9" brick wall / 9 inch brick wall 9 inch-steensmuur
45 degree elbow 45 graden-knie (loodgieterij)
120-volt circuit 120-voltcircuit
240-volt circuit 240-voltcircuit
380-volt feeder cable 380-volt-voedingskabel
Aaron's rod aronsstaf (soort kroonlijst)
abacus idem (dekplaat op kapiteel van zuil)
above-ground masonry opgaand metselwerk
abrasive cut(ting)-off machine doorslijpmachine (loodgieterij)
abrasive disc schuurschijf
abrasive paper schuurpapier
abrasive(-wheel) cut(ting)-off machine doorslijpmachine (loodgieterij)
abut grenzen aan / gebouwd zijn tegen
abutment belending / aangrenzing; steun(punt) / beer / schoor / draagvlak; bruggenhoofd / pijler; luchtboogpijler
abutment pier landhoofd van boog (van brug)
acanthus leaf acanthusblad (aan zuil)
access balcony galerij (van flat)
accommodation woning
acetylene acetyleen
acetylene cylinder acetyleenfles
acetylene valve acetyleenkraan (op lastoorts)
acoustic fence geluidsscherm
acoustic material geluidabsorberend materiaal
acoustic screen geluidsscherm
acroterion idem (bouwkunde)
acrylic flat varnish acrylaatmatlak
acrylic mastic acrylaatkit
acrylic paint acrylaatverf
acrylic primer acrylaatprimer
adaptable renovation aanpasbaar renoveren
adapted dwelling aangepaste woning
adapter adapter
adapter plug verloopstekker
additive hulpstof / toeslagmateriaal
adhesive lijm
adhesive insulation tape isolatietape
adhesive plaster hechtpleister
adhesive tape plakband
adjustable channel verstelruimte (van waterpomptang)
adjustable service girder verstelbare bekistingsligger
adjustable spanner Engelse sleutel / bahco / verstelbare schroefsleutel / verstelbare moersleutel
adjustable S-wrench Engelse sleutel / bahco / verstelbare schroefsleutel / verstelbare moersleutel
adjustable wrench Engelse sleutel / bahco / verstelbare schroefsleutel / verstelbare moersleutel
adjusting screw blokkeerbout; stelschroef (b.v. van griptang)
admixture toeslag / bijmengsel (in beton)
adze dissel (kleine bijl)
adze (ww) disselen
aerated concrete cellenbeton
aerator pertator (van kraan)
A-frame ladder huishoudtrap
against the grain tegendraads
aggregate aggregaat / toeslagstof / toeslagmateriaal (bij betonbereiding); vulstof (in beton, mortel)
air-bleed duct ontluchtmgsleiding
air cap luchtkap (op verfpistool)
air chamber ontluchting
air cleaner filter luchtfilter
air compressor compressor
air conditioning airconditioning
air filter luchtfilter
air grate luchtrooster, ventilatierooster
air grid ventilatierooster
air hose connection slangaansluiting
air tools pneumatisch gereedschap
air valve ventiel
air vent cap ontluchtingskap
aisle zijbeuk (van kerk); gangpad
alarm system alarmsysteem
alburnum spinthout
alcove alkoof; prieel / tuinhuisje
Allen key inbussleutel
alloy legering
all-purpose saw alleszaag
all-purpose vacuum cleaner alleszuiger
all-purpose wrench combinatietang
alluvial stone drijfsteen
altar altaar
alter verbouwen
aluminium aluminium
aluminium edging strip daktrim
aluminium paint aluminiumverf
ambient temperature omgevingstemperatuur
ambulatory kooromgang (in kerk)
American plug Amerikaanse stekker
amp ampère
amphiprostyle amfiprostylos (tempel met zuilenrij aan voor- en achterkant)
amphiprostyle (bn) met een zuilenrij aan voor- en achterkant
amphitheater amfitheater
anchor anker
anchor bolt ankerbout
anchorage verankering
anchoring verankering
ancon console / kraagsteen / draagsteen / modillon
angle hoekstaal
angle brace schoor (voor de stempel) (bekisting); schoor (van dak)
angle bracket hoeksteun / hoekijzer
angle cutter hoekfrees
angled float hoektroffel
angled reamer opruimer (loodgieterij)
angle grinder haakse slijper
angle iron hoekijzer / hoekstaal
angle of a roof dakhelling
angle polisher haakse polijstmachine
angle shears figuurschaar (loodgieterij)
angle tie schoor (b.v. van dak of steiger)
angle tower hoektoren
animal glue glutinelijm
annexe annex / aanbouw / bijgebouw / dependance
annulet kapiteelring (ringvormige versiering rond zuil)
anode anode
anode rod anodebuis
anodize anodiseren
antefix idem (op Griekse tempel)
anti-scold device veiligheidsblokkering (op kranen e.d.)
anti-slip foot ladderschoen
anti-syphon trap sifon (stankafsluiter)
anvil aanbeeld (aambeeld)
apartment flat
apartment building galerijflat / flatgebouw
apartment house (with access balconies) galerijflat
apprentice leerling
apron voorschoot
apse apsis (in kathedraal)
apsidiole straalkapel (van kathedraal
apteral zonder zuilenrijen aan de zijkanten
aquaduct idem
aqueduct aquaduct
arcade idem (bouwkunde)
arcading arcade / dwerggalerij (kerk)
arch boog; console (betonbouw); overspanningsboog (van brug)
arch brace vakwerkboog
arch bridge boogbrug
arch centering schenkel
arch centre porringpunt
arch span vrije overspanning (van brug)
Archimedean screwdriver pompschroevendraaier
architect architect / bouwmeester / bouwkundige
architectonic(al) architectonisch / bouwkundig
architectonics architectuur / bouw / constructie
architectonics bouwkunde / architectuur / bouw / constructie
architectural architecturaal / bouwkundig
architectural design architectonische vormgeving
architectural style bouwstijl
architectural terra-cotta bouwaardewerk
architecture architectuur / bouwkunst; bouwstijl; constructie
architrave architraaf / rib / graat (bouwkunde)
archivault archivolt (ornament langs boog)
archivolt archivolt(e) (profielornament langs boog)
arcosolium grafnis (b.v in klooster)
arc welder lastransformator; booglasser (persoon)
arc welding booglassen
Arenberg parquet Arenbergparket
arm graafarm
arm cylinder graafarmcilinder
armoured cable gepantserde / geïsoleerde kabel
arris scherpe kant / snijrand / graat / uitspringende hoek (waar twee vlakken samenkomen); hoekkeper (van dak)
arris beam graatspar / graatbalk (bouw)
arris fillet klos (van dak)
arris gutter V-vormige goot
arris-wise diagonaalsgewijs / met scherpe kant of hoek
Art Nouveau art nouveau
Artex (merknaam) sierpleister
artificial stone kunststeen
asbestos asbest
asbestos cement asbestcement
asbestos paper asbestpapier
ash box door asdeur (op oude stookinstallaties)
ash wood essenhout
ashlar (stone) hardsteen / natuursteen
ashlar masonry natuurstenen muur
asphalt asfalt
asphalt concrete asfaltbeton
asphaltic mastic mastiek
asphalt-impregnated paper roof(ing) gebitumineerde dakbedekking
asphalt shingle asfaltdakspaan / asfaltshingle
assembly niet-traditionele bouw
assembly drawings assemblagetekening
astragal astragaal (band, krans of lijst om zuil)
astylar zonder zuilen of pilasters
atlas atlant / schraagbeeld (dragende mannenfiguur)
atrium atrium
atrium house atriumwoning
attachments hulpstukken
attic vliering / zolder(kamer); attiek (bouwkunde)
auger (bit) avegaar; boor (handboor; grondboor; krukboor; fretboor)
authorised development quota contingent
auxilliary handle extra handgreep (van boor)
awl priem / els
awning markies (zonnescherm)
ax(e) (hak)bijl
axle as
back rug (van zaag); rugzijde (van plank)
back door achterdeur
backfill vulgrond / achtervulling / weer opvullen
backfilling achter(aan)vulling / het weer opvullen
backhoe graafarm
backhoe controls graafarmbediening
backhoe loader wiellader
backing paper grondpapier (behangen)
back paper grondpapier
back plate grondplaat (van slot)
back siphonage leeghevelen
back support rugsteun
back wall achterwand; achtergevel
backward bucket graafarm (op wiellader)
backward bucket cylinder bakcilinder
bag of cement zak cement
bailey binnenplaats (van burcht)
balcony balkon; loopbrug (in lofts); bordes; (AE) galerij
balcony door balkondeur
balcony fence balkonhek
balk balk / vierkant bezaagde hout
ball assembly balonderdeel (kraan)
ball cock vlotter (wc)
ball peen bol (van bankhamer)
ball peen / pein hammer bankhamer
ballast funderingsmateriaal
ballflower bal in bloembladen (ornament)
ball-type mixer tap bolltypekraan
baluster baluster / trapstijl
balustrade balustrade
bamboo bamboe
bandsaw lintzaag
bandsawing machine lintzaagmachine
banister balustrade
banqueting hall banketzaal / eetzaal (in grote oude huizen)
bar bender (beton)vlechter (persoon); staafbuiger
bar bending machine staafbuigmachine
barbwire prikkeldraad
barbed wire prikkeldraad
bar tracery streepjesmaaswerk / streepestracering (van gotisch venster)
barbican barbacane (burcht)
bare onbedekt (i.v.m. bedrading)
bare wood blank hout, onbewerkt hout
bargeboard gevellijst / windveer
bark bast (schors)
Baroque barok
Baroque (bn) barok
barrack buildings kazerne
barrel vault tongewelf
barrow kruiwagen; steekwagen(tje)
bartizan arkel / erkertoren (vesting / burcht)
basalt basalt
base coarse bindlaag; tussenlaag; onderlaag; cementraam / cementplint (metselwerk)
base coat grondlaag (b.v. bij verf- en pleisterwerk)
base course cementraam /sokkel
basement souterrain / kelder / kelderverdieping
basement stairs keldertrap
basement wall kelderwand
basement window kelderraam
base plate basisvlak (cirkelzaag); voetplaat
basic module basismodulus (bouwkunde)
basilica basilica (bouwkunde)
basin wasbak / fonteintje
basket arch korfboog (bouw)
basket handle korfboog (bouwkunde)
basket weave pattern geweven patroon (van parketvloer)
bas-relief bas-reliëf
bastion bastion (vesting)
batement light maaswerkvenster(deel) (in spitsboog)
bath bad
bath and shower mixer douche- en badleiding (loodgieterij)
bath fan badkamerventilator
bath faucet badkraan
bath platform badrand
bathroom badkamer; toilet / wc
bathroom accessories badkameraccessoires
bath vanities toiletkast
batten panlat (i.v.m. dakbedekking)
batten panlat / rachel / tengel
batten door plankendeur
batten gauge mal voor hel bepalen van de afstand tussen de panlatten (i.v.m. dakbedekking)
batterboard bouwplank; profilering / profiel; markering (van te graven grondwerk); hoek van bouwplanken
battery drilling machine accuboormachine
battlement borstwering (b.v. van kasteel)
Bauhaus idem
baulk balk / vierkant bezaagde hout
bauxite bauxiet
bay system vakwerksysteem
bay window erker
bayonet fitting bajonetfittng
bead kraal; kraallijst (bouwkunde)
bead zoom
bead-and-dart moulding parellijst
beading afdeklat (op vloer)
beading kraal / lijstwerk; parellijst (bouwkunde)
beading hammer vlakhamer (loodgieterij)
beading iron for forming reinforcement beading voorstaak (loodgieterij)
beading pins bagetnaalden
beading swage vlakhamer (loodgieterij)
bead moulding kraallijst / parellijst
beadwork kraal / lijstwerk
beam balk
beam bridge brugconstructie met contactliggers
beam compass staafpasser (loodgieterij)
beam head balkkop
beam trammel staafpasser (loodgieterij)
bear dragen / ondersteunen
bearer stut / steun
bearer cable hijskabel
bearing ondersteuning / drager / draagbalk / draagvlak
bearing coarse dragende laag / dragend verband (metselwerk)
bearing pile draagpaal / drukpaal
bearing wall draagmuur / dragende muur / steunmuur
beater houten hamer
bed joint lintvoeg
bed slope bodemverhang / beddingverhang
bedding werkvloer
bedding mortar bedspecie
bedform beddingform
bedroom slaapkamer
beech wood beukenhout
belfry klokkentoren / belfort (van kerk)
belfry window galmgat (kerk)
bell klok (in stortbak van wc)
bell push drukknop (voor bel)
bell roof klokdak
belt sander bandschuurmachine
bell tower klokkentoren
bench werkbank
bench werkbank
bench drill tafelboor
bench drilling machine tafelboormachine
bench grinder dubbele slijpmachine / tafelslijpmachine
bench hammer bankhamer
bench hook bankhaak / klemhaak
benchmark peil; vast meetpunt; referentiepunt
bench plane blokschaaf
bench sander tafelschuurmachine
bench tool tafeltoestel / tafelgereedschap
bench tools werkbankgereedschappen
benchtop cut-off machine afkortzaagbank
benchvice bankschroef
bench welder / bench welding machine tafellasmachine
benchwork bankwerk
bench worker bankwerker
bend bocht (bochtstuk) (loodgieterij)
bending iron buigijzer (plooi-ijzer)
bending machine pijpenbuigmachine (loodgieterij)
bending machine pijpenbuigmachine (loodgieterij)
bending table buigplank (plooiplank) / plooibank
bent nose plier krombektang
bent spanner draaisleutel
bent tools gebogen beitels
besom handbezem (veger)
bevel afschuining / schuine kant / afgeschuinde kant; zwaaihaak / zwei
bevel (ww) afschuinen / bewerken met schuine kant / schuin afwerken; schuin aflopen
bevelled-edge chisel steekbeitel
bevel off afsnuiten
bevel welding versteklassen
bevelled edges schuine rand / afgeschuinde kant
bib tap plugkraan
bidet bidet
Biedermeier biedermeier(stijl)
bill of quantities bestek / kostenraming / begroting (bouw)
bill of quantitites (quanta) bestek / kostenraming begroting
billet blokvormige versiering van lijstwerk
binding agent bindmiddel
binding wire vlechtdraad
bio-ecological construction bio-ecologisch bouwen
biscuit join(t)er lamellenfrees
bit boorijzer; boor (op schroevendraaier en boor); schaafijzer / beitel / mes; soldeerbout; bek (van nijptang)
bitumen bitumen
bituminous roofing (asphalt) bitumineuze dakbedekking
blackboard paint schoolbordenverf
blade blad (van mes / rotor of schroef); snijblad; lemmet; snijvlak; bladschijf; bulldozerblad / duwblad; blad (van schroevendraaier); beitel (van schaaf); zaagblad
blade guard zaagkap / zaagbladbeveiliging
blade height adjustment hoogte-instelling van zaagblad
blade lift cylinder hefcilinder (op bulldozer)
blade lifting mechanism bladhefmechanisme (b.v. van nivelleermachine)
blade locking bolt zaagbladvergrendeling (cirkelzaag)
blade rotation mechanism bladdraaimechanisme (b.v. van nivelleermachine)
blade tilting lock zaagbladvergrendeling (cirkelzaag)
blade tilting mechanism zaagbladinstelling (cirkelzaag); kantelmechanisme (zaagbank)
blank wall blinde muur
blanket insulation bouwdeken
bleeder de vul- en tapkraan
bleeder valve aftapplug (radiator)
blind blind, zonnescherm
blind arcade / arcading blinde arcade
blind floor ondervloer
blinding bed werkvloer
blind niche blinde nis
blind nut dopmoer
blind riveting pliers blindklinktang
blind wall blinde muur
blister bladder
block (huizen)blok; steenbrok; takelblok; (VS) baksteen; blok (steen of beton); sokkel
block (ww) opvullen
blockage verstopping
blockboard meubelplaat
block of flats flatgebouw / etagebouw /galerijflat
block plane blokschaaf
block saw kapzaag, blokzaag
block step trapelement
blow torch brander / soldeerlamp
blowlamp soldeerlamp / soldeerbrander
board plank; lat; plaat; beplanking / beschot / latwerk; bordpapier / karton; houten slof (betonbouw)
board (ww) betimmeren; beplanken
board foot 144 kubieke duim (0,00236 m3) (Amerikaanse houtmaat)
boarding beplanking / betimmering / lambrisering / beschot; schutting; vulling van vakwerk
board insulation vloerisolatie
boardplatform steigervloer
boards steigervloer
boaster hakbeitel
bob schietlood
bobbin bobine (elektra)
body casco; hals (van boorkop); huis (van elektrisch gereedschap, kraan); schacht (b.v. van bout of klinknagel)
bogie onderstel (van hijskraan)
boiler boiler / ketel
boiler room verwarmingsruimte / verwarmingskelder / stookruimte
bolster (chisel) steenbeitel / metselaarsbeitel
bolt (slot)bout
bolt auger boutboor
bolt chisel ritsbeitel
bolt cotter boutspie
bolt cutter bout(en)snijder/boutenschaar
bolted frame timber wartelbalk (bekisting)
bolted yoke wartelbalk (bekisting)
bolt head houtkop
bond (steen)verband / metselverband
bond (ww) in verband metselen
bond course patijtsverband
bonder kop
bonding material montagekit
bonding terminal geleidingdbrug (op zekeringkast)
bonnet kap (in sommige kranen)
boom giek (van hijskraan en ook van graaftoestel)
boom cylinder hefcilinder (b.v. op graafmachine)
bore boor; boorgat
bore (ww) (een gat) boren; drillen
bore hole boorgat
bore meal boormeel / boorgruis / boorsel
boss rozet / sluitsteen (ornament op zuil)
bottom flange onderflens
bottom hung projecting window valraam
bottom lining bekistingsvloer
bottom rail onderregel (van deur)
bottom shuttering bekistingsvloer
bottom stair aanzettrede
bottom step aantrede / bloktrede (van trap)
boulevard boulevard
bow saw beugelzaag / boogzaag
bow window erkerraam
box cutter stanleymes
box gutter bakgoot (i.v.m. dakbedekking)
box pallet kistpallet
boxroom (ong.) rommelkamer / zolder
boxroom door zolderkamerdeur
box wrench steeksleutel
braced arch vakwerkboog
bracing schoren (ook van brug)
bracket console (loodgieterij)
bracket for fluorescent tubes houder voor tl-buis
brad spijker zonder kop
bradawl platte els
branch aftakking / afsplitsing
branch duct aftakkanaal (verwarmingssysteem)
branch return pipe aftakafvoerleiding
branch supply line aftaktoevoerleiding (i.v.m. verwarming))
brass koper / messing / geelkoper; koperwerk
brass wire koperdraad
brattice privaat (in burcht / kasteel)
braze / brazing (hard)solderen
brazer hardsoldeer
Brazilian rosewood jacarandahout
brazing alloy soldeerlegering
brazing compound hardsoldeermassa
brazing lamp soldeerlamp
brazing preform hardsoldeermal
brazing seam soldeernaad
brazing tong soldeertang
breast borstwering
breast drill booromslag
breastwork borstwering (b.v. van burcht)
breech broekstuk (van dakpan)
breeze block wall blokkenwand
bricanion steengaas
brick baksteen / metselsteen
brick (bn) gemetseld(e) ... / bakstenen ...
brick (ww) metselen
brick and mortal wall gemetselde muur
brick arch boog
brick assembly technique baksteenmontagebouw
brick bolster steenbeitel / metselaarsbeitel
brick bond steenverband
brick-bond woodstrip flooring stroken (parketvloerpatroon)
brick chimney gemetselde schoorsteen
brick chisel steenbeitel
brick clay steenaarde / steenklei
brick cobelling overkragen
brick construction muurwerk / metselwerk / baksteenbouw
brick crusher steenbreker
brickfield steenfabriek
brick foundation gemetselde fundering
brick hammer kaphamer
brickie (BE, slang) metselaar
brick in inmetselen
bricking in inmetseling
brick kiln baksteenoven
bricklayer metselaar
bricklayer's hammer metselkaphamer / kaphamer
bricklaying tools metselaarsgereedschap
bricklayer's labourer opperman
bricklayer's tools metselaarsgereedschap
bricklaying metselen / metselwerk
brick lining steenbekleding / bekleding met metselwerk
brickmaker's strike strijkbord
brickmason (AE) metselaar
brick masonry baksteenmetselwerk
brickmason's hammer kaphamer
brickmason's tools metselaarsgereedschap
brick mill steenpers
brick mould steenvorm
brick-moulding machine steenpers
brick nogging vakwerk (metselwerk tussen houtwerk)
brick-on-edge coping rollaag
brick over dichtmetselen
brick pavement klinkerbestrating
brick paving baksteenvloer
brick road klinkerweg
brick sample steenmonster
brick size baksteenformaat
brick soling (laid on edge) straatlaag
brickstone baksteen
brickstone masonry baksteenmetselwerk
brick up dichtmetselen / inmetselen / bemetselen
brick veneer baksteenbekleding
brick wall bakstenen muur / buitenmuur / halfsteensmuur / metselwerk
brickwork metselwerk / muurwerk / bemetseling / ommetseling
brickwork base metselwerk
brickwork bond metselverband
brickwork construction metselwerk
brickwork for rendering vuilwerk / vuil metselwerk
brickwork foundation gemetselde fundering
brickwork joint metselvoeg / muurvoeg
brickworks steenfabriek
brickwork support klip / gemetselde ondersteuning
bricky bakstenen / baksteen... / steenachtig
brickyard steenfabriek
bridge brug
bridge bearing oplegging
bridge construction bruggenbouw
bridgehead bruggenhoofd
bridging klampwerk (van houtskelet)
bridge strut pijler
British Standards Institution British Standards Institution
broach roof tentdak
broad axe / broadax brede bijl
broom handle bezemsteel
broomstick bezemsteel
bristles borstelhaar (van verfkwast)
brush kwast; penseel; borstel / veger; borstel (van dynamo of generator)
brush (ww) strijken (met verf); borstelen
brushing lacquer kwastlak / strijklak
brushing layer afkwastlaag
brushing paint strijkverf
brushmarks opstreek (van verf)
brush on opstrijken (met kwast)
brush set kwastenset
brush stroke streek (van kwast)
brush with weight spiraalwisser met veegkogel
brutalism brutalisme (bouwen met ruw materiaal en zichtbare installaties)
bucket dieplepel / (graaf)bak; emmer
bucket cylinder bakcilinder (b.v. op wiellader)
bucket hinge pin scharnier van graafarm
bucket lever bakscharnier (b.v. op wilelader)
bucket tooth / teeth baktand(en) (op graafbak)
bucksaw spanzaag
build bouw / constructie
build (ww) bouwen; aannemer zijn; construeren
build a wall around ommuren
builder bouwer / constructeur / aannemer / bouwondernemer
builder and contractor bouwondernemer
builder's hoist bouwlier
builder's level waterpas
builder's tape meetband
builder's estimate bestek
builder's finish hardware bouwbeslag
builder's hoist bouwlift
builder's labourer opperman
builder's labourer opperman
builder's manager hoofduitvoerder
builders' merchant bouwmaterialenhandel
builder's winch lier (bij aannemers werk)
build extension aanbouwen (een nieuw gedeelte vastbouwen) / uitbouwen
build in inbouwen (in iets anders bouwen); in de constructie opnemen; inmetselen (door metselen invoegen)
building bouw(werk) / constructie / gebouw / bouwsel / pand / huis; bouw / bouwen
building (and modernisation) programme bouwprogramma
building and housing inspection department bouw- en woningtoezicht
building and loan association hypotheekbank / bouwfonds
building area (grootte van ) bouwterrein / bouwgebied
building ban bouwverbod
building block bouwblok / metselblok / bouwsteen
building board bouwplaat (gipsplaat)
building brick bouwsteen / metselsteen
building byelaw bouwverordening
building by-laws bouwverordening
building capacity bouwvolume
building capital bouwkapitaal
building code bouwverordening
building code bouwverordening / bouwvoorschrift(en)
building code(s) bouwvoorschrift(en)
building company bouwmaatschappij
building complex gebouwencomplex
building component bouwelement
building concession bouwconcessie
building contract aannemingsovereenkomst / bouwcontract
building contractor aannemer / bouwondernemer
building costs bouwkosten / aanlegkosten / constructiekosten
building crane bouwkraan
building credit bouwkrediet
building density (planologie) bebouwingsdichtheid / bebouwingscoëfficiënt / bebouwingsgraad
building department bouwtoezicht (gemeentelijk orgaan) / bouw- en woningtoezicht
building design bouwontwerp
building drain grondleiding (riolering)
building element bouwelement
building engineer bouwkundig ingenieur
building estate bouwgrondcomplex / bouwterrein
building excavation bouwput
building excavation for foundations funderingput
building extension aanbouw
building foreman uitvoerder
building frame constructiebok
building freeze bouwstop
building fund bouwfonds
building glazier glazenier
building implements bouwgereedschappen
building industry bouwnijverheid
building industry bouwnijverheid
building inspection bouwtoezicht
building inspector bouwinspecteur
building inspectors bouwpolitie
building insurance opstalverzekering (van gebouw)
building land bouwgrond / bouwterrein
building law bouwrecht / bouwverordening
building lease langlopende pacht
building licence bouwvergunning
building line rooilijn
building lot bouwgrond / bouwterrein
building lot (AE) bouwterrein / bouwkavel
building machine machine voor grondverzet
building maintenance service gebouwenonderhoudsdienst
building material(s) bouwmateriaal / bouwmaterialen
building mortar metselspecie
building occupations bouwberoepen
building of public utilities utiliteitsbouw
building paper bouwpapier
building permit bouwvergunning
building physics bouwfysica
building pit bouwput
building plan bouwplan
building plastic folie / bouwfolie
building platform bouwsteiger
building plot (bouw)perceel / stuk bouwgrond / bouwterrein
building programme bouwprogramma
building project bouwproject
building protection gebouwenbeveiliging
building quality bouwtechnische kwaliteit
building regulations bebouwingsvoorschriften / bouwreglement / bouwverordening(en) / bouwvoorschriften
building regulations bouwverordening
building scheme bouwplan / bebouwingsschema / bebouwingsplan
building security gebouwenbeveiliging
building sewer terreinriolering / buitenriolering / huisriolering
building sickness sickbuildingsyndroom
building site bouwplaats / bouwterrein / bouwgrond
building site equipment bouwplaatsinrichting
building site latrine w.c.
building society hypotheekbank / bouwfonds
building standards bouwnorm
building stone bouwsteen / steen
building structure bouwsel / bouwwerk / constructie
building subsidy bouwpremie
building sum aanneemsom
building supervision bouwtoezicht
building supervisor bouwopzichter
building supervisor's office directiekeet
building system bouwmethode / bouwsysteem
building team bouwteam
building technique bouwtechniek
building timber bouwhout / werkhout / constructiehout / timmerhout
building tools bouwgereedschap
building trade bouwbedrijf (als bedrijfstak) / bouwvak
building up opbouw; opbouwen
building worker bouwvakarbeider
building-in plan inbouwplan
building-materials testing laboratory laboratorium voor bouwmaterialenonderzoek
buildings bebouwing (huizen / gebouwen); gebouwen; opstal
building-up time opbouwtijd
build of / out of optrekken van
build on aanbouwen / bijbouwen; bebouwen (m.b.t. huizen / gebouwen)
build out uitbouwen
build over bebouwen / volbouwen
build round inbouwen
build together aaneenbouwen
build up opbouwen / ontwikkelen; samenbouwen; bebouwen (m.b.t. huizen / gebouwen)
build up (vaak pass.) bebouwen / volbouwen
build up a foundation een fundament metselen / optrekken
build with brick metselen
built-in inbouw- / ingebouwd / aangebracht in
built-in cupboard ingebouwde kast / inbouwkast / vaste kast
built-in fitting ingebouwde aansluiting (mbt pijpen / buizen); inbouwarmatuur
built-in kitchen inbouwkeuken
built-in signal splitter inbouwkoppelfilter (antenne)
built-in switch inbouwschakelaar
built-in wall ventilator ingebouwde muurventilator / inbouwventilator
built-up bebouwd / volgebouwd; opgebouwd (gebied / stadsdeel)
built-up area bebouwde kom
built-up beam samengestelde ligger
built-up column samengestelde kolom
built-up frame samengestelde draagconstructie
built-up girder geconstrueerde ligger / samengestelde draagbalk, ligger
built-up layer opbouwlaag
built-up roofing dakbedekking
built-up roof truss vakwerkspant
built-up truss vakwerkspant
bulb lamp / peer / gloeilamp; ballon (van gloeilamp)
bulb-light gloeilamp
bulbous cupola peerspits / bolspits (op kerk)
bulge uitwijken / uit elkaar wijken (van constructie / bouwwerk)
bulging buik (van zaag)
bulk cement bulkcement
bulk concrete ongewapend beton
bulkhead waterdichte scheidingswand
bulkhead elbow bevestigbaar pijpkniestuk
bulkhead gate waterdicht schot
bulkhead plating schotbeplating
bulkhead socket (elektr) paneelstekkerbus
bulkhead stiffener schotstijl
bulkhead tee bevestigbaar pijpkniestuk
bulkhead union bevestigbaar pijpkoppelstuk
bulldozer (grond)schuiver / grondverzetmachine / bulldozer / schuiftrekker
bullet roofing tile kruispan
bulletproof glass kogelvrij glas
bullnose afronding
bull-nosed scissors behangersschaar
bull's eye ossenoog / oeil-de-boeuf (rond venster in b.v. kerk)
bull's eye window rond dakvenster
bungalow bungalow
burl knoest / noest (in hout)
burner brander
burner gas tube brandergasleiding (op boiler)
burnisher polijster; polijstborstel
burn off afbranden, afföhnen
burr (specie)baard; baard / braam; oneffenheid; kleine slijpsteen
burr (ww) afbramen
burr of mortar baard
bush bus / mof / huls; ring (ter versteviging); kussenblokmetaal; (door)voerbuis (in boorgat)
butt deurhengsel / scharnier; stootvoeg / las / naad
butt hinge deurscharnier / vouwscharnier
butt joint stootvoeg / las / naad / stuikvoeg
butt weld stuiklas / stompe las
butted paper edges gestoten naad (behangen)
butterfly nut vleugelmoer
butterfly tie spouwanker (gebruikt bij spouwmuren)
buttres steunbeer / steun / schoor / steunpilaar
buttres (ww) versterken met steunbeer / steun / schoor / steunpilaar
buttress steunbeer
buttweld(ing) (ww) stomplassen / stuiklassen
butyl rubber butylrubber
buyer afnemer
buzz saw (metaal)cirkelzaag
buzzer zoemer
Byzantine Byzantijns
cab cabine (hijskraan, vrachtwagen en zwaar materieel)
cabinet kast / bergruimte; kabinet (voor serviesgoed e.d.); televisiemeubel
cabinet brace kastschoor
cabinet foot kastvoet
cabinet front kastfront
cabinet guide kastgeleiding
cabinet half kasthelft
cabinet maker meubelmaker / schrijnwerker
cabinet-making schrijnwerk
cabinet mitre kastverstek
cabinet rasp kabinetrasp
cabinet varnish meubelvernis
cabinet wood schrijnwerkershout
cable kabel
cable kabel / leiding / snoer (elektra)
cable armouring armering
cable bundle leidingbundel
cable clip kabelbeugel
cable core kabelader / kabelhart
cable duct kabelgoot
cable network kabelnet
cable sleeve kabelmof
cable-stayed bridge tuibrug
cable stripper knife kabelmes
calculate (be)rekenen
calculating and measuring rekenen en meten
caliper (AE) fithaak; krompasser
call button spreekschakelaar (b.v. van huistelefoon)
cam ring nokkenring (op booromslag)
camber toog, zeeg
came roede voor glas-in-loodraam
campanile campanile (oudheid)
can of paint verfblik / verfbus
canal vericale groef (bouwkunde)
canopy afdak / luifel / overkapping / wimberg; afdak (van bak op vrachtwagen)
cant waterslag / helling / verkanting / schuine kant (bouw); buitenhoek (van gebouw)
canteen kantine
cantilever overstek
cap kapiteel / muurafdekking (bouwkunde); trappaal; lijmkap (in buizensysteem) (loodgieterij)
cape chisel ritsbeitel
cap iron keerbeitel (van schaaf)
capital kapiteel
cap nut dopmoer
caponiere caponnière (vesting)
capped nut dopmoer
capping ezelsrug
capstan head spilkop
carcass ruwbouw
carcass work cascobouw
cardboard karton
cardboard cutter stanleymes
carpenter timmerman
carpenter (ww) timmeren
carpenter's apron voorschoot
carpenter's bench schaafbank
carpenter's hammer timmermanshamer / lattenhamer
carpenter's hitch timmersteek
carpenter's pencil timmermanspotlood
carpenter's pincer nijptang
carpenter's square winkelhaak
carpenter's tools timmermansgereedschap
carpenter's work timmermanswerk
carpenter's workshop timmerwinkel / timmermanswerkplaats / timmerwerkplaats
carpenter's yard timmerwerf
carpentry timmermanswerkrf / getimmerte
carpentry work bouwtimmeren
carpet tapijt
carpeting tapijt
carpet strip loper (tapijt)
carport carport
carriage bolt schroefbout
carriage piece middenboom (van trap)
carrying rope draagkabel (van brug)
cartouche cartouche (ornament)
cartouche idem (ovaal schild met lijst van lofwerk)
cartridge patroon / cartridge; cartouche (van kraan)
cartridge fuse buisveiligheid (elektra)
cartridge mixer schijfkraan
cartridge stem spindel (van kraan)
carve snijden / houwen / hakken / beitelen / krassen / graveren; splijten / verdelen
carve out uitsnijden / afsnijden / (uit)houwen
carve wood into a figure / carve a figure out of wood een figuur snijden uit hout
carver houtsnijder; graveur; beeldhouwer
caryatid kariatide (vrouwenbeeld als schoorzuil of pilaster)
casein adhesive caseïnelijm
casement fastener raamboompje / vergaring (van raamluik)
casement staple vensterkram
casement stay (raam)uitzetijzer
casement window stolpraam / naar binnen openslaand raam
casing kozijn, mantel
castellated nut kroonmoer
cast glass gegoten glas
cast iron gietijzer
castle burcht / kasteel; zaalbouw (van burcht)
castle nut kroonmoer
cast stone kunststeen / betonsteen
cat ladder dakladder / steekladder (schoorsteenladder)
catacomb catacombe
catch neus / nok (van bout)
cathedral kathedraal
caulk (dicht)stuiken; (dicht)koken
caulk gun afdichtingspistool
caulked seam kooknaad
caulking breeuwing
caulking rugvulling (materiaal dat voor het kitten wordt ingespoten als een soort onderlaag)
caulking chisel kookbeitel (of kauwbeitel?)
caulking compound dichtingsmateriaal
caulking gun afdichtingspistool
caulking material dichtingsmateriaal
caulking strip voegstrip
caulking tool kookbeitel
caustic bijtmiddel; beitsmiddel
cavetto spiegel (i.v.m. gewelf)
cavetto vault spiegelgewelf
cavity spouw
cavity wall spouwmuur
cavity wall insulation buitenmuurisolatie, spouwmuurisolatie
ceiling plafond, zoldering
ceiling beam vloerbalk
ceiling heating plafondverwarming
ceiling joint muurplaat van hoog model (loodgieterij)
ceiling joist tussenbalk (van dak) / zolderbalk / vloerbalk
ceiling outlet plafondrooster
ceiling paper plafondbehang
ceiling paperhanger stempel (om plafonds te behangen)
ceiling plaster stucwerk
ceiling structure plafondconstructie
cella cella (van tempel)
cellar kelder / ondergrondse bergplaats; wijnkelder
cellar window kelderraam / koekoek
cellarage kelderruimte / kelder(s)
cellular concrete cellenbeton
cellular concrete brick metselsteen / cellenbeton
cement cement
cement (ww) cementeren; kitten / lijmen
cement-aggregate ratio cement-toeslagverhouding
cementation cementering / cementatie
cement bin cementsilo
cement block cementtegel
cement clinker cementklinker
cement coating cementlaag / cementbedekking
cement concrete cementbeton
cemented gecementeerd
cemented steel cementstaal / cementeerstaal
cement felt cementvilt
cement floor cementvloer
cement gel cementgel
cement gin cementkanon
cement grout cementmelk
cement grouting cementinjectie
cement gun cementspuit / cementpistool
cement hydration cementhydratatie
cementing chest cementeerkist
cementing powder cementeerpoeder
cement injection cementinjectie
cement joint cementvoeg
cement lining cementbekleding
cement mixer cementmolen
cement mortar cementmortel / cementspecie
cement paste cementbrij / cementmelk
cement plaster cementpleister
cement plastering cementbepleistering
cement-render aanbranden / met mortel bestrijken
cement rendering cementpleister; cementbepleistering
cement retarder verhardingsvertrager
cement roofing tile betonpan
cement rubber latex cementrubber
cement-sand ratio cement-zandverhouding
cement screed cementdekvloer / afwerklaag van cementspecie
cement silo cementsilo
cement skin cementhuid
cement slab cementplaat
cement slurry cementbrij / cementmelk / cementpap / aanbrandspecie / cementwater
cement spray gun mortelspuit
cement stone cementsteen
cement store cementloods
cement tile cementtegel
cement tube cementbuis
cement water cementwater
center tower vieringstoren (van kerk)
center... zie centre ...
central heating centrale verwarming
central heating boiler cv-ketel
central heating furnace centrale-verwarmingsketel (olieketel)
central heating of a block of flats blokverwarming
central nave middenschip (van kerk / moskee)
central stile middenstijl (van deur)
central tower vieringstoren (van kerk)
centre formeel (tijdelijke steun van boog of koepel in aanbouw)
centre bit centerboor
centre joint middenvoeg
centre line hartlijn (bouwkunde)
centre line of stairs klimlijn
centre post spil (van hijskraan); middenkolom / middenpaal (bouw)
centre punch centerpons / keurnagel / kornagel
centre support middenstijl (bouw)
centre to centre hart-op-hart
centring formeel (tijdelijke steun van boog of koepel in aanbouw)
centring point centerpoint (op boorkop)
ceramic tile keramische tegel
certificate attest, certificaat
cess pit schachtput
chain cutter kettingfrees
chain guide kettinggeleider
chain pipe wrench kettingsleutel
chainsaw kettingzaag
chaitya tjaitja (kleine stoepa)
chalk kalk
chalked string slaglijn (behangen)
chalk line krijtstreep
chalk mark krijtstreep
chalk putty kalkkit
chalk stone krijtsteen
chalky clay krijthoudende klei
chalky soil kalkhoudende grond / krijtgrond
chamfering hammer rekhamer (loodgieterij)
chancel koor (van een kerk); verticale groef (bouwkunde)
channel iron U-staal
channel(l)ing voorwerp met groeven (bouwkunde)
Chantilly parquet Chantillyparket
chapel kapel
chapiter kapiteel
chaplet stuk paternosterwerk (bouwkunde)
charger batterijoplader
charging door de klep
check valve terugslagklep (b.v. op drukregelaar)
cheek wang; bol (van hamer)
cheese-head screw cilinderkopschroef
chemise schildmuur (van burcht)
chequered pattern schaakbordpatroon
cherry picker kraan (voor personen) / hoogwerker
chevet chevet (in kathedraal)
chevron chevron / keper / visgraat (balk in vorm van omgekeerde V)
chevron design zigzagmotief / visgraatmotief
chimney schoorsteen
chimney bond schoorsteenverband (metselwerk)
chimney breast schoorsteenmantel
chimney cap schoorsteenkap
chimney connection schoorsteenaansluiting
chimney cowl schoorsteenkap
chimney flashing de aansluiting van de schoorsteen (i.v.m. dakbedekking)
chimney flue schoorsteenkanaal
chimney jack schoorsteenkap
chimney piece schoorsteenmantel
chimney pot schoorsteen(pot)
chimney pot hat kachelpijp
chimney shaft schoorsteen(pot)
chimney stack / stalk (meervoudige) schoorsteen
chimney sweep(er) de schoorsteenveger
chimney top schoorsteen(pot)
china closet porseleinkast
chink kier
chip schilfer / splinter / spaander; kerfje
chip (ww) afsplinteren / afbrokkelen / schilferen; afsnijden / afbikken; beitelen
chip extractor afzuigapparaat
chipax(e) kleine bijl
chipboard spaanplaat
chipping hammer lashamer; slakhamer (van booglasser)
chippy timmerman
chisel beitel
chisel (ww) beitelen / afhakken (met hakbeitel); ritsen (met een ritsbeitel); ciseleren; uitsnijden; graveren / afsteken / uitsteken; beeldhouwen; vormen
chisel auger beitelboor
chisel edge corner dwarsnijkantpunt (van beitel)
chisel handle beitelgreep
chisel off afhakken / wegbeitelen / afsteken
chisel out uitbeitelen / uithakken / uitsnijden
chock stootblok
choir koor (van kerk)
chuck de boorkop (op schroevendraaier en boormachine)
chuck key sleutel (om boortjes mee in en uit te draaien)
church kerk
Churrigueresque churrigueresk (overdadige Spaans-barokke bouwstijl)
chute stortkoker
cincture band (van zuil)
cinquefoil / cinque-foil vijfpas (ornamentale boog)
circuit circuit (elektra)
circuit break stroomverbreking
circuit breaker onderbreker / verbreker (elektra)
circuit tester spanningsmeter
circuit vent systeemontluchting (loodgieterij)
circular saw cirkelzaag
circular saw attachment cirkelzaaghulpstuk
circular saw blade cirkelzaagblad
circular sawing machine tafelcirkelzaagmachine
circular slate roof rensdak
circular window rond venster
circulating pomp circulatiepomp
circumference omtrek
cistern stortbak
cistern ball tankklep (wc)
cistern lid reservoirdeksel (wc)
city (grote) stad; (handels)centrum (van grote stad)
city architect gemeentearchitect
city centre / center stadscentrum
city planning structuurplan; stadplanning / stadsontwikkeling
city water leidingwater; stedelijk afvalwater
civil engineer civiel-ingenieur
civil engineering weg- en waterbouwkunde
civil works civieltechnisch / bouwkundig werk
clamp klamp / klem; kozijnanker; trekontlastklem (in stekker)
clamping screw spil (b.v. van lijmtang); schroefspil (bankschroef)
clapboard dakspaan
claw klem / klauw; klauw (van klauwhamer)
claw bar koevoet
claw crane kraan met grijpklauwen
claw field (elektr.) klauwveld
claw field generator (elektr.) klauwveldgenerator
claw foor spanner hanepootsleutel
claw hammer klauwhamer
claw head de trekpunt
claw hook klauwhaak
claw nut klauwmoer
claw tool tandijzer
clay klei
clean brickwork schoon metselwerk
clean up saneren
cleaning eye aftapopening (in zwanenhals)
cleanout ontstoppingspunt
cleanout door asdeur (op oude stookinstallaties)
clear dag
clearance height vrije hoogte (b.v. bij trap)
clear dimension binnenwerkse maat
clear land for building bouwrijp maken
clear span de dagmaat (i.v.m. brug)
clearstory lichtbeuk / daklicht (b.v. van kerk)
clear width dagmaat
cleat de lat (in vloer)
cleat tengels voor opleggen van plafond
clerestory lichtbeuk / daklicht (b.v. van kerk)
clinker klinker
cloister vault kloostergewelf
closer klezoor
closing head sluitkop (van klinknagel)
closure brick laatste steen in metsellaag
clout kopspijker
clout (nail) kopspijker
clout nail de asfaltspijker (i.v.m. dakbedekking)
club schoothoorn / rondhout
club hammer de moker (vuist)
cluster woonerf / wooncomplex
clustered column gekoppelde zuil / bundelzuil
coal shovel kolenschop
coating coating, verflaag
code of practice praktijkrichtlijn
coax(ial) cable coaxkabel
coax(ial) plug coaxiaalsteker
coax socket coaxstekerbus
cocking piece schoor (van dak)
cockspur raamboompje
coconut fibre koksvezel
coffer cassette (verzonken (plafond)paneel)
coiled-coil filament de dubbelgespiraliseerde gloeidraad
coin hoek(steen) (vero.)
coin stelwig / heok(steen)
coir-cement vezelcement>
coir fibre kokosvezel
cold bridge koudebrug
cold chisel koudbeitel / hakbeitel (voor op ijzer)
cold glaze koudglazuren
cold tap de koudwaterkraan
cold water circuit koudwatersysteem
cold water riser koudwaterstijgbuis
cold water supply koudwaterpijp / koudwatertoevoer
collapsible bench de inklapbare werkbank
collapsible bench inklapbare werkbank
collapsible workbench inklapbare werkbank
collar astragaal / zuilband / kolomlijst; hanenbalk (i.v.m. dak)
collar beam roof steekspant
collar-head bolt kraagbout
collet ashals (van bovenfrees)
colonnade colonnade, zuilenrij(oudheid)
colossal hoger dan één verdieping
colossal order kolossale orde (bouwkunde)
colour indicator verklikker (voor elke stroomsterkte een andere kleur) (elektr.)
column kolom (in de bouw); pilaar; pijler; zuil; kolom (kolomboormachine)
column zuil (b.v. in oudheid); kolom (bouw)
column box de kolombekisting (betonbouw)
column-free kolomloos
column joint kolomvoeg
column lining kolombekleding
column measure kolombreedte
column pile kolompaal
column reinforcement bar versterkingszuil; zuilstaal (voor beton)
column saddle kruissupport (van draaibank)
column section kolomprofiel
column socle kolomvoet (bouw); zuilvoet
columns kolommen (in de bouw) (b.v. stalen F-kolom); zuilen
column shaft zuilschacht (tempels e.d.)
column steel kolomstaal
combination boiler samengestelde ketel / combiboiler
combination cutting pliers de combinatietang
combination hammer combihamer
combination plier combinatietang
combination spanner ringsteeksleutel
combined circular saw and handsaw gecombineerde cirkel- en handzaag
common rafter (dak)spar / de tussenspoor
common sewer gemeenschappelijk riool
communal hot-water system collectieve warmwatervoorziening
compact belt sander variobandschuurmachine
compact concrete stampbeton
compact construction gedrongen bouw
compaction verdichten van grond
companion bovenlicht
compass bestek (begrensde ruimte); passer
compass saw schrobzaag
completion afbouw / oplevering
compluvium idem (oudheid)
compo mengsel (i.h.b. pleister / stuc / (cement / beton / metsel)specie)
component bouwonderdeel
composite composierorde (vijfde klassieke bouworde)
compound miter saw verstekzaagmachine
compression coupling klemkoppeling (loodgieterij)
compression fitting klemfitting (loodgieterij)
compressor compressor / luchtperspomp
concertina-type folding door harmonicadoor
concha gewelfkap / trompetgewelf
concrete beton
concrete (bn) van beton / betonnen
concrete (ww) betonneren / verharden / met beton bedekken, bekleden
concrete aggregate toeslagmaterialen
concrete arch betongewelf
concrete arch-dam betonboogmuur / betonboogdam
concrete base course onderbouw
concrete batcher betonstorter
concrete batching and mixing plant betoncentrale
concrete beam betonnen balk / betonbalk
concrete bed betonbedding / betonbed
concrete blinding betonnen werkvloer
concrete block betonblok
concrete block protection betonblokkenverdediging
concrete block revetment betonblokkenbekleding
concrete brick metselsteen / beton
concrete bridge betonbrug
concrete bucket betonkubel (aan hijskraan)
concrete buggy japanner / stortkar
concrete casing betonmantel
concrete cement betonspecie
concrete chute betongoot
concrete composition betonsamenstelling / green concrete / betonspecie
concrete compression strength betondruksterkte
concrete compressive strength betondruksterkte
concrete construction betonbouwwerk / betonconstructie / betonbouw
concrete core kern van beton / betonkern
concrete corewall betonnen kernmuur
concrete cover betondekking
concrete culvert betonduiker
concrete curing nabehandeling van beton
concrete cut-off wall betonnen kwelscherm
concrete dam betondam / betonnen dam / dam van beton
concrete deadman betonnen ankerstoel
concrete decay betonrot
concrete density betondichtheid
concrete-density control betondichtheidscontrole
concrete design betonontwerp
concrete diaphragm wall betonnen kwelscherm
concrete distributor betonspreidmachine / betonverdeelmachine / betonverdeler
concrete element betonelement
concrete facing betonbekleding
concrete fence post hekpaal (van beton)
concrete fill betonopvulling
concrete flat pan betonplakspaan
concrete float strijkbord
concrete floor betonvloer
concrete flume betongoot
concrete footing betonvoet
concrete form betonbekisting
concrete forming betonbekisting
concrete foundation betonfundering / betonnen fundering
concrete frame betonskelet
concrete-framed construction betonskeletbouw
concrete grade betonkwaliteit
concrete gravity dam massieve betondam
concrete guide wall betonnen geleidewerk
concrete hardening betonverharding
concrete hollow-core slab kanaalplaat
concrete infilling vulbeton
concrete lift betonlift
concrete lining betonbekleding
concrete main betonbuis
concrete membrane betonmembraan
concrete mill betonmolen
concrete mixer betonmenger / betonmengmachine / betonmolen
concrete mixer truck betonmixer (voertuig)
concrete mixing betonmengen
concrete mixing machine betonmenger / betonmengmachine / betonmolen
concrete mixing plant betoncentrale / betonmortelcentrale / betonmenginstallatie
concrete mortar betonmortel / betonspecie
concrete nail betonnagel
concrete pavement betonverharding / betonnen wegdek
concrete paving betonnen wegdek / betonverharding
concrete paving block betonklinker
concrete paving slab betontegel
concrete paving stone betonstraatklinker
concrete pile betonpaal / betonpijler / betonnen pijler
concrete pillar betonpijler / betonnen stijl / betonzuil / betonpilaar
concrete pipe betonbuis
concrete placement / placing betonstorting
concrete plasticizer betonplastificeerder
concrete plywood betontriplex
concrete pouring betonstorting
concrete pump betonpomp
concrete pump hopper kubel
concrete purlin de betonnen gording
concrete quality betonkwaliteit
concrete quay betonkade
concreter betonwerker
concreter's tongs vlechttang (betonbouw)
concreter / concretor betonafwerker
concrete reinforcement betonwapening
concrete retarder verhardingsvertrager
concrete revetment betonnen bekleding
concrete road betonweg
concrete road finisher betonafwerkmachine (wegenbouw)
concrete sand betonzand
concrete screen betonscherm
concrete sheet piling betondamwand
concrete shovel betonschop
concrete shrinkage betonkrimp
concrete skeleton betonskelet
concrete slab betontegel / betonplaat
concrete slab surface wegdek van betonplaten
concrete slurry betonspecie
concrete sprayer betonsproeier
concrete stone betonsteen
concrete surface betonnen wegdek
concrete tamper de handstamper
concrete technology betontechnologie
concrete test cube betonproefkubus
concrete test cubes proefkuben
concrete test cylinder betonproefcilinder
concrete testing device betonproefhamer
concrete tetrahedron betontetraëder
concrete tile betonpan / betontegel
concrete tribar betonnen tribar
concrete upper layer betondeklaag
concrete vibrator betontrilmachine / betontrilnaald
concrete with stone facing sierbeton
concrete workability verwerkbaarheid van beton
concrete worker betonafwerker
concreting betonstorten
concreting in lifts laagsgewijs betonstorten
concretor zie concreter
condemn onbewoonbaar verklaren
condensation condensatie
condo / concominium flatgebouw (met koopflats); koopflat
conduit (afvoer / toevoer)kanaal / luchtkanaal; (afvoer / toevoer)buis / pijp; (elektriciteits)buis; doorlaat; rioolbuis
conduit duct luchtkanaal
conduit elbow normaalbocht(stuk) (elektra)
cone bit steenbeitel / rotsbeitel
confinement bewapening
conical conisch
conical broach roof torendak / conisch helmdak
conical washer pakking
connect aansluiten
connection aansluiting, verbinding
connection point aansluitpunt
connection rebars (AE) de stekeinden (betonbouw)
console idem / karbeel(steen) / kraagsteen
consolidate dichtwalsen (b.v. van wegdek); hard worden; verharden; stabiliseren
consolidated gestabiliseerd (van grond / zand / grind)
construct bouwen
construction bouw (constructie), bouwwerk, constructie, uitvoering
constructional component bouwelement
constructional engineer bouwkundige
constructional physics bouwfysica
constructional steel constructiestaal
constructional timber constructiehout
construction company bouwbedrijf
construction defect bouwfout
construction firm bouwbedrijf
construction industry bouwvak
construction industry holiday bouwvakvakantie
construction management bouwdirectie
construction manager projectleider (slaat meestal op bedrijf)
construction method bouwmethode
construction of adaptable housing aanpasbaar bouwen
construction schedule bouwschema
construction sector bouwsector
construction site bouwplaats
construction terminology bouwtermen
construction work bouwkundige voorziening
construction worker bouwvakarbeider, bouwvakker
constructivism constructivisme
constructivist constructivist
contact adhesive contactlijm
contact maker contactmaker
contact spring de contactveer
container container; reservoir
continuity tester spanningzoeker
contract overeenkomst
contract sum aanneemsom
contract variations meer- en minderwerk
contracted price aanneemsom
contractor aannemer
contractors' name plates reclamebord voor bouwfirma's
control block controleblok (b.v. op gasboiler)
control cock regelkraan
control joint schijnvoeg
control panel bedieningspaneel
convenience outlet wandcontactdoos
convert a building verbouwen
convex arch convexe boog
conveyor (belt) transportband (transporteur)
cope afdekken / bedekken (met muurkap / dakvorst)
coping deklaag (bovenste rij stenen); dekplaat; dakvorst / vorstpan
coping muurkap; dakvorst
coping brick afdektegel
coping ledge afdekband
coping plate dekplaat (van kapiteel)
coping saw figuurzaag / beugelzaag
coping slab muurafdekplaat
coping stone deksteen / dektegel / muurafdekplaat / sluitsteen
coping tile (af)dektegel; chaperonpan (dak)
coping wall kapmuur
copper conductor de koperader (kern)
copper wire koperdraad
corbel kraagsteen / draagsteen / karbeel / console / balkdrager / modillon; korbeel (burcht / kasteel)
corbel (ww) overkragen (metselarij)
corbel gable trapgevel
corbelled overkraagd
corbel piece korbeel (van haard)
corbel step trede van trapgevel
corbel table boogfries
corbel table overkraging / kraagsteenrij (metselarij)
corbie gable trapgevel
corbie step trede van trapgevel
corbie step gable trapgevel
corbie-step trede van trapgevel
cordless draadloos; accu-
cordless drill accuboormachine
cordless drill-driver accuschroefboormachine / accuboorschroefmachine
cordles hammer drill accuklopboor
cordless hammer drill (screw)driver accuklopboorschroevendraaier
cordless impact drill driver accuklopboor-schroevendraaier / accuklopboor-schroefmachine
cordless rotary hammer accuboorhamer
cordless saw draadloze zaag
cordless screwdriver accuschroevendraaier
cordon kordon(band) / lijst (bouwkunde)
cord-operated wall switch trekschakelaar met koord
core bit kernbeitel
corewall kernmuur
Corinthian Corinthisch
Corinthian column Corinthische zuil
Corinthian order Corinthische stijl / (bouw)orde (figuurlijk extravagant / bloemrijk)
cork kurk
cork sanding-block schuurkurk
corner hoek
corner bottom slate de hoeklei (i.v.m. dakbedekking)
corner brace de tussenregels
corner chisel hoekbeitel / kantbeitel
corner sander deltaschuurmachine
corner stile de hoekstijl
corner strut de hoekstijl
corner stud hoekstijl / staander (van (hout)skelet)
corner tower hoektoren
corner trowel hoektroffel
corner turret hoektoren
cornice kroonlijst / deklijst / kornis / randbalk
cornice (ww) afwerken met kroonlijst / deklijst
corona corona / (druip)lijst
corrosion corrosie
corrosion of reinforcement betonwapeningscorrosie
corrugated asbestos cement roof golfplatendak
corrugated asbestos cement roofing dak van asbestgolfplaten
corrugated sheet golfplaat
cost of work uitvoeringskosten
costs of construction bouwkosten
cotter bolt spiebout / keilbout / wigbout / ankerbout (in betonfunderingen)
cotter pin drukpen (in slot)
counter batten tengel
counter flashing loodslabbe
counter floor ondervloer
counterbrace de diagonale vakwerkstaaf (op vakwerkbrug)
counterguard contregarde (vesting)
counterjib tegengiek (van hijskraan)
counterjib ballast contragewicht (hijskraan)
counterscarp contrescarp (vesting)
countersink (bit) verzinkboor
countersunk head platkop (van schroef)
counterweight ballastblok / contragewicht (van hijskraan)
country house landhuis
coupler koppeling (b.v. aan steiger);sok (loodgieterij)
coupling koppeling (b.v. aan steiger)
coupling hook de koppelhaak (i.v.m. dakbedekking)
course (metsel)laag
course (of bricks) (metsel)laag / rollaag
course of bricks on edge klamplaag
courtyard binnenplaats / binnenhof / plein
cove holle kroonlijst / verwulfd uitstek
cove (ww) doen verwelven; schuin naar binnen laten lopen (zijkanten van haard)
cover deksel; stekkerhelft
cover (boards) for the staircase de tijdelijke afdekking van trapgat
cover plate afdeksteen / afdekplaat
covered pilot light de branderafscherming (van oliebrander)
covering grille mantel (van radiator)
covering materials bedekkingsmateriaal
covering plate afdeksteen / afdekplaat
coving holle kroonlijst / verwulfd uitstek (i.h.b. bij verbinding van muur en plafond) / de koof
crab loopkat (aan hijskraan)
crab pulley katrol (aan hijskraan)
crackle craquelé
crackle finish craquel
craft knife hobbymesje
craftsman vakman
cramp de lijmtang (sergeant); de stempelkram
cramp iron {stempel)kram
crane (hijs)kraan
crane driver kraanmachinist / kraanbestuurder
crane driver's cage cabine van de kraanmachinist
crane driver's cabin cabine van kraanmachininst
crane operator kraanmachinist
crane runway liggers (hijskraan)
crane section kraanonderdeel (hijskraan)
crane track smalspoor
crank zwengel (van booromslag)
cranked hinge hogebochtscharnier
cranked tools gebogen beitels
crawler crane rupsbandkraan
crawl space kruipruimte
creeping space kruipruimte
crenel moordgat (op kasteelmuur)
crennelation weergang (b.v. van burcht)
crepidoma idem (bouwkunde)
crisscross beam kruisschoor
crocket kogel (ornament op kerk, versiering in de vorm van kop of gekruld blad)
cross de kruis-T (loodgieterij)
cross beam de onderslagbalk (bekisting)
cross bond kruisverband
crossbrace de diagonale vakwerkstaaf (op vakwerkbrug)
cross-cut chisel ritsbeitel
cross-cut chisel ritsbeitel
cross-cut saw de kettingzaag
cross-cutt saw afkortzaag
cross-grained float plakspaan
crosshead kruiskop
cross-headed tip kruiskopstift (b.v. van schroevendraaier)
crosshead screwdriver sterschroevendraaier
crossing viering (aan kathedraal)
cross peen / pein hammer penhamer
cross piece de onderslagbalk
cross-point screwdriver kruiskopschroevendraaier
cross rib gewelfrib
cross-section dwarsdoorsnede
cross tie de schoor (van dak)
crow strut de afstandhouder (bekisting)
crowbar koevoet
crown de sleutel (kruin) (van brug)
crowstep trap (van trapgevel)
crow-stepped getrapt (bouwkunde)
crow-stepped gable trapgevel
crystal glass kristalglas
crystal plate glass kristalglas
cubiculum idem (in Romeins huis)
cup verfreservoir (van verfspuit)
cup (ww) kromtrekken (van plank)
cupola koepel (oudheid)
cupola koepel(tje) / koepeldak / koepelgewelf
curb roof gebroken dak / mansardedak
curb stone stootsteen; trottoirband
curb tile knikpan
cure (uit)harden / hard laten worden
cured concrete mortar betonmortel
curing (uit)harding; nabehandeling (m.n. bij beton)
curing blanket afdekmat
curing compound nabehandelingsmiddel (m.n. bij beton)
curing temperature hardingstemperatuur; nabehandelingstemperatuur (beton)
curing time uithardingstijd
current elektriciteit, stroom
curtail step de aantrede / de bloktrede (van trap)
curtain gordijngevel / vliesgevel
curtain rail gordijnroede / gordijnrail
curtain track gordijnrail
curtain wall gordijngevel / vliesgevel; gordijn / courtine (van vesting)
curved gable fronton (van b.v. kerk)
curved jaw bek (van tang)
cushion capital blokkapiteel / kubuskapiteel
cusp (uitstekend) raakpunt van gewelfbogen
cut snijden
cut-in bottom de bekisting van de balkbodem
cut off afsteken
cut-off saw afkortzaagmachine
cut-off mitre saw afkort-verstekzaagmachine
cutter de geleider (voor afsnijden van behang); frees
cutting edge mes (van bulldozerblad)
cutting-in brush de verfkwast
cutting nozzle brandermondstuk (van snijbrander)
cutting pliers de zijkniptang
cutting torch snijbrander
cutwater ijsbreker (van brug)
cycle shed stalling
Cyclopean / Cyclopian cyclopisch (bouwkunde)
cylinder cilinder (b.v. van cilinderslot); cartouche (van schijfkraan)
cylinder case cilinderhuis (van slot)
cylinder lock cilinderslot
cylinder pressure gauge cilinderdrukmeter
cylinder trolley flessenwagen
cyma cyma / cymatium; talon / ojieflijst (bouwkunde)
cyma recta idem / klokojief / recht ojief / Dorisch ojief (bouwkunde)
cyma reversa idem / hielojief / omgekeerd ojief (bouwkunde)
dado sokkel / zuilvoet; plint; omlijsting
damp trasraam
damp bridge vochtbrug
damp course trasraam (vochtwerende laag stenen in stenen muur)
damper regelschuif (verwarmingssysteem)
damp-proof course trasraam (in metselwerk)
dead bolt nachtschoot (van slot)
decastyle idem (gebouw met tien zuilen)
decay of concrete betonrot
deck (planken) vloer
deck slab brugdek
deck stops randbekisting
decorate afwerken / verven / schilderen / sauzen / behangen / pleisteren; versieren / verfraaien
decoration decoratie / ornament / versiering
decoration versiering / opsmuk; inrichting (en stoffering) / aankleding (van huis)
decorative decoratief
decorative glass worker glaskunstenaar
decorative tower siertoren
decorator afwerker / schilder / stukadoor / behanger; binnenhuisarchitect
Decree on sound insulation of buildings Besluit geluidwering gebouwen
Decree on sound insulation of office buildings Besluit geluidwering kantoorgebouwen
deep seal trap zwanenhals / stankbocht
deferred maintenance achterstallig onderhoud
dek (zonne)waranda
delivery oplevering
delta sander deltaschurrmachine
demilune ravelijn (vesting)
demo hammer beitelhamer (van demolition hammer)
demolish slopen
demolition afbraak, kaalslag
demolition hammer beitelhamer
denticulate met kalfstanden (bouwkunde)
dentil (kalfs)tand (bouwkunde)
depth diepte
depth adjustment diepte-instelling
depth adjustment mechanism diepte-instelschroef (van schaaf)
depth gauge dieptemaat; dieptemeter; diepteschuifmaat
depth stop diepte-instelling
design design / vormgeving
design error ontwerpfout
detachable-jaw cut nippers kopkniptang
detached house (klein) villa, (groter) eengezinswoning
detail sander deltaschuurmachine
diagonal (cutting) plier(s) zijkniptang
diagonal brace / bracing de schoor (b.v. aan steiger en in betonbouw) / de kruisschoor
diagonal buttress diagonaalboog
diagonal member de diagonale vakwerkstaaf (op vakwerkbrug)
diagonal strut de kruisschoor; de verstijving
diagonal tie de schoor (van dak)
diamond drill diamantboor
diamond drill system diamantboorsysteem
diamond glass cutter diamantsnijder / diamant-glassnijder
diamond stone (soort) slijpsteen
die neut (bouwkunde)
die-and-stock snij-ijzer
die grinder matrijzenslijpmachine
die head de zetkop (van klinknagel)
die stocks de draadsnijmachine (loodgieterij)
dig graven
digger bucket bak (van graafwerktuig)
digging grondverzet
dimensional variation maatafwijking
dimensioned sketch maatschets
dimmable dimmer (voor lampen)
dimmer switch dimmer / dimschakelaar
dining room eetkamer
dipper dredge lepelschop / lepelbagger
dipteral met dubbele peristyle / zuilengang
direction of rotation draairichting
directive of judgement Beoordelingsrichtlijn
disc cutter slijptol
disc grinder / disc grinding machine schijfslijpmachine
disc grinding wheel schotelslijpschijf
disc milling cutter schijffrees
disc mixer schijfkraan
discharge ontlasten / de druk verdelen (bouwkunde)
disposable verwisselbaar / wegwerp...
disposal storting (van afval)
distance piece de afstandhouder ( dekkingblokje)
distemper muurverf; tempera (kunst)
distemper (ww) sauzen / kalken (BE)
distributing pipe de aftakking (loodgieterij)
distribution steel de verdeelstaaf
district heating stadsverwarming
ditch (droge) gracht (b.v. rond kasteel)
divider deler (schakeling) (elektra)
dividing wall scheidingswand
DIY doe-het-zelf
dog de (stempel)kram
dog-legged staircase de verdiepingstrap
dogtooth ruit(patroon) / lijst met vierpuntig bladmotief (romeins en vroeg-gotisch)
do-it-yourself doe-het-zelf
do-it-yourself enthusiast doe-het-zelver
do-it-yourself work doe-het-zelfwerk
do-it-yourselfer doe-het-zelver
dome koepel
dome cover tankdeksel (van oliestookinstallatie)
dome light lichtkoepel
dome roof koepeldak
domestic sewerage binnenriolering
door deur
door and window furniture hang- en sluitwerk
doorbell deurbel / huisbel
door case deurkozijn
door frame deurkozijn
door furniture deurbeslag
doorhandle deurkruk / klink
doorhead bovendorpel
door jamb deurstijl
doorknob deurknop
doorknocker deurklopper
door latch deurklink
door lock deurslot
doornail nagel / sierspijker (aan deur)
doorpost deurpost / deurstijl
doorsill drempel
doorstep drempel; stoep
doorstone stenen drempel; stenen stoep
doorstop(per) deurrubber / stootdop; deurvanger
doorway deuropening / ingang / deurgat
dooryard (AE) voortuin
dope (ww) smeren; vernissen
Doric Dorisch / Dorische orde / Dorische stijl
Doric column Dorische zuil
Doric order Dorische stijl / orde
dorm slaapzaal; studentenhuis / studentenflats
dormer koekoek / dakkapel
dormer window koekoek(venster) / dakvenster / dakkapel
dormitory slaapstad; slaapzaal; studentenhuis / studentenflats
dormitory town / dormitory suburb slaapstad
dorter / dortour dormter / dormitorium (slaapzaal in klooster)
double bed tweepersoonsbed
double bull column stierzuil (Egypte)
double casement window dubbel raam
double-check (non-return) valve dubbele terugslagklep
double-cogged loef en voorloef
double convenience outlet dubbele wandcontactdoos
double door dubbele deur
double frame dubbelraam
double-glazed windows dubbele ramen / dubbel glas
double glazing dubbele ramen / dubbel glas
double hollow tile Hollandse pan
double lath de dubble panlat
double outlet de dubbele wandcontactdoos
double plate trekbalk (van skelet)
double plug point de dubbele wandcontactdoos
double pole circuit breaker dubbelpolige schakelaar (zekeringkast)
double room tweepersoonskamer
double sink dubbele (keuken)gootsteen
double skew notch dubbeletandverbinding (houtverbinding)
double socket dubbele wandcontactdoos
double tie trekplaat (van dak)
double-twist auger bit houtslagboor
double wall outlet dubbele wandcontactdoos
double wall socket dubbele wandcontactdoos
double window frame voorzetraam
double windows dubbele ramen / dubbele beglazing
dovetail zwaluwstaart
dovetail and tenon joint penzwaluwstaartverbinding
dovetail halving dubbele trekzwaluwverbinding
dovetail joint zwaluwstaartverbinding (hout)
dovetail nailing spijkers schuin inbrengen voor een beter grip
dovetail saw toffelzaag
dovetail tenon penzwaluwstaart
dowel douwel / deuvel / drevel; pen; treknagel; houten pen / plug; verbindingsbus
dowel (ww) vastpennen / aaneenpennen / borgen / met pen, drevel verbinden
dowel bit lepelboor
dowel bush bus voor paspen
dowel hole geleidingsgat
dowel pin deuvel / dookpen / paspen
dowel together samenpennen
dowel(led) joint deuvel- / dook- / drevel- / penverbinding
dowling pin drevel / douwel / deuvel(pas)pen
downcomer valpijp / regenpijp; zakbuis (sanitair)
downpipe regenpijp
downspout valpijp / regenpijp
DPC zie damp(-proof) course
dragline dragline
dragon beam (dragon piece) de steekbalk (kreupele balk)
drain cock afvoerklep
drain hose afvoer(slang)
drain pipe afvoerpijp
drain tap aftapkraan
drain tile draineringsbuis
drainage afvoer, afwatering, drainage
drainage circuit afvoersysteem
drainpipe drain, regenpijp
draught arm bak (van schraper)
draught door tochtdeur
draught excluder tochtstrip
draught exclusion tochtafdichting; tochtvrij maken
draught strip tochtstrip
draught tube trekbalk (van schraper)
draughtsman tekenaar
drawbridge ophaalbrug
drawing tekening
drawing floor werkvloer (van timmerman)
drawing knife spookschaaf (stokschaaf)
drawing(s) bouwtekening
drawknife de spookschaaf (stokschaaf); haakmes / trekmes
draw-off tap / faucet de tapkraan
drawshave de spookschaaf (stokschaaf)
draw wire de trekveer
dressing lijst- en beeldhouwerk (bouwkunde)
dressing hammer kaphamer
drill boor
drill boren (ww)
drill accessories booraccessoires
drill bit boor(kop)
drill-cast rotary switch de beschermde schakelaar
drilling jig boormal
drilling machine boormachine
drill press kolomboor(machine)
drill / screwdriver schroef-boormachine
drill stand de boorstandaard
drinking-water supply drinkwaterinstallatie
drip druiper / druiplijst; zakker
drip tray afdruipbak
drip-mold / drip-moulding druiper / druiplijst
dripstone druiper / druiplijst
drive overbrenging; stuwkracht; (soms) boor; heft (van schroevendraaier); oprit
drive piles heien
drive wheel tandrad (b.v. op handboor)
drivebelt katrol (van bovenfrees)
drivebelt safety guard katrolbeveiligingskap
drive-in home drive-in-woning
driver aandrijver (draaibank); stuurbuis / stuurtrap (elek.)
driveway oprit / oprijlaan
dropped ceiling verlaagd plafond
drum segment / blok van zuil; tamboer (b.v. van kerkgebouw)
drum of paint bus met verf
drum sander walsschuurmachine
dry brush behangersborstel
dry cell battery de battery
drystone stapel... (gebouwd zonder metselspecie)
drywall stapelmuurtje
drywall (ww) bouwen van een stapelmuurtje
dual boiler combi-ketel
dub disselen (hout; insmeren; vullen (gaten en scheuren)
duct (lucht)kanaal / buis / (afvoer)pijp / goot / leiding / schacht (voor elektr. kabels); koker (aircosysteem); doorlaat
duct (ww) leiden (door kanaal / buis / pijp)
duct tape tape
dungeon kerker
duplex house dubbel woonhuis
duramen kernhout
dust extractor stofzuigapparaat
dust mask stofmasker
ear defenders oorbeschermers
ear mufflers oorbeschermers
ear protection oorbescherming
ear protector oorbeschermer
Early Christian vroeg-christelijk
earth aarding (elektra)
earth auger grondavegaar
earth block aardingsstrip (zekeringkast)
earth circuit aardingsketen
earth clamp aardingsklem (op lastransformator)
earth connection aarding (elektra)
earth contact aardcontact / aardsluiting
earth current aardstroom
earth electrode aardelektrode
earth fault circuit breaker aardlekschakelaar
earth lead werkstukkabel (op lastransformator)
earth leakage circuit breaker aardlekschakelaar
earth leakage switch aardlekschakelaar
earth moving grondverzet, verwerken van grond
earth switch aardlekschakelaar
earth terminal aardingspin (in stekker)
earth wire aarddraad
earthed geaard / met randaarde
earthed plug de contactstop met randaarde
earthed socket wandcontactdoos
earthing aarding
earthing bond aardleiding
earthing clamp aardingsklem
earthing electrode aardelektrode
earthing pin aardingspin (aan stekker)
earth-moving machine grondverzetmachine
earthquake proof aardbevingbestendig
earthwork grondwerk
eaves druipkant (van dak) /dakoverstek
eaves board vogelschroot
eaves course de voetleien / de rij onderpannen (i.v.m. dakbedekking)
eaves fascia dakbeschot van overstek (i.v.m. dakbedekking)
eaves joint de voetleien (i.v.m. dakbedekking)
E-channel U-staal
echinus idem / wrong; eierlijst
ecological construction ecologisch bouwen
edge afkant (van plank)
edge (ww) kantrechten
edge joint lintvoeg
edger kwantwals
efflorescence efflorescentie / salpeteruitslag (op muren)
efflux viscometer de maatbeker voor het bepalen van de viscositeit
egg-and-dart / egg-and-anchor / egg-and-tongue eierlijst
ejector ladder (op schraper)
elbow elleboog / knie (in buizensysteem)
elbow coupling kniekoppeling (loodgieterij)
elbow joint knie (knietje) (loodgieterij)
elbow joint with male thread de knie met aan één zijde buitendraad
elbow screw joint de kniekoppeling (loodgieterij)
elbow screw joint with female thread de kniekoppeling met wartel (loodgieterij)
elbow snips de figuurschaar
electric(al) elektrisch
electric bell de elektrische bel
electrical box inbouwdoos (elektra)
electrical installation elektrische installatie
electric concrete mixer betonmixer
electric cross-cut saw (elektrische) afkortzaag
electric drill elektrische boor / boormachine
electric drilling machine (elektrische) boormachine
electric hammer drill de elektrische klopboormachine / klopboor
electric hand die elektrische draadsnijapparaat (loodgieterij)
electrician elektricien / elektromonteur
electrician (electrical fitter, wireman) de elektricien
electrician 's knife kabelmes
electrician's pliers combinatietang (met isolatie)
electrician's screwdriver fittingschroevendraaier
electrician's pliers kabeltang
electricity elektriciteit
electricity cable elektriciteitskabel
electricity mains elektriciteitsleiding
electricity meter de elektriciteitsmeter
electricity meter cupboard de meterkast
electric light bulb de elektrische gloeilamp
electric motor de elektromotor
electric percussion drill de elektrische klopboormachine / klopboor
electric plane(r) schaafmachine
electric soldering iron de elektrische soldeerbout
electric surface plane(r) (elektrische) schaafmachine
electric tacker tacker
electric water heater de elektrische geiser
electrode elektrode
electrode holder elektrodehouder (b.v. bij lastransformator)
electrode lead laskabel (aan lastransformator)
element building elementenbouw
elevating cylinder hydraulische cilinder
elevation opstand(schets) (vooraanzicht, gevel e.d.)
elevator lift, personenlift
Elizabethan Elizabethaans
Elizabethan age Elizabethaanse periode
embattle van kantelen / tinnen voorzien (bouwkunde)
embattled gekanteeld
embattlement kanteel / tinne / borstwering
embed in concrete in beton storten
embrasure neg(ge) (binnenmuurse schuine verwijding van deur / vensteropening); embrasure (vesting)
emergency exit nooduitgang
emergency lighting noodverlichting(sinstallatie)
emergency route vluchtweg
emergency switch noodschakelaar
emery paper schuurpapier
Empire (style) empire... / empirestijl
emulsion emulsie
emulsion paint de emulsieverf
emulsion paste de emulsielijm
enamel email, glazuur
enamel paint emailleverf / emaillak
enameled glass geëailleerd glas
enamelled geëmailleerd / geglazuurd (met email)
enamelled glass geëmailleerd glas
end cutter draadstriptang
end grain kopse kant (van plank)
end-grained timber de kopse kant
end joist eindbalk (van (hout)skelet)
end pier pijler (van brug)
end step welstuk
end wire stripper draadstriptang
energy-conscious building energiebewust bouwen
energy saving bulb spaarlamp
engage inlaten / in een muur bevestigen (van zuil)
engaged verzonken / ingebouwd / ingelaten / verhuld
engaged pillar muurpijler / schalk (b.v. in kerk)
engineering bouw / constructie
engineer's pliers combinatietang
English bond staand verband / blokverband (metselwerk)
English cross bond kruisverband (metselwerk)
English tile leipan
engobe engobe
entablature entablement / hoofdgestel (bouwkunde); dakkap (van tempel); kop (van deur)
entasis idem (zwelling van de schacht van een Dorische zuil)
entresol entresol
environmental planning town and country ruimtelijke ordening
environmental temperature omgevingstemperatuur
environmentally aware construction milieuvriendelijk bouwen
epistyle epistyl(us) / architraaf
epoxy adhesive tweecomponentenlijm
epoxy paint epoxyverf / tweecomponentenverf
erector staalconstructieplaatser
escalator roltrap
escutcheon sleutelgatplaat (op deur); blok (van schijfkraan); spiegel (van gootsteen); schakelplaat (i.v.m licht)
escutcheon plate schakelplaat
espalier latwerk
estimate begroting, stelpost
etched glass matglas
Etruscan Etruskisch
European plug Europese stekker
euthynteria idem (bouwkunde)
excavate ontgraven van grond
excavated earth de uitgegraven grond
excavation de bouwput
excavation side talud (zijwand van bouwput)
excavator dieplepel(machine), dragline; (AE) de grondwerker (persoon)
expanded metal lath plaatgaas
expanded polystyrene polystyreenschuim
expanded polyurethane PUR-schuim
expansion blot hollewandplug
expansion joint uitzettingsvoeg / expansievoeg; expansiestuk / expansiekoppeling (in pijpen)
expansion tank expansievat (b.v.van verwarmingssysteem)
extend aanbouwen / uitbouwen / (nieuw gedeelte) vastbouwen aan / uitbreiden; versnijden / aanmengen (van verf)
extendible shower attachment de handdouche
extension aanbouw, uitbouw; aanmenging (van verf); aanbouw / aangebouwd / uitbouw; verlengstuk
extension cable verlengsnoer
extension cord verlengsnoer
extension drill verlengboor
extension flex verlengsnoer
extension ladder (uit)schuifladder
extension lead verlengsnoer
extension plug de koppelcontactstop
extension socket de contrastekker
exterior door buitendeur
exterior door frame buitendeurkozijn
exterior finishing buitenafwerking
exterior glazing buitenbeglazing
exterior joinery work buitentimmerwerk
exterior lighting buitenverlichting
exterior painting buitenverfwerk
exterior paint buitenverf
exterior plaster buitenpleister
exterior rendering de pleisterlaag op de buitenmuur
exterior screw thread uitwendige schroefdraad
exterior wall buitenmuur
exterior wall duct geveldoorvoering
exterior work buitenwerk
external crack oppervlaktescheur / uitwendige scheur; ratelscheur (hout)
external storage space buitenberging
external tooth lock washer tandring
extraction hood afzuigkap
extrados idem / buitenwelfvlak
eye keg (van hamer); rond venster
eye bolt oogbout / ringbout
eye protection oogbescherming
eyebrow de dakkapel (in een tentdak)
eyelet ophangoogje
eyelet oogje (aan gordijnrail)
fabric de ruwbouw; stof / materiaal / weefsel; constructie / bouwsel; bouw / constructie; (vero.) gebouw
fabric wallhangings textielbehang
fabricate bouwen / construeren
fabrication fabricage / bouw / constructie
facade buitenmuur / gevel / pui / voorgevel / façade
facade cladding buitengevelisolatie(systeem)
facade insulation gevelisolatie
face voorgevel / front / voorzijde; vlak; baan (van hamerkop); zool (van schaaf); face (b.v. van vesting)
face brick siersteen; gevelsteen
face plate stelplaat (van draaibank); schakelplaat / wandplaat (rond lichtknop); stelplaat / frontplaat (van slot)
face side vlakzijde (van plank)
facing brick gevelsteen / verblendsteen / bekledingssteen
facing brickwork schoon metselwerk / zichtbaar metselwerk (aan buitenkant) / schoonwerk
Factories Act Arbo-wet
fair-faced ongepleisterd
fair-faced wall schoon metselwerk
fall afschot
false ceiling systeemplafond / verlaagd plafond; de tussenvloer
false door loze deur
false floor de tussenvloer; verhoogde vloer
falsework bekisting / formeel / steigerwerk
family room woonkamer
fan de ventilator
fanlight (waaiervormig) bovenlicht / waaiervenster
fanlight with mullion and transom bovenlicht met kruisroede
fan vault waaiergewelf
fan vaulting waaiergewelf / waaiergewelven
fascia fascia / fascie / band / streep (op gevel of fries)
fascia board / boarding (buiten)boeiboord / boeiing (van dakgoot)
fastenings bouwbeslag
F-clamp zie G-clamp
F-column F-kolom (bouw)
feather edge glassponning
feed lever hefkruk (b.v. van kolomboormachine)
feeder cable voedingskabel
feet of the crane onderstel van hijskraan
felt nail asfaltspijker (i.v.m. dakbedekking)
female connector contrastekker
female end moereind(e) (van pijp)
female groove moergroef
female plug contrastekker
female screw moer
female side moereind(e) (van pijp)
female taper thread binnendraad / moer(schroef)draad
female tenon pennengat (van pennenverbinding)
female thread moerdraad / binnendraad
female-threaded met binnendraad (van moeren e.d.)
female-threaded tube draadpijp met binnendraad
female union nut wartelring (loodgieterij)
fence afrastering, omheining, schutting, hek
fenestration raam- en deurindeling / vensterindeling
ferroconcrete gewapend beton
ferroconcrete construction gewapend-betonskelet
ferroconcrete floor de gewapend-betonvloer
ferroconcrete frame gewapend-betonskelet
ferroconcrete skeleton construction gewapend-betonskelet
ferrule flens (op verfkwast)
festoon festoen (ornament)
fiber/fibre fiber
fibreboard hardboard / vezelplaat
fibreglass glasvezel / glaswol / fiberglas
fibreglass paste siliconenkit
figure glass figuurglas
filament gloeidraad (in lamp)
filament lamp de elektrische gloeilamp
filament support gloeidraadsteun
file vijl
file (ww) vijlen
file handle vijlheft
filing machine vijlmachine
filled-in panel (bay, pan) metselwerk in vakwerk
filler vulmiddel
filler plamuur, vulmiddel
filler pipe vulbuis (wc)
fillet de tengels (voor opleggen van plafond); afdeklat (vloer); hoekklas / mastiekrib / mastiekhoek; steunlat; lijst (bouwkunde)
fillet gauge hoeklasmeter
fillet weld hoeklashoeknaad
fillet welding hoeklassen
filling in the letters with stipple paint sjabloneren
filling knife plamuurmes
filling trowel voegspijker
final eindknop (aan gordijnrail)
final completion eindoplevering
final design definitief ontwerp
finial fioel / finaal / kruisbloem / pinakel (bouwkunde)
finish afwerking; aftimmering; glans / lak / vernis / finish
finish (ww) aflakken; afwerken
finish coat aflaklaag / deklaag / toplaag (verf)
finished floor afgewerkte vloer
finishing afbouw, afwerking
finishing afwerking / afbouw; nabewerking (beton); beschieting / beschoeiing (bouw)
finishing bit polijstboor
finishing coat witpleisterwerk
finishing layer de ondervloer
finishing paint dekverf
finishing paper schuurpapier
fire alarm brandmelder
fire alarm system brandmeldinstallatie
fire back haardplaat
fire box (AE) brandmelder
fire brick brandsteen / vuurvaste steen
fire clay vuurvaste klei
fire cock brandkraan
fire curtain brandscherm (in theater)
fire detector brandmelder
fire door branddeur
fire escape / exit brandtrap / nooduitgang
fire exit nooduitgang
fire extinguisher brandblusser / brandblusapparaat
fire gable brandmuur
fire guard vuurscherm
fire hydrant brandkraan
fireplace (open) haard; schoorsteen / schouw; stookplaats (van haard)
fireplace hood schouw
fireplug brandkraan
fireproof vuurvast / brandvrij
fireproof (ww) vuurvast / brandvrij maken
fireproofing isolatie
fire protection brandbeveiliging
fire resistance brandwerend vermogen
fire-resisting brandwerend
fire-resisting glass hittebestendig glas
fire risk brandgevaarlijk iets / brandrisico
fire screen vuurscherm
fireside (hoekje bij de) haard
fire stone vuurvaste steen / chamottesteen
firetrap brandgevaarlijk gebouw
firewall brandmuur / brandvrij(e) muur schot; brandscherm
firmer chisel de steekbeitel
first aid kit ehbo-doos
first coat raaplaag
first completion eerste oplevering
first course de eerste laag (metselwerk)
first delivery eerste oplevering
first floor begane grond / benedenverdieping; de eerste verdieping
first-floor appartment benedenhuis
first-floor landing trapportaal
fishwore trekdraad (elektr.)
fitch penseel
fitter installateur
fitting fitting; hulpstuk (riolering)
fittings koppelstukken (fittingen)
five classical orders de vijf (klassieke) orden
fixed base vaste basis (van bepaalde gereedschappen)
fixed bearing de vaste oplegging
fixed handle handgreep
fixed jaw vaste bek (van tang)
flagstone plavuis; (tuin)tegel / flagstone / stapsteen
flagstone paving de tegelvloer
flamboyant idem / laat-gotisch
flame spreader spreidlasnippel (op soldeerlamp)
flange been / flens (van stalen balk)
flanging, swaging, and wiring machine de voormachine (loodgieterij)
flank de console (betonbouw); flank (b.v. van vesting)
flanking tower flankeertoren (van burcht)
flap window tuimelraam
flare nut spanner moersleutel
flash (ww) inrollen (zie flashing)
flashing afdichtingsstrips of inrolrubber; voeglood / voegzink
flashlight de zaklantaarn
flat appartement; flat
flat arch strek / strekse boog / hanenkam
flat bar platstaal
flat bridge de vlakkeplaatbrug
flat brush de brede lakkwast
flat chisel vlakke beitel
flat file vlakke vijl
flat file vlakvijl / handvijl / blokvijl
flat for the elderly bejaardenwoning
flat glass vlakglas
flat interlocking tile de Romaanse pan
flat nose pliers platbektang
flat pointing platvol voegen
flat roof platte dak
flat roof plat dak
flat round nose plier rondbektang / punttang
flat swing bridge de vlakke-plaatbrug met draaibaar gedeelte
flattened chissel boorbeitel (voor timmerwerk)
flat tip platte stift (van schroevendraaier)
flat varnish matlak
flat wall bush de brede lakkwast
flat washer sluitring
flay brush radiatorkwast
flèche dakruiter / kleine kerktoren
Flemisch brick gele klinker
Flemish bond Vlaams verband
flex (leiding)snoer / (elektriciteits)kabel
flexing wire snoerdraad
flex sleeve kabelmof
flight of stairs trap
flint vuursteen
float schuurbord (de houten spaan); vijl (met enkele snede); vlotter (wc); strijkbord (van metselaar)
float ball vlotterbal (wc)
float finish blauwpleister
float valve vloterklep / vlotterkraan
floatglass spiegelglas
floating floor zwevende vloer
floating rule rei
floor bouwlaag / etage / verdieping; vloer
floor (ww) bevloeren / van een vloer voorzien
floorboard vloerplank; bodemplank
floorboards de vloerdelen
floor brush de bezem
floorcloth vloerbedekking / zeil
floor covering vloebekleding
floor drain vloerafvoer
floorer vloerbedekker / parketteur
floor filling vulmateriaal van de tussenvloer
floorfilling of breeze, loam vulmateriaal voor isolatie
floor finish dekvloer
floor heating vloerverwarming
flooring vloermateriaal
flooring strip vloerplaat (van parket)
flooring tile vloertegel
floor joist vloerbalk
floor-level electric convector elektriche plintconvector
floor plan bouwtekening / plattegrond
floor plugging vulmateriaal van de tussenvloer
floor pug vulmateriaal van de tussenvloer
floor slab vloerplaat
floor tile vloertegel
flow aanvoerbuis
flow chart activiteitenschema
flow coating lakgieten (verven door middel van gieten)
flow coating machine lakgietmachine
flow pipe aanvoer(buis)
flower window groot raam
fluate fluateermiddel (behangen)
flue kanaal; rookkanaal
flueblock rookkanaal; schoorsteenblok
flue brush de stokbezem (van schoorsteenveger)
flue connection schoorsteenaansluiting
flue door rookgangdeur
flue hat kanaalkap (op boiler)
flue lid schoorsteenafdekplaat
flue pipe rook(afvoer)pijp / schoorsteenpijp
flue pipe brick schoorsteenelement
flue plate schoorsteenafdekplaat
flue ring rookleidingring
flue stop schoorsteenafdekplaat
flue tube rookbuis / rookgasafvoer
fluid vloeistof
fluid adjustment screw vloeistof-instelschroef ( op verfpistool)
fluorescent lamp tl-lamp
fluorescent tube de tl-buis
flush vlak / gelijk
flush (ww) glad maken / gelijk maken; (schoon / glad)voegen (van metselwerk)
flush bushing ontstoppingsplug (loodgieterij)
flush handle storthendel (wc)
flush pipe de valpijp (in stortbak van wc)
flushing cistern stortbak
flushing lever de hevel
flushing valve de drukspoeler (loodgieterij)
flush-mounted inbouw...
flute canelure (verticale groef in zuil); spaangroef (op spiraalboor)
fluted land facet (van spiraalboor)
flying buttress luchtboog
foam schuim; schuimplastic
foam glas schuimglas
foam insulation schuimisolatie
foam plugs oordopjes
foamed concrete cellenbeton
foamed plastic schuimplastic
foam-rubber schuimrubber
foam-rubber insulation tochtband
foil (veel)pas (drie- / vier- / vijfpas, i.h.b. in gotisch maaswerk)
foil insulant isolatiefolie
folding door vouwdeur
folding partition harmonicawand
folding rule de duimstok
folding shutter vensterluik (blind)
folding stair vlizotrap
follower haan (in slot)
footbridge voetbrug
footing fundament / fundering (van huis / gebouw)
footing course vlijlaag
foot pedal voetpedaal
footprints de pijptang
foot scraper voetrooster
forced warm-air system heteluchtsysteem
forefront voorgevel
foreman voorman, uitvoerder
forked mortise (mortice) and tenon joint de open pen-en-gatverbinding
forked tie kozijnanker
forklift truck vorkheftruck
fork spanner steeksleutel
fork wrench steeksleutel
form mal / matrijs; bekisting (voor beton)
form (ww) bekisten; (metaal)buigen
former schenkel / fermoorbeitel (bouw); de buigvorm (loodgieterij)
formeret scheiboog (bouwkunde)
formwork bekisting / schotwerk (om beton in te gieten)
formwork and reinforcement bekisting en wapening
fortified wall versterkte muur
fosse gracht (b.v. rond kasteel)
foundation de fundering
foundation base de verzwaring van de fundering
foundation pit funderingsput
foundation trench de funderingssleuf (in bouwput)
foundations fundament, fundering
four-socket adapter de viervoudige contactdoos met snoer
four-way adapter de viervoudige contactdoos met snoer
fraise frees
frame frame, kozijn; frame (bij zwaar materieel)
frame (ww) het geraamte in elkaar zetten; bouwen / construeren; omlijsten; draagstel (van trap(je))
frame clamp lijmklem
frame construction skelet
frame house huis met houtskelet
frame push duwframe (op bulldozer)
frame samples de lijstmonsters
frame tie kozijnanker
frame timber de wartelbalk (bekisting)
frame wood de lijst
frame wood samples de lijstmonsters
framed partition de vakwerkwand
framed wall de vakwerkwand
framer ontwerper; bouwer / constructeur
framesaw spanzaag / figuurzaag
framework raamwerk, vakwerk; geraamte
framing raamwerk
freehold flat condominium
French window(s) de openslaande balkondeur
Frenchman (BE) voegijzer
fresco fresco
fret saw fretzaag / figuurzaag / decoupeerzaag
friction strip frictiestrip (op soldeerlamp)
friction tape isolatieband
frieze fries (vlak tussen architraaf en kroonlijst); fries (versierde strook tegen plafond)
frit glazuur
frog-adjustment screw klemschroef (op schaaf)
front pui
front door voordeur
front-end loader lader (soort graafmachine)
front garden de voortuin
frontispiece frontispice / voorgevel / fronton
front knob toot (van schaaf); druif (op booromslag)
front wall voorgevel
frost damage vorstschade
frost line vorstgrens (in de grond)
frosted glass matglas
frost-resistant brickwork de opvulling van metselwerk
fuel oil stookolie
full and filled masonry vol en zat
full central heating de centrale verwarming / cv
function selection switch keuzeschakelaar
functional functionalistisch (bouwkunde)
fundament fundament
furnace ketel (verwarmingssysteem)
furnace bed fundament
furnace thermometer de ketelthermometer
furniture meubilair / meubels; beslag / hang- en sluitwerk
furniture beetle houtkever
furniture damask meubeldamast
furniture fixings (meubel)beslag / hang- en sluitwerk
furniture maker meubelmaker
furniture polish boenwas / meubelwas / teakolie
furniture stain meubelbeits
furniture twill meubelkatoen
furniture upholstery damask meubeldamast
furniture van verhuiswagen
fuse zekering / smeltveiligheid; lont / ontstekingskoord (bouw)
fuse (ww) doorbranden / smelten; versmelten (van metalen)
fuse block zekeringblok
fuse board groepenbord / verdeelbord (elektr.)
fuse box verdeelkast / zekeringkast
fuse carrier with fuse wire de veiligheid met smeltdraad
fuse cartridge zekeringhouder; smeltpatroon
fuse cartridge holder smeltpatroonhouder
fuse element smeltdraad
fuse holder de schroefpatroonhouder; zekeringhouder
fuse link smeltdraad; smeltverbinding
fuse plate zekeringplaat
fuse puller zekeringverwijderaar
fuse strip veiligheidsstrook / smeltstrook
fuse switch smeltveiligheid (elektra)
fuse wire smeltdraad / zekeringdraad
G-clamp lijmschroef / (beugel)lijmtang
gable de topgevel (i.v.m. dakbedekking)
gable-and-valley roof kruisdak
gable end de topgevel / geveltop
gable roof puntdak / zadeldak
gable slate de paslei (i.v.m. dakbedekking)
gable stud steunbalk / standvink (van skelet)
gable vent luchtgat
gaffer tape tape
gage zie gauge
galilee galilea / voorkerk / voorportaal
gallery galerij (bouwkunde)
gallery appartment galerijwoning / flat
gallery flat galerijwoning / flat
galvanised gegalvaniseerd
gambrel roof (VS) mansardekap
gangway de steigerplank
garage garage; stalling
garage auto stalling
garage door garagedeur
garbage chute (vuilnis)stortkoker
garden light tuinlamp
garden wall de terrasmuur (keermuur)
gargoyle waterspuwer (op (gotische) kerk)
garland guirlande
garret zolderetage
gas appliance gastoestel
gas burner gasbrander
gas cylinder brandstofcilinder; gascilinder
gas fitter gasfitter / loodgieter
gas fitter's tools loodgietersgereedschap
gas heater de gaskachel
gasket pakking; inlwegspei (van tweedelige koppeling)
gas main gasleiding
gas meter gasmeter
gas pliers gasfitterstang / pijptang
gas tap gasslot (op boiler)
gas water heater gasgeiser
gas welder autogeenlasser
gate valve schuifafsluiter(klep) / schuifafsluiterkraan
gateway poort; poortgebouw
gauge meetinstrument / meter; aanwijzer (van meetinstrument); duimstok
gauge (ww) meten / schatten / peilen; ijken / kalibreren; justeren; fitten (meten en pasend maken)
gauging trowel pleistertroffel
gauntlet handschoenen
G-clamp / cramp (beugel)lijmtang
gearshift switch de schakelaar (op boor)
general purpose voor algemeen gebruik / universeel
general service lamp de elektrische gloeilamp
generator generator
geometric tracery geometrisch maaswerk
Georgian Georgian ( m.b.t. de tijd van George I tot IV of George V en VI )
geyser geiser / gasboiler
gib de vlakplaat (loodgieterij)
gild vergulden / met bladgoud bedekken
gilder's cushion verguldkussen
gilder's knife verguldmesje
gilder's mop de sjabloneerkwast
gilding verguldsel; vergulding (met bladgoud)
gild metal verguldmetaal
gill kolom (van radiator); vin (op luchtgekoelde cilinder)
gilled(-tube) radiator kolomradiator
gimlet boor / fretboor / handboor / krukboortje / steekboor / spitsboor / avegaar
gingerbread opzichtige versiering / opschik (aan gebouwen)
girder steunbalk / draagbalk / dwarsbalk / ligger
girt de onderdorpel
glacis idem (vesting)
gland nut glanmoer / pakkingmoer; wartel (m.b.t. pakkingbus)
glass glas
glass block glassteen (voor lichtdoorlatende wanden)
glass brick glazen bouwsteen
glass bulb de glazen ballon (van gloeilamp)
glass cutter glasbewerker / glassnijder (persoon); glassnijder (werktuig)
glass drill glasboor
glassed roof glazen dak
glass fibre glasvezel
glass grinder glasslijper
glass holder rasteel
glass-lined tank glasgeïsoleerde tank (van boiler)
glass masonry block metselsteen, glas
glass paper glaspapier / schuurpapier (met glas)
glass pliers glasbreektang / de glastang
glass roof glazen dak
glass silk glaszijde (soort glasvezel)
glass wall de glazen wand
glass wool glaswol
glassworker de glasbewerker
glaze beglazen, glazuur, verglazen
glazed stoneware pipe gresbuis
glazier glaszetter (persoon); polijststeen / polijstschijf
glazier's beam compass rondsnijapparaat
glazier's hammer glazenmakershamer / de glashamer
glazier's rule de glasliniaal
glazier's square de glashaak
glazier's workshop glasbewerkerswerkplaats
glazing ruiten / ramen / glaswerk / beglazing; vernis / glans
glazing bar raamroede / glasroede / vensterroede / glaslat
glazing bead glaslat
glazing nail glaspen
glazing point glaspen
glazing sprig glasdriehoekje
gloss (paint) glansverf
gloss finish behangvernis; afwerking met glansmiddel
glue lijm
glue (ww) (vast)lijmen
glue gun lijmpistool
glueing clamp lijmtang
glue size anti-plakmiddel (behang)
glulam timber gelamineerd hout
goggles veiligheidsbril / lasbril
gold leaf bladgoud
goods lift goederenlift
goose-neck zwanenhals (aan trapleuning en buis / koker); zwanenhals (aan schraper (bouwwerktuig))
gorgerin hypotrachelium (Griekse tempel)
Gothic gotiek
Gothic (bn) gotisch
Gothic arch spitsboog / kruisboog / ogiefboog / gotisch gewelf
Gothic order de gotische stijl
Gothic Revival neogotiek
Gothic vault spitsboog / kruisboog / ogiefboog / gotisch gewelf
Gothic window spitsboogvenster
gouge guts / gutsbeitel / slagbeitel / steekguts; groef
gouge (ww) groeven (m.b.v. een guts) / (uit)gutsen / uitsnijden / uitsteken / uithollen (met gutsbeitel)
gouge bit gutsboor
gouge out uitsteken / uithollen / uitgutsen
gouging out uitsteking / uitholling
gouging torch gutsbrander
government contribution rijksbijdrage
grabbing crane grijp(er)kraan
grade stake merkteken
grader wegschaaf / nivelleermachine (b.v. bij wegenbouw)
grain draad (hout); nerf (hout) draadrichting (hout); vezel; korreltje / grein
grain, against the tegendraads
granite graniet
granito granito
grapple verankeren (bouw)
grating beam kloosterhout / schuifhout
gravel grind
gravel fillet kiezelbak
gravity circulation natuurlijke circulatie (airco en verwarming)
gravity mixer valmixer
great hall (mogelijk) eetzaal / banketzaal (in grote huizen uit lang vervlogen tijden)
great hall grote zaal (b.v. van kasteel)
grid-iron liniaalbouw / rechtoe-rechtaanbouw
grill raster (voor de verfroller)
grille rooster; traliehek
grind (ww) slijpen
grinder slijpmachine
grinder motor slijpmotor
grinding machine slijpmachine
grinding wheel slijpschijf
grip handle handgreep
grip plier griptang
groin rib (van kruisgewelf)
groin (ww) met graatrib bouwen
groined vault kruisgewelf
groin vault kruisgraatgewelf
grommet pakkingsring / dichtingsring; doorvoerbuisje (elektr.)
groove groef / gleuf / voor / sponning
groove and tongue messing en groef
ground de grond
ground coat grondlaag / basislaag (verf)
ground colo(u)r grondverf / grondlaag
grounded geaard
ground-floor flat benedenhuis
ground floor de begane grond / benedenverdieping
ground-floor landing trapportaal
ground glass matglas
ground improvement grondverbetering
ground level maaiveld / grondniveau
ground plan plattegrond / grondplan
groundsel grondbalk / grondplaat / drempel / grondslag
ground sill grondbalk / grondplaat / drempel / grondslag
ground sill grondplaat (b.v. bij vesting)
ground water grondwater
ground water table grondwaterpeil / grondwaterspiegel
grout cementbrij / vulspecie; slurry
grout (ww) vullen met specie
grout mix injectiemengsel
grout pump slurrypomp
grouted anchor groutanker
grouting voegspecie, voegwerk; injectie
grouting agent injectiemiddel
grouting apparatus injectietoestel voor cementmortel
grouting hole gietgat
grouting machine injectiemachine
grouting space ondermetseling
grub screw stelschroef
Guarantee Institute for Building Industrie Garantie-instituut Woningbouw
guard bescherming(s...); draadkorf (van looplamp); sneeuwrooster (op dak)
guard board de kantplank
guardhouse wachthuis (b.v.van kasteel)
guard lever beveiligingshendel
guard netting veiligheidshek
guard rail de hoofdbaluster; de leuning
guide handle handgreep
guide wall profiel (gebruikt als richtpunt bij ronde muren)
guillotine de slagschaar (loodgieterij)
gun pistool (b.v. van afdichtingspistool)
gun handle pistoolhandvat
gunite machine cementspuit
gunned concrete spuitbeton
gutta idem (bouwkunde)
gutter dakgoot / mastgoo / dakrand
gutter board boeibord
gutter bracket de gootbeugel (i.v.m. dakbedekking)
gypsum gips
gypsum lath gipsplaat
gypsum tile gipstegel
hacking knife slagmes (b.v. om stopverf te verwijderen)
hacksaw ijzerzaag / beugelzaag; (mechanische) metaalzaag
hacksaw blade ijzerzaagblad
hacksaw frame metaalzaagbeugel
hack-sawing machine beugelzaagmachine
hacksaw machine metaalzaagmachine; trekzaagmachine
hagioscope hagioscoop (kijkgat in wand van kerkkoor met uitzicht op het altaar)
half-brick wall halfsteensmuur
half round file halfronde vijl
half-timber(ed) vakwerk...
halk (ww) aankrijten / merken met krijt
hall hal / vestibule
hallway gang
halogen beam halogeenlamp (breedstraler)
halogen lamp halogeenlamp
halogen light bulb halogeenlamp
halved joint liplas (houtverbinding)
halved timber meskant bezaagde hout
halving joint liplas (houtverbinding)
hammer hamer
hammer (ww) hameren
hammer axe hamerbijl
hammer beam steekbalk / bintbalk
hammer beam steekbalk / bintbalk (bouw)
hammer blow hamerslag
hammer claw hamerklauw
hammer drill klopboor(machine)
hammer drill attachment klopboorhulpstuk
hammer-drive screw slagschroef
hammered gehamerd
hammer edge hamerpen
hammered steel gesmeed staal
hammer face hamerbaan
hammer-finish hamereffect
hammer-finish paint hamereffectverf
hammer for driving keys spiehamer
hammer handle hamersteel
hammerhead hamerkop
hammerhead bolt hamerkopbout
hammerhead soldering iron hamervormige soldeerbout
hammer in inhameren
hammerman / hammersmith (AE) baas / voorman
hammer off weghameren
hammer out pletten / uitslaan (groter maken) / platsmeden; weghameren
hammerscale hamerslag (wegspringende schilfers)
hammer-stroke hamerslag
hammer-weld vuurlassen
hand die snij-ijzer (loodgieterij)
hand drill handboor; handboormachine
hand drilling machine handboormachine
hand float raapbord
handcart handkar
handheld tool stuk handgereedschap
handle with depth gauge / gage diepteaanslag (op boor)
handrail leuning; trapbalustrade
hand sand met de hand schuren
handsaw handzaag
hand shears betonijzerschaar
hand shield laskap
hand spray handspuit
hand steel shears betonschaar
handtool (stuk) handgereedschap
hand tools handgereedschap
handvice handschroef
hanger hanger (van brug)
hanging cupboard (hang)kast
hanging stile hangstijl (van deur of raam)
hardboard hardboard
hard brazing hardsoldeer
hardcore puin / steenslag
harden verharden
hardener verharder / hardingsmiddel
hardening hardingsmiddel
hardhat helm; (inf.) bouwvakker
hard solder hardsoldeer
hardware (huis)gereedschap
hardware store ijzerwinkel / ijzerhandel
hardwood hardhout
hardwood (bn) hardhouten
hasp sluithaak
hatch zoldergat; luik
hatchet handbijl / hakbijl / kleine bijl
hatchet (soldering) iron hamerbout
hatchet eye huis (van bijl)
hatchet soldering iron hamerbout
haunch onderste booghelft / halve boog / boogschenkel; spatpen (bouw)
haunched arc halve boog (bouw)
haunched joint spatpenverbinding
haunching (het maken van een) pengat; (het maken van een ) booghelft
hawk spaarbord / raapbord / pleisterplank / kalkbord (metselaar / stukadoor)
H-beam / H-girder dubbele T-staal
head latei; kop (van schroef); bovenregel (van raam)
header kop / kopsteen / sluitsteen (van metselwerk); hoekpan / raveelkeper (van dak) (VS)
header kopsteen / sluitsteen
header bond patijtsverband
header joist raveelbalk
heading bond koppenverband (metselwerk)
heading course staande tand (metselwerk)
head joint stootvoeg
head of frame bovendorpel (van raam)
head piece bovendorpel
head post trapleuning
head rail bovenregel (van raam)
head tube toevoerbuis
hearing protection oorbescherming
heart plank hartplaat
heartwood kernhout
heartwood plank hartplaat
heat gun heteluchtpistool
heating verwarming
heating boiler verwarmingsketel
heating element verwarmingselement
heating engineer loodgieter
heating oil stookolie
heating rad(iator) radiator
heat-insulating glazing thermisch glas
heat pump verwarmingspomp
heater room stookruimte
heavy dekkend (van verf)
heavy concrete constructiebeton
heavy vehicles zwaar materieel
heavy-duty voor zwaar gebruik / voor zware lasten (of ook (ong.) professioneel / robuust)
heavy-duty crane zware kraan
heavy-duty paste speciale behangerslijm, voor zware papiersoorten
heel hiel (van schaaf of zaag)
height adjustment hoogte-instelling
height adjustment scale stelinrichting
helix spiraalvormig ornament / krul / voluut / volute
helm roof torendak
helmet helm; lashelm
herm herme (stenen zuil met (Hermes)kop)
herringbone in keperverband maken
herringbone bond keperverband / graatverband / vlechtverband
herringbone parquet visgraatparket
herringbone pattern visgraatpatroon
hexagon bushing zeskantkopplug
hexagon key inbussleutel
hexagon nut zeskantmoer
hexagon-head bolt zeskantbout
hexastyle zuilengang met zes zuilen
hexastyle (bn) zeszuilig / met zes zuilen
hex driver inbussleutel
hex key (wrench) inbussleutel
high-grade hoogwaardig
high-grade steel edelstaal
high-grade veneer edelfineer (hout)
high relief haut-relief / hoogrelief
high-rise apartment building torenflat
high-rise apartment house torenflat
high-rise block of flats torenflat
high-rise block / flat torenflat / flatgebouw
high-rise development hoogbouw
high-speed soldering iron extra snelle soldeerbout
high voltage hoogspanning
high-voltage tester hoogspanningstester
hinge scharnier
hinge (ww) scharnieren
hinge bolt scharnierbout
hinged arch scharnierboog; boogligger
hinged door scharnierende deur
hinged floor socket scharnierende vloercontactdoos
hinge lid klep (van contactdoos)
hinge pin scharnierpen
hip graatspar / hoekkeper (van schilddak)
hip beam graatbalk
hip dormer window dakschild (van dakkapel)
hip end dakschild
hipped roof schilddak
hipped met een graatspar
hipped dormer window dakschild (van dakkapel)
hipped end schilddakvlak (i.v.m. dakbedekking)
hipped roof schilddak
hipped-gable roof schilddak
hip rafter graatbalk / graatspar; hoekkeper (van dak)
hip roof schilddak
hip-roofed dormer window kapucijnervenster
hip starting tile broekstuk (dak)
hip tile aansluitvorst / keperpan / kilpan / eindvorstpan / broekstuk (i.v.m. dakbedekking)
hobby knife hobbymesje
hod kalkbak / aandraagbak / speciekuip
hod hook haak (i.v.m. dakbedekking)
hoist goederenlift, takel
hoisting block hijsblok (aan hijskraan)
hoisting rope hijstouw / hijskabel; optrektouw (schuifladder)
hoisting system hijsinrichting
holdfast lijmtang (sergeant)
hold-ups due to frost vorstverlet
hollow block holle (bouw)steen
hollow-block wall muur van holle bouwsteen
hole boring tool zie gimlet
hollow brick holle (bak)steen
hollow-brick floor hollebaksteenvloer
hollow moulding koof
hollow punch holpijp (loodgieterij)
hollow tile holle pan
hollow tubular section koker (van brug)
home improvement doe-het-zelven / klussen
home with built-in garage drive-inwoning
honing guide hoongeleide (op beitels en frezen)
honing stone hoonsteen
hood kap (van haard)
hoodmould druiplijst
hook windwervel (aan raamluik); haak (aan hijskraan)
hook-and-ride band haakse opzetscharnier
hook ladder hangladder
hook spanner haaksleutel / hoeksleutel
hook spanner nut haaksleutelmoer
hook wrench haaksleutel
horizontal boarding horizontale beboording
horizontal pivoting window kantelraam
horse schraag, steun
horseshoe arch hoefijzerboog
hose / hosepipe waterslang
hot air gun heteluchtpistool
hot bus bar spanningsstrip (zekeringkast)
hot-dip galvanize thermisch verzinken
hot paint thermoplastisch email
hot tap warmwaterkraan
hot water circuit heetwatersysteem
hot water heater geiser of boiler
hot water heating system centrale verwarming / cv
hot water outlet heetwaterafvoer (radiator)
hot water riser heetwaterstijgbuis
hot water supply heetwatertoevoer / heetwaterpijp
hot water system heetwatersysteem
hot water tank / boiler boiler
house huis, woning
housebuilding (and modernisation) programme bouwprogramma
housefront gevel
house telephone huistelefoon
house wall buitenmuur
house with a terrace terraswoning
house with a through room doorzonwoning
housing huis (b.v. van boor)
Housing Act Woningwet
housing development woonwijk
housing estate woonwijk
housing unit wooneenheid
hydrated lime gebluste kalk
hydration hydratatie
hydraulic engineering waterbouw
hydraulic shovel graafmachine (op banden)
hydraulic tools hydraulisch gereedschap
hydrochloric acid zoutzuur
hypocaust hypocaustum (bouwkunde)
hypostyle hypostyl (door zuilen geschraagd)
hypotrachelium idem (Griekse tempel)
identical building plans carried out by one contractor bouwstroom
illegal contractor koppelbaas
imbricated design schubornament
imbrication schubornament
immersion vibrator trilaaparaat (betonbouw)
impact drill slagboor / klopboor(machine)
impact driver slagboor
impact wrench moerenaanzetter
imperial dome uivormige koepeldak
imperial roof keizerdak / uivormige koepeldak
impluvium idem (bouwkunde, Romeins)
impost idem (bouwkunde)
impregnate impregeneren
impregnation impregnatie
incandescent bulb / lamp gloeilamp
inch rule duimstok
incline talud
inclined cable anchorage tuiverankering
inclined cable system tuisysteem
inclined tension cable tui (van tuibrug)
individual central-heating system individuele centrale verwarming
indoor environment binnenmilieu
indoor shutters binnenluiken
inferior purlin muurplaat / betonnen gevelbalk
infumescent material onbrandbaar materiaal
in hand tools handgereedschap
inlaid parquet paneelpatroon
inner bailey binnenplaats / binnenhof (burcht)
inner string binnenboom (van trap)
inner wall binnenwand
inner ward binnenplaats / binnenhof (burcht)
inserted floor tussenvloer
inside dimension binnenwerkse maat
inside door binnendeur
inspection lamp / light looplamp
inspection window kijkglas
installation diagram installatieschema
installation drawing installatietekening
installer installateur
instantaneous water heater warmwatertoestel
insulant isolatiemateriaal
insulate isoleren
insulated handle geïsoleerd handvat (b.v. van spanningzoeker)
insulating boards isolatiemateriaal
insulating material(s) isolatiemateriaal
insulating sleeve isolatiemof (elektra)
insulating tape isolatieband
insulation isolatie
insulation layer isolatielaag
insulation of existing housing na-isolatie
insulation sheet isolatieplaat
insulation tape isolatietape
intercom intercom
interest during construction bouwrente
interest loss during construction renteverlies tijdens de bouw
interior decoration / design binnenhuisarchitectuur
interior decorator / designer binnenhuisarchitect
interior paint binnenverf
interior painting binnenverfwerk / binnenschilderwerk
interior wall binnenmuur / binnenwand
interlocking tile tuile du nord (i.v.m. dakbedekking)
interlocking tile tuile du Nord
intermediate landing bordes
internal piping binnenleiding
internal storage space binnenberging
internal tooth lock washer tandring
intrados idem / binnenwelfvlak (bouwkunde)
invert omgekeerde boog (bouwkunde)
Ionic Ionisch
Ionic column Ionische zuil
Ionic order Ionische stijl / orde
iron ijzer
iron square winkelhaak
iron wire staaldraad / ijzerdraad
iron worker staalconstructieplaatser
isba idem (soort traditionele woning)
isolating valve isolatieafsluiter
jack stempel(poot) (bij zwaar materieel)
jack arch strek (muurdeel boven venster)
jackbush stekkerbus
jackhammer pneumatische boor / (hand)hamerboor
jacking device spanapparaat (m.b.t. beton)
jackplane blokschaaf / voorloper / roffel(schaaf) / rijbeitel
jackrafter keper / dakspar
jacksaw trekzaag
jalousie jaloezie
jamb deurpost / stijl (van deur of venster) / stut / muurtje; zijwand (van haard); kantelaaf; negge (neggekant)
jamb (ww) vastzetten
jamb anchor kozijnanker
japan (moffel)lak
japan (ww) met moffelverf lakken
jaw klauw (van pompschroevendraaier); bek (van tang of boor)
JCB (BE) graafmachine (merknaam)
jemmy koevoet
jerkin head roof schilddak
jerry-building revolutiebouw
jib hijsarm / giek (van hijskraan)
jib tie spandraad (hijskraan)
jig boormal / mal; pasmal; spanmal; kleminrichting (op werkbank)
jigsaw decoupeerzaag / (machinale) figuurzaag
jigsaw (ww) uitzagen / decoupeerzagen
join verbinding(slijn) / naad / voeg / las; overlapping (i.v.m. dakbedekking)
joiner schrijnwerker / meubelmaker
joiner's glue houtlijm
joinery schrijnwerk / fijn timmerwerk
joint naad, voeg
joint voeg; las; naad; verbindingsstuk
joint (ww) voegen (opvullen met specie); lassen; gladschaven; verbinden
joint depth voegdiepte
jointer lasser; voeger; ploegschaaf; voegijzer / voegspijker
jointer voeger / voegijzer (metselwerk)
jointer voeger / voegijzer (metselwerk); voegspijker
jointer plane reeschaaf
joint face pasvlak / voegvlak
jointing voegwerk
jointing rule rij / richtlat (van metselaar)
joint filler voegijzer
joint filler voegmortel / voegvulling; voegstrip
joint filling compound voegkit
joint mortar voegspecie
joint sealer voegafdichting
joint sealing strip voegband
joint strip voegstrip
joint width voegbreedte
joint with male thread puntstuk (loodgieterij)
joist (dwars)balk / bint / (horizontale) steunbalk / legger / draagbalk / vloerbalk; stalen balk (brug)
joist (ww) van (dwars)balken / binten voorzien / binten / (dwars)balken aanbrengen
joist shuttering randbekisting (betonbouw)
joisted floor houten balklaag
joisting balklaag / bintlaag
Jugendstil Jugendstil
jumber steenboor
jumper valve plate steelhouder (kraan)
junior hacksaw kleine metaalzaag
keel arch ezelsrugboog
keep donjon (burcht)
kerb stoeprand
kerf zaagverlies / zaagsnede
key bolt keilbout
keyhole saw fretzaag / sleutelgatzaag / schrobzaag
keystone sluitsteen
keyway sleutelgat
kilovolt kilovolt
kilovolt-ampere kilovoltampère / kVa
kilowatt idem
kilowatt hour kilowattuur
king pin roof structure sporenkap
king post makelaar (van dakspant)
kitchen keuken
kitchen-diner kitchenette
kitchen faucet keukenkraan
kitchen sink aanrecht; spoelbak
knee pad kniebeschermer
knife mes
knife-blade cartridge fuse buisveiligheid met mescontact (elektra)
knob knop (van knopslot)
knob handle handgreep
knot kwast / knoest (in hout)
knurled bolt geribde bout
kV kilovolt / kV
kVa kilovoltampèe / kVa
kW kilowatt / kW
kWh kilowattuur / kWh
label druiplijst
lacewood kwartiers gezaagd hout
lacquer lak
ladder ladder
ladder hook ladderhaak (i.v.m. dakbedekking)
ladder scaffold bouwsteiger / schilderstelling
Lady chapel Onze-Lieve-Vrouwekapel
lagging isolatie
lamb's wool polishing bonnet polijstschijf met lamsvel
laminate fineren
laminated glass gelaagd glas
laminated timber gelamineerd hout
laminboard staafjesplaat
lampholder lamphouder (voor gloeilampen)
lamp-post lichtmast
lancet lancetboog; lancetvenster
lancet arch lancetboog
lancet window lancetvenster
land grond; snijkant (van spiraalboor)
landfill (terrein)ophoging; aardstorting (met aarde vullen)
landing bordes; overloop; trap
landing beam bordesbalk; trapaanzet
land register (office) kadaster
landscaping groenvoorziening
lantern lantaarn / koekoek / lichtkap / daktempeltje / koepeltempeltje
lap overlapping
lapping plate vlakschuurplaat (loodgieterij)
laser level laserwaterpas
latch bolt dagschoot (van slot)
lateral adjustment lever breedte-instelling (b.v. op schaaf)
latex latex
latex paint latexverf
lath schroot, tengel
lath axe timmermansbijl
lathed wall schrootjeswand
lathing riet voor stucwerk
laths plafondtengel
latrines latrinae (in Romeins huis)
lattice bridge vakwerkbrug
lattice swing bridge draaibrug van stalen vakwerk
lattice work latwerk; tralieverband; traliewerk
laundry room wasruimte
lay in lagen aanbrengen (b.v. van verf)
lay (the) foundations funderingen aanbrengen / (aan)leggen
lay bricks metselen
layer in lagen aanbrengen
laying-on trowel raapspaan / stalen pleisterspaan
layout (ruimte)indeling (van gebouw); plattegrond; tekening; situering; ontwerp
layout (ww) indelen; aanleggen (park / tuin)
lay-out chart / drawing / plan plattegrond / bouwplan
layout of foundations funderingstekening
layout of piping leidinginrichting
layout of work werkindeling
lead kabel
lead lood
lead came roede voor glas-in-loodraam
lead coping voetlood
leaded glass glas-in-lood
leaded light glas-in-loodraam
leaded light glas-in-loodraam
leader bovenverdieping (eerste verdieping)
lead hammer loodhamer
lead knife loodmes
lead washer loden ring
leaf ornament bladmotief
leakage lekkage
lean-to afdak
lean-to roof lessenaarsdak
ledged door plankendeur
ledger (tube) aanbinder (juffer) (aan steiger)
leg been / flens (van stalen balk)
legger board legger (van skelet)
leg vice / vise bankschroef
length of wallpaper baan behang
lesene liseen (soort verticale muurbekleding, b.v. in kerk)
lettering letterzetten
lettering brush penseel voor letterzetter
level peil, waterpas; richtlat / richtbaak (bouw); landmeterswaterpas
level (bn) waterpas; horizontaal
level (ww) waterpas maken / waterpassen; landmeten
level layer egaliseerlaag
levelling material egalisatiemiddel
lever hendel / (hand)greep / kruk / hebfoom / hefarm; zwengel (van pomp); klavier (van slot)
lever cover sierkap (van kraan)
lever kitchen tap (een)hendelkraan
lewis / lewison wolf / hijswig / zwaluwstaarttap (voor hijsen van zware stenen)
lierne idem (decoratieve tussenrib in ribgewelf)
lift lift
lift arm hefarm (van graafmachine)
lift arm cylinder hefarmcilinder
lift cage liftkooi
lift chain hefketting (wc)
lift-off hinge paumelle
lift shaft liftschacht
light bulb lamp / gloeilamp
light well lichtkoker
lighting column lichtmast
lighting fixture armatuur
lightning conductor bliksemafleider
lightning rod bliksemafleider
lightweight building board gipsplaten
lime (gebrande / ongebluste) kalk / calciumoxide; vogellijm (kleefstof)
lime wood lindehout
limerock kalkgesteente
lime-sandstone kalkzandsteen
limestone kalksteen
limewash witkalk / witsel / pleister
limewash (ww) witten
limewood lindehout / linden
limited submission onderhandse aanbesteding
line(d) glass gestreept glas
line level waterpas
line loss leidingverlies (elektr.)
linear fluorescent tl-buis
lineman's pliers punttang
lining board schalmgatafwerking; bekistingsdelen (betonbouw)
lining paper grondpapier (behangen)
lino linoleum
linoleum linoleum
linseed oil lijnolie
lintel raamlatei (raambovendorpel)
lintel dwarshout / bovendorpel / kozijndorpel (boven raam)
lintel kalf, (raam)latei, bovenregel, rollaag (van raamkozijn); bovendorpel (van deur)
lintel latei(balk)
list lijst / rand (bouwkunde); omheining
listed building monumetn (gebouw op de monumentenlijst) (BE)
listel lijst / rand (bouwkunde)
lists dwingel (bij burcht)
litter basket afvalbak
litter bin afvalbak
live knots knoesten waar nog hars uit loopt
living room woonkamer
load belasting
load (ww) belasting
load-bearing (last)dragend
load-bearing brickwork dragend metselwerk
load-bearing floor draagvloer
load-bearing frame draagconstructie
load-bearing member dragend element
load-bearing wall draagmuur / dragende muur / bouwmmur
load plane belastingsvlak
loamy clay leem
lobby vestibule; lobby (in hotel)
local building by-laws bouwverordening
local building regulations bouwverordening
location lokatie
lock slot
lock nut contramoer
locking device blokkeringsmechanisme (b.v. aan schuiftrap)
locking nut contramoer
locking pliers griptang
locking ring sluitring (b.v. op pompschroevendraaier)
locknut borgmoer
lockrail middenregel (van deur)
lockshield head (knop op) regelkraan (van radiator)
lockshield valve regelkraan (op radiator)
locksmith slotenmaker
loft loft
loft vliering, zolder; loft (verbouwd industrieel pand)
loft ladder vlizotrap / (uitschuifbare) zoldertrap
loggia loggia
long nose plier langbektang
long timber lange rondhout
long-and-short work kwantitatief vers (metselpatroon)
longs and shorts kwantitatief vers (metselpatroon)
loophole schietgat (b.v. in kasteelmuur)
loose fill insulation stopwol
lot perceel
lotion dispenser lotiondispenser
lotus column lotuszuil (Egypte)
Louis Seize Louis XVI-... / Louis XVI-stijl
louver zie louvre
louvre koekoek; invallend licht; jaloezieafsluiter (airco); ventilatiejaloezie; jaloezielat
louvre-board galmbord (b.v. in kathedraal)
louvre frame klapblind (voor venster)
louvre roof schuin dak (met venster)
louvre window glasjaloezie
louvred window raam met jalouzielatten
lower chord onderligger (van dak)
lower edge board kantplank
lower guard retracting lever beveiligingshendel
low-rise buildings laagbouw
low-rise development laagbouw
L-shaped L-vormig
lubricant smeermiddel
lucarne koekoek / (kleine) dakkapel
lumber gezaagd hout / timmerhout / halfbewerkt hout
lumber market houtmarkt
lumber room (ong.) zolder / rommelkamer
lumber room door zolderkamerdeur
lunet(te) lunet / bril (bouw)
lute afstrijklat; kit(middel) / kitlijm / afdichtingsmiddel / stopmiddel (cement / klei)
luthe verticaal dakraam
machicolate van machicoulis voorzien
machicolation machicoulis / mezenkooi / kanteling (burcht / kasteel)
machicoulis idem / mezenkooi (bouwkunde)
machine saw zaagmachine
machinist's hammer bankhamer / bankwerkershamer
mahlstick steunstok voor letterzetter
main leiding
main beam trekplaat (van dak); vloerbalk (hout)
main circuit breaker hoofdschakelaar (zekeringkast)
main circuit vent hoofdontluchting (loodgieterij)
main cleanout ontstoppingspunt
main contractor hoofdaannemer
main distribution pipe hoofdverdeelleiding
main dome hoofdkoepel
main drain hoofdriool / hoofdafwatering / huisriool
main duct hoofdkanaal (b.v. van verwarmingssysteem)
main entrance hoofdingang
main floor hoofdverdieping / begane grond
main handle handvat
main landing beam vloerbalk
main portal hoofdportaal
main power cable hoofdvoedingskabel
main return pipe hoofdafvoerleiding / hoofdretourleiding
main supply pipe hoofdvoedingsleiding / hoofdtoevoerleiding
main switch hoofdschakelaar
maintenance onderhoud
maintenance backlog achterstallig onderhoud
maintenance period onderhoudstermijn
main walling dragende muur, wand
mains elektriciteitsleiding, kabelnet
mains water leidingwater
maisonnette maisonnette
male connector / plug mannetjesstekker / mannetje
male end vaareind (van schroef)
male screw vaarschroef / slotbout
male thread vaardraad (van schroef)
male-threaded tube draadpijp met buitendraad
male union nut uniemoer (loodgieterij)
mallet moker (vuist) / houten hamer
manager beheerder
mandrel pijpstaak (loodgieterij)
manhole vulschacht (b.v. van kachel); mangat
manhole cover schachtdeksel (b.v. van oliestookinstallatie)
mansard dormer window dakkapel in mansardekap
mansard roof mansardekap / mansardedak
mansion herenhuis; (BE) flatgebouw; (vero.) woonstee / woonplaats / woning
mantelpiece schoorsteenblad
mantle schoorsteen
maquette maquette
marble marmer
marble glass marmerglas
mark(ing) out traceren / beloop aftekenen; afpalen; aftekenen
marl mergel
masking power dekkend vermogen (van verf)
masking tape afplakband
mason metselaar
mason metselen (ww)
masonry metselwerk / bemetseling / muurwerk
masonry arch gemetselde boog
masonry bit steenboor
masonry bonds metselverbanden
masonry construction metselwerk
masonry drill steenboor
masonry joint metselvoeg
masonry mortar metselmortel
masonry nail muurnagel / muurspijker
masonry paint muurverf (voor buitenmuur)
masonry pier gemetselde pijler
masonry plug hamerplug
masonry sand metselzand
masonry veneer baksteenbekleding
mason's brush metselaarskwast
mason's chisel steenbeitel
mason's float plekspaan
mason's hammer metselaarshamer
mason's line metseldraad
mason's mark metselaarsteken
mason's profile profiel
mason's tools metselgerei / metselaarsgereedschappen
mason's trowel (pleister)troffel / metselaarstroffel / metseltroffel
mast mast (van hijskraan)
master leermeester
master bedroom / suite (grote) slaapkamer (meestal slaapkamer van de ouders)
mastic mastiek (harssoort); kit / siliconenkit; glaskit
mastic (ww) lijmen / kitten
mastic asphalt mastiekasfalt
mastic gun kitpistool
matching edge rapport (aansluitend patroon) (behangen)
material handling laden en lossen
matt paint matverf
maul (hammer) zware (houten) hamer
mausoleum idem
MDF (Medium Density Fiberboard) MDF (soort hardboard)
meander meander
meander (ww) slingeren / kronkelen
measure maat; maatstok; maatbeker; afmeting; maateenheid / maataanduiding
measures meetgereedschap
measuring meten
measuring instrument meetinstrument
measuring tape rolmaat / rolbandmaat
measuring tools meetgereedschap
mechanical shovel dieplepel(machine)
mechanical ventilation mechanische ventilatie
medallion medaillon / ovaal / cirkel (bouwkunde)
medicine cabinet medicijnkastje
medium-rise development middelhoogbouw
melamine melamine
member deel van een constructie (bouwkunde)
merlon tinne (op kasteelmuur)
mesh gaas
metal cutting metaalspaan; metaalbewerking
metal cutting saw metaalafkortzaag
metal gauze metaalgaas
metallic paper gemetalliseerd behang
metal shears blikschaar
metal trim daktrim
metal worker staalconstructieplaatser (bouw); bankwerker
metalworking metaalbewerking
metalworking tools metaalbewerkingsgereedschap
meter cupboard meterkast
metope idem / tussenvlak (van Dorisch fries)
mezzanine (floor) tussenverdieping / mezzannine
mezzannine stairs mezzanninetrap
micrometer micrometer (van instrument); micron (aanduiding)
middle panel middenpaneel (van deur)
middle torus middentorus (aan voet van zuil)
midha idem (fontein op binnenplaats van moskee)
mihrab idem (gebedsnis in moskee)
mihrab dome mihrabkoepel (van moskee)
milk glass melkglas
mill frezen
milled lead bladlood
milling cutter frees
milling machine freesmachine
minaret idem (van moskee)
minbar idem (in moskee)
mineral wool steenwol
miniature circuit breakers (consumer unit) aardlekschakelaars
minor road secundaire weg
mirror hoekspiegel
mission-tiled roof dak gedekt met monniken en nonnen
miter ... zie mitre
mitre angle verstekhaak
mitre block verstekbak
mitre board verstekbak
mitre box verstekbak
mitred verstek...
mitre gauge verstekbak (op zaagbank)
mitre joint verstek
mitre saw verstekzaag
mitre shoot verstekbak
mitre square verstekhaak
mitring machine verstekmachine
mitten wanten (b.v. gebruikt bij het lassen)
mixer operator molenbaas
mixer-lorry truckmixer
mixer tap mengkraan
mixing chamber mengkamer (lastoorts)
mixing drum mengtrommel
mixing faucet mengkraan
moat (wal)gracht / slotgracht / kasteelgracht / vestinggracht
moat (ww) met een gracht omgeven
mobile crane wagenkraan / mobiele kraan / verrijdbare kraan
mock up bouwmodel / maquette
model maquette
model building regulations modelbouwverordening
modillion modillon (bouwkunde)
module bouwmodulus
moisture bouwvocht
moistureproofing vochtwering
mold zie mould
mole plier griptang
mole wrench griptang
monitor roof monitordak
monkey wrench schroefsleutel / Engelse sleutel
monument monument
moonlighting beunhazerij
mopboard plint / vloerlijst; harpstuk (van trap)
mortar metselspecie / mortel / mortelspecie
mortar admixture morteltoeslagstof
mortar bed specielaag / seciebed / mortelbed; beslag (bed aangemengde kalk)
mortar board mortelplank / specieplank / metselplank / voegbord / spaarbord
mortar fixative montagekit
mortar funnel kalktrechter
mortar joint specievoeg / mortelvoeg
mortar mill speciemolen
mortar mixer mortelmolen / betonmolen
mortar-mixing plant mortelcentrale
mortar mixture mortelsamenstelling
mortar layer raaplaag
mortar of clay kleimortel
mortar of lime and sand kalkzandmortel
mortar pan kalkbak
mortar screen trogzeef
mortar slab mortellaag
mortar spray gun mortelspuit
mortar trough kalkbak / kalkmouw / metselkuip / mortelkuip
mortar tub kalkbak / kalkkuip
mortar wall gemetselde muur
mortice zie mortise
mortise tapgat / spiegat / pengat / boorgat / freesgat; sponning (korte groef)
mortise (ww) een tapgat maken / verbinden met een pen-en-gatverbinding; inlassen; (metaal)steken
mortise and tenon joint pen-en-gatverbinding
mortise axe steekbijl / steekbeitel
mortise bolt sloopnagel / opsluitbout
mortise chain freesketting
mortise cheeck borst (van een pennengat)
mortise(-cutting) chisel steekbeitel / gatbeitel / hakbeitel / schietbeitel
mortise dowel joint pen-en-gatverbinding
mortise drill tapboor (voor hout)
mortise gauge pengatkaliber
mortise hole freesgat
mortising langgatboren / een tapgat maken / verbinden met, maken van een pen-en-gatverbinding
mortise joint pen-en-gatverbinding
mortise lock insteekslot
mortise pin toognagel
mortise reamer pengatruimer
mortiser de kettingfrees
mosaic mozaïekvloer
mosaic slab mozaïektegel
mosaic tile mozaÏektegel
mosque moskee
mosquito screen hor
motor motor
mould vorm
mould / mold for concrete test cubes de mal voor proefkuben
moulded insulation buisisolatie
moulding lijstwek / profiel / lofwerk (bouwkunde)
moulding ornament; lijstwerk / profiel; plintlat
mounting box wandplaat / schakelplaat
movable bearing vrije oplegging (i.v.m. brug)
movable half (of bridge) beweegbare brughelft
movable jaw beweegbare bek (van bahco)
mud brick baksteen
mudsill grondbalk (onderste laag steen of hout van gebouw)
mullion raamstijl
mullion verticale raamstijl / vensterstijl
mullioned met verticale raamstijlen
multi-bit screwdriver schroevendraaier met verwisselbare bits
multi-burner allesbrander
multifoil veelpas (ornament, bouwkunde)
multihammer multihamer (soort boor)
multimeter universeelmeter (elektriciteit)
multiple pliers waterpomptang
multi-ply plywood triplex
multipurpose ladder (vierdelige) uitvouwladder
multipurpose tool universeeltang
multi-sanding brush powerbrush
multistorey block of flats flat
multistorey buildings hoogbouw
multistory apartment building flat
multistory apartment house flat
muntin ruithout
mutule mutulus (bouwkunde)
nail spijker
nailable spijkerbaar
nailable concrete spijkerbaar beton
nail bag spijkerzak
nail case nagelbak
nail claw trekpunt
nail diameter spijkerdiameter
nail extractor nageltrekker
nail fastening spijkerverbinding
nail gun schiethamer / inmetselpistool
nail hammer nagelhamer
nailhead spijkerkop
nail heading spijkerkop
nailhead tool spijkerkopijzer
nail hole kerf (metaal); nagelgat
nailing pattern nagelpatroon
nail iron spijkerijzer
nail on opspijkeren
nail plate nagelplaat
nail puller nageltrekker / spijkertang
nail punch drevel
nail together aaneenspijkeren / vastspijkeren
nail washer spijkerdop
nail works spijkerfabriek
name plate reclamebord (van bouwfirma)
naos naos (aan Griekse tempel)
narthex idem / voorhal / portaal (kerk)
national building decree Bouwbesluit, Rijksbouwbesluit
natural gas aardgas
natural stone natuursteen
natural stone base course stenen sokkel
natural stone plinth stenen sokkel
natural ventilation natuurlijke ventilatie
nature of building bouwaard
nave schip (van kerk / kathedraal)
navvy grondwerker (persoon)
neck zuilhals
necking zuilhals; insnoering
needle-nose pliers punttang
neoclassical neoklassiek
neon lamp tl-verlichting; neonbuisje (in spanningzoeker)
neon test screwdriver spanningzoeker
net vault netgewelf
neutral (service) wire 0-leiding (zekeringkast)
neutral conductor nulleider
new construction nieuwbouw
new development nieuwbouw
New Realism nieuwe zakelijkheid
newel spil (van trap); stijl
newel post hoofdbaluster (van trap)
nib nok (van dak)
nibbler knabbelschaar
niche nis; grafnis
nine inch brick wall zie 9" brick wall
nipple dubbele nippel / (smeer)nippel (loodgieterij); nippel / paspen (VS); uitsteeksel
nipple key propdoorn (loodgieterij)
nog houten blokje / ingemetseld stuk hout; vak (in vakwerk)
nog (ww) met pennen bevestigen; met metselwerk opvullen (vakken in vakwerk)
nogging vakwerk (metselwerk in houtwerk)
nogging piece tussenregel
nominal measure nominale maat
non-bearing wall niet-dragende muur
non-combustible material onbrandbaar materiaal
non-ferro niet-ijzerhoudend / non-ferro...
non-ferrous heavy metal zware non-ferro-metaallegering (b.v. brons of messing)
non-ferrous metal non-ferrometaal
non-load bearing niet-dragend (b.v. van muur)
non-matching edge rapporthoogte ( versprongen patroon)
non-reinforced concrete ongewapend beton
non-residential building utiliteitsgebouw
Norman architecture / style Normandische (rondboog)stijl
north light raam op het noorden
nose wel
nosing (trap)randje / trapneusprofiel; bies / ronde rand / overstek
nosing piece welstuk
notched spreader (lijm)spatel / lijmkam
nozzle mondstuk; lasmondstuk (lastoorts)
nozzle cleaner reinigingsnaal (bij soldeerlamp)
nut moer; bekistingspanner
nut driver dopschroevendraaier
nylon nylon
oak (wood) eikehout
oak stain eikenbeits
oblique scarf joint schuine haaklas (houtverbinding)
occupied zone verblijfsgebied
octagon octogoon / achtkant (bouwkunde)
octagon nut achtkantmoer
octagon-head bolt achtkantbout
offcut schaaldeel (hout)
offered price aanbiedingsprijs
office building / tower kantoorgebouw
off plumb uit het lood
offset verloop (buisonderdeel) (loodgieterij); versnijding (bouwkunde)
offset (ww) versnijden (van metaal); buigen (van pijp / buis)
offset bend verloop (buisonderdeel) (loodgieterij)
offset bit excentrische beitel
ogee ojief / vloeilijst / talon; S-vormige lijn / boog (bouwkunde)
ogee arch ojiefboog / ezelsrug(boog) (bouwkunde)
ogee roof ojiefvormig dak
ogive ogief / graatrib / welfrib / diagonaalrib; ogief / puntboog / spitsboog / puntgewelf
oil-base op oliebasis
oil burner oliebrander
oil-fired central heating system oliestookinstallatie
oil gauge / gage oliepeilmeter
oil gold size verguldolie
oil level pipe oliepeilleiding
oil paint olieverf
oil-painted dado lambrizering
oil tank olietank
old people's flat bejaardenwoning
on delivery bij (op)levering
one quarter klesoor (bouw)
one way head eentoerenschroef
one-family house eengezinswoning, eengezinshuis
on-off switch schakelaar
opal glass opaalglas
opaque glass ondoorzichtig glas
open attic open zolder
open circuit open circuit / nulllast / open (stroom)kring / open keten (elektra)
open end(ed) spanner (dubbele) steeksleutel
open kitchen open keuken
open staircase open trap
open tender publieke aanbesteding
openable sashes schuifraam
open-end spanner steeksleutel
open-end wrench steeksleutel
open-newel staircase wenteltrap
open-plan met weinig tussenmuren
operator's cab cabine
opisthodomos idem (in Griekse tempel)
orbital sander vlakschuurmachine
orbital sanding attachment schuurzool
order archivolt (b.v van kathedraal); bouworde / zuilenorde / bouwstijl (m.n. m.b.t. zuil)
O-ring O-ring (b.v. in kraan)
ornamental concrete sierbeton
ornamental glass ornamentglas
ornamentation ornamenten
ornamented column beeldzuil (b.v. in Egypte)
orthotropic roadway / deck orthotrope brugdek
out of plumb uit het lood
outbuilding bijgebouw
outdoor light buitenlicht
outer bailey dwingel (b.v. van kasteel)
outer jacket buitenwand (van boiler)
outer shell buitenmantel (van gloeilamp)
outer string(er) buitenboom (van trap)
outer wall buitenmuur
outer ward dwingel (b.v. van kasteel)
outflowing of water drainage
outlet rooster
outlet wandcontactdoos
outline drawing het aanbrengen van omlijning (b.v. i.v.m. schilderwerk)
outside cellar steps buitentrap naar souterrain
outside door buitendeur
outside steps buitentrap
outside tap / faucet for the hose buitenkraan
outside wall buitenmuur
over tile monnik (i.v.m. dakbedekking)
overcurrent overstroom
overdoor versiering boven deur
overflow overloop (in wasbak / badkuip)
overflow pipe overlooppijp / overloopleiding (b.v. in wc)
overhead frame frame (b.v. op nivelleermachine)
overhead line buitenleiding
overlap angle snijapparaat om behang boven de plint af te snijden
overlap joint overlappende voeg
overlay flooring plankenvloer
overrun and underrun meer- en minderwerk
oversite concrete stampbeton
owner eigenaar
owner-occupied house / property koopwoning
oxyacetylene welding autogeen lassen
oxygen zuurstof
oxygen control handle zuurstofafsluithendel (snijbrander)
oxygen cylinder zuurstoffles
oxygen valve zuurstofkraan (b.v. op snijbrander)
packing pakking
packing retaining ring afdichtingsring (van kraan)
pad foundation poerenfundering
padlock hangslot
padsaw (smalle) handzaag
pagoda pagode
pailou / pailoo P'ai-lu (Chinese erepoort)
paint verf
paint (ww) (be)schilderen / verven
paintbrush verfkwast / blokwitter
paint bucket verfemmertje
paint drum verfblik
painted geverfd / geschilderd
painter (huis)schilder
painting schilderwerk; schilderen
painting specifications verfbestek
paint job schilderwerk / schilderklus
paint kettle verfbus met hengsel
paint pan verfbak / afstrijkbak
paint pot verfblik / verfbus
paint remover (verf)afbijtmiddel; verfkrabber
paint roller verfroller
paint scraper verfkrabber; tempermes
paint spray verfspuit (zie ook spray paint)
paint spray gun verfspuit
paint strip(per) (verf)afbijtmiddel
paint stripping agent verfafbijtmiddel
paint thinner verfverdunner
paint tin verfbus
paint tray (verdeel)bak / afstrijkbak / (verf)bak (in combinatie met verfroller)
paintwork lak (op auto); verflaag; schilderwerk
pair of pliers buigtang
palace paleis
palafitte paalwoning
palatial paleisachtig
Palladian Palladiaans (m.b.t. de stijl van A. Palladio)
Palladian window venster met twee zijvensters
pallet pallet
pallet truck pallettruck; pompwagen
palm column palmzuil (Egypte)
pan tile (S-vormige dakpan)
pane ruit
pane of glass ruit
panel paneel
panel (ww) betimmeren
panel door paneeldeur
panelling lambrizering
panel radiator paneelradiator
panel pin glasstift (bij glasbewerking); draadnagel met verloren kop / hardboardspijker
panel point veldpunt (in vakwerk)
panel saw fineerzaag(je)
panel system prefabsysteem
panel wall paneelwand
panel work lambrizering
panic bar panieksluiting
panoramic window panoramisch raam
pantile holle pan
pantiled roof dak met holle pannen
pantry provisiekast
paperhanger behanger
paperhanger 's trestles behangerstrap
paperhanger's bench plaktafel
paperhanger's brush behang
paperhanger's scissors behangersschaar
paperhanging behangen (zie ook wallpapering)
paperhanging brush behangborstel
paperhanging kit gereedschapskist van behanger
paper hanging behangen
papering behangen (zie ook wallpapering)
papering scissors behangersschaar
paper roller aandrukrol (behangen)
papyrus column papyruszuil
parabolic arch parabolische boog
parade ground excercitieplein (b.v. in vesting)
parallel gutter bakgoot (i.v.m. dakbedekking)
parallel jaw-vice parallelbankschroef
parapet balustrade / railing / leuning / muurtje; brugleuning; parapet / verschansing / borstwering (leger)
parapet walk weergang (van burcht)
parcel kavel, perceel
paring chisel steekbeitel
parking parkeergarage
parking lot parkeerterrein
parking space parkeerplaats
parpen(d) (bewekte) bindsteen
parquet parket
parquet floor parket(vloer)
parquetry parket(werk) / inlegwerk
parquet strip plankenvloer
partial-hip(ped) end wolfseind (van dak)
participatory construction participatiebouw
partition wall tussenschot; scheidingswand / separatiewand / tussenmuur
parvis paradijs / voorplein / voorplaats / voorhof (van kerk); kerkportaal
passenger lift personenlift
paste behangerslijm
paste brush insmeerborstel (behangen)
paste table plaktafel (behangen)
pasteboard plaktafel (behangen)
pasting machine lijmmachine (behangen)
pasting table plaktafel (behangen)
patching mortar reparatiemortel
patio patio
patio door deur naar patio
patterned glass mousselineglas
pavage bestrating / het bestraten
pavé voetpad / trottoir / stoep
pave bestraten / plaveien / bevloeren / bedekken / verharden
paved bestraat / geplaveid / bedekt / verhard
pavement bestrating / plaveisel / trottoir / stoep / wegdek / (stenen) vloer
paver stratenmaker; tegellegger; straatsteen / vloersteen / trottoirsteen / (vloer)tegel; betonmolen
pavier (straat-, vloer-, trottoir-)steen / (vloer)tegel / plaveisel; stratenmaker; straatstamper / juffer; betonmolen
pavilion paviljoen; tuinhuis; clubhuis; bijgebouw
pavillion roof tentdak
paving bestrating / wegdek / rijweg / straat / plaveisel / straatstenen; vloer; straatsteen / plavei
paving asphalt wegenasfalt
paving beetle straatstamper / juffer
paving brick straatklinker
paving material bestratingsmateriaal
paving slab betonplaat
paving stone plavei; steen; straatsteen / straaklinker / trottoirtegel; vloersteen
paving tile (vloer)tegel; trottoirtegel; muurtegel
pavio(u)r stratenmaker / tegellegger; straatsteen / vloersteen / (vloer)tegel; plaveisel; straatstamper
pawl pal
peat turf
pebble dash grindpleister / grindsteen
peck out uitzetten (van bouwplan / bouwput)
pediment fronton / timpaan / geveldriehoek
pee trap zwanenhals / stankbocht
peeled veneer afrolvineer
peg piketpaaltje
pencil (timmermans)potlood; penseel
pencil point tip branderlip / puntlasnippel (van soldeerlamp)
pendant hangend versiersel
pendentive pendentief / hoekzwik / gewelfzwik / hangboog
pent roof lessenaarsdak
penthouse penthouse
percussion drill stootboor / pulsboor
perforated hardboard geperforeerd hardboard
perforator behangperforator
pergola pergola
peripteral peripteros (bouwkunde)
peripteral (bn) met zuilengangen omgeven
peristyle peristyle / peristil(i)um / zuilengang / zuilengalerij
permission to demolish sloopvergunning
perpend / perpent (bewerkte) bindsteen
perpendicular perpendiculaire stijl / gotiek
perpendicular te lood
PF (power factor) arbeidsfactor (m.b.t. elektriciteit)
Phillips screw kruiskopschroef (klein, voor elektronica e.d.) (merknaam)
Phillips screwdriver kruiskopschroevendraaier (klein, voor elektronica e.d.) (merknaam)
phone man verbindingsman (op bouwplaats)
picket piket
picture rail bagetlijst
pier brugpijler; penant / (muur)dam (muurdeel tussen deuren en vensters)
pier (midden)pijler (rivierpijler) (van brug); penant / (muur)dam; pier / rechtstand (van boog)
pigment pigment
pilar drill kolomboormachine
pilaster muurbeer / muurpeiler
pile (in grond gedreven) paal / heipaal
pile cluster palenbundel
pile dwelling paalwoning
pile-driver heitoestel
pillar pijler
pillar tap waterkraan (van wasbak)
pilot light waakvlam
pilote gas tube waakvlamgasleiding
pin dook (houtverbinding voor b.v. dak); contactpen (aan stekker)
pincers (dunne) tang / nijptang; schaar; pincet; veertang; snij- en vernauwtang voor loden buizen
pinch bar breekijzer, koevoet
pine grenenhout
pinewood vurenhout
pin hinge oplegscharnier
pinion rondsel (op handboor)
pinnacle (tower) pinakel / siertoren(tje)
pinnacle (ww) van pinakels / siertorentjes voorzien
pin tack kopspijker(tje)
pin wire stiftdraad
pipe leiding
pipe bell buismof
pipe bender pijpenbuigmachine (loodgieterij)
pipe-bending machine pijpenbuigmachine / pijpuiger (loodgieterij)
pipe clip buisklem / leidingklem; pijpbeugel (aan muur)
pipe clips pijpbeugel (loodgieterij)
pipe coupling pijpkoppeling (loodgieterij)
pipe cutter pijpsnijder / buissnijder
pipe-cutting machine pijpzaagmachine (loodgieterij)
pipe drain afvoerbuis
pipefitter loodgieter
pipeline pijp / buis / pijpleiding
pipe repair stand pijpklem (pionier) (loodgieterij)
pipe supports pijpbevestigingsmateriaal (leidingbeugels) (loodgieterij)
pipe threader snij-ijzer (loodgieterij)
pipe vice / vise pijpklem
pipe-wrapping insulation lamellendeken
pipe wrench waterpomptang / pijpentang
pistol grip (handle) pistoolgreep
piston lever spuithendel (van afdichtingspistool)
piston release spuitontgrendeling (van afdichtingspistool)
pitch (dak)helling / schuinte
pitch of rivets nagelsteek
pitched roof zadeldak; vliering
pivot as (van tang); draaipunt (spil)
pivot cab bovenwagen (van graafmachine)
pivot hung window tuimelraam
pivoting half (of bridge) beweegbare brughelft
pivoting section (of bridge) beweegbare brughelft
pivoting span (of bridge) beweegbare brughelft
pivot pier landhoofd onder draaipunt (van brug)
pivot window taatsraam
place-brick blekerd (baksteen)
plain (plane) tile leipan (platte pan)
plain gypsum lath vlakke gipsplaat
plain sawn timber dosse gezaagd hout
plain tile vlakke pan / leipan / platte pan
plain-tile double-lap roofing overlappende dekking van leipannen (platte pannen)
plain-tiled roof leipannendak (dubbel gedekt)
plan bestektekening, plan, plattegrond
plane ... zie plain ...
plane schaaf; schaafmachine (electric plane)
plane (ww) schaven
plane bit schaafmes / schaafijzer
plane face of a roof dakschild
plane iron schaafmnes / schaafijzer
plank plank
planking steigervloer
plank platform steigervloer
plank roadway bouwweg (knuppelweg)
planks steigervloer
planning authority welstandscommissie
plastic-coated chipboard geplastificeerd hardboard
plaster pleister(werk) / stucwerk / stukadoorgips
plaster (ww) pleisteren / stuken
plaster block gipsblok
plasterboard gipsplaat
plaster cup gipsbeker
plasterer stukadoor
plasterer's hawk pleisterplank / kalkbord
plastering stukadoorswerk
plaster of Paris gips
plaster rock metselsteen, gips
plasterwork pleister / stuclaag
plastic-coated geplastificeerd
plastic foam schuimplastic
plasticity plasticiteit
plastify plastificeren
plastic insulator plastic isolator (zekeringkast)
plastic sheet afdekplastic
plastic spatula kunststofspatel
platband platte lijst / architraaf / epistyl / bovendrempel (van deur of venster)
plate muurplaat
plate girder vollewandligger (van brug)
plate glass vlakglas
plate shear platenschaar
platform platform; verhoging; steiger / steigervloer
platform ladder huishoudtrapje
platform lift plateaulift
platform pallet truck platformpallettruck
platform railing leuning
platform trolley magazijnwagen
plenum verdeler (verwarmingssysteem)
plexiglass plexiglas
pliers combinatietang / buigtang
plinth plint / voetstuk / zuilvoet / sokkel / stenen rand (aan onderkant van muur); cementraam
plinth course plint (aan voet van gebouw)
plug plug; afdichting; stekker; smeltprop (bij stoomketels); contactdoos; stalen pen (loodgieterij)
plug (ww) opvullen; elektrisch aansluiten
plug cutter proppenboor
plug fuse schroefveiligheid (elektra)
plug point stopcontact
plug point box wandcontactdoos
plughole afvoergat / gootsteengat
plug-in elektrisch toestel
plumb loodrecht / in het lood / vlak / verticaal
plumb van gas- of waterleidingen voorzien; als loodgieter werken; in het lood zetten
plumb (bn) loodrecht
plumb (ww) loden; in het lood zetten; loodgieten / van leidingen voorzien (water en gas)
plumbbob schietlood
plumber's friend / helper (gootsteen)ontstopper / plopper
plumber's snake ontstoppingsveer
plumber's work loodgieterswerk
plumber's workshop loodgieterij
plumber's tools loodgietersgereedschap
plumbic loodhoudend
plumbing sanitair; loodgieterswerk
plumbing fixtures armaturen
plumbing guide profiel (bij metselen)
plumbing tools loodgietersgereedschap
plumbing work loodgieterswerk
plumbing wrench kraanmoersleutel
plumb level waterpas; metselaarsschietlood
plumb line loodlijn / lood / peillood / schietlood; richtlijn (m.b.t. grondwerk / metselwerk)
plumbeous bedekt met loodglazuur / gelood
plumber fitter (van waterleiding), loodgieter
plummet (level) waterpas; metselaarsschietlood
plunger (gootsteen)ontstopper / plopper
ply laag (b.v. in triplex)
plywood multiplex
pneumatic drill drilboor
pneumatic hammer pneumatische hamer / lucht(druk)hamer / persluchthamer
pneumatic hammer drill pneumatische slagboor
pneumatic tool pneumatisch gereedschap
pocket door schuifdeur
pocket knife zakmes(je)
pocket torch zaklantaarn
podium bovengrondse fundering
pointed arch spitsboog
pointer voeger
pointing voegwerk / specielaag
pointing mortar voegspecie
pointing sill borstwering (van dak)
pointing stuff voegvullinsmiddel
pointing trowel voegijzer
poker pook (voor kachel)
polish slijpen
polishing bonnet polijstschijf
polypropylene polypropyleen
polyurethane polyurethaan
porch portaal, portiek; veranda; portiek (van moskee
porch dome portiekkoepel (bouwkunde)
porous poreus
portable lamp looplamp
portable shower head handdouche
portal portaal (bouwkunde)
portcullis valhek (b.v. van burcht)
portico porticus / voorhal (van tempel)
Portland cement portlandcement
post stijl (b.v. van deur of dak) / standvink (van dak)
postern posterne (bij kasteel / vesting)
pounce bag zakje met krijtpoeder
pouncing het overtrekken van een tekening (i.v.m. schilderwerk)
pour concrete beton storten
pouring concrete gietbeton
pouring work gietbouw
power cable voedingskabel / elektriciteitsleiding / -snoer
power drill pneumatische drilboor (bouw); elektrische boor (huishoudelijk gebruik)
power factor (PF) arbeidsfactor (m.b.t. elektriciteit)
power line elektriciteitsleiding
power plane schaaf
power saw mechanische zaag
power shovel hooglepel
power tool(s) (stuk) elektrisch / gemotoriseerd gereedschap
Pozidriv(e) / PoziDriv screw (soort) kruiskopschroef (merknaam)
Pozidriv(e)PoziDriv screwdriver (soort) kruiskopschroevendraaier (merknaam)
prayer hall gebedszaal (van moskee)
precast concrete voorgestort beton
precast construction unit prefab-element
precast elements geprefabriceerde elementen
prefab (zn) een prefab huis / woning
prefab element prefab-element
prefab(ricated) geprefabriceerd / prefab
prefab(ricated) building system elementenbouw
prefab(ricated) floor systeemvloer
prefab(ricated) house prefab woning / montagewoning
prefab(ricated) housing geprefabriceerde woning / prefab-woning
prefab(ricated) parts pasklare onderdelen
prefab(ricated) wall systeemwand
prefabrication systeembouw / montagebouw
preliminary design voorlopig ontwerp
pre-mix voormengen (beton)
pre-mixed concrete voorgemengd beton
pre-mixing voormenging (beton)
prep zie preparation
prepacked concrete blokkenbeton
preparation het voorbereiden / voorbereiding(en) / voorbehandeling / het voorbehandelen
preparations werkvoorbereiding
prepare a site for building bouwrijp maken
preserve verduurzamen
pressboard pletbord (o.a. voor op de vloer)
pressure pot drukvat
pressure regulator drukregelaar
pressure relief valve veiligheidsklep
pressure washer hogedrukspuit
prestressed voorgespannen (van beton)
prestressed concrete voorgespannen beton
prestressed concrete floor spanbetonvloer
prestressing steel voorspanstaal
pre-tensioning voorspanning
price-making process prijsvorming
pricing prijsvorming
prime gronden / grondverven
primer grondverf; voorstrijkmiddel
priming grondverf / primer
priming coat grondlaag
priming paper grondpapier
principal hoofdbalk / kapspant; opdrachtgever
principal post gekoppelde stijlen
principal rafter spantpoot / spanbeen / spoor (van dakspar)
product bouwproduct
product development productontwikkeling
profile hoek van bouwplanken; profiel
profile steel profielstaal
project project
project agreement projectovereenkomst
project definition projectdefinitie
project development planontwikkeling
project manager bouwcoördinator, projectleider
project preparation projectvoorbereiding
project team projectteam
projecting reinforcement stekeinden (betonbouw)
pronaos idem (in Griekse tempel)
propane propaangas
property onroerende zaak, perceel
property developer projectontwikkelaar
property line perceelgrens
propylaea propyleeën, ingang van klassieke tempel(b.v. van Akropolis)
propylaeum propyleum / tempelingang
propylon propyleum / tempelingang
prospect ligging / uitzicht
prostyle prostylos (Griekse tempel met zuilengalerij aan voorkant)
protective clothing beschermende kleding
protective coating beschermlaag
protective layer beschermlaag
protective tube mantelbuis
protractor gradenboog / hoekmeter
protractor for mitring verstekgeleider (van zaag)
pry bar rolkoevoet
P-trap sifon
pull handgreep / kruk / knop
pulley katrol
pull-switch trekschakelaar
pulvinate gewelfd
pumecrete bimsbeton
pumice puimsteen
pumice concrete bimsbeton
pumice concrete hollow block betonblokken
pumice powder bims
pumice stone puimsteen
pump pomp
pump screwdriver pompschroevendraaier
pumped hot water system geforceerd heetwatersysteem
punch priem; drevel; verfstempel
punch (ww) gaten maken in / drevelen / stampen (van gaten)
pup klisklezoor
PUR polyurethaan
purlin(e) gording (van dak)
purlin roof sporenkap
push button drukknop
putlog (putlock) kort(e)ling
putty stopverf; plamuur
putty (ww) stoppen (met stopverf); plamuren
putty in vastzetten (met stopverf)
putty knife stop(verf)mes
putty up dichtplamuren
PVC PVC
pylon pyloon / (ere)poort / (tempel)ingang
pyramid piramide
pyramidal (tower) roof tentdak
qibla wall qiblamuur (van moskee)
quadrant hoekmeter / graadboog; hoogtemeter
quality assurance kwaliteitsborging
quarry bouwgroeve; steengroeve
quarry blast gesprongen breuksteen
quarry block boublok
quarry drill steengroeveboor
quarry man delver (in steengroeve)
quarry tile stoeptegel / trottoirtegel; vloertegel; (natuur)plavuis
quarry-run (rock) breuksteen
quarter stijl
quarter baulk (balk) in vieren te delen stam
quarter brick klezoor (bouw)
quarter closer / closure klezoor (bouw)
quarter-newel(l)ed staircase trap met kwart
quarter sawn timber kwartiers gezaagd hout
quartz kwarts
quatrefoil vierpas / vierblad (bouwkunde) (ornamentale boog)
queen closer klisklezoor (m.b.t. metselwerk)
queen post standvink (van dak)
queen truss dubbel hangspant (van dak)
quill klos (op booromslag); huls (kolomboormachine)
quirk groef (langs een kraal in lijstwerk)
rabbet zie ook rebate
rabbet rabat / sponning / groef (plank); aanslagsponning (deur / venster); glassponning
rabbet (ww) rabatten / rabatteren
rabbeted lock rabatslot
rabbeted stop aanslagsponning
rabbeting rabatwerk
rabbeting cutter sponningfrees
rabbet plane sponningschaaf
Rabitz metal rabitzmetaal
Rabitz roof rabitzdak
racking back vallende tand (metselwerk)
radiator radiator
radiator brush radiatorkwast
radiator rib rib
raft fundering
rafter dakspar / dakspant / spoor
rafter end spoor (dakspar)
rafter end uiteinde van spoor (van dak)
rafter head spoor (dakspar)
rafter roof sporenkap (dak)
rafter-supported eaves dakoverstek (daklijst)
rag bolt dookbout
rag felt teerpapier
rail regel
railing balustrade / leuning
rain pipe regenpijp
rain spout gargouille / waterspuwer
rainwater discharge hemelwaterafvoer
rainwater pipe regenpijp
raised head bolkop (van schroef)
rake ovenhark
raking back vallende tand (metselwerk)
ram (piles into the ground) heien
rammed concrete stampbeton
ramp betonconstructie voor trap; oprit (hellingbaan); rampa (voor Griekse tempel)
ramp (ww) aflopen / oplopen (van muur of wal)
rampant klimmend / stijgend (van boog)
rampart wal (burcht / kasteel / vesting)
random orbit(al) sander excenterschuurmachine
range hood afzuigkap / wasemkap
rasp houtrasp, schaafrasp
rasp rasp(vijl)
rasp (ww) raspen / vijlen / gladmaken / schrapen
rasp-cut file schaafrasp
ratchet ratel (van pompschroevendraaier en booromslag)
ratchet (ring) spanner ratel(ring)sleutel
ratchet brace / drill ratelboor
ratchet screwdriver ratelschroevendraaier / pompschroevendraaier
raw glass ruwglas / butzenglas
reading plans het lezen van een plan
real estate onroerende zaak
real estate developer projectontwikkelaar
reamer ruimer (bankwerkersgereedschap)
rear of the building achtergevel
rebate zie ook rabbet
rebate sponning
rebate cutter sponningfrees
rebate depth sponningdiepte
rebated knocked-up joint dubbele bodemfels
rebate iron sponningmes
rebate joint bossing / halfhoutse verbinding
rebate plane boorschaaf; sponningschaaf; rijtuigschaaf
rebate width sponningbreedte
rebel rock hard gesteente
rebuild herbouwen / verbouwen / opknappen
rebuilding cost(s) herbouwwaarde
recede uitzetten / uitwijken / uit het lood staan
receding wall terugspringende muur
reception hall ontvangstzaal
recessed-head screw kruiskopschroef
reciprocating saw reciprozaag
reconstruction reconstructie
red lead paint loodmenieverf
redecorate opknappen
redevelop saneren
re-development vervangende nieuwbouw
reducing coupling verloopneusstuk (loodgieterij)
reducing elbow knie met aan een zijde binnendraad (loodgieterij)
reducing socket / reducing coupler verloopsok (loodgieterij)
reducing socket / reducing coupler with female thread schroefbus (loodgieterij)
reel haspel
reenforced zie reinforced
reference dwelling referentiewoning
refill pipe vulbuis (wc)
refurbish opknappen / renoveren
refurnish opnieuw meubileren
refuse chute stortkoker
registered building lot bouwperceel
reglet band / lijst / lijstwerk (bouwkunde); cordonlijst (b.v. van tempel)
regula regula (bij Griekse tempel)
regulating cock / valve regelkraan (b.v. van radiator)
regulating valve regelkraan
rehabilitation rehabilitatie
reinforcement wapening
reinforced concrete gewapend beton
reinforced concrete (ferroconcrete) construction gewapend-betonskelet
reinforced concrete (ferroconcrete) frame gewapend-betonskelet
reinforced concrete (ferroconcrete) skeleton construction gewapend-betonskelet
reinforced concrete arch boog van gewapend beton
reinforced concrete bridge bowstringbrug
reinforced concrete floor gewapend-betonvloer
reinforced concrete lintel betonlalei
reinforced glass draadglas
reinforced steel gewapend staal
reinforcement (beton)wapening; wapeningsstaaf
reinforcement binding warteldraden
reinforcement rods opgebogen wapeningsstaal (betonbouw)
reinforcing bar wapeningsstaaf (in beton)
reinforcing bars betonijzer
reinforcing grid betongaas
reinforcing rod wapeningsstaaf (in beton)
reinforcing steel betonijzer / opgebogen wapeningsstaal (betonbouw)
release lever ontgrendelingshendel (b.v. van tang)
relief reliëf
relief tile reliëfsteen
relieving arch ontlastingsboog (bouwkunde)
remodel verbouwen
removable gate uitneembare deur
Rena(i)ssance renaissance
Rena(i)ssance (bn) renaissancistisch
render pleistermortel
render (ww) berapen
render cement aanbranden
render cement slurry aanbranden
render / rendering beraping (eerste laag pleisterkalk)
rendering coat stucwerk
rendering slurry aanbrandlaag
rendering trowel pleistertroffel
renovation renovatie
rented house huurwoning
repairs to concrete betonreparatie
re-point voegwerk herstellen
rere-arch binnenboog
resetting button drukknop / resetknop
resin hars
respirator gasmakser / beademingsapparaat
respond pilaster / wandpijler
restoration restauratie
retainer / retaining ring afdichtring
retaining wall steunmuur; keermuur / keerwand (muur voor grondkering)
retrenchment retranchement (vesting)
return afvoerbuis / afvoerleiding; zijvleugel / aanbouw
return line afvoerbuis / afvoerleiding
return outlet luchtretourleiding
return pipe retourleiding / afvoerbuis
reveal negge (neggekant); kantelaaf; raamkozijn
revet een versterking / steunmuur bouwen
revetment steunmuur / revêtement
revised plan revisietekening
revolving door draaideur / tourniquetdeur
revolving shutter rolluik
rib balkje van gewapend beton; gewelfrib; rib (op bak van vrachtwagen)
rib vault kruisribgewelf
ribbed radiator kolomradiator
ribbon building lintbebouwing
ribbon windows bovenlichten
ridge nok / nokstrook (van dak)
ridge bar hemelboom / nokbalk
ridge beam nokbalk (van dak)
ridge board nokbalk / (nok)ruiter (van dak)
ridge capping piece nokafdekking (i.v.m. dakbedekking)
ridge course noklei / rij bovenpannen (i.v.m. dakbedekking)
ridge course tile bovenpan / sluitpan
ridge hook ladderhaak
ridge joint noklei (i.v.m. dakbedekking)
ridge purlin nok (van dak)
ridge tile nokpan / dakvorst / nokvorst / vorstpan / hoekkepervorst (i.v.m. dakbedekking)
ridge turret dakruiter / torenkapje
riffler (gebogen) groefvijl / kattenstaart
rift sawn timber rift gezaagd hout
right angle drill haakse schroevendraaier-boormachine
rind bast (schors)
ring bolt oogbout / ringbout
ring circuit ringleiding (elektra)
ring main ringleiding (elektra)
ring nut moer
ring spanner ringsleutel
rip (ww) schulpen; scheuren
rip fence langsgeleider (van cirkelzaag en zaagbank)
rip fence guide geleiderinstelling (zaagbank)
rip fence lock geleidervergrendeling (b.v. op zaagbank)
rip fence rule geleiderliniaal (op zaagbank)
rip fence slot geleidersleuf (op zaagbank)
ripper ripper (b.v. op bulldozer)
ripper cylinder rippercilinder (op bulldozer)
ripper tip rippertip (op bulldozer)
ripper tooth rippertand (op bulldozer)
ripsaw schulpzaag
rise optrede (van trap)
riser optrede (van trap); stootbord (op trap); stijgbuis (loodgieterij)
rising main toevoercircuit / toevoerbuis
rivet klinknagel / klinkbout; rivet (bouwterm)
rivet (ww) (vast)klinken; vastspijkeren
rivet hole klinknagelgat
road construction straatwerk
road gully straatgoot
road surface wegdek
road-building wegenbouw
road roller wals
roadway brugdek (m.b.t. bruggen)
rocaille idem (rococo-ornament)
rock bit steenbeitel / rotsbeitel
rock leather bergleer / bergkurk (licht asbest)
rock wool steenwol
rocker switch tuimelschakelaar
rococo (zn) rococo(stijl)
rococo rococo(stijl); (fig.) overladen / protserig
roll volute / voluut (spiraalvormig ornament); geronde lijst; wals (voertuig)
roller rolluik; (verf)roller; wals (wegenbouw)
roller blind rolgordijn
roller frame rol (van verfroller)
roller sleeve mof (van verfroller)
rolling ladder verrijdbare trap
rolling shutter rolluik
rolling shutter frame uitzetter voor rolluik
roll-up blind rolgordijn
Roman Romeins
Roman arch Romeinse boog
Roman architecture Romeinse bouwstijl
roman blind vouwgordijn
Roman tile Romaanse pan
Romanesque romaanse stijl
Romanesque (bn) romaans
rood loft (d)oksaal (bouwkunde)
rood screen koorhek (bouwkunde)
roof dak
roof (ww) overdekken
roofage dakbedekking
roof beam dakbalk / zolderbalklaag
roof boards / boarding dakbeschot
roof cladding dakbedekking
roof construction kapconstructie
roof course daklei (i.v.m. dakbedekking)
roof covering dakbedekking
roofer dakwerker
roof garden daktuin
roof garden terrace dakterras
roof guard sneeuwrooster
roof gutter dakgoot
roof hook dakhaak
roof in overdekken
roofing (material) dakbedekking / dakwerk; bekapping
roofing felt teerpapier
roofing nail asfaltnagel
roofing paper teerpapier
roofing sheet dakplaat
roofing slab dakplaat
roofless zonder dak
rooflet (af)dakje
roof over overdekken
roof ladder dakladder / steekladder (schoorsteenladder)
roof sheathing dakbeschot
roof slab dakplaat
roof structure dakconstructie
roof tile dakpan
roof timber balk
rooftop top van dak; (plat) dak
rooftop garden dakterras
roof tree nokbalk; dak
roof tressle dakstoel (i.v.m. dakbedekking)
roof truss dakspant / dakgebinte / kapspant
roof valley kilgoot (van dak)
roof vent ontluchtingsgat / dakventilator
roof window dakvenster
rookery vervallen wwonkazern / krot
room kamer
room acoustics zaalakoestiek
room divider afscheiding / scheidingswand
room height vertrekhoogte
room thermostat kamerthermostaat
root sack roetzak (van schoorsteenveger)
rope bridge touwbrug
rope-pulley hoist hijstouw
rosace roosvenster; rozet (bouwkunde)
rose roos / roosvenster; sproeidop / sproeier
rose rozet (van slot)
rosette rozet / roosvenster
rose-window roosvenster
rostral rostraal / met rostra versierd (bouwkunde)
rostrated rostraal / met rostra versierd (bouwkunde)
rotary hammer boorhamer
rotary saw cirkelzaag(blad)
rotary switch draaischakelaar
rotor rotor (van cilinderslot)
rotunda rotonde (uitwending kenmerk aan gebouw)
rotunda rotonde / rond bouwwerk (i.h.b. met koepel); hal; ronde zaal
rotunda roof rotondedak
rough draft schetsontwerp
rough lumber ronde stam
rough-casting raapwerk
roughing file vijl (met stompe kop)
round arch rondboog
round bar rondstaal
round bar reinforcement ronde betonstaaf
round file ronde vijl / rattenstaart
round head ronde kop (van schroef)
round punch doorslag
round timber rondhout
round trunk ronde stam
round wood rondhout
roundel medaillon (bouwkunde)
rounding machine pijpenbuigmachine (loodgieterij)
round-nose pliers wastafeltang (loodgieterij); ronde buigtang
roundwood rondhout
router groefschaaf / bovenfrees
router iron grondschaafbeitel
router motor freesmotor
router plane grondschaaf (handwerktuig); boorschaaf; sponningschaaf
router saw aderzaag
rowlock rollaag/halfsteensrollaag/koprollaag/klamplaag
rowlock (cavity) wall spouwmuur van klampsteen
rowlock backwall klampmuur/halfsteensmuur
rubber rubber
rubber backing disc / disk rubberen steunschijf voor boormachine
rubber cement latexcement
rubber gasket rubberring (loodgieterij)
rubber mallet rubberhamer
rubber stopper rubberdop (b.v. aan trapje)
rubble bouwafval, sloopafval
rubble bouwval
rubble steengruis / steenslag; breuksteen / puin / stortlaag (funderingsmateriaal)
rubble concrete wal betonnen wandconstructie
ruinous bouwvallig
rule duimstok
ruler liniaal; duimstok; maatstok; richtlat
ruler gauge duimstok
run welkstuk (van trap)
runer roller (aan gordijnroede)
rung sport (van ladder)
rung sport / traprede (van ladder)
runner geleiderail / looprail; rijwiel (van eenloopkat of hijskraan); loper, traploper
running board loopplank
running bond klezoorverband (i.v.m. metselwerk)
running dog lopendehondmotief (Grieks)
rust roest
rustic rustiek (in ruw behouwen natuursteen) / in rustieke stijl uitgevoerd
rusticate in rustiek werk uitvoeren
rustication rustiek werk
rustic-work rustiek werk / rustica
rust-proof zinc cup waterdichte ring (i.v.m. dakbedekking)
sack for soot roetzak (van schoorsteenveger)
sacristy sacristie
saddle back ezelsrug
saddle clip leidingbeugel op vlakke basis (loodgieterij)
saddle roof zadeldak
saddleback roof zadeldak
safety chain veiligheidsketting
safety glass veiligheidsglas
safety glass veiligheidsglas
safety glasses / goggles veiligheidsbril / beschermbril
safety guard beschermkap / beveiligingskap
safety helmet veiligheidshelm
safety helmet veiligheidshelm
safety precaution veiligheidsmaatregel
safety rail leuning
safety spectacles veiligheidsbril
safety valve veiligheidsventiel
safety wall veiligheidsschot (i.v.m. dakbedekking)
saftey wal socket veiligheidswandcontactdoos
Saint Andrew's cross bond kruisverband (metselwerk)
salient angle saillant (vesting)
sally uitstek (bouwkunde)
sample monster
sand sand
sand (ww) schuren
sand bed zandlaag
sand down schuren; polijsten
sandblast zandstraal(toestel)
sandblast (ww) zandstralen
sandblast apparatus zandstraaltoestel
sandblasted gezandstraald
sandblasting machine / plant zandstraaltoestel
sander schuurmachine
sanding slijpen / schuren
sanding attachment schurrinrichting (van apparaat)
sanding belt schuurband
sanding bench schuurtafel
sanding block schuurblok
sanding bobbin schuurklos
sanding discs / disks schijven schuurpapier
sanding disks schuurschijf (met schuurpapier)
sanding drum schuurtrommel
sanding machine schuurmachine
sanding machine vlakschuurmachine
sanding machine with oscillating action excenterschuurmachine
sanding operation schuurbewerking
sanding plate schuurplaat
sanding sheet schuurvel, stuk schuurpapier voor schuurmachine
sanding stick schuurhout
sanding table schuurtafel
sanding wheel schuurkop (van machine); schuurschijf
sand-lime brick metselsteen, kalkzandsteen
sandpaper schuurpapier
sandpaper (ww) schuren; polijsten
sandpaper block schuurblok
sandstone drijfsteen, zandsteen
sandwich panel sandwichpaneel
sandwich plate sandwichplaat
sanitary furniture sanitair
sap spinthout
sapwood spinthout
sash and frame kozijn met schuifraam en contragewichten
sash and frame pulley raamrolslot
sash angle winkelhaak
sash catch raampen
sash cord raamkoord
sash door deur met raam (bovenin)
sash frame buitenkantstijl (van raam)
sash line vensterkoord
sash mortise chisel glazenmakersbeitel
sash plane sponningschaaf
sash rabbet raamsponning
sash weight raamgewicht (van schuifraam)
sash window schuifraam
sash-door fastener schuifdeurslot
sash-door hardware schuifdeurbeslag
saturate drenken
saw zaag
saw (ww) zagen
saw bench zaagtafel / zaagbank
saw blade zaagblad
saw chain zaagketting
sawhorse zaagbok / schraag (bij het zagen); zaagbank
sawing bench zaagtafel / zaagbank
sawing shed zaagloods
saw kerf zaagverlies / zaagsnede
sawmill houtzagerij
sawn joint zaagsnede
sawn timber gezaagd hout
saw rasp zaagrasp
saw set pliers zaagzettang
sawtooth zaagdak / sheddak
sawtooth roof sheddak / zaagdak
scaffold (bouw)steiger / stellage / stelling; ondersteuning
scaffold (ww) van een steiger voorzien; met een steiger schragen / stutten
scaffold board steigerplank
scaffolding (bouw)steiger / stellage / stelling; ondersteuning; steigermateriaal
scaffolding joint with chain or lashing or whip or bond kruisschoor
scaffold pole steigerpaal
scaffold standard steigerpaal
scagliola idem (soort hard pleister)
scantlings (gekantrecht) bouwhout
scarp escarpe (vesting)
schedule of requirements programma van eisen
scheduled building monument
scheme of work bouwontwerp
scissors schaar
scone brick split
scoop shovel hooglepel
score lijn / kerf / kras / groef / slijtgroef / inkeping / inkerving
scoria slak(ken) / sintels / metaalschuim
scoria brick slakkensteen
Scotch bond kettingverband
Scotch glue glutinelijm
scotia trochilus (bouwkunde)
scraper (verf)krabber; schraper (voertuig uit de bouw); verdeelspatel (bij behangen / schilderen) / schraapijzer / schraapmes; schraapbak
scratch brush staalborstel
screed afwerkvloer; afreibalk
screed board afreilat / reilat
screed heating vloerverwarming
screen zeef
screw schroef
screw (ww) (vast)schroeven
screw auger schroefboor
screw base schroeffitting (lampvoet met schroefdraad)
screw bolt schroefbout; schroef
screw cap fitting
screw clamp lijmtang / sergeant
screw-cutting machine draadsnijmachine (loodgieterij)
screwdriver schroevendraaier
screwdriver bit bit
screwdriver bit schroevendraaierbit
screw extractor schroevenuitdraaier
screw eye (schroef)oogje
screw gun pompschroevendraaier
screw head schroefkop
screw hook schroefhaak
screw-in circuit breaker fuse automatische veiligheid (automatische zekering)
screw joint rechte koppeling (loodgieterij)
screw nut schroefmoer
screw tap draadtap
screw thread schroefdraad
screw valve schroefventiel
screw wrench warteltang
scribe kraspen / krasnaald / afschrijfnaal / ritsijzer (timmerman); contramalprofiel
scribe (ww) aftekenen; krassen / merken; ritsen / merken met een ritsijzer; aftekenen
scroll saw ornamentzaag
scrollwork rolwerk (i.v.m. ornament)
scrub board plint; harpstuk (van trap)
scumble dekverf
seal pakking (b.v. van kraan)
seal sealen / afdichten
sealant kit
sealer sealer (soort beschermend afdichtingsmiddel); vochtscherm
sealing material afdichtingsmateriaal
sealing tape tape ( afdichtband)
sealing washer pakkingplaat; pakkingring
seam roller nadenroller (voor behang)
seamless naadloos
seat wc-bril / closetbril / toiletzitting
seat cover closetbrildeksel
second course tweede laag (metselwerk)
second floor (AE) eerste verdieping / bovenverdieping
seconds timer secondenteller
section steel profielstaal
security system beveiligingssysteem
segmental arch segmentboog
segregation segregatie / ontmenging (b.v. van beton)
self-built housing zelfbouw
self-tapper / self-tapping screw zelftapper / zelftappende schroef
self-tapping fastener / driver zelftapper / zelftappende schroef
semibasement souterrain (niet sousterrain)
semi-bungalow semi-bungalow
semicircular arch rondboog
semi-detached house twee-onder-een-kapwoning
semidome halfkoepel
semi gloss halfmat (verf / lak / vernis) (halfmatte verf)
semi-matt halfmat (van verf) (halfmatte verf)
semi-prefabricated building system elementenbouw
separator afstandhouder ( dekkingblokje)
septic tank septische tank
service girder bekistinsligger
service riser stijgleiding (loodgieterij)
service room personeelsvertrek
set laatste pleisterlaag / afwerklaag; vierkante straatkei; verzakking (van metselwerk)
setback terugsprong / terugspringende gevel
set head zetkop (van klinknagel)
setoff voorsprong (van muur)
set of fork spanners steeksleutelset
set screw passchroef
setsquare winkelhaak
sewer riool; rioolbuis
sewer system riolering
shaft schacht (van zuil); as
shale (klei)schalie
sham imitatie...
shank spil (van spijker); stift (van schroevendraaier); kolf (van boorkop)
shank protector shankbeschermkap (op bulldozer)
shaper boor
shaping hammer bolkophamer
sharpen (ww) slijpen
sharpening stone slijpsteen
shatterproof splintervrij (van glas)
shatterproof glass veiligheidsglas
shavehook driehoekig schraapijzer
shaving houtspaander
shears schaar
sheathing armering; bekleding (van (hout)skelet)
sheathing paper teerpapier
shed schuur
shed roof lessenaardak / sheddak
sheet plaat
sheet gauge plaatdikte
sheet glass vlak glas (vlakglas) / vensterglas
sheeting support stalen stempel (betonbouw)
sheet lead bladlood
sheet material plaatmateriaal
sheet pile wall damwand (betonbouw)
sheet pile / piling damwand (betonbouw)
sheet radiator paneelradiator
sheet rock gipsplaat
sheet shears slagschaar (loodgieterij)
sheet zinc bladzink / zinkplaat / plaatzink
shelf plateau (op trapje)
shell geraamte / skelet; zijkant en uiteinde van betonblok
sheltered accommodation aanleunwoning
shield bovenkop (loodgieterij)
shifting spanner verstelbare schroefsleutel
shingle shingle / dakspaan
shiplap rabatten (planken over elkaar leggen)
shiplap joint rechte liplas
shock-restistant / resisting schokbestendig
shoe voetplaat (aan steiger)
shop drawing werktekening
shore schoor
shoring stutwerk
shotcrete spuitbeton
shoulder sluitring (van schroefbout)
shoulder bolt schroefbout
shouldered arch spiegelboog / schouderboog
shoulder iron haalijzer
shovel schop / schep / spade; shovel; laadschop
shovel bucket dieplepel / graafbak
shovel loader wiellader
show house modelwoning / kijkwoning
shower douche / doucheruimte
shower cabinet douchecabine
shower cubicle douchecabine
shower fittings douchefittingen
shower head douchekop; sproeikop (bij wasbak)
shower hose sproeibuis (van handdouche, loodgieterij); doucheslang
shower mixer douchemengkraan
shower stall douchecel
shredded lining paper behangresten
shutoff valve afsluitklep / stopklep (loodgieterij)
shutter luik
shutter board bekistingsdeel (betonbouw); blind / luik
shutter catch wervel (b.v. aan vensterluik)
shutterer betontimmerman
shuttering schotwerk / bekisting / vorm
shuttering board bekistingsdeel
shuttering strut stempel (betonbouw)
shutting stile sluitstijl
sick building syndrome sickbuildingsyndroom
side cutter zijkniptang
side entrance zij-ingang; zijportaal (van kerk)
side grip extra handgreep
side handle handgreep (op handboor)
side post stijl (van dakspant)
side shutter of a purlin randkist
sidewalk trottoir (stoep)
signwriting brush penseel voor letterzetter
silex tripel (vulmiddel voor verf)
silicon sealant siliconenkit
silicone paste siliconenkit
sill dorpel, onderdorpel; vensterbank; onderregel (van fundering)
sill of frame steenlijst (van raam)
sill plate grondbalk (van skelet); vorstrand (van fundering)
sill rail onderregel / onderdorpel (van raamkozijn)
simple scarf joint haaklas (houtverbinding)
simple tie klamp (m.b.t. dak)
single casement window enkel raam
single pole circuit breaker enkelpolige schakelaar (zekeringkast)
single skew notch tand-met-schuine-borstverbinding
single twist enkele winding (van boorkop)
single-belt sander bandschuurmachine
sink gootsteen, spoelbak
site locatie (meestal bouwplaats)
site area terreinoppervlakte
site fence bouwschutting
site foreman opzichter
site hut bouwkeet
site inspection opname
site manager uitvoerder
site office bouwkeet
site plan plattegrond
sitting room zitkamer
size antiplakmiddel (behang); maat
sizing gold leaf het aansluiten van bladgoud (b.v. bij schilderwerk)
skarsten scraper (soort) verfkrabber
skeleton system drager-inbouwpakketsysteem
sketch plan schetsontwerp
skewback aanzetsteen / geboorte / aanzet(laag) (van boog / gewelf)
skew nail steekspijker
skew nailing het ter steek spijkeren
skew notch vertanding
skim afkwasten
skip trekarm (van schraper)
skirting harpstuk (van trap)
skirting board plint; harpstuk (van trap)
skirting outlet plintrooster
skylight dakraam, koekoek, vullicht
skyscraper wolkenkrabber
slab afdichting; betonplaat; vloertegel; schaaldeel (hout)
slab floor plaatvloer
slaked lime gebluste kalk
slate (dak)lei
slate leidekken (ww)
slate hammer leidekkershamer
slate nail leinagel
slate(d) roof leiendak / leidak
slater leidekker
slater's iron slagschaar (i.v.m. dakbedekking)
slater's shoe leidekkersschoen
slating battens panlat (i.v.m. dakbedekking)
sledge hammer moker, voorhamer
sleeper moerbalk / moerbint / dwarsbalk
sleeper of stairs trapdorpel
sleepers spoorbiel(s) / dwarsligger (voor verrijdbare hijskraan)
sleeper wall balksteunende muur / vloerondersteunende muur / halfslachtige (bouw)muur / onderslagmuur
sleeve sleeve; bus huls / kous / mof (verbindingsstuk) / slof / ring / schuifmof (voor pijpverbinding) / islolatiekous
slice bar breekbeitel
slicing lathe afsteekbank
slick (chissel) (AE) brede afsteekbeitel
slider (compound) miter saw verstekzaagmachine
sliding door schuifdeur
sliding folding window schuifbaar vouwraam
sliding French window schuifpui
sliding (compound) miter saw verstekzaagmachine
sliding wall schuifwand
sliding window schuifraam
slip zijsluiting van leipan
slip joint verschuifbaar scharnier (van verstelbare tang)
slip-joint pliers verstelbare tang
slip ring sleepring (elektr.)
slip stone slijptol, slijpsteen
slit kier
slope afschot, talud
sloped turret geknikt torendak
sloping cornice opgaande geison (van Griekse tempel)
slot gleuf / sleuf
slotted screwdriver sleufschroevendraaier
slotting machine afsteekbank
sluice sluis; inlaatduiker / sluis
slush (ww) voegen (bouwkunde)
slype overdekte gang tussen kerk en pastorie
small vice / vise kleine bankschroef
smoke detector rookmelder
smoke discharge rookafvoervoorziening
smoke extract rookafvoer
smoke outlet rookafvoer
smooth egaliseren (van bouwgrond); glad maken; afvlakken (spanningsverschillen); opzoeten (van vijl)
smoother pleisterspaan (ook gebruikt bij het behangen)
smoothing egalisatie (van bouwgrond) ; gladmaking; afvlakking (van spanningsverschillen)
smoothing plane gladschaaf / vlakschaaf / blokschaaf
smoothing trowel pleisterspaan
snake ontstoppingsveer (loodgieterij)
snap lid klep (van contactdoos)
snap-off blade knife afbreekmesje
snap-off knife afbreekmesje
snow guard bracket sneeuwhaak (i.v.m. dakbedekking)
soak drenken
soakaway zinkput
soap klisklezoor
soap dish zeepbakje
soap dispenser zeepdispenser
Social Fund for the Building Industry Sociaal Fonds Bouwnijverheid
socket head inbus (m.b.t. schroefkop)
socket head wrench inbussleutel
socket outlet (plug point) box dubbele wandcontactdoos
socket spanner dopsleutel
socket tester (Amerikaanse) stopcontacttester
socket wrench dopsleutel
socle sokkel / voet(stuk) / plint
soffit soffiet (ondervlak van architraaf / kroonlijst / galerij enz.); binnenwand (van gewelf e.d.); dakbeschot
soffit board(s) bekistingvloer
softboard zachtboard
softwood naaldhout
soil grond
soil and waste stack afvoerpijp
soil compactor grondverdichter
soil improvement grondverbetering
soil pipe afvoerpijp
soil stack afvoerpijp
solar boiler zonneboiler
solar collector zonnecollector
solar energy zonne-energie
solar heater zonneboiler
solar house zonnewoning
solar panel zonnecollector
solder soldeerdraad
solder (ww) solderen
soldering apparatus soldeerapparaat
soldering fluid (flux) soldeervloeistof
soldering gun soldeerpistool
soldering iron soldeerbout
soldering stone salmiaksteen
soldier course steensrollaag
sole kesp (bouwkunde)
sole plate onderregel (van raam); funderingsplaat / grondplaat
solenoid valve elektromagnetische klep
solid newel spil
solid-newel staircase spiltrap
solid-web girder vollewandligger (van dak)
solid-web girder bridge brugconstructie met contactliggers
sound insulation geluidsisolatie / geluidwering
sound-absorbing material geluidabsorberend materiaal
souterrain idem (niet sousterrain)
space lug afstandhouder (tussen tegels)
spacer afstandhouder ( dekkingblokje) (tussen tegels)
spacing bracket leidingbeugel op holle basis (loodgieterij)
spacing lug afstandhouder (tussen tegels)
spade schep / schop / spade
spagnolet espagnolet
span overspanning (ook van brug)
spandrel boogvulling
spandrel wall muur als boogvulling
spandrel-braced arch bridge betonnen boogbrug
spandril boogvulling (bouw)
Spanish-tiled roof dak gedekt met monniken en nonnen
spanner boutsleutel
spatter dash vertinlaag
special suction unit speciale zuiger
specially adapted dwelling aangepaste woning
specialty... vak... / professioneel
specifications bestek (bouwterm)
specifications of paintwork basisverfbestek
spider kruissleutel
spigot tapkraan; pasring; slangpuntstuk; spie-eind (van buis of pijp)
spigot and socket coupling insteekkoppeling
spigot and socket joint mofverbinding
spigot core spiekern
spigot end spie-eind (van buis / pijp)
spigot joint sokverbinding
spike (grote) spijker
spindel bush spilbus (van boormachine)
spindle as; spindel (van kraan)
spindle top kruk (loodgieterij)
spiral spiraal (van pompschroevendraaier)
spiral drill schroefboormachine / spiraalboor
spiral staircase wenteltrap
spiral staircase (with open newels) wenteltrap
spiral staircase (with solid newels) spiltrap
spiral stairs spiltrap (gesloten); wenteltrap (open)
spire (kerk)toren / pinakel
spire ball bol (op torenspits)
spirit level waterpas
splay dagkant (b.v. van kathedraal)
spline groef; reepje hout
split split
split level split-level
split pin splitpen
split-level house split-level-woning
split-tiled roof dak gedekt met leipannen (platte pannen)
spoke shave spookschaaf
spoon bit lepelboor
spot welder puntlasmachine
spot welding puntlassen
spout uitloop / uitlaat (van kraan); kraan / pijp / buis / tuit.schenktuit / mondstuk; (overloop)goot; straal (vloeistof)
spray gun verfspuit / spuitpistool / verfpistool
spray gun (ww) spuitverven / verfspuiten / spuitlakken / spuiten
spray paint (zn) spuitlak / spuitverf
spray paint (ww) verfspuiten / spuitlakken / spuitverven / spuiten
spray unit spuitinstallatie
spraying het spuiten
spreader schoorlat / schanklat (in kozijn); (getande) lijmkam; spatel
spreader adjustment screw sproeikopinstelventiel (op verfpistool)
spring geboorte / voet (van boog / gewelf)
spring veer
spring bolt dagschoot (in slot)
spring clamp veerklem
spring toggle vleugel (van tuimelplug)
spring washer splitveer
springer geboorte / voet (van boog / gewelf); aanzetsteen
sprinkler system sprinklerinstallatie
sprocket piece schoor (van dak)
sprocket wheel aandrijftandwiel
sprung floor zwevende vloer
sprung strip metal insulation tochtstrip
spur voorsnijder (op boorkop)
square winkelhaak
square drive screwdriver schroevendraaier met vierzijdig heft
square edged timber gekantrecht hout
square head rivet (van tap) (bouwterm)
square-headed tip inbusstift (m.b.t. schroevendraaier)
square head plug plug (loodgieterij)
square iron vierkantsstaal
square-jawed adjustable spanner (verstelbare) moersleutel
square stock vierkantsstaal
square trowel pleisterspaan
squared board gekantrecht hout
squared timber gekantrecht bouwhout
squinch pendentief / hoekzwik
stabilising beam verstijvingsrib
stabilized soil gestabiliseerde grond
stacked shutter boards (lining boards) houtstapel
stack of boards (planks) houtopslag
stack of bricks steentas
stage platform
stain beits
stain kleurstof / verfstof
stain (ww) beitsen
stain (ww) verven; beitsen
stain remover vlekkenmiddel / vlekkenwater
stained glass kathedraalglas / gebrand glas / gebrandschilderd glas
stainless roestvrij
stainless steel roestvrij staal
stainproof vlekvrij
stair trap; trede
staircarpet traploper
staircase trap, trappenhuis
staircase bolt schroef in trap
staircheek trapboom
staircase lighting trapverlichting
staircase well trappenhuis
staircase window trappenhuisraam / trapraam
staircase-access flat portiekwoning
stairhead trapportaal
stairlift traplift
stair nosing trapneusprofiel
stairrod traproede
stairs trap
stair turret traptoren
stairway trap; trapgat
stairway fire exit noodtrap
stairwell trapgat, trappenhuis
stairwell opening trapgat
stairwire (dunne) traproede
stake tas (loodgieterij); piket
stalactite vault stalactietengewelf
stalk hoge schoorsteenpijp
stamped concrete stampbeton
stanch waterdicht maken
stanchion paal / stijl / staak / stut.stang
stanchion (ww) stutten / schoren
stand pipe standpijp (wasmachine)
standard staander (van steiger)
standard brick baksteen / metselsteen
standard ladder steigerladder
standard specifications referentiebestek
standard square normsteen
Stanley knife stanleymes
staple gun nietpistool
stapler hechtnietapparaat
staples nietjes
stapling (vast)nieten
stapling machine hechtnietapparaat
star screw kruiskopschroef
star screwdriver kruiskopschroevendraaier
stator stator (in slot)
staunch waterdicht maken
stay steun / stut / stijl
stay (ww) steunen / stutten / schoren
staying verankering
steam hammer stoomhamer
steam roller stoomwals
steam shovel grondgraafmachine
steam stripper behangafstomer
steam wallpaper stripper behangafstomer
steel staal
steel-bar reinforcement wapeningsstaven
steel bender (beton)vlechter
steel construction staalskeletbouw; stalen constructie
steel draw-in wire trekveer
steel erection staalconstructieplaatsen
steelfixer betonvlechter
steelfixer's pincer vlechttang
steel girders constructiestaal
steel glass cutter glassnijder met stalen wieltjes
steel lattice bridge stalen vakwerkbrug
steel-leg vice / vise bankschroef
steel rule rei / stalen meetlat
steel shears betonstaalschaar
steel tape rolmaat / rolbandmaat
steel-wheel glass cutter rolglassnijder
steel wire staaldraad
steeple kerktoren
steering cylinder stuurcilinder (bij zwaar materieel zoals een schraper)
stela stele (oudheid)
stellar vault stergewelf
stencil knife mesje voor het snijden van patronen
step trede (op trap(je))
step groove trapgroef
step stool keukenstoel / keukenknecht
stepladder (trap)leer / trap(je)
stepped houses verspringende rijtjeshuizen
stepped pyramid trappiramide
stepped tower traptoren
stepping stones tegelpad
stereobate stereobaat / onderbouw
sticking plaster hechtpleister
stiffener dwarsverstijving (b.v. van brug) / verstijvingsrib
stile boom (van ladder); standvink (van dak); stijl; deurpost
stile groove of sash vleugelstijl (van raam)
stile tongue of sash tongmakelaar (van raam)
stilson klemtang
stilted verhoogd
stilted arch verhoogde boog
stipple punteren (bouwterm)
stipple paint tamponeerverf
stippling puntering (bouw)
stippling brush tamponeerborstel
stippling paint tamponeerverf
stippling roller verfroller met patroon
stir mengen
stirrer mengapparaat
stirrup opgebogen wapeningsstaaf
stirrup (strap) balkanker
stockade pallisade (b.v. bij kasteel)
stock bit booromslag
stone natuursteen; steen
stone drill steenboor
stone flag plavuis
stone saw steenzaag
stone slab afdekplaat (van grafnis)
stone steps bordes
stop cock afsluiter / stopkraan
stop fillet spatklamp
stop valve stopkraan
stopper (rubber)dopje
stopping knife plamuurmes
storage bergruimte; opslag(ruimte)
storage box sorteerbak
storeroom bergruimte
storey bouwlaag / etage / verdieping / bouwlaag
storey height verdiepingshoogte
storey roof terrasdak
story zie storey
stove kachel
straightedge richtliniaal / haarliniaal / rei / waterpas
straight flight staircase steektrap
straight grinder rechte slijper
straight jaw rechte bek (van tang)
straight ladder enkele ladder
strainer zeef; inlaatrooster
strainer body filterlichaam (onder gootsteen)
strainer coupling filterkoppeling (loodgieterij)
strap klamp (bekisting)
S-trap sifon
strap wrench bandsleutel
street straat
street furniture straatmeubilair (lantaarnpalen / bankjes / afvalbakken enz.)
street lamp lantaarnpaal
street light lantaarnpaal
street light straatlantaarn
strep hinge (stift)geheng
stress crack spanningsscheur
stretcher strekse steen / streksteen (metselwerk); dwarshout
stretcher (face) strek
stretcher bond halfsteenverband / strekse verband (metselpatroon)
stretcher course streklaag / halfsteenslaag / halfsteenverband / strekse laag / strekse verband (metselwerk)
stretching bond halfsteensverband
stretching bond halfsteensverband (metselwerk)
stretching course strekkenlaag (metselwerk)
strickle off afreien
strike plate grondplaat (van slot)
striker aansteker (b.v. van soldeerlamp)
striking plate schootplaat (bouw)
string vooruitstekende lijst / uitstekende laag stenen; zie ook stringer
string course cordonlijst (in klassiek gebouw); vooruitstekende lijst / uitstekende laag stenen (metselwerk)
string course uitstekende laag stenen (metselwerk)
string line metselkoord, metseldraad
stringer (trap)boom; steunbalk / dwarsbalk langsverband (bouw); langsligger (van brug / spoor)
strip flooring plankenvloer
striplight tl-buis; tl-verlichting
strip of sheet metal weefselstrook (bij het behangen)
strip paint afbijten
stripper afbijtmiddel / afweekmiddel; stripper; kabelmes; behangafstomer
stripping knife plamuurmes
stripping pliers striptang
strip steel bandstaal
strip windows bovenlichten
structural structureel / structuur...; constructie...; bouwkundig
structural concrete constructiebeton
structural engineer bouwkundig ingenieur; constructeur
structural engineering bouwtechniek / civiele techniek / industriële bouw
structural fault constructiefout
structural material bouwstof
structural steel constructiestaal
structural steelwork skeletbouw
structural unit structuureenheid
structure bouw(wijze)
strut stempel; drukschoor (b.v. van dakspant); schoor voor stempel / afstandhouder (bekisting)
strutted collar beam roof structure dubbel hangspant
strutting stutwerk
stucco stucwerk, stuc
stucco (ww) pleisteren / stukadoren
stud nop; sierspijker; (sier)knopje / beslagnagel; stijl / plank (in pleisterwerk); stijl (van skelet); standvink (van dak)
stud tapbout
stud bolt schroefbout / tapbout / steunbout
stud extractor (schroeven)uitdraaier
stud gun schiethamer
stud nut tapmoer
stud wall vakwerkmuur
studio appartment / flat studio / eenkamerappartement
studio flat / apartment atelierwoning
stupa stoepa
style stijl / school / stroming / richting (bouwkunde)
stylobate stylobaat / zuilenstijl
sub-contractor onderaannemer
subfloor ondervloer / vloercontructie
subsidised building premie
subsidised owner-occupied housing premiekoopwoning
subsidy scheme for insulation measures isolatiesubsidieregeling
substructure onderbouw
suction pipe zuigleiding
summer (summer beam) hangende onderslagbalk (van dak)
sun blind markies ( zonnescherm)
sunken floor socket vloerinbouwdoos
sunken living room zitkuil
sun lounge glazen erker; serre
sun parlor glazen erker; serre
sun protection zonwering
sun roof dakterras
sun room serre
sun screen zonnescherm
sunshade markies ( zonnescherm)
sun terrace dakterras
supatap kraan met dubbele afsluiting
supercolumnar met zuilenrijen boven elkaar; boven een zuil(enreeks)
supercolumniation superpostitie van zuilen
superstructure bovenbouw
suppler tamponneerborstel
supplier toeleverancier
supply line / pipe toevoerleiding / gemeenteleiding (loodgieterij)
supply valve toevoerklep (wc)
support buitenmuur
support console
support (ww) (onder)steunen / stutten / dragen / schragen / ophouden
support(er) schoor / schaag / steun(stuk) / stut
supported housing for the elderly aanleunwoning
supporting beam draagbalk
supporting outer wall dragende buitenmuur
supporting wall dragende muur, wand
support strut stut / steunbalk
surbase lijst / (boven)rand (van sokkel)
surbased gedrukt (van boog)
surbased arch gedrukte boog / korfboog
surbased vault gedrukt gewelf / segmentgewelf
surface area oppervlakte van een ruimte
surface planer vlakbank; schaafmachine
surface-mounted opbouw... / wand...
surface-mounted socket wandcontactdoos
surform surform (soort rasp)
survey opname
surveyor's house directiekeet
suspended ceiling verlaagd plafond
suspender hanger (van brug)
suspension bridge hangbrug
suspension cable draagkabel
suspension frame ophangconstructie
suspension rope hangkoord
swage head zetkop (van klinknagel)
swan('s) neck verloopstuk (i.v.m. dakbedekking); inloopstuk (van regenpijp); zwanenhals / stankbocht
swarf krullen (van ijzer of metaal)
swimming pool zwembad
swing bridge draaibrug
switch schakelaar
switched socket (switch and socket) combinatie (schakelaar en wandcontactdoos met randaarde)
switch lock schakelaarvergrendeling (b.v. op elekrische boor)
swivel wartel
swivel base draaivoet
swivel head klemschroef
swivel lock draaivoetvergrendeling (van bankschroef)
swivel tap zwenkkraan (gevelkraan)
synthetic material kunststof
synthetic wallpaper synthetisch behang
systyle idem (soort zuilengang)
T- zie tee- ...
tabernacle tabernakelnis / baldakijn
tabernacled met gebeeldhouwde koepel / baldakijn
tabernacle-work houtsnijwerk / traceerwerk
table tafel; boortafel (kolomboormachine); kordonband / paneel
table extension tafeluitbreiding (zaagbank)
table-locking clamp tafelvergrendeling (kolomboormachine)
table saw tafelzaag / zaagbank
tablet paneel / kordonband
tablinum idem (bouwkunde)
tack nagel / kopspijker / kleine spijker
tack hammer nietpistool
tacker tacker
tackle takel
taenia lijst (tussen Dorische fries en architraaf)
tail maatlijn (i.v.m. dakbedekking)
tail aan één kant ingebalkt zijn
tail beam staartbalk
tailing inbalking
tail line smetlijn (i.v.m. dakbedekking)
tail piece verlengstuk (onder gootsteen); inbalking / ingelaten balk
talon talaan / talon; ojief
tambour tamboer (bouwkunde)
tamp heien; aanstampen(van beton)
tamped concrete beton
tamper (grond)stamper
tamping concrete stampbeton
tamping roller wals
tang angel (van troffel)
tank bottom valve tankbodemventiel (van oliestookinstallatie)
tank inlet vulopening (van oliestookinstallatie)
tap kraan; draadtap
tape rolbandmaat
taper washer ringspie
tapered file platte spitse vijl
tap washer kraanleertje
tap water leidingwater
tap wrench ringijzer
tar teer
tarass tras / tufsteen
tar brush bokkepoot
tar concrete teerbeton
tar mastic mastiek
target size streefmaat
tarras tras / tufsteen
teacher leermeester
tectonic tektonisch / bouwkundig / architectonisch
tectonics tektoniek / bouwkunde
tee T-stuk (loodgieterij); parapluvormig ornament boven stoepa / pagode
tee (bn) T- / T-vormig
tee-beam T-balk
tee-connection T-verbinding
tee-connector T-stuk (loodgieterij)
tee-head bolt hamerkopbout
tee-hinge kruishengsel; kruisgeheng
tee-iron T-staal
tee-join ravelen
tee-joined geraveld
tee-joint raveling; T-vormige las (elektr.); T-stuk (loodgieterij)
tee-junction joint T-stuk (loodgieterij)
telephone cable telefoonkabel
telescopic boom uitschuifbare giek (van kraanwagen)
temperature control termperatuurregeling; temperatuurregelaar (knop)
tempered glass voorgespannen glas
template buigvorm (loodgieterij); latei; sjabloon
temple tempel
temple tower tempeltoren
temporary employment agency koppelbaas
tenaille idem (vesting)
tender aanbesteding
tenderer aanbesteder
tenement house portiekwoning
tenon invalsponning / tand / tap
tenon (ww) opsluiten (bouw)
tenon and mortise pen en gat
tenon cutter penfrees
tenon cutter block pennenbeitelblok
tenon-davel joint pen-en-gatverbinding
tenoner penfrees / pennenbank
tenon head pennenkop
tenoning machine pennenbank
tenon joint penverbinding (hout)
tenon saw afzetzaag / rugzaag / kapzaag / toffelzaag (voor verstekbak)
tenon spindle penas
tented arch gordijnboog
terazzo floor terrazzovloer
terminal (top)bekroning (bouwkunde)
terminal klemschroefje (aan stekker); aansluitstrip (zekeringkast)
term of maintenance onderhoudstermijn
terms of reference programma van eisen
terrace terras
terrace door terrasdeur
terraced house rijtjeshuis
terraced tower traptoren
terrazzo terrazzo
terreplein idem (vesting)
test cube proefkubus (bouw)
test cubes proefkuben (betonbouw)
test lamp testlamp
tester testapparaat / meetapparaat
tester screwdriver spanningzoeker
texture textureren (oppervlaktestructuur aanbrengen)
thatch riet
thatched roof rieten dak
thatcher rietdekker
thermal bridge koudebrug
thermal insulating material thermisch isolatiemateriaal
thermal insulation warmte-isolatie
thermal mixer tap thermostatische mengkraan
thermocouple thermokoppel
thermocouple tube thermokoppelbuis
thermoplastic connector kroonsteentje
thermoplastic moisture-proof cable waterdichte kabel van kunststof
thermostat thermostaat
thermostatic valve regelkraan / regelknop (b.v. van radiator)
thick glass dubbeldik glas
thick lead pencil timmermanspotlood
thicknesser machine vandiktebank
T-hinge zie tee-hinge
thinner verdunner
thread schroefdraad
thread-cutting machine draadsnijmachine (loodgieterij)
threaded cap schroefplug (loodgieterij)
threaded joint schroefverbinding
threaded rod schroefdraad (van schroefbout)
threaded sleeve patentmoer (van knopslot)
threading key zoekpen (elektra)
three-core cable drie-aderig(e) snoer / kabel
three-phase circuit driefasenschakeling (elektra)
three-phase plug driepolige contactstop
three-pin plug / socket driepolige contactstop / wandcontactdoos (VS)
three-ply triplex
three-pole earthed socket driepolige wandcontactdoos
three-quarter brick drieklezoor
threshold dorpel, drempel
throat spanwijdte (b.v. van lijmtang)
through room doorzonkamer
through-stone bindsteen
thrust horizontale druk
thumb nut bekistingspanner
thumc screw moer (op bahco)
tie trekstang / trekstaaf (bouw); anker
tie (ww) verankeren / door dwarsbalken verbinden
tie beam zolderbalklaag
tie tube kort(e)ling (aan steiger)
tiebeam nokbalk (van (hout)skelet); trekbalk (van dakspant)
tied beam (with roadway) trekband (met brugdek)
ties hanenbalk (van dak); (AE) spoorbiel(s) / dwarsligger (voor verrijdbare hijskraan)
tile tegel; dakpan / pan; tichel (vloertegel); steen (plavuis); draineerbuis; tegula (op Griekse tempel)
tile (ww) betegelen / tegelzetten / met pannen dekken (van dak); draineren
tile board tegelbord
tile cilvert duikerbuis
tile clay panklei; tegelaarde
tile covering bekleding met tegels / tegels leggen
tile cutter tegelsnijder; tegelsnijmachine; dakpansnijder
tile-cutting machine tegelsnijmachine
tile decoration tegelbeschildering
tile design tegelbeschildering
tiled floor tegelvloer
tile drainage buisdrainage
tiled roof pannendak (i.v.m. dakbedekking)
tile floor tegelvloer
tile flooring tegelbevloering
tile hammer dakdekkershamer
tile kiln pannenbakkersoven
tile lath panlat
tile-making machine tegelmachine
tile-making press tegelpers
tile motif tegelbeschildering
tile pavement tegelbestrating
tile paving tegelbestrating
tiler dakdekker (pannen); tegelzetter
tile roof pannendak
tile roofing dakdekkingen
tilery pannenbakkerij; tegelwerk (bouw)
tile saw tegelzaag
tile works pannenbakkerij
tiling tegelwerk
tiling battens panlat (i.v.m. dakbedekking)
till keileem
tilting fillet klos (van dak)
tilting lath dubbele panlat
timber hout
timber beam houten ligger
timber dog kram
timber fence bouwschutting
timber flooring houten vloer
timber frame (hout)skelet
timber-framed houtskeletbouw
timber-framed construction vakwerkbouw
timber framework vakwerkbouw
timber framing vakwerkbouw
timbering betimmering
timber joint houtverbinding
timber wall houten buitenwand
tin tin
tin-lead solder soldeer
tin-lead solder wire soldeertin in draadvorm
tinner's shears blikschaar
tinner's snips blikschaar
tinner's socket vlakhamer (loodgieterij)
tin of paint verfblik / verfbus
tin plate blik
tin snips blikschaar
tip punt; zaagpunt
tip cart kipkar
tipper body bak (van dumptruck)
tipper truck dumptruck
tipping truck / wagon dumptruck
tissue holder toiletrolhouder
T-joint zie tee-joint
toe neus (van schaaf); punt (van zaag)
toggle bolt tuimelplug
toilet toilet
toilet bowl closetpot / wc-pot
toilet cistern stortbak
toilet pan closetpot / wc-pot
toilet teats wc-bril / toiletzitting
tomb recess grafnis
tongs tang
tongue and groove messing en groef (houtsoort)
tongue and groove joint messing-en-groefverbinding
tongue-and-groove parquet lamelparket
tool (stuk) gereedschap
toolbag gereedschapstas
toolbelt gereedschapshouder / gereedschapsriem
tool box gereedschapskist
tool cabinet gereedschapskast
tool case gereedschapskoffer
tool cupboard gereedschapskast
tool holder beitelhouder (van bovenfrees)
tool kit gereedschapsset
tool kit / set gereedschapset
tool rack geredschapspaneel / gereedschapsrek
tools gereedschap(en)
tool shed gereedschapsberging
tooth tand (aan graafarm); zaagtand
toothed getand
toothed jaw getande bek (van tang)
toothed lath boeiboord (i.v.m. dakbedekking)
toothing getande rand / tanding
top flange bovenflens
top layer afwerkvloer
top rail bovenregel (van deur)
top rail of sash bovenregelvleugel (van raam)
top step weitrede ( weistuk)
topping out ceremony pannenbier/mei (als hoogste punt is bereikt)
topstone topsteen / deksteen / sluitsteen
torch zaklantaarn
tore torus (bouwkunde)
Torsteel torstaal
torus torus (halfcirkelvormig profiel) (bouwkunde)
Torx drive kruiskopschroevendraaier
Torx screw torxschroef (merknaam) (vermoedelijk kruiskopschroef) (?)
Torx screwdriver torxschroevendraaier (merknaam) (kruiskop)
total building cost(s) bouwsom
tower mast (van hijskraan); toren; pyloon (van brug)
tower block flatgebouw / torenflat
tower crane (verrijdbare) torenkraan / bouwkraan
tower mast mast (van hijskraan)
tower of the crane toren van hijskraan
tower platform torenterras (kasteel)
tower roof torendak
tower slewing crane verrijdbare torenkraan
town planner stedebouwkundige
town planning stadsplanning
trabeate met architraven / bovendorpels
tracery tracering / traceerwerk / maaswerk
tracery tracering / traceerwerk / masswerk
tracery window maaswerkvenster
tracing wheel radeerwieltje (bij schilderwerk)
track rups (op bulldozer)
track idler voorwiel (van bulldozer)
track roller frame rollerwagen (van bulldozer)
tracklaying tractor rupstractor
traditional building traditionele bouw
trammel staafpasser (loodgieterij)
trammels stokpasser
transept transept / kruisbeuk / dwarsbeuk / dwarsschip
transept spire transepttoren
transfer beam / girder draagbalk
transformer transformator
transition fitting overgangskoppeling (loodgieterij)
transom window bovenlicht
transport concrete transportbeton
transverse arch gordelboog
trap waterslot (wc); sifon / zwanenhals(sifon) / stankbocht
trap coupling koppeling
trapdoor (val)luik
trass tras / tufsteen
trave dwarsbalk / kruisbalk / trabes
travelling crab loopkat (aan hijskraan)
traverse arch gordelboog
traverse rod looprail
tread aantrede / (trap)trede
tree column hoofdkolom
tree guard boombescherming
trefoil driepas (bouwkunde)
trefoil arch driepasboog / klaverbladboog
trestle schraag
trestle rope dakstoeltouw (i.v.m. dakbedekking)
triangular base-plate sander driehoekschuurmachine
triclinium idem (eetkamer in Romeins huis)
triforium idem (bouwkunde)
trigger trekker (b.v. op verfpistool)
trigger switch trekkerschakelaar
triglyph triglief (in Dorische fries)
trim roller kleine verfroller voor kleine of moeilijk bereikbare vlakken
trim router kantenfrees
trimmed board gekantrecht hout
trimmer raveelbalk (dak); trimmer / weerstandsregelaar (elektra); snijapparaat voor naden (bij het behangen)
trimmer raveelbalk / raveling
trimmer joist raveelbalk
trimmer joist raveelbalk
trimming joint raveling
trimming knife randsnijmes
tringle lijstje (bouwkunde)
trip lever hefboom
triumphal arch triomfboog
trolley (loop)kat (hijskraan); flessenwagen (met gasflessen b.v. bij laswerk)
trough gewelfkap
trough gutter bakgoot (i.v.m. dakbedekking)
trough vault troggewelf
trowel troffel
truck (AE) onderstel (van hijskraan); truck / vrachtwagen
truck crane kraanwagen
truck mixer truckmixer / agitator (voor vervoer betonspecie)
trunk (zuil)schacht
truss (ge)bint / dakstoel / dakkap / spant / kap(gebint); bruggenbint; spant / ligger / balk / draagsteen / console
truss (ww) verankeren / versterken / ondersteunen
truss bridge vakwerkbrug
trussed arch vakwerkboog
trussed arch bridge stalen vakwerkboogbrug
truss element vakwerkstaaf
truss joint vakwerkknoop (op brug)
trussed-rafter roof steekspant
trusspost standvink (van dak)
try square winkelhaak (schrijfhaak)
tube buis / pijp
tube flaring tool pijpklemunit (loodgieterij)
tubular lock knopslot
tubular steel scaffold (scaffolding) stalen steiger
tuck-pointing ouvoegen opvullen met nieuwe specie
Tudor tudor... / in tudorstijl
Tudor arch tudorboog
Tudoresque tudor... / in tudorstijl
Tudor style tudorstijl
tufa tuf
tuff tuf(steen) (steensoort)
tuffcrete tufsteenbeton
tuffstone tufsteen (stuk steen)
tumbler tuimelaar (in slot)
tumbler spring tuimelaarveer
tungsten wolfraam
tungsten carbide wolfraamcarbide
tungsten carbide tool hardmetaalgereedschap
tungsten halogen bulb halogeenlamp
tungstic steel wolfraamstaal
tunnel vault tongewelf
turf graszode / plag; gras(veld) / grasmat / zode
turning handle handkruk (van handboor)
turntable draaikrans (van brug); draaikrans (b.v. van graafwerktuig)
turpentine terpentijn
turret toren(tje)
twin columns gekoppelde zuil (in b.v. kerk)
twist bit spiraalboor
twist drill (bit) spiraalboor
two bedroom house driekamerwoning
two-core cable / flex tweeaderig(e) snoer / kabel
two-handed saw trekzaag
two houses with shared facilities duo-woning
two-piece spacing clip pijpbeugel met afstandhouder (loodgieterij)
two-pipe system tweepijpssysteem (loodgieterij)
tying verankering
tympan timpaan / fronton
tympanum timpaan / fronton
U-bend U-vorm (loodgieterij)
unauthorised building illegale bebouwing
under tile non (i.v.m. dakbedekking)
underfloor mounting vloerinstallatie (elektra)
underfloor sockets vloerinstallatie (elektra)
underground ondergrondse / metro
under-ridge tile onderpan (i.v.m. dakbedekking)
undressed timber ronde stam
unedged timber ongekantrecht hout
union tweedelige koppeling (loodgieterij)
universal cutter ledermes
universal test meter universeelmeter (elektra)
unpointed niet gevoegd (i.v.m. stenen muur)
unscrew losschroeven
unslaked lime ongebluste kalk
unsubsidised building ongesubsidieerde bouw
unsquared plank (board) niet-gekantrechte hout (hout met wa(a)nkanten)
unstrutted roof structure sporenkap
untempered slecht gemengd (van specie)
untrimmed plank (board) niet-gekantrecht hout (hout met wa(a)nkanten)
upkeep onderhoud
upper chord bovenligger (van dak)
upper edge board kantplank
upper floor bovenverdieping (eerste verdieping)
upright member staander; stempel
upset stuiken
upstairs apartment bovenhuis
upstairs flat bovenhuis
urban plan structuurplan
urban renewal stadsvernieuwing
urinal urinoir
user gebruiker
utility knife hobbymesje
utility knife blade blad van hobbymesje
utility room wasruimte
valley kil(goot) (van dak)
valley gutter kilgoot (van dak)
valley rafter kilkeper (van dak)
valve klep; afsluiter
valve seat tankklepzitting (wc); klepzitting (kraan)
valve seat wrench gehoekte sleutel
vanity cabinet toiletkast
vapour barrier vochtscherm
varnish vernis / lak(laag)
varnish (ww) vernissen / lakken / een vernislaag aanbrengen
varnishing het lakken
vault gewelf / overwelfsel / boog; grafkelder; wijnkelder; kerker; ondergrondse opbergplaats / bewaarplaats
vault (ww) overwelven / overspannen; van bogen voorzien / in de vorm van een gewelf bouwen
vaulted boog... / gewelfd
vaulted bridge boogbrug
vaulting gewelven / overwelfsel / gewelf
veneer fineer; bekleding (m.b.t. metselwerk)
veneering saw fineerzaag
Venetian blind jaloezie
vent hole luchtgat
ventiduct luchtkanaal / luchtkoker
ventilating circuit ventilatiesysteem
ventilating tile ventilatiepan (op dak)
ventilation ventilatie
veranda(h) veranda
verge overstekende dakrand / overstek; schacht (van zuil)
verge-board gevellijst / windveer
verge with bargeboards dakrand met windveren
vermiculation wormvormige strepen (als ornament)
vernacular in lokale stijl (van bouwwerk)
vernier cal(l)iper gauge schuifmaat
vernier depth gauge diepteschuifmaat
vernier gauge schuifmaat
Versailles parquet Versaillesparket
vertical frame saw raamzaagmachine
vertical leg verticaal been (van stalen balk)
vertical member staander
vertical pipe standpijp (regenpijp)
vertical pivoting window wentelraam
vestibule idem (b.v. in Romeins huis)
vestry sacristie
viaduct viaduct
vibrated concrete schokbeton
vibrating cylinder trilnaald (van trilapparaat)
vibrating head trilnaald (van trilapparaat)
vibrating poker trilnaald (van trilapparaat)
vice bankschroef
vice / vise handschroef / (kleine) bankschroef)
vice / vise (ww) vastzetten (in bankschroef)
vice-grip wrench klemtang
view from above bovenaanzicht
vinyl insulation vinylisolatie
vise zie vice
Vitruvian scroll lopendehondmotief (Grieks)
V-joint visbek
volt volt
voltage voltage
voltage tester spanningzoeker
volute volute / voluut / krulversiering (van Ionisch kapiteel)
volute cushion voluutkussen (Griekse tempel)
voluted met voluten / krulversiering
voussoir boogsteen / gewelfsteen
waferboard spaanderplaat
waffle slab cassettevloer
wainscot beschieten
walk-in wardrobe kleerkast
walkway trottoir (stoep)
wall muur
wall chaser muurgroefzaag
wallcovering muurbekleding / wandbekleding
wall-grid muurrooster
wall grille muurrooster
wall hanger balkanker
wall joist muurdragende balk
wall outlet wandcontactdoos
wall paint muurverf
wall partition tussenwand
wall plate muurplaat; strijkbalk; onderslagbalk
wall plug stekker / wandcontact; muurplug (in boorgat)
wall rendering pleisteren
wall rosette wandrozet
wall screw steenschroef
wall socket wandcontactdoos
wall socket plug point wandcontactdoos
wall stack section zijstuksectie (verwarmingssysteem)
wall string (er) binnenboom (van trap)
wall stud stijl (van fundering)
wall tie muuranker / spouwanker
wall tie spouwanker
wall ventilator luchtrooster
wallpaper behang
wallpaper-cutting board spaan waarlangs behang wordt afgesneden
wallpaper paste behangselplak / behangerslijm
wallpaper steamer behangafstomer
wallpaper stripper behangafstomer
wallpaperhanger behanger
wallpaperhanger's brush behangersborstel
wallpaperhanger's scissors behangersschaar
wallpaperhanging brush behangersborstel
wallpapering behangen
wallpaper-stripping liquid afweekmiddel
wallpaper-stripping machine (behang)afstoomaaparaat
wallplaster stucwerk
wall-to-wall carpet(ing) vaste vloerbedekking
wane (waney edge) wa(a)nkant (van hout)
wardrobe kleerkast
warm air outlet heteluchtrooster
warm water heater warmwatertoestel (geiser of boiler)
warped scheluw
wash basin wastafel
washboard plint; harpstuk (van trap)
washer borgring; steelpakking (kraan); leertje (kraan); (spijker)dop
wash in inwassen
washing line hook waslijnhaak
washroom wasruimte / waslokaal; badkamer; toilet (AE, euf.)
waste disposal unit huisvuilverkleiner / afvalverwerker
waste pipe / stack afvoer(pijp / buis); klemafvoer
waste tee connector T-stuk (loodgieterij)
watchmaker's screwdriver horloge(makers)schroevendraaier
watchtower wachttoren (burcht / kasteel / vesting)
water (supply) system waterleidingnet
water appliance watertoestel
water film waterfilm / waterlaag
water gauge / gage waterdrukmeter
water heater boiler
water heater warmwatertoestel (geiser of boiler)
water inlet watertoevoer / waterinlaat (b.v. van kraan)
water level waterpas; waterpeil / waterhoogte; waterstand (van zee / rivier); waterspiegel
water main waterleiding
water meter watermeter
waterproof waterdicht; watervast (b.v. van verf); regendicht
waterproof agent waterdichtend middel
waterproof cement kitmiddel
waterproof mortar waterdichte mortel
waterproofer waterdichtend middel
waterproofing waterdichte laag
waterproofing waterdichtmaking
waterproofing layer waterdichte laag
water pump waterpomp
waterpump plier(s) waterpomptang
water service pipe aftappijp (loodgieterij)
water supply drinkwaterinstallatie; waterleiding; watertoevoer
water tap waterkraan
watt watt
wax seal closetsok
wearproof slijtvast
weather laten aflopen (b.v. van dak / kozijn); elkaar laten overlappen (b.v. van pannen / planken); verweren
weatherboard (ww) potdekselen (van buitenmuren, met elkaar overlappende planken)
weather contact / cross kortsluiting (door nat weer)
weathered oak namaakoud eikenhout
weathering lekdorpel (van raam) / aflopend vlak (ter afwatering)
weather moulding druiplijst / kranslijst / vensterkap; (lood)slab
weatherproof weerbestendig / waterdicht / winddicht
weatherproof (ww) weerbestendig maken
weather stain weervlek / verweerde plek
weather-stained door het weer aangetast / verkleurd / met weervlekken / verweerd
weather strip(ping) tochtstrip / tochtlat / tochtband
weather tight weervast / weerbestendig
weather tiles elkaar overlappende dakpannen
weather vane windwijzer
weatherworn verweerd
web gewelfkap / gewelfkluis
wedge keg / wig; spie (timmerwerk en betonbouw)
wedge bolt keilbout
wedge-shaped step betonnen treden
wedge stone archivolt (soort boog)
weekend house weekendhuis (vakantiehuisje)
weep hole open (stoot)voeg / draineeropening / muurrooster (in metselwerk)
weld lassen
weld bed lasbed
welded gelast
welder lasser
welder's goggles lasbril
weld gauge hoeklasmeter
welding lassen
welding bench lastafel
welding curtain lassscherm
welding glove lashandschoen
welding helmet laskap
welding lead laskabel
welding mask laskap
welding rod lasstaaf
welding table lastafel
welding torch lastoorts
welding transformer lastransformator (loodgieterij)
well trapgat
well drain zinkput
wetstone schuursteen
wheel tractor wieltractor
wheelbarrow kruiwagen
whet iron wetstaal
whetstone slijpsteen / wetsteen
white spirit terpentine
whole-brick wall steensmuur
whorl voluut (van wijnranken / bladeren) (bouwkunde)
width (at right angles to the gutter) baan loodrecht op dakgoot
width (parallel to the gutter) baan evenwijdig aan goot
winch lier
wind load windbelasting (van gebouw)
winding staircase (with open newels) wenteltrap
winding staircase (with solid newels) spiltrap
window raam / venster / ruit; (bij uitbr.) raamlijst / kozijn
window (ww) van een raam / ramen voorzien
window breast borstwering
window frame (raam)kozijn / raamlijst
window furniture raambeslag
window glass vensterglas
window head raamlatei / (raam)bovendorpel / rollaag boven kozijn
window jamb zijstijl van raam
window ledge vensterbank / raamkozijn / raamdorpel
windowless vensterloos / zonder ramen
window lintel bovendorpel
window mullion raamstijl
window opening raamopening
windowpane (venster)ruit
window shade (over)gordijn (i.h.b. rolgordijn)
window shutter (venster)luik / blind
window sill raamdorpel / vensterbank / raamkozijn
windtight winddicht
wing vleugel / zijstuk
wing nut vleugelmoer
wing pallet vleugelpallet
wire draad, ijzerdraad
wire brush staalborstel
wire cutter draadknipper
wire detector leidingzoeker
wire glass draadglas
wire mesh draadgaas / (metaal)gaas
wire nail spijker (draadnagel)
wire nut lasdop
wire stripper and cutter draadstriptang
wire strippers striptang / draadstripper / afstripper
wire wheel brush komstaaldraadborstel
wired glass draadglas
wiring bedrading
wood hout
wood against the grain kopshout
wood-based op houtbasis
wood bit houtboor
woodblock paving houtblokjesvloer
wood carving houtsnijwerk
wood cement houtcement
wood chip houtspaan / houtspaander
wood chip paper rauhfaser(behang)
wood chisel houtbeitel
wood covering houtbekleding
wood cutter houtfrees
wood drill houtboor
wood dust houtmeel / fijn zaagsel
wooden ... houten ... / van hout
wooden beam houten balk
wooden dowel houten nagel
wooden floor houten vloer / plankenvloer
wooden frame houtskelet
wooden frame construction houtskeletconstructie
wooden hammer houten hamer
wooden joint houtlas / houtverbinding
wooden lath houten lat
wooden lattice houten rasterwerk
wooden nail toognagel
wooden partition houten betimmering
wooden peg houten nagel
wooden plank floor plankenvloer
wooden ratchet stellat
wooden roof houten dak
wooden screw thread houtdraad
wooden stake piketpaal
wooden steps and balustrade houten zoldertrap
wooden structure houtconstructie
wooden truss houten spant
wooden wares houtwaren
woodfibre houtvezel
woodfibre board spaanplaat
woodfibre building board houtvezelbord
woodfibre concrete houtvezelbeton
wood file houtvijl
wood filler houtkit
wood float schuurbord
wood flooring houten vloer; parket
wood flooring type parketvloerpatroon
wood flour houtmeel / fijn zaagsel
wood fore-plane rijschaaf / voorloper
wood fretter houtworm
wood fungus houtzwam
wood glue houtlijm
wood grain houtnerf
wood impregnation houtimpregnatie
wood joint houtlas / houtverbinding
wood lagging houtbedekking / houtbekleding
wood laminate lamel (strook van parketvloer)
wood lathe houtdraaibank
wood lining houtbedekking
wood louse houtluis
wood mordant houtbeits
wood mosaic parket
wood mosaic floor parketvloer
wood moulding houtprofiel
wood oil houtolie
wood panel houten paneel
wood panel floor parketvloer
wood pile houtmijt
wood preservation (treatment) houtconservering
wood preservative / wood preserving agent houtconserveermiddel
wood processing houtverwerking
wood pulp paper papierbehang
wood rasp houtrasp
wood-removing verspaning
wood resin houthars
wood roll roeflat
wood rot molm / houtbederf / houtrot
Woodruff key schijfspie / Woodruff-spie
wood sample houtmonster
wood saw houtzaag
wood screw houtschroef
wood screw cutting machine houtdraadsnijmachine
wood shavings houtkrullen
wood size houtafmeting
wood species houtsoort(en)
wood stain houtbeits; houtkleur (na het beitsen)
woodstone houtsteen
woodstrip flooring verspringend (parketvloerpatroon)
wood structure hout(vezel)structuur
wood sugar xylose
wood tar houtteer
wood tin houttin
wood turning lathe houtdraaibank
wood turnings houtdraaiwerk
woodware houtwaren
woodwasp houtwesp
wood with long fibres lang hout
wood with short fibres kort hout
woodwool houtwol
woodwool cement houtwolcement
woodwool cement slab houtwolcementplaat
woodwool cord houtwolkoord
woodwool fibre houtwolvezel
woodwork houtwerk; houtbewerking; aftimmering
woodworker's glue houtlijm
wood working houtbewerking
woodworking adhesive houtlijm
woodworking machine houtbewerkingsmachine
woodworm houtworm
woody tissue houtweefsel
work werk
work area werkterrein
work platform werksteiger
workability bewerkbaarheid / verwerkbaarheid (b.v. van cement); uitvoerbaarheid
workbench werkbank
working drawing werktekening
working gloves werkhandschoenen
working on the side beunhazerij
working on the sly beunhazerij
working platform werksteiger
working pressure gauge werkdrukmeter
workmate idem
workshop werkplaats
worktop werkblad
woven deck / decking gevlochten brugdek
wreath wrongstuk (van bordes)
wreath piece kuipstuk (van trap)
wreathed string kuipstuk (van trap)
wrench sleutel
wrought-iron craftsman staalbouwbankwerker
Yankee screwdriver pompschroevendraaier
yard drainage buitenriolering
Y-branch Y-verloop (loodgieterij)
yoke wartelbalk (bekisting)
zax leidekkershamer
zero voltage nulspanning
zero-slump concrete beton met zetmaat nul
zero-volt point nulvoltspunt
ziggurat ziggurat
zinc zink
zinc roof zinken dak
zoning plan / scheme bestemmingsplan
Z-shaped beam Z-profiel (bouw)