logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
N
nadir nadir/voetpunt
nail nagel
nail fold nagelriem
nail matrix nagelbed
nail plate nagel
nail rim nagelriem
nape (of the neck) nek
nares neusgaten
narial septum nasi/neustussenschot
naris (mv: nares) neusgat
nasal neusbeen(tje)
nasal aperture neusgat/neusopening
nasal bone neusbeen(tje)
nasal cavity neusholte
nasal concha (inferior/medial/superior) neusschelp
nasal hair neushaar
nasal membrane neusslijmvlies
nasal mucosa neusslijmvlies
nasal orifice neusgat/neusopening
nasal root neuswortel
nasal septum nasi/neustussenschot/neusseptum
nasal vestibulum neusholte
nasolabial fold nasolabiale plooi
nasopharynx neuskeelholte/nasofarynx
nasus (externus) (L.) (uitwendige) neus
natal teeth melktanden/melkgebit
nates zitvlak/billen
navel navel/umbilicus
navel string navelstreng
navicular bone bootvormig/scheepvormig been (in hand en voet)
neck (meestal) hals; nek; hals (van tand)
neck joint halsgewricht
neck of (the) femur dijbeenhals
neck of a tooth tandhals
neck plexus halsvlecht
neck vein halsader
neck vertebra(e) nekwervel(s)
nephron nefron (kleinste functionele eenheid van de nier)
nephrostome nefrostoma (opening van nierbuisje in het coeloom)
nerve zenuw; (vero.) pees
nerve bulb motorische eindplaat
nerve centre zenuwknoop
nerve cord zenuwstreng
nerve end(ing) zenuwuiteinde
nerve fibre/fiber zenuwvezel/axon
nerve ganglion ganglion
nerve net zenuwnet(werk)
nerve root (dorsal en ventral) zenuwwortel
nerve termination zenuwuiteinde
nerve tissue zenuwweefsel
nerve tract zenuwbaan (bundel zenuwvezels)
nervi meervoud van nervus
nervi cranialis hersenzenuwen
nervi spinalis ruggenmergzenuwen
nervous system zenuwstelsel
nervous tissue zenuwweefsel
nervus (L.) zenuw
nervus ischiadicus idem/heupzenuw/grote beenzenuw
nervus opticus oogzenuw
nervus vestibulocochlearis achtste hersenzenuw/hersenzenuw VIII
net/network net/netwerk (b.v. van zenuwen)
neural arch wervelboog/neurale boog
neural tube neuraalbuis
neuraxis centraal zenuwstelsel
neural canal wervelkanaal
neural circuit neuraal circuit
neural crest neurale lijst
neural route neurale route
neural tube neurale buis
neurilemma mergschede/myelinschede/neurilemma/schede van Schwann
neurite neuriet/axon
neuritum (L.) neuriet
neurocranium hersenschedel/neurocranium
neurocytus (L.) zenuwcel/neuron
neuro-endocrine system neuro-endocrien systeem
neuroglia (neuro)glia (zenuwsteunweefsel)
neurohypophysis hypofyseachterkwab/neurohypofyse
neurolemma zie neurilemma
neuromuscular junction neuromusculaire verbinding
neuromuscular synapse neuromusculaire synaps
ninth ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
ninth brain nerve/cranial nerve hersenzenuw IX/negende hersenzenuw/tong-keelzenuw
nipple tepel
nociceptor idem/pijnreceptor/pijnzintuigje (mv: nociceptoren)
nocireceptor zie nociceptor
node of Ranvier knoop/insnoering van Ranvier (in myelineschede)
nose neus
noseband neusriem
nose cone neuskegel
nose hair neushaar
nose leather neus
nose piece neusriem
nostril (hole) neusgat/neusopening
nucha nek (achterkant)
nucleus lentiformis/lenticularis lenskern
nymphae kleine schaamlippen/labia minora
O
oblique schuine spier
oblongata verlengde merg/medulla oblongata
oblong medulla zie medulla oblongata
occipital (bone) achterhoofdsbeen
occipital condyle achterhoofdsknobbel
occipital cortex occipitale cortex
occipital lobe achterhoofdskwab/occipitaalkwab
occipitalis (muscle) achterhoofdsspier
occiput achterhoofd/occiput
ocular bulb oogbol
ocular cup oogbeker
ocular globe oogbol
ocular muscle oogspier
oculomotor nerve oculomotorische zenuw/nervus oculomotorius/hersenzenuw III
oculus oculus/oog
oculus dexter het rechteroog
oculus sinister het linkeroog
OD zie oculus dexter
odontoid process tandvormig uitsteeksel (op tweede halswervel)
oesophagus slokdarm/oesophagus
olecranon (process) ellepijphoofd/elleboogknokkel/de olecranon (punt van de elleboog)
olfactories reukorganen
olfactory bulb reukkwab/reukcentrum
olfactory cortex olfactorische cortex
olfactory epithelium reukepitheel/reukslijmvlies
olfactory lobe reukkwab/bulbus olfactorius
olfactory mucosa reukmembraan
olfactory nerve reukzenuw/hersenzenuw I
olfactory organ reukorgaan
olivary bodies olijfkernen (olijfvormige opeenhopingen in het verlengde merg)
olive olijf
omentum omentum/net/darmscheil
omentum majus/minus het grote/kleine net
on-off areas of the brain on-offgebieden in de hersenen
opponent (muscle) antagonist/(tegen(over)steller
optic (vero.) gezichtsorgaan
optic nerve gezichtszenuw
optic(al) chiasma/chiasm chiasma opticum (kruising van de gezichtszenuwen)
optical cortex optische schors
optic(al) disc/disk blinde vlek (oog)
optic(al) lobe gezichtscentrum
optic(al) nerve oogzenuw/gezichtszenuw
optic papilla blinde vlek (oog)
optic stalk oogsteel
optic tract gezichtsbaan/tractus opticus
oral cavity mondholte
oral fissure mondspleet
oral mucous membrane mondslijmvlies
oral zone orale lichaamszone
orbicular bone gehoorbeentje
orbicular muscle kringspier/sluitspier/sfincter
orbicular muscle(s) (algemeen) ringspier(en)
orbit oogkas/oogholte
orbita oogkas
orbital floor oogbodem
orbital opening oogkas
orbito-frontal cortex de orbito-frontale cortex
organ orgaan
organ of Corti orgaan van Corti (in oor)
organ of equilibrium evenwichtsorgaan
organ of hearing gehoororgaan
organ of locomotion bewegingsorgaan
organ of sense gevoelsorgaan
organ of sight gezichtsorgaan
organ of smell reukorgaan
organ of taste smaakorgaan
organ of touch tastorgaan
organ of vision gezichtsorgaan
organ system orgaansysteem
organum vestibulocochleare gehoor- en evenwichtsorgaan
orifice opening (anat.)
origin aanhechtingspunt (van spier)
origin (of muscle) aanhechtingspunt (van spier)
origo idem (oorsprong van een spier)
OS zie oculus sinister
os bot/been
os coccygis staartbeen
os coxae heupbeen
os ischii zitbeen
os lacrimale traanbeen
ossa metacarpi middenhandsbeenderen
os nasale neusbeen
os palatinum gehemeltebeen
os parietale wandbeen
os pubis schaambeen
ossa botten/beenderen
osseous labyrinth benig labyrint
os sphenoidale wiggebeen
ossicle ossiculum/beentje
ossicle (of ear) gehoorbeentje/ossiculum
ossicular chain gehoorbeentjes
os temporale slaapbeen
osteon (G.) bot
ostium het ostium
os zygomaticum jukbeen
otolith otoliet/gehoorsteentje/evenwichtssteentje/statoliet
outer bone of the forearm spaakbeen/radius
outer ear uitwendig oor
outer malleolus kuitbeenknobbel/buitenenkel
outer skin opperhuid
outer toe buitenste teen
oval window ovaal venster (in binnenoor)
ovary eierstok/ovarium
oviduct eileider/oviduct/buis van Fallopio
ovisac (Graafse) follikel
P
pacemaker gangmaker/sinusknoop (groep hartspiercellen)
pad muis (van hand); kussentje (b.v. vetkussentje)
pain receptor pijnzintuigje/pijnreceptor (anat.)
palatal gehemeltebeen
palatal vault verhemltegewelf
palate gehemelte/verhemelte
palatine bone(s) verhemeltebeen/verhemeltebeenderen
palatine tonsil verhemelteamandel
palatum gehemelte
palatoglossal arch achterste amandelpijler
paleocerebellum paleocerebellum (oude deel van cerebellum)
paleocortex paleocortex (oudste deel van cortex)
pallium hersenmantel/pallium
palm (of the hand) (hand)palm
palmar handpalmspier
palpebra ooglid
palpebra inferior onderste ooglid
palpebra superior bovenste ooglid
pancreas pancreas/alvleesklier
pancreatic duct afvoergang van de alvleesklier/het pancreas
panniculus weefsellaag (i.h.b. een onderhoudse vetlaag)
papilla(e) papil(len); blinde vlek (in oog)
papilla mammae tepel
papillary muscle klepspiertje/papillairspier (in hart)
paranasal sinus neusbijholte
parasympathic nerves parasympatische zenuwen
parasympathic nervous system parasympatisch zenuwstelsel
parasympathic system parasympatisch systeem
parathyroid (gland) bijschildklier
paraurethral duct(s) gang(en) van Skene
paraurethral gland(s) klier(en) van Skene
parenchyma parenchym/orgaanweefsel/edel weefsel/klierweefsel
parietal bone wandbeen
parietal cortex pariëtale cortex
parietal lobe wand(been)kwab/pariëtaalkwab
parietal organ pariëtaal orgaan
parietal pleura borstvlies
parotid (gland) oorspeekselklier/parotis
parotid duct kanaal van Steno
patella knieschijf/patella
patellar tendon knieschijfpees
pathway route/circuit/pad
PBS (peripheral nervous system) perifeer zenuwstelsel
PCL (posterior cruciate ligament) achterste kruisband
PC muscle pubococcygeus
pecs borstspieren
pectineus (muscle) pectineus (spier tussen pubis en femur)
pectoral borstspier
pectoral arch/girdle schoudergordel
pectoralis borstspier
pectoralis major/minor grote/kleine borstspier
pectoral muscle borstspier
pedicle steel/voetje
peduncle verbindingssteel/streng
pella (Grieks) huid/cutis
pellicula epidermis
pelvic arch bekkengordel
pelvic artery bekkenslagader
pelvic cavity bekkenholte
pelvic floor bekkenbodem
pelvic floor muscle bekkenbodemspier
pelvic girdle bekkengordel
pelvic inlet bekkeningang
pelvic muscle bekkenspier
pelvic organ bekkenorgaan
pelvic outlet bekkenuitgang
pelvic vein bekkenader
pelvic vertebra bekkenwervel
pelvis bekken; nierbekken/pyelum
pelvis of the kidney nierbekken
pelvis renalis idem/nierbekken
penis penis
peptic gland spijsverteringsklier/maagsapklier
perceptual-motor region perceptueel-motorisch gebied
perforating canal kanaal van Volkmann
pericardial cavity pericardholte/pericardiale holte
pericardium het pericard(ium)/hartvlies/hartzakje
pericementum wortelvlies
perichondrium perichondrium/kraakbeenvlies
pericranium pericranium/schedelvlies
peridontium wortelvlies/paradontium
perilymph perilymf
perimetrium idem (weefsel rond de baarmoeder)
perimysium perimysium/spiervlies/spierschede/spierfascie (bindweefsel rond spierbundels)
perinaeum zie perineum
perinephrium nierkapsel/nieromhulsel
perineum bilnaad/perineum (huid tussen anus en geslachtsdelen)
perineurium zenuwschede/perineurium
periodontal ligament beenvliesbindweefsel
periodontal membrane wortelvlies
periodontium wortelvlies/paradontium
perionyx nagelriem/nagelwal
periosteum het periost/beenvlies
peripheral nerve perifere zenuw
peripheral nerve fiber perifere zenuwvezel
peripheral nervous system het perifere zenuwstelsel
peripheral organs perifere organen (anat.)
peripheral sympathetic nervous system perifeer sympatisch zenuwstelsel
peripheral parasympathetic neuron perifeer parasympathetisch neuron
peripheral pathway perifere zenuwbaan
peristome mondslijm(vlies)/mondveld
peritoneal lining buikvlies
peritoneum peritoneum/buikvlies
peritoneum parietale idem (buikvlies dat het buitenblad bekleed)
permeable membrane permeabel/doorlaatbaar membraan
peroneal (muscle) kuitbeenspier
peroneal nerve kuit(been)zenuw
peroneal tendon kuitbeenpees
peroneus kuitbeenspier
pes voet
petrosal bone rotsbeen (bevat het binnenoor)
petrous bone zie petrosal bone
phalanx falanx/(vinger- of teen)kootje
phallus fallus/penis; fallus (huidvergroeiing bij embryo waaruit de penis of de clitoris ontstaat)
pharyngeal opening keelholte
pharyngeal tonsil keelamandel
pharynx keel/keelholte/farynx
photoreceptor fotoreceptor
philtrum filtrum/neus-lipgroeve
pia mater (L.) zachte hersenvlies
pigment gland pigmentklier
pilus haar
pili haren
pineal body/gland/organ pijnappelklier/epifyse/pineaal orgaan
pinkie (inf.) pink
pinna oorschelp/auricula
pisiform (bone) erwtbeentje
pisiform joint articulatio ossis pisiformes
pituitary hypofyse/hersenaanhangsel
pituitary body hypofyse/hersenaanhangsel
pituitary gland hypofyse/hersenaanhangsel
pituitary membrane neusholteslijmvlies
pituitary stalk hypofysesteel
pituitary vesicle zakje van Rathke
pivot (joint) draaigewricht/rolgewricht
plane joint vlakke gewrichtsverbinding/gewricht met vlakke gewrichtsvlakken
plantar voetzool
plantar interosseous tussenbeenspiertje
platysma (muscle) platysma (dunne huidspier van de hals)
pleasure centre genotcentrum
pleat platte plooi
pleura pleura/borstvlies (mv: pleurae)
pleural cavity pleuraholte
pleura parietalis idem (borstvlies dat het buitenblad bekleed)
pleura visceralis idem (borstvlies dat het binnenblad bekleed)
plexus (of nerves) plexus/zenuwvlecht/zenuwnetwerk
plexus brachialis idem
plexus cervicalis idem
plexus lumbalis idem
plexus sacralis idem
plica (huid)plooi
ploughshare bone ploegschaarbeen
plowshare zie ploughshare
pneumogastric (nerve) (oude naam van) vagus nerve (zie aldaar)
pneumoperitoneum pneumoperitoneum
pocket zakje/holte/saccus
pointer wijsvinger
pointing finger wijsvinger
Polian vesicle blaasje van Poli
pollex duim
pomum adami adamsappel
pons pons/brug (pons Varolii)
pons cerebelli/cerebri/pons Varolii brug (van Varol)/pons (Varolii)/pons (cerebelli)(verbinding tussen kleine hersenhelften)
pontine angle brughoek
popliteal space knieholte
pore porie
portal portaal
portal system (of veins) poortaderstelsel
portal vein poortader/vena porta
portio (mv: portiones) (L.) orgaandeel/orgaandelen
portio vaginalis baarmoedermond
postcentral gyrus postcentale gyrus (hersenen)
posterior aspect achterkant
posterior chamber achterste oogkamer
posterior cruciate ligament achterste kruisband
posterior horn achterhoorn (in grijze stof)
posterior lobe (of hypophysis/pituitary gland) hypofyse-achterkwab/neurohypofyse
posterior part of hypophysis/pituitary gland) hypofyse-achterkwab/neurohyopfyse
posterior pituitary neurohypofyse
posterior semicircular canal achterste halfcirkelvormige kanaal
posterior vena cava achterste holle ader
postganglionic parasympathetic (neuron) postganglionair parasympatisch neuron
postsynaptic neuron postsynaptisch neuron
pouch zakje/holte/plooi
pouch of Douglas douglasholte (vrouwen)
prae... zie pre...
precaval vein bovenste holle ader
prefrontal cortex prefrontale cortex (hersenen)
preganglionic parasympathetic nerve preganglionair parasympatisch neuron
preganglionic sympathetic neuron preganglionair sympatisch neuron
premolar (tooth) premolaar/voorkies/valse kies
prepubis schaamheuvel
prepuce preputium/voorhuid (penis/clitoris)
preputium voorhuid (van penis en clitoris)
presacral region presacrale streek
primary visual cortex primaire visuele cortex (hersenen)
prime mover agonist (spier)
primitive gut oerdarm/archenteron
privy parts (inf.) schaamstreek/schaamdelen
procencephalon zie prosencephalon
processus spinosus doornuitsteeksel
processus transversus dwarsuitsteeksel
processus xiphoideus zwaardvormig aanhangsel (van het borstbeen)
proglottis proglottis
prominent vertebra zevende halswervel/CVII/C7
promontorium idem
promontory uitsteeksel
pronephros pronefros
proprioceptor proprioceptor
prosencephalon voorhersenen
prostate (gland) prostaat(klier)
provascular tissue provasculair weefsel
proximal phalynx/phalanges proxima(a)l(e) vingerkootje(s); proxima(a)l(e) teenkootje(s)
Prussak's pouch/space ruimte van Prussak
pseudocele zie fifth ventricle
pseudoventricle zie fifth ventricle
psoas (muscle) lendespier/psoas
pterygium vleugelvlies (van conjunctiva)
pterygoideus musculus pterygoideus
pterygoid muscle musculus pterygoideus
pubes schaamstreek; schaamhaar
pubic arch schaambeenboog
pubic area schaamstreek
pubic bone schaambeen/pubis
pubic hair/pubes schaamhaar
pubic region schaamstreek
pubic symphysis schaamvoeg/symphisis pubis of pubica (kraakbenige verbinding tussen linker- en rechterschaambeen)
pubococcygeus (muscle) pubococcygeus
pudenda schaamstreek/schaamdelen
pulmo long
pulmonary alveolus longblaasje
pulmonary artery longslagader
pulmonary pleura longvlies
pulmonary trunk longslagaderstam
pulmonary valve longklep/pulmonaalklep/pulmonalisklep
pulmonary vasculature longvaatbed
pulmonary vein longader
pulmones longen
pulp/pulpa het tandmerg/de pulpa
pulp canal tandwortelkanaal
pulp cavity/chamber tandholte
pump pomp; hart
pupil pupil
Purkinje fibres vezels van Purkinje
pyelum nierbekken/nierkelk/pyelum
pyloric duct pylorisch kanaal
pyloric region of stomach portiermaag
pyloric sphincter portier
pyloric stomach portiermaag
pylorus pylorus/portier/maagportier/maagpoort
pyramidal bone driehoeksbeen/os triquetrum
pyramidal system piramidaal systeem
pyramidal system channels piramidebaan
pyramidal tract piramidezijstrengbaan
Q
quadrate (bone) vierkantsbeen/kwadraatbeen
quadrate muscle(s) vierkante spier(en)
quadriceps (muscle) vierhoofdige dijspier/quadriceps