindex/KI;
cicatrization cicatrisatie/littekenvorming
ciliary van het oog/de trilharen; haarachtig
ciliate(d) bedekt met haartjes
ciliation het met haartjes bedekt zijn
circuit kringloop (anat.)
circulating system zie circulatory system (anat.)
circulation circulatie/bloedsomloop
circulatory circulerend/(bloed)circulatie; van/m.b.t. de bloedsomloop
circulatory system circulatiesysteem/(bloed-/lymf)vatenstelsel
circum circum... (rondom)
circumduction cirkelbeweging (van oog of ledemaat)
cisterna lymfvatverwijding
classic klassiek/bij uitstek
classification classificatie/rangschikking
clavicular van of m.b.t het sleutelbeen/de clavicula
clear! achteruit (geroepen bij defribillatie)
clearance clearance/zuivering
clear-complected/clear-complexioned met een gave huid
cleidocranial cleidocraniaal
climacteric menopauze/overgang(sjaren); overgangsleeftijd
climacteric (bn) climacterieel/overgangs...; climacterisch/kritisch
clinic werkgroep (van specialist/chirurg)
clinical klinisch (onmiddellijk zichtbaar)
clinical death klinische dood
clinical demonstration patiëntendemonstratie
clinically dead klinisch dood
clinically evident manifest/onmiskenbaar/klinisch evident
clinical manifestation klinische manifestatie
clinical neurophysiological klinisch neurofysiologisch/KNF
clinical picture ziektebeeld
clinical training co-schap
clitoral clitoraal (met betrekking tot de kittelaar/clitoris)
clonic clonisch/ritmisch samentrekkend
clonic phase clonische fase (i.v.m. epilepsie)
Clostridia idem (micro-organisme)
Clostridium botulinum idem
Clostridium difficile idem
Clostridium perfringens idem
cloven gespleten
clubbed knotsvormig (anat.)
club-shaped knotsvormig (anat.)
CMV zie cytomegalovirus
coagulate coaguleren
coagulation coagulatie/stolling
coat vlies (anat.); laagje (over medicijnen)
coccygeal stuitbeen.../staartbeen...
cochlear cochleair (met betrekking tot het slakkenhuis)
code genetische code; (< 'code blue') code blauw; zie call the code
code azure geen levensverlengende handelingen meer verrichten bij terminale patiënt
code blue code blauw
code red code rood (brandalarm)
codeine codeïne
coeliac abdominaal
coelomate coelomaat/voorzien van een coeloom/lichaamsholte
coenzyme coënzyme (hittebestendig deel van een giststof)
cognitive cognitief (met betrekking tot het denkproces)
coital coïtaal
coitus coïtus/geslachtsgemeenschap/cohabitatie
colic (bn) m.b.t. de karteldarm of de ingewanden
colicky koliekachtig; vatbaar voor koliek
collagen collageen (fibril in bindweefsel)
collagen (bn) collageen/lijmvormend
collapse doorbraak
collapse (ww) collaberen (ineenstorten/z’n vorm verliezen); flauwvallen
collateral collateraal (vertakking, b.v. van neuriet)
collateral (bn) bijkomend (anat.)
colloid colloïde (mv. colloïden)
colloidal colloïdaal (met betrekking tot een vloeibare oplossing)
collyrium oogwater
colonic van of m.b.t. de karteldarm/het colon
colonic flora darmflora/darmbacteriën
color zie colour
colorectal colorectaal (met betrekking tot de karteldarm en de endeldarm)
colostrum colostrum (eerste moedermelk)
colour-blind kleurenblind
colour index kleurindex/KI
colourless corpuscle witte bloedcel/leukocyt
colour vision kleurenzien (aan elkaar)
colpo... vagina…
columnal/columnar zuilvormig (anat.)
coma coma
coma position stabiele zijligging (EHBO)
comatose comateus (in volkomen bewusteloosheid)
combination combinatie (verbinding)
come off the ventilator van de beademing afkomen
comfort measures pijnbestrijding/palliatieve behandeling
comfortable zonder pijn
comma bacillus kommabacil (Vibrio comma)
commensal commensaal (onschadelijke gastkiem)
commisure verbinding (anat.)
commit doen opnemen in een ziekenhuis of (meestal) in een inrichting
common gemeenschappelijk (anat.)
communicable disease overdraagbare ziekte/infectieziekte
communicable diseases control infectieziektenbestrijding
communicating verbindend (anat.)
communicating ramus verbindende zenuwtak (anat.)
compact bone compact been (anat.)
compact bone tissue compact been/bot (anat.)
compatibility compatibiliteit/verenigbaarheid
compatible compatibel (in staat samen te gaan)
compensation compensatie (herstel van het evenwicht)
competitive competitief (die elkaar bestrijden of tegenwerken)
compile a clinical/medical record statussen (ww)
complaint klacht
complement complement/aanvulling
complementary complementair/aanvullend
complementary complementair
complementary therapy alternatieve therapie
complete breech presentation volkomen stuitligging (baby)
complex complex/ingewikkeld
compliance therapietrouw/medicijntrouw (mate waarin de patiënt meewerkt met de arts)
complicate compliceren
complication complicatie/bijkomende ziekte
component component/bestanddeel
compos mentis bij vol bewustzijn
composition samenstelling
compound verbinding (chem.)
compound joint samengesteld gewricht
compressed plat/samengedrukt
compromised host een vatbare gastheer
compulsive dwangmatig/compulsief
compulsory admission gedwongen opname
compulsory medication dwangmedicatie
concave concaaf/hol(rond) (anat.)
concavity hol(rond)heid/concaafheid; holte/concaaf oppervlak/concave lijn of structuur
concentration concentratie (sterkte van een oplossing)
conception conceptie/bevruchting
conceptus conceptus (bevrucht ei, in preëmbryonaal stadium)
concha schelpachtige structuur (anat.)
concomitant concomiterend/begeleidend
concrete concreet/samengegroeid
condemn opgeven (van een patiënt)
condition conditie (toestand waarin iemand verkeert)
conduct geleiden (b.v. van geluid)
conduction conductie/geleiding
conference lezing (van assistent; geen college); casusbespreking
confidence interval betrouwbaarheidsinterval
confluence samenvloeiing
confluent samenvloeiend
congealment stolling/stremming/klontering/bevriezing/congelatie
congelation stolling/stremming/klontering/bevriezing/congelatie
congenital congenitaal/aangeboren
congenital disease/disorder aangeboren/congenitale ziekte/stoornis
congest verstopt raken/congestie vertonen; verstoppen/congestie veroorzaken in
congestive verstoppend/congestief
conglutinate aan elkaar groeien/hechten
conglutination conglutinatie
conical kegelvormig
conjoined twins aaneengegroeide tweeling
conjugate(d) conjugatus/gekoppeld/gepaard/geconjugeerd
conjugated bilirubin directe of geconjugeerde bilirubine
conjugated equine estrogens geconjugeerde equine oestrogenen
conjugate diameter bekkendiameter (bij de vrouw)
conjugation conjugatie/binding
conjunctival conjunctivaal (m.b.t het bindvlies/de conjunctiva)
connatal/connate aangeboren/congenitaal
connection verbinding (anat.); (artsen)praktijk
conotruncal conotruncaal
consensual consensueel/reflex…
consensual reaction consensuele reactie (van oogpupillen op elkaar)
consent form toestemmingsformulier (i.v.m. operaties/onderzoeken)
conservative conservatief (op behoud gericht, b.v. van operatie, tegenover amputatie)
conserve conserveren/in stand houden
consolidation consolidatie (het aaneengroeien van de stukken van een gebroken bot); stabilisatie (van patiënt)
constitutional constitutioneel (door de bouw bepaald)
consult raadplegen/consulteren (van arts)
consultation consult
consumptive teringlijder/tb(c)-patiënt/longpatiënt/longlijder/-lijdster/tuberculeuze (verouderd)
consumptive (bn) tuberculeus/teringachtig, tb(c)-... (verouderd)
contact contact/aanraking; potentiële smetstof/ziektekiemdrager
contagious besmet(telijk)/overdraagbaar; infectie.../infectueus
contagious illness/disease infectieziekte/besmettelijke ziekte
contagium smetstof/virus/besmetting
contamination contaminatie/verontreiniging
continence continentie
continuous continu/voortdurend
contort verrekken; ontwrichten
contortion bocht/kronkeling (anat.)
contra contra... (tegen)
contraception contraceptie (gebruik van voorbehoedmiddelen)
contract samentrekken (van spier); zich vernauwen (pupil)
contractable besmettelijk
contracti(bi)lity samentrekbaarheid
contractile samentrekkend/contractiel
contractility contractiliteit/samentrekbaarheid (vermogen zich te kunnen samentrekken)
contraction contractie/samentrekking; wee (meestal meervoud weeën)
contraction phase samentrekking/contractie(fase) (b.v. van hart of spieren)
contraction rhythm contractieritme (hart)
contracture contractuur/blijvende samentrekking (spanningstoestand van spier)
contraindicate een contra-indicatie vormen tegen/voor
contraindication contra-indicatie/tegenaanwijzing
contralateral contralateraal (tegenovergestelde zijde betreffend) (anat.)
controlled release idem (i.v.m. opname van medicijnen in het bloed)
contrast medium contrastmiddel/contraststof
contuse kneuzen
convalescence convalescentie/herstelperiode
conventional conventioneel (wat door het vaste gebruik bepaald is)
conventional hospital conventioneel ziekenhuis
converge samenkomen
convergence/convergency convergentie/het samenkomen/samenvallen
conversion conversie/omzetting
convex convex/bol(rond)
convexity convex/bol(rond) oppervlak/welving; convexiteit/bolheid
convey transporteren (b.v. van bloed door lichaam); geleiden
conveyance transport (van bloed of stoffen door lichaam)
coordination coördinatie (onderlinge afstemming)
coordination of muscles spiercoördinatie
cope aankunnen/kunnen omgaan met
copulate copuleren/cohabiteren
copulation geslachtsgemeenschap/copulatie/cohabitatie
core kern/binnenste/hart (anat.)
corneal corneaal/van, m.b.t. het hoornvlies
corneal reflex corneareflex/oogreflex
corneous hoornachtig
corniculate gehoornd/met hoorns of hoornachtige uitsteeksels (anat.)
cornified verhoornd
cornify verhoornen
cornute(d) hoornvormig; gehoornd
corona radiata straalvormige krans (follikelcellen rond eitje)
coronal m.b.t. in de richting van de kroonnaad; m.b.t. een corona/kroon.../krans... (anat.)
coronary coronair/kransvormig/m.b.t. krans(slag)aders; hart.../m.b.t. het hart
coronavirus idem
corpor corpor... (lichaam)
corporal lichamelijk
corpse lijk
corpus idem (anat.)
corpus vile corpus vile (object voor proeven)
corpuscle zie corpuscule
corpuscular corpusculair
corpuscule/corpusculum (bloed)lichaampje/corpusculum
correction correctie/verbetering
corrective correctief
correlation correlatie
correspond corresponderen/overeenstemmen met
cortical m.b.t. de schors/cortex/corticaal
cortical granules corticale granula (anat.)
corticate(d) met een cortex (anat.)
cortico... cortex…
corticoids corticoïden
corticospinal corticospinaal (anat.)
corticosteroid corticosteroïde/bijnierschorshormoon (mv: corticosteroïden)
corticotrop(h)in corticotrofine/ACTH/adrenocorticotroop hormoon
cortisone cortison(e)/bijnierschorshormoon
Corynebacterium diphteriae idem
cosmetic cosmeticum/schoonheidsmiddel
cost(o) cost(o)... (rib)
costal rib.../ribben.../costaal (anat.)
costate met ribben
costosternal ribben en borstbeen betreffend/costosternaal (anat.)
costovertebral costovertebraal/ribben en wervellichamen betreffend (anat.)
cotyloid komvormig (anat.)
cough (ww) hoesten
count telling; aantal
course ziektebeloop (niet ziekteverloop!); kuur (medicijnen)
course of drugs geneesmiddelenkuur
coxal heup... (anat.)
Coxsackie virus coxsackievirus
CPK (creatine (phosph)kinase) creatinefosfokinase (enzym)
CR zie controlled release
crab louse schaamluis (Pthirus pubis)
crani(o) crani(o)... (schedel)
cranial craniaal/schedel...
cranial index schedelindex
craniate (bn) geschedeld/met een schedel; gewerveld
craniobuccal schedel en mond betreffend
craniocerebral schedel en hersenen betreffend
craniofacial craniofaciaal (schedel en gelaat betreffend)
craniosacral craniosacraal
crash team crashteam
crash victim verkeersslachtoffer
crease plooi/vouw (anat.)
creatine creatine
creatine (phosph)kinase creatinefosfokinase (enzym)
crenation kartel/kerf; gekarteldheid/karteling
crepitation crepitus/crepitatie
crescent halvemaanvormig iets (anat.)
cresent(ic)/crescent-shaped halvemaanvormig (anat.)
crest rand/kam/crista (anat.)
cretin cretin (lijder aan cretinisme/kropmens)
cretinous cretinisch/lijdend aan cretinisme
crisis crisis (kritiek stadium/keerpunt/wending)/(ernstige ziekte)aanval
crit hematocriet(waarde)/Ht
criterion criterium/toets
critical kritiek (m.b.t toestand van patiënt)
critical care intensieve zorg (als afdeling: intensive care/IC)
critical stage crisis
crock (slang) zeurderige patiënt
crocoid (bn) cricoïde/ringvormig (anat.)
cross-infection kruisinfectie/kruisbesmetting
crossing over cross-over/crossing-over (uitwisseling van genen)
cross over cross-over/crossing-over (genetica)
crossresistance kruisresistentie (resistent worden van bacteriestam voor antibioticum)
cross-section/cross-sectional view dwarsdoorsnede (b.v. op tekening)
cross-striation dwarsstreping (anat.)
crowning (of head) het zichtbaar worden van het hoofd (bij de geboorte)
crown-rump length kop-stuitlengte
croupy kroeperig (benauwd in de keel)
cruciate gekruist/kruis... (anat.)
crural cruraal/m.b.t. het (onder)been
cry(o) cry(o)... (koud)
cryopreservation cryopreservatie (door invriezen conserveren, bv. van semen)
Cryptococcus neoformans idem
Cryptosporidium idem
crystallization kristallisatie/kristalvorming
CSF cerebrospinal fluid
ctenoid kamvormig/getand (anat.)
cubital m.b.t./vlak bij de onderarm
cuboid(a)l kubusvormig; m.b.t. het os cuboideum (anat.)
cumulation cumulatie
cumulative cumulatief/toenemend
cumulative action cumulatie
cuneiform (bn) wigvormig
cuniculus gangetje van de schurftmijt in de huid
cupital komvormig
cup-shaped komvormig (anat.)
curare pijlgif (veroorzaakt verlammingen)
curarine curarine
curative curatief/heilzaam/geneeskrachtig
curative correctief
curative sector curatieve sector/zorgsector
curvature verkromming; kromming/bocht (anat.)
curve curve/kromme lijn
curved gekromd/gebogen
cuspate(d) spits/puntig (anat.)
cusped spits/puntig (anat.)
cuspidal/cuspidate(d) spits/puntig (anat.)
cut... cut... (huid)
cut (ww) krijgen/doorkomen (van tand of kies)
cutaneous cutaan/met betrekking tot de huid
cutaneous huid.../m.b.t. de huid
cutaneous horn huidhoorn
cuticular opperhuids.../cuticulair
CVP (central venous pressure) centrale veneuze druk/CVD
cyan(o) cyan(o)... (blauw)
cyanotic cyanotisch (lijdend aan blauwzucht/blauwzuchtig)
cycle cyclus (regelmatige reeks)
Cyclospora idem (parasiet)
cyclic cyclisch (wat regelmatig terugkeert)
cyclohexene cyclohexeen
cylindrical cilindrisch
cymbiform scheepvormig
cyst(o) cyst(o)... (blaas)
cysteine idem (een aminozuur)
cystic cysteus/cystisch (m.b.t een cyste); blaas…/m.b.t., van de (gal/urine)blaas
cyt(o) cyt(o)... (cel)
cytochrome cytochroom (giststof die ijzer bevat)
cytokinesis cytokinese
cytomegalic cytomegaal
cytomegalovirus cytomegalovirus/CMV
cytopathic cytopathisch
cytoplasm cytoplasma (celvloeistof)
cytosine idem (bouwsteen van DNA-molecule)
cytoskeleton cytoskelet
cytostoma/cytostome cytostoma/celmond
cytotoxic cytotoxisch (giftig voor cellen)
cytotoxicity cytotoxiciteit