logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
R
RA zie right atrium
racemose gland trosklier
rachis ruggengraat
radial radius; spaakbeenzenuw; spaakbeenader
radial artery polsslagader
radial head radiuskop
radial nerve spaakbeenzenuw
radial vein spaakbeenader
radicle zenuwvezel
radius spaakbeen/radius
radix anterior idem (mv: radices anterior)
ramus idem (tak/zenuwtak)
ramus communicans verbindingstak
Rathke's bag/pouch het zakje van Rathke
recessus superior membranae tympanicae idem/ruimte van Prussak
rectosigmoid endeldarm
rectum rectum/endeldarm
rectus abdominis rechte buikspier
recurrent nervous circuit zenuwcircuit
red pipe (slang) slagader
reins nieren (vero.); lendenen
Reissner's membrane reissnermembraan/membraan van Reissner (in cochlea)
ren nier
renal (convoluted) tubule nierbuisje
renal artery nierslagader/nierarterie
renal calculus niersteen
renal calyx nierkelk/calix renalis
renal cortex nierschors
renal hilus nierpoort
renal medulla niermerg
renal papilla nierpapil
renal parenchyma nierparenchym (het werkzame deel van de nier)
renal pelvis nierbekken/nierkelk/pyelum
renal portal system renale portale circulatie
renal pyramid nierpiramide
renal vein nierader
reproductive aperture geslachtsopening
reproductive gland geslachtsklier/gonade (ovarium of testis)
reproductive organ geslachtsorgaan/voortplantingsorgaan
reproductive tract geboortekanaal/baringskanaal
respiratory apparatus ademhalingsstelsel
respiratory centre/center adem(halings)centrum
respiratory mucosa slijmvlies van de luchtwegen
respiratory muscle ademhalingsspier
respiratory organ ademhalingsorgaan
respiratory route ademhalingskanaal/luchtwegen/ademhalingswegen
respiratory system ademhalingsstelsel
respiratory tract (upper and lower -) ademhalingskanaal/luchtwegen/ademhalingswegen
rete netwerk
reticular activating system reticulaire formatie (netwerk van zenuwcellen)
reticular fibres reticulaire vezels
reticular formation (of the brain stem) reticulaire formatie (in de hersenstam)
reticulate connective tisssue reticulair bindweefsel
reticulum netwerk (van vezels)
retina retina/netvlies (in oog)
retinal vein netvliesader
retractor retractor/retractiespier (anat.)
rhachis zie rachis
rhinencephalon rhinencephalon/reukhersenen
rhinopharynx neus-keelholte/nasofarynx
rhodopsin gezichtspurper/r(h)odopsine/staafjesrood (soort fotoreceptor)
rhomboideus romboïdeus(spier) (ruitvormige spier)
rib(s) rib(ben)
rib cage ribbenkast
ridge kam/crista/plooi
ridge of the nose neusrug
right arm rechterarm
right atrium rechterboezem (in hart)
right brain hemisphere rechterhersenhelft
right breast rechterborst
right bronchus rechterbronchus/rechterluchtpijptak
right clavicle rechterschouderblad
right foot rechtervoet
right internal mammary artery rechterborstbeenslagader
right kidney rechternier
right leg rechterbeen
right lobe (of liver/lung) rechterlob (van de lever/long)
right lung rechterlong
right lymphatic duct rechterlymfvat/rechterlymfkanaal
right parietal (bone) rechterwandbeen
right pulmonary artery rechterlongslagader
right pulmonary vein rechterlongader
right radius rechterspaakbeen
right testicle/testis rechterzaadbal
right ulna rechterellepijp
right ventricle rechterkamer/rechterventrikel (in hart)
RIMA (right internal mammary artery) rechterborstbeenslagader
rom of the belly (vero.) buikvlies/peritoneum
ring cartilage ringvormig kraakbeen
ring finger ringvinger
ring-shaped cartilage ringvormig kraakbeen
rod staafje (in oog/netvlies)
roof dak
roof of the mouth het gehemelte
root apex tandwortel
root canal wortelkanaal (in gebit)
root of the hair haarwortel
root of the nail nagelwortel
root of the nose neuswortel
root of the tongue tongwortel/tongbasis
root of the tooth tandwortel
rotary joint draaigewricht (anat.)
rotator draaispier
rotator cuff idem (soort spiermanchet)
rotula knieschijf/patella
round ligament of uterus rond ligament (ronde bindweefselophangband van baarmoeder)
round pronator ronde handdraaier
round pupil ronde pupil
round window rond venster/fenestra rotunda
Ruffini's corpuscle lichaampje van Ruffini
ruga plooi/rimpel
rugosity plooi/rimpel
rump romp
rump bone heiligbeen/sacrum
RV zie right ventricle
S
SI/S1 eerste heiligbeenwervel/eerste sacrale wervel/S1
SII/S2 tweede heiligbeenwervel/tweede sacrale wervel/S2
SIII/S3 derde heiligbeenwervel/derde sacrale wervel/S3
SIV/S4 vierde heiligbeenwervel/vierde sacrale wervel/S4
SV/S5 vijfde heiligbeenwervel/vijfde sacrale wervel/S5
saccule de sacculus (deel van vliezig membraan in binnenoor)
sacral plexus heiligbeenplexus
sacral region sacrale streek/heiligbeengebied
sacral vertebra(e) heiligbeenwervel(s)/sacrale wervel(s) (zie SI - SV/S1 - S5 hierboven)
sacred bone heiligbeen/kruisbeen/sacrum
sacroiliac ligaments (anterior en posterior) sacroiliacale ligamenten/banden
sacrum heiligbeen/kruisbeen/os sacrum
saddle joint zadelgewricht
sagittal plane het sagittale vlak
sagittal suture(of the skull) pijlnaad (van schedel)
salivary duct speekselkanaal
salivary gland speekselklier
salpinx eileider/oviduct/buis van Fallapio
saltcellar (inf.) zoutvaatje (holte bij sleutelbeen)
sartorius (muscle) kleermakersspier
scala kanaal/scala (in cochlea) (mv: scalae)
scala media scala media (in cochlea)
scala tympani scala tympani (in cochlea)
scala vestibuli scala vestibuli (in cochlea)
scalene (muscle) zie scalenus
scalenus schuine halsspier (musculus scalenus)
scalp schedel/hoofdhuid
scaphoid (bone) scheepvormig been (in hand- en voetwortel; os naviculare)
scapula/scapular schouderblad/idem
scapular arch schoudergordel
scarf skin opperhuid (i.h.b. cuticula)
Schwalbe's corpuscle smaakknop
Schwann sheath mergschede/neurilemma/schede van Schwann
sciatic nerve heupzenuw/grote beenzenuw/nervus ischiadicus
sclera sclera/harde oogrok
sclerotic(a) harde oogrok/sclera
scrotum balzak/scrotum
scruff (of the neck) het nekvel
scutum schild; knieschijf
seat zitvlak
seat bone zitbeen/ischium
sebaceous gland talgklier
second ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
secondary cortex secundaire cortex
secondary follicles secundaire follikels
secondary ocular vesicle oogbeker
second brain nerve/cranial nerve tweede hersenzenuw/hersenzenuw II
second digit wijsvinger; tweede teen
second finger wijsvinger
second molar tweede ware kies/molaar
second premolar tweede valse kies/premolaar
second toe tweede teen
second ventricle tweede ventrikel (hersenen)
sectorial teeth snijtanden
sella (turcica) Turks zadel (aan het wiggebeen)
semicircular canal halfcirkelvormig kanaal (in binnenoor)
semilunar bone halvemaansbeentje/os lunatum
semilunar cartilage meniscus
semilunar valve semilunaire klep
semimembranous/semimembranosus (muscle) halfvliezige spier
seminal duct zaadleider
seminal tube zaadleider/zaadbuis
seminal tubule zaadkanaaltje
seminal vesicle zaadblaasje
seminiferous tubule zaadkanaaltje
semipermeable membrane halfdoorlaatbaar membraan
semitendinosus halfpezige spier/semitendinosus
sense organ zintuig(orgaan)
sensor system sensorisch systeem
sensory areas zintuigelijke gebieden
sensory nerve zintuigzenuw/sensorische zenuw
sensory organ zintuigorgaan
sensory pathways zintuigelijke banen
sensory receptor gevoelsreceptor
sensory root gevoelswortel
sensory system zintuigstelsel
sensory tissue zintuigweefsel
sentinel lymph node schildwachtklier
septal cartilage of (the) nose neustussenschotkraakbeen
septum septum/tussenschot/(scheidings)vlies/membraan (b.v. in hart); neustussenschot
septum lucidum septum lucidum
septum nasale neustussenschot
septum of the heart harttussenschot
serosa zie serous membrane
serous gland sereuze klier
serous membrane weivlies/sereus vlies
serratus (muscle) zaagspier (in borst en schouders)
sesamoid bone sesambeentje/straalbeentje
seventh ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
seventh brain nerve/cranial nerve zevende hersenzenuw/hersenzenuw VII
sex glands geslachtsklieren
sexual apparatus geslachtsapparaat
sexual organ(s) geslachtsorgaan/geslachtsdelen/geslachtsorganen
shaft schacht (b.v. van penis); schacht/diafyse (van pijpbeenderen)
shaft of humerus humerusschacht
shank onderbeen/crus
sheath omhulsel/schacht; vrouwelijk geslachtsorgaan; schacht (van penis)
sheath of Schwann schede van Schwann
shell of ear oorschelp/auricula
shin scheen
shinbone scheenbeen/tibia
short bone(s) kort been/korte beenderen
short extensor of toes korte strekker van de tenen
short hairs (inf.) schaamhaar
short palmar korte handpalmspier
short peroneal/peroneus korte kuitbeenspier
short radial extensor of wrist korte buitenste strekker van de pols
short rib valse rib
shoulder schouder
shoulder blade schouderblad
shoulder bone schouderblad
shoulder girdle shoudergordel
shoulder joint schoudergewricht
shoulder ligament schouderband
shoulder muscle schouderspier
side zij
sigmoid sigmoïd (S-vormige bocht tussen colon decendens en endeldarm)
sigmoid flexure sigma (laatste deel van dikke darm)
sign flexure sigma (laatste deel van dikke darm)
simple joint enkelvoudig gewricht (anat.)
sinciput schedeldak/schedelkap/kruin; voorhoofd
sinew (spier)pees
sinister links/linker
sinoauricular node sino-auriculaire knoop
sinus sinus/voorhoofdsholte; holte
sinus cavity sinus(holte)/kaakholte/voorhoofdsholte
sinus ethmoidalis idem
sinus frontalis voorhoofdsholte
sinus maxillaris kaakholte/idem
sinus node sinusknoop/SA-knoop
sinus paranasalis neusbijholte
sinus sphenoidalis wiggebeensholte/wiggebeensinus
sixth ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
sixth brain nerve/cranial nerve zesde hersenzenuw/hersenzenuw VI
sixth ventricle zesde hersenkamer/zesde ventrikel
skeletal muscle(s) skeletspier(en)
skeletal system beenderstelsel
skeleton skelet/geraamte
Skene's duct(s) gang(en) van Skene
Skene's gland(s) klier(en) van Skene (slijmvliesklier van de urethra bij de vrouw)
skin huid
skin crease huidplooi
skin fold huidplooi
skin gland huidklier
skin muscle(s) huidspier(en)
skin surface huidoppervlak
skull schedel; (inf.) schedelpan/hersenen
skull bone schedelbeen
skullcap schedeldak
SMA (superior mesenteric artery) bovenste ingewandsslagader
small bone of the leg kuitbeen/fibula
small bowel dunne darm
small intestine dunne darm
small of the back lende, lendestreek
smell receptor geurreceptor
smooth muscle(s) gladde spier(en)
socket holte; gewrichtsholte; (oog)kas
socket of the tooth tandkas
soft palate het zachte gehemelte
soft tissue zacht weefsel/weke delen (b.v. van hersenen)
solar plexus zonnevlecht (plexus solaris)
sole (voet)zool
sole of the foot voetzool
soleus (muscle) scholspier
solid bone compact bot
soma lichaam
somatic muscle dwarsgestreepte spier
somatic skeleton somatisch skelet
speech area spraakcentrum (in hersenen)
spermaduct zaadleider
spermary zaadorgaan
spermatic cord zaadstreng
spermatic duct zaadleider/zaadbuis
sperm duct zaadleider/zaadbuis
spermiduct zaadleider/zaadbuis
sphenoidal sinus wiggebeensholte/wiggebeensinus
sphenoid bone wigebeen/os sphenodaile
sphenoideum zie sphenoid (bone)
spheroid joint kogelgewricht
sphincter (muscle) (of anus) sluitspier/kringspier/sfincter
spicula/spicule naaldvormige botpunt
spiculum zie spicula
spina ruggengraat
spinal arachnoids spinnenwebvliezen (van het ruggenmerg)
spinal canal wervelkanaal/ruggenmergholte
spinal column ruggengraat/wervelkolom
spinal cord ruggenmerg
spinal ganglion ruggenmergzenuwknoop/spinaal ganglion
spinal marrow ruggenmerg
spinal meninges ruggenmergvliezen
spinal nerve ruggenmergzenuw/spinale zenuw
spinal (nerve) root ruggenmergwortel
spinal tract ruggenmerg
spine wervelkolom
spine of (the) scapula schouderbladuitsteeksel
spiral organ orgaan van Corti
splanchocranium idem/aangezichtsschedel
spleen milt
splenium splenium
splint (bone) kuitbeen
spoke-bone spaakbeen/radius
spur botuitsteeksel
squamosal (bone) squamosum (schubvormig schedelbeen)
stapes stijgbeugel/stapes (in oor)
stellate ganglion ganglion stellatum (een zenuwknoop)
sternoclavicular joint borstbeensleutelbeengewricht
sternomastoid (muscle) schuine halsspier
sternum borstbeen
stirrup stijgbeugel/stapes (in oor)
stomach maag
stomach lining maagslijmvlies
stomach muscle buikspier
stomach tooth onderste melkhoektand
stomach wall maagwand
stratum laag
stratum basale idem (basale laag (in huid))
stratum corneum idem (hoornlaag van de huid)
stratum germinativum idem (kiemlaag van de huid)
stratum granulosum idem (korrellaag van de huid)
stratum lucidum idem (heldere laag van de huid)
stratum spinosum idem (doorncellaag)
stretching muscle strekspier
striated muscle(s) dwarsgestreepte spier(en)
string of the tongue tongriem
stroma steunweefsel/weefselmatrix
subarachnoid space (sub)arachnoïdale ruimte (hersenen)
subclavian ondersleutelbeenslagader/-zenuw/-spier
subclavian artery ondersleutelbeenslagader
subclavian muscle zie subclavius
subclavian nerve ondersleutelbeenzenuw
subclavian vein ondersleutelbeenader
subclavius ondersleutelbeenspier
subcutane tissue onderhuids weefsel
subcutaneous fascia/tissue onderhuids/subcutaan weefsel
subcutaneous fat onderhuids vet
subcutis subcutis (deel van onderhuid of onderhuids bindweefsel)
subhepatic space/region subhepatische ruimte
sublingual gland ondertongsspeekselklier
submandibular gland onderkaakspeekselklier
submandibular lymph gland lymfknoop/lymfklier
submaxillary gland onderkaaksklier
substantia nigra zwarte stof/idem (in hersenen)
sudoriferous duct zweetkanaal
sudoriferous glands zweetklieren
sulcus groeve/fissuur/spleet
superchiasmatic nucleus suprachiasmatische kern (kern die zich boven het chiasma opticum bevindt)
supercilium wenkbrauw
superciliary arch wenkbrauwboog
superficial fascia/tissue onderhuids/subcutaan weefsel
superficial peroneal nerve oppervlakkige kuit(been)zenuw
superficial tissue onderhuids/subcutaan weefsel
superior angle of the scapula bovenste mediale hoekpunt van de scapula
superior dental arch bovenste tandenrij
superior dorsal nerve nervus dorsalis penis (zenuw in mannelijk lid)
superior maxilla/maxillary bone bovenkaak(been)
superior mesenteric artery bovenste ingewandsslagader
superior mesenteric vein bovenste ingewandsader
superior nasal concha bovenste neusschelp
superior recess of tympanic membrane ruimte van Prussak
superior semicircular canal bovenste halfcirkelvormige kanaal (in oor)
superior vena cava bovenste holle ader
supinator (muscle) supinator (spier in de arm)
supraoccipital bone supraoccipitaal
suprarenal capsules zie suprarenal glands
suprarenal glands bijnieren
suprarenal medulla bijniermerg
sural nerve kuitzenuw
surgical neck andere naam voor shaft of humerus (vanwege de vele breuken in dit gedeelte)
suspensory ligament ophangband
sustentaculum idem
sutura idem/sutuur (naad tussen twee beenderen)
sutura coronalis kransnaad
sutura cranialis schedelnaad
sutura lambdoidea lambdanaad
sutura sagittalis pijlnaad
suture sutuur/sutura/pijlnaad/schedelnaad
SVC (superior vena cava) bovenste holle ader
swallow (inf.) slokdarm/keelgat
sweat gland zweetklier
Sylvia fissure Sylvius-groeve
Sylvian ventricle zie fifth ventricle
sympathetic sympathicus/sympathische zenuw
sympathetic nerve sympathische zenuw
sympathetic nervous system sympathicus/sympathisch of vegetatief zenuwstelsel
sympathetic neurons sympathische neuronen/zenuwcellen
sympathic system sympathisch zenuwstelsel
symphysis symfyse (kraakbeenverbinding)
symphysis (pubis) symfyse/schaam(been)voeg
synapse synaps
synchondrosis synchondrose
syndesmosis gewrichtsband
synostosis beennaad
synovia synovia/gewrichtsvocht/gewrichtssmeer
synovial joint synoviaal gewricht
synovial membrane synoviaal membraan, vlies/slijmvliesbekleding/synovia
syrinx muscle syrinxspier
T
T1/TI eerste thoracale wervel/eerste borstwervel/T1
T2/TII tweede thoracale wervel/tweede borstwervel/T2
T3/TIII derde thoracale wervel/derde borstwervel/T3
T4/TIV vierde thoracale wervel/vierde borstwervel/T4
T5/TV vijfde thoracale wervel/vijfde borstwervel/T5
T6/TVI zesde thoracale wervel/zesde borstwervel/T6
T7/TVII zevende thoracale wervel/zevende borstwervel/T7
T8/TVIII achtste thoracale wervel/achtste borstwervel/T8
T9/TIX negende thoracale wervel/negende borstwervel/T9
T10/TX tiende thoracale wervel/tiende borstwervel/T10
T11/TXI elfde thoracale wervel/elfde borstwervel/T11
T12/TXII twaalfde thoracale wervel/twaalfde borstwervel/T12
tactile organ tastorgaan
tailbone staartbeen/stuitbeen; (slang) kont/krent/reet
tail of helix staart van de helix (van oor)
tailor's muscle kleermakersspier
tallow gland talgklier
talocrural articulation/joint enkelgewricht
talus sprongbeen (van het voetskelet)
tapetum tapetum
tapetum lucidum tapetum lucidum (bindweefsellaag in vaatvlies)
tarsal (bone) voetwortelbeentje
tarsal joint spronggewricht
tarsus voetwortel; ooglidkraakbeen
taste bulb/bud smaakknop/smaakpapil
taste corpuscle smaakknop/smaakpapil
taste receptor smaakreceptor
tear bag traanzak
tearduct/tear-duct traanbuis
tear gland traanklier
tear sac traanzak
teat tepel
teeth tanden/gebit
tegmentum bedekking (van bepaald weefsel)
telencephalon eindhersenen/telecenphalon
temple slaap/zijkant van hoofd
temporal slaapbeen; slaapspier
temporal artery slaapslagader
temporal bone slaapbeen
temporal cortex temporale cortex
temporal gyrus slaapwinding
temporalis temporaal/slaapspier; slaapzenuw
temporal lobe slaap(been)kwab/temporaalkwab
temporal maze temporaal labyrint
temporal muscle temporaal/slaapspier
temporal vein slaapader
temporale slaapbeen
temporary cartilage tijdelijk kraakbeen
temporary teeth melkgebit
temporomandibular articulation/joint temporomandibulair gewricht/TMG/kaakgewricht
tendinous arch peesboog
tendinous cords peesdraden
tendinous inscription/intersection tussenpees
tendinous sheath peesschede
tendo pees
tendo Achillis achillespees
tendon (spier)pees
tendon sheath peesschede
Tenon's capsula oogkapsel
tensor strekspier/spanspier/strekker
tenth ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
tenth brain nerve/cranial nerve tiende hersenzenuw/hersenzenuw X
terminal bronchiole eindtak van de luchtpijp
tertiary follicles tertiaire follikels
testes zie testicle
testicle testis (mv: testes)/teelbal/zaadbal/testikel
testiculi (mv) testes/teelballen/zaadballen/testikels
testis zie testicle
Th 1 - Th 12 zie T1 - T12 hierboven
thalamus thalamus (grijze stof van de tussenhersenen)
thenar duimbal/duimmuis
thenar eminence duimmuis
thenar muscle korte duimspier
thermal receptor warmtereceptor
thermoreceptor thermoreceptor
thigh dij
thighbone dijbeen
thigh muscle dijspier
third brain nerve/cranial nerve oculomotorische zenuw/nervus oculomotorius/hersenzenuw III
third digit middelvinger; derde teen
third finger middelvinger
third molar derde molaar/verstandskies
third toe derde teen
third ventricle derde hersenkamer/derde ventrikel
thoracic aorta thoracale aorta
thoracic cavity borstholte
thoracic duct borstbuis
thoracic esophagus thoracale slokdarm
thoracic nerve borst(kas)zenuw
thoracic vertebra borstwervel (zie T1 - T12 hierboven)
thoracic wall (anterior/lateral) borstwand
thoracolumbar vertebra borst-lendewervel
thorax thorax/borstkas/borst
throat keel
throat muscle(s) keelspier(en)
thumb duim/pollex
thumb muscle duimspier
thumb nail duimnagel
thymus (gland) thymus/zwezerik
thyroid schildklier; schildkliervormig kraakbeen
thyroid cartilage adamsappel
thyroid gland schildklier
tibia scheenbeen/tibia
tibial scheenbeenspier
tibial artery scheenbeenslagader
tibial muscle scheenbeenspier
tibial nerve scheenbeenzenuw
tibialis scheenbeenspier
Tiedemann's gland de klier van Bartholin
tip of (the) nose neuspunt
tip of (the) tongue tongpunt
tissue weefsel
TMJ (temporomandibular joint) temporomandibulair gewricht/TMG/kaakgewricht
toe teen
toe bone teenkootje/teenbotje
toe tip teenpunt
toenail teennagel
tongue tong
tongue bone tongbeen/os hyoideum
tongue papillae tongpapillen
tongue tip tongpunt
tonsilla palatina gehemelteamandel
tonsils (keel)amandelen/tonsillen
tooth tand/kies
tooth enamel tandglazuur
tooth pulp het tandmerg/de pulpa
top lip bovenlip
top of the head kruin
torso idem/romp
trachea(e) trachea/luchtpijp
tracheal system tracheeënstelsel
tragus(of the ear) tragus (oor)
transverse furrow dwarsgroef
trapezius monnikskapspier
triangular fossa driehoekige holte (in oorschelp)
triangular muscle(s) driehoekige spier(en)
transverse colon colon transversum (dwarslopende deel van de dikke darm)
triangular bone driehoeksbeen
triceps (of the arm) triceps/driehoofdige armspier/strekspier van de arm
tricuspid(al) valve tricuspidalisklep
trigeminal (nerve) driehoekszenuw/drielingszenuw, (nervus) trigeminus/hersenzenuw V
trigeminus driehoekszenuw/drielingszenuw, (nervus) trigeminus/hersenzenuw V
triquetral/triquetrum (bone) driehoeksbeen (in achterste rij handwortelbeentjes)
trochanter trochanter (beenuitsteeksel van het femur voor spieraanhechting)
trochlea katrol/trochlea (bovenste deel van sprongbeen)
trochlear (nerve) katrolzenuw/vierde hersenzenuw/hersenzenuw IV
trochoid joint draaigewricht/radgewricht
true rib ware rib/lange rib
true skin lederhuid
trumpetter muscle trompetspier/wangspier
trunk romp/tors
tuba/tube buis
tuba uterina eileider
tuberosity (groot rond) botuitsteeksel
tubulus renalis niertubulus (nierbuisje)
tummy buik
tunica adventitia idem (buitenste weefsellaag van een bloedvat)
tunica intima idem (binnenste laag van de wand van een bloedvat)
tunica media idem (middelste laag van de slagaderwand)
turbinal neusschelp
turbinate bone neusschelp
twelfth … kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
twelfth brain nerve/cranial nerve twaalfde hersenzenuw/hersenzenuw XII
tympanic bulla trommelholteblaas
tympanic cavity trommel(vlies)holte
tympanic membrane trommelvlies
tympanum trommelvlies; trommel(vlies)holte/middenoor
U
ulna ellepijp/ulna
ulnar extensor (of the wrist) binnenste strekker van de pols
ulnar flexor (of the wrist) binnenste buiger van de pols
ulnar nerve ellepijpzenuw
ulnare ulnare (een van de elementen van de handwortel)
umbilical (cable/cord) navelstreng
umbilical ring navelring
umbilical vessel navelstrengvat
umbilicus navel
unciform bone haakbeentje/os hamatum
underbelly onderbuik
unguis nagel
unipennate muscle(s) enkelvoudig gevederde spier(en)
unstriated muscle(s) gladde spier(en)
upper abdomen bovenbuik/maagstreek
upper airways bovenste luchtwegen
upper arm bovenarm
upper body bovenlichaam
upper canine bovenhoektand
upper carnassial tooth bovenknipkies
upper extremity arm
upper eyelid bovenste ooglid
upper incisor bovensnijtand
upper jaw (bone) bovenkaak/maxilla
upper leg bovenbeen
upper lip bovenlip
upper lobe (of the lung) bovenste lob, kwab/bovenkwab (van de long)
upper molar bovenkies
upper palpebra bovenste ooglid
upper premolar bovenvoorkies
upper pulmonary lobe bovenkwab (van de long)
upper respiratory system/tract bovenste luchtwegen
upper thigh bovendij
upper tooth/teeth boventand(en)
upper vena cava bovenste holle ader
ureter ureter/urineleider
urethra urethra/urinekanaal/urinebuis/pisbuis
urinary bladder urineblaas
urinary duct urineleider
urinary passage urinebuis/urinekanaal
urinary passages urinewegen
urinary system urinewegen
urinary tract urinebuis/urinekanaal
uriniferous tubule nierbuisje/nierkanaaltje
urogenital aperture/opening urogenitale opening
urogenital apparatus urogenitaal stelsel/systeem
urogenital system/tract urogenitaal stelsel/systeem
uterine tube eileider
uterine wall baarmoederwand
uterovesical pouch baarmoeder-blaasspleet
uterus baarmoeder/uterus
utricle/utriculus cel/kleine lichaamsholte; utriculus (deel van labyrint)
uvea uvea/druifvlies (van oog)
uvula huig; aanhangsel