terug naar de Taalvlinder

militaire termen - luchtmacht

a   b  c  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

0 G (zero G) gewichtloos
1 by 1 slechte ontvangst (m.b.t. radioverkeer)
5 by 5 luid en duidelijk (i.v.m. ontvangst)
1179 testvlucht
A
A Alpha
AA-battery luchtdoelgeschut/luchtafweer(geschut)/luchtafweerbatterij
AA-defence luchtafweer
AA-gun luchtafweer(geschut)/luchtdoelkanon
abandoned take-off afgebroken start
abbreviated plain language verkorte verstaanbare taal
ABC air travel atlas idem
ABC/OAG World Airways Guide idem
ABC-weapons (atomic, biological and chemical weapons) NBC-wapens
abeam dwars van …
abeam of ... dwars van ...
ab initio (letterlijk vanaf het begin) ab initio-training/elementaire vliegopleiding/basistraining
A-bom (atom bomb) atoombom
abort afgebroken vlucht/missie/start
abort (ww) afbreken (b.v.van missie of start)
aborted take-off afgebroken start
above aeordrome elevation terreinhoogte (t.o.v. vliegveld)
above aerodrome level boven luchtvaartterreinniveau ((vlieg)hoogte t.o.v. vliegveld)
above ground level boven maaiveld (vlieghoogte (t.o.v. de grond))
above mean sea level boven gemiddeld zeeniveau
above sea level boven zeeniveau
above the weather boven het weer (oftewel boven de wolken)
abbreviated PAPI vereenvoudigde PAPI
abbreviated visual approach slope indicator system vereenvoudigde daalhoekindicator voor de visuele nadering
absent without official leave afwezig zonder verlof (deserteren)
absolute altitude absolute hoogte
absolute ceiling maximaal plafond
accelerated stall plotseling liftverlies
accelerate-stop distance noodstopafstand
accelerate-stop distance available beschikbare afstand t.b.v. afgebroken start (beschikbare noodstopafstand)
acceleration acceleratie/versnelling
accelerometer versnellingsmeter
accept/accepted aanvaarden; aanvaard
acceptance aanvaarding
accessory gearbox tandwielkast
access road toegangsweg (naar luchthaven)
accident ongeluk
accident data recorder zwarte doos/vluchtrecorder
accident report ongevallenrapport
accumulator accu/accumulator; hydraulisch reservoir
ace aas (vlieger die vijf of meer vijandelijke vliegtuigen heeft neergehaald)
AC (alternating current) wisselstroom
AC failure elektrische storing
ack-ack luchtdoelgeschut/luchtafweer(geschut)
acknowledge bevestig; bevestigen
acknowledged bevestigd (evt. begrepen)
acoustic environment akoestisch milieu (i.v.m geluidsoverlast)
acoustic station akoestisch station
activate activeren
activated geactiveerd
active control system actief besturingssystem of ABS/ACS
active homing actief/zelfstandig doelzoeken(d)
activity druk vlieggebied
actual time of arrival werkelijke aankomsttijd
actual time of departure werkelijke vertrektijd
actual time overhead daadwerkelijk gevlogen tijd
actuate aandrijven
actuation system aandrijfsysteem
actuator aandrijver/werkcilinder; aandrijving (van raket)
adjustable pitch mechanism verstelbare-spoedmechanisme
admissable damage toelaatbare schade
advanced medium range air to air missile AMRAAM-raket/geavanceerde lucht-luchtraket voor de middellange afstand
advanced purchase excursion ticket zie APEX
advanced synthetic aperture radar system synthetische apertuurradar
advanced trainer lesvliegtuig voor gevorderden
advisory area adviesgebied
advisory service adviesservice
aerial acrobatics stunts/stuntvliegen
aerial activity vliegverkeer
aerial advertizing luchtreclame
aerial bomb vliegtuigbom
aerial bombardment luchtaanval/luchtbombardement
aerial camera luchtcamera
aerial competition vliegwedstrijd
aerial corridor luchtcorridor
aerial fighting luchtduel/luchtgevecht
aerial mining mijnenleggen vanuit de lucht (meestal volstaat 'mijnenleggen')
aerial patrol duty patrouilletaak
aerial photo(graph) luchtfoto
aerial photographer luchtfotograaf
aerial photography luchtfotografie
aerial picture luchtfoto
aerial reconnaissance fotoverkenning
aerial reconnaissance aircraft fotoverkenner
aerial refuelling tanken in de lucht
aerial shot luchtfoto
aerial sport vliegsport
aerial squadron luchtmachtsquadron
aerial survey(ing) luchtkartering
aerial tanker tanker(vliegtuig)
aerial torpedo luchttorpedo
aerial transport luchttransport; transportvliegtuig
aerial vibration luchttrilling
aerial view overzicht vanuit de lucht
aerial war(fare) luchtoorlog
aerobatic aircraft stuntvliegtuig
aerobatic flight stuntvliegen
aerobativ manoeuvres stuntvliegen
aerobatics stunts/kunstvliegen
aerodrome luchtvaartterrein/vliegveld/(kleine)luchthaven
aerodrome beacon luchtvaartterreinbaken
aerodrome circuit procedure circuitprocedure (bij landingen)
aerodrome control (plaatselijke) verkeersleiding
aerodrome controller verkeersleider
aerodrome control radar verkeersleidingsradar
aerodrome control tower de verkeerstoren/de toren
aerodrome elevation luchtvaartterreinniveau
aerodrome facilities luchthavenfaciliteiten
aerodrome fire service luchthavenbrandweer
aerodrome (flight) information service (luchtvaartterrein)vluchtinformatiedienst
aerodrome (flight) information zone luchtvaartterreininformatiegebied
aerodrome forecast luchtvaartterreinweersverwachting
aerodrome information service luchtvaartterreininformatiedienst
aerodrome information zone luchtvaartterreininformatiegebied
aerodrome infrastructure luchthaveninfrastructuur
aerodrome level luchtvaarterreinniveau
aerodrome manager havenmeester
aerodrome movement areas verkeersruimten op de luchthaven
aerodrome obstacle chart luchtvaartterreinhinderniskaart
aerodrome reference point luchtvaartterreinmeetpunt
aerodrome surface movement indicator vliegveldobstakelradar
aerodrome taxi circuit taxibaanstelsel/rolbaanstelsel
aerodrome traffic zone luchtvaartterreinverkeersgebied
aerodynamic rudder caging aërodynamische roerblokkering
aerodynamics aërodynamica
aero-engine vliegtuigmotor
aerofoil draagvlak (vleugel, kielvlak, staart enz.)
aeromechanics aëromechanica
aeromedicine luchtvaartgeneeskunde
aerometer luchtmeter
aeronaut luchtvaarder
aeronautic(al) aëronautisch/luchtvaartkundig
aeronautical chart luchtvaartkaart
aeronautical engineer vliegtuigbouwkundig ingenieur
aeronautical fixed service vaste dienst voor de luchtvaart
aeronautical fixed telecommunication network vast telecommunicatienetwerk voor de luchtvaart
aeronautical ground light luchtvaartgrondlicht
aeronautical information circular informatiecirculaire voor de luchtvaart
aeronautical information manual/publication luchtvaartgids
aeronautical information regulation and control systeem ter regulering en verspreiding van luchtvaartinlichtingen
aeronautical information service(s) luchtvaartinlichtingendienst(en)
aeronautical map luchtvaartkaart
aeronautical meteorological code luchtvaartmeteorologische code
aeronautical mobil service mobiele dienst van de luchtvaart
aeronautical mobil satellite service luchtvaartmobiele satellietservice
aeronautical telecommunication network luchtvaarttelecommunicatienetwerk
aeronautics aëronautica/luchtvaart(kunde)
aeroplane vliegtuig
aeroplane aerial vliegtuigantenne
aeroplane antenna vliegtuigantenne
aeroplane competition vliegwedstrijd
aeroplane connection vliegverbinding
aeroplane disaster vliegramp
aeroplane hijacker vliegtuigkaper
aeroplane seat vliegtuigstoel
aeroplane ticket vliegticket
aeroplane tow launch sleepstart (zweefvliegen)
aerospace lucht- en ruimtevaart
aerospace engineering luchtvaart- en ruimtevaartechniek
aerospace vehicle combinatie van luchtvaartuig en ruimtevaartuig
aerostat aërostaat (luchtballon of luchtschip)
aerostatic aërostatisch
aerostatics aërostatica
aerothermodynamic duct stuwstraalmotor
aerotire vliegtuigband
aerotow (launch) sleepstart (zweefvliegtuigen)
aerotow cable sleepkabel (zweefvliegen)
AFIS operator AFIS-operator
aft achter.../achterin/in de staart
afterburner naverbrander
afterburner climb klim/stijgvlucht met naverbrander
afterburner exhaust nozzle
of the engine naverbranderuitlaat
afterburning naverbranding
afterburning climb klim/stijgvlucht met naverbrander
afternoon flight middagvlucht
aft fan jet aft-fanmotor
aft swept wing achterwaartse pijlvleugel
aggressive weapons aanvalswapens
agile wendbaar (van vliegtuig)
aileron rolroer
aileron actuator rolroeraandrijving/rolroerwerkcilinder
aileron angle rolroerhoek
aileron chord rolroerkoorde
aileron control rolroerbediening
aileron cut-out rolroeruitsparing
aileron deflection rolroeruitslag
aileron drag six adverse yaw haakeffect (zweefvliegen)
aileron reversal rolroereffectomkering
aileron slot rolroerspleet
aiming point richtpunt
air accident vliegtuigongeluk/luchtvaartongeval
air ace aas (vlieger die (meer dan) vijf vijandelijkse toestellen
heeft neergeschoten)
air admission luchttoevoer naar de motor
air alert luchtalarm
air ambulance ambulancevliegtuig; gipsvlucht
air-and-space museum lucht- en ruimtevaartmuseum
Air Arm luchtmacht
air army luchtleger
air assault luchtaanval (meestal door para's of luchtmobiele troepen)
air-atomic met kernraketten
air attack luchtaanval
air balloon luchtballon
air base luchtmachtbasis; vliegkamp (marine); vliegbasis (algemeen)
air batalion luchtbataljon
air battle luchtslag; luchtgevecht
airbill luchtvrachtbrief
air bleed luchtaftap
airborne in de lucht/los/per vliegtuig
airborne assault luchtaanval
airborne attack luchtaanval/lucht(landings)offensief
airborne collision avoidance system antibotsingsysteem
airborne detachments para's/paratroepen
airborne division para's/parartroepen/luchtmachtdivisie
airborne early warning boordradar/luchtradar; vliegend radarstation
airborne force para's/paratroepen
airborne infantry luchtinfanterie
airborne integrated data sytem gelinkte boordcomputers
airborne interception vliegtuigradar
airborne invasion para-aanval/luchtlandingsinvasie/luchtmobiele aanval
airborne landing dropping (van para's)/luchtlanding
airborne noise geluid in de lucht
airborne operation luchtoperatie/luchtlandingsactie
airborne radar boordradar
airborne reconnaissance luchtverkenning
airborne sonar vliegtuigsonar
Airborne Special Operations de luchtmobiele brigade (VS)
airborne target luchtdoel
airborne time vliegtijd
airborne troops para's/paratroepen/luchtlandingstroepen
airborne unit para's/paratroepen
airborne warning and control system AWACS
airborne weather radar weerradar
air boss luchtverkeersleider
airbrake remklep
airbrake handle remklephendel
airbrake lever remklephendel
airbrakes fully extended vol kleppen
air bridge aviobrug/slurf (op luchthaven)
air broker airbroker
air burst explosie in de lucht (van bom of granaat)
airbus airbus
air campaign luchtoffensief
air cargo luchtvracht
air cargo rates luchtvrachttarieven
air carrier (luchtwaardig bevonden) vliegtuig; luchtvaartmaatschappij/vliegmaatschappij
air cav(alry) legereenheid die per vliegtuig wordt vervoerd
Air Chief Marshal generaal (maarschalk bij de RAF)
air circulation luchtcirculatie
air combat luchtduel/luchtgevecht
Air Combat Command Air Combat Command
air combat manoeuvring luchtduel/luchtgevecht; boordcomputer-gevechtsfunctie
Air Combat Manoeuvring Instrumentation luchtgevechtsimulator(bij USAF)
air command luchtmachtcommando
Air Commander opperbevelhebber van de luchtmacht
Air Commodore commodore (bij de RAF)
air communications luchtvaartcommunicatie
airconditioner/airconditioning idem/airco
air conflict luchtoorlog
air connection vliegverbinding/luchtverbinding
air consignment note/bill luchtvrachtbrief
airconditioned met airconditioning
air conditioning airconditioning
air control man (lucht)verkeersleider
air control radar lucht(verkeersleidings)radar
air controller waarnemer; (lucht)verkeersleider
air cooled luchtgekoeld
air cooler luchtkoeler
air cooling luchtkoeling
Air Corps, the de luchtmacht
air corridor luchtweg/vliegroute
air cover (vliegtuig)dekking/jagerscherm/luchtsteun (afh. van context)
aircraft vliegtuig
aircraft accident luchtvaartongeval/vliegtuigongeluk
aircraft accident investigation ongevallenonderzoek
*aircraft aluminium vliegtuigaluminium
aircraft and passenger handling vliegtuig- en passagiersafhandeling
aircraft arresting equipment vliegtuigremuitrusting
aircraft body romp
aircraft builder vliegtuigbouwer
aircraft building vliegtuigbouw
aircraft call sign code/roepnaam (van vliegtuig)
aircraft camera vliegtuigcamera
aircraft cannon boordkanon
aircraft carrier carrier/vliegkampschip (niet vliegdekschip)
aircraft checklist vliegtuigchecklist/vliegtuigcontrolelijst
aircraft classification number idem
aircraft climb corridor uitklimcorridor
aircraft communication standard plan standaardcommunicatieplan voor de luchtpatrouilles
aircraft competition vliegwedstrijd
aircraft configuration configuratie
aircraft connection vliegverbinding
aircraft construction vliegtuigbouw
aircraft constructor vliegtuigbouwer
aircraft control warning system waarschuwings- en besturingssysteem voor vliegtuigen
aircraft crew vliegtuigbemanning
aircraft design vliegtuigontwerp
aircraft deviation from ATC clearance vliegtuig wijkt af van ATC-clearance
aircraft disaster vliegramp
aircraft earth station luchtvaartuiggrondstation
aircraft engine vliegtuigmotor
aircraft engineer vliegtuigbouwkundig ingenieur
aircraft equipment vliegtuiguitrusting/vliegtuigapparatuur
aircraft factory vliegtuigfabriek
aircraft flight operations vluchtuitvoering
aircraft floor vliegtuigbodem
aicraft ground handling afhandeling van vliegtuig op de grond
aircraft identification vliegtuigidentificatie
aircraft industry vliegtuigindustrie
aircraft lift vliegtuiglift(op vliegkampschip)
aircraft maintenance vliegtuigonderhoud
aircraft maintenance engineer onderhoudsmonteur
aircraft maintenance truck onderhoudswagen (op luchthaven)
aircraft man lid van luchtmachtpersoneel
aircraft manual (vliegtuig)handboek
aircraft noise vliegtuiglawaai
aircraft on ground vliegtuig aan de grond
aircraft operations vluchtuitvoering
aircraft operator vliegtuigexploitant
aircraft propeller propeller
aircraft radar boordradar
aircraft radio boordradio
aircraft rocket (ongeleide) vliegtuigraket
aircraft route vliegroute
aircraft seat vliegtuigstoel
aircraft station vleugelophangpunt; werkplek aan boord (bijv. acoustic station); vliegtuigzender
aircraft steps vliegtuigtrap (op luchthaven)
aircraft strobe waarschuwingslicht(en)
aircraft tire vliegtuigband
aircraft tractor vliegtuigtrekker (op luchthaven)
aircraft type vliegtuigtype
aircraft vectoring vliegtuiggeleiding
aircraft welder lasser
aircraft woman (BE) lid van grondpersoneel
air crash vliegramp
aircrew vliegtuigbemanning
air current luchtstroom
air cycle machine turboventilator
air data computer boordcomputer
air data sytem luchtgegevenssysteem
air defence identification zone luchtverdedigingsidentificatiezone
air defence(s) luchtafweer/luchtverdediging; luchtbescherming
air density luchtdichtheid
air disaster vliegramp
air displacement luchtverplaatsing
air division luchtmachtdivisie
air dock (onderhouds)hangaar/vliegtuigloods
air dominance luchtoverwicht
airdrome vliegveld/kleine luchthaven
airdrop dropping; paradropping
airdrop (ww) droppen (van b.v. voedsel, wapens, troepen)
air encounter luchtduel/luchtgevecht
air engine vliegtuigmotor
air envelopment isoleren van de vijand (m.b.v. luchtwapen)/blokkade (afgedwongen door vliegtuigen)
airep weerbericht
air escape luchtafvoer
air escape cock luchtafvoerkraan
air exhaust uitlaat; luchtafvoer
air exhaust duct luchtafvoerkanaal
air exhauster luchtafzuiger
air extractor duct luchtafzuigschacht
air fares luchtvaarttarieven
air ferry vliegverbinding/luchtveer
air field vliegveld
airfield lighting baanverlichting
airfield surface movement radar vliegveldobstakelradar
air fleet luchtvloot (luchtmacht en burgerluchtvaart)
air flow luchtstroom
airfoil draagvlak (b.v. kiel(vlak), vleugel, staart(vin), staartvlak; propellerblad
air force base luchtmachtbasis (USAF)
Air Force Council luchtmachtraad
air force division luchtmachtdivisie
air force officer luchtmachtofficier
air force planner luchtmachtplanner/luchtmachtstrateeg
Air Force Training Officer opleidingsofficier
Air Force/air force luchtmacht; luchtleger; luchtmachteenheid; (bijvoorbeeld 8th air force: 8e luchtleger)
*air forward airstair intrekbare vliegtuigtrap
air frame casco/geraamte; frame (van deltavlieger)
air freight luchtvracht/luchtvrachtvervoer
air freight consignment note/bill luchtvrachtbrief
air freighter vrachtvliegtuig; ook maatschappij voor luchtvrachtvervoer
air freighting luchtbevrachting
air friction luchtwrijving/luchtweerstand
air gauge luchtdrukmeter
air-ground attack lucht-grondaanval
air-ground communication emergency frequency noodfrequentie
air-ground communications lucht-grondcommunicaties
air-ground worldwide communication system wereldwijd lucht-grondcommunicatiesysteem
air-ground coordination lucht-grondcoördinatie/lucht-grondsamenwerking
air group airgroup (van meerdere squadrons)
air gunner boordschutter
air harbour landingsplaats (watervliegtuigen)
air head luchtlandingshoofd (m.n. VS)
air hole luchtzak
air hostess stewardess
air inlet luchtinlaat
air inlet valve luchtinlaatklep
air intake luchtinlaat
air intake duct luchtinlaatkanaal
air intake to the engine motorluchtinlaat
air intake valve luchtinlaatklep
air interception radar (interceptie)vliegtuigradar/(onderscheppings)vliegtuigradar
air interdiction isoleren van de vijand; bestoken van verbindingen in het
vijandelijke achterland
airland aan de grond zetten/met vliegtuigen ter plaatse brengen
(troepen of materiaal)
air-land battle (gecombineerde) lucht-landoperaties
air lane luchtcorridor
air launch lancering vanuit de lucht
air-launch (ww) lanceren vanuit de lucht
air-launched anti-radiation missile antiradarraket
air-launched cruise missile (vanuit vliegtuig gelanceerde) kruisraket
air liaison officer verbindingsofficier
airlift luchtbrug
airlift (ww) een luchtbrug installeren/per luchtbrug vervoeren
airline luchtverbinding; vliegmaatschappij/luchtvaartmaatschappij
airline/coach trip vlieg-busreis
airline code maatschappijcode (tweelettercode)
airline company vliegmaatschappij/luchtvaartmaatschappij
airline connection luchtverbinding/vliegverbinding
airline connection vliegverbinding
airline passenger tarrif idem
airline pilot verkeersvlieger
airliner verkeersvliegtuig/lijnvliegtuig
airline ticket vliegticket
airline transport pilot verkeersvlieger
airlink luchtverbinding
air load master loadmaster/bevrachtingsspecialist
airlock luchtsluis
airmail luchtpost
airmail field postvliegveld
airmail service luchtpostdienst
airman soldaat (rang); vlieger/piloot (lid van vliegend personeel)
air mapping luchtkartering
Air Marshal/air marshal (BE)luitenant-generaal/luchtmaarschalk
(aanspreektitel generaal) (RAF); (AE) airmarshal (soort
veiligheidsbeambte in de VS die terroristische activiteiten
moet voorkomen)
air mechanic BWK/vliegtuigmonteur/boordwerktuigkundige
air medal medaille/vliegeronderscheiding
air medicine luchtvaartgeneeskunde
Airmet (UK) weerdienst
air miles airmiles
air-minded geïnteresseerd in luchtvaart/vliegtuigen
Air Minister luchtvaartminister/minister van luchtvaart
Air Ministry luchtvaartministerie/ministerie van luchtvaart (GB)
air ministry specification luchtmachtspecificatie
air miss bijna-botsing (in de lucht)
airmobile (bn) luchtmobiel
air motor heteluchtmotor
air navigation luchtnavigatie
air navigation device luchtnavigatie
air navigation service(s) lucht(vaart)navigatiedienst(en)
air offensive luchtoffensief
Air Officer (hogere) luchtmachtofficier
Air Officer Commander in Chief opperbevelhebber
Air Officer Commanding (hoge) stafofficier (RAF-term)
air operator vliegmaatschappij/luchtvaartmaatschappij
air orifice luchtinlaat of luchtuitlaat
air outlet luchtuitlaat
air park vliegveldje
air pass air-pass
air passenger luchtreiziger
air-passenger traffic passagiersvluchten
air patrol luchtpatrouille
Air patrol Section patrouilledienst
air pilot piloot
air piracy luchtpiraterij/vliegtuigkaperij
air pirate luchtpiraat/vliegtuigkaper
air piston luchtzuiger
airplane vliegtuig
airplane builder vliegtuigbouwer; vliegtuigontwerper; vliegtuigbouwkundig ingenieur
airplane competition vliegwedstrijd
airplane connection luchtverbinding/vliegverbinding
airplane design vliegtuigontwerp
airplane designer vliegtuigontwerper; vliegtuigbouwkundig ingenieur
airplane disaster vliegramp
airplane engine vliegtuigmotor
airplane hangar hangaar
airplane hijack vliegtuigkaping
airplane hijacker vliegtuigkaper
airplane mass ratio vliegtuigmassaverhouding
airplane seat vliegtuigstoel
airplane ticket vliegticket
airplane tire vliegtuigband
airplane tow launch sleepstart (zweefvliegen)
airplane wing (vliegtuig)vleugel
air pocket luchtzak
air police militaire politie van de luchtmacht
air pollution luchtverontreiniging/luchtvervuiling
airport luchthaven
Airport and Airway Trust Fund idem (VS)
airport authority luchthavenautoriteit
airport building luchthavengebouw
airport capacity luchthavencapaciteit
airport code luchthavencode (b.v. AMS voor Amsterdam airport)
airport commandant (lucht)havenmeester
airport elevation landingsterreinhoogte
airport fire service luchthavenbrandweer
airport hotel luchthavenhotel
airport information symbols pictogrammen (op luchthaven)
airport manager (lucht)havenmeester
airport of entry (VS) luchthaven van aankomst (bij internationale vlucht)
airport operations luchthavenexploitatie
airport personnel dienstpersoneel/vliegveldpersoneel
airport police luchthavenpolitie
airport safety veiligheid op de luchthaven/luchthavenveiligheid
airport security luchthavenbeveiliging
airport service charge luchthavenbelasting
airport staff dienstpersoneel/vliegveldpersoneel
airport surveillance radar rondzoekradar
airport tax luchthavenbelasting
airpost luchtpost
air power de luchtmacht; luchtwapen; lucht(mach)potentieel
(sterkte/gevechtskracht van de luchtmacht)
air pressure luchtdruk
air pressure gauge luchtdrukmeter
air pressure gradient luchtdrukgradiënt
air race vliegrace
air racing snelheidsvliegen (m.n. in de VS)
airraid luchtaanval
airraid alarm luchtalarm
airraid alert luchtalarm
airraid defence service luchtbescherming
airraid precautions service luchtbescherming
airraid precautions/protection luchtbescherming(smaatregelen)
airraid shelter schuilkelder
airraid siren luchtalarm
airraid warden luchtbeschermings(blok)hoofd
airraid warning luchtalarm
airraid warning radar luchtafweerradar
air recirculation luchtcirculatie
air reconnaissance fotoverkenning/luchtverkenning
air recreational vehicle sportvliegtuig
air refuelling probe vulbuis/brandstofslang (voor het tanken in de lucht)
air reinforcement(s) luchtmachtversterkingen
air report luchtrapport/uitgebreide positiemelding
air rescue luchtredding
air resistance luchtweerstand
air route luchtroute/vliegroute
air route traffic control centre luchtverkeersleidingscentrum
airsac luchtzak
air safety luchtveiligheid
air scoop luchtinlaat
air scout verkenner/verkenningsvliegtuig; vlieger van verkenningsvliegtuig
air screw propeller
air screw brake propellerrem
air-sea arrangement idem (toerisme)
air-sea rescue redding(soperatie) op zee vanuit de lucht
air search radar opsporingsradar
air service timetable vluchtschema
air shelter schuilkelder
air ship luchtschip/zeppelin
air show vliegshow
airsick luchtziek
airsickness luchtziekte
airsickness bag luchtziektezakje/kotszakje
air sleeve windzak
air sock windzak
airspace luchtruimte
airspace management luchtruimtebeleid
airspace management cell luchtruimtebeleidscel
airspace management services idem
airspace use plan luchtruimtegebruikersplan
air speed (lucht)snelheid/vliegsnelheid/snelheid ten opzichte van de lucht
air speed indicator snelheidsmeter
air squadron luchtmachtsquadron
air staff luchtmachtstaf
*airstair vliegtuigtrap
air start unit startwagen (op luchthaven)
air station (kleine) luchthaven; luchtmachtbasis; vliegkamp
air stop tussenstop/tussenlandingsplaats
air stream luchtstroom
air strike luchtaanval
air strip landingssstrook
air suction luchtaanzuiging
air superiority luchtoverwicht
air support luchtsteun
Air Support Command logistiek commando
air supremacy luchtoverwicht
air surveillance bewaking vanuit de lucht; luchtwacht
air swirl luchtwerveling
air target luchtdoel
air taxi luchttaxi
air temperature luchttemperatuur
air terminal luchthaven; air-terminal (trein-/busstation voor vervoer
van en naar luchthaven)
air threat luchtdreiging
air ticket vliegticket
air to air… lucht-lucht… (b.v. lucht-luchtraket); van vliegtuig tot vliegtuig
air to air combat luchtduel/luchtgevecht
air to air missile lucht-luchtraket
air to air refuelling tanken in de lucht
air to ground missile lucht-grondraket
air to ground... lucht-grond...
air to surface missile lucht-grondraket
air to underwater missile onderwaterdoelraket
air tour vliegvakantie
air traffic luchtverkeer/vliegverkeer
air traffic clearance verkeersleidingstoestemming
air traffic control verkeersleiding
air traffic control assistent assistent-verkeersleider/verkeersleidingsassistent
air traffic control communications (lucht)verkeersgeleidingscommunicatie
air traffic controller (lucht)verkeersleider
air traffic control officer (lucht)verkeersleider
air traffic control system luchtverkeersleidingsysteem
air traffic delay vertraging(en) in het luchtverkeer
air traffic flow luchtverkeersstroom
air traffic flow management luchtverkeersstroomregeling
air traffic flow management services idem
air traffic management idem/ATM/luchtverkeersbeleid/luchtverkeersbeheer
air traffic management (ATM) regulation Air Traffic Management-voorschriften/ATM-voorschriften
air traffic safety luchtverkeersveiligheidsregels
air traffic service luchtverkeersdienst(verlening)
air traffic services luchtverkeersdienst(verlening)
Air Traffic Services Data Exchange Presentation zie ADEXP in lijst met afkortingen
air traffic services reporting office luchtverkeersmeldingspost
air training school vliegschool
air transport luchttransport; luchtvervoer; (militair) transportvliegtuig
air transport operations vervoersactiviteiten/vervoersdiensten (van een maatschappij)
air travel vlucht/het vliegen/vliegreis
air trip vlucht/luchtreis
air truck vrachtvliegtuig
air turbine motor luchtturbinemotor
air turbulence turbulentie
air umbrella jagerscherm/luchtdekking
air unit squadron
air valve luchtklep
air vehicle vliegtuig
air vent luchtuitlaat
air vent door luchtventilatiedeur
air vent grid ventilatierooster
air vent valve ventilatieklep
air vibration luchttrilling
Air Vice-Marshal generaal-majoor (RAF)(aanspreektitel generaal)
air view overzicht vanuit de lucht; luchtfoto
air vortex luchtwerveling
air voyage vlucht/luchtreis
air war luchtoorlog
air warden luchtbeschermings(blok)hoofd
air wave luchtgolf; radiogolf
airway luchtweg/luchtroute; vliegmaatschappij (airways)
airwaybill luchtvrachtbrief/vervoersdocument
airways communications luchtvaartcommunicatie
air weapon system wapensysteem
air whirl luchtwerveling
air wing airgroup (van meerdere squadrons)
air woman (BE) lid van grondpersoneel; pilote/vrouwelijke vlieger
airworthiness luchtwaardigheid
airworthiness authority/authorities luchtwaardigheidsautoriteit(en)
airworthiness directive luchtwaardigheidseis
airworthy luchtwaardig
aisle gangpad (in vliegtuig)
aisle seat aisle (zitplaats aan gangpad)
Aldis lamp morselamp
alert (on alert) standby
alerting service alarmeringsservice
alert phase waakzame fase
alighting area landingsgebied
alignment indicator richtingaanwijzing
All clear above and behind? Alles vrij boven en achter? (tiploper) (zweefvliegen)
all-metal ... metalen ...
all-metal fighter metalen jager
all-moving tail bewegende stabilisator
allocation of slots toekenning van slots
all out kabel strak (zweefvliegen)
allowed tolerances toegestane toleranties (i.v.m. schade)
alloy legering
all speed aileron binnenste rolroer
all-up weight totaalgewicht
all-weather ... allweather-... (vaak gaat het hierbij om een nachtjager)
all-weather aircraft allweather-vliegtuig
all-weather fighter allweather-jager
all-weather helicopter allweather-helikopter
all-weather interceptor allweather-onderscheppingsjager
all-weather operation allweather-missie
aloft tijdens de vlucht; in de lucht
Alpha alfa/A (de letter A)
alpha alfa; ook angle of attack: vleugelinvalshoek
alpha hinge zwaaischarnier
alpha limit alfagrens
alpha mike foxtrot (slang) adios motherfucker (gezegd over de radio na vernietiging
van een tegenstander)
alteration of the course koersverandering
alternate uitwijkhaven
alternate/alternating (ww) (af)wisselend (m.b.t. licht dat van kleur wisselt)
alternate aerodrome uitwijkhaven
alternating current wisselstroom
alternative airport uitwijkhaven
altimeter altimeter/hoogtemeter
altimeter check location hoogtemetercontroleplaats
altimeter setting altimeterinstelling/hoogtemeterinstelling
altimeter setting region hoogtemeterinstellingsgebied
atimeter subscale hoogtemeterschaal
altimetry altimetrie/hoogtemeting
altitude vlieghoogte/hoogte
altitude control hoogtebesturing
altitude flight hoogtevlucht (vaak bij tests)
altitude hold automatische hoogtehandhaving
altitude range plafond/hoogtebereik
altitude record hoogterecord
altitude separation vlieghoogteverschil/separatie
altitude separation rule vlieghoogteverschilregel
Aluminium Cloud bijnaam F-14
amend/amended wijzig; gewijzigd (in meteorologisch bericht)
amendment wijzigingslijst (VFG-wijzigingslijst)
ammeter ampèremeter
ammunition load magazijn; aanwezige munitie
amphibian vliegboot/amfibievliegtuig
amphibian aircraft vliegboot/amfibievliegtuig
amphibian flying boat vliegboot/amfibievliegtuig
amplitude modulation AM/amplitudemodulatie
analogue computer analogiecomputer
anchor rib wortelrib (van vleugel)
angels een hoogteaanduiding (één angel is 1000 voet; 'angels fifteen' b.v.
is 15.0000 voet; ook een koosnaam voor reddingshelikopter als
een vlieger met de schietstoel uit z'n toestel is gesprongen
en vervolgens door een helikopter wordt gered)
angle into (the) wind opsturen
angle of attack vleugelinvalshoek
angle of attack indicator vleugelinvalshoekmeter
angle of climb klimhoek/stijghoek
angle of descent daalhoek
angle of incidence invalshoek/instelhoek (van vleugel)
angle of zero (bij luchtgevechten) recht achter de vijand
(ideale positie om te vuren)
angles manoeuvreren bij een luchtgevecht om tot een schot te komen; invalshoeken
anhedral V-stelling (van de vleugel)
annular air intake ringvormige luchtinlaat
annular combustion chamber ringvormige verbrandingskamer
*ANS zie air navigation service(s)
ANS facilities ANS-faciliteiten/ANS-voorzieningen
antenna antenne
antenna vuurleidingradarantenne
anti-air pollution device afsluiter (om motor tegen vreemde lichamen
van de grond te beschermen)
anti-aircraft artillery luchtafweer/luchtdoelartillerie
anti-aircraft battery luchtafweer(geschut)/luchtdoelgeschut/luchtafweerbatterij
anti-aircraft defence luchtafweer
anti-aircraft fire luchtafweer(geschut)/luchtdoelgeschut
anti-aircraft gun(s) luchtafweer(geschut)/luchtdoelgeschut
anti-aircraft missile luchtdoelraket
anti-aircraft... luchtdoel.../luchtafweer...
anti-ballistic missile antiballistische raket
anti-collision beacon waarschuwingsbaken (op een vliegtuig)
anti-collision light(s) waarschuwingslicht(en)
anti-collision radar waarschuwingsradar
anticyclone anticycloon
antie/aunty (AE slang) antiraketraket
anti-exposure suit plonspak (om je tegen de elementen te beschermen)
anti-G suit drukpak/anti-g-pak
anti-ice system ijsbestrijdingssysteem
*anti-ice tubing ijsbestrijdingsluchtbuizen
anti-icing… ijsbestrijding
anti-matter bomb antimateriebom
anti-matter device antimateriebom
anti-mine helicopter mijnenveeghelikopter
anti-missile missile antiraketraket
anti-node trillingdempend
anti-node balance weight trillingdempend balansgewicht
anti-radar missile antiradarraket
anti-radiation missile antiradarraket
anti-satellite ... antisatelliet...
anti-ship... antischip...
anti-ship missile antischipraket
anti-smash waarschuwingslicht(en)
anti-submarine device investigation committee (ASDIC) (Britse woord voor) sonar
anti-submarine warfare onderzeebootbestrijding
anti-surface warfare oppervlaktedoelenbestrijding/anti-oppervlakteoorlogvoering
anti-tank (guided) missile antitankraket
anti-tank ... antitank...
anti-tank aircraft antitankvliegtuig
anti-tank gun antitankkanon
anti-torque (tail) rotor staartrotor
apex de apex (bovenste punt van parachute); top (van omhulsel van ballon)
APG-65 radar APG-radar/gevechtsradar
appendix vulslurf (van luchtballon)
approach nadering/aanvlucht/daalvlucht
*Approach idem/naderings- en vertrekverkeersleiding
approach beacon naderingsbaken
approach control naderingsverkeersleiding
approach control office naderingsverkeersleidingsafdeling
approach control radar naderingsradar
approach control service naderingsverkeersleidingsdienst
approach flight nadering(svlucht)/aanvlucht/daalvlucht
approach lighting system naderingsverlichtingssysteem
approach lights landingslicht (van vliegtuig); naderingslichten (op vliegveld)
approach path dalingsbaan/aanvliegroute
approach path indicator dalingshoekaanwijzer
approach procedure daal(vlucht)procedure/naderingsprocedure/aanvliegprocedure
approach radar landingsradar/naderingsradar
approach route aanvliegroute/daalvluchtroute
approach speed daalsnelheid/aanvliegsnelheid/naderingssnelheid/
landingssnelheid
approach time naderingstijd
approach traffic naderingsverkeer
apron rondweg/voorterrein/platform (op luchthaven)
apron taxiway begintaxibaan
area 51 idem (geheime luchtmachtbasis in VS)
area control (centre) verkeersleidingscentrum/algemene verkeersleiding/
gebiedscontrolecentrum
area control surface algemene verkeersleiding
area forecast gebieds(weers)verwachting
area forecast centre centrum voor gebiedsweersverwachtingen
area minimum altitude minimumvlieghoogte (boven gemiddeld zeeniveau
voor een gebied)
area navigation gebiedsnavigatie
area of intense aerial activity druk vlieggebied
area of low pressure lagedrukgebied
area of sink daalgebied (term komt meestal voor bij het zweefvliegen)
area rule romptaillering
armed helicopter gevechtshelikopter
arming circuitry activeringscircuits
armour piercing pantserdoorborend
armour piercing shell antipantsergranaat
armour plate pantser; pantserplaat (ter bescherming van vlieger)
armour plated gepantserd
armour plating bepantsering/pantserplaat
armour-piercing pantserdoorborend
army airport militair vliegveld
around the clock bombardment/bombing 24-uursbombardement(en)
arrested landing remkabellanding (op vliegkampschip)
arrester hook vanghaak (op vliegtuig)
arrester wire remkabel (op vliegkampschip)
arresting rem...
arresting cable remkabel (op vliegkampschip)
arresting equipment remuitrusting (van vliegtuig)
arresting gear stopmechanisme
arrival aankomst
arrival airport aanvlieghaven
arrival lounge aankomsthal (op luchthaven)
arrival procedure aankomstprocedure
arrivals aankomsthal
arrival(s) hall aankomsthal (op luchthaven)
artificial horizon gyrohorizon/kunstmatige horizon
aspect ratio vleugelslankheid
assembly line assemblagelijn (in fabriek)
assembly point opstelplatform (op luchthaven); ontmoetingspunt (luchthaven)
assembly shop assemblagelijn (in fabriek)
assisted take-off start met extra raketmotor
astrodome koepel (b.v. navigatiekoepel/observatiekoepel)
ASV-radar (GB) grondzoekradar
at a rate of knots erg snel/met hoge snelheid
ATC clearance ATC-clearance
ATFM notification message ATFM-kennisgevingsbericht
athodyd stuwstraalmotor
ATM procedures ATM-procedures
ATM regulation Air Traffic Management-voorschriften/ATM-voorschriften
ATM services ATM-diensten
ATM system ATM-systeem
ATM system security ATM-systeembeveiliging
atmosphere atmosfeer
atmospheric pressure atmosferische druk
atom bomb atoombom
ATO-switch ATO-schakelaar
at sea level op zeeniveau
ATS Data Exchange Presentation zie ADEXP afkortingen
ATS/MET reporting point ATS/MET-meldingspunt
attack aircraft jachtbommenwerper
attack plane jachtbommenwerper
attack puke (slang) jachtbommenwerpervlieger (zie puke)
attempted landing landingspoging
attitude stand/positie
attitude deviation abnormale stand
attitude deviation indicator gyrohorizon
attitude director indicator stand- en koersaanwijzer
attitude gyro standaanwijzer
attitude heading standkoers
attitude indicator gyrohorizon
attitude jet stuurstraal(pijp)
attitude law computervliegstandinstelling
audio warning audio-waarschuwing
attitude-heading reference system standkoersreferentiesysteem
audio vario piepvario (zweefvliegen)
audio variometer piepvario (zweefvliegen)
augmentation naverbranding
augmenter/augmentor naverbrander
autoflight system automatisch besturingssysteem
autoflight system disconnect device uitschakelinrichting van het automatisch besturingssysteem
autoflight system mode change wijziging in de modus van het automatisch besturingssysteem
autogyro autogiro (soort vliegtuig)
auto lean brandstofarm mengsel (automatisch geregeld brandstofmengsel)
automatically deployable emergency locator transmitter automatisch geactiveerd noodbaken
automatic bomb sight automatisch bomvizier
automatic dependent surveillance (unit) idem
automatic direction finding equipment automatische peilinstallatie
automatic error correction automatische foutcorrectie
automatic flight (control) system autopiloot/automatische piloot/
automatisch vluchtbesturingssysteem
automatic observer automatische waarnemer
automatic pilot autopiloot/automatische piloot/
automatisch vluchtbesturingssysteem
automatic stabilizer automatisch staartvlak/automatische stabilisator
automatic telephone answering system telefonisch antwoordapparaat
automatic terminal information service automatische terminalinformatiedienst (ATIS)
autopilot autopiloot/automatische piloot
autopilot and flight director system autopiloot/automatische piloot en vluchtbesturingssysteem
autopilot controls autopilootschakelaars
auto rich brandstofrijk mengsel (automatisch geregeld)
autorotation autorotatie (helikopter)
auxilliary hulpmiddel
auxilliary ... reserve...of nood... of hulp...
auxilliary engine APU/hulpmotor/reservemotor
auxiliary fuel pump (switch) elektrische brandstofpomp
auxiliary gas turbine hulpmotor/reservemotor
auxilliary landing gear reserve-onderstel
auxilliary power unit APU/hulpgenerator/hulpaggregaat
available seat mile (ASM) stoelkilometer
average occupancy rate gemiddelde bezettingsgraad (van vliegtuig)
avgas vliegtuigbrandstof
aviation luchtvaart
aviation agreement luchtvaartverdrag
aviation coverage luchtvaartdekking (verzekering)
aviation disaster vliegramp
aviation engineer vliegtuigbouwkundig ingenieur/vliegtuigbouwer
aviation field (alles op) luchtvaartgebied
aviation fuel vliegtuigbenzine
aviation gas(oline) vliegtuigbenzine
*aviation historian luchtvaarthistoricus
aviation history luchtvaarthistorie/geschiedenis van de luchtvaart
aviation industry vliegtuigindustrie
aviation journalist luchtvaartjournalist
aviation kerosene luchtvaartkerosine
aviation law lucht(verkeers)recht
aviation law luchtvaartwet; luchtvaartwetgeving/luchtvaartrecht
aviation legislation luchtvaartwetgeving/luchtvaartrecht
aviation map luchtvaartkaart
aviation medicine luchtvaartgeneeskunde
aviation museum luchtvaartmuseum
aviation navigation luchtvaartnavigatie
aviation safety luchtvaartveiligheid
aviation school vliegschool
aviation spirit vliegtuigbenzine
aviation technology vliegtuigtechniek
aviation treaty luchtvaartverdrag
Aviation Trust Fund idem (VS)
aviation turbine fuel (luchtvaart)kerosine
aviation writer luchtvaartjournalist
aviator vliegenier
aviatory vlieg.../luchtvaart.../navigatie...
aviobridge slurf (op luchthaven)
avionics (luchtvaart)elektronica/avionica
avionics compartment elektronicaruimte
avionics cooling elektronisch geregelde koeling
avoid uitwijken
avoidance manoeuvre uitwijkmanoeuvre
avtur (aviation turbine fuel) kerosine
axial compressor axiaalcompressor
axial compressor blade axiaalcompressorbladen
axial-flow engine axiale motor
axis (denkbeeldige) as
axle (niet roterende)as
azimuth azimut (horizontaal vlak)
B
B Bravo
B-52 (ww) (to B-52) bombarderen
back krimpen (wind)
back cushion rugkussen
back seater tweede vlieger (zit achter de eerste)
back support lendesteun (in vliegtuigstoel)
back to the taxpayers (slang) schroothoop (waar onbruikbaar geworden vliegtuigen
naartoe gaan)
backturn draai van 180 graden
back-up control system noodsysteem
back-up electrical generation system reservegenerator/noodaggregaat
back-up hydraulic system hydraulisch reservesysteem
back-up system noodsysteem/reservesysteem
backwash luchtzuiging (bij vliegtuig)
backwing achtervleugel
bad air space luchtruim waarin geschoten wordt
bad boy (slang) vliegtuig of wapen waarvan men de precieze naam
niet meer weet
baffle board vlammenschild (op vliegkampschip)
baffle plate slingerschot; leiplaat (van vliegtuigmotor)
bag (slang) plonspak (anti-exposure suit); vliegeroverall
bag (ww) de vijand neerschieten
baggage bagage
baggage check bagagereçu; bagagecontrole
baggage check-in counter bagageafhandelingsbalie
baggage claim (area) bagagehal/bagageafhaalruimte/bagagebanden
baggage compartment bagageruim
baggage conveyor bagage(transport)band (op luchthaven); bagagelader (bij het vliegtuig)
baggage forwarding service bagagebrengservice
baggage handler bagage-afhandelaar
baggage loader bagagetransportwagen (op luchthaven)
baggage plane vrachtvliegtuig
baggage retrieval bagagebanden/bagageclaimafdeling
baggage smasher (slang) bagage-afhandelaar
baggage tag bagagelabel
baggage terminal bagageterminal
baggage trailer bagagewagen (op luchthaven)
bag season (slang) koude periode (als de 'bag' moet worden gedragen)
bag tank zaktank
bail out springen (uit het vliegtuig)/de schietstoel gebruiken
balance weight balansgewicht
balancing flap rolroer
balancing tab balansvlak
bale out uit het vliegtuig springen/de schietstoel gebruiken
ball landingsspiegel (op carrier)
ballast ballast; ballast (zandzakken bij ballonvaart)
ballast bag ballastzak (vaak een zandzak, i.v.m. ballonsport)
ball bearing kogellager
ballistic missile ballistische raket
balloon(s) ballon(nen) (niet ballons)
balloon basket gondel
ballooning ballonvaart
balloonist ballonvaarder/piloot
balloon net ballonnet
balloon pilot pilot/ballonvaarder
balloon take-off ballonopstijging
ball turret (bolle)geschutskoepel
ball turret gunner (onderste) boordschutter
banana peel cowling kelkkap (van de motor)
bandit vijandig vliegtuig/toestel (geïdentificeerde tegenstander
bij luchtgevecht)
bank dwarshelling; helling (in bocht); hellingshoek; (bedienings)paneel
bank (ww) draaien/overhellen/slagzij maken
bank angle/attitude hellingshoek
bank of clouds wolkenbank
bank of instruments bedieningspaneel
barf bag (slang) kotszakje (luchtziektezakje)
barometric altitude drukhoogte
barometric pressure barometerstand
barrage kanonvuur
barrel roll rol/rolbeweging/rolvlucht
base leg basisbeen (i.v.m. daling op luchthaven)
basement hangardek (op vliegkampschip)
basic flight opstapvlucht
basic operating weight leeggewicht
basic profile basisprofiel
basic T T-opstelling (van instrumenten in cockpit)
basic trainer basistrainer
basic weight leeggewicht
basket gondel (van ballon)
basket handle greep (van gondel van luchtballon)
basket support draagstel (van gondel van luchtballon)
bat (stel) landingsseinschijven
bat turn (zeer) scherpe draai/bocht
batsman deklandingsofficier (vliegkampschip); parkeermeester
batten zeillat (van deltavlieger)
battery accu; batterij/geschut/kanon
battery housing accuruimte
battle area gevechtszone
battle damage schade
battle ground slagveld
battle of attrition uitputtingsslag
battle of Britain Slag om Engeland
battle plan strategie
battle zone frontlinie/gevechtszone
bay ruimte
beaches oorlogsgebied/gevechtszone (bijnaam voor woestijnen
tijdens de Golfoorlog)
beach head bruggenhoofd
beacon baken
beacon antenna bakenantenne
beaded up (slang) bezorgd/opgewonden
bearing koers/positie/richting; lager; peiling
before flight inspection voordestartinspectie
begin operations aanvangen (zweefvliegen)
behind the power curve (slang) niet aan de verwachtingen voldoen
belly buik (van vliegtuig)
belly hook zwaartepuntshaak
belly landing buiklanding
below the radar onder de radar
below the weather onder de wolken
bench cockpit
bench check cockpitcheck
bent beschadigd of defect
best angle of climb speed beste klimhoeksnelheid
best angle of climb speed,
1 engine inoperative beste klimhoeksnelheid met één defecte motor
best climb schedule optimaal stijgvluchtschema
best engine-out rate of climb speed beste klimsnelheid met één defecte motor
best rate of climb speed beste klimsnelheid
best rate of climb speed,
1 engine inoperative beste klimsnelheid met één defecte motor
Betty Bomber Japanse bommenwerper (type G4-M2)
(bommenwerpers kregen van de Amerikanen vrouwelijke
bijnamen, jagers mannelijke)
between layers tussen lagen
bicycle undercarriage tandemonderstel
big ugly fat fellow (Buff) bijnaam voor de B-52
bingo (fuel) minimale hoeveelheid brandstof die nodig is om veilig
naar de basis terug te keren
bingo field uitwijkbaan (aan land voor carriervliegtuigen)
biplane dubbeldekker
biplane fighter dubbeldekkerjager
bird kist/vliegtuig
bird man vlieger/piloot
bird strike botsing tussen twee vliegtuigen; vogelaanvaring/
vogelbotsing (botsing van vogel(s) met vliegtuig)
bi-wing tweedekker
bizjet zie business jet
black box (flight recorder) zwarte doos/vluchtrecorder
blackshoes (slang) grondpersoneel (vliegers dragen bruine schoenen)
black spot zwarte vlek (wordt geschilderd op een startbaan om de indruk
te wekken dat de baan nog steeds onbruikbaar is
na een bombardement)
bladder luchtblaas (in drukpak om benen en onderlichaam af te knijpen)
blade blad/schoep (van motor)
blade angle bladhoek (van propeller)
blade pitch bladspoed
blade stall overtrekken van het blad
blast springlading; explosie
blast (ww) opblazen
blast board/blast deflector vlammenschild (o.a. op vliegkampschip of luchtmachtbasis)
blast fragmentation warhead fragmentatiekop
blast valve ventiel (van luchtballon)
bleed (ww) ontluchten/aftappen
bleed air aftaplucht
bleed air system ontluchtingssysteem
bleed air leak detection system lekmeldsysteem voor aftaplucht
bleed lip aftapluchtlip
bleed structure aftapluchtval
bleeding ontluchting/aftapping
bleep geluidssignaal
blimp gasballon; (druk)luchtschip
blind flight blindvliegen
blind flight instruments blindvlieginstrumenten
blind flying blindvliegen
blind landing blinde landing
blind landing system blindelandingsysteem
blind spot blinde vlek
blink knipogen/knipperen (radar even aanzetten en meteen
uitschakelen om ontdekking door de vijand te voorkomen)
blinker clignoteur
block blok (voor de wielen)
blockbuster (speciaal soort zware) bom (om bepaalde objecten op te ruimen)
blocked space agreement deelcharter
block time bloktijd
bloomer boy bijnaam voor Amerikaanse para
blower naverbrander
blowing stevige bries (in meteorologische berichten)
blowjob propellervliegtuig
blowtorch (slang) straaljager
blue water ops/operations vluchten buiten het bereik van bases aan land
blueline speed zie best engine-out rate of climb speed
board/boarding instappen
boarding bridge aviobrug/slurf
boarding card/pass instapkaart
boarding room instapruimte (op luchthaven)
boarding step opstap (helikopter)
boarding walkway verbindingsgang met instapruimte (op luchthaven)
boards out kleppen uit
boat, the carrier/vliegkampschip (boat kan ook slaan
op andere marineschepen)
boat plane vliegboot/bootvliegtuig
body romp
body bag lijkzak
bogey/bogie niet geïdentificeerd en dus mogelijk vijandig vliegtuig
bolt bout
bolt/bolter landing op vliegkampschip waarbij de haak geen enkele remkabel
raakt en er dus een tweede poging moet worden gewaagd
bomb aimer bommenrichter
bombardier schutter/kanonnier/bommenrichter; bommenrichtapparaat
bombardier-navigator bommenrichter-navigator
bombardment bomaanval/bombardement
bomb bay bommenruimte
bomb beam bommenrek
bomb casing mantel
bomb crew bommenwerpersbemanning
bomb damage bomschade
bomb damage assessment schade-evaluatie (na bomaanval)
bomb doors bomdeuren
bomber bommenwerper
bomber airplane bommenwerper
Bomber Command (RAF) Bomber Command
bomber plane bommenwerper
bomber squad bommenwerperssquadron
bombing bombardement
bombing campaign luchtoffensief/bomaanvallen
bombing mission bomaanval/luchtaanval
bombing raid bomaanval/bombardement
bombing run aanvliegen op het doel
bombing system bomrichtsysteem
bombing target doelwit
bomb load bomlading/bommenlading/bommenlast
bomb rack bomrek/bommenrek
bombs away bommen los
bomb sight bomvizier
bomb threat bommelding
bomb-up (ww) bewapenen/bommen inladen
boola-boola radiomelding als een vlieger een onbemand vliegtuig heeft neergeschoten
boom tankpijp/boom (voor tanken in de lucht)
booming erg snelle of spannende vlucht; luidruchtig en wild feesten
boom operator bijtankspecialist/boomoperator (persoon die tankpijp bedient in tankervliegtuig)
boom truck hoogwerker (op luchthaven)
boost aanjaagdruk/extra vermogen
booster aanjager/startraket/hulpdraagraket
boost gauge inlaatdrukmeter
boresight (ww) uitlijnen (van kanon t.o.v. vizier); blindstaren (je zo sterk concentreren op een klein detail dat je het overzicht kwijtraakt)
borex (slang) saaie oefening (boring exercise)
Bottlang idem (wereldwijd gebruikt VFR-navigatiesysteem; ook losbladig boek)
bought the farm (slang) overleden
bounce verrassingsaanval (op ander vliegtuig)
bouncing bomb stuiterbom
boundary grens
boundary layer grenslaag
boundary layer bleed grenslaagvanger
boundary layer control grenslaagluchtregeling/grenslaagluchtversterking
boundary layer control flap grenslaagluchtregelklep
boundary layer fence grenslaagschot
boundary marker grensmarkering/grensmerkbaken
bowser tankwagen (met vliegtuigbrandstof)
box spar doosligger
bracing wire spandraad
Bradshawing bradshawing (vroeger term voor het volgen
van een spoorbaan ter oriëntatie)
brain housing group (slang) pseudo-technische term voor de schedel
brake rem
brake chute remparachute
brake chute housing remparachutehuis
brake fire brand in het remsysteem
brake flap remklep
brake horsepower effectief vermogen
brake light remlicht
brakes are on, the de remmen staan erop
brakes off remmen los
braking remmend
braking action remwerking/remkracht
braking stop remstop
Bravo idem//B (de letter B)
bravo zulu compliment; 'knap gedaan'/'goed zo'
break (away) de formatie verlaten/uit de formatie breken
break-in point inbreekpunt
break-off height afbreekhoogte/doorleghoogte
break-out height doorsteekhoogte
breeze bries
brief/briefing briefing/vluchtinstructie
brief (ww) instrueren/laatste aanwijzingen geven
briefing room briefingroom
bring in landen; binnenbrengen (op vliegkampschip)
broadcast radio-omroep
bubbas (slang) maten (squadrongenoten; de mensen die in hetzelfde type
vliegtuig vliegen)
bubble chaser (slang) bommenrichter
budget control budgetbewaking
Buff bijnaam voor de B-52 (Buff staat voor 'big ugly fat fellow')
buffet trilling (b.v. bij overtrek)
buffet (ww) schudden/trillen (van vliegtuig)
buffeting schudding (trilling van vliegtuig)
bulkhead drukschot/dwarsschot
bullet (slang) klinknagel (in vliegtuigfabriek)
bull's eye het doel/de roos (als doel vol geraakt is roos)
bump windstoot
bumping (slang) luchtduel/luchtgevecht
bumping heads (slang) luchtduel/luchtgevecht
bun ontkoppelknop (zweefvliegen)
bungee (cord) elastische kabel
bungey launch rubberkabelstart (zweefvliegen)
bunk flying (slang) praten (meestal opscheppen) over avonturen in de lucht
burble werveling(sgebied)
burble (ww) turbulent worden
bureau number serienummer (toegekend aan vliegtuigen)
burner (verk. van afterburner) naverbrander; verbrandingskamerdeel; brander (van ballon)
burner platform branderplatform (ballonsport)
burst tire klapband
bus luchtmachtterm voor vliegtuig; elektrische leiding
business aircraft zakenvliegtuig
business class idem
business flight zakenvlucht
business jet/aircraft zakenvliegtuig
business lounge idem (op luchthaven)
buster (ww) (op) topsnelheid (vliegen)
butt joint las/stootvoeg
butterfly tail V-staart/vlinderstaart
buzz (slang) de bloemetjes buiten zetten (tijdens verlof)
*buzz bomb bijnaam van de V-1
bypass zie bypass engine
bypass air flow omlooplucht
bypass duct omloopkanaal
bypass engine turbofan/omloopstraalmotor
bypass taxiway bypasstaxibaan (op luchthaven)
by visual reference to the ground met zicht op de grond
C
C Charlie
cabane baldakijn
cabin cabine
cabin altitude cabinedrukhoogte/cabine-altitude
cabin arrangement rompinrichting/cabine-indeling
cabin attendant steward(ess)
cabin baggage handbagage
cabin blower airco; cabine-aanjager/cabine-aanblazer
cabin configuration cabine-indeling/cabineconfiguratie/rompconfiguratie
cabin crew cabinepersoneel
cabin differential pressure cabinedrukverschil
cabin door cabinedeur
cabin equipment cabine-uitrusting
Cabinet War Room (UK) crisisvergaderruimte (van oorlogskabinet)
cabin personnel cabinepersoneel
cabin pressure cabinedruk
cabin pressure bleed cabineaftaplucht
cabin pressurised system drukcabine
cabin staff cabinepersoneel
cabin supercharger cabine(druk)aanjager
cable vangkabel (op vliegkampschip)
cable angle indicator kabelhoekaanwijzer
cable break kabelbreuk (zweefvliegen)
cabled and pulley system mechanisch stuursysteem
cable landing vangkabellanding (vliegkampschip)
cable parachute kabelparachute (zweefvliegen)
cable release hook haak (zweefvliegen)
cable run lierbaan (zweefvliegen)
calculated take-off time berekende tijd van opstijgen
calibrate ijken
calibrated airspeed gekalibreerde snelheid
calibration kalibratie; schaalverdeling; ijking/aanbrengen van schaalverdeling
calling system oproepsysteem
call sign code/roepnaam
camber vleugelwelving/vleugelkromming van een draagvlak
canard eendvliegtuig; voorvleugel/eendvleugel
canard aeroplane eendvliegtuig
canard controls stuurorganen voor voorvleugels
canard wing aircraft eendvliegtuig
candela idem
cannon kanon
cannon (ww) vuren (met een kanon)/kanonneren/bombarderen
cannonade kanonvuur
cannon free flight rocket ongeleide raket
cannonry kanonvuur
canopy cockpitkap; koepel (van standaardparachute)
canopy release knob knop voor afstoten cockpitkap
cantilever cantilever/gerberligger
cantilevered vrijdragend
canvas canvas
captain commandant (luchtmacht); gezagvoerder; kapitein (rang)
car gondel (van luchtschip of ballon)
carbon fibre koolstofvezel
cargo vracht
cargo building vrachtstation
cargo carrier vrachtvliegtuig
cargo carrying capacity laadvermogen
cargo carrying hook vrachthaak
cargo compartment vrachtruim
cargo container vrachtcontainer/ladingscontainer
cargo dispatch vrachtexpeditie (op luchthaven)
cargo door vrachtdeur
cargo handler vrachtafhandelaar
cargo hold laadruim/vrachtruim
cargo loading system ladingsysteem
cargo plane transportvliegtuig
cargo reception goederenontvangst (op luchthaven)
cargo terminal vrachtterminal (op luchthaven)
cargo-unloading equipment vrachtontladingsuitrusting
cargo warehouse vrachtloods (op luchthaven)
carousel bagageband
carpet bombing bomtapijt
carrier carrier (voor ingewijden)/vliegkampschip (niet vliegdekschip !);
luchtvaartmaatschappij
carrier air group carrier-airgroup
carrier aircraft carriervliegtuig/boordvliegtuig
carrier pilot carriervlieger/boordvlieger
carry-on items handbagage
cartow autosleepstart (zweefvliegen)
cartwheel (ww) over de kop slaan
casevac (casualty evacuation) gewondentransport
caster caster/voorspoor (van wielen)
caster action caster/voorspoor (van wielen)
caster angle spoorhoek (van wielen)
casualty evacuation gewondentransport
catapult katapult; schietstoelraket
catapult (ww) katapulteren
catapult launch katapultlancering
Catapult Officer katapultofficier (op vliegkampschip)
catering vehicle cateringwagen (op luchthaven)
cathode ray tube beeldbuis
cattle burner koeienbrander (maakt minder herrie, om het vee niet te veel te
laten schrikken) (ballonsport)
cat shot katapultstart (op vliegkampschip)
cease-fire staakt-het-vuren/wapenstilstand
ceiling (operationeel) plafond (van een vliegtuig)/hoogtegrens;
wolkenbasis
ceiling and visibility OK goed zicht
ceiling and visibility unlimited onbewolkt
ceiling height plafond/hoogtegrens (van vliegtuig)
ceiling shield plafondschild (in cockpit)
center zie centre
central flight control office vluchtleidingscentrum
central flow management unit centrale (luchtverkeers)stroombeheereenheid
centralized airspace data function gecentraliseerde functie voor luchtruimtegegevens
central reservation system centraal reserveringssysteem (CRS)
central wing middenstuk van de vleugel
centre centreren (zweefvliegen)
centre fuselage rompmiddenstuk
centre line hartlijn (op start-/landingsbaan); middenlijn (van de romp)
centre of gravity zwaartepunt
centre of lift liftaangrijpingspunt
centre of pressure drukpunt/drukzwaartepunt
centre passenger door middelste passagiersdeur
centre pod (configuration) romphouder/rompgondel
centre-point ankerlier/ankerkabel
centre-point rigging ankerlierverspanning/ankerkabelverspanning
centre section middenstuk van de vleugel
centre section fuel tank romptank in het middenstuk
centre wing middenvleugel/binnenvleugelstuk
centrifugal compressor centrifugaalcompressor
centrifugal-flow engine centrifugale motor
centrifugal-flow turbo jet engine centrifugale straalmotor
centrifuge centrifuge (in testcentrum)
centurion marinevlieger die 100 deklandingen heeft gemaakt
certificate of airworthiness BvL/bewijs van luchtwaardigheid/luchtwaardigheidsbewijs
*certicicate of maintenance review idem/bewijs van onderhoudsinspectie
certificate of release to service idem/CRS/release to service/vrijgave voor dienst (deze vertaling
is niet gebruikelijk)
*certifying staff idem/gecertificeerd personeel (luchtvaarttechnici)
CHAFF antiradarfolie (strips aluminiumfolie die worden gedropt
uit een vliegtuig om de vijandelijke radar te misleiden; Britse
codenaam Window; ook wel aangeduid als 'christmas')
chain ketting (op de eerste vliegtuigen)
chain guide kettinggeleider
chandelle chandelle (vliegbeweging)
change frequency to ... verander frequentie naar …
change heading koers/richting veranderen
change in/of (the) course koersverandering
change of frequency message frequentiewijzigingsbericht (Eurocontrol)
change-over point omschakelpunt
channel kanaal (m.b.t. radioverkeer)
charge(s) heffing(en) (burgerluchtvaart)
Charlie idem/C (de letter C)
charlie foxtrot (fonetisch alfabet voor 'cluster fuck') chaos/zootje
charter (aircraft/aeroplane/plane) charter(vliegtuig)
charter destination charterbestemming
charter flight chartervlucht
charter of passenger rights handvest betreffende de rechten van luchtreizigers (EU)
charter operation chartervlucht
charter trip charterreis
chart of visibility and cloud layers kaart met zicht en bewolking
chase escortevliegtuig (bij testvlucht)
chase aircraft escortevliegtuig (bij testvlucht)
chase pilot escortevlieger (waarnemer bij testvlucht)
chase plane escortevliegtuig (bij testvlucht)
chassis onderstel/landingsgestel
chatterbox (slang) bijnaam van zowel luchtdoelmitrailleur als communicatiesysteem (radio)
check check (wordt gezegd bij de controle van de instrumenten)
check A (grondige) inspectie (voor de vlucht), (de eerste inspectie van de dag)
checked baggage idem/geregistreerde bagage
check in inchecken
check-in counter incheckbalie
checking for light leaks (slang) tukje doen/uiltje knappen
check-in host(ess) afhandelingsemployé
check-in time meldingstijd
checklist checklist/controlelijst
check-out controleprogramma
checkpoint idem (punt waar je de koers wijzigt) (burgerluchtvaart)
check six controleer de zes of meer algemeen, hou je achterkant in de gaten (visuele observatie van het achterste kwadrant van waaruit de meeste luchtaanvallen kunnen worden verwacht; 'zes' slaat op 'zes uur'); het is ook een veel gebruikte groet bij gevechtsvliegers
chemical weapons chemische wapens
cherry pop run eerste vlucht/testvlucht
cherubs 100 voet (hoogteaanduiding, alles onder de 1000 voet;
'cherubs two' bijvoorbeeld is 200 voet)
chief designer hoofdontwerper
Chief of the Air Corps luchtmachtcommandant
Chief of the Air Staff luchtmachtstafchef
Chinese ace (slang) onhandige/stuntelende vlieger
Chinese landing (slang) scheve landing (met één vleugel lager dan de andere,
dus 'with one wing low' oftewel Wun Wing Lo)
Chinese three-point landing (slang) crash/neerstorten (door een fout van de vlieger)
chock blok (voor de wielen)
chopper heli(kopter) (landmachtterm)
chord de koorde/vleugelbreedte (dwarsdoorsnede van vleugel)
chord plane koordevlak
chord line koorde
christmas (slang) antiradarfolie (zie CHAFF)
chronometer boordklok
chute parachute
circle cirkelen
circuit circuit (ovaal patroon dat wordt gevlogen rond vliegveld
bij starts en landingen)
circuit area circuitgebied (i.v.m. landen en opstijgen)
circuit breaker zekering/verbreker/onderbreker
circuit height circuithoogte (i.v.m. circuitgebied)
circuit procedure circuitprocedure
circular error probability trefkans/bomnauwkeurigheid/trefwaarschijnlijkheidscirkel
cirrocumulus cirrocumlus/schapenwolken
cirrostratus cirrostratus (wolk)
cirrus cirrus/vederwolken
city busting (slang) bombardementen op steden
civil ... civiele .../burger...
civil aeronautics (AE) burgerluchtvaart
Civil Aeronautics Board (AE) Bureau voor de burgerluchtvaart/(Rijks)luchtvaartdienst
civil aircraft verkeersvliegtuig
civil airliner verkeersvliegtuig
*Civil Air Patrol burgerorganisate die aankomende vliegers traint
voor (kleine) burgerluchtaart, ook opstap naar luchtmacht
civil airplane verkeersvliegtuig
civil airport luchthaven voor burgerluchtverkeer
civil airspace het civiele luchtruim
civil aviation burgerluchtvaart
Civil Aviation Authority idem/CAA/luchtvaartdienst (UK)
civil aviation personell burgerluchtvaartpersoneel
civil pilot burgerpiloot
claim tag bagagereçu
clamped gesloten (van luchthaven i.v.m. slecht weer)
classification number classificatienummer
Class/Type ME(P) meermotorige bevoegdheid zuigermotoren (Multi Engine-Piston)
Class/Type SE(P) eenmotorige bevoegdheid zuigermotoren (Single Engine-Piston)
*clay pigeon met katapult van vliegkamschip startend vliegtuig (luchtmacht)
clean kleppen en onderstel ingetrokken; (bij militaire toestellen)
zonder extra uitwendige lasten
clear klaren
clear air turbulence turbulente onbewolkte lucht (hoogteturbulentie)
clearance clearance/toestemming van de verkeersleiding/vrije baan/klaring
clearance time klaringstijd
cleared to ... geklaard naar ...
Clearing House idem (onderdeel van IATA)
clearway hindernisvrij gebied
climb stijging/stijgkracht; klim/stijgvlucht
climb (ww) klimmen/stijgen
climb(ing) cruise stijgende kruisvlucht
climbing power klimvermogen/stijgvermogen
climbing speed klimsnelheid/stijgsnelheid
climbing speed indicator variometer/stijgsnelheidsmeter
climbing turn klimmende bocht
climb rate klimsnelheid/stijgsnelheid
climb schedule stijgvluchtschema
climb steeply steil starten
climb steeply behind the tug steil achter sleepkist (zweefvliegen)
climb to and maintain ... klim naar en behoud…
climb to VFR klim door naar VFR
clipped wing afgeknotte vleugel
close air support luchtsteun
close bomber defence escortetaak; escortejagers
close escort duty escortetaak; escortejagers
closed cockpit dichte cockpit
close-in (ww) naderen
close-in bombing bombarderen van zeer dichtbij
cloud wolk
cloud and collision warning system obstakelwaarschuwingsradar
cloudbase wolkenbasis
*cloud cover wolkendek; bedekkingsgraad (gemeten in octa)
clouds bewolking
clouds variable wisselend bewolkt
cloud type wolkensoort/wolkentype
cloverleaf klaverblad (testvluchtpatroon)
cluster bomb clusterbom
cluster fuck (slang) chaos/(tering)zootje
Coanda effect coanda-effect
Coastal Command (RAF) Coastal Command
cockpit cockpit
cockpit canopy kap/cockpitkap
cockpit ceiling shield (cockpit)bovenruit
cockpit check cockpitcheck/cockpitcontrole
cockpit checklist cockpitchecklist/cockpitcontrolelijst
cockpit configuration cabine-indeling
cockpit controls besturingsorganen
cockpit door cockpitdeur
cockpit floor cockpitvloer
cockpit hood kap/cockpitkap
cockpit instrumentation cockpitinstrumentatie
cockpit light cockpitlicht
cockpit lighting cockpitverlichting
cockpit personell cockpitpersoneel
cockpit temperature cockpittemperatuur
cockpit temperature indicator cockpittemperatuurmeter
cockpit ventilation cockpitventilatie
cockpit voice recorder (cockpit-)stemrecorder
code share/codesharing idem (gezamenlijke vluchten van twee maatschappijen
onder dezelfde tweecijferige code)
coding error coderingsfout
coffee grinder (slang) vliegtuigmotor
coke-bottle fuselage colaflesromp/ingesnoerde romp/romptaillering
cold cat mislukte katapultstart (katapult heeft te weinig vermogen
en vliegtuig belandt in het water)
cold nose (slang) radar uitgeschakeld
cold nozzle compressorluchtuitlaat
collateral damages burgerslachtoffers of schade aan burgerdoelen (eufemisme);
(als je het eufemisme aan wilt houden, kun je spreken
over bijkomende of zijdelingse schade)
collision warning radar (botsing)waarschuwingsradar
colorful actions (AE) stunten (onveilig en daarom niet toegestaan)
colour weather radar weerradar (met kleurenscherm)
column of thrust gasstraal
combat air patrol jagers/gevechtsvliegtuigen
combat air protecting luchtdekking
combat aircraft jager/gevechtsvliegtuig
combatant (bn) gevechts...
combatant aircraft gevechtsvliegtuig
combatant (zn) strijdende partij
combat area gevechtszone
combat mission gevechtsmissie
combat pilot gevechtsvlieger
combat readiness paraatheid/stand by zijn
combat record gevechtsprestaties
combat role gevechtstaak
combat system gevechtssysteem
combat wing groep (van een aantal squadrons)
combat zone gevechtszone
combustion verbranding
combustion chamber verbrandingskamer
combustion engine verbrandingsmotor
combustor verbrandingskamer
come into constraints binnen de afvuurlimiet komen
come out of the sun uit de zon komen (manoeuvre waarbij de vlieger een aanval
uitvoert met de zon in de rug om zo de tegenstander
te verblinden)
command centre commandocentrum
Command Tactical Air Forces commando tactische luchtstrijdkrachten
commander commandant (van vliegtuig);bevelhebber (staf)
Commander Air hoofd vliegdienst (marine)
Commander in Chief opperbevelhebber
Commander Naval Air commandant van de marineluchtvaartdienst
Commander of the Air Group wingcommandant (op carrier)
Commanding Officer (bevelvoerend) officier
commercial aircraft/airplane burgervliegtuig/verkeersvliegtuig
commercial aviation burgerluchtvaart/burgerluchtverkeer
commercial pilot beroepsvlieger
commercial pilot's licence (beroeps)vliegbrevet (hier ook wel CPL genoemd)
commercial plane burgervliegtuig/verkeersvliegtuig
commited uitgevoerd/procedure gestart (gebruikt bij radiocontact)
Commodore commodore
common ICAO data interchange network uitwisselbare gemeenschappelijke ICAO-gegevensnetwerk
communication communicatie
communication equipment communicatieapparatuur
communcations verbindingsdienst; (radio)verbindingen
communications aircraft verbindingsvliegtuig
communications panel radiocontrolepaneel
compass kompas
compass bearing kompaspeiling
compass card windroos/kompasroos
compass degrees kompasgraden
compass direction richting
compass heading kompaskoers
compass needle kompasnaald
compass rose kompasroos
compensator compensator
complex aircraft vliegtuig voor minimaal vier personen met intrekbaar
landingsgestel en verstelbare propeller
*component component/onderdeel
composite material(s) composietmateriaal; kunststofmateriaal
compressed air starting unit startwagen (op luchthaven)
compressibility compressibiliteit
compression compressie
compressor compressor
compressor blade compressorblad
compressor turbine hogedrukturbine
compulsory IVR flight verplichte IFR-vlucht
computer-aided computergestuurd
computer reservation system computerreserveringssysteem/CRS
condensation trail condensstreep/condensatiestreep
condition (1, 2, 3) alarmfase (1, 2, 3)
conditional route voorwaardelijke route
conditional route available message beschikbare voorwaardelijke route-bericht
conditions of carriage vervoersvoorwaarden
cone kegel
cone(head) (slang) lesvlieger/leerlingvlieger
cone of vulnerability (slang) uitlaat van een vijandig vliegtuig (meest ideale plek
om een raket in te schieten)
configuration configuratie
configuration warning configuratiewaarschuwing
congestion congestie (files en opstoppingen in de lucht)
conical camber conische ronding (van vleugels)
conjunction ticket idem
connect aansluiten (van vluchten)
connecting flight aansluitende vlucht
connecting plug verbindingsstekker (zweefvliegen)
connecting rod drijfstang
connecting time overstaptijd
connections aansluitingen
connector fitting hoofdbeslag (van zweefvliegtuig)
conning (slang) condensatiestrepen maken
constant bearing course constante peilingsbaan
constant navigation course constante navigatiebaan
constant pitch propeller vaste-spoedpropeller
constant rpm constant toerental
constant speed propeller vaste-spoedpropeller
constant speed unit vaste-spoedpropeller
constraints de afvuurlimiet
contact contact (gezegd bij de start); vijand of vijandelijk toestel
(We've got contact(s): vijand gesignaleerd)
contact flight vlucht met grondzicht/grondnavigatie
contact flying vliegen met grondzicht/grondnavigatie
container loader containerlader (op luchthaven)
continental flight continentale vlucht
continuous descent approach nadering met constante dalingshoek
continuous wave draaggolf
contrail condensstreep/condensatiestreep
contrarotating tegengesteld draaiend
contrarotating tail propeller tegengesteld draaiende staartpropeller
control besturingsorgaan (van vliegtuig)
control viervoudig uitgevoerd digitaal besturingssysteem
control (ww) besturen (van vliegtuig)
control area (algemeen) verkeers(leidings)gebied (in de lagere luchtruimte)
control bar stuurbalk (van deltavlieger)
control cable(s) kabel(s) voor stuurvlakken
control column stuurwiel/(stuur)knuppel/stuurkolom
control connections roeraansluitingen
control console bedieningspaneel
control device regelinrichting
control display unit bedieningsscherm
control frame stuurbalk (van deltavlieger)
controllability bestuurbaarheid
controllable bestuurbaar
controlled airspace gecontroleerd luchtruim
controlled airspace luchtverkeersgebied
controlled flat spin vlakke spin/vlakke tolvlucht
controlled flight normale vlucht
controlled flight into terrain (CFIT) idem/CFIT
controlled spin normale spin/tolvlucht
controlled VFR flight gecontroleerde VFR-vlucht
controller verkeersleider
control office centrale luchtverkeersleiding
control power besturing
control pressures besturing
control rod stuurstang
control room regelkamer/controleruimte; vluchtleidingscentrum
controls besturingsorganen/stuurorganen
control stick knuppel/stuurwiel/stuurknuppel
control surface stuurvlak/roer
control system besturingssysteem/controlesysteem
control tower verkeerstoren (op luchthaven)
control tower cab cabine (op luchthaven)
control wheel stuurwiel/stuurknuppel
control zone plaatselijk verkeersleidingsgebied
conventional load conventionele lading
conventional take-off weight CTO-gewicht/normaal startgewicht
conventional weapons conventionele wapens
conversion training (ong.) omschakelingstraining (voor cabinepersoneel)
convertaplane zie convertiplane
converter omvormer/converter
convertible aircraft omvormbaar vliegtuig (dat op twee manieren kan vliegen door van vorm te veranderen)
convertiplane VTOL-vliegtuig
conveyor belt transportband/bagageband (op luchthaven)
coolant (fluid) koelvloeistof
coolant fluid tank koelvloeistoftank
coolant passage koelkanaal
cooler koelingssysteem
cooling flap koelklep
coordinated universal time gecoördineerde wereldtijd (in meteorologische berichten)
coordination message coördinatiebericht (Eurocontrol)
coordinatoin point coördinatiepunt (Eurocontrol)
co-pilot co-piloot (burgerluchtvaart); tweede vlieger (luchtmacht)
co-pilot's wheel stuurwiel voor de tweede vlieger of co-piloot (burgerluchtvaart)
copy (that) begrepen
corner reflector hoekreflector
Corporal korporaal
corporate aircraft zakenvliegtuig
corridor luchtweg/corridor; vliegroute
corrode roesten
corrosion corrosie
counter attack tegenaanval
counter rotating tegengesteld draaiend
counter rotation tegengestelde draaiing
counter strike tegenaanval
coupling koppeling
coupon idem
course koers
course deviation koersafwijking
course deviation indicator koersaanwijzer
course line deviation indicator koersaanwijzer
course of flight vliegbaan
course separation koersscheiding
courtmartial krijgsraad
courtmartial (ww) voor een krijgsraad brengen
cover dekking; afsluiting
cover (ww) dekking geven
covering huid/bespanning (b.v. van vleugel)
cowling bekleding/beplating (vaak van de motor
voor luchtstroomgeleiding)
crab (ww) krabben/zijslippen
cradle draagframe/hangstelling
crabwise zie fly crabwise
craft transportmiddel/voertuig
cranked wing knikvleugel
crash crash/botsing/ongeluk
crash (ww) crashen/neerstorten; een noodlanding maken
crash land een noodlanding maken
crash landing noodlanding
crash runway crashbaan
*crash site idem of plaats van de crash (geen Nederlands woord voor)
crescent wing sikkelvormige vleugel
crew bemanning
crew action ingrijpen van/door de bemanning
crew block bemanningscentrum
crew centre bemanningscentrum
Crew Chief vliegtuig(onderhouds)monteur
crew compartment bemanningsruimte
crew incapacitation arbeidsongeschiktheid van de bemanning
crew member bemanningslid
crew oxygen bemanningszuurstof
crew room bemanningsruimte
crew section bemanningscentrum
crew station (meestal) cockpit
crew vison het gezichtsveld van de bemanning
critical alitude ideale/maximale vlieghoogte
critical angle grenshoek
critical angle of attack kritische vleugelinvalshoek
critically low fuel quantity kritiek laag brandstofpeil
critical phase of the flight kritieke vluchtfase
crop duster (aircraft/(air)plane) sproeivliegtuig; sproeivliegtuigpiloot
crossbar dwarsstang (van deltavlieger); dwarsbalk (van naderingslichten)
cross bracing wire spandraad
cross connection kruiskoppeling/kruisverbinding
cross-country overland
crossdeck pendant remkabel (op vliegkampschip); ook de kabel tussen een helikopter
en de lading die aan die kabel wordt meegevoerd
cross hairs kruisdraden (op vizier)
crossing (het) kruisen; kruising
crossing altitude kruishoogte
cross member dwarsligger
cross-country overland
cross-country flight overlandvlucht
cross-feed kruisvoeding/koppelvoeding
cross-sectional area grootspantoppervlak/doorsnedeoppervlakte
crosswind zijwind/dwarswind
crosswind landing dwarswindlanding
crosswind leg dwarswindbeen (i.v.m. landing)
crosswires dradenkruis (in optisch instrument of vizier)
CRS zie certificate of release to service
cruciform tail (unit) kruisvormige staart
cruise kruisvlucht
cruise (ww) kruisen/op kruissnelheid vliegen
cruise altitude kruishoogte
cruise attitude kruisvluchthouding
cruise climbing klimmen op kruissnelheid
cruise control cruisecontrol
cruise mach number kruis-machgetal
cruise missile kruisraket
cruise performance kruisprestaties
cruise polar kruispolaire
cruising altitude kruishoogte
cruising ceiling maximale kruisvlieghoogte
cruising chart kruisgrafiek
cruising height kruishoogte
cruising level kruisniveau
cruising radius kruisvliegbereik
cruising range kruisbereik
cruising speed kruissnelheid
cruising table kruistabel
cruising threshold minimale kruissnelheid
CTO-weight CTO-gewicht/ conventioneel startgewicht
Cuban eight Cubaanse acht (bepaalde manoeuvre)
cumulated fatigue damage metaalmoeheidschade
cumuliform idem
cumulonimbus (cloud) de cumulonimbus
cumulus cloud cumulus/stapelwolk
current flight plan huidig vliegplan
customs douane
customs area douanegebied
customs control douanecontrole/paspoortcontrole (op luchthaven)
customs inspection douane-inspectie
cut the cable kappen kabel (zweefvliegen)
cycle vlucht
cycle/cycles per second cyclus/cycli per seconde (i.v.m. radiofrequenties)
cyclone cycloon
cylinder cilinder
cylinder head cilinderkop
cylinder head temperature cilinderkoptemperatuur
cylinder temperature gauge meetklok/cilindertemperatuurmeter
cylindrical fuselage cilindrische romp
D
daily inspection dagelijkse inspectie
daisy cutter (slang) zware bom/fragmentatiebom (om mijnenvelden mee te neutraliseren en oerwouden open te maken voor landingsplaatsen)
daisy pattern (slang) (klein) bomkraterpatroon
damage control schadebeperking
damage-tolerant faalveilig
danger area gevaarlijk gebied
dangerous goods gevaarlijke stoffen
dash (ww) sprinten
dashboard dashboard
dash speed sprintsnelheid (wordt alleen bereikt met naverbrander aan)
dash two volgvlieger/wingman
data distribution gegevensdoorgeleiding
data glove datahandschoen (vooralsnog in experimenteel stadium)
data link verbinding
*data plate gegevensplaatje (met serienummers e.d.)
data processing gegevensverwerking
data processing function gegevensverwerkingsfunctie
date line datumgrens
date time group datum-tijdgroep
day(light) bomber dagbommenwerper
day(light) bombing dagbombardement
day(light) fighter dagjager
day(light) operation dag(licht)operatie
day service dagdienst
DC gelijkstroom
DC gen(erator) gelijkstroomgenerator
dead heading vliegers die meevliegen als passagier
dead reckoning gegist bestek
deadstick motor uitgevallen (roept de piloot/vlieger in noodgevallen als hij moet landen)/sturen op handkracht
debrief(ing) debriefing/nabespreking
debris screen filter (in tandwielkast)
Decca idem (navigatiesysteem, merknaam)
Decca navigator Decca/Decca-navigator
decelerate vaart minderen/afremmen
deceleration vaartvermindering/afremming
decision altitude/height beslissingshoogte
decision speed beslissingssnelheid
deck dek (van passagiersvliegtuig); dek (op carrier)
deck landing aircraft carriervliegtuig
deck spotter parkeerder (zet carriervliegtuigen op hun plek op het dek na de vlucht)
decompression decompressie (plotseling wegvallen van de luchtdruk)
decoy nepdoel/lokaas
dedicated runway landingsbaan voor bijzonder doel
deep stall diep overtrokken vlucht
deep strike lange-afstandsluchtaanval (aanval diep achter vijandelijke linies)
defence fighter jager
defensive split uit elkaar vliegen (noodmanoeuvre waarbij de volgvlieger van de leider wordt gescheiden om de aanvaller in een ongunstige positie te dwingen)
defensive weapons defensieve bewapening
deflection afbuiging/deflectie; afwijking (van richting)
degrade uitschakelen/decimeren/uitdunnen (eufemisme; gedeeltelijk buiten werking stellen van een doel)
de-icer ijsbestrijder
de-ice system ontdooiingssysteem
de-icing ijsbestrijding
delamination delaminatie
delayed meteorological message vertraagd meteorologisch bericht
Delta idem/D (de letter D)
delta aircraft deltavliegtuig
delta sierra (slang) NATO-taal voor 'dumb shit' (blunder/stomme actie)
('erases all previous bravo zulus and sierra hotels')
delta wing deltavleugel; delta(vliegtuig)
delta-winged met deltavleugels
demilitarized zone gedemilitariseerde zone
*demonstrator demonstratievliegtuig/demonstratietoestel
denied boarding idem/instapweigering
denied boarding compensation idem/compensatie bij instapweigering (compensatie voor
passagier die door overboeking niet mee kan)
denied clearance vliegverbod (boven bepaald gebied)
dense upper cloud compacte hoger gelegen wolken
density altitude dichtheidshoogte
density flight dichtheidshoogte
departure besturingsverlies (controle over het vliegtuig tijdelijk verliezen
door een te sterke invalshoek en het uitvallen van een
van de motoren); vertrek; koersafwijking
departure airport/aerodrome luchthaven van vertrek
departure building vertrekhal (op luchthaven)
departure from course koersafwijking
departure lounge instapruimte
departure procedure vertrekprocedure
departure runway startbaan
departurtes vertrekhal
departure tax luchthavenbelasting
departure time vertrektijd
departure time act. werkelijke/echte vertrektijd in Zulu
departure time est. geschatte vertrektijd
depressurisation drukverlaging
depth diepte
depth bomb dieptebom
depth charge dieptebom
depth charge thrower dieptebomwerper
de-rig demonteren
descend dalen
descending turn dalende bocht
descend to dalen naar/tot
descend to and maintain ... daal tot en behoud ...
descent daalvlucht/daling
descent altitude/height dalingshoogte
descent speed daalsnelheid
descent-through-cloud landing doorsteek (landing door wolkendek)
descent velocity daalsnelheid
design ontwerp
designator besturingssysteem (van geleide raket)
design bureau ontwerpbureau
designer ontwerper
design manoeuvring speed ontwerpsnelheid
de-spin uit de spin halen
destination bestemming
destination airport/aerodrome luchthaven van bestemming
destructor destructor
det/detail dienstrooster (Who's on the det? Wie heeft er dienst?); corvee; opdracht
development(al) flight testvlucht
deviating afwijkend
deviation (koers)afwijking
dew point dauwpunt
dew point temperature dauwpunttemperatuur
diagonal spar dwarsgeplaatste hulpligger (van vleugel)
diamond diamant/diamanten brevet (zweefvliegen)
diamond wing ruitvleugel
DI code DI-code (gebruikt tussen reisagent en luchtvaartmaatschappij)
diesel engine dieselmotor
differences training geen Nederlands woord voor gevonden; training voor
cabinepersoneel om met de verschillende vliegtuigtypen
om te leren gaan
differential (corrected) GPS differentieel GPS/DGPS
differential global positioning system differentieel GPS/DGPS
diffuse (ww) zich verspreiden
digital air data computer digitale boordcomputer
digital air data system digitaal airdatasysteem/digitaal luchtgegevenssysteem
digital cockpit digitale cockpit
digital computer digitale computer
digital inertial navigation system digitaal traagheidsnavigatiesysteem
dihedral V-vorm/V-stelling (van voren gezien)
dihedral (bn) in V-vorm/in V-stelling/V-vormig
dihedral angle V-vorm(hoek)/V-stelling
dingy reddingsvlot
diplomatic passport diplomatiek paspoort
diplomatic visa diplomatiek visum
dipole antenna dipoolantenne
direct rechtstreeks (m.b.t. vliegplanklaringen)
direct approach directe naderingsvlucht
direct attack directe aanval
direct current gelijkstroom
direct flight directe vlucht/rechtstreekse vlucht
direct hit voltreffer
direction dependence richtingsafhankelijkheid (van geluid)
direction finder richtingzoeker/aanlooppeiler
direction finding station peilstation
direction indicator koersaanwijzer/richtingaanwijzer
direction of flight vliegrichting
directional gyro gyrokompas
directional stability richtingsstabiliteit
direct lift directe lift
direct lift engine VTOL-motor
direct path direct pad
direct support directe steun (meestal aan de marine)
dirigible luchtschip
dirty (slang) onderstel uit (bij vliegtuig dat gaat landen en onderstel
en kleppen heeft uitgeklapt)
disbond loslaten (van lijmverbinding)
disc/disk brake schijfrem
display (luchtvaart)show; display (op apparatuur)
display flying stuntvliegen/showvliegen
display function afleesfunctie (van een systeem)
display unit display-unit
disruptor stoordraad
distance afstand
distance from touchdown indicator afstand t.o.v. de landingsmeter
distance measuring equipment afstandmeter/afstandmeetapparatuur
Distinguished Flying Cross idem (onderscheiding)
Distinguished Flying Medal idem (onderscheiding)
Distress phase noodfase
distress signal noodsein
ditch noodlanding (van landvliegtuig op het water)
ditching procedure noodwaterlandingsvoorschriften
dive duik
dive angle duikhoek
dive angle indicator duikhoekmeter
dive bomber duikbommenwerper
dive brake remklep
dive braking flap (duik)remklep
dive flap (duik)remklep
dive recovery duikafvang/vlaktrekken (uit duik)
dive recovery flap remklep
divergence divergentie/uit elkaar bewegen
divergent flap divergerende klep
diversionary squadron afleidingssquadron
dive speed duiksnelheid
diving attack duikaanval
diving force duikkracht
diving missile raket in duikvlucht
diving moment duikmoment
diving speed duiksnelheid
diving speed indicator duiksnelheidmeter
division divisie (vier vliegtuigen)
dog fight luchtduel/luchtgevecht
doing the Linda Blair (slang) goed in het rond kijken om te zien of er geen tegenstander in de buurt is (genoemd naar de beroemde draai van 360 graden van het hoofd uit The Excorcist)
domestic binnenlands
domestic flight binnenlandse vlucht
doodad (slang) dinges/geval/hoe-heet-het
door dunker boordschutter (in helikopter) (Vietnam)
dope dope/spanlak
Doppler effect dopplereffect
Doppler navigation dopplernavigatie
Doppler VOR Doppler-VOR
Doppler VOR and TACAN Doppler-VOR en TACAN
dot van 'I'm a dot'; 'ik ben weg'
double AC failure dubbele elektrische storing
double aileron dubbel rolroer
double boom dubbele staartboom (staart)
double channel duplex dubbel tweevoudig kanaal
double entry visa double-entryvisum
double kill in één vlucht twee vijandelijke toestellen neerhalen
double redundant dubbel uitgevoerd
double sideband dubbel zijband
double-slotted flap dubbele spleetklep
double-slotted Fowler flap dubbele Fowlerklep
double strike dubbele aanval
double tail unit dubbele staart
Double Ugly bijnaam F-4 Phantom
down defect/niet mee te vliegen; 'a down pilot' is een zieke vlieger
down (ww) neerhalen
down draft downwash (bij helikopter)
down draught downwash (bij helikopter)
down gripe (slang) technische storing (aan een vliegtuig) zie gripe
download neerwaartse druk
downlock vergrendeling in onderste stand
downtown (slang) vijandelijk gebied (Vietnam)
downwash downwash
downwind leg rugwindbeen (i.v.m. circuitgebied bij landingen)
draft man tekenaar (in vliegtuigfabriek)
drag (lucht)weerstand
drag (para)chute remparachute of stuurparachute
drag chute housing remparachutehuis
drag-lift ratio weerstand-liftverhouding
drawbar trekstang/sleepstang
drift drift/afwijking (van de koers); weerstand
drift factor afwijkingsfactor (bij vliegers; vliegers met 'n hoge 'drift factor'
zijn niet erg betrouwbaar)
drift indicator driftmeter
drift meter driftmeter
drift sight driftmeter
drills routinehandelingen (burgerluchtvaart)
D-ring lanyard trekkoord (parachute)
drinking water truck drinkwatertankauto (op luchthaven)
driver vlieger/piloot
drive shaft aandrijfas
drizzle motregen
drogue parachute (aan kabel) (zweefvliegen); sleepschijf; windzak
drone vliegende robot/onbemand, op afstand bestuurd vliegtuig
droop flap geprofileerde vleugelneusklep
droop nose neerhangende neus
drooping wing neerhangende vleugel
drop dropping (van para's)
drop launch afwerpen
drop test valtest/valproef
drop(ping) zone landingsgebied
dry zonder brandstof (huurvliegtuig); zonder naverbranding
dry battery droge batterij (zweefvliegen)
dual hydraulic system dubbel hydraulisch systeem
dual tandem wheels dubbele tandemwielen
dual wheels dubbele wielen
dud granaat of raket die niet tot ontploffing komt
dummy nepdoel/lokaas
dummy door dummiedeur
dust stof
dust cloud stofwolk
dust devil dustdevil
dust storm stofstorm
dust whirl stofwerveling
duty free belastingvrij/taxfree
duty-free shop taxfreeshop
duty pilot startofficier (zweefvliegen)
duty runway in gebruik zijnde (start)baan
dynamic soaring dynamisch zweven
*DZ zie drop(ping) zone
E
E Echo
*eagle (VS) goede jachtvlieger (die veel toestellen heeft neergehaald)
early abort voortijdig afbreken
early warning antenna luchtwaarschuwingsradar
early-warning aircraft radarvliegtuig
early-warning network radarnetwerk
early-warning radar luchtverdedigingsradar (met groot bereik voor snelle opsporing)
earphones koptelefoon
eastbound oostwaarts
east-north-east oostnoordoost
east-south-east oostzuidoost
EATCHIP work programme document EATCHIP-werkprogrammadocument
echelon formatie in lijn
Echo idem/E (de letter E)
Echo Range testgebied (op China Lake Naval Weapons Test center)
ECM-pod ECM-gondel/ECM-houder
economy class idem/toeristenklasse
effective mass ratio effectieve massaverhouding
effective range effectief bereik (van een wapen)
effective strength operationele sterkte
effectiveness slagkracht
egg-beater (slang) propeller/schroef
egg on their hats zie those with egg on their hats
eject beacon schietstoelbaken
ejection seat schietstoel
ejector seat schietstoel
elapsed time tijdsverloop
electrical distribution system stroomverdelingssysteem
electrical generation system stroomopwekkingssysteem
electrical system elektrsich systeem
electric engine elektromotor
electric jet bijnaam F-16 Fighting Falcon
electric line elektrische leiding
electrical power unit mobiel aggregaat (op luchthaven)
electric variometer elektrische variometer
electro distance control system elektro-optische afstandmeting
electronic attitude director indicator stand- en koersaanwijzer
electronic counter-counter measures elektronische tegen- tegenmaatregelen
electronic countermeasures elektronische tegenmaatregelen electronic
flight instrument system cockpitinstrumentarium
electronic intelligence elektronische informatie (over de vijand)
electronic warfare elektronische oorlogvoering
Electronic Warfare Officer EOV-officier
electro-optics optische elektronica
electrostatic conductor statische ontlader
elevation hoogte (t.o.v. gemiddeld zeeniveau); elevatie;
elevatie (hoek van kanonloop of vliegtuig)
elevation angle elevatiehoek
elevation sector verticale sector (luchtverkeersbeveiliging)
elevator hoogteroer
elevator control hoogtebesturing
elevator flap hoogteroerklep
elevon elevon/hoogte-rolroer
elite force keurkorps/elitekorps
elliptical wing elliptische vleugel
embedded in a layer omgeven door een laag (cumulonimbus omgeven
door lagen van andere wolken)
emergency noodtoestand
emergency air bottle noodluchtfles
emergency air pressure noodlucht
emergency beeper noodzenderbaken
emergency compass noodkompas
emergency descent nooddaling
emergency electrical generation system reservegenerator/noodaggregaat
emergency equipment nooduitrusting
emergency evacuation noodontruiming
emergency evacuation signalling system signaleringssysteem voor noodontruiming
emergency exit nooduitgang
emergency exit in cabin cabinenooduitgang
emergency frequency noodfrequentie
emergency landing noodlanding
emergency landing gear reserve-onderstel
emergency light noodlamp (b.v. zaklamp)
emergency lighting noodverlichting
emergency locator transmitter baken voor nooduitzendingen (noodbaken)
emergency oxygen extra zuurstof/noodzuurstof
emergency oxygen supply nood-zuurstoftoevoer
emergency procedures noodprocedures
emergency rip panel noodscheurbaan (ballonsport)
emergency ripping line noodscheurlijn (ballonsport)
*emergency shoot noodglijbaan
emergency system noodsysteem
emission emissie
empennage staart(stuk)
empennage shape staartvorm
empty leg idem (op heen- of terugreis reizen geen passagiers mee,
m.b.t. charters)
empty seat surcharge empty seat-toeslag
empty weight leeggewicht
enclosed cockpit dichte cockpit
end of season naseizoen
end plate eindwand/eindplaat
endurance duurzaamheid/vliegduur (uren vliegtijd)
enemy aircraft warning service luchtwacht
enemy fire vijandelijk vuur
enemy radar suppression missile antigrondradarraket
engine motor
engine air inlet luchtinlaat
engine and crew alarm display waarschuwingssysteem
engine case motorwand
engine control(s) motorbediening
engine cowl(ing) motorkap
engine design motorontwerp
engineering idem (de dienst)
Engineering Officer BWK/boordwerktuigkundige
engineering school technische school
engine failure motorstoring/motor uitgevallen
engine frame motorframe
engine fuel valve brandstofschakelaar
engine housing motorhuis
engine limiter motorbegrenzer
engine mount (structure) (constructie van de) motorophanging
engine mounting pylon motorophanging
engine nacelle motorgondel
engine nozzle straalpijp/uitlaatpijp
engine-off met de motor uit
engine oil motorolie
engine-out met één uitgevallen motor
engine parameters motorparameters
engine performance motorprestatie
engine pod motorgondel
engine power motorvermogen
engine power loss verlies van motorvermogen
engine revolutions toerental
engine revs toerental
engine run motortest
engine-start het starten (van de motor)/de motor aanzetten
engine type motortype
en route en route/tijdens de vlucht/onderweg
en route altitude hoogte onderweg
en route climb stijgvlucht tot kruishoogte
en route descent daalvlucht uit kruishoogte
en route radar routeradar
en route surveillance radar en route-rondzoekradar
ensign vlag
entry and exit visa in- en uitreisvisum
entry visa inreisvisum
envelope bereik; ballon(omhulsel) (ballonvaart); vlieggrenzen
(waarbinnen vliegbewegingen mogelijk zijn);
gastank (?) (in luchtschip)
environment control system airco(nditioning)
equilibrium rate of descent stationaire daalsnelheid
equipment uitrusting
equivalent airspeed equivalente luchtsnelheid
equivalent shaft horsepower equivalent rotorvermogen
erk lid van het grondpersoneel
error correction foutcorrectie
escape route vluchtweg/vluchtroute
*escape slide noodglijbaan
escort duty escortetaak
escort fighter escortejager
escort mission escortemissie
essential system essentieel systeem
estimate schatting
estimate (ww) schatten
estimated geschat
estimated elapsed time geschat tijdsverloop
estimated off-block time geschatte vertrektijd
estimated take-off time geschatte vertrektijd
estimated time of arrival geschatte aankomsttijd
estimated time of departure geschatte vertrektijd
estimated time over (significant point) geschatte tijd boven (kenmerkend punt)
Eurocontrol idem (gevestigd in Nederland)
Eurofighter idem
European ATC harmonization and integration program zie EATCHIP (afkortingen)
European Civil Aviation Conference Europese burgerluchtvaartconferentie/ECAC
evacuation evacuatie/ontruiming
evacuation slide glijbaan
evasive manoeuvre uitwijkmanoeuvre
evening flight avondvlucht
excercise oefening
excercise (ww) oefenen
excess baggage overbagage (te hoog gewicht aan bagage)
excessive drag excessieve weerstand
excessive imbalance excessieve onbalans
excess mileage idem (toeslag voor extra gevlogen mijlen)
exchangeable power unit geheel verwisselbare motoraggregaat
excursion overschrijding van de (start- of landings)baan
executive aircraft zakenvliegtuig
Executive Officer eerste (1e) officier (mariniers)
exhaust uitlaat
exhaust cover uitlaatdeksel
exhaust duct uitlaat/straalpijp
exhaust gas analyzer uitlaatsensor
exhaust gas temperature uitlaatgastemperatuur
exhaust guide vanes luchtuitlaatstuurschoepen
exhaust nozzle straalpijp/uitlaatmond
exhaust orifice afzuigopening
exhaust pipe uitlaatpijp
exhaust stack uitlaatpijp
exhaust stub korte uitlaatpijp/uitlaatstomp
exit door uitgang
exit permit uitreisvisum
exit taxiway afrit taxibaan
exit visa uitreisvisum
expected approach time verwachte naderingstijd
expected further clearance time verwachte nadere klaringstijd
expect further clearance verwacht een nadere klaring
*extended (position) uitgeschoven (b.v. van kleppen)
extending flap uitschuifklep/uitwendige klep
extend the landing gear (doors) het landingsgestel/onderstel uitlaten; de ondersteldeuren uitlaten
extensible slat vleugelvoorrandklep
extension flap uitschuifklep
external fuel tank externe brandstoftank
external load externe lading
external rack extern rek
extinguishing agent blusmiddel
extra long range extra lange afstand
extra mileage allowance idem/EMA
extra seat idem (voor extra comfort of bijzondere handbagage)
extreme alert opperste paraatheid
extremely high frequency extreem hoge frequentie (30-300 GHz)
eyeball Mark I (slang) militaire bijnaam voor (met) het blote oog
F>
F Foxtrot
facilitaition of international air transport faciliteiten voor internationaal luchtvervoer
facsimile transmission facsimile-overbrenging
failure storing/gebrek
fairing stroomlijnkap
*falling ice ijsval
falling leaf dwarrelvlucht
false rib hulprib (van vleugel)
familiarization flight ervaringsvlucht/gewenningsvlucht
fan fan
fan blade fanblad
fangs out (slang) als een vlieger helemaal klaar is voor een luchtduel
en er zin in heeft
fangs sunk in floor board (slang) als een vlieger zich blindstaart op een doelwit
en dan zelf word geraakt
fan in wing vleugelliftmotor
fan jet turbine lagedrukturbine (voor aandrijving van de fan)
fan marker beacon waaiermerkbaken
fantail halfdek (op carrier)
fast attack... snelle-aanvals... of snelle-gevechts...
fastener (meestal) schroef of bout; bevestigingspunt
fast fighter snelle jager
fast jet snelle straaljager
father (slang) bijnaam van TACAN-station op vliegkampschip
((militair) navigatiesysteem)
fatigue damage metaalmoeheidschade
fatigue limit metaalmoeheidweerstand
fatigue measurement metaalmoeheidmeting
fatigue strenght metaalmoeheidweerstand
fear of flying vliegangst
feather (ww) (af)stellen/in vaanstand zetten (van propeller)
feathering position vaanstand (van propellerbladen)
Federal Aviation Administration idem/FAA/de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten
feet voet (hoogteaanduiding) (niet omrekenen naar meters)
feet dry over land/boven land (term van marinevliegers)
feet per minute voet(en) per minuut
feet wet over zee/boven zee (term van marinevliegers)
fellow traveller medereiziger
fence grenslaaggeleider (op vleugel)
fibre vezel
fibre(-reinforced) metal laminates vezelmetaallaminaten (m.b.t. Glare)
fibre-optic vezeloptisch
fibre-optics vezeloptica/vezeloptiek
fibre-optics gyro vezeloptiekgyro
field landing buitenlanding/veldlanding (b.v. bij zweefvliegen)
field of fire schootsveld
field of view zicht
fighter jager
fighter aircraft jager
fighter bomber jachtbommenwerper
Fighter Command (RAF) Fighter Command
fighter direction aircraft militair verkeersgeleidings-vliegtuig (AWACS)
fighter escort escortejager; jagerescorte (groep)
fighter fleet jagervloot
fighter group groep jachtsquadrons
fighter interceptor onderscheppingsjager
fighter jet jager
fighter jock jachtvlieger/gevechtsvlieger
fighter pilot jachtvlieger/gevechtsvlieger
fighter plane jager
fighter puke (slang) jachtvlieger/gevechtsvlieger (zie puke)
fighter screen jagerscherm
fighter squad gevechtssquadron/gevechtseenheid
fighter wing gevechtssquadron/gevechtseenheid
fighting aircraft jager
fighting area gevechtszone
Fighting Falcon bijnaam F-16
fighting terrain slagveld/oorlogsgebied/gevechtszone
fighting zone slagveld/oorlogsgebied/gevechtszone
fight leader commandant
filed flight plan ingediend vliegplan
fillet overgang/vloeistuk/romp-staartvlakvloeistuk
fin kielvlak/staartvin
final landingsbaan/eindbaan/final
final approach eindnadering
final approach abort procedure aanvliegafbreekprocedure
final approach and take-off area eindnaderings- en vertrekgebied (helikopters)
final approach area eindnaderingsgebied
final approach fix door radiobakens vastgestelde positie waar de eindnadering
begint (eindnaderingspositie)
final approach leg eindnaderingsbeen (van circuitgebied, i.v.m. landen en opstijgen)
final approach point het punt waar de eindnadering begint
final approach procedure aanvliegprocedure/naderingsprocedure
final check-in time uiterste meldingstijd
final leg eindnaderingsbeen (van circuitgebied, i.v.m. landen en opstijgen)
finals landingsbaan/eindbaan
fin carrier kielvlakdrager
fin decking staartvlakvin
fin-mounted tail unit staart(vleugels) (op vin)
fin post kielvlakligger
fin rib staartrib
fin-stabilized vingestabiliseerd
fire and forget weapon slim wapen/fire and forget-wapen
fire appliance building brandweergarage (op luchthaven)
fire axe brandbijl
fire balloon heteluchtballon
fire bomb brandbom
fire control vuurleiding
fire control computer vuurleidingcomputer
fire control radar vuurleidingradar
fire detection brandmelding
fire detection system brandmelder/brandmeldingssysteem
fire fighting brandbestrijding
fire fighting equipment brandbestrijdingsmiddelen
fire guidance radar vuurleidingradar
fire hazard brandgevaar
fire point afvuurgebied
fire power vuurkracht
fireproof gloves brandwerende handschoenen (gedragen door vliegers)
fire protection brandbeveiliging
fire protection system brandbeveiligingssysteem
fire support vuursteun
fire support and coordination line vuursteuncoördinatielijn
fire-up (slang) het starten van de motor
fire warning brandalarm
firing afvuren/schieten
firing position vuurpositie
first-class cabin eersteklascabine
first flight luchtdoop
First Officer tweede vlieger; (burgerluchtvaart co-piloot)
first pilot eerste vlieger
five bladed propeller vijfbladige propeller
fix bestek (m.b.t. navigatie)/positiebepaling/kruispeiling
fixed vast
fixed bladed propeller niet verstelbare propeller
fixed distance marking afstandmarkering (op start- en landingsbaan)
fixed pitch propeller vaste-spoedpropeller
fixed target vast doel
fixed undercarriage vast onderstel
fixed wing aircraft gewoon vliegtuig (i.t.t. helikopter)
fixed winglet vast vleugeltje (aan raket)
flag vlag (in navigatieapparatuur)
flag (ww) vlaggen (bij navigatieapparatuur)
flak luchtafweer
flak barrage afweervuur
flak gun luchtdoelgeschut/luchtafweergeschut
flame-damping exhaust cover vlamdemper
flame-out (ww) afslaan (van straalmotor)
flap (vleugel)klep
flap angle klephoek
flaperon flaperon (combinatie van klep en rolroer)
flap hydraulic jack hydraulische kleppenbediening
flap lever vleugelkleppenschakelaar
flap setting klepinstelling/flapstand
flap speed klepbewegingssnelheid
*flap track klepgeleiderails
flare fakkel; vuurpijl/lichtkogel
flare (ww) afvangen (van vliegtuig bij landing)
flare chute stortkoker (o.a. in Wellington voor neerlaten van vuurpijlen)
flare gun lichtpistool
flare-out afvangmanoeuvre
flare-out (ww) afvangen
flare-path (vero.) (met fakkels) verlichte landingsbaan/startbaan
flash bomb flitsbom (in verkenners)
flasher unit knipperlichtautomaat
flashing schittering
flash-out (ww) bombarderen/vernietigen
flat four engine viercilinder-boxermotor
flathatting (slang) stunten (met een vliegtuig) (onveilig en dus niet toegestaan)
flat spin vlakke spin/vlakke tolvlucht
flatten (out) gaan liggen/horizontaal trekken (van vliegtuig)
flat turn vlakke bocht
fleet vloot (van vliegtuigen, zowel bij de luchtmacht
als in de burgerluchtvaart)
Fleet Air Arm (UK) marineluchtvaartdienst
Fleet Air Wing marine-airgroup of airgroup van de marine
Flexible use of airspace flexibel gebruik van het luchtruim
flicker effect flikkereffect (met duizeligheid of misselijkheid tot gevolg)
flight vlucht; vliegreis baan (van een projectiel); deel van een squadron
flight (ww) afschieten in de vlucht
flight academy vliegschool
flight altitude vlieghoogte
flight attendant steward(ess) (flight attendants: cabinepersoneel)
flight attitude vliegstand
flight bag zak (van deltavlieger)
flight briefing room briefingroom
flight ceiling vliegplafond
flight characteristics eigenschappen (van het vliegtuig)
flight check controle tijdens vlucht
Flight Commander (vlucht)commandant
flight computer vluchtcomputer
flight conditions vluchtcondities/vluchtomstandigheden
flight connection vliegverbinding
flight control(s) vluchtleiding/(vlucht)besturing (automatisch)
(mv: besturingsorganen); verkeersleiding
flight control cable stuurkabel
flight control error besturingsfout
flight control instruments besturingsinstrumenten
flight control rules besturingslimieten
flight control software besturingssoftware (in simulator)
flight control surface stuurvlak
flight control surface runaway verlies van controle over de stuurvlakken
flight control surface vibration stuurvlaktrillingen
flight control system besturingssysteem
flight controller vluchtleider
flight controls stuurorganen/stuurbediening
flight coupon vluchtcoupon
flight crew cockpitpersoneel
flight crew member lid van het cockpitpersoneel
flight data vluchtgegevens
Flight Data Exchange idem (norm bij Eurocontrol)
Flight Data Exchange -
Interface Control Document idem/FDE-ICD (Eurocontrol)
flight data processing system systeem voor verwerking van vluchtgegevens
flight data recorder zwarte doos/vluchtrecorder
flight deck cockpit (van passasiersvliegtuig en helikopter);
vliegdek (op vliegkampschip)
Flight Deck Officer vliegdekofficier (marine)
flight direction vliegrichting
flight director (system) vluchtleider/vluchtregelaar
flight dispatcher dispatcher
Flight Engineer BWK/boordwerktuigkundige
flight envelope (vlieg)bereik/grenzen van een vliegtuig
flight height vlieghoogte
flight hour vlieguur
flight information vluchtinlichtingen/vluchtinformatie/vluchtbijzonderheden/
vluchtgegevens
flight information board vluchtinformatiebord (op luchthaven)
flight information centre vluchtinformatiecentrum
flight information office vluchtinformatiebureau/FIO
flight information region vluchtinformatiegebied
flight information service (FIS) vluchtinformatiedienst/vluchtinformatieverstrekking
flight instructor vlieginstructeur
flight instruments vlieginstrumenten; boordinstrumenten (ballonvaart)
flight instrument system vlieginstrumentarium
flight level vliegniveau (internationaal weergegeven als FL ...
(gevolgd door getal)
Flight Lieutenant kapitein(-vlieger) (RAF)
flight line squadrongebied (bij startbaan)
flight load vluchtbelasting
flight management computer vluchtbesturingscomputer
flight management system vluchtbesturingssysteem
flight manual vliegerhandboek
flight movement(s) vliegbeweging(en)
flight navigator navigator
flight number vluchtnummer
flight nurse idem (term gebruikt voor mannen én vrouwen)
flight operations vluchtuitvoering; missies; vliegtuigoperatie
flight parameters vluchtparameters
flight path vliegbaan/vliegroute/vluchtpad
flight path angle baanhoek
flight pattern vluchtpatroon
flight performance vliegprestaties (van vliegtuig)
flight phase vluchtfase
flight plan vliegplan/vluchtplan
flight plan cancellation vliegplan-annulering/annulering vluchtplan
flight plan clearance vliegplanklaring
flight plan data vluchtplangegevens
flight-planning vluchtplanning
flight plan route vliegplanroute
*flight progress vluchtvoortgang
flight record krijgsverrichtingen (van vliegtuig of vlieger)
flight recorder zwarte doos/vluchtrecorder
flight refuelling probe vulstang
flight restriction vliegverbod (m.b.t. bepaald gebied)
flight rules vluchtregels
flight safety vliegveiligheid
flight scenario vluchtscenario
flight schedule vluchtschema/vluchtindeling
flight school vliegschool
Flight Sergeant sergeant-majoor(-vlieger) (aanspreektitel majoor)
flight service vliegdienst
flight service centre/unit idem
flight simulator vluchtsimulator/vluchtnabootser/idem
flightstrip idem (strookjes gebruikt door verkeersleiding om vliegtuigen
uit elkaar te houden)
flight suit vliegeroverall
flight surcharge vluchttoeslag
flight surgeon luchtvaartgeneeskundige
flight system vluchtsysteem/(vlucht)besturing
flight-test proefvlucht
flight-test (ww) testvliegen/proefvliegen
flight-test centre testcentrum
flight-test program testprogramma
flight time vluchttijd
flight tour operator vliegtouroperator
flight training organisation/school vliegschool/vliegopleiding
flight trial testvlucht
float drijver (van watervliegtuig)
float (ww) afvangen (zweefvliegen)
floatplane watervliegtuig/drijvervliegtuig
float seaplane watervliegtuig/drijvervliegtuig
floor beam vloerbint/vloerbalk
floor board (vloer)deel/vloerplank
floor panel vloerpaneel
flotation cot drijvend kinderbedje (voor noodsituaties)
flow management (lucht)verkeersstroombeheer
flow management position verkeersstroombeheerspositie
flow management unit (luchtverkeers)stroombeheerspositie
flow of air luchtstroom
flow of wind windstroming
fluid cooling waterkoeling/vloeistofkoeling
flutter jengel/flutter (geluid bij hoog toerental)
flutter (ww) jengelen/flutteren (geluid bij hoog toerental)
fly vliegen; varen (met een ballon)
fly at night nachtvliegen
fly before buy vliegen voor het kopen (bij militaire vliegtuigen
voordat de productie begint)
fly blind blindvliegen
fly boy in GB algemene (spottende) benaming voor vlieger,
in de VS specifiek een luchtmachtvlieger
fly-by luchtdefilé/luchtparade
fly-by-wire elektronische besturing(ssysteem)
fly crabwise krabben (vliegend)
fly cross-country overland vliegen
fly/cruise fly-cruise
fly/drive fly-drive
flyer vlieger; piloot; vliegtuig
fly guy vlieger
fly in aankomen
fly in formation formatievliegen
flying altitude vlieghoogte
flying boat vliegboot/bootvliegtuig
flying bomb vliegende bom (V-1, V-2)
flying boom tankpijp (van de tanker)
flying CAP (flying combat air protecting) luchtdekking
flying ceiling zie flight ceiling
flying club vliegclub
flying column vliegende colonne
flying condition, in luchtwaardig
flying controls stuurorganen/besturingsorganen
flying crane vliegende kraan/kraanhelikopter
flying distance vliegafstand
flying field vliegveld
Flying Fortress vliegend fort (bijnaam B-17 bommenwerper)
flying goggles vliegbril
flying height vlieghoogte
flying helmet vliegershelm
flying hour vlieguur
flying instructor vlieginstructeur
flying lane luchtcorridor
flying lesson vliegles
flying license/licence vliegbrevet
flying machine vliegmachine
Flying Officer eerste luitenant (aanspreektitel luitenant)
flying qualities vliegeigenschappen
flying record vliegverleden (van de vlieger)
flying rigging vliegende verspanning
flying route vliegroute
flying school vliegschool
flying show luchtdefilé/luchtparade
flying speed vliegsnelheid
flying stabilizer bestuurbare stabilisator
flying suit vliegeroverall
flying technique vliegtechniek
flying test bed vliegende proefbank
flying time vliegtijd
flying trim trim/afstelling
flying weather vliegweer
flying weight vlieggewicht
flying wing vliegende vleugel
flying wire vrijlopende draad
fly into the ground neerstorten
fly inverted rugvliegen
fly on instruments op de instrumenten vliegen
fly out vertrekken
fly-over (AE) luchtdefilé/luchtparade
fly-past luchtdefilé/luchtparade
fly straight rechtuit vliegen
fly under the radar onder de radar vliegen
flyweight vlieggewicht
flywire vrijlopende draad
FMS (flight management system) besturingssysteem
fog mist
fog patch(es) mistflard(en)
folding wing opvouwbare vleugel
follow through (on the controls) meevoelen
foot (feet) voet (niet omrekenen)
foot support voetsteun (aan vliegtuigstoel)
forced descent noodlanding
forced landing noodlanding
forecast (weers)verwachting
foreign object vreemd lichaam
foreign object damage bedrijfsschade (beschadiging door vreemde lichamen)
fork tail zwaluwstaart/gespleten staart
form drag schadelijke weerstand
formation formatie
formation flying formatievliegen
former het (vorm)spant; mal/vorm (vliegtuigbouw)
forward air controller grondwaarnemer (man met radioapparatuur
die om versterkingen vraagt)
forward and right 80 naar voren en 80 eenheden naar rechts
forward bulkhead frame drukschot/schotspant
forward elevator voorste hoogteroer
forward flight voorwaartse vlucht
forward inertia voorwaartse snelheid
forward looking infrared naar voren gerichte infrarood
forward looking infrared sensor naar voren gerichte infraroodsensor
forward operating location vooruitgeschoven basis; geïmproviseerde startbaan
forward quarter intercept onderschepping (door doel van voren te naderen)
forward retracting naar voren intrekbaar
forward sweepback negatieve pijlstelling
forward swept wing voorwaartse pijlvleugel
four-bladed propeller vierbladige propeller
four flight ticket idem
four-jet viermotorig
Fowler flap Fowlerklep
fox one code voor 'raket afgevuurd' (in dit geval een Sparrow)
fox three code voor 'raket afgevuurd' (in dit geval een Phoenix-raket)
fox two code voor 'raket afgevuurd' (in dit geval een Sidewinder)
Foxtrot idem/F (de letter F)
fragmentation bomb fragmentatiebom/splinterbom
fragmentation shell fragmentatiebom/splinterbom
frame het spant
frame section spantboog
fratricide eigen-vuurslachtoffer (per ongeluk iemand
van de eigen partij beschieten)
free baggage allowance bagagevrijdom/vrijgestelde bagage
Freedoms of the Air idem (ICAO)
free fall vrije val
free fall tube lanceerkoker (in Orion voor de sonoboeien)
free fire area ongelimiteerde gevechtszone (waar op alles geschoten
mag worden)
free flight rocket ongeleide raket
freely supported beam vrijdragende balk
freezing bevroren; onderkoeld
freezing drizzle bevroren motregen
freezing fog bevroren mist
freezing rain bevroren regen
freight vracht
freight ton-mile vrachttonkilometer
freighter vrachtvliegtuig
frequencing scattering radarsignaalonderdrukking
frequency frequentie
frequency modulation FM/frequentiemodulatie
frequent flyer frequent flyer
frequent-flyer program frequent flyer-programma
friction wrijving
friction coefficient wrijvingscoëfficiënt
friendly fire vriendelijk vuur
Frogfoot bijnaam Su-25
front front (meteorologische term)
frontal area frontaal oppervlak
frontal upcurrent frontale stijgwind
front avionics bay voorste avionicsruim
front fan jet voorste fanstraalmotor
front fighter tactische jager
front fuselage rompvoorstuk
front hatch het voorste luik
front landing gear neuswiel
front line frontlinie
front turret neuskoepel
front wing voorvleugel
fucking magic (slang) zeer technisch (gebruikt bij zaken waarvan men niet precies weet
hoe ze werken)
fuel brandstof
fuel-air explosive (hoog explosieve) gasbom
fuel-air mixture brandstof-luchtmengsel
fuel capacity brandstofcapaciteit
fuel consumption brandstofverbruik
fuel control brandstofregelaar
fuel distribution brandstofdistributie
fuel efficiency brandstofefficiency
fuel efficient zuinig
fuel flow (FF) brandstofstroom
fuel gauge brandstofmeter
fuel imbalance ongelijke brandstofverdeling
fuel imbalance limits grenzen voor ongelijke brandstofverdeling
fuel injection injectie/brandstofinspuiting
fuel injection engine injectiemotor
fuel jettisoning system brandstoflozingssysteem
fuel jettison tank afwerpbare tank
fuel leak brandstoflekkage
fuel line brandstofleiding
fuelling operation het tanken
fuel load vliegbrandstof
fuel management brandstofmanagement
fuel pod externe brandstoftank
fuel pressure brandstofdruk
fuel pressure gauge brandstofdrukmeter
fuel quantity brandstofpeil
fuel quantity indicating system brandstofmeter
fuel remaining resterende brandstof
fuel report melding van resterende brandstof
fuel supply brandstoftoevoer
fuel surcharge brandstoftoeslag
fuel system brandstofsysteem
fuel tank brandstoftank
fuel valve brandstofklep
full afterburn volledige naverbranding
full boost maximale druk
full dry power vol vermogen (zonder naverbranding)
full dry power take-off start op vol vermogen (zonder naverbranding)
full flaps kleppen neer
full military power topsnelheid (zonder gebruik te maken van de naverbrander)
full panel volledig instrumentenbord
full stop landing landing tot stilstand
fully-feathering propeller volledig verstelbare propeller
fun meter zie my fun meter is pegged
funnel cloud trechtervormige wolk
furball (verward) luchtduel (met veel vliegtuigen)
furnishing meubilair (in het vliegtuig)
further clearance nadere klaring
further route of flight verdere vliegroute
fuselage romp
fuselage belly buik
fuselage bottom rompbodem
fuselage box hoofdrompframe
fuselage box beam hoofdrompspant
fuselage box beam wall eindschot van hoofdrompframe
fuselage cavity rompruimte
fuselage centre (section) middenromp
fuselage centre box middenrompdeel
fuselage dorsal vin rugvin
fuselage forward (section) voorromp
fuselage frame rompspant
fuselage lap joint rompoverlapverbinding
fuselage light romplicht
fuselage mounted tail unit normale staart
fuselage nose neus
fuselage of multistringer
monocoque type multistringer-schaalromp
fuselage origin begin van de romp
fuselage panel romppaneel
fuselage rear (section) achterromp
fuselage reference plane romporiëntatievlak
fuselage section rompdeel/rompsectie
fuselage shell rompwand
fuselage side rompflank
fuselage skin romphuid
fuselage skin panel romphuidpaneel
fuselage strut rompstijl
fuselage tail staart
fuselage tank romptank
fuselage-to-tail unit
G
G Golf
gadget (slang) bijnaam voor kadet in de USAF
gaff off (slang) negeren
gain altitude/height klimmen/hoogte winnen/hoogte krijgen
gale storm
Galileo naam van internationaal computerreserveringssysteem/CRS
galley kombuis/boordkeuken
galley loader keukenwagen (op luchthaven)
gas bag brandstofzak (in luchtschip); omhulsel (van luchtballon)
gas balloon gasballon
gasoline engine benzinemotor
gas pump (slang) tank(er)vliegtuig
gas turbine gasturbine
gas turbine engine gasturbinemotor
gate ingang/uitgang/gate (op luchthaven); naverbrander (slang)
gateway idem/toegangspoort (van luchthaven zelf en van de pieren)
gauge meter; instrumentklok; grondkoers
gauge (ww) meten/peilen
gear onderstel/landingsgestel
gear box tandwielkast
gear door ondersteldeur/landingsgesteldeur
gear shaft aandrijfas (van de tandwielkast)
general generaal; algemeen
general air traffic algemeen luchtverkeer
general aviation kleine luchtvaart (privé- en zakenluchtvaart)
general purpose ... multipurpose- .../voor algemene doelen
generator generator/aggregaat
geodesy geodesie
geodetic geodetisch
geodetic construction geodetische constructie/honingraatconstructie
(constructie zonder hoofdspanten)
geodetics geodesie
geodetic structure geodetische constructie/geodetische romp
George (slang) bijnaam voor stuurautomaat/autopiloot in de VS
get one's wings je vliegbrevet halen
get-you-down suit overlevingspak
G-force g-kracht/zwaartektracht
gigahertz GHz/gigahertz
gigahertz and nanoseconds (slang) zeer technisch en moeilijk te begrijpen
gimbal (ring) cardanring; ophangbeugel
gimbal error cardanfout
gimbal mounted cardanophanging
*gimper (slang) betrouwbare/competente/goede vlieger (VS)
giro zie gyro
gismo/gizmo (slang) ding(es)/geval/hoe-heet-het
Glare merknaam van materiaal waar bombestendige bagagecontainers
van worden gemaakt
glass cockpit glazen cockpit
glass-fibre reinforced plastic glasvezelversterkt plastic
glide glijvlucht/zweefvlucht
glide (ww) zweefvliegen
glide angle glijhoek
glide path glijpad/dalingsbaan
glide path beacon landingsbaken
glide path landing beam landingsstraal (van radiobaken bij landing)
glider zweefvliegtuig
glide ratio glijgetal
glider field zweefvliegveld
glider pilot zweefvlieger
glider port zweefvliegveld
glider site zweefvliegveld
glider tug sleepvliegtuig voor zweefvliegtuig
glideslope glijpad/glijhoek/dalingsbaan
glideslope indication light(s) oriëntatielamp (op de grond om de vlieger te helpen
bij het handhaven van de juiste daalhoek)
glideslope receiver dalingsbaanontvanger
gliding zweefvliegen
gliding angle glijhoek
gliding club zweefclub/zweefvliegclub
G-load(ing) G-kracht
global navigation satellite system wereldwijd navigatiesatellietsysteem (VS-variant van GPS)
global positioning system GPS
glove vleugelwortel (van F-14 Tomcat); gloves (brandwerende)
handschoenen gedragen door vliegers
go-around idem/doorstart
go-around (ww) landing afbreken/draaien voor tweede landingspoging
god (US Navy) de hoogste baas; (compliment voor vliegers, een kei/meester in...)
goggles vliegbril
go-juice (slang) (vliegtuig)brandstof
Gold c Gouden C (zweefvliegen)
Golf idem/G (de letter G)
Gomer (slang) tegenstander bij luchtgevecht
gondola gondel (onder luchtschip of ballon)
go-no-go speed go-no-gosnelheid (maximale afbreeksnelheid tijdens startaanloop)
goo (slang) slecht weer (waarbij het zicht bijna nul is); in de wolken
good deal oké/afgesproken (VS)
good visibility goed zicht
goon up (slang) falen/verknallen
Gosport tube spreekbuis (vroeger in trainers)
go subsonic op subsone snelheid gaan vliegen
gouge (slang) actuele informatie/roddels/nieuwtjes (informeel)
governor (toeren)regelaar/regulateur
GPWS alert GPWS-alarm
GPWS warning GPWS-waarschuwing/grondnaderingwaarschuwing
grass landing area graslandingsterrein
G-rating g-krachtlimiet (van een vliegtuig)
gravity zwaartekracht
gravity fuelling point opening voor drukloos tanken
gravity hook zwaartepuntshaak (zweefvliegen)
grease vet
grease it in (slang) zachte landing (VS)
grease nipple smeernippel
green apple (slang) knop voor de nood-zuurstoftoevoer
greenie board (US Navy) scorebord op carrier met daarop de beoordeling
van de deklandingen van de vliegers (groen is een goede kleur;
elke andere kleur is foute boel)
green to green de wind draait naar stuurboord
grid point values puntwaardencoördinaten
grid x-ray (+ nummer) coördinaat (+ nummer)
gripe (slang) technische storing (aan een vliegtuig); (met een 'up gripe' kun je
nog doorvliegen, met een 'down gripe' niet)
grooved runway landingsbaan met dwarsgroeven
gross weight brutogewicht
ground (ww) aan de grond houden/grounden; aarden (neerstorten)
ground aid grondhulpmiddel (i.v.m. navigatie)
ground air conditioner aircovoorziening/luchtvoorziening (servicewagen op luchthaven)
ground airport equipment luchthavenmaterieel
ground assault grondaanval
ground attack grondaanval
ground attack aircraft jachtbommenwerper
ground attack fighter jachtbommenwerper
ground chart grondkaart (van luchthaven)
ground check controle op de grond
ground control vluchtleiding/verkeersleiding
ground controlled approach (system) naderingsradarinstallatie/landingsradarinstallatie
ground control station grondstation
ground crew grondpersoneel
ground defences grondtroepen en materieel
ground earth station grondstation
ground effect grondeffect/luchtkusseneffect
ground engineer grondwerktuigkundige
ground equipment gronduitrusting/grondapparatuur
ground fire afweervuur
ground flak unit luchtdoelgeschut/(lucht)afweergeschut
ground fog grondmist
ground handling grondafhandeling/afhandeling (van vliegtuig) op de grond
ground hostess grondstewardess/afhandelingsemployé
grounding vliegverbod; aarding (neerstorten)
ground light grondlicht (als baken)
ground load grondbelasting
ground loop grondzwaai
ground manoeuvre taxiën
ground missile grondraket
ground movements grondbewegingen
ground path grondbaan
ground personnel grondpersoneel
ground pounder jachtbommenwerper
ground power unit generatorwagen (op luchthaven)
ground proximity warning system grondnadering-waarschuwingssysteem
ground run uitloop/landingsrol
ground services gronddiensten
ground signal seinpanelen (voor parachutisten)
ground speed grondsnelheid (snelheid t.o.v. de grond)
ground staff grondpersoneel
ground staff engineer grondwerktuigkundige
ground station grondstation
ground steward(ess) grondsteward(ess)/afhandelingsemployé
ground strafing het beschieten van de grond
ground support grondsteun
ground target gronddoel
ground test grondproef
ground tug (vliegtuig)trekker
ground warning system obstakelradar
ground zero grondnulpunt (bij (kern)explosie)
*Group Captain kolonel/kolonel-vlieger
Group Commander groepscommandant
group ticket groepsticket
group visa groepsvisum
G-suit drukpak/anti-g-pak
G-turn scherpe bocht
guaranteed rating gegarandeerde stuwkracht
guaranteed thrust gegarandeerde stuwkracht
guidance pod geleidingsgondel/ externe geleidingshouder
guidance system stuurssyteem/geleidingssysteem
guided air missile geleide raket
guided air rocket geleide raket
guided missile geleide raket
guided weapon geleidewapen
gun tot kaliber 12,7 mm: mitrailleur; grotere kalibers: kanon
gun bay kanoncompartiment
gun fire geschutvuur
gun fire control radar vuurleidingradar
gunner boordschutter
gunner pedal schutterspedaal
gunner's control stick schuttersstick/schuttersknuppel
gunner's handle schuttersstick/schuttersknuppel
gunnery range schietbaan
gun ship kanonneervliegtuig ('vliegende tank', helikopter
of gewoon vliegtuig, b.v. de Hercules AC-130)
gun sight (richt)vizier
gun site geschutopstelling
gun system wapensysteem
gun turret geschutkoepel
gust windstoot/windvlaag
gust gradient windstootgradiënt
gust intensity windstootsterkte
gust loading windstootbelasting
gust lock roergrendel
gyro compass gyrokompas/tolkompas
gyro horizon gyrohorizon
gyro rotor gyrorotor
gyro spinner gyrorotor
gyrocopter autogiro
gyrodyne de gyrodyne (kruising heli/vliegtuig, eenmalig gebouwd
in de jaren '60)
gyro gunsight gestabiliseerd vizier
gyroplane autogiro
gyrosyn compass aardinductie-afstandkompas
H
H Hotel
H2S-radar H2S-radar (WO II, RAF)
haba haba (slang) vlug/en snel een beetje
hail hagel
hail strike hagelbui
hairline crack haarscheurtje
half Cuban eight halve Cubaanse acht (bepaalde manoeuvre)
half mill(ion) kaartschaal 1:500.000
halon extinguisher halonblusser
hamburger helper (slang) bijnaam bombardier-navigator of radar intercept officer
hammerhead hammerhead
hammerhead stall hammerhead
hand baggge handbagage
hand signal plak (zweefvliegen)
handle besturen
handler (plane handler) marshaller (op carrier)
handling besturing/bestuurbaarheid; afhandeling (van passagiers)
handling of passengers passagiersafhandeling
handling qualities bestuurbaarheid
handling test besturingstest
hand luggage handbagage
hands-off landing autopilootlanding
hands on throttle and stick HOTAS (besturing met alleen de knuppel en de gashendel)
hands on throttle collective and cyclic HOTCC (besturing met alleen de stick en de gashendel, in heli's)
angar hangaar
hangar deck hangaardek (op vliegkampschip)
hangarage stallingruimte (zweefvliegen)
hangar queen (slang) vliegtuig met vele gebreken waar onderdelen uit worden gehaald
voor andere vliegtuigen)
hang-glide deltavliegen
hang-glider hangglider/deltavlieger
hang-gliding hanggliding/deltavliegen
hang out the laundry (slang) het laten springen van de parachutisten (VS)
hang point hangpunt (van deltavlieger)
hard deck (US Navy) minimale vluchthoogte bij gevechtstrainingen
hard launched site extra versterkte lanceerbasis/lanceerinrichting
(bestand tegen atoom- en gewone luchtaanvallen)
hard runway harde baan
hardstand(ing) parkeerplaats op het platform
harmonize afstellen (het op één lijn brengen van kanon en vizier)
harness harnas/veiligheidstuig (parachute); harnas (van deltavlieger)
hat petje (thermalling hat) (zweefvliegen)
hatch luik
haul afstand; transport
hawk circle (US Navy) groep rondcirkelende vliegtuigen rond carrier die wachten
om te kunnen landen (zie stack)
hawkish oorlogszuchtig
hazard beacon hindernisbaken
haze heiig
H-bom hydrogen bomb (waterstofbom)
heading koers/richting; koershoek
head locker zie locker
head of training hoofd vliegopleidingen
head on a swivel (slang) goed in het rond kijken om te zien of er geen tegenstander
in de buurt is
head on pass van voren naderen
headset koptelefoon
headset microphone microfoon(tje) (aan koptelefoon)
head support hoofdsteun (aan vliegtuigstoel)
head-up display elektronisch scherm/vizier (op voorruit, geeft primaire
vlieginformatie)
heap (slang) vliegtuig (VS)
heap cloud stapelwolk
heater (slang) Sidewinder-raket (warmtezoekende raket)
heating coil verwarmingsspiraal (van luchtballon)
heat seeking warmtezoekend
heat seeking missile warmtezoekende raket
heat source warmtebron
heavy zwaar (i.v.m. weersverschijnselen,
b.v. heavy rain: zware regenval)
heavy bomber zware bommenwerper
heavy dayfighter zware dagjager (tegen bommenwerpers)
heavy fighter zware jager (tegen bommenwerpers)
heavy group bommenwerperformatie
*heavy landing harde landing
heavy landing check idem
heavy nightfighter zware nachtjager (tegen bommenwerpers)
heavy on the stick zwaar/moeilijk bestuurbaar
heavy weapons zware wapens
hectopascal hectopascal
hedge hopper piloot/vlieger/vliegtuig die/dat erg laag vliegt
hedge-hop(ping) (erg) laag vliegen/scheervlucht
hedge-skimming (erg) laag vliegen
height hoogte (AGL)
height above hoogte boven ...
height finder hoogtemeter/hoogtebepaler
height gain hoogtewinst
heli deck helikopterdek
heli pad helikopterplatform
helicopter helikopter/heli
helicopter approach path indicator helikopter-dalingshoekaanwijzer
helicopter attack helikopteraanval
helicopter blade helikopterblad
helicopter carrier helikoptercarrier
helicopter emergency medical service traumahelikopter
helicopter flight deck helikoptervliegdek
helicopter force helikoptereenheid
helicopter hangar helikopterhangaar
helicopter landing platform helikopterdek/helikopterlandingsplek
helicopter pilot helikoptervlieger/helikopterpiloot
helicopter platform helikopterplatform
heliport helihaven
heli-skiing helikopterskiën
helmet helm
helmet mounted display helmbeeldscherm
helo (US Navy slang) heli(kopter)
helo driver (slang) helikopterpiloot (US Navy)
hertz Hz/hertz
hesitation roll rol (vliegbeweging)
high alpha hoge vleugelinvalshoek
high altitude ... hoogvliegend(e) ...
high altitude aircraft hoogvlieger
high altitude fighter hoogvliegende jager
high and very high direction finding station zie HVDF (afkortingen)
high angle of attack grote vleugelinvalshoek/met de neus omhoog
(t.o.v. de luchtstroom)
high bypass engine bypassmotor
High Command opperbevel
high drift factor (slang) onbetrouwbaar (zie drift factor)
higher intermediate point idem (IATA-term)
high-explosive zeer explosief
high explosive anti-tank antitankgranaat of antitankraket
high frequency HF/hoge frequentie (3-30 MHz)
high frequency band(with) HF.../hoge-frequentieband(breedte)
high-frequency direction finding HF-richtingpeiling
high frequency direction finding station peilstation werkend op hoge frequentie
high G-turn scherpe bocht
high-intensity runway light system baanverlichting (als het druk is)
high key area aanknopingspunt (zweefvliegen)
high key point aanknopingspunt (zweefvliegen)
high-lift flap achterrandklep
high-lift wing vleugel met groot draagvermogen
high octane fuel brandstof met hoog octaangehalte
high-perfomance glider prestatiezweefvliegtuig
high pressure area hogedrukgebied
high pressure compressor hogedrukcompressor
high pressure turbine hogedrukturbine
high PRF (slang) zeer prikkelbaar (genoemd naar radarterm
pulse repetition frequency)
high-speed anti-radiation missile (zeer) snelle antistralingsraket
high-speed fighter snelle jager
high-speed jet supersonische straaljager
high-speed stall overtrekken bij hoge snelheid
high-tech war hi-tech oorlog (b.v. de Golfoorlog)
high tow hoge sleeppositie (zweefvliegen)
high velocity aircraft rocket HVAR/snelle ongeleide (vliegtuig)raket
high warble (slang) zeer geërgerd/geïrriteerd
high warble (slang) zeer geprikkeld/geërgerd
high-wing (aero)plane hoogdekker
hijack kaping
hijacker kaper
hijacking kaping
hill lift hellingstijgwind
hill soaring hellingvliegen (zweefvliegen)
hill upcurrent hellingstijgwind
Hindenburg, de
hinge scharnier
hinged baffle board uitklapbaar vlammenschild (op vliegkampschip)
hit treffer
hit and run tactics verrassingsaanval
hi-tech war hi-tech oorlog (b.v. de Golfoorlog)
hit probability trefkans
hit the silk (slang) uit een vliegtuig springen aan een parachute
*hoist operator winchman/lierman (in helikopter m.n. bij reddingen)
hold vrachtruim/laadruim
hold bagage ruimbagage
holding holding (periode in wachtgebied waarin gewacht wordt
op toestemming om te landen)
holding area wachtgebied (?)
holding area marking stopstreep (op startbaan)
holding pattern wachtfiguur (baan van vliegtuigen voor de landing)
holding point wachtplaats (in de lucht of op de grond)
holding queue wachtbaan
hold off afvangen (zweefvliegen)
hole luchtzak
holy Joe (slang) luchtmachtpredikant/luchtmachtaalmoezenier
home de basis
home (ww) aanvliegen (op baken)
home base thuisbasis
home defence verdediging van het vaderland
homer aanvliegbaken
homing aanvliegkoers; geleid/doelzoekend
homing adaptor aanvlieg-hulpantenne
homing beacon aanvliegbaken
homing device zender/baken; zoeksysteem
homing head doelzoekende kop
homing receiver aanvliegontvanger
home in on aanvliegen op
honk (BE) kotsen
hood kap/cockpitkap
hoo-ha (slang) ding(es)/geval/hoe-heet-het
hook vanghaak (op vliegkampschip); haak (zweefvliegen)
hook on aanhaken (zweefvliegen)
hook-up tanken in de lucht
hook-up weight inhaakgewicht (deltavliegen)
hoop mandring (ballonvaart)
hop (slang) (korte)vlucht
horizontal eight horizontale acht (vliegbeweging)
horizontal flight horizontale vlucht
horizontally opposed engine boxermotor
horizontal plane het horizontale vlak
horizontal situation display horizontale standaanwijzer
horizontal situation indicator horizontale standaanwijzer
horizontal slow rol de rol/vierpuntsrol (vliegbeweging)
horizontal speed horizontale snelheid
horizontal stabilizer horizontale stabilisator
horizontal tail wing horizontaal staartvlak/stabilo
horizontal tail(plane) horizontaal staartvlak/stabilo
horn balance hoornbalansvlak/balansgewicht
horsepower pk/vermogen
hospital aircraft hospitaalvliegtuig(en)
hostess stewardess
hostile fire vijandelijk vuur
hot air balloon (hete)luchtballon
hot bleed air hete aftaplucht
hot bleed air leakage lekkage van hete aftaplucht
hot cat mislukte katapultstart (te veel druk)
Hotel idem/H (de letter H)
hot gas breakout ontsnapping van heet gas
hot nozzle turbineluchtuitlaat
hot rock (slang) zie hot shot Charlie
hot shot Charlie (slang) vlieger die voortdurend over zichzelf praat (ook 'hot rock' genoemd)
hover (ww) stilhangen
hovering standvlucht/stilhangen
hover in ground effect stilhangen vlak boven de grond (bij helikopters)
hover out of ground effect stilhangen ver boven de grond/stilhangen zonder grondeffect
(bij helikopters)
hub (rotor)naaf; naaf/hub (luchthaven waarvandaan ook
naar vele andere bestemmingen wordt gevlogen (zie spoke(s))
hub airport hub-luchthaven
huff-duff (slang) (high-frequency direction finding) radio-richtingsbepaling
hug the landscape laag vliegen
hull romp
human-machine interface mens-machine-interface
human remains pouch lijkzak
Hummer bijnaam van de E-2 Hawkeye
hummer (slang) vliegtuig of wapen waarvan men de precieze naam niet meer weet
hurricane orkaan
hushkit idem (systeem voor geluiddemping)
hydraulic accumulator hydraulische accumulator; hydraulisch reservoir
hydraulic boosted controls hydraulische besturing
hydraulic circuit hydraulisch circuit
hydraulic cylinder hydraulische cilinder
hydraulic fluid(s) hydraulische vloeistof
hydraulic leak hydraulisch lek
hydraulic line hydraulische leiding
hydraulic pump hydraulische pomp
hydraulics hydraulisch systeem/hydraulische systemen
hydraulic system hydraulisch systeem
hydrofoil draagvleugelboot
hydrogen waterstof
hydrogen bomb waterstofbom
hydroplane watervliegtuig/drijvervliegtuig
hypersonic hypersoon
hypersonic aircraft hypersoon vliegtuig
hypersonic flight hypersone vlucht
hypersonic ramjet (engine) hypersone raket(motor)
I
I India
IATA agency IATA-agent(schap)
IATA agent IATA-agent
IATA recognition IATA-erkenning
IATA travel consultant IATA-medewerker
IATA/UFTAA Advanced idem
IATA/UFTAA Standard idem
ICAO council ICAO-raad
ice ijs
ice accretion ijsvorming
ice accumulation ijsafzetting
ice crystals ijskristallen
ice detection ijsmelding
ice detection system ijsmeldingssysteem
ice formation/forming ijsvorming
ice on runway ijs op de baan
ice pellets ijsregen
ice protection (system) ijsbestrijding(ssysteem)
icing beijzing/ijsvorming/ijsafzetting; bevriezen
icing conditions ijsvormingsomstandigheden
icing up ijsvorming/bevriezen
identification identificatie
identification beacon herkenningsbaken
identification feature identificatiemogelijkheid
identification friend or foe vriend-vijandidentificatie/IFF
identification mark(s) identificatieteken(s)
identified herkend/ontdekt/genoteerd
identifier identificatiemiddel
idle stationair (van motor of gas)
idle (ww) stationair draaien/lopen (van motor)
idling conditions nullasstoestand
IFF transponder IFF-transponder/IFF-zender-ontvanger
IFR traffic IFR-verkeer
ignition box ontsteking
ignition switch contactschakelaar
ILS approach ILS-nadering
ILS-marker ILS-baken
I'm a dot (slang) 'ik ben weg'/'ik ga' (verwijst naar hoe een vliegtuig eruitziet
aan de horizon, namelijk als een stip)
image intensifying equipment beeldversterkers/helderheidsversterkers
Immelmann (turn) immelmann (beweging van vliegtuig)
immigration immigratie
impact point het doel
inadequate separation onvoldoende separatie (tussen vliegtuigen)
inbound binnenkomend
inbound bearing aanvliegpeiling
incapacitation arbeidsongeschiktheid/uitschakeling/onwel worden
(van de bemanning of bemanningslid)
incendiary fosforgranaat/antipantsergranaat
incendiary (bomb) brandbom
inclinometer (in)clinometer/inclinatiemeter
incoming missile inkomende raket
incoming tourism/travellers inkomend reisverkeer/toerisme
independent sideband onafhankelijke zijband
India idem/I (de letter I)
indian night noises (slang) herrie (die het vliegtuig maakt; gepiep en gekraak)
indicated airspeed aangewezen (lucht)snelheid
indication/indicating system verklikkersysteem
inertia system traagheidssysteem
inertial couple/coupling traagheidskoppeling
inertial navigation mode traagheidsnavigatiemodus
inertial navigation system traagheidsnavigatiesysteem
inertia starter vliegwielaanzetter
infant not occupying a seat idem/NS
in-flight tijdens de vlucht
in-flight engagement als de haak de remkabel grijpt voordat de wielen het dek
van het vliegkampschip hebben geraakt
(kan schade veroorzaken)
in-flight magazine idem
in-flight refuelling tanken tijdens de vlucht/tanken in de lucht
in-flight refuelling probe vulbuis/brandstofslang
in-flight service idem
information counter informatiebalie (luchthaven)
information message informatiebericht
infrared infrarood (eventueel IR-...)
infrared camera infraroodcamera
infrared detector infrarooddetector
infrared homing head infraroodsensor (op raket)
infrared mirroring bescherming tegen infrarood
infrared missile infraroodraket
infrared scope infrarood-beeldscherm
infrared search and track system infrarood (zoek- en) richtsysteem
infrared sensor (display) infraroodsensor
infrared sight infraroodvizier
infrared signature infraroodbeeld van het doel
in ground effect met grondeffect (bij helikopters)
initial approach aanvangsnadering
initial approach fix door radiobakens vastgestelde postitie
waar de aanvangsnadering begint
initial climb het stijgen
initial flight plan initieel vliegplan
initial operating experience eerste vliegervaring/eerste gebruikservaring
initial point start van de aanval (startpunt)
initial rate of climb aanvangsstijgsnelheid
initial torque voorspanning
initial trainig basisopleiding
injection injectie/inspuiting
injection engine injectiemotor
inland binnenland
inlet inlaat
inlet air inlaatlucht
inlet temperature inlaattemperatuur
in-line engine lijnmotor
inner aileron binneste rolroer
inner boundary marker binnenbaken
inner marker (beacon) binnenmerkbaken
inner spoiler binnenste liftdumper
inner stator binnenste statorschoep
inner tyre binnenband
inner wing cell inwendige vleugelcel/vleugeltank
inner wing suspension binnenste vleugelophangpunt
inoperative niet in werking
inspection flap controleklepje
*inspection stamp inspectiestempel
installation brackery installatieplaatwerk
instruction les/instructie
instruction(al) flight instructievlucht/lesvlucht
instructor instructeur
instructor's seat instructeursstoel
instrument instrument
instrument approach instrumentnadering
instrument approach chart instrumentnaderingskaart
instrument approach procedure instrumentnaderingsprocedure
instrument arrival instrumentaankomst
instrument board instrumentenbord/instrumentenpaneel
instrument-controlled landing instrumentlanding
instrument departure instrumentvertrek
instrument flight blindvliegen/instrumentvliegen
instrument flight rating instrumentvliegaantekening
instrument flight regulations IVR/instrumentvliegregels
instrument flight rules IVR/instrumentvliegvoorschriften
instrument flying blindvliegen/instrumentvliegen
instrument guidance system instrumentsturingssysteem
instrument indication instrumentaanwijzing
instrument landing instrumentlanding
instrument landing system instrumentlandingssysteem
instrument meteorological conditions instrumentweersomstandigheden/instrumentvliegweer/IMC
(in IMC)
instrument panel instrumentenbord/instrumentenpaneel
instrument rating instrumentbevoegdheid/blindvliegbevoegdheid (bij PPL)
instrument runway instrumentbaan/baan voor instrumentlanding
instruments de instrumenten
instrument take-off instrumentstart
integral propeller integrale proppeller
integral spar geïntegreerde ligger
integral tri-plane vliegtuig met drie geïntegreerde stuurvlakkensets
(bij de Sukhoi Su-35)
integral wing tank integrale vleugeltank
integrated initial flight plan
processing system geïntegreerd initieel-vliegplanprocessysteem
intel inlichtingendienst
Intel Officer inlichtingenofficier of intel-officier
intel room intelruimte/intelzaal
Intelligence Inlichtingen (onderdeel)/inlichtingen
intelligence photos verkenningsfoto's
intelligence room intelruimte/intelzaal
intelligent missile zelfgeleidende raket
intended track beoogde koers
intensity intensiteit
intercept aanval/interceptie/onderschepping
intercept (ww) aanvallen/onderscheppen
interception aanval/interceptie/onderschepping
interceptor onderscheppingsjager
intercom intercom
interconnect (slang) vlieger
intercontinental ballistic missile intercontinentale ballistische raket
intercontinental flight intercontinentale vlucht
interdiction bestoken van vijandelijke infrastructuur
interference interferentie
interference drag interferentieweerstand
interline connection idem (aansluitende vlucht met toestel van andere maatschappij)
interline transfer idem (overstappen op vlucht met toestel
van andere maatschappij)
interlining idem (i.v.m. samenwerking in burgerluchtvaart)
intermediate approach idem
intermediate approach fix door radiobakens vastgestelde positie
waar de intermediate approach begint
intermediate landing tussenstop
intermediate season tussenseizoen
intermediate shaft tussenliggende as/as van de lagedrukspoel
intermediate stop tussenstop
internal bomb bay intern bommenruim
internal combustion engine (interne) verbrandingsmotor
internal cooler(s) koelingssysteem
internal load interne lading
internal tank interne tank
international arrivals internationale aankomsten/internationale aankomsthal
(op luchthaven)
International Civil Aviation Organisation idem/Internationale organisatie voor de burgerluchtvaart/ICAO
international date line datumgrens
international departures internationaal vertrek/internationale vertrekhal (op luchthaven)
international flight internationale vlucht
international general aviation internationale privé- en zakenluchtvaart (kleine luchtvaart)
international NOTAM office internationaal NOTAM-bureau
international standard atmosphere internationale standaardatmosfeer/ISA
interplane strut stijl tussen de vleugels
interrogator ondervrager
interrupt onderbreken
interrupted onderbroken
interruption onderbreking
intersection oversteek (banen die elkaar kruisen op luchthaven);
kruispunt/intersectie (van luchtroutes)
into the break afdraaien voor de landing/we gaan landen (gezegd vlak
voor een landing op een carrierdek)
introductory flight aanpassingsvlucht
inversion rugvlucht
inverted flight rugvlucht
inverted gull wing knikvleugel
inverted spin rugspin/rugtolvlucht
IRDS detection camera infraroodcamera
iron compass de spoorlijn (spoorlijn was in vroeger tijden, toen er nog geen
geavanceerde navigatie-apparatuur was, een markeringspunt
voor vliegers)
IR-signature infraroodbeeld van het doel
isolation system isolatiesysteem
itinerary reisschema/routeschema
J
J Juliet
jacking point krikpunt
jam/jamming storen (van de vijandelijke communicatiemiddelen zoals radar)
jammer stoorder
Jeppesen chart kaart van Jeppesen (een luchtwegenkaart)
(ook wel kortweg de Jeppesen genoemd)
jet straalmotor; straalvliegtuig/straaljager
jet age straaltijdperk
jet aircraft/airplane straalvliegtuig
jet airliner straalverkeersvliegtuig
jet-assisted take-off start met extra raketmotor
jet blast drukgolf van de straalmotor
jet blast deflector vlammenschild (o.a. op vliegkampschip)
jet bomber straalbommenwerper
jet coefficient straalcoëfficient
jet engine straalmotor
jet exhaust uitlaat
jet fighter straaljager
jet flap straalklep
jet flight straalvlucht
jet fuel vliegtuigbrandstof/kerosine
jet intake motorinlaat
jetliner straalverkeersvliegtuig
jet oil kerosine
jet passenger aircraft straalverkeersvliegtuig
jet plane straalvliegtuig
jet plane fuel straalvliegtuigbrandstof
jet pod motorgondel
jet propelled met straalaandrijving
jet propulsion straalaandrijving
jet refueller tankwagen (op luchthaven)
jet stream straalstroom
jettison (ww) afwerpen (b.v. van brandstoftank)
jettison shoot de schietstoel gebruiken
jettison tank afwerptank
jet trainer lesstraalvliegtuig
jet turbine (engine) straalmotor
jig mal (bij vliegtuigbouw)
jink(ing) (slang) snelle uitwijkmanoeuvre
jock vlieger
jockey vlieger
join a thermal invoegen (zweefvliegen)
join up the flight terugkeren in de formatie (na een solo-actie)
joint voeg/naad/verbinding
joint air attack (team) gecombineerde aanvalsformatie
Joint Aviation Authorities (JAA) idem/JAA/(gezamenlijke) Europese luchtvaartautoriteiten
joint direct attack munition JDAM-lucht-grondraket
joint North Sea flight information centre zie GENOFIC (afkortingen)
Joint Strike Fighter idem/JSF
joy flight pleziervluchtje/vliegtochtje
judder trilling
judder (ww) trillen
Judy(slang) radiocode voor 'doel is in zicht en ik neem het over';
en tussen vlieger en toren, 'ik zie u' (op de radar)
juice (slang) brandstof
juke (slang) snel vliegen om vijandelijk vuur te ontwijken
Juliet idem/J (de letter J)
jumbo aircraft jumbovliegtuig
jumbo jet jumbojet
jump take-off zeer korte start (vaak met behulp van schuinlopende schans)
K
K Kilo
k/carabiner harpje (zweefvliegen)
k'd killed (gedood)
keel kiel (ook van deltavlieger)
keep cover on the ground blijf laag vliegen
kerosene kerosine
key (ww) inschakelen/aanzetten
kick the tires and light the fires (slang) haastige en slordige inspectie van het vliegtuig
kid (slang) tweede vlieger van bommenwerper (VS)
kill (ww) neerhalen
kill box (slang) elektronisch viziersymbool (rechthoek op de monitor waarin
het te vernietigen object wordt 'gevangen'); ook gebied
dat een squadron krijgt toegewezen om er te schieten op alles
wat beweegt
kill point doel (van een raket)
kill(slang) een neergeschoten vijandelijk vliegtuig
of een tot zinken gebracht vijandelijk schip
Kilo idem/K (de letter K)
kilohertz idem
kilopascal idem
kilovolt kV/kilovolt
kilowatt kW/kilowatt
kinetic heating wrijvingswarmte
kinetics kinetica
king post hangstijl (van deltavlieger)
kite kist (vliegtuig)
kiwi (slang) (niet-vliegende)luchtmachtofficier
knee board/pad blocnote (in het anti-g-pak)
kneel(ing) type landing gear halfintrekbaar onderstel
kneel(ing) type undercarriage halfintrekbaar onderstel
knife fight (in a phone booth) (slang) luchtduel/luchtgevecht
knot knoop/zeemijl (geen gewone mijl!)
knots indicated airspeed aangegeven snelheid
kriegie (slang) Amerikaanse krijgsgevangene
Kru(e)ger flap krugerklep
kryton condensator (in atoombom)
L
L Lima
label through doorlabelen (van bagage)
ladar ladar (lasergestuurd wapensysteem)
lame duck defect toestel
laminar-flow wing laminaire grenslaagvleugel
land (ww) landen/neerkomen
landing landing; dropping (van para's)
landing and climbing performance land- en klimprestaties
*landing and taxi lights landings- en taxilicht(en)
landing approach nadering
landing area landingsplaats/landingsgebied
landing area floodlight landingslicht
landing beacon landingsbaken/aanvliegbaken
landing beam aanvliegstraal
landing beam transmitter aanvliegstraalzender
landing capacity landingscapaciteit
landing chassis onderstel
landing configuration landingsconfiguratie
landing direction indicator landingsrichtingaanwijzer/landings-T
landing distance landingslengte
landing distance available (helicopter) beschikbare landingsbaanlengte (helikopter)
landing fee landingsrecht
landing field landingsterrein/landingsbaan
landing flap landingsklep
landing gear onderstel
landing gear door ondersteldeur
landing gear door hinge ondersteldeurscharnier
landing gear door latching ondersteldeurvergrendeling
landing gear door unlatching ondersteldeurontgrendeling
landing gear free fall extension system het systeem voor het uitlaten van het landingsgestel in vrije val
landing gear housing wielruimte
landing gear indication onderstelindicator
landing gear leg onderstelpoot
landing gear lever bediening van het onderstel
landing gear locking onderstelvergrendeling
landing gear sytem landingsgestel
landing gear wheel onderstelwiel
landing light landingslicht
landing noise landingslawaai
landing message landingsbericht
landing path aanvliegroute
landing permit landingsrecht
landing platform helicopter heli(kopter)carrier/heli(kopter)schip
landing point landingspunt (algemeen); landingspunt (op de landingsbaan)
landing procedure aanvliegprocedure/landingsprocedure
landing radar landingsradar
landing run uitloop/landingsrol
Landing Signals Officer landingsofficier (carrier)
landing site landingsplaats
landing skid landingsski
landing slot slot-tijd
landing-T landings-T
landing-tee landings-T
landing speed daalsnelheid/landingssnelheid
landing weight landingsgewicht
landing wheel loopwiel
landing window landingsraam (helikopter); landingslimieten
landing zone landingsgebied
landline teletypewriter telexlijn over land
landmark oriëntatiepunt (op de grond)
land out buitenlanden (zweefvliegen)
landplane landvliegtuig
land target gronddoel
lap safety belt buikveiligheidsgordel
Laplacian varicarn negatieve welving
laser laser
laser beam laserstraal
laser designator laservolgunit
laser-guided lasergeleid/lasergestuurd
laser-guided bomb lasergeleide/lasergestuurde bom
laser-guided weapon lasergeleid/lasergestuurd wapen
laser range finder laser-afstandmeter
laser spot tracking lasergeleiding
last minute... last-minute...
latch klink/grendel
late booking laatboeking
lateral attitude dwarsstand
lateral axis dwarsas
lateral control dwarsbesturing
lateral mass ratio laterale massaverhouding
lateral navigation laterale navigatie
lateral path laterale vliegroute
lateral velocity zijdelingse snelheid
late season naseizoen
latitude breedte (geografisch)
launch lancering
launch (ww) lanceren
launch a glider starten (zweefvliegen)
launch director launch-director (iemand die de opstijging begeleidt
en op de veiligheid let) (ballonsport)
launcher afvuurinrichting/lanceerinrichting
launching lancering
launching device afvuurinrichting/lanceerinrichting
launch(ing) pad lanceerbasis/lanceerinrichting
launch(ing) site lanceerbasis/lanceerinrichting
launching system lanceersysteem
Launch Officer dekofficier (die starts regelt op vliegkampschip)
launch point startplaats (zweefvliegen)
launch sequence lanceerprocedure (bij raket); startvolgorde (op carrier)
launch weight startgewicht
lavatory toliet/WC
Lawn Dart bijnaam F-16 Fighting Falcon
lay a bomb (slang) een bom op de vijand laten vallen
lay an egg (slang) een bom op de vijand laten vallen
layer of air luchtlaag
layered (air defence) (luchtverdediging) in dieptecirkels
lead angle voor het doelwit uit
lead(er) leider (bij missie met twee of meer vliegers);
leider (voorste vliegtuig in formatie)
lead bombardier bommenrichter in voorste vliegtuig
leader leider (voorste vliegtuig in formatie); leider (bij missie
met twee of meer vliegers)
leading aircraft man soldaat 1e klasse
leading edge voorrand (b.v. vleugelneus/staartvlakneus)
leading edge flap (scharnierende)voorrandklep
leading edge slat (uitschuivende)voorrandklep
leading edge tube voorrandbuis (van deltavlieger)
lead-in runway approach lights naderingslichten (bij luchthaven)
lead navigator navigator in voorste vliegtuig
leak detection system lekmeldsysteem
leave a thermal bel verlaten (zweefvliegen)
lee-side lijzijde
lee waves lijgolven/föhngolven (zweefvliegen)
leeway wraak/koersafwijking/het uit koers raken
left luggage (office) bagagedepot
left luggage locker bagagekluis
left tank fuel gauge brandstofmeter voor de linkertank
leg been (base leg/downwind leg/crosswind leg, final leg enz.)
legroom beenruimte
Leigh-light zoeklicht (op vliegtuig voor ASW)
lenticular clouds/lenticulars lenticulariswolken
lethal cone (slang) uitlaat van een (vijandig) vliegtuig (meest ideale plek
om een raket in te schieten)
letter of agreement overeenkomstbrief
level hoogte/niveau
level (bn) vlak/horizontaal
level (ww) vlak/horizontaal trekken/gaan liggen (van vliegtuig)
level change verandering van de hoogte
level flight borstvlucht/horizontale vlucht
level flight indicator gyrohorizon
level flight speed horizontale-vluchtsnelheid
level off (after climb) rechttrekken (van toestel)
level out horizontaal trekken (van vliegtuig)
LG door (landing gear door) ondersteldeur
LG door latching ondersteldeurvergrendeling
LG door unlatching ondersteldeurontgrendeling
liaison aircraft verbindingsvliegtuig
liaison officer verbindingsofficier
liaison plane verbindingsvliegtuig
licence holder brevethouder
license brevetteren
licensed gebrevetteerd
licensing brevettering
life-controlled part onderdeel met gecontroleerde levensduur
life jacket zwemvest/reddingsvest
life-limited element onderdeel met beperkte levensduur
life preserver zwemvest/reddingsvest
life raft reddingsboot/opblaasboot
lift lift/stijgkracht; luchtbrug
*lift (ww) door de lucht vervoeren/vliegen
lift dump liftdumper/binnenste stoorklep
lift force lift/stijgkracht/opstuwende kracht
lifting body lifting body (vleugelloos vliegtuig)
lifting platform hijsplatform (bij vliegende kraan)
lifting potential hefvermogen
lifting power lift/stijgkracht
lifting rotor hefschroef
lift-off start; opstijging (ballonsport)
lift-off (ww) opstijgen
lift to drag ratio lift-weerstandverhouding
light aircraft privé-vliegtuig/sportvliegtuig/zakenvliegtuig/propellervliegtuig
light and variable licht en variërend (m.b.t. wind)
light bomber lichte bommenwerper
light carrier lichte carrier/licht vliegkampschip
lighter-than-air aircraft luchtschip
light fighter lichte jager
lighting system verlichtingssysteem
lighting-up verklikken (oplichten van lampje in cockpit als vliegtuig is
gesignaleerd door vijandelijke radar)
light intensity verlichtingsintensiteit (hoog, laag of gemiddeld)
light multirolehelicopter lichte multipurposehelikopter
lightning weerlicht
*lightning deflector strips bliksemafleiderstrips
lightning strike blikseminslag
lights out (slang) radar uitgeschakeld
light sytem baanverlichting (als het druk is)
light turbulence lichte turbulentie
lightweight turbojet engine lichtgewicht-raketmotor
light wind zwakke wind
Lima idem/L (de letter L)
limited begrensd; beperkt
limited visibility beperkt zicht
limiting height plafond/hoogtegrens
limiting mach number maximaal toelaatbare machsnelheid
limit of height plafond/hoogtegrens
Linda Blair zie doing the Linda Blair
Lindbergh, Charles
(the Spirit of St. Louis)
line leiding; linie
linen linnen
line of sight vizierlijn/gezichtslijn
line of view vizierlijn/gezichtslijn
line of vision gezichtslijn
lines of communictaion verbindingslijnen
line up formeren/een formatie vormen
link trainer simulator/linktrainer
liquid cooled watergekoeld/vloeistofgekoeld
liquid cooling (system) waterkoeling/vloeistofkoeling
liquid crystal display LCD/beeldscherm
liquid fuel vloeibare brandstof
liquid rocket engine vloeistofraketmotor
listening device(s) luisterapparatuur
listening out uitluisteren
live ordnance scherpe munitie
load last/lading; belasting; laadvermogen; baanbelasting
load capacity laadvermogen
load classification number baanbelastingsclassificatienummer
load controller stroomsterkteregelaar
load factor beladingsgraad (bij vracht); bezettingsgraad (passagiers)
load hook lasthaak
loading (slang) de invalshoek vergroten
loading bridge laadbrug (vracht); aviobrug/slurf (passagiers)
loading gate laaddeur
loading of passengers verdeling van passagiers (over het vliegtuig)
loadmaster idem (functie bij de luchtmacht)
load tape loadtape (ballonvaart)
lobe secundaire bundel (radarterm voor secundaire delen
van radarbundel)
loc (localizer) koerslijnbaken
localizer koerslijnbaken
local mean time plaatselijke middelbare tijd
local time plaatselijke tijd
locator aanvliegbaken
locator beacon aanvliegbaken
locator middle midden-aanvliegbaken
locator outer buiten-aanvliegbaken
lock lock (zie ook lock on); borgen (zweefvliegen)
locker bagagevak/opbergvak
lock system vergrendelingssysteem
locking device grendel/afsluitmiddel
locking wire borgdraad (zweefvliegen)
lock (on) locken op (een doel) (de raket was gelockt op het vliegtuig)
vangen/vastleggen (van doel)/automatisch volgen
log (book) logboek
logical acknowledgement logische ontvangstbevestiging
logical acknowledgement message logisch bevestigingsbericht (Eurocontrol)
*logo light staartschijnwerper
long conductor antenna draadantenne
longeron langsligger
long haul lange afstand/lange-afstandsvlucht
longitude lengte (geografisch)
longitudinal axis langsas
longitudinal panel langsschot
longitudinal reinforcing member stringer/langsverstijver
longitudinal stiffener stringer/langsverstijver
longitudinal stiffening section stringer/langsverstijver
long-nose cannon boordkanon met lange loop
long range ... lange-afstands...
long range armament lange-afstandsbewapening
long range bomber lange-afstandsbommenwerper
long range fighter lange-afstandsjager
long range jet lange-afstandsverkeersvliegtuig
long range navigation LRN/LORAN/lange-afstandsnavigatie
long-wire antenna draadantenne
Loon vanaf onderzeeboot gelanceerde raket bij de Amerikaanse marine
loop looping
loop (ww) een looping uitvoeren
loop the loop looping
looping looping/lusvlucht
loose lanceren/afschieten
LORAS-system LORAS-systeem
lose altitude/height hoogte verliezen
lose power vermogensverlies (uitvallen (van de/het motor(vermogen)
of de rotor bijvoorbeeld))
loss verlies (b.v. hoogteverlies); uitval (van b.v. een motor)
loss of altitude/height hoogteverlies
loss of communication uitvallen van de communicatie
loss of control onbestuurbaarheid
loss of fuel brandstofverlies
loss of oxygen supply onderbreking van zuurstoftoevoer
loss of redundancy verlies van redundantie (van een systeem)
loss of stiffness verlies van stijfheid
loss of thrust control (LOTC) verlies van stuwkrachtregeling
lost the bubble (slang) in de war zijn; iets vergeten zijn
loud handle schietstoelgreep
loud pedal (slang) vol gas
lounge wachthal/wachtruimte/lounge/restaurant (op luchthaven)
low altitude ... laagvliegende ...
low altitude bombing system bomrichtsysteem voor lage hoogte
low altitude navigation
and targeting infrared night LANTIRN/nachtnavigatie- en detectiesysteem
low approach lage nadering
low drifting laag wegdrijven (van b.v. sneeuw, stof of zand)
low-energy parts laagenergetische onderdelen
lower (ww) neerlaten/neerklappen
lower airspace het lagere luchtruim
lower wing onderste vleugel
low flying laag vliegen/laagvliegend
low flying aircraft laagvlieger
low frequency LF/lage frequentie (30-300 kHz)
low key point checkpunt naast landingsveld
low level flight vlucht op lage vlieghoogte
low level forecast verwachting beneden 10.000 voet
low level flying laag vliegen/laagvliegend
low level map laagvliegkaart
low load tariff low load-tarief (goedkoper tarief voor touroperators
tijdens daluren)
low pass scheervlucht
low pressure compressor lagedrukcompressor
low pressure tire lagedrukband
low pressure turbine lagedrukturbine
low season laagseizoen
low speed aileron rolroer/lagesnelheidsrolroer
low speed control bestuurbaarheid bij lage snelheid
low tow lage sleeppositie (zweefvliegen)
low visibility slecht zicht
low wing monoplane laagdekker
low wing plane laagdekker
LP cock (vermoedelijk) lage-drukregelaar;
mogelijk ook een soort gashendel (?))
Luftwaffe
luggage bagage
luggage compartiment bagageruimte
luggage label bagagelabel
luggage receipt/ticket bagagereçu
luggage trailer bagagewagen
luggage trolley bagegakar(retje)
*LZ zie landing zone
M
M Mike
mach mach (mach één, mach twee enz.)
Mach cone kegel van Mach
mach meter machmeter
mach number machgetal
machine gun mitrailleur
machine gunner (mitrailleur)schutter
Mae West bijnaam voor reddingsvest
magnetic bearing magnetische peiling
magnetic compass magnetisch kompas
magnetic heading magnetische koers
magnetic orientation (of runway) magnetische richting (van landingsbaan)
magnetic track magnetische grondkoers
magnetic variation magnetische variatie
maiden flight luchtdoop/eerste vlucht
mail terminal postterminal (op luchthaven)
main compass hoofdkompas
main deck hoofddek (van vliegtuig)
main deck (exit) sill height drempelhoogte van het hoofddek
main fuselage centraal rompdeel
main gear hoofdonderstel
main gear wheel hoofdwiel/hoofdonderstelwiel
main hydraulic system hoofd-hydraulisch systeem
main landing gear (unit) hoofdonderstel
main landing gear door hoofdondersteldeur
main landing gear wheel hoofdonderstelwiel
main LG door hoofdondersteldeur
main plane hoofddraagvlak
main rib hoofdrib (van vleugel)
main rotor hoofdrotor
main rotor gear box (attachment) hoofdrotortandwielkast(bevestiging)
main rotary blade hoofdrotorblad
main route hoofdroute
main spar hoofdligger
main system hoofdsysteem
maintain handhaaf
maintenance onderhoud
maintenance data onderhoudsgegevens
maintenance engineer onderhoudsmonteur
maintenance hangar onderhoudshangaar (op luchthaven)
maintenance mechanic onderhoudsmonteur
maintenance procedure(s) onderhoudsprocedure(s)
maintenance truck onderhoudswagen (op luchthaven)
main tire hoofdwiel
main undercarriage (unit) hoofdonderstel
main undercarriage door hoofdondersteldeur
main undercarriage wheel hoofdonderstelwiel
main wing hoofdvleugel
major carrier vliegmaatschappij met meer dan 1 miljard dollar winst
per jaar (VS)
major overhaul grote (onderhouds)beurt
make a turn een bocht vliegen
malfunction storing
management control unit besturingseenheid
manoeuvrability wendbaarheid
manoeuvrable wendbaar
manoeuvring speed manoeuvreersnelheid
manual A1 simplex handbediening A1 enkelvoudig
manual assumption of communications handmatige overname van communicatie (Eurocontrol)
manual control handbediening
map kaart
map light kaartverlichting
maritime reconnaissance zeeverkenning
maritime surveillance maritieme patrouille
mark (ww) markeren (van doel)
marked temperature inversion sterke temperatuurinversie
marker (grens)baken; markeringsvliegtuig; merkbaken
marker antenna bakenantenne
marker beacon merkbaken
marker plane markeringsvliegtuig
marker radio beacon radiomerkbaken
markings herkenningstekens
marshaller marshaller/deklandingsofficier (op vliegkampschip); parkeermeester (op luchthaven)
Martin Baker fanclub (slang) mensen die ooit de schietstoel hebben gebruikt (er wordt
een officiële lijst bijgehouden; genoemd naar een fabrikant
van schietstoelen)
maskirovka camoufleren en misleiden
mass balance weight balansgewicht
mass ratio massaverhouding
mast rotormast (helikopter)
master (vero.) gezagvoerder
master arms (switch) hoofd(-wapen)schakelaar
master control room hoofdregelkamer
master switch hoofdschakelaar
maximal take-off rating maximaal startvermogen
maximum afterburner maximale naverbranding
maximum authorized altitude maximaal toegestane hoogte
maximum certificated landing weight maximaal toegstaan landingsgewicht
maximum continious rating maximaal duurvermogen/maximaal continu toerental
maximum control speed maximale bestuurbaarheidssnelheid
maximum flap extension speed maximumsnelheid met de kleppen uit
maximum flight altitude maximale vlieghoogte
maximum flight height maximale vlieghoogte
maximum flying weight maximaal vlieggewicht
maximum gear extended speed maximumsnelheid met onderstel uit
maximum gross weight maximaal brutogewicht/ totaalgewicht
maximum landing weight maximaal landingsgewicht
maximum level flight speed maximumsnelheid in horizontale vlucht
maximum licensed take-off weight maximaal gecertificeerd startgewicht
maximum Mach number maximaal machgetal
maximum operating speed maximale operationele vliegsnelheid
maximum permitted mileage maximale aantal toegestane mijlen/MPM
maximum take-off power maximaal startvermogen
maximum take-off weight maximaal vertrekgewicht/maximumvertrekgewicht
maximum total weight (authorised) maximaal brutogewicht
mayday mayday/noodsein
McReady ring McReadyring
mean sea-level gemiddeld zeeniveau
meatball (slang) afweervuur; glideslope indication light (oriëntatielamp)
mechanic monteur
mechanical disconnection mechanische breuk
mechanical flight control disconnection mechanische breuk in besturingsorgaan
mechanical flight control failure mechanische storing in besturingsorgaan
mechanical variometer mechanische variometer
medevac medical evacuation (gewondentransport)
medium and high direction finding stations peilstations werkend op middelbare en hoge frequentie
medium bomber middelzware bommenwerper
medium frequency middelbare frequentie
medium frequency direction finding station peilstation werkend op middelbare frequentie
medium haul middellange afstand
medium, high and very high direction finding stations zie MHVDF (afkortingen)
medium lift middelzwaar; gemiddeld draagvermogen (van vleugel)
medium range middelbare afstand/middellange afstand
meeting point ontmoetingspunt (luchthaven)
megahertz megahertz
megapascal megapascal
megaton megaton
mercy flight reddingsvlucht
merge (US Navy) het punt waarop twee vliegers contact met elkaar kunnen maken
nadat ze door de verkeersleiding bij elkaar zijn gebracht
merged plot (US Navy) zie merge
Merit Cross First Class Grootkruis 1e klas in de Orde van Verdienste (Duitsland)
message bericht
message number berichtnummer
message type berichttype
message type designator type berichtaanduider (m.b.t. meteorologische berichten)
Messerschmitt let op spelling
metal detecting magnetic boom metaaldetector (op de Orion)
metal fatigue metaalmoeheid
Meteorological Actual Report (METAR) actueel luchtvaartbericht
meteorological code meteorologische code
meteorological message meteorologisch bericht
meteorological operational telecommunications network Europe Europees luchtvaartmeteorologisch telecommunicatienet
meteorological watch office luchtvaartmeteorologisch wachtcentrum
meter reader (slang) denigrerende benaming voor de tweede vlieger (VS)
meters meters
met man weerman
metric units eenheden in het metrieke stelsel
micro-air vehicle microvliegtuig
microburst kleine uitbarsting
microcomputer microcomputer
microlight ULV/ultralicht vliegtuig
microphone microfoon
micro tactical expendible vehicle microvoertuig voor gevechtsgebruik
microwave microgolf
microwave landing sytem microgolflandingssysteem
middle marker middenmerkbaken
middle turret middelste geschutkoepel
middle wing middenvleugel
mid-flight in mid-flight (tijdens de vlucht)
midpoint halverwege
midwing monoplane middendekker
midwing plane middendekker
MiG met een kleine i !
Mike idem/M (de letter M)
mike mike NATO-term voor millimeter
mileage system mijlensysteem (waarop de IATA de tarieven baseert)
military aircraft militair vliegtuig
military airspace het militaire luchtruim
military aviation militaire luchtvaart
military command legerleiding
military flying area militair vlieggebied
military operations/operating area militair operationeel gebied (in oorlogssituatie ook gevechtszone)
military power normaal vermogen(zonder gebruik te maken van de naverbrander
military terminal control area militair naderingsverkeersleidingsgebied
milk run routineklus/makkie (regelmatig terugkerende missie)
millibar millibar
mine layer mijnenlegger
mini boss (US Navy) assistent-luchtverkeersleider
minimal rate of sink minimale daalsnelheid
minimum afterburner minimale naverbranding
minimum control speed minimale bestuurbaarheidssnelheid
minimum control speed with critical engine inoperative minimale snelheid waarbij het minimale motorvermogen niet
gehaald wordt (letterlijk betekent dit dat er een hoofdmotor
is uitgevallen)
minimum crossing altitude minimumkruishoogte (t.o.v. MSL)
minimum descent altitude minimumdalingshoogte (t.o.v. MSL)
minimum descent height minimumdalingshoogte (t.a.v. een te specificeren vlak)
minimum enroute (IFR) altitude minimumhoogte onderweg
minimum eye height over threshold minimumooghoogte boven de drempel
minimum flight altitude minimale vlieghoogte
minimum flight height minimale vlieghoogte
minimum navigation performance specifications minimumnavigatienauwkeurigheidseisen
minimum obstacle/obstruction clearance minimumhindernisklaring
minimum obstacle/obstruction clearance altitude minimumhindernisklaringshoogte
minimum reception altitude minimumontvangsthoogte (t.o.v. MSL)
minimum sector altitude minimumsectorhoogte (t.o.v. MSL)
Ministry of Aviation ministerie van luchtvaart (GB)
mirror spiegel (in de cockpit)
mirror mission oefenvlucht
misfire weigeren (van raket bv); overslaan (van verbrandingsmotor)
missile (geleide) raket
miss distance misafstand
missed approach afgebroken nadering
missed approach point punt waarop de afgebroken nadering begint
missile base raketbasis
missile equipment lanceerinrichting; lanceeruitrusting
missile fire control radar raketvuurleidingradar
missile guidance system raketgeleidesysteem
missile homing device raketdoelzoeksysteem
missile launch raketlancering
missile launch rail lanceerinrichting
missile launching pad raketlanceerinrichting
missile launching site raketlanceerplaats/raketlanceerinrichting
missile path raketbaan
missile range raketschietterrein; schootsafstand
(within missile range: binnen schootsafstand)
missile site raketbasis
missile trajectory raketbaan
missing in action vermist
mission missie
mission verkenningsvlucht
mission computer missiecomputer (hierin worden gegevens opgeslagen
over de route, gevaarlijke punten en positiebepaling)
mission control vluchtleiding
mission summary missiebriefingbord (in briefing-room met informatie over de missie)
mist nevel
mixed type of ice formation gemengd type ijsvorming (wit en helder)
mixer mixer
mixture mengsel (van brandstof)
mixture control mengselhendel/mengselregelaar
mobile passenger steps mobiele trap (op luchthaven)
mobile target bewegend doel
mock combat schijngevecht
mock-up vluchtsimulator
mod modification: aanpassing/modernisering
mode modus (soms ook te vertalen met 'stand')
model aeroplane/airplane vliegtuigmodel
model aeroplane/airplane building vliegtuigmodelbouw
moderate matig (i.v.m. weersverschijnselen)
modification wijziging
modulated continuous wave gemoduleerde draaggolf
mom zie mother
monitor monitor/beeldscherm; waarnemer
monitor (ww) volgen; meeluisteren
monitoring system controlesysteem
monocoque monocoque/zelfdragende romp
monocoque construction monocoque/zelfdragende romp
monoplane eendekker
mooring line ankerlijn (ballonvaart en luchtschepen)
morning flight ochtendvlucht
mort (slang) vernietigd (bij gevechtstraining)
mort themselves out (slang) per ongeluk iemand van de eigen partij beschieten
mortar mortier(granaat)
mortar (ww) met mortiergranaten beschieten
mother (US Navy) het vliegkampschip waar je als vlieger op gestationeerd bent
of waar je van wordt gelanceerd
motion detector bewegingsdetector
motor gasoline autosuperbenzine
motor glider motorzweefvliegtuig/motorzwever
motor winch lier (zweefvliegen)
mount ophangpunt; onderstel
mountain breeze bergbries
mounting point ophangpunt
mouse, on the (slang) contact hebben via de radio (slaat op de hoofdtelefoon
die veel weg heeft van de oren van Mickey Mouse)
moustache voorvleugels/eendvleugels
mouth vulslurf (van ballon)
movement areas verkeersruimten (op een luchthaven)
mover beweger/bewegend doel
moving target bewegend doel
moving walkway tapis roulant (op luchthaven)
moving wing opvouwbare vleugel
mow (the lawn) erg laag vliegen
mud mover (slang) (bijnaam voor) bommenwerper
multi-axis centrifuge driedimensionale centrifuge
multi-axis thrust vectoring driedimensionale stuwkrachtsturing
multiblade meerbladig
multicombat ... multipurpose-...
multicombat aircraft multipurpose-vliegtuig
multi-engine(d)... meermotorig ...
multi-engine rating meermotorige bevoegdheid (bij PPL)
multiple entry visa multiple-entryvisum
multiple independent main systems enkelvoudige hoofdsystemen
multiple redundant meervoudig uitgevoerd
multiple tyre bursts meerdere klapbanden
multipoint detonation met meerdere ontstekingspunten
multirole ... multilpurpose/universeel/meervoudig inzetbaar
multirole combat aircraft multipurpose-gevechtsvliegtuig
multirole helicopter multipurpose-helikopter
multispar wing liggervleugel
multistage ... meertraps...
multistage supercharger extra meertrapscompressor
music (slang) electronische storing om de radar te misleiden
mustard (slang) uitstekende, scherp oplettende vlieger (VS)
my fun meter is pegged (slang) sarcastische manier om te zeggen dat je iets niet leuk vindt
my wing; your wing (ik) neem de tip over (zweefvliegen)
N
N November
nacelle motorgondel
nanosecond nanoseconde
nap-of-the-earth flying laag vliegen
narrow your radar scan radarpad/radarzoekpatroon/(radar)zoekbundel verkleinen
national carrier vliegmaatschappij met jaarlijkse winst tussen 100 miljoen
en 1 miljard dollar (VS)
nautical mile zeemijl
nav (navigation) navigatie
nav/com
(navigation and communication) navigatie en communicatie
navaid (navigation(al) aid) navigatiehulpmiddel
naval air station marinevliegkamp
naval aviation marineluchtvaart
naval aviator marinevlieger
naval flyer marinevlieger
naval pilot marinevlieger
navigation navigatie
navigation aid navigatiehulpmiddel
navigation database navigatiedatabase
navigation display navigatie(beeld)scherm
navigation equipment navigatieapparatuur
navigation function navigatiefunctie
navigation error navigatiefout
navigation light navigatielicht
navigation light(s) navigatielicht(en)
navigation maps navigatiekaart
navigation performance navigatienauwkeurigheid
navigation performance specifications navigatienauwkeurigheidseisen
navigation plan navigatieplan
navigation radar navigatieradar
navigation system navigatiesysteem
navigational navigatie…
navigator navigator
navy aviator marinevlieger
navy flyer marinevlieger
navy pilot marinevlieger
NBC-weapons (nuclear, biological and chemical weapons) NBC-wapens
near collision bijna-botsing
near-controlled flight into terrain
(near CFIT) maar net voorkomen van controlled flight into terrain (near-CFIT)
near miss bijna-botsing
neck vulslurf (van ballon)
neck line uitlooplijn (ballonsport)
negative flight rugvlucht; mogelijk ook verlies van lift (?)
net net (van ballon)
net balloon gasballon (met net)
netless balloon netloze ballon
net remit(tance) idem (m.b.t. afrekening op netto-basis tussen reisagenten
en vliegmaatschappijen)
network ganzenpoten (van luchtballon)
never exceed speed maximumsnelheid
night bomber nachtbommenwerper
night curfew verbod op nachtvluchten
night fighter nachtjager
night flight nachtvlucht
night flying (ww) nachtvliegen
night flying operation nachtvlucht
night glass(es) nachtkijker
night limit(s) beperking op nachtvluchten
night mission nachtmissie/nachtvlucht
night rating nachtbevoegdheid/nachtkwalificatie (toevoeging aan PPL)
night service nachtdienst
night vision nachtzicht
night vision equipment nachtzichtapparatuur
night vision goggles nachtbril/nachtkijker
night vision system nachtzichtsysteem
nil significant cloud geen wolken van betekenis
nil significant weather geen weer van betekenis
nimbostratus nimbostratus(wolk)/dicht grijs wolkendek
nimbus nimbus/regenwolk
no distinct tendency geen duidelijke tendens (m.b.t. RVR)
noise abatement lawaaibestrijding
noise abatement climb procedure stijgprocedure ter voorkoming van lawaaioverlast
noise charge geluidsheffing
noise contours geluidscontouren
noise limits geluidsgrenswaarden
noise map geluidsbelastingkaart
noise nuisance geluidsoverlast
noise parameters geluidsparameters
noise requirements geluidseisen
noise standards geluidsnormen
no joy (slang) iets niet kunnen zien of geen radiocontact kunnen maken
no-load (slang) iemand die slecht presteert
nominal thrust nominale stuwkracht
noncommissioned officer onderofficier
nondirectional antenna ongerichte antenne
nondirectional beacon ongericht baken
nondirectional radio beacon ongericht radiobaken
non-flying officer niet-vliegende (luchtmacht)officier
non-IATA carrier non-IATA-maatschappij
non-powered motorloos
non-scheduled flight chartervlucht
non self-supporting slide niet zelfdragende glijbaan
nonstop non-stop
nonstop flight non-stopvlucht
no reply heard geen antwoord gehoord
normal flap enkelvoudige gewone klep
normal operating speed operationele vliegsnelheid
normal spin normale spin/tolvlucht
normal tail (unit) normale staart
normal take-off normale start
northbound noordwaarts
northeast noordoost
northeastbound noordoostwaarts
northern latitude noorderbreedte
north-north-east noordnoordoost
north-north-west noordnoordwest
northwest noordwest
northwestbound noordwestwaarts
nose neus
no seat idem/NS (passagier die geen recht heeft op een stoel,
kinderen jonger dan één jaar)
nose attitide neusstand
nose case of the engine voorste deel van motorhuis
nose cone neuskegel
nose cowl neusbeplating
nose dive duikvlucht
nose-dive (ww) een duikvlucht maken
nose-down (met de neus) naar beneden
nose fairing neuskegel
nose gear neuswiel
nose gear flap neuswieldeuren
nose gun neusmitrailleur
noseheavy koplastig
nose hook neushaak (zweefvliegen)
nose in neus naar binnen
nose in (ww) ergens naartoe bewegen met de neus
nose into the wind opsturen
nose landing gear (unit) neusonderstel
nose landing gear flap neusonderstelklep
nose out neus naar buiten
nose-over duik
nose over (ww) duiken
nose position neusstand
nose rib neusrib/hulprib (van vleugel)
nose turret neuskoepel
nose undercarriage (unit) neusonderstel
nose undercarriage flap neusonderstelklep
nose-up (met de neus) omhoog
nose wheel neuswiel
*nose wheel steering neuswielbesturing
nose window voorruit
no-show idem (passagier die niet komt opdagen en niet heeft geannuleerd)
no significant change geen belangrijke verandering
no tail rotor helicopter notar-helikopter (helikopter zonder staartrotor)
NOTAM office NOTAM-bureau
notar helicopter (no tail rotor helicopter) notar-helikopter
notice to airmen bericht aan luchtvarenden/NOTAM
notification message kennisgevingsbericht
notification of departure vertrekbericht
not usable niet bruikbaar
November idem/N (de letter N)
nozzle straalpijp/mondstuk
nuclear load nucleaire lading/nucleaire wapenlast
nuclear missile kernraket
nuclear war kernoorlog/atoomoorlog
nuclear warhead kernkop
nugget vlieger die net z'n brevet heeft (en z'n eerste vlucht maakt),
beginneling
number aboard aantal inzittenden
number two man volgvlieger
nurkin head (slang) lesvlieger/leerlingvlieger (marine)
nut moer
nylon letdown ontsnapping met schietstoel en de daarop volgende zweefvlucht
met de parachute
O
O Oscar
OAG flightdisk OAG-flightdisk
OAG Travel Disk (worldwide edition) idem (floppy met dienstregelingen
van nat. en internat. lijnvluchten)
obscure versluieren
obscured versluierd
obscuring versluiering
observation deck bezoekersterras (op luchthaven)
observation turret observatiekoepel/waarnemingskoepel
observer waarnemer
observer's seat waarnemersstoel
obstacle hindernis/obstakel
obstacle assessment surface vlak voor het determineren van hindernissen
(i.v.m. hindernisvrije hoogte)
obstacle/obstruction clearance hindernisklaring
obstacle clearance altitude/height minimumhindernisvrije hoogte/minimale hindernisvrije hoogte
obstacle clearance surface hindernisvrij vlak
obstacle deflector prikkeldraadstang(en) (zweefvliegen)
obstacle-free zone hindernisvrijheid
obstruction clearance zie obstacle clearance
obstruction light hindernislicht/obstakellicht (op luchthaven)
occupant(s) inzittende(n) (meestal de passagier(s))
occupied runway bezette baan
oceanic area control centre verkeersleidingscentrum voor een oceaangebied
ocean station vessel stationzeeschip
o'clock uur (b.v. the wind has gone 9 o'clock: de wind is gedraaid naar 9 uur; ook gebruikt bij luchtslagen om de positie van b.v. een vijandelijk toestel aan te geven; 12 o'clock is dan recht vooruit of op 12 uur; six o'clock is recht achter je of op zes uur; three o'clock is rechts van je of op drie uur; nine o'clock is links van je of op negen uur; alle tussenliggende getallen komen ook voor; two o'clock is bijvoorbeeld schuin rechts voor je; stel je dus voor dat je in het midden van een klok staat met je gezicht naar de 12, zo kun je alle posities bepalen)
octane octaan
octane content octaangehalte
octane rating octaanwaarde
octane value octaanwaarde
off-block(s) time vertrektijd
offensive aanval (I'm offensive: ik val aan/ik ga in de aanval)
offensive weapons aanvalswapens
off season laagseizoen
ogee wing boogvormige vleugel
ogival wing boogvormige vleugel
oil pressure oliedruk
oil pressure gauge oliedrukmeter
oil system oliesysteem
oil temp olietemperatuur; olietemperatuurmeter
oil temperature olietemperatuur
oil temperature gauge olietemperatuurmeter
okta okta ('a measurement of cloud cover; one okta means
one-eighth of the sky is covered')
oleo hydraulische poot (van onderstel)
oleo leg hydraulische poot (van onderstel)
oleopneumatic hydropneumatisch
oleopneumatic hydraulics system hydropneumatisch hydraulieksysteem
oleopneumatic shock absorption hydropneumatische schokdemping
oleo strut hydraulische schokbrekerpoot
Omega idem (merknaam) (VLF-navigatiesysteem, hyperbolisch)
omni (omnidirectional radio range) rondom effectief radiobereik
omnidirectional beacon ongericht baken(radar)
omnidirectional radio beacon ongericht radiobaken
omnidirectional radio range rondom effectief radiobereik
on alert stand-by/paraat
on-board computer boordcomputer
on-board oxygen-generating system zuurstofsysteem (in gevechtsvliegtuig)
one seater eenzitter
on-line data interchange on-line gegevensuitwisseling (Eurocontrol)
on the mouse (slang) contact hebben via de radio (slaat op de koptelefoon
die veel weg heeft van de oren van Mickey Mouse)
opaque ondoorzichtig (m.b.t. wit type ijsvorming)
open cockpit open cockpit
open hangar open hangaar
open jaw(-ticket) idem (luchthaven van aankomst is niet dezelfde
als de luchthaven van vertrek)
open return (ticket) idem (vliegticket waarop de vertrekdatum niet is ingevuld)
operate exploiteren (burgerluchtvaart); bedienen (b.v. van instrumenten)
operating procedure bedieningsprocedure
operating weight vlieggewicht
operation operatie (militair)
operational operationeel/startklaar
operational air traffic operationeel luchtverkeer (militair)
operational capability inzetbaarheid
operational ceiling dienstplafond
operational control operationele leiding
operational height vlieghoogte
operational meteorological (information) operationeel meteorologische (informatie)
operational point of view operationeel gezichtspunt
operational requirements operationele behoeften
operational strike capability operationele slagkracht
operations briefing room briefingroom
operations manual handboek
Operations Officer operatie-officier/ops-officier (mariniers)
operations plotter plotter (op radarstation)
operations room commandopost
operative werkend/in werking
operator plotter (op radarstation); luchtvaartmaatschappij/exploitant
opportunity to excel vervelend klusje waarbij geen tijd is om het goed te doen
of het af te maken
opposite rudder voeten tegen (zweefvliegen)
optical infrared sight optisch infraroodvizier
optically tracked optisch geleid
ordnance algemeen militair materieel (meestal wordt de munitie
(bommen, raketten) bedoeld)
organized track system georganiseerd sporensysteem
orographic lift hellingstijgwind
Orteig, Raymond Franse hoteleigenaar die de Orteig Prize in het leven riep
voor de eerste persoon die non-stop van New York naar Parijs
zou vliegen; de prijs werd gewonnen door Charles Lindbergh
Oscar idem/O (de letter O)
oscillate slingeren; trillen
oscillating spin slingerende spin/tolvlucht
oscillograph oscillograaf
out-and-return course retourvluchtparcours (zweefvliegen)
outboard elevon buitenste elevon/hoogte-rolroer
outboard engine buitenste motor
outboard wing vleugeluiteinde
outbound vertrekkend
outer aileron rolroer/lagesnelheidsrolroer
outer contour omtrek/buitencontour
outer marker buitenmerkbaken
outer stator buitenste statorschoep
outer wing vleugeluiteinde
outer wing cell buitenvleugelcel
outer wing section buitenvleugelstuk
outer wing suspension buitenvleugelophangpunt
outlanding buitenlanding (zweefvliegen)
outlook vooruitzicht (meteorologie)
out of ground effect zonder grondeffect
out of the sun met de zon in de rug (zie ook come out of the sun)
outside air temperature buitenluchttemperatuur
outside tank buitenboordtank
outwing (ww) sneller/verder vliegen dan; overvleugelen
overbalanced uit balans
overbook overboeken
overbooked overboekt
overbooking overboeking
overcast bewolking
over-ground boven land
over-ground attack aircraft land-jachtbommenwerper
overhang overhang
overhang (ww) overhangen
overhaul revisie/periodiek onderhoud/onderhoudsbeurt/controlebeurt
overhaul (ww) reviseren/onderhoudsbeurt geven
overhead boven
*overhead instrument panel schakelpaneel in cockpitplafond
overhead locker/stowage (bin) bagagerekken/bagagevak/(op)bergvak
overhead switch panel bovenschakelbord
overheated oververhit
overheating oververhitting
overrunning of the runway overschrijding van de start- of landingsbaan
overshoot te laat ingezette landing/ doorgeschoten landing;
ook afgebroken landing
overshoot (ww) doorschieten (bij landing); ook landing afbreken
en tweede poging wagen
overshoot procedure aanvliegafbreekprocedure
overspeed overtoerental
over-speed warning waarschuwing voor te hoge snelheid
overstress overbelasten
oversweep (slang) het opklappen van de vleugels van de F-14
waardoor hij minder ruimte inneemt
overweight luggage te zware bagage
oxygen control zuurstofregeling
oxygen equipment zuurstofapparatuur
oxygen generator zuurstofgenerator
oxygen indicator zuurstoftoevoerbediening
oxygen inlet zuurstofaansluiting
oxygen mask zuurstofmasker
oxygen supply zuurstoftoevoer
oxygen supply regulator zuurstoftoevoerknop
oxygen system zuurstofsysteem
oxygen tank zuurstoftank
P
P Papa
PA autopiloot/automatische piloot
pack container (aan parachute)
*pad (landings/lanceer)platform (voor helikopter of raket)
padding stootkussen (van luchtballon)
padlocked (slang) een tegenstander goed in het vizier hebben
painted (slang) aangestraald (zijn door de radar)
pallet loader palletlader (op luchthaven)
Pan Pan (internationaal noodsignaal)
pan and brush job traverseren (zweefvliegen)
pancake doorzakken/door de wielen zakken
pancake landing noodlanding (waarbij vliegtuig beschadigd raakt)
panel scheurbaan (van luchtballon)
pantry pantry
pants-leg windzak
Papa idem/P (de letter P)
parabolic flight parabolische vlucht/paraboolvlucht
(om gewichtloosheid te bewerkstelligen)
parachute parachute (achter aan vliegtuig als remmiddel)
parachute army para's/paratroepen
parachute battalion para's/paratroepen
parachute jumping excercise parachutespringoefening
parachute valve ventiel (boven op ballon)
parafoil parachute
parasite drag parasitaire weerstand
parasitic drag parasitaire weerstand
paratroopers para's/paratroepen
paratroops para's/paratroepen
park/parking parkeren
parking area parkeerterrein (zowel van auto's als van vliegtuigen
op luchthaven)
parking brakes parkeerremmen
parking orbit wachtbaan (in de lucht van vliegtuigen die nog moeten landen)
parking place parkeerplaats (zweefvliegen)
parking site parkeerplaats (zweefvliegen)
park outside buiten parkeren van de kist (zweefvliegen)
part-charter deelcharter
parting slot slot-tijd
*part number onderdeelnummer
pass landingspoging
pass (ww) langsscheren (twee jagers die vlak langs elkaar vliegen);
passeren
passenger passagier
passenger address system omroepinstallatie
passenger aircraft passagiersvliegtuig/burgervliegtuig; ook privévliegtuig
passenger boarding bridge aviobrug/slurf
passenger cabin/compartment passagiersruimte
passenger distribution passagiersverdeling (over het vliegtuig)
passenger door passagiersdeur
passenger flight passagiersvlucht
passenger handling passagiersafhandeling (op luchthaven); omgaan
met de passagiers (i.v.m. cabinepersoneel)
passenger handling office passasiersafhandelingskantoor
passenger information list idem/verzorgingslijst (met bijzonderen wensen van passagiers)
passenger list passagierslijst
passenger loading area instapruimte (op luchthaven)
passenger loading bridge slurf/airobrug (op luchthaven)
passenger mile passagierskilometer (één pasagier vervoerd over één kilometer)
passenger movements passagiersbewegingen
passenger oxygen passagierszuurstof
passenger plane passagiersvliegtuig/burgervliegtuig
passenger roster passagierslijst
passenger safety demonstration veiligheidsdemonstratie
passenger seat passagiersstoel
*passenger service unit leeslampverlichting (?)
passenger steps (vliegtuig)trap
passenger terminal vertek- en aankomsthal/(passagiers)terminal
passenger traffic reizigersverkeer/passagiersverkeer
passenger transfer vehicle mobiele aviobrug (op luchthaven)
passing gas (slang) tanken in de lucht
passport paspoort
passport check/control paspoortcontrole
path deviation baanafwijking
pathfinder (doel)verkenner
pathfinding mission doelverkenning
path indicator dalingshoekaanwijzer
patrol squadron patrouillesquadron
pattern (VS) (zie ook circuit) wachtfiguur (van landende vliegtuigen)
pavement classification number idem
payload vracht/lading/baatlast
payload bay vrachtruim
payload operator vrachtspecialist
peak season hoogseizoen
pedal pedaal
peel off de formatie verbreken
peg (ww) blijven hangen (van instrumenten)
penetrating bomb penetratiebom
penetration of airspace penetratie van het luchtruim
performance prestaties (van een vliegtuig)
performance calculation method prestatieberekeningsmethode
performance calculations prestatieberekeningen
perimeter track randrijbaan (weg rond vliegveld)
peritrack randrijbaan (weg rond vliegveld)
personnel licensing brevettering van luchtvaartpersoneel
persons on board inzittenden/personen aan boord
petrol benzine
petrol engine benzinemotor
petrol tank benzinetank
PEX fare (purchase excursion fare) idem/PEX-tarief (IATA)
phonetic alphabet fonetisch alfabet (NATO)
photo reconnaissance fotoverkenning
photo reconnaissance aircraft fotoverkenner
photog afkorting van fotograaf
pickle (ww) (slang) een bom laten vallen/raket afvuren; een brandstoftank afwerpen
pictographs pictogrammen (op luchthaven)
piece concept idem (afmetingen en aantallen bepalen toegestane
hoeveelheid mee te nemen bagage)
pier pier (op luchthaven)
pierced steel plank doorboorde stalen plaat
piezo-electric(al) piëzo-elektrisch
pile up (ww) kraken (van vliegtuig bij start of landing vermoedelijk)
pill (slang) bom
pilot vlieger (luchtmacht); piloot (burgerluchtvaart);
besturing (van raket); vlieger (van deltavlieger); ballonvaarder
pilot (ww) vliegen/besturen
pilotage vliegkunst (op zicht/radar)
pilot briefing vliegerbriefing
pilot burner waakvlam (van luchtballon)
pilot chute uittrekparachute of loodsparachute (van de hoofdparachute)
pilot error fout van de vlieger (piloot)
pilot flying gezagvoerder
pilot incapacitation onwel worden/arbeidsongeschikt raken van de piloot
pilot in command gezagvoerder/eerste vlieger
pilot-induced oscillation PIO
pilot input handeling van de piloot/vlieger
pilotless onbemand
pilotless plane onbemand vliegtuig
pilotless reconaissance plane verkenner/verkenningsvliegtuig/luchtspion
pilot light waakvlam (van luchtballon)
pilot model prototype
Pilot Officer tweede luitenant (aanspreektitel luitenant) (RAF)
pilot parachute = drag (para)chute stuurparachute
pilot seat vliegerstoel; pilotenstoel (burgerluchtvaart)
pilot seat control instelling van de pilotenstoel/vliegerstoel
pilot's licence vliegbrevet
pilot suit vliegoverall
pilot's warning system waarschuwingsindicator
pilot training airplane trainer/trainingsvliegtuig
pilot training school vliegschool
pilot weight inhaakgewicht (deltavliegen)
pinging on (slang) goed opletten/kritisch bekijken
pinkie (slang) landing in de schemering, 's ochtends of 's avonds
PIO pilot-induced oscillation
pipe diffuser verstuiverleiding
pipper pipper(lichtvlek in het midden van het vizier
die het convergentiepunt aangeeft)
piston zuiger; zuigermotor
piston engine zuigermotor
piston-engined met zuigermotor
piston powered zuigermotoraangedreven
pit achterste zitplaats in F-14 Tomcat en F-4 Phantom
pitch spoed/bladhoek (hoek van propellerblad); langshelling;
(vlucht)hoogte; stoelafstand/beenruimte (burgerluchtvaart)
pitch (ww) stampen
pitch angle/attitude neusstand/langshoek
pitch axis dwarsas
pitch control langshellingbesturing
pitch-down moment duikmoment
pitching stampen (beweging van vliegtuig)
pitch rate steigersnelheid; duiksnelheid (afhankelijk van context, 'pitch'
is beweging in verticaal vlak, dus zowel omhoog als omlaag)
pitch up (ww) steigeren
Pitot comb pitothark
Pitot head pitotbuis
Pitot head temperature pitotbuistemperatuur
Pitot pressure pitotdruk
Pitot rake pitothark
Pitot-static head pitotdrukbuis
Pitot-static system pitotbuis
Pitot-static tube pitotbuis
Pitot tube pitotbuis
pitt pin fokkernaald
plain flap gewone klep
plain split flap gewone splijtklep
plane vliegtuig/toestel; draagvlak; vleugel
(zie ook aeroplane en airplane)
Plane Captain grondmechano/'paai' (bij de marine)
plane crash vliegramp
plane crew vliegtuigbemanning
plane disaster vliegramp
plane handler marshaller (op vliegkampschip)
plane load vliegtuiglading
plane maker vliegtuigfabrikant
plane rib rib
plane seat vliegtuigstoel
planeside vliegtuigzijde
planeside (bn) bij/naast het vliegtuig
plane ticket vliegticket
planner planner/strateeg
plan position indicator radarscherm
plateau hoogvlakte (zweefvliegen)
platform wapensysteem (verzamelnaam voor alle militaire vervoermiddelen
die wapens kunnen afvuren)
playmates (slang) naam voor mede-vliegers bij een bepaalde missie
pleasure-flying sportvliegen/privé-vliegen
plot (AE) kaart
plot (ww) positie bepalen
plotter plotter (op radarstation)
plotting chart kaart/positiekaart
plotting table kaart/positietafel
plug door deur van het plugtype
plumber (slang) onbekwame vlieger
pneaumatic pneumatisch
pneumatic line pneumatische leiding
pocket verzetshaard; geïsoleerde troepen; omsingeld gebied; luchtzak
pocket of resistance verzetshaard
pod gondel (ruimte voor brandstof onder de vleugel)
podded vrijhangend (van motor)
point kompasstreek
point of leaving the ground optrekpunt
point of no return keergrenspunt
pointy end (US Navy) de voorkant van een carrier
polar curve polaire
polar track structure polaire trackstructuur
pole (slang) de knuppel
*pontoon drijver (van watervliegtuig)
poop, the (slang) actuele informatie/nieuws (informeel)
Popeye (slang) is iemand die in slecht weer of in de wolken vliegt
porky-pigging (slang) zinloos gezwam over de radio
port bakboord
portable oxygen draagbare zuurstofapparatuur
port engine linkermotor/bakboordmotor
port of entry aanvlieghaven; luchthaven van aankomst
port quarter down links beneden
port quarter high links boven
portable zendontvanger
portable oxygen draagbare zuurstoffles
pos (position) positie
position positie
position error positiefout
position light positielicht/navigatielicht
positive sweepback sterke pijlstelling
post stall loop overtrokken lusvlucht
postal transport postvliegtuig
potable water drinkwater
potable water truck drinkwatertankauto (op luchthaven)
power vermogen
power-assisted control besturingsorgaan met stuurbekrachtiging
power barf (slang) projectielbraken
power dive duikvlucht met vol vermogen
powered glider motorzwever/motorzweefvliegtuig
power egg motor(gondel)
power loss vermogensverlies
power plant motor; energiebron
power puke (slang) projectielbraken
power to weight ratio vermogen per gewichtseenheid
power turbine lagedrukturbine
power unit (motor)aggregaat
practice flight oefenvlucht
practice low approach lage nadering voor oefening
prang (slang) een vliegtuig beschadigen
prebrief (ww) prebriefen
prebriefing prebriefing
precision approach precisienadering
precision approach lighting system precisienaderingsverlichtingssysteem
precision approach path indicator dalingshoekaanwijzer voor precisienaderingen
precision approach radar (system) precisienaderingsradar(systeem) (landingsradar)
precision approach system precisienaderingssysteem
precision bombing precisiebombardement
precision-guided munition slimme wapens/geleidewapens
precision raid precisieaanval
precision weapon slim wapen/precisiewapen
precombustion voorverbranding
predictor geluidpeiler (op afweergeschut)
pre-emptive strike preventieve aanval/de eerste klap uitdelen
(om te voorkomen dat de andere partij de eerste klap uitdeelt)
preferential runway voorkeursbaan
preflight voor de start/voor de vlucht
preflight briefing briefing/vluchtinstructies
preflight inspection voordestartinspectie
prelim(anary) plan concept
preliminary design voorlopig ontwerp
prepaid ticket idem (ticket betaalt in een ander land
dan dat waaruit passagier vertrekt)
pre-pre-emptive strike de allereerste klap uitdelen (om te voorkomen
dat de andere partij een pre-emptive strike uitdeelt)
preproduction aircraft voorserievliegtuig
prereservation voorreservering
pre-rotating wheel voorroterend wiel
pre-season voorseizoen
preseating besproken plaats
present level idem
present position huidige positie
press to talk PTT
pressure druk
pressure altitude drukhoogte
pressure bulkhead drukschot
pressure cabin drukcabine
pressure dome drukkoepel
pressure fuelling point drukvulopening onder brandstoftank
pressure head stuwbuis/pitotbuis
pressure height hoogte (bepaald aan de hand van luchtdruk)
pressure measurement drukmeting
pressure reference data drukreferentiegegevens
pressure sealed balance balancering door spleetafdichting
pressure suit drukpak
pressurisation (lucht)drukregeling; drukverhoging
pressurisation load drukbelasting
pressurised onder druk/druk…/met (lucht)drukregeling/met drukcabine
pressurised aircraft vliegtuig met drukcabine
pressurised cabin drukcabine
pri-fly (primary flight control) hoofdbesturingsorgaan
primary control hoofdbesturingsorgaan
primary flight control hoofdbesturingsorgaan
primary flight control system hoofdbesturingssysteem
primary flight display primair cockpitscherm
primary structure primaire constructie
primary surveillance radar rondzoekradar
primary warning system hoofdwaarschuwingssysteem
prime aanzetten (van de motor)
principal manoeuvres hoofdbewegingen (van een vliegtuig)
principal structural element belangrijk constructiedeel
prior notice required aankondiging van te voren vereist
prior permission required toestemming van te voren vereist
prisoner of war krijgsgevangene
private charter privé-charter
private flying sportvliegen/privé-vliegen
private pilot's licence (privé)vliegbrevet/PPL (internationaal)
probe sonde/spriet/sensor
probe-heating system sondeverwarmingssysteem
procedure design gradient procedureontwerpgradiënt
procedure design tool procedureontwerpprogramma
procedures for air navigation services procedures voor luchtvaartdiensten
procedure turn procedurebocht
proceed/proceeding doorgaan/doorgaand
production... productie...
production aircraft serievliegtuig/productiemodel
production model serievliegtuig/productiemodel
profiled leading-edge flap geprofileerde vleugelneusklep
prohibited air space no fly-zone/verboden luchtruim
prohibited area verboden gebied
proof load limietbelasting
prop propeller
propane burne propaanbrander (ballonsport)
propane tank propaantank (ballonsprot)
prop blast drukgolf van de luchtschroef
propellant brandstof
propeller propeller/schroef
propeller aircraft propellervliegtuig
propeller blade propellerblad/schroefblad
propeller driven aircraft propellervliegtuig
propeller pitch bladhoek van de propeller
propeller shaft propelleras
propeller spinner spinner/propellernaafkap
propeller synchronisation propellersynchronisatie
propeller thrust propellerdruk
propeller-to-fuselage clearance afstand tussen propeller en romp
propeller-turbine engine turboprop(motor)
propeller-turbine plane turbopropvliegtuig
propelling agent brandstof
propelling nozzle straalpijp/mondstuk
propfan idem
propjet turbopropvliegtuig
propjet engine turbopropmotor
prop spinner zie propellor spinner
propulsion voortstuwing/aandrijving
propulsion nozzle straalpijp/mondstuk
protected zone beschermd gebied
protection device beveiligingsinrichting
protective breathing equipment ademhalingsbeschermingstoestel (meestal gasmasker)
prototype prototype
proximity fuse nabijheidsbuis/nabijheidsontsteking
pucker factor (slang) de angst die je voelt in noodsituaties (het in je broek doen)
puke (slang) boer (vlieger van een ander type vliegtuig dan dat van de spreker)
zie ook 'fighter puke' of 'attack puke')
pull (back) the stick trekken (aan de knuppel)
pull back on the stick de knuppel naar je toe trekken
pull out of a (nose) dive uit de duik halen
pull the bun ontkoppelsignaal (zweefvliegen)
pull to (x G's) verhoog de snelheid tot (x g)
pull up optrekken
pulse jet engine stuwstraalbuis
pulse recurrence requency pulsfrequentie (radarterm)
pulse repetition frequency pulsfrequentie (radarterm)
Pulse-Doppler radar puls-dopplerradar
Pulse-Doppler radar with look-down/-shoot-down capabilities puls-dopplerradar tegen laagvliegende doelen
punch out (slang) uitschieten (het vliegtuig met de schietstoel verlaten)
pupil leerling
puppy (slang) vliegtuig of wapen waarvan men de precieze naam niet meer weet
purchase excursion fare idem/PEX-tarief/PEX-fare (IATA)
purple airspace tijdelijke luchtweg voor bepaalde leden van koninklijk huis (BE)
pursuit (air)plane jager
push duwen (zweefvliegen); pushen (door pushbacktruck)
pushback pushback (op luchthaven i.v.m. taxiën)
pushback driver pushback-chauffeur
pushback procedures pushbackprocedures
pushback truck pushbacktruck (op luchthaven)
pushed gepushed (door pushbacktruck)
pusher duwschroef; duwschroefjager
pusher aircraft duwschroefvliegtuig
pusher engine duwschroefmotor
pusher propeller duwpropeller
push-pull procedures push-pullprocedures
put down landen
pylon ophangpunt
pyrotechnics vuurpijlen (voor noodsituaties)
Q
Q Quebec
QC aircraft zie quick change aircraft
QSTOL-aircraft QSTOL-vliegtuig/vliegtuig met stille en korte start en landing
QTOL-aircraft QTOL-vliegtuig/vliegtuig met stille start en landing
quadrant kwadrant
qualify as a pilot je vliegbrevet halen
quarry doelwit
quarter kwadrant
quarters verblijf/hut (op carrier)
Quebec idem/Q (de letter Q)
quick change aircraft kan snel van passagiersvliegtuig tot vrachtvliegtuig worden
gemaakt of andersom
quick fire snelvuur
quiet short take-off and landing stille en korte start en landing
quiet short take-off and landing aircraft QSTOL-vliegtuig/vliegtuig met stille en korte start en landing
quiet take-off and landing stille start en landing
quiet take-off and landing aircraft QTOL-vliegtuig/vliegtuig met stille start en landing
R
R Romero
R/T procedure radiotelefonieprocedure
rabbit lights naderingslichten
racer racevliegtuig
racing aircraft sportvliegtuig
racing pilot racepiloot/racevlieger
racing sea plane racewatervliegtuig
racon radarbaken
radar (radio detection and ranging) radar
radar absorbent material radarabsorberend materiaal
radar air defence system radarafweersysteem
radar aircraft radarvliegtuig
radar antenna radarantenne
radar approach radarlanding
radar approach control (radar)verkeersleiding
radar beacon radarbaken
radarborne boordradar
radar centre radarcentrum
radar check radarcontrole
radar contact radarecho/radarcontact
radar control (radar)verkeersleiding
radar control room radartoren
radar controlled radarbegeleid/radargestuurd
radar controller radarluchtverkeersleider
radar deflection radarafbuiging
radar dome radome/radarkegel/radarkoepel
radar early warning system radarwaarschuwingssysteem
radar echo radarecho/radarcontact
radar equipment radarpapparatuur
radar guidance radargeleiding
radar guided radargeleid
radar homing radar-doelzoekend
radar homing and warning radardoelzoeken en alarmering
radar identification radaridentificatie/radarherkenning
radar installation radarstation/radarinstallatie
Radar Intercept Officer wapen- en navigatie-expert (tweede vlieger in F-4 en F-14)
radar interference (ongewilde) radarstoring
radar jamming radarstoring (bewust)
radar man radaroperateur
radar mast radarmast/radartoren
radar nose radome/radarneuskegel
radar operator radaroperateur
radar pedestal radartoren
radar position radarpositie
radar position symbol radarpositiesymbool
radar post radarpost/radarstation
radar reflection radarweerkaatsing
radar scan radarpad/radarzoekpatroon
radar scanner radarzoeker
radar screen radarscherm
radar separation radarseparatie
radar signal radarsignaal
radar signature radarbeeld van doel
radar site radarpost/radarstation
radar station radarpost/radarstation
radar system radarsysteem
radar tower radartoren
radar trap radarcontrole
radar tube radarbuis
radar unit radareenheid/radarinstallatie
radar van radarwagen
radar vectoring (radar)koersgeleiding
radial radiaal
radial engine stermotor
radial passenger loading area instapruimte (op luchthaven)
radiator radiator
radiator flap radiatorklep
radio radio
radio (ww) melden/doorgeven
radio altimeter radiohoogtemeter
radio and navigation equipment radionavigatieapparatuur
radio antenna radioantenne
radio beacon radiobaken
radio beam radiosignaal
radio call radio-oproep
radio call sign code/roepnaam
radiocommunication radiocommunicatie/radioverkeer
radiocommunication failure mislukte radiocommunicatie
radiocommunication system radiocommunicatiesysteem
radio compass radiokompas
radio control room radiokamer
radio direction finder radiozoekantenne
radio distress call noodsignaal/noodsein
radio equipment boordradio/radioapparatuur
radio frequency golflengte
radiogoniometer aanlooppeiler
radiogoniometer aanlooppeiler
radio-guided radiogeleid
radiomarker beacon radiobaken
radio navigation radionavigatie
radio navigation equipment radionavigatieapparatuur
radio navigation mode radionavigatiemodus
radio operator radio-operator
radio range radiobereik
radio range beacon radiobaken
radio receiver ontvanger
radio signal radiosignaal
radio station radiostation
radio system radiosysteem
radiotelegraph radiotelegraaf
radio telephone radiotelefoon
radio telephone procedure radiotelefonieprocedure
radio telephony radiotelefonie
radio telephony messages radiotelefonieberichten/RTF-berichten
radio teletypewriter radiotelex
radio transcript het transcript (uitgeschreven versie van al het radioverkeer
tijdens een vlucht of een missie)
radio wave radiogolf
radius of action actieradius
radius of gyration traagheidsstraal
radius of inertia traagheidsstraal
radome radome/radarkoepel
raid (lucht)aanval/aanvalsgolf
rail gun elektromagnetisch kanon (product van Star Wars onder Reagan)
rain regen
ram air stuwlucht
ram ar turbine stuwluchtturbine
ram ar turbine extension het uitlaten van de stuwluchtturbine
ram intake ram(lucht)inlaat
ramjet ramjetmotor
ramjet engine ramjetmotor
ramp (verplaatsbare)vliegtuigtrap/aviobrug; platform (op luchthaven)
ramp chart platformkaart
range bereik/actieradius;
reikwijdte/dracht (van lichtbakens bij luchthaven)
range finder afstandmeter
range of runway visibility meteorologisch zicht
range of visibility meteorologisch zicht
ranking officer hoge officier
rapid fire snelvuur
rapid fire gun snelvuurkanon
rate snelheid; tarief
rated thrust nominale stuwkracht
rate gyro snelheidsbepaling (op raket)
rate of climb klimsnelheid
rate of climb indicator variometer/stijgsnelheidsmeter
rate of descent daalsnelheid
rate of fire vuursnelheid
rate of knots (hoge) snelheid
rate of roll rolsnelheid
rate of sink daalsnelheid
rates tarieven
rating toelaatbare stuwkracht; bevoegdheid (toevoeging bij vliegbrevet)
raunchy (slang) stom/onhandig/niet op z'n taak berekend (van persoon)
reach cruising altitude bereik kruishoogte
reaction control gasstraalbesturing
reaction control valve gasstraalbesturingsklep
read aflezen (van meter, instrument); een vlieger informatie geven
over z'n exacte positie; een vliegtuig van de eigen partij
op het radarscherm zien
reading stand/waarde (op meter)
read-out uitlezen/uitlezing (van instrumenten)
ready-room readyroom/wachtlokaal
real time ... real-time.../live (in de zin van direct, zonder vertraging)
real time imagery real-timebeelden/live beelden
*real weight netto belading (van vliegtuig)
rear avionics bay achterste elektronicaruimte
rear engine staartmotor/achterste motor
rear firing gun achterwaarts vurend kanon
rear fuselage rompachterstuk
rear gunner achterste (boord)schutter
rear light achterlicht
rearmement herbewapening
rear passenger door achterste passagiersdeur
rear turret achterste geschutkoepel
rebook omboeken
receive ontvangen
receiver ontvanger
receiving only alleen ontvangst
recent recent (m.b.t. weersverschijnselen, b.v. recente regenval)
reception altitude ontvangsthoogte
reclearance herklaring/nieuwe klaring
reclearance in flight nieuwe klaring tijdens de vlucht
recleared herklaard
recommended practices aanbevolen werkwijzen (ICAO)
reconaissance plane verkenner/verkenningsvliegtuig/luchtspion
reconnaissance verkenning
reconnaissance aircraft/aeroplane/airplane verkenner/verkenningsvliegtuig/luchtspion
reconnaissance bomber verkenningsbommenwerper
reconnaissance camera verkenningscamera
reconnaissance in force verkenningsexpeditie
reconnaissance photo verkenningsfoto/inlichtingenfoto
reconnaissance squadron verkenningssquadron
recording system registratiesysteem
recover herstellen/rechttrekken (na tolvlucht bijvoorbeeld)
recreational aircraft/(air)plane privé-vliegtuig/sportvliegtuig
recreational flying sportvliegen/privé-vliegen
recreational pilot's license sportvliegbrevet/RPL (internationaal)
rectangular wing rechthoekige vleugel
recurrent trainig periodieke training/opleiding (van cabinepersoneel)
Red Flag gesimuleerde luchtoorlog (oefening van Amerikaanse luchtmacht
op luchtmachtbasis Nellis, Las Vegas, Nevada; vier keer per jaar)
redline speed (never-exceed speed) maximumsnelheid
reds raketten
reduced separation verminderde separatie
reduced vertical separation minimum verminderd verticaal separatieminimum
reduction gear tandwielvertraging
reduction gearbox reductiekast/tandwielkast
redundant system meervoudig uitgevoerd systeem
red warning function rode waarschuwingsfuntie (van een systeem)
re-engine de motor vervangen/een nieuwe motor plaatsen
reference (point) richtpunt (op de grond)
reference datum height referentievlakhoogte (voor ILS)
reference to verwijzing naar
refer to verwijzen naar
reflector sight spiegelvizier/reflectorvizier
refuel (bij)tanken
refuelling plane tanker /tankvliegtuig
refuelling point tankstop
refuelling probe vulbuis/brandstofslang
refuelling stop tankstop
refusal of entry instapweigering
region luchtstreek
regional area forecast centre regionaal centrum voor gebiedsweersverwachtingen
regional OPMET bulletin exchange regionale OPMET-bulletinuitwisseling
regional supplementary procedures aanvullende regionale procedures
registration registratie
registration marking registratiemarkering
regroup hergroeperen
Regulus vanaf onderzeeboot gelanceerde raket
van de Amerikaanse marine
reheat naverbrander; naverbranding
reheat take-off naverbranderstart
reinforcement(s) versterking(en)
rejected take-off afgebroken start
rejected take-off distance available beschikbare afgebroken startafstand
rejected take-off distance available helicopter beschikbare afgebroken startafstand helikopter
relative bearing relatieve koers
relay station relaisstation/steunzender
relay system verbindingssysteem
relay to geef door aan
release losraken (van een onderdeel); loslaten/ontkoppelen/losmaken
release (the cable) ontkoppelen (zweefvliegen)
release knob/toggle (the bun) ontkoppelknop
release signal ontkoppelingssignaal (zweefvliegen)
remark opmerking
remotely piloted vehicle op afstand bestuurd vliegtuig/vliegende robot
rendez vous point rendez-vouspunt (luchtmacht); ontmoetingspunt (luchthaven)
repair herstelling/reparatie
repair handbook herstellingshandboek
repetitive flight plan doorlopend vliegplan
replacement flight plan vervangend vliegplan
replacement pilot vervanger
report melding
report (ww) melden
reporting point meldingspunt
report leaving rapporteer verlaten
report reaching rapporteer het bereiken
request verzoek
requested verzocht
requested level change en route verzoek om onderweg de hoogte te veranderen
request flight plan verzoek om vliegplan
request level not available gevraagde hoogte niet beschikbaar
request on frequency message bericht met vraag over frequentie (Eurocontrol)
request supplementary flight plan verzoek om aanvullend vliegplan
required navigation performance vereiste navigatienauwkeurigheid
requirement eis/opdracht
requirements vereisten
re-role een nieuwe taak geven
re-route langs een andere route sturen/wijzigen van de vluchtroute
rescue boat reddingsboot
rescue co-ordination centre reddingscoördinatiecentrum
rescue flight reddingsvlucht
rescue helicopter reddingshelikopter
rescue sub centre reddingscentrum
rescue vessel reddingsvaartuig
research airplane testvliegtuig
research and development idem/R&D/onderzoek en ontwikkeling
research center onderzoekscentrum/testcentrum
research pilot testpiloot
research plane testvliegtuig
reservation reservering
reservation class reserveringsklas (m.b.t. indeling van economy class)
reservation requirements reserveringsvoorwaarden
reserved airspace gereserveerde luchtruimte
reserve tank reservetank
reservoir reservoir
responder beacon antwoordbaken
restricted area beperkt gebied
restricted airspace verboden luchtruim
restricted PPL beperkt vliegbrevet
resupply herbevoorraden
retaliate vergelden
retaliation vergelding
retaliative bombing vergeldingsbombardement
reticketing in-de-plaaststelling
retire ook: het verwijderen van een defect/beschadigd onderdeel
retractable intrekbaar/inklapbaar
retractable landing gear intrekbaar onderstel
retractable nose landing gear (unit) intrekbaar onderstel
retractable nose undercarriage (unit) intrekbaar onderstel
retractable wheel intrekbaar wiel
*retracted position ingetrokken (b.v. van kleppen)
retraction mechanism intrekmechanisme
retract the landing gear (doors) het landingsgestel/onderstel intrekken;
de ondersteldeuren intrekken
retrieval by aerotow terugsleep (zweefvliegen)
retrieve ophalen (ook op vliegveld) (zweefvliegen)
retrieve crew ophaalploeg (zweefvliegen)
return flight retourvlucht
return to service terug naar de dienst
rev. counter/meter tachometer/toerenteller
revenue management revenue-management (bron jaarverslag KLM op internet)
revenue passenger mile (RPM) gemiddelde opbrengst per passagierskilometer
revenue per available seat mile (RASM) gemiddelde opbrengst per stoelkilometer
revenue ton mile tonkilometer
reversal of controls omgekeerd effect van de stuurorganen
reverse pulley autostart met kabelomkering (zweefvliegen)
reverse(d) thrust stuwstraalomkering
reverser straalomkeerder
reversible pitch prop(eller) verstelbare propeller (kan blad zo ver draaien
dat hij als rem gaat werken)
revision message herzien bericht (Eurocontrol)
revolution counter/meter tachometer/toerenteller
revolutions toeren
revolutions per minute toerental/tpm/toeren per minuut
*rheostat regelweerstand/reostaat (elek.)
Rhino bijnaam voor de lelijke F-4 phantom
rhubarb (slang) missie waarbij laag moet worden gevlogen (RAF-term WO II)
rib rib
ridge helling
rig monteren
rigger's angle of incidence instelhoek
rigging montage; verspanning
rigging wire draaglijn (van deltavlieger)
right of search recht om bagage te doorzoeken
right tank fuel gauge brandstofmeter voor de rechtertank
rigid rotor stijve rotor/niet scharnierende rotor
rip cord trekkoord (van parachute); scheurkoord/scheurlijn (ballonvaart)
rip panel scheurbaan (ballonsport)
ripping line scheerlijn (ballonsport)
riser riser/hoofdband (aan parachute)
rivet klinknagel
robot bomb vliegende bom/geleid projectiel
rocket raket
rocket aircraft raketvliegtuig
rocket-assisted take-off
(from the ground) start met extra raketmotor
rocket booster (extra) hulpdraagraket (onderdeel van raket)
rocket engine raketmotor
rocket motor raketmotor
rocket one (US Navy) de commandant
rocket pack raketmotor (zelfstandige unit)
rocket plane raketvliegtuig
rocket propellant raketbrandstof
rocket-propelled aircraft raketvliegtuig
rocket propulsion raketvoortstuwing
roger begrepen/idem
roll rol(beweging)/rolvlucht
roll (ww) rollen/om de lengte-as draaien
roll divergence (ongewild) wegrollen
roll down the chute het vliegtuig laten 'vallen' in de richting van het doel
roll 'em (US Navy) film (vertoond in de readyroom)
roll in zie roll in on the bomb run
roll in (on the bomb run) het toestel als een baksteen laten 'vallen' in de richting
van het doel
rolling rollen
rolling circle bocht van 360 graden met vier rols
rolling moment rolmoment
rolling take-off rollende start
roll-out uitloop(traject) (na landing)
roll out (ww) rechttrekken (als het doel beschoten is, na de roll in dus);
uitlopen (na landing)
roll rate rolsnelheid
Romero idem/R (de letter R)
roof (US Navy slang) vliegdek
root wortel (plek waar de vleugel aan de romp vastzit)
root rib wortelrib
rotary blade rotorblad
rotary engine rotatiemotor
rotary wing (generaliserende term voor) rotor
rotary wing(ed) aircraft helikopter
rotating wing aircraft helikopter
rotation omwenteling (in motor); rotatie (beweging in de lucht)
rotation speed rotatiesnelheid
rotations per minute toeren per minuut/tpm/rpm
rotor rotor/rotorblad
rotor assembly rotorconstructie
rotor blade rotorblad
rotor coning rotorkegel
rotor control rotorbesturing/besturing van de rotor
rotor core rotorkern
rotor craft helikopter
rotor current rotorstroom
rotor disc rotorschijf
rotor field rotorveld
rotor frequency rotorfrequentie
rotor-fuselage interaction wisselwerking tussen tussen rotor en romp
rotor head rotorkop
rotor hinge rotorscharnier
rotor hub rotornaaf
rotor mast rotormast
rotor plane rotorvliegtuig; rotordraaivlak
rotor pylon rotordrager (meestal aan de achterkant van de romp)
rotor revolutions per minute rotortoerental
rotor rpm (rotor revolutions per minute) rotortoerental
rotor revolutions per minute rotortoerental
rotors in tandem rotoren in tandemopstelling
rotor spindle rotoras
rotor system rotorsysteem
rotor unbalance rotoronbalans
rotor voltage rotorspanning
rotor wash (het) zog
rotor winding rotorwikkeling
round out afronden (zweefvliegen)
round the world ticket round-the-worldticket
route route
route forecast routeweersverwachting
route of flight vluchtplan; vliegroute
route transmitting frequencies routefrequenties
routine inspection routine-inspectie
routine maintenance routineonderhoud
Royal Netherlands Airforce Koninklijke Luchtmacht
Royal Netherlands Navy Koninklijke Marine
rudder roer/richtingroer
rudder area roeroppervlak
rudder arm roerstang
rudder bar voetenstuur
rudder chord roerkoorde
rudder control unit roerbesturingsunit
rudder flap roerklep
rudder pedals voetenstuur/roerpedaal
rudder trim roerinstelknop
rules of the air luchtverkeersregels
run vlucht/aanvliegen van het doel
runaway verlies van controle (b.v. over de stuurvlakken)
runaway trim trimverloop
running light navigatielicht
running rigging zelfinstellende verspanning
running take-off rollende start
running-up check proefdraaicontrole
run-up aanvliegroute; motortesthangaar
runway baan (startbaan/start- en landingsbaan)
runway alignment richtlijnbaken
runway alignment beacon richtlijnbaken
runway alignment indicator baanrichtingaanwijzing
runway alignment indicator light system richtlijnbaken
runway approach lights naderingslichten
runway arresting gear baanstopmechanisme
runway beacon landingsbaanbaken
runway capacity baancapaciteit
runway centre line hartlijn (van de baan)
runway centre line light(s) (baan)hartlijnlicht(en)
runway centre markings centrale lijnmarkering
runway control baanverkeersleiding
runway controller baanverkeersleider
runway control van baanverkeersleidingswagen
runway designation marking baanidentificatiemarkering
runway designator baanidentificatiecode
runway diagram plattegrond van startbaanstelsel
runway edge baanrand
runway edge lights baanrandlicht(en)
runway end baaneinde
runway end light(s) baaneindelicht(en)
runway excursion overschrijding van de (start- of landings)baan
runway identification baanidentificatie
runway incursion mensen op de (start- of landings)baan
runway in use baan in gebruik
runway layout banenstelsel
runway lead-in lighting system inleidend verlichtingssysteem naar de baan
runway light baanlicht/landingslicht
runway light range baanzicht
runway lighting/lights baanverlichting
runway marker landingsbaanbaken/baanafstandbord/kilometerpaal
(langs de baan)
runway marker range bordenzicht
runway separation baansplitsing
runway shoulder baanberm
runway side stripe markings markering zijkant baan
runway slope baanhelling
runway spacing startbaantussenruimte
runway surface baanoppervlak
runway surface condition conditie van het baanoppervlak
runway system banenstelsel (van luchthaven)
runway threshold baandrempel
runway threshold light(s) baandrempellicht(en)
runway threshold markings baandrempelmarkering
runway touchdown zone landingsmat
runway touchdown zone light(s) landingsmatlicht(en)
runway use baangebruik
runway visibility baanzicht
runway visibility range meteorologisch zicht
runway visual range zichtbare baanlengte
S
safe fatigue limit alfagrens
safe transportation
of dangerous goods by air veilig vervoer door de lucht van gevaarlijke stoffen
safety belt veiligheidsgordel
safety demonstration veiligheidsdemonstratie
safety functions veiligheidsfuncties
safety levels veiligheidsniveaus
safety speed veilige snelheid
sail zeil (van deltavlieger)
sailplane zweefvliegtuig
sandbags zandzakken (bij ballonvaart)
sandstorm zandstorm
sand whirl zandwerveling
SAR point of contact zoek- en reddingscontactpunt/SAR-contactpunt
SAR satellite SAR-satelliet
satcoms (satellite communications) satellietcommunicatie
satellite communication(s) satellietcommunicatie
satellite navigation satellietnavigatie
satellite navigation system satellietnavigatiesysteem
satellite terminal instapruimte (luchthaven)
saturation bombardment/bombing verzadigingsbombardement/
zwaar bombardement/platbombarderen
say your state Hoeveel brandstof heb je nog? (marinevliegers-uitdrukking)
scaffold (ww) steigeren
scanner (draaiende) radarantenne
scarfring affuitring (beweegbare standaard voor machinegeweer, WO I)
scattered verspreid
schedule schema/rooster (per dienstregeling)
scheduled ingeroosterd
scheduled air carrier lijndienstmaatschappij
scheduled charter service charterlijndienst
scheduled flight lijnvlucht
scheduled holiday flight vakantielijndienst
scheduled service lijndienst
scheduled test geregelde test
scheduling officer planofficier (deelt roosters in)
scissors kort draaien (snel opeenvolgende bochten naar links
en rechts tijdens luchtgevecht)
Scooter bijnaam A-4 Skyhawk
scope (beeld)scherm
scope (slang) bijnaam voor de Radar Intercept Officer oftewel de wapen-
en navigatie-expert
scramble (ww) snel laten opstijgen/starten (wegens alarm)
scramble, scramble, scramble alarm(boodschap)
scramble take-off alarmstart
screening machine screeningapparaat (röntgen)
screw propeller/schroef
Scud (missile) Scud(-raket)
Scudbuster Scudvernietiger (Patriot-raket)
sea breeze zeebries
sealed fuselage afgedichte/waterdichte romp
sealed fuselage bottom afgedichte/waterdichte rompbodem
sea level zeestand/zeeniveau/zeespiegel
sea plane vliegboot/watervliegtuig
search and rescue opsporing en redding (mag je ook afkorten tot SAR-... ,
is bekend bij liefhebbers/kenners)
search and rescue region opsporings- en reddingsgebied
search and rescue role SAR-taak
search light zoeklicht
search radar zoekradar
search radar element opsporingsradar
search unit reddingsteam
sea skimming ... laagvliegend(e) ...
sea skimming missile laagvliegende raket
seat stoel
seat allocation passagiersverdeling (over het vliegtuig)
seat belt riem/veiligheidsgordel
seat belt sign riemsignaal
seat cushion zitkussen (zweefvliegen)
seat harness harnas (aan de stoel van de piloot)
seating plaatstoewijzing
seat mechanism stoelmechanisme (van piloot)
seat mile stoelkilometer (één beschikbare stoel gevlogen
over één kilometer)
seat only idem
seat pitch (onderlinge) stoelafstand (in verkeersvliegtuigen)/beenruimte
sea wing (romp)drijver (van watervliegtuig)
secondary air flow omlooplucht (van turbofanmotor)
secondary effect neveneffect
secondary runway uitwijkbaan
secondary structure secundaire constructie
secondary surveillance radar secundaire rondzoekradar/secundaire bewakingsradar
secondary system reservesysteem
second in command tweede vlieger; co-piloot
secretary of defence minister van defensie
section sectie/formatie (twee vliegtuigen die samen
een gevechtseenheid vormen)
section leader formatieleider
sectional VFR-navigatiekaart (schaal 1:500.000)
sector sector
sector altitude sectorhoogte
secure datalink beveiligde verbinding
security check veiligheidscontrole
security inspection veiligheidsinspectie
security procedures veiligheidsprocedures
security surcharge veiligheidstoeslag
segregated area afgezonderd gebied
selective calling system selectief oproepsysteem
selective identification feature selectieve identificatiemogelijkheid
selector valve kiesschijf
select weapons kies het wapen
self defence weapons zelfverdedigingswapensysteem
self-guided/guiding bomb zelfgeleidende bom/doelzoekende bom
self-guided/guiding missile zelfgeleidende raket/doelzoekende raket
self-handling zelfafhandeling (burgerluchtvaart/luchthaven)
self-launched motor glider motorzweefvliegtuig/motorzwever
self-propelled mount gemotoriseerd onderstel
self protection flare zelfverdedigingsfakkel
self-sealing fueltank zelfdichtende brandstoftank
semi armour piercing half-pantserdoorborend
semi-monocoque halfdragend/semi-monocoque
semi-positive sweepback geringe pijlstelling
semi-retractable landing gear halfintrekbaar onderstel
semi-retractable undercarriage halfintrekbaar onderstel
semi-unitary construction semi-modulaire constructie
senior air traffic controller hoofd-verkeersleider
sensor sensor; ook afkorting van sensor-operator
sensor fuse bomb sensor-ontstekingsbom
sensor-operator sensor-operator (in de Orion)
sentry aircraft radarvliegtuig (b.v. de AWACS)
separation separatie/afstand (tussen opstijgende en landende vliegtuigen)
separation minima infringement overschrijding van de minimale separatieafstand
separation minimum separatieminimum
sequensing achter elkaar uitvoeren
Sergeant sergeant
Sergeant First Class sergeant 1e klasse
served bediend
service dienst; onderhoud; vliegdienst (van een vlieger)
service (ww) onderhouden
serviceable in goede staat/goed functionerend/bruikbaar/vliegklaar
(b.v. van vliegtuig of motor); vervangbaar (onderdelen)
service area werkgebied (op luchthaven)
service ceiling (praktische) hoogtegrens
service life levensduur (van vliegtuig)
service message dienstbericht
service pilot legervlieger
service road weg voor grondpersoneel (op luchthaven)
service vehicle servicevoertuig (op luchthaven)
servicing onderhoud
servicing (bn) bedienend
servicing procedures onderhoudsprocedures
servo-actuating mechanism bekrachtigde aandrijving
servo engine servomotor
servo motor servomotor
servo paddle servoblad
servo tab servoroer/servovlak
sesquiplane anderhalfdekker
set course to koers zetten naar
set of equipment apparatuur
severe hevig (m.b.t. weersverschijnselen)
severe turbulence hevige turbulentie
shackle harpje (zweefvliegen)
shaft motoras
shaft horsepower asvermogen
shallow fog lichte mist
shed hangar
shell granaat
shell fire granaatvuur
shift verschuiving; dopplereffect
shift (ww) verschuiven (b.v. van lading)
shimmy wielslingering
shimmy damper shimmydemper
shit hot (slang) complimentje/'klasse'
shock absorber schokbreker
shock absorber rope voorloopstuk
shock absorption schokdemping
shock drag golfweerstand
shock stall schokgolfweerstand
shock wave schokgolf
shoe (slang) (afkorting van 'blackshoes') grondpersoneel (vliegers dragen bruine shoenen)
shoot and scoot verrassingsaanval
shoot cue teken/seintje om te vuren
shooter (US Navy slang) katapultofficier
shoot list elektronische afschietlijst (bij meerdere vijandelijke toestellen
wordt elektronisch een volgorde voor de af te vuren raketten
bepaald, waarbij de meest gevaarlijke tegenstander als eerste
aan de beurt is)
shore battery kustbatterij
shore bombardment force kustbombardementeenheid
short haul ... korte afstand/korte-afstands...
short range ... korte afstand/korte-afstands...
short range attack missile korte-afstandsraket
short range rocket korte-afstandsraket
short service commission kort-verbandaanstelling (RAF)
short take-off korte start
short take-off and landing STOL
short take-off and landing aircraft STOL-vliegtuig
shot vlucht (van geleideprojectiel)
shoulderboard insigne
shoulder wing monoplane schouderdekker
shoulder wing plane schouderdekker
shower bui (korte)
shrapnel granaatscherven
shroud straalpijpring
shutdown het afzetten van de motor
shut down the engine de motor afzetten
sideband zijband (i.v.m. radioverkeer)
side by side tweezitter (naast elkaar)
side propeller zijpropeller
side screw zijpropeller
sideslip (zijwaartse) slip/slipvlucht
sideslip (ww) (zijwaarts) slippen
side stick sidestick (aan de zijkant geplaatste stuurknuppel
in Airbus en F-16)
side wash angle zijstroomhoek
side window zijraam
siege beleg(ering)
siege (ww) belegeren
Sierra idem/S (de letter S)
sierra hotel (slang)(NATO-term
voor 'shit hot') compliment/klasse
sight vizier
sight door vizierklep
sighting system zoeksysteem
sight plane viziervlak
sight protection vizierbescherming
signal sein/signaal
signal to noise ratio signaal-ruisverhouding
significant point kenmerkend punt
significant weather kenmerkend weer
significant weather chart weerkaart (gebiedsverwachting)
silk codelapje voor vliegers (soms ook voorzien van een kaart)
van zijde (GB); slang voor parachute
sill height drempelhoogte (b.v. van het hoofddek van een vliegtuig)
Silver C Zilveren C (zweefvliegen)
sim system simulator
simple approach lighting system eenvoudig naderingsverlichtingssysteem
simple flap gewone klep
simple split flap gewone splijtklep
simulator simulator
single enkele reis
single engine approach landing op één motor
single engine(d) ... eenmotorig ...
single-engine land landing op/met één (functionerende) motor
single entity charter ad-hoc-charter
single entry visa single-entryvisum
single isolated wheel load enkelwielbelasting
single open jaw idem (één traject aan eind of begin van route wordt niet gevlogen)
single point fuelling centrale brandstofvulling
single seat ... eenpersoons...
single seat aicraft eenzitter
single seater eenzitter
single sideband idem/SSB/enkelzijband/enkelzijdige band
single ticket enkele reis
sink dalen
sinker rate valsnelheid
sink rate daalsnelheid (m.n. bij zweefvliegen)
sister ship zusterschip (bij luchtschepen)
sit a plane on its tail scherp optrekken/een vliegtuig op z'n staart zetten (neus scherp omhoog richten tijdens de vlucht)
site vaak 'basis' of 'station'
sitting duck makkelijk(e) prooi/doelwit
situation indicator standaanwijzer
situational awareness besef van tijd en plaats
six o' clock op zes uur (recht naar achteren/recht achteruit/recht achter je)
skeletal fuselage skeletromp
skeleton frame
skewed wing scheve vleugel
skid (landings)ski; schaats (zweefvliegen)
skid schuiven (o.a. in bocht)
skin huid(beplating)/bespanning (van vleugel)
skin friction huidwrijving/wrijvingsweerstand
skinny, the (slang) actuele informatie/nieuwtjes (informeel)
skirt zoom (van parachute)
sky advertizing luchtreclame
sky clear heldere lucht
sky freighter transportvliegtuig
sky jockey gevechtsvlieger
sky pilot (slang) luchtmachtpredikant (VS); gelicenseerd vlieger (VS)
sky scout (slang) luchtmachtpredikant
skyjack(ing) vliegtuigkaping
skyjacker vliegtuigkaper
sky marshal airmarshal (zie air marshal, laatste betekenis)
slat leivlak/leivleugel/neusvleugel/verstelbare
vleugelvoorrand/neusklep
slick bommen (in een vliegtuig); ook bijnaam van UH-1
transporhelikopter die geen uitwendige bewapening heeft,
hence the name); (algemeen) helikopter (slang)
slide glijbaan (gebruikt in burgerluchtvaart na crash)
slide-raft glijbaan
slideslip afglijden
sliding hatch schuifkap
sliper radarwaarschuwingssignaal (?) (waarschuwingssignaal
dat aangeeft dat het vliegtuig is ontdekt door de vijandelijke radar)
slip indicator balletje
slip stream slipstroom/idem/schroefwind
slope lift hellingsstijgwind (zweefvliegen)
slope soaring hellingvliegen (bij het zweefvliegen)
slot slot (bv. slot on 17.00 hours); slot (tijstip om te landen
of op te stijgen. mv: slots); sleuf (vliegtuig); stuw- en stuurgaten
(aan parachute)
slot aerial sleufantenne
slot allocation het toewijzen/toekennen van slots
slot pool slot-pool
slotted flap enkele spleetklep
slow down your wing inhouden (zweefvliegen)
small aircraft klein vliegtuig (< 5000 pounds)
small hail korrelhagel
smart bomb slimme bom
smart technology slimme technologie
smart UAV slimme UAV
smart weapon slim wapen
smash energie/kracht (van een vliegtuig)
smoke bomb rookbom
smoke detector/detection system rookmelder/rookmeldingssysteem/rookdetector
smoke hood rookmasker (tegen giftige gassen bij vliegtuigongelukken)
smoking hole (slang) plaats waar een vliegtuig gecrasht is
smoke protection system rookbeveiligingssysteem
snow sneeuw
snow grains sneeuwkorrels
snow pellets korrelsneeuw
snuggle up (slang) onder de vleugel van een ander vliegtuig 'kruipen'
tijdens een vlucht
socked in (pot)dicht/gesloten/(wegens slecht weer) gesloten (van vliegveld);
(door mist) vertraagd; aan de grond (van vliegtuigen)
soft landing zachte landing
softening-up bombing raids bommentapijten (eufemisme)
soften-up stormrijp maken (het murw maken van vijandelijke troepen
m.b.v. langdurige bombardementen)
softland een zachte landing maken
soft weapons zachte wapens (elektronische wapensystemen die geen gebruik
maken van vernietigende explosieven)
solid fuel vaste brandstof
solid propellant vaste brandstof
solo flight solovlucht
sonar (SOund NAvigation Ranging) sonar
sonic bang supersone knal
sonic barrier geluidsbarrière
sonic boom supersone knal
sonic boom carpet geluidstrog/lawaaikielzog
sonic speed geluidssnelheid
sonobuoy sonoboei
sonobuoy launching tube sonoboei-lanceerkoker (o.a.in de Orion)
sortie vlucht/missie
souls on board inzittenden
sound barrier geluidsbarrière
sound level geluidsniveau
sound level meter geluidsniveaumeter
sound locator geluidspeiler (op afweergeschut)
southbound zuidwaarts
southeast zuidoost
southeastbound zuidoostwaarts
southern latitude zuiderbreedte
south-south-east zuidzuidoost
south-south-west zuidzuidwest
southwest zuidwest
southwestbound zuidwestwaarts
spaghetti kabelsalade (zweefvliegen); de remkabels (op vliegkampschip)
span spanwijdte
spar ligger
special air report speciaal luchtrapport
Special Operation Force commando-eenheid (binnen de Amerikaanse luchtmacht)
special rules zone bijzonder verkeersgebied
Special Service Brigade de commando's
special service request bijzondere wensen van passagier/SSR
specific fuel consumption specifiek brandstofverbruik
specifications specificaties/eisen (van ministerie voor bepaald type vliegtuig)
specified vector aangegeven koers
specs (specifications) eisen/specificaties
spectators' terrace bezoekersterras (op luchthaven)
speedbrake remklep
speedbrake lever bediening remkleppen
speed check snelheidscontrole
speed for best angle of climb optimale-klimhoeksnelheid
speed for best rate of climb snelheid voor optimale klimsnelheid
speed jeans (slang) drukpak/anti-g-pak
speed limiting point snelheidsbegrenzingspunt
speed of descent daalsnelheid
speed of heat (slang) zeer snel
speed of thought (slang) extreem snel
speed slacks (slang) drukpak/anti-g-pak
sphere of action bereik/actieradius
sphere of influence bereik/actieradius
spin spin/tolvlucht/de vrille
spindle as
spinner naafkap/spinner
spin recovery uit de tol komen/rechttrekken
spin-up de gyro opstarten
*spiral spiraalvlucht
spiral dive spiraalduik
Spirit of St. Louis, the van Charles Lindbergh
Spit koosnaam voor Spitfire
splash (US Navy slang) neerstorten
split aileron gedeeld rolroer
split flap splijtklep
spoiler spoiler
spoke(s) spaak/spaken (bestemmingen van vliegtuigen van een hub
(zie aldaar)
spooled up (slang) opgewonden
spot spotten (van vliegtuigen)
spotter (plane) verkenner/verkenningsvliegtuig; (vliegtuig)spotter
*spotter flight verkenningsvlucht
spot wind spotwind
spouse fare eegatarief (in de economy class)
spring veer
spring tab weerbalansvlak
spud locker (US Navy slang) landing ver op het halfdek van een carrier
(wie daar neerkomt, heeft te laag gevlogen)
spy plane spionagevliegtuig
squadron squadron (nooit eskader of eskadron als het gaat om vliegtuigen,
die termen zijn sterk verouderd)
squadron formation formatie
Squadron Leader majoor (RAF)
squadron marking squadronteken
squall vlaag/bui
squall line buienlijn
squawk zich identificeren(een bepaalde code uitzenden
via de transponder)
squawk code identificatiecode
SSR code SSR-code
SSR code assignment message toewijzingsbericht SSR-code (Eurocontrol)
SSR mode SSR-modus
SST-aircraft (supersonic transport) supersone verkeersjet (Concorde)
stability derivative stabiliteitsafgeleide
stabilizer stabilo/stabilisatieroer/staartvlak
stabilizer location stabiloplaats
stabilizing fin stabilisatievin (aan raket)
stabilizing panel stabilisatiepaneel (parachute)
stabilizing surface stabilisatievin (aan raket)
stack (groep vliegtuigen in) wachtgebied (i.v.m landing op vliegveld
of vliegkampschip)
stack (ww) (zich) verzamelen
staff officer stafofficier
Staff Sergeant stafonderofficier
stall overtrek/stall
stall (ww) overtrekken/in overtrokken vlucht raken; lift verliezen
stall correction overtrekcorrectie
stall flutter overtrekjengel/overtrekflutter
stalling speed overtreksnelheid
stalling speed overtreksnelheid
stalling speed landing configuration stuurvlakinstelling voor zeer lage snelheid
stalling speed steady flight overtreksnelheid
stall turn stallturn/overtrekbocht
stall vane overtrekvaan
stall warning overtrekwaarschuwing
stall warning system overtrekwaarschuwingsinstallatie
stand an aircraft on its tail scherp optrekken/een vliegtuig op z'n staart zetten
(neus scherp omhoog richten tijdens de vlucht)
stand down ingerukt (bevel)
standard operating procedure standaardwerkprocedure/standaardbedieningsprocedure
standard-beam approach standaardbakenbenadering
standard instrument arrival standaardinstrumentaankomst
standard instrument departure standaardinstrumentvertrek
standard regional route transmitting frequencies standaard regionale routefrequenties
standards and recommended practices normen en aanbevolen werkwijzen (ICAO)
stand by stand-bypassagier; stand-byticket
stand by (bn) stand-by…/reserve/nood…
stand by airspeed indicator reservesnelheidsmeter
stand by altimeter reservehoogtemeter
stand by attitude indictator reservegyrohorizon
stand by gyroscope reservegyroscoop
stand-by message stand-bybericht
starboard stuurboord
starboard engine rechtermotor/stuurboordmotor
start up aanvangen (zweefvliegen)
state hoeveelheid (resterende) brandstof (marineterm)
static line treklijn (tussen parachute en vliegtuig)
station station
stationary stationair; vast
stationary landing gear vast onderstel
stationary site vaste lanceerbasis
stationary target vast doel
stationary undercarriage vast onderstel
station-keeping positie bewaren (bij het formatievliegen)
status status
stealth stealth/onzichtbaar voor de radar
stealth aircraft stealthvliegtuig
stealth bomber stealthbommenwerper
stealthed gedood/vernietigd
stealth fighter (aircraft) stealthjager
stealthy onzichtbaar voor de radar
steam catapult stoomkatapult (op vliegkampschip)
steerable nose wheel bestuurbaar neuswiel
steering dot richtoriëntatiepunt (lichtvlek in het vizier
dat het convergentiepunt aangeeft)
steering line stuurlijn (aan parachute)
step voetsteun
stew steward(ess) (informeel)
steward steward
stewardess stewardess
stick (stuur)knuppel; slang voor vlieger; groepje para's in vliegtuig; ook
gedropte parachutisten; reeks uit vliegtuig uitgeworpen bommen
stick and rudder aircraft gewoon vliegtuig (i.t.t. helikopter)
stick centralised knuppel in middenstand
stick check stickcontrole
Stick Commander groepscommandant (van para's)
stick force stuurkracht/kracht op de knuppel
stick full halve rudder volledige halve uitslag
stick lock stuurblokkering
stick pusher stuurdwinger
*stick shake(r) overtrekwaarschuwing
stick shaker stuurschudder
stop tussenlanding
stop-end stop-einde (m.b.t. RVR)
stop launching afplakken, licht uit (zweefvliegen)
stop over tussenlanding
stopway startbaanuitloop
stopway light(s) startbaanuitlooplicht(en)
store last (meestal bom(men) of raket(ten))
storm (in a storm) verward/opgewonden
storm front onweersfront
storm-front soaring frontvliegen (bij het zweefvliegen)
*stowage bergruimte/bergvak; stuwage/opbergen (van bagage of lading)
stowaway verstekeling
stowage plan stuwplan
stowed rotor opgevouwen/ingetrokken rotor
strafe beschieten (van gronddoelen)/salvo afvuren
straight in approach rechtstreekse nadering
straight wing rechte vleugel
strand kardeel
straps riemen
strategic air battle strategische luchtslag
Strategic Air Command idem/commando van de strategische luchtmacht (USAF)
strategic bomber strategische bommenwerper
strategic bombing strategisch bombardement
strategic missile strategische raket
stratiform idem
stratocirrus stratocirrus/lage vederwolk
stratocruiser propellervliegtuig (C-97)
stratocumulus stratocumulus
stratofortress stratofort (bijnaam B-52)
stratosphere stratosfeer
stratotanker tanker(vliegtuig) (eigenlijk een transportvliegtuig
dat wordt ingezet voor het tanken in de lucht)
stratus stratus/laagwolk
stream colonne/formatie (vliegtuigen)
streamjet (stuw)straalmotor; straalvliegtuig
streamline (ww) stroomlijnen
streamlined gestroomlijnd
stream take-off opstijgen in formatie
stressed skin dragende huid
stressed skin aluminium gestrekt aluminium
stressed skin construction dragende-huidconstructie
stress measurement spanningsmeting
strike (lucht)aanval
strike capability slagkracht
strike fighter jachtbommenwerper
strike force aanvalsmacht
strike mission luchtaanval
strike radar (grond)aanvalsradar
string piefje (zweefvliegen)
stringer stringer/langsverstijver
strip baan (startbaan; landingsbaan)
strobe their radar snel aan- en uitzetten van radar om de vijand op te sporen zonder
de kans te lopen getroffen te worden door een antistralingsraket
structural damage schade aan de constructie
structural element constructiedeel
structural failure barst/breuk/scheur
structural failures constructiegebreken
structural strength constructiesterkte
structure constructie
strut (vleugel)stijl
stub wing rompdrijver (van watervliegtuig)
stud lesvlieger/leerlingvlieger
student (pilot) lesvlieger/leerling(vlieger)
stunt flyer stuntvlieger
stunt flying stuntvliegen
stunt pilot stuntvlieger
stunt plane stuntvliegtuig
subcharter idem
sub hunter onderzeebootjager (nu voornamelijk schepen)
submunition minibom/clusterbommetje
subsonic subsoon (onder mach 1)
subsonic aircraft subsoon vliegtuig
subsystem subsysteem
sunday and minimum-stay rule idem
sunday rule verplichte overnachting van zaterdag op zondag
(i.v.m. boeken van vlucht)
sunglasses zonnebril
super advance purchase excursion fare super-APEX-tarief
super APEX fare super-APEX-tarief
supercharge aanjagen
supercharged aangejaagd
supercharger compressor/aanjager
supercharging oplading
supercirculation supercirculatie
supercritical wing superkritische vleugel
super cobra supercobra (vliegbeweging)
super-cruise supersone kruisvlucht zonder naverbranding
superheated oververhit
superheating oververhitting
super high frequency superhoge frequentie (3-30 GHz)
super manoeuvrability superwendbaarheid
super PEX fare super-PEX-tarief
super purchase excursion fare super-PEX-tarief
supersearch supersearch
supersonic supersoon/supersonisch/sneller dan het geluid (boven mach 1)
supersonic aircraft/aeroplane supersoon vliegtuig
supersonic airliner supersoon verkeersvliegtuig (Concorde)
supersonic bang supersone knal
supersonic barrier geluidsbarrière
supersonic bomber supersone bommenwerper
supersonic boom supersonische knal
supersonic combustion ramjet supersone ramjet
supersonic dive supersone duik
supersonic fastness supersone snelheid
supersonic fighter supersonische jager
supersonic flight supersonische/supersone vlucht; het supersonisch/
supersoon vliegen
supersonic jet supersonische straaljager
supersonic speed supersone snelheid
supersonic transport supersoon/supersonisch vervoer
supersonic transport (aircraft) supersoon/supersonisch transportvliegtuig
super stall diep overtrokken vlucht
supplement (VFG-)aanvullingslijst
supplementary data message supplementair gegevensbericht (Eurocontrol)
supplementary flight plan aanvullend vliegplan
supplementary procedures aanvullende procedures
supply aircraft bevoorradingsvliegtuig
supply line aanvoerlijn
supply plane bevoorradingsvliegtuig
support helicopter transporthelikopter
support plane ondersteuningsvliegtuig
suppressed aerial verzonken antenne
suppression of enemy air-defence lamleggen van de vijandelijke luchtafweer
surface oppervlakte; de grond
surface movement control verkeersleiding voor grondbewegingen
surface movement radar zoekradar voor gronddoelen (militair);
radar voor grondbewegingen
surface search radar oppervlaktezoekradar
surface to air missile grond-luchtraket/SAM-raket
surface to air missile site SAM-lanceerbasis
surface to air transmitter radarinstallatie
surface to (sub)surface missile grond-grondraket
surgical strike precisie-aanval
surveillance aircraft/airplane verkenningsvliegtuig
surveillance function controlefuntie (burgerluchtvaart)
surveillance radar rondzoekradar
surveillance radar approach rondzoekradar-nadering
surveillance radar element of precision approach radar system rondzoekradardeel van precisienaderingsradarsysteem
surveillance system surveillancesysteem
survival pack survivalpakket
suspension line draaglijn(aan parachute)
sustained flight langdurige vlucht
swamp (ww) bestoken (van doel)
sweat bead condition one (slang) sterk bezweet
sweatex (slang) inspannende oefening
sweepback vleugelpijl; pijlstelling
sweet (slang) functionerend
swept(back)wing pijlvleugel
swing bar voetenstuur
swing wing zwenkvleugel/swingwing/verstelbare vleugel
swing-wing aircraft zwenkvleugelvliegtuig
swing-wing fighter (aircraft) zwenkvleugeljager
switch schakelaar
swivelling nozzle kantelende straalpijp
swoop tolvlucht
sword antenna zwaardantenne
symmetrical wing de-icing vleugels symmetrisch ijsvrij maken
synchronized gesynchroniseerd
synchronized gun gesynchroniseerde mitrailleur
synthetic training device nagebootst trainingshulpmiddel
system check systeemcontrole
system failure systeemstoring
system of flaps kleppensysteem
System Operator benaming voor vlieger van vliegtuig
waarin alles elektronisch geregeld is;
iedereen achter een toetsenbord
systems display systemenbeeldscherm
system supported co-ordination systeemondersteunde coördinatie (Eurocontrol)
T
T Tango
tab stelvlak/stuurvlak
tab and lock systems hulp- en vergrendelingssystemen
TACAN station TACAN-station
tachometer tachometer/toerenteller
tactical air force tactische luchtmacht
tactical air navigation (aid/system) navigatiehulpmiddel
tactical air support tactische luchtsteun
Tactical Aircrew Combat System luchtgevechtsimulator
tactical bomber tactische bommenwerper
tactical coordinator TACCO/gevechtsleider (Orion)
tactical land attack missile - conventional TLAM-C-raket/conventionele tactische lucht-grondraket
tactical squadron gevechtssquadron
tactical support tactische steun
tactical support aircraft grondaanvalsvliegtuig
tactical support and reconnaissance tactische steun en verkenning
tail staart
tail assembly staartstuk
tail attack aanval van achteren
tail boom staartboom/staartdrager
tail bracing wire spandraad voor de staart
tail chase achtervolgingsvlucht
tail cone staartkegel
tail construction kielvlakconstructie
tail end staartstuk
tail end charlie achteraan vliegen (in formatie); achterste vliegtuig
tail engine staartmotor
tail fin kielvlak
tail first (configuration) aircraft eendvliegtuig
tail flood staartschijnwerper
tail gunner staartschutter
tail heavy staartlastig
tail hook vanghaak (marinevliegtuig)
tail light staartlicht
tail loading gate achterste laaddeur
tail piece staartstuk
tail pipe uitlaat(pijp)
tail plane stabilo/staartvlak
tail propeller staartpropeller
tail rotor staartrotor
tail rudder staartroer
tail shape staartvorm
tail skid staartslof/staartsteun
tail slide tailslide/staartval (beweging)
tail spin staartspin (tolvlucht van vliegtuig)
tail strike staart die de startbaan raakt bij het opstijgen
tail support staartsteun
tail unit staartvlak
tail unit shape staartvorm
tail warning radar staartradar
tail wheel staartwiel
tail wind rugwind/staartwind
tail wind landing rugwindlanding
take a plane supersonic door de geluidsbarrière gaan
take bearings peilen
take-off start; opstijging (ballonsport)
take off (ww) opstijgen
take-off area eind van de startbaan; vertrekgebied (helikopters)
take-off climb area uitklimsector
take-off decision speed go-no-go-snelheid (maximale afbreeksnelheid
tijdens startaanloop)
take-off distance startlengte/startafstand
take-off distance available beschikbare baanlengte (ook voor helikopters)
take-off distance required vereiste startbaanlengte
take-off distance speed opstijgsnelheid
take-off flight path vliegbaan in de start
take-off point optrekpunt
take-off power startvermogen
take-off rating startvermogen
take-off run aanloop
take-off run available beschikbare aanlooplengte
take-off runway startbaan
take-off safety speed veilige startsnelheid/veilige loskomsnelheid
take-off speed startsnelheid/ loskomsnelheid/aanloopsnelheid
take-off weight vertrekgewicht
take-on speed startsnelheid
take up slack straktrekken (zweefvliegen)
tandem aircraft tandemvliegtuig/tweezitter (achter elkaar)
tandem seater tweezitter (achter elkaar)
tandem wings tandemvleugels
Tango idem/T (de letter T
tango uniform
(slang, fonetisch alfabet voor 'tits up') defect/niet werkend)
tank (brandstof)tank
tank (ww) (bij)tanken
tank buster antitankvliegtuig
tank destroyer antitankvliegtuig
tanker tankervliegtuig; tankwagen (op luchthaven)
tanker aircraft tankervliegtuig
tanker pilot tankervlieger
tanker plane tanker(vliegtuig)/tankvliegtuig
tanker support tankersteun
tap verrassingsaanval (op ander vliegtuig)
tapered wing tapse vleugel/trapezevleugel
target doel
target acquisition doeldetectie
target acquisition system doeldetectiesysteem (radar, inrarood enz.)
target acuired doel opgespoord/bepaald
target area doelgebied
target cross doelkruis (voor parachutisten)
target designation system doelvolgsysteem
target designator doelzoeker
target detection radar doelzoekradar
target indication doelmarkering
targeting doelbepaling/doelaanwijzing
target priority list (elektronische) afschietlijst
target seeking doelzoekend
targets of opportunity toevallig opgespoorde doelen
target tug doelsleper (soort vliegtuig)
tariff coordination tariefcoördinatie
tarmac (start- of landings)baan
TAWS alert TAWS-alarm
TAWS warning TAWS-waarschuwing
tax-free shop taxfreeshop
taxi (ww) taxiën
taxi circuit taxibaanstelsel/rolbaanstelsel
*taxi clearance taxiklaring
taxi holding position taxiwachtpunt
taxiing taxiën
taxiing guidance system taxigeleidingssysteem
taxiing trial taxitest
taxi lane taxibaan/rolbaan
taxi light taxischijnwerper
taxiplane luchttaxi
taxi test taxitest
taxi track taxibaan/rolbaan
taxi track lights taxibaanverlichting/rolbaanverlichting
taxi trial taxitest
taxi trialing proeftaxiën
taxi strip taxibaan/rijbaan
taxiway taxibaan/rijbaan
taxiway line taxibaan/rolbaan
taxiway link rijbaanaansluiting
tear gas traangas
technical office technisch bureau
telemetry telemetrie
telemetry room telemetriekamer (in testcentrum)
telemetry team telemetrie-team (in testcentrum)
telescopic corridor aviobrug/slurf (op luchthaven)
teletypewriter telex
television screen monitor/beeldscherm
temperature turbine-inlaattemperatuur
temperature inversion temperatuurinversie
temporary guidance leaflet idem
temporary reserved airspace tijdelijk gereserveerde luchtruimte
temporary segregated area tijdelijk afgezonderd gebied
tensile strenght treksterkte
terminal terminal (op luchthaven)
terminal area naderingsverkeersgebied
terminal area surveillance radar rondzoekradar voor het naderingsverkeersgebied
terminal control area naderingsverkeers(leidings)gebied/TMA
terminal radar approach control facility (TRACON) vliegveldradar/TRACON
terminal VOR naderings-VOR
terrain avoidance radar obstakelradar
terrain avoidance system obstakelradar
terrain clearance indicator radiohoogtemeter
terrain contour matching terreinherkenningsnavigatie
terrain following radar terreinvolgradar
test test
test aircraft testvliegtuig
test bed proefbank/testvliegtuig
test flight testvlucht
test hop testvlucht
test pilot testvlieger (luchtmacht); testpiloot (burgerluchtvaart)
test procedure(s) testprocedure(s)
test purposes testdoeleinden
Texaco (slang) tanker/tankervliegtuig
theater slagveld
thermal thermiek
thermal thermiekbel
thermal (ww) thermieken (zweefvliegen)
thermal de-icing thermische ijsbestrijding
thermalling hat petje (zweefvliegen)
thermal soaring thermiekvliegen (bij het zweefvliegen)
thermodynamic energy thermodynamische energie
thickness-cord ratio vleugelbolling
thingamabob (slang) ding(es)/geval/hoe-heet-het
those with egg on their hats hogere officieren
thou thousand (duizend, gebruikt bij kaartschaal)
thousand pounder duizendponder
thread thrust schroefdruk
three bladed propeller driebladige propeller
three down and locked onderstel uit (en klaar om te landen)
(verplichte bevestiging bij landingen op luchtmachtbases)
three down and welded onderstel volledig uit (en klaar om te landen)
(verplichte bevestiging bij landingen op luchtmachtbases)
three-nine line vleugelas
three-point landing driepuntslanding
threshold (of runway) (baan)drempel
throttle(s) gashendel
throttle back (slang) vaart minderen/het rustig aan doen
throttle control gashendel
throttle lever gashendel
through check-in idem
thrust stuwkracht
thrust deviator stuwstraalafbuiger
thrust efficiency stuwkrachtrendement
thrust gain stuwkrachtwinst
thrust lever vermogenshendel
thrust measurement stuwkrachtmeting
thrust member axiaal framedeel
*thrust reverser straalomkeerder/stuwomkeersysteem (remmechanisme)
thrust reversing system stuwomkeersysteem/straalomkeerder
thrust to weight ratio stuwkracht-gewichtverhouding
thrust vector stuwkrachtvector
thrust vectoring stuwstraalbesturing
thrust vectoring system stuwstraalrichtsysteem
thunderstorm onweersbui/onweersstorm
thundery cloud donderwolk
ticket (vlieg)ticket
ticket counter ticketbalie (op luchthaven)
ticket on departure idem
ticket point mileage totale aantal gevlogen mijlen
tiger (slang) strijdlustige vlieger
tight formation hechte formatie
tight turn scherpe bocht
tight wingtip formation hechte formatie
tilt(ing) rotor kantelrotor
tilt wing kantelvleugel
tilt wing aircraft V/STOL-vliegtuig/kantelvleugelvliegtuig
time-delayed bomb tijdbom
time enroute vluchtduur
time group tijdgroep
time to take-off startduur; tijd die nog resteert tot de start
timetable dienstregeling
tip tip/(vleugel)punt
tip stall tipovertrek
tip tank tiptank
tit flight (theatre indoctrination flight) eerste frontvlucht
tits machine (slang) een goed vliegtuig (verouderd)
tits up (slang) defect/niet werkend
toilet cleaning vehicle toiletwagen (op luchthaven)
toilet truck toiletwagen (op luchthaven)
tone signaal (is hoorbaar als een raket op een vijandelijk toestel
is gelockt)
tools gereedschap
top gate maximale hoogte
Top Gun zie NFWS (afkortingen)
topo kaart
top of climb top van de klim/einde van de stijgvlucht
top off (slang) voltanken
topographical map kaart
top panel bovenpaneel
top spar bovenligger
top speed topsnelheid
top turret toren
top turret gunner rugschutter
top wing bovenvleugel
tornado tornado
torpedo aircraft torpedovliegtuig
torpedo bomber torpedobommenwerper
torpedo plane torpedovliegtuig
torque koppel
torque effect torsie-effect
torsional clamp torsieneus (zweefvliegtuig)
torsion box torsieneus (zweefvliegen)
total weight totaalgewicht
touch-and-go landing touch-and-go-landing (landing gevolgd door doorstart)/
doorstartanding
touchdown landing
touchdown and lift-off area landings- en opstijggebied (helikopter)
touchdown indicator landingsmeter
touchdown speed landingssnelheid
touchdown zone landingsmat
touch-drill herhalingsoefening (voor cabinepersoneel)
tour code reisnummer/tourcode
tour of duty tour
tow slepen (van zweefvliegtuig)
tow aircraft sleepvliegtuig
tow bar trekstang/sleepstang (op luchthaven)
tow car launch autostart (zweefvliegen)
tower verkeerstoren
tower controller verkeersleider
tower control room cabine (van verkeerstoren)
towering cumulus hoog oprijzende cumulus
towing bar trekstang/sleepstang (op luchthaven)
towing plane sleepvliegtuig
tow launch sleepstart (zweefvliegen)
TOW-missile (tube-launched optically-tracked wire-command link-guided missile) TOW-raket (type anti-tankraket)
tow release knob knop voor loslaten touw (zweefvliegen)
tow rope sleepkabel (zweefvliegen)
tow tractor trekker (op luchthaven)
tracer tracer/lichtspoor
track grondkoers
track and destroy opsporen en vernietigen
track keeping vliegbaanbewaking (i.v.m. geluidshinder)
tractive power trekkracht
tractor trekschroef; trekker (op luchthaven)
tractor aircraft trekschroefvliegtuig
tractor prop(eller) trekschroef
traffic (lucht)verkeer
traffic at 2 o' clock toestel op (bijvoorbeeld) twee uur (zie ook o'clock)
traffic alert and collision
avoidance system antibotsingsradar
traffic beacon baken
traffic conference area idem (IATA-term)
traffic pattern verkeerspatroon
traffic supervisor duty officer
traffic zone verkeersgebied
trailer aanhanger (zweefvliegen)
trailing arm balansarm
trailing edge achterrand
trailing edge flap landingsklep/vleugelklep
trailing vortex afgaande wervel
trail rope sleeptouw (ballonvaart)
trainee leerling(vlieger)
trainer lesvliegtuig/trainer/trainingsvliegtuig; vluchtsimulator
training opleiding/training
training aircraft trainer/trainingsvliegtuig
training device modeltoestel (burgerluchtvaart)
training flight oefenvlucht
training glider lesvliegtuig/leskist (zweefvliegen)
training purposes opleidingsdoeleinden
trajectory baan (van raket); vliegbaan/vlucht
transatmospheric transatmosferisch
transceiver (transmitter-receiver) zendontvanger
transfer overstappen; overhevelen (van brandstof)
transfer initiation start van overdracht (Eurocontrol)
transfer initiation message bericht van start van overdracht (Eurocontrol)
transfer time overstaptijd
transfer vehicle mobiele aviobrug (op luchthaven)
transition altitude omslaghoogte/overgangshoogte
transition level (TL) overgangshoogte/overgangsniveau
transit visa transitvisum
TransLant de Atlantische Oceaan oversteken (per schip of vliegtuig)
transmission tranmissie
transmit uitzenden
transmitter zender
transmitter-receiver zendontvanger
transmitter-responder transponder
transonic transsoon (als vliegtuig van subsonisch naar supersonisch gaat)
transonic speed transsone snelheid
transponder transponder/zender-ontvanger
transponder code transpondercode
transport transportvliegtuig
transportation of dangerous goods
by air vervoer door de lucht van gevaarlijke stoffen
transport helicopter transporthelikopter
trap remkabellanding op vliegkampschip
tree top level boomtophoogte/boomtopniveau
trench (line) loopgraaf
trend trend (m.b.t. weer)
trend forecast trendverwachting
tri jet driemotorig
triangle flight driehoeksvlucht (zweefvliegen)
trick flying stuntvliegen
tricycle configuration driewielig onderstel
tricycle (landing) gear driewielig onderstel
tricycle undercarriage driewielig onderstel
triggering device ontstekingsmechanisme
trigger temperature triggertemperatuur
trim trim/evenwicht/afstelling
trim (ww) afstellen; trimmen
trim lever trimhendel
trim(ming) tab trimklep/trimvlak
trimmer trimhendel
trim-wheel trimwiel
trip fuel vliegplanbrandstof
triplane driedekker
triple A (anti aircraft artillery) luchtdoelgeschut/(lucht)afweergeschut
triple-engined driemotorig
triple redundant drievoudig uitgevoerd
triple-spar met drie liggers
triple tail unit drievoudige staart
tripod tail support staartondersteuning
trolling rondvliegen zonder speciale opdracht waabij wordt gezocht
naar movers (bewegend doel)
troop carrier transporthelikopter
troops troepen/(meestal) soldaten
tropical cyclone tropische cycloon
tropopause tropopauze
true airspeed werkelijke/ware luchtsnelheid
true bearing ware peiling
true heading ware koers
true track grondkoers
T-tail (unit) T-staart
tube frame buizenframe
tube-launched optically-tracked
wire-command link-guided missile TOW-raket (type anti-tankraket)
tubular construction buisconstructie
tug sleper/sleepvliegtuig
tug pilot sleepvlieger (zweefvliegen)
tug start sleepstart
turbine turbine
turbine blade turbineblad
turbine compressor shaft turbinecompressoras
turbine disc schoep
turbine engine turbinemotor
turbine-entry turbine-inlaat
turbine-gas temperature uitlaatgastemperatuur
turbo charger turbocompressor
turbo fan turbofan
turbo fan engine turbofanmotor
turbojet raketmotor/turbojet; turbojetvliegtuig
turbo jet engine raketmotor/turbojet/turbostraalmotor
turboprop turboprop
turboprop engine turboprop(motor)
turboprop plane turbopropvliegtuig
turboprop pod turboprop(motor)gondel
turbopropeller engine turboprop(motor)
turbopropeller plane turbopropvliegtuig
turbo ramjet turboramjet
turboshaft heli(kopter)turbine
turboshaft engine heli(kopter)turbinemotor
turbo supercharger turbocompressor
turbulence turbulentie
*turbulence check idem/turbulentiecheck
turbulence report turbulentierapport
Turkey bijnaam F-14 Tomcat
turkey shoot (slang) (ong.) prijsschieten
turn draai/bocht
turn (ww) (weg)draaien
turn altitude draaihoogte
turn and bank indicator bocht- en hellingshoekaanwijzer/bocht- en slipindicator
turn and bank knob bocht- en slipknop
turn and slip indicator bocht- en slipaanwijzer/bochtaanwijzer
turn height draaihoogte
turn indicator (with ball) bochtaanwijzer
turning point punt waar de bocht wordt ingezet
turning radius draaicirkel
turn reversal wisselbocht
turn slot stuurgat/stuurspleet (aan parachute)
turret geschutkoepel
tv-guided tv-geleid (van raket)
tweak (slang) afstemmen/afstellen/instellen
twelve o' clock op 12 uur (recht naar voren; recht vooruit; recht voor je/me)
twin boom (configuration) dubbele staartboom
twin contact tire jojoband
twin-engine(d) tweemotorig
twin guns dubbelloops kanonnen
twin jet tweemotorig
twin shaft engine tweespoelige motor
twin spar met twee liggers
twin tail dubbel kielvlak
twin tail unit dubbele staart
twirly (slang) waarschuwingsbaken (op een vliegtuig)
two bladed propeller tweebladige propeller
two flight ticket two-flightticket
two-holer tweemotorig straalvliegtuig
two seater tweezitter
two seater ... tweezits... of tweepersoons...
type of aircraft vliegtuigtype
type of flight vluchttype
typhoon tyfoon
tyre band
tyre burst klapband
U
U Uniform
Ugly Sister bijnaaam Halifax-bommenwerper
UHF tactical air navigation aid UHF-navigatiehulpmiddel met alzijdig gerichte koers
en afstandsinformatie
ultra-high direction finding station peilstation werkend op ultrahoge frequentie
ultra-high frequency UHF/ultrahoge frequentie
ultra high frequency antenna UHF-antenne
ultra high frequency radio waves UHF-radiogolven
ultra light (aircraft) ULV/ultralicht vliegtuig/ultralight
ultra long range ultralange afstand
unable niet in staat
unable higher due traffic niet in staat hoger vanwege verkeer
unable to approve niet in staat toe te staan
unacompanied minor idem/UM (kind, niet vergezeld door volwassene)
unblock vertrekken (van vliegtuig)
uncertainty phase onzekerheidsfase (van reddingsoperatie)
uncontrolled airspace ongecontroleerd luchtruim
undercarriage onderstel
undercarriage door ondersteldeur
undercarriage housing wielbak/wielkast
undercarriage indication onderstelindicatie
undercarriage leg onderstelpoot
undercarriage locking onderstelvergrendeling
undercarriage strut onderstelpoot
undercarriage wheel onderstelwiel
under fire onder vuur
underfloor (cargo) hold vrachtruim/laadruim (onder passagiersruimte)
underpowered te weinig vermogen
underwater-to-air missile onderwater-lucht(doel)raket
unexploded bomb niet geëxplodeerde bom
unguided ongeleid
unguided missile ongeleide raket
unified universeel/geïntegreerd
Uniform idem/U (de letter U)
uniform daylight period uniforme daglichtperiode
unit eenheid
universal coordinated time gecoördineerde wereldtijd/UTC
universal step gewone trap (op luchthaven)
universal time coordinated gecoördineerde wereldtijd/UTC
unleaded loodvrij
unlimited onbegrensd
unloading (slang) de invalshoek verkleinen
unmanned onbemand
unmanned airplane/air vehicle onbemand vliegtuig
unpressurized drukloos/zonder drukcabine
unreliable onbetrouwbaar
unrotated projectile niet-rollende raket
unserviceable onbruikbaar
unstick loskomen/van de grond komen
until further notice tot nader aankondiging
up (slang) functionerend/niet defect
up gripe (slang) technische storing (aan een vliegtuig) zie gripe
up on the governor (slang) ongecontroleerd (als iemand door het lint gaat)
upper advisory area adviesroute in de hogere luchtruimte
upper area hogere luchtruimte
upper area control centre verkeersleidingscentrum voor hogere luchtruimte
upper air route luchtroute in de hogere luchtruimte
upper airspace hogere luchtruimte
upper cloud hoger gelegen wolken
upper control area algemeen verkeersleidingsgebied in de hogere luchtruimte
upper deck bovendek (jumbojet)
upper flight information region vluchtinformatiegebied in de hogere luchtruimte
upper fuselage panel bovenste romppaneel
upper information centre vluchtinformatiecentrum voor de hogere luchtruimte
upper limit bovengrens
upper scale bovenschaal
upper temperature hoogtetemperatuur
upper turret rugkoepel
upper wind hoogtewind
upper wind chart hoogtewindkaart
upper wing bovenvleugel
upside-down flight rugvlucht
up slack straktrekken (zweefvliegen)
up to snuff (slang) begrijpen/doorzien
up to speed (slang) begrijpen/doorzien
upward force opwaartse druk/kracht
usable fuel bruikbare brandstof
useful load nuttige lading
utility aircraft multipurpose-transportvliegtuigje
V
V Victor
V-1 idem (vliegende bom)
V-2 idem (vliegende bom)
V2 min (minimum take-off safety speed) minimale veilige startsnelheid
valid 'de juiste' (valid missile: de juiste raket)
valve ventiel/klep; ventiel/gasklep (ballonsport)
valve line ventielkoord (ballonsport)
vapour trail condensatiestreep
variable variabel
variable geometry wing variabele vleugel/vleugel met variabele pijlstelling
variable-incidence tail verstelbaar stabilo
variable-pitch propeller variable-spoedpropeller
variable-span wing vleugel met veranderlijke spanwijdte
variable-sweep wing verstelbare vleugel
variable time fuse/fuze nabijheidsbuis/nabijheidsontsteking (niet tijdontsteking)
variation afwijking (van kompas)
variometer variometer/stijg-daalsnelheidsmeter
varsity play for the deck (US Navy) goed uitgevoerde landing op dek
V-echelon V-formatie
vector (vliegtuig)koers/vector/richting
vector (ww) sturen/koers zetten naar/positie bepalen
vector chart vectorkaart
vectorial ... koers...
vector indicator gestuurde koersaanwijzer
vectoring stuwstraalafbuiging
vectoring in forward flight stuwstraalafbuiging (in voorwaartse vlucht)
vector steering stuwstraalbesturing
vee-engine V-motor
veer ruimen (van wind)
vee-tail V-staart
velocity snelheid
V-engine V-motor
vent ventiel (ballonsport)
ventilation ventilatie
ventral fin buikvin
ventral tank buiktank
vertical attitude verticale stand
vertical fin kielvlak
vertical flick spin vertical rol (vliegbeweging bij stuntvliegen)
vertical navigation verticale navigatie
vertical needle verticale naald
vertical path verticale vliegroute
vertical plane het verticale vlak
vertical separation verticale separatie (verticale afstand tussen vliegtuigen)
vertical separation minimum verticaal separatieminimum
vertical speed verticale snelheid
vertical speed indicator variometer/stijg-daalsnelheidsmeter
vertical stabilizer kielvlak
vertical stabilizer and rudder kielvlak en roer
vertical stall verticale overtrek/verticaal overtrekken
vertical tail verticaal staartvlak
vertical tailplane kielvlak
vertical take-off verticale start/loodrecht opstijgen
vertical take-off and landing VTOL (VTOL-vliegtuig bijvoorbeeld)/verticaal opstijgen en landen
vertical wind shear verticale windschering
vertigo desoriëntatie
very high frequency VHF/zeer hoge frequentie (30-300 MHz)
very high frequency antenna VHF-antenne
very high frequency direction-finding stations peilstations werkend op zeer hoge frequentie
very high frequency omnirange station VOR-station
very high omnidirectal range antenna VOR-antenne
very long range zeer lange afstand
very low frequency VLF.zeer lage frequentie (3-30 kHz)
Vfe (maximum flap extension speed)
maximale snelheid voor uitgeklapte klep
VFG amendment VFG-wijzigingslijst
VFG supplement VFG-aanvullingslijst
VFR flight VFR-vlucht
VFR flight plan VFR-vliegplan
VHF-antenne very high frequency antenna
VHF-antenne
VHF omnidirectional radio range alzijdig gericht radiobaken op zeer hoge frequentie/
VHF-alzijdig gericht radiobaken
vibration trillingen
Victor idem/V (de letter V)
view (beeld)scherm; zicht
violate (a nation's) airpace het luchtruim (van een land) schenden
Viper bijnaam voor de F-16
visa visum
visibility zicht
visual visual (de landingsbaan kunnen zien)
visual aid visueel hulpmiddel
visual approach zichtnadering
visual approach and landing chart zichtnaderingskaart
visual approach chart zichtnaderingskaart
visual approach slope indicator (system) visuele glijpadindicatie/visuele naderingsindicator voor daalhoek
visual aural (radio) range visueel-auditief (radio)bereik
visual display unit monitor/beeldscherm
visual flight conditions zichtvliegweer
visual flight guide VFR-gids
visual flight rules zichtvliegvoorschriften
visual flying conditions zichtvliegweer
visual glide path indicator visuele naderingshoekindicator
visual meteorological conditions zichtvliegweer/zichtweersomstandigheden
visual range zichtafstand
visual reference to the ground zicht op de grond
visual reporting point visueel meldingspunt
visual weather conditions zichtvliegweer
Vle (maximum gear extended speed) maximale snelheid met de wielen uit
voice recorder stemrecorder
volcanic ash vulkanische as
volplane zweefvlucht
volplane (ww) dalen in zweefvlucht
VOR airborne equipment VOR-boordapparatuur
VOR airborne equipment test facility beproevingsinstallatie voor VOR-boordapparatuur
VOR and TACAN combination VOR-TACAN-combinatie
VOR radio direction finder VOR-aanwijsinstrument
VOR receiver VOR-ontvanger
VOR station VOR-station
vortex (lucht)werveling (b.v. rond vleugelpunt)
vortex of air wervellucht/werveling
vortices wervelingen (b.v.rond vleugelpunt)
V/STOL aircraft (vertical take-off and landing aircraft) V/STOL-vliegtuig
V-tail V-staart
VT-fuze (variable time fuse/fuze) nabijheidsbuis (niet tijdontsteking)
W
W Whiskey
waggle waggelen
waist gunner rompschutter
waisted fuselage colaflesromp/ingesnoerde romp
waiting room wachthal/wachtruimte (op luchthaven)
wake luchtverplaatsing (achter vliegtuig)
wake turbulence vliegtuigkielzog/vliegtuigturbulentie/zogwerveling
war bird gevechtsvliegtuig
war directive oorlogsrichtlijn
*wardrobe garderobe
war head wapenkop/oorlogskop/explosieve kop (t.o. oefenkop/dummy);
(NB: alleen een nuclear warhead is een kernkop)
war in the air luchtoorlog
war load bommenlast
war machine oorlogsmachine/gevechtsmiddelen
warm fuzzy (slang) vol vertrouwen/je op je gemak voelen
warning waarschuwing
warning function waarschuwingsfunctie
warning light waarschuwingslicht
warning system waarschuwingssysteem
war plane gevechtsvliegtuig
warp one (slang) zeer snel
war production oorlogsindustrie
Warrant Officer adjudant-onderofficier (aanspreektitel adjudant)
war room kaartenkamer
wart-hog wrattenzwijn (bijnaam A-10 of Thunderbolt II)
war zone gevechtszone
washer sluitring
wash out (slang) persoon die gezakt is voor een examen op de vliegschool; wrong
wash out (ww) zakken voor een examen op de vliegschool
washout rate afvalpercentage
watch office wachtcentrum (meteorologie)
water-cooled watergekoeld
water-cooled engine watergekoelde motor
waterspout windhoos
water system watersysteem (in een vliegtuig)
water tanker drinkwatertankauto (op luchthaven)
watertight fuselage afgedichte/waterdichte romp
wave golf
wave lift golfstijgwind (zweefvliegen)
wave soaring golfvliegen (bij het zweefvliegen)
waypoint routepunt/controlepunt/enroutepunt (bij RNAV)
weak link breukstuk
weapon bay wapenruim
weapon detector wapendetector
weaponisation bewapening
weapon load wapenlast
weapon of mass destruction massavernietigingswapen
weaponry bewapening
weapons control system wapenelektronica
weapons of defence defensieve bewapening
weapons of mass destruction massavernietigingswapens
weapons platform wapensysteem (schip, vliegtuig, (vracht)auto enz.)
weapon(s) select kies het wapen/kies wapens
weapon station wapenophangpunt
weapon system wapensysteem ('weapon system' kan soms ook
op het vliegtuig zelf slaan)
Weapons System Officer tweede vlieger (die bewapening richt en afvuurt)
weapon system simulator wapensysteemsimulator (als het om een vliegtuig gaat,
is 't gewoon een vluchtsimulator)
weapon(s) technician wapentechnicus
weapons technology wapentechnologie
weather weer
weather wolken/bewolking
weather brief/briefing weerbriefing
weather categories weerklassen
weather chart weerkaart
weathercock windvaan
weathercock stability windvaanstabiliteit
weather conditions weersgesteldheid
weather forecast weerbericht
weather information weersinformatie
weather map weerkaart
weather radar weerradar
weather radar weerradar/regenradar
weather radar antenna weerradarantenne
weather reconnaissance weerverkenning
weather reconnaissance aircraft weerverkenner
weather reconnaissance flight weerverkenningsvlucht
weather report weerbericht/weerrapport
weather vane windvaan/windwijzer
weave ontwijken/ontwijkende bewegingen maken
webbing webbing (van luchtballon)
weenie board (slang) zie greenie board
weight gewicht
weight concept idem (gewicht bepaalt toegestane hoeveelheid
mee te nemen bagage)
well wielruimte
westbound westwaarts
western longitude westerlengte
west-north-west westnoordwest
west-south-west westzuidwest
wet met brandstof (vaak i.v.m. huurvliegtuig)
wet wing vleugel met ingebouwde tanks
wheel wiel; stuurwiel
wheel chock wielblok
wheel covering wielkappen
wheel door wieldeur
wheel load wielbelasting
wheel pants wielkappen
wheel well wielruimte
whip stall steile overtrek/steil overtrekken
Whiskey idem/W (de letter W)
whiskey charlie (slang) fonetisch voor 'who cares' oftewel nou en/wat zou het?
whiskey delta (slang) fonetisch voor 'weak dick', een onbekwame vlieger
(term wordt zelden gebruikt)
white luggage label wit bagagelabel (voor passagiers die naar een land
buiten de EU reizen)
white type of ice formation wit type ijsvorming
wicker basket tenen mand (van luchtballon)
wide body aircraft mammoetvliegtuig/widebodyvliegtuig
(b.v. de Boeing 747, 767 en 777)
wide-body ... widebody...
widespread wijdverspreid
width breedte
Wild Weasel bijnaam F-4G
will comply voldoe aan opdracht
Wimpy (dus niet Wimpey) bijnaam van de Vickers Wellington
(naar het personage J. Wellington Wimpy uit Popeye)
winch lier
winch cable lierkabel (zweefvliegen)
winch driver lierman (zweefvliegen)
winch launch lierstart (zweefvliegen)
winchman winchman/lierman
winch operator winchman/lierman (in helikopter)
winch path lierbaan (zweefvliegen)
winch tow lier; lierstart
wind wind
wind cone windzak
wind correction windcorrectie
wind correction angle correctiehoek
wind direction windrichting
wind direction computer windrekenliniaal
wind direction indicator windvaan/windwijzer/windrichtingaanwijzer
Winder (slang) Sidewinder-raket
wind guard windscherm (op ballon)
wind has shifted, the de wind is gedraaid
Window antiradarfolie (Britse codenaam voor het droppen van strips aluminiumfolie uit een vliegtuig om daarmee de vijandelijke radar te misleiden)
window defroster ruitverwarming
wind screen voorruit
wind shear windschering (tegengestelde verticale luchtstroom)
wind shield voorruit
wind sleeve windzak
wind sock windzak
wind speed windkracht/windsnelheid
wind strength windsterkte
wind-T landings-T
wind-tee landings-T
wind tetrahedron windtetraëder
wind tunnel windtunnel
windward loefzijde
wing vleugel; draagvlak; wing/luchtmachteenheid (verzameling squadrons)
wing (to) fuselage attachment vleugel-rompverbinding
wing antenna vleugelantenne
wing area vleugeloppervlak
wing assembly jig vleugelmal (in vliegtuigfabriek)
wing bar lights wingbarlights
wing bolt (main) hoofdbout
wing box centraal vleugelframe
wing chord vleugelkoorde
Wing Commander wingcommandant; rang luitenant-kolonel (aanspreektitel overste)
wing construction vleugelconstructie
wing de-icing vleugels ijsvrij maken
wing down approach naderen met tip laag
wing drag vleugelweerstand
wing drop neerhang (van de vleugel)
wing flap vleugelklep
wing fuel tank vleugeltank
wing heavy stuurboordlastig
wing leading edge voorrand (van vleugel)
wing leading edge slat uitschuifbare vleugelvoorrand
wingless zonder vleugels
winglet voorvleugel/vleugeltip; vleugeltje
wing light vleugelschijnwerper
wing load(ing) vleugelbelasting
wingman volgvlieger/wingman
wing mount ophangpunt
wing nut vleugelmoer
wing-over opgetrokken bocht; (stunt met ULV, ultralicht vliegtuig)
wing pallet vleugelpallet
wing planform vleugelvorm
wing profile vleugelprofiel
wing pylon ophangpunt
wing rib rib
wing root vleugelwortel
wings wings (niet vertalen) (vliegersinsigne)
wing screw vleugelbout
wing setting invalshoek/instelhoek/vleugelinstelling
wing shape vleugelvorm
wing skin vleugelhuid/vleugelbekleding
wing slat voorligger
wing span spanwijdte
wing spar vleugelligger/hoofdligger
wing spread spanwijdte
wing strut vleugelstijl
wing support steun (zowel in de lucht als van superieuren)
wing surface vleugeloppervlak
wing suspension vleugelophanging
wing sweep(back) pijlstelling
wing tank vleugeltank
wingtip vleugeltip/vleugelpunt
wingtip chord vleugeltipkoorde/vleugelpuntkoorde
wingtip extension opstaand vleugeluiteinde
wingtip stringer eindbocht
wingtip tank tiptank
wingtip wick vleugeltipwiek
wing trailing edge achterrand
wing valve vleugelklep
wing warping vleugelverwringing
wing width spanwijdte
wire draad
wire-guided draadgeleid
wire launch lierstart (zweefvliegen)
wireless radio
wireless operator radio-operator
wiring bedrading
with effect from met ingang van
with immediate effect met onmiddellijke ingang
WIZZO tweede vlieger (die bewapening richt en afvuurt); in de Orion, een radar-sonaroperator(komt van WSO, de Weapons System Officer)
woolpack cloud stapelwolk
working hours openstellingsuren
workshop werkplaats
world aeronautical chart wereldluchtvaartkaart (ICAO) (1
1.000.000)
world area forecast centre wereldcentrum voor gebiedsweersverwachtingen
Worldspan idem (mega-centraal reserveringssysteem in de VS)
Wright brothers, the de gebroeders Wright
wrist sensor polssensor (op datahandschoen)
X X-ray
x-country (cross country) overland
XO (Executive Officer) eerste (1e) officier
X-ray idem/X (de letter X)
Y
Yankee idem/Y (de letter Y)
yaw giering/gier(slag)
yaw motion gierbeweging
yaw(ing) gieren (beweging van vliegtuig)
yaw string piefje (zweefvliegen)
yellow caution zone gele waarschuwingszone (baanverlichting)
yield gemiddelde opbrengt per passagierskilometer of tonkilometer
yield management revenue-management (bron, jaarverslag KLM op internet)
you have control jij hebt hem (zweefvliegen)
Youngman flap Youngmanklep
yo-yo wisselende dalen en klimmen langs vijandelijke formatie
Z
Z Zulu
zap flap zapklep
Zeke idem (Japanse jager)
zep zeppelin
zeppelin zeppelin
zero beperkt zicht (tot 15 meter)
Zero idem (Japanse jager)
zero boost zonder extra vermogen
zero-dark-thirty (slang) in de schemering (technisch gezien een half uur na middernacht, maar meestal gebruikt voor dingen die plaatsvinden in de periode na middernacht en voor zonsopgang)
zero-fuel weight totaalgewicht zonder brandstof
zero G gewichtloos
zero hour nul uur/het uur nul (precieze tijd waarop een actie begint)
zig-zag zigzagbeweging
zig-zag (ww) zigzaggen
zone luchtstreek
zoom zoemvlucht
zoom (ww) snel stijgen/de hoogte inschieten; snel doen stijgen
zoombag (slang) vliegeroverall
Zulu Z-tijd (nu UTC); idem/Z (de letter Z)
Zulu-time Z-tijd (nu UTC)