logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
V
V1 (first ventricle) eerste ventrikel (hersenen)
V2 (second ventricle) tweede ventrikel (hersenen)
V3 (third ventricle) derde ventrikel (hersenen)
V4 (fourth ventricle) vierde ventrikel (hersenen)
vagal nerve zie vagus (nerve)
vagina vagina/schede
vaginal fornix/fornices schedegewelf/schedegewelven
vaginal lip(s) schaamlip(pen)
vagina tendinis peesschede
vagus (nerve) zwervende zenuw/dwalende zenuw/(nervus) vagus (tiende hersenzenuw)
vallecula groef/gleuf
valva (L.) (grote) klep
valve klep
valve of the heart hartklep
Varoli's bridge brug van Varol/pons Varolii/pons cerebelli (verbinding tussen kleine hersenhelften)
vas (L.) bloedvat; ductus deferens (mv: vasa)
vascular coat of the eye (choroid) vaatvlies/choroidea/adervlies
vascular system vaatstelsel
vascular tissue vaatweefsel
vasculature vaatbed
vasomotor center vasomotorencentrum
vasomotor nerve vasomotorische zenuw
Vater's ampulla ampul(la) van vater
Vater's corpuscles lichaampjes van (Vater) Pacini/drukreceptoren
Vater's papilla papil van Vater
vault welving
vault of the diaphragm diafragmagewelf
vault of the skull schedeldak
vault of the vagina schedegewelf
vegetative nerve vegetatieve zenuw
vegetative nervous system vegetatieve zenuwstelsel/autonome zenuwstelsel
vein ader/bloedvat
veinlet adertje/kleine ader
vein of calf kuitader
vein wall aderwand
vela zie velum
velamen velum/vlies/membraan
velum vlies/membraan; velum/het zachte gehemelte
vena (L.) ader/vena/vene
vena cava (mv: vena cavae) holle ader/vena cava
vena femoralis idem/dijbeenader
vena perforans idem (dwarsverbinding tussen de vena saphena magna of parva met een dieper liggende vene)
vena pulmonalis longvene/longader
vena renalis niervene/nierader
vena saphena idem
vena saphena magna idem (langste ader van het lichaam, die begint aan de voet en uitmondtin de vena femoralis (ader in het dijbeen)
vena saphena parva idem (kleine saphena-ader die van de zijkant van de voet via de kuit tot onder de knie loopt)
venous system aderstelsel
venter buik (van spier)/spierbuik/dikste gedeelte, venter
ventral aorta ventrale aorta
ventral blood vessel ventraal bloedvat
ventricle (orgaan)holte/ventrikel; hartkamer; hersenholte/hersenventrikel
ventricle of brain hersenventrikel (zie V1 - V4 hierboven)
ventricle of Sylvius zie fifth ventricle
ventricular septum tussenschot (in hart)
ventricular system ventriculair systeem
ventriculus cordis hartkamer (linker- en rechterhartkamer, linker- en rechterventrikel)
ventriculus dexter rechter(hart)kamer; rechterventrikel
ventriculus lateralis zie lateral ventricle
ventriculus quartus zie fourth ventricle
ventriculus sinister linker(hart)kamer/linkerventrikel
ventriculus tertius zie third ventricle
ventriculus quintus zie fifth ventricle
ventriculus maag
venula (L.)/venule adertje/venula
vermiform appendix wormvormig aanhangsel van de blindedarm
vermis (cerebelli) worm (in hersenen)
vertebra (ruggen)wervel
vertebrae wervels/wervelkolom/ruggengraat
vertebrae cervicales halswervels
vertebrae lumbales/lumbares lendenwervels
vertebrae thoracicae borstwervels
vertebral arch wervelboog
vertebral articulation wervelgewricht
vertebral canal wervelkanaal/ruggenmergholte
vertebral column wervelkolom/ruggengraat
vertebral foramen wervelholte
vertebral joint wervelgewricht
vertebrobasilar (arterial) system het vertebrobasilaire systeem
vertex (of the skull) (mv. vertices) kruin/schedelkap
vesica blaas (i.h.b. urineblaas/galblaas)
vesica biliaris galblaas
vesica fellea galblaas
vesical neck blaashals
vesica urinaria (urine)blaas
vesicle/vesicula blaasje/zakje
vesicourethral orifice blaashals
vesicula seminalis zaadblaasje
vessel vat; bloedvat; lymfvat
vessel lumen vaatlumen
vessel wall vaatwand
vestibular apparatus evenwichtsorgaan/vestibulair orgaan (in oor)
vestibular organ evenwichtsorgaan/vestibulair orgaan
vestibular system vestibulair systeem
vestibulocochlear nerve achtste hersenzenuw/hersenzenuw VIII
vestibulum idem (voorhof)
vestibulum vaginae idem/voorhof van de vagina/schedevoorhof
Vieussens' ventricle zie fifth ventricle
villus (mv: villi) darmvlok/villus
vinculum gewrichtsband
virginal membrane hymen/maagdenvlies
viscera inwendige organen/ingewanden
visceral arch viscerale boog
visceral groove viscerale groeve
visceral layer het viscerale blad
visceral muscle (bep. type) gladde spier
visceral nervous system sympathisch zenuwstelsel/sympathicus/viscerale zenuwstelsel
visceral organ(s) inwendig/visceraal orgaan (mv: ingewanden)
visceral pleura longvlies
visceral pouch visceraal zakje
visceral skeleton visceraal skelet
viscerocranium viscerocranium/gezichtsschedel
viscus orgaan (in een lichaamsholte)
visual center gezichtscentrum/visuele centrum
visual cortex visuele hersenschors/cortex (hersenen)
visual lobe gezichtscentrum
visual nerve oogzenuw
visual purple gezichtspurper/r(h)odopsine/staafjesrood (soort fotoreceptor)
visual white retinawit
vital organs vitale organen
vitreous body/humour glasachtig lichaam/corpus vitreum (geleiachtige massa in oogbol)
VNO zie vomeronasal organ
vocal cord(s) stemband(en)
vocal ligaments ware stembanden
voice box strottenhoofd/larynx
voice pipe/tube spreekbuis
Volkmann's canals kanalen van Volkmann
voluntary muscle willekeurige spier
volvulus darmkronkel
vomer idem/ploegschaarbeen
vomeronasal organ vomeronasaal orgaan/VNO
vulva idem/schaamspleet
vulvovaginal gland de klier van Bartholin
W
waist taille/middel
wall wand
wall of the chest borstwand
Wenzel's ventricle zie fifth ventricle
Wernicke's area gebied van Wernicke (hersenen)
whirl bone patella/knieschijf; femurkop
white oogwit
white body wit lichaam/corpus albicans (in eierstok)
white matter witte stof (in hersenen en ruggenmerg)
white of the eye oogwit
white substance (of brain) witte stof
windpipe luchtpijp/trachea
wing vleugel/ala (bij beenderen)
wisdom tooth verstandskies
womb baarmoeder
worm-like attachment wormvormig aanhangsel/appendix vermiformis
wrist pols(gewricht)
wrist joint pols(gewricht)
wrist muscle polsspier
X
xiphisternum xifisternum
xiphoid (appendix/process) xifisternum (zwaardvormig aanhangsel) (van borstbeen)
Y
yellow body geel lichaam/corpus luteum (in eierstok)
yellow spot gele vlek/macula lutea (zie aldaar)
Y-joint scharniergewricht
yoke bone jukbeen
Z
zygoma jukboog; jukbeen
zygomatic arch jukboog/arcus zygomaticus
zygomatic bone jukbeen