logo Taalvlinder

Medische terminologie - specialismen / ziekenhuisafdelingen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
A&E (department) eerstehulp(afdeling) (BE)
abortion clinic abortuskliniek
accident and emergency department/medicine eerstehulp(afdeling) (BE)
acupuncture acupunctuur
admissions and inquiries opname en inlichtingen
admissions unit (bureau) opname
adult intensive care unit IC volwassenen/intensive care volwassenen (IC is meestal genoeg)
aesthetic surgery plastische chirurgie
aetiology etiologie (leer van de ziekteoorzaken)
AICU (zie adult intensive care unite) IC/intensive care
AIDS clinic aidskliniek
AirEvac traumateam (in helikopter)
air medicine luchtvaartgeneeskunde
allergology allergologie
allopathy allopathie (geneeswijze)
ambulatory care ambulante zorg
an(a)esthesiology anesthesiologie
anaesthetics anesthesie
anatomy anatomie
andrology andrologie
angiography angiografie (zichtbaar maken van bloedvaten op röntgenfoto)
angiography room angiografiekamer (angiokamer)
angiology angiologie (leer der vaten)
angiology angiologie/leer van bloed en lymfvaten
angio room angiokamer/angiografiekamer
antenatal care prenatale zorg/zwangerschapszorg
antenatal clinic kliniek voor aanstaande moeders
applied anatomy toegepaste anatomie
arthrology arthrologie (leer van de beenverbindingen)
audiological medicine audiologie
audiology audiologie
audiometry audiometrie
aviation medicine luchtvaartgeneeskunde
baby clinic zuigelingenkliniek/consultatiebureau
bacteriology bacteriologie
behavio(u)ral health/medicine gedragsgeneeskunde
Bekesy audiometry Bekesy-audiometrie
biochemistry biochemie
bio-informatics laboratory idem
biology biologie
biostatistics biostatistiek
blood bank bloedbank
blood transfusion bloedtransfusie
blood transfusion lab (bloed)transfusielaboratorium
board of medical examiners (ong.) medisch tuchtcollege (NB: niet tuchtraad)
board of trustees Raad van toezicht; (ziekenhuis)bestuur
bone densitrometry botdensitrometrie
bone marrow transplantation beenmergtransplantatie
bronchoscopy room bronchoscopiekamer
bronk (slang) bronchoscopie
burn unit brandwondenafdeling
CAPD idem
cardiac care unit zie coronary care unit
cardiac rehabilitation zie cardio rehab
cardio rehab cardiorevalidatie
cardiology cardiologie
cardiosurgery cardiochirurgie
cardio-thoracic surgery cardiothoracale chirurgie
cardiovascular rehab cardiovasculaire revalidatie
care home verzorgingshuis
care of the elderly geriatrie/ouderenzorg
care-unit verpleegeenheid
case histories casuïstiek
Casualty (BE) eerste hulp
casualty ward/department eerste hulp
casuistry casuïstiek
catastrophe medicine rampengeneeskunde
cath lab cathlab
CCU (coronary care unit) hartbewaking/CCU
cell biology celbiologie/cytologie
cellular anatomy macroscopische anatomie
Centers for Disease Control te vertalen met '(gezondheids)inspectie'
central clinical chemical laboratory centraal klinisch chemisch lab(oratorium)
central sterilisation department centrale sterilisatieafdeling
chemical pathology klinische chemie
chemotherapy chemotherapie
child and adolescent psychiatry kinderpsychiatrie
child care (vaak) de kinderbescherming; jeugdzorg
child guidance clinic (ong.) medisch opvoedkundig bureau
child health jeugdgezondheidszorg
children and family services gezinszorg
children's clinic/hospital kinderziekenhuis
children's ward kinderafdeling
chiropody chiropodie
chiropractic chiropraktijk
chronic (care) hospital/facility verpleeghuis
clearing hospital/clearing station veldhospitaal/lazaret
clinic (privé-)kliniek; adviesbureau/consultatiebureau
clinical anatomy klinische anatomie
clinical chemical laboratory klinisch chemisch lab(oratorium)
clinical chemistry klinische chemie
clinical epidemiology klinische epidemiologie
clinical genetics klinische genetica
clinical laboratory klinisch laboratorium
clinical neurology klinische neurologie
clinical neurophysiology klinische neurofysiologie
clinical nutrition klinische voedingsleer
clinical pathology klinische pathologie
clinical pharmacology klinische farmacologie
clinical radiology radiodiagnostiek
clinical psychology klinische psychologie
communicable diseases control infectieziektenbestrijding
community medicine sociale geneeskunde/maatschappelijke gezondheidszorg
comparative anatomy vergelijkende anatomie
comparative embryology vergelijkende embryologie
complementary medicine alternatieve geneeskunde
consulting/consultation room spreekkamer
continence care continentiezorg
control room controleruimte (b.v. op hartbewakingseenheid)
convalescent hospital herstellingsoord
coprology coprologie
coronary care (unit) hartbewaking/CCU
corrective surgery correctieve/plastische/cosmetische/esthetische chirurgie
cosmetic surgery correctieve/plastische/cosmetische/esthetische chirurgie
cottage hospital plattelandsziekenhuis (zonder specialisten); paviljoenziekenhuis/sanatorium
crash team crashteam
crisis centre/center crisiscentrum
critical care (unit) intensive care/IC
cytobiology cytologie/celbiologie
cytochemistry cytochemie (leer van de chemie van een cel)
cytology cytologie/celleer/celbiologie; celdiagnostiek
day therapy dagbehandeling
delivery verloskamer
dentistry tandheelkunde
dermatology dermatologie
descriptive anatomy beschrijvende anatomie
detox (center/centre) afkickcentrum
developmental anatomy ontwikkelingsanatomie
developmental biology ontwikkelingsmechanica/ontwikkelingsfysiologie/ontwikkelingsbiologie
diagnostic radiology radiodiagnostiek
diagnostics diagnostiek
dialysis unit dialyse(afdeling)
dietetics diëtetiek
dietetics and nutrition diëtetiek/voeding
dispatch meldkamer (i.v.m. ambulances)
dispensary (huis)apotheek (b.v. in school); consultatiebureau/medische hulppost
doctors' lounge artsenverblijf (of gewoon koffiekamer)
doctor's office spreekkamer
domiciliary care thuiszorg
drug and alcohol addiction drugs- en alcoholverslaving
drug dependence drugsverslaving
drug rehabilitation centre/clinic afkickcentrum
ear, neck and throat KNO/keel-, neus-, oor(heelkunde)
electromedicin elektrochirurgie
electromyography (elektro)myografie
electrosurgery elektrochirurgie
embryology embryologie
emergency eerste hulp
emergency care acute geneeskunde/spoedeisende hulp
emergency department eerstehulpafdeling
emergency medicine eerste hulp
emergency room/department/unit eerstehulpafdeling; eerste hulp/spoedeisende hulp
emergency surgery spoedchirurgie; spoedoperatie
endocrinology endocrinologie
endoscopy (unit) endoscopie
endo-urology endo-urologie
ENT KNO(-heelkunde)
EPA (evoked potentials audiometry) evoked potentials-audiometrie/EPA
epidemiology epidemiologie
epilepsy center/centre epilepsiecentrum
ER zie emergency room
ergometry de ergometrie
Ethics Advisory Board Etische commissie
evoked potentials audiometry evoked potentials-audiometrie/EPA
eugenics eugenetiek/eugenese/eugenetica (na WO II zeer omstreden)
examination room onderzoeksruimte
experimantal internal medicine experimentele inwendige geneeskunde
extracorporal circulation extracorporale circulatie (gebruik van hart-longmachine op de IC)
family medicine huisartsgeneeskunde
family services gezinszorg
family therapy gezinstherapie
FEC zie freestanding emergency center
fetal diagnostics foetale diagnostiek
fetology foetologie
field hospital veldhospitaal (leger)
forensic anthropology forensische antropologie
forensic medicine forensische geneeskunde
forensic pathology forensische pathologie
forensic psychiatry forensische psychiatrie
freestanding emergency center commercieel gezondheidscentrum
freestanding facility polikliniek
functional anatomy functionele anatomie
gastro-enterology gastro-enterologie
gastrology gastrologie
general anatomy algemene anatomie
general hospital algemeen ziekenhuis
general (internal) medicine interne geneeskunde
General Medical Council het Britse medisch tuchtcollege
general pathology algemene pathologie
general surgery heelkunde/algemene chirurgie
genetics genetica/erfelijkheidsleer
geriatric medicine geriatrie
geriatrics geriatrie
gerontology gerontologie
gestalt (psychology) gestalt(psychologie)
GI zie gastro-intestinal
GMC (General Medical Council) het Britse medisch tuchtcollege
gross anatomy macroscopische anatomie
group therapy groepstherapie
GYN/OB zie gynaecology-obstetrics
gynaecology gynaecologie
gynaecology-obstetrics gynaecologie en verloskunde
haematology hematologie
halfway house beschermde woonvorm
hand surgery handchirurgie
head and neck surgery KNO
health authority gezondheidsdienst
health centre gezondheidscentrum/consultatiebureau
Health Council de Gezondheidsraad
health maintenance organization/HMO (ong.) gezondheidscentrum/medisch centrum
health psychology gezondheidspsychologie
health resort kuuroord
health service gezondheidsdienst
heart ward hartafdeling
heliotherapy zonlichtbehandeling
hepatology hepatologie
histochemistry histochemie (scheikunde van cellen en weefsels)
histology histologie (weefselleer)
histopathology histopathologie (leer van de ziekelijke vervormingen van weefsel)
HMO zie health maintenance organization
home care thuiszorg
homoeopathic medicine homeopathie
homeopathy homeopathie
hospice hospice (verpleeghuis voor terminaal zieken) (* de hospice-beweging)
hospital ziekenhuis
hospital administration ziekenhuisadministratie
hospital ship hospitaalschip
hospital staff office(s) personeelszaken
hospital train hospitaaltrein/ambulancetrein
house keeping schoonmaak
human resources personeelszaken
human retrovirology humane retrovirologie
hydrology hydrologie
hydrotherapy hydrologie/hydrotherapie
hyperbaric unit decompressietank
ICU (intensive care unit) intensive care/IC
immediate care acute geneeskunde/spoedeisende hulp
immunology immunologie
industrial medicine bedrijfsgeneeskunde
infant welfare zuigelingenzorg
infant welfare clinic zuigelingenkliniek
infectious diseases infectieziekten
infirmary ziekenhuis/infirmerie; ziekenafdeling/ziekenzaal
institution for the mentally handicapped (zwakzinnigen)inrichting
institutution instituut
intendance verplegingsdienst
intensive care idem/IC
internal medicine interne geneeskunde (hematologie/endocrinologie/gastro-enterologie/oncologie)
intervention cardiology interventiecardiologie
IPA (Independant Practice Association) zie HMO
isolation hospital quarantainebarak
isolation ward quarantaineafdeling/isolatiezaal
jail ward gesloten afdeling
keyhole surgery endoscopie
kinesiology kinesiologie (fysiologische bewegingsleer)
kinetics/kinematics bewegingsleer
kitchen keuken
lab/laboratory laboratorium
labo(u)r and delivery verloskamer
laboratory medicine laboratoriumgeneeskunde
laryngology laryngologie/strottenhoofdleer
laser center lasercentrum
laser surgery laserchirurgie
leper hospital lepraziekenhuis/leprozenhuis
leper house leprozenhuis/leprozerie
lock hospital (BE) kliniek voor geslachtsziekten
logopaedics logopedie/spraakkunde
lying-in hospital (vero.) kraamkliniek
magnetic resonance imaging idem/MRI
mail room postkamer
maintenance & engineering technische dienst
manual therapy manuele therapie
materials management voorraadbeheer
materia medica studie van geneeskundige stoffen
maternal care zwangerschapszorg
maternity department/ward/unit kraamafdeling
maternity home/hospital kraamkliniek
maxillofacial (surgery) kaakchirurgie/maxillofaciale chirurgie
medical (examining) board (ook) keuringscommissie
medical and educational advice center medisch opvoedkundig bureau
medical center/centre ziekenhuis/medisch centrum
Medical Inspectorate Geneeskundige Inspectie
Medical examiner's office Geneeskundige hoofdinspectie
Medical Inspectorate Geneeskundige inspectie
medical intensive care interne intensive care/interne IC
medical jurisprudence forensische/gerechtelijke geneeskunde
medical library medische bibliotheek
medical microbiology medische microbiologie
medical oncology interne oncologie
medical photography medische fotografie
medical physics medische fysica
medical psychology medische psychologie
medical technical development medisch-technische ontwikkeling/MTO
medical technology medische technologie
medicina forensis gerechtelijke/forensische geneeskunde
mental health care geestelijke gezondheidszorg/GZ
mental hospital inrichting/psychiatrisch ziekenhuis
microanatomy micro-anatomie
microbiology microbiologie
microsopic anatomy microscopische anatomie
microsurgery microchirurgie
military hospital militair hospitaal
molecular biology moleculaire biologie
molecular pathology moleculaire pathologie
morbid anatomy pathologische anatomie
morphogenetics morfogenetica (erfelijkheid van vormkenmerken)
morphology morfologie
mortuary mortuarium
MRI (magnetic resonance imaging) MRI(-afdeling)
myography myography
myology myologie/leer der spieren
naturopathy natuurgeneeswijze(n)/natuurgeneeskunde
neonatal care zuigelingenzorg/neonatologie
neonatal ICU/intensive care neonatale IC/neonatale intensive care
neonatology neonatologie
nephrology nefrologie (wetenschap van de nierziekten/uitscheidingsorganen)
neural kinesiology neurokinesiologie
neuroanatomy neuroanatomie (leer van het centrale zenuwstelsel)
neurobiology neurobiologie
neurochemistry neurochemie
neuroendocrinology neuro-endocrinologie
neurohistology neurohistologie
neuroimaging neuro-imaging
neurokinesiology neurokinesiologie
neurological medicine neurologie
neurological surgery neurochirurgie
neurology neurologie
neuropathology neuropathologie
neurophysiology neurofysiologie
neuropsychiatry neuropsychiatrie
neuropsychology neuropsychologie
neuroscience neurowetenschappen/neurologie
neurosexology neuroseksuologie
neurosurgery neurochirurgie
neurotherapy neurokinesiologie/neurotherapie
nucelar medicine (science) nucleaire geneeskunde
nurse's lounge zusterverblijf (of gewoon koffiekamer)
nurse's station receptie/balie; (centrale) post/zusterpost
nursery kraamafdeling
nursing verpleegkunde
nursing department verpleegafdeling
nursing home verpleeghuis/herstellingsoord
nursing school verpleegopleiding/verpleegstersopleiding
nursing unit verpleegeenheid
nutrition voeding
nutritional therapy voedingstherapie
nutrition and dietetics voeding en diëtetiek
obstetric clinic kraamkliniek
obstetric unit verloskunde/obstetrie
obstetrics verloskunde/obstetrie
obstetric ward kraamafdeling
occupational medicine bedrijfsgeneeskunde
occupational therapy ergotherapie (verouderd: bezigheidstherapie, arbeidstherapie)
odontology odontologie/tandheelkunde
on call room assistentenkamer
oncology oncologie/leer van de gezwellen
operating room operatiekamer/OK
operating theatre/theater (unit) de operatiekamer (de OK)
operating suite de operatiekamer (de OK)
ophthalmic hospital oogziekenhuis
ophthalmology oftalmologie/oogheelkunde
optology optologie
optometry optometrie/oogmeetkunde
OR zie operating room
oral and maxillofacial surgery mond- en kaakchirurgie
ortho orthopedie (afdeling)
orthodontia/orthodontics orthodontie
orthokeratology orthokeratologie
orthomolecular medicine orthomoleculaire geneeskunde
orthop(a)edic medicine orthopedie
orthop(a)edics orthopedie
orthop(a)edic surgery orthopedische chirurgie
osteography beenderbeschrijving
osteology osteologie/beenderleer
osteopathic medicine/osteopathy osteopathie
osteopathy osteopathie/orthopedie
osteoplasty osteoplastiek
OT zie occupational therapy
otolaryngology otor(h)inolaryngologie/keel-, neus- en oorheelkunde/KNO(-heelkunde)
otology otologie
otorhinolaryngology otor(h)inolaryngologie/keel-neus-oorheelkunde/KNO (afdeling)
outlying facility buitenkliniek of polikliniek
outpatient('s) center/clinic/department/section polikliniek
outpatient memory clinic geheugenpoli(kliniek)
paediatric zie pediatric
pain management pijnbestrijding
pain management anaesthesia pijnbestrijding
palliative care palliatieve zorg (pijnbestrijding)
palliative medicine palliatieve geneeskunde/pijnbestrijding
pathological anatomy pathologische anatomie
pathology pathologie
pathology lab pathologisch laboratorium/pathologielaboratorium
patient administration patiëntenadministratie
patients file patiëntenarchief
pediatric anaesthesiology kinderanesthesiologie
pedes (slang) (paediatrics) kinderafdeling
pediatric anaesthesia kinderanesthesie
pediatric audiology kinderaudiologie
pediatric cardiology kindercardiologie
pediatric medicine kindergeneeskunde
pediatric neurology kinderneurologie
pediatric neurosurgery kinderneurochirurgie
pediatric gastroenterology kindergastroenterologie
pediatric oncology kinderoncologie
pediatric pathology kinderpathologie
pediatric psychiatry kinderpsychiatrie
pediatric radiology kinderradiologie
pediatric respiratory medicine kinderpneumologie
pediatrics pediatrie/kindergeneeskunde; kinderafdeling
pediatric surgery kinderchirurgie/kinderheelkunde
pediatric urology kinderurologie
periodontics periodontologie/paradontologie/parodontologie
pharmacodynamics farmacodynamie(k) (leer van de werking van geneesmiddelen op een levend wezen)
pharmacokinetics farmacokinetica (leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam)
pharmacology farmacologie
pharmacotherapy farmacotherapie
pharmacy farmacie/apotheek
phlebology flebologie
phrenology frenologie/schedelkunde
physical medicine fysiotherapie
physical therapy fysiotherapie
physician's office huisartsenpraktijk
physio fysiotherapie
physiology fysiologie
pit, the (slang) de eerstehulp(afdeling)
plaster room gipskamer
plastic surgery plastische chirurgie
plastics plastische chirurgie
podiatry podiatrie/voetverzorging
policlinic polikliniek
polyclinic polikliniek
posology posologie (leer van de dosering van geneesmiddelen)
post-op (recovery/room) verkoever(kamer)
prayer room gebedsruimte
pre-anaesthesia preanesthesie
prehospital care/medicine traumatologie (traumateam)
pre-op inleidingskamer/voorbereidingskamer/voorbereidingsruimte
preparation and sterilization room de voorbereidings- en sterilisatieruimte
preparation room voorbereidingsruimte
preventive medicine preventieve geneeskunde
primary care eerstelijnsgezondheidszorg
proctology procotologie (kennis van de ziekten van de endeldarm)
prognisis prognostiek
prognostication prognostiek
psychiatric care psychiatrisch zorg
psychiatric hospital psychiatrisch ziekenhuis
psychiatric ward psychiatrische afdeling
psychiatry psychiatrie
psychoanalysis psychoanalyse
psychobiology psychobiologie
psychodiagnostics psychodiagnostiek
psychodrama idem (therapeutisch rollenspel)
psychogeriatrics psychogeriatrie
psychology psychologie
psychometrics/psychometry psychometrie
psychonomics psychonomie
psychopathology psychopathologie
psychopharmacology psychofarmacologie
psychphysics psychofysica
psychophysiology psychofysiologie
psychosomatics psychosomatiek
psychosurgery psychochirurgie/hersenchirurgie
psychotechnics/psychotechnology psychotechniek/psychodiagnostiek (toegepaste psychologie)
psychotherapeutics psychotherapie (leer)
psychotherapy psychotherapie (afdeling)
PT (physical therapy) fysiotherapie
public hospital openbaar ziekenhuis
pulmonary diseases longziekten/pulmonologie
pulmonary medical ICU longziekten-intensive care/longziekten-IC
pulmonary medicine longgeneeskunde
pulmonology pulmonologie/longziekten
radiodiagnostics radiodiagnostiek
radiation oncology stralingsoncologie
radiation surgery radiochirurgie (afdeling)
radiology radiologie (afdeling)
radiosurgery radiochirurgie (afdeling)
radiotherapy radiotherapie
radium therapy radiumtherapie
reception balie (receptie, ruimte voor de doktersassistente); receptie
reconstructive surgery reconstructieve chirurgie
recovery room verkoever(kamer)/recoverkamer/recovery
reflexology reflexologie/reflexpsychologie
regional anatomy topografische anatomie
regional hospital streekziekenhuis
registration inschrijfbalie
rehab revalidatie; afkickcentrum
rehab center afkickcentrum
rehabilitation revalidatie(afdeling)
rehabilitation center/centre/clinic/hospital revalidatiecentrum/-kliniek; afkickcentrum
rehabilitation hospital revalidatiekliniek
rehabilitation medicine revalidatie(geneeskunde)
rehabilitation services revalidatie
remedial education orthopedagogie
renal dialysis nierdialyse
research research(afdeling)
residential care home verzorgingshuis
respiratory medicine pneumologie (longziekten en tuberculose)
respiratory therapy ademhalingstherapie
rest home rusthuis
resuscitation room reanimatiekamer
retrovirology retrovirologie
rheumatology reumatologie
rhinology rhinologie
same day services/surgery dagbehandelingen
scatology scatologie
science of prediction prognostiek
scintigraphy scintigrafie
secondary care secundaire zorg/tweede lijn/tweedelijnsgezondheidszorg
Security beveiliging
sem(e)iotics semiologie
semen laboratory spermalab
semiology semiologie/symptomatologie
semiotics symptomatologie/leer van de ziekteverschijnselen
serology serologie (studie/leer van de sera)
sexology seksuologie
shock room shockroom (op eerstehulpafdeling)
sickbay medisch centrum (b.v. op universitaire campus); ziekenboeg (scheepvaart)
SICU (uitspraak Sick-U) (slang) afkorting voor surgical intensive care unit
skin therapy huidtherapie
sleep area slaapcentrum
sleep laboratory slaapcentrum
social medicine sociale geneeskunde
social psychiatry sociale psychiatrie
social psychology sociale psychologie
social work sociaal werk
social services maatschappelijk werk
sociotherapy sociotherapie
solarium serre
space medicine ruimtevaartgeneeskunde
speech therapy spraaktherapie/logopedie
sphygmography sfygmografie
spirometry spirometrie
splanchnology splanchnologie/leer van de ingewanden
spare-part surgery (inf.) transplantatiechirurgie
sports medicine sportgeneeskunde
sterilistaion department sterilisatieafdeling
sterilisation room sterilisatieruimte
stoma care (department) (afdeling) stomazorg
stomatology stomatologie
stroke service idem (regionale zorgketen van zorgverleners die gezamenlijk, als netwerk, een integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling voor CVA-patiënten waarborgen in alle fasen van de aandoening)
stroke unit idem (speciale afdeling voor de zorg van patiënten met een beroerte)
subsistence department verplegingsdienst
supply department verplegingsdienst/verplegingsafdeling
surgery chirurgie; behandelkamer (huisarts)
surgery recovery room verkoever(kamer)
surgical anatomy chirurgische anatomie
surgical intensive care unit chirurgische IC/chirurgische intensive care
surgical unit chirurgische afdeling (chirurgische kliniek)
sutures/suture room de hechtkamer
symptomatology symptomalogie/medische semiotiek/semiologie (leer der ziekteverschijnselen)
syndesmology syndesmologie (leer der gewrichtsbanden)
TCM (traditional Chinese Medicine) traditionele Chinese geneeskunde
teaching hospital academisch ziekenhuis/universitair medisch centrum (UMC)
telemetry telemetrie
terminal ward terminale patiënten-afdeling
telesurgery telechirurgie
tertiarty care tertiaire zorg/derdelijnsgezondheidszorg/derde lijn (klinische zorg)
theater zie operating theatre
thermography thermografie
thoracic surgery thoraxchirurgie/cardiopulmonale chirurgie
thoracovascular surgery thoracovasculaire heelkunde
thorax centre thoraxcentrum
tissue biology weefselbiologie
thorax surgery thoraxchirurgie
TIA service TIA-service (service in een ziekenhuis die garant staat voor complete diagnostiek in één dag, binnen een week na de (vermoedelijke) TIA)
topographical anatomy topografische anatomie
toxicology toxicologie
traditional Chinese medicine traditionele Chinese geneeskunde
transfusion lab (bloed)transfusielaboratorium
transpersonal psychology transpersoonlijke psychologie transplant surgery; transplantatiechirurgie
trauma SEH (spoedeisende hulp)
trauma centre/center traumacentrum
trauma critical care unit intensive care/IC
trauma medicine traumahulpverlening
trauma room traumakamer
trauma ward spoedeisende hulp/SEH
traumatology traumatologie
travel health reisgeneeskunde
treatment room behandelkamer
treatment unit verpleegeenheid
triage triage
triple het reanimatieteam
tropical medicine tropische geneeskunde
trustees zie Board of trustees; (ziekenhuis)bestuur
ultrasounds echoscopie
university hospital/medical center academisch ziekenhuis
urgent care urgente zorg
urology urologie
vaccin clinic vaccinkliniek
VA-hospital veteranenziekenhuis
vascular vaatziekten/vasculaire geneeskunde
vascular anatomy vasculaire anatomie
vascular laboratory vaatlaboratorium
vascular medicine vasculaire geneeskunde
vascular surgery vaatchirurgie
vascular team vaatchirurgie
vegetable garden(slang) afdeling waar comateuze patiënten worden verpleegd
venereology venereologie (leer, kennis van de geslachtsziekten)
veteran(s) administration hospital veteranenziekenhuis
veteran(s) affairs hospital veteranenziekenhuis
veterans hospital veteranenziekenhuis
virology virologie
waiting area wachtruimte
waiting room wachtkamer
ward (ziekenhuis)afdeling/zaal
ward-in-a-house (ong.) aanleunwoning (voor psychiatrische patiënten)
ward X (slang) pathologisch lab; snijzaal
wound care (department) (afdeling) wondzorg
x-ray (unit) röntgenafdeling
x-ray archives röntgenarchief
youth care jeugdzorg