logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
dactyl(o) dactyl(o)... (vinger of teen)
damage (ww) beschadigen
day-blind dagblind
DC (als ww gebruikt) stopzetten (van behandeling of medicatie)
D-ddI dideoxyinsosine
dead body lijk
dead on arrival bij aankomst (in het ziekenhuis) overleden
death dood/overlijden
death by drowning verdrinkingsdood
death by freezing bevriezingsdood
death throws doodstuipen
debilitate verzwakken/afmatten/ondermijnen
debilitated verzwakt/geïnvalideerd/gehinderd
debilitating disease uitputtende/slopende ziekte
debility krachtsverlies; achterlijkheid
decay process ontbindingsproces
deceleration deceleratie
decidua idem (mebraneuze bekleding van uterus, wordt afgestoten bij geboorte of menstruatie)
deciduate m.b.t. decidua; (van de placenta) gedeeltelijk gevormd uit decidua
deciduous tooth/teeth melktand/melktanden
decompensate ook (in psychische zin) decompenseren
decorum decorum/fatsoen
deep diep (anat.)
deep organs diepgelegen organen
deep wound diepe wond
defaecation defecatie/stoelgang
defective zwakzinnig
defective gene(s) defect gen/defecte genen
defence mechanism afweerreactie; afweermechanisme (psych.)
deferent afvoerend (anat.)
defibrinate defibrineren (het onstolbaar maken van het bloed)
defibrination defibrinatie/fibrineverwijdering
deficiency deficiëntie/gebrek/tekort
deficiency of wallet zie DOW
deficient zwakzinnig
deficient person zwakzinnige
defloration ontmaagding/defloratie
deform misvormen
deformed misvormd
deformity misvorming/deformatie/vergroeiing
degenerate degenereren
degeneration degeneratie/ontaarding (verlies van orgaan)
degenerative degeneratief (wat aantasting veroorzaakt)
deglutition het slikken
degree of MD titel van doctor in de geneeskunde
dehydrate uitdrogen
dejection ontlasting/uitwerpselen
deletion deletie
delirious ijlend/ijl...
delitescence incubatietijd; onverwacht verdwijnen (van ziektesymptomen)
delitescent onverwacht verdwijnend (van ziektesymptomen)
delivery geboorte/bevalling
demented dement/zwakzinnig/kinds
Demodex folliculorum idem/talgmijt/haarwortelmijt
dendrite dendriet/neurodendron/zenuwceluitloper (vertakte uitloper van zenuwcellen)
dendritic dendritisch/vertakt
dendritic(al) vertakt/dendritisch/dendrietachtig
dendron zie dendrite
dent dent... (tand of kies)
dental care gebitsverzorging
dental dentaal/tand(en)...
dental formula tandformule
dental school tandartsopleiding
dentate getand
dentification dentificatie/tandvorming
dentigerous met tanden/tanden hebbend/getand
dentin(e) dentine/tandbeen/tandstof/odontine
dentinogenesis tandbeenvorming
dentition dentitie/tanden krijgen
dentition (soort) gebit/tandstelsel/karakter van het gebit
deoxyribonucleic acid desoxiribonucleïnezuur/DNA
department afdeling (van ziekenhuis)
dependent dependent/afhankelijk
depletion depletie/lediging (ontlasten van lichaamsvloeistof )
depolarization depolarisatie (vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel)
depress indrukken/naar beneden drukken (anat.)
depressed ingedrukt/ingezakt/naar beneden gedrukt (anat.)
depressor (muscle) neertrekkende spier
depth of breathing ademdiepte
depth perception dieptezin (med.)
derivative derivaat/derivans (chemische verbinding, afgeleid uit een andere verbinding, afleidend middel)
derm(ato) derm(ato)... (huid)
Dermacantor idem (tekensoort die ziekten overbrengt)
dermal huid…
dermatological dermatologisch (met betrekking tot de huidziekten)
dermatome dermatoma/dermatoom (deel van een somiet); dermatoom (bepaald huidgebied)
dermic zie dermal
dermoid huid...
desensitization desensibilisatie (ongevoelig maken voor een antigeen of allergeen)
desmoid fibreus
desmoplastic desmoplastisch
desquamate afschilferen (van huid)
destructive destructief
detection detectie/opsporing/ontdekking
detoxication detoxicatie/ontgifting
development (of a disease/illness) anamnese/ziektegeschiedenis
deviation deviatie/afwijking
dexter rechts/aan de rechterzijde
diabetic diabeticus/diabetespatiënt (mv:diabetici)
diabetic (bn) diabetisch/van/voor diabetici/suikerzieken; diabetisch/van/tegen/m.b.t. diabetes
diacritic diagnostisch
diagnosis diagnose (vaststelling van een ziekte)
diagnosis related groups zie DRG's
Diagnosis Related Groups System zie DRG’s (JG)
diagnostic diagnostisch; kenmerkend (van symptomen)
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen (de DSM, in 1994 verscheen deel 4, de DSM-IV)
diagnostics diagnostiek
dialytic dialytisch
diameter diameter/middellijn
diaphoresis diaphoresis/zweetafscheiding
diaphoretic (bn) zweetdrijvend/diaforetisch
diaphragmatic m.b.t. het diafragma/middenrif (anat.)
diastema diasteem/spleetje tussen de tanden
diastole diastole (verslapping van hart na samentrekking)
diastolic diastolisch (met betrekking tot verslapping van hart en bloedvaten)
diastolic blood pressure diastolische bloeddruk (onderdruk van de bloeddruk)
diastrophic diastrofisch
diathermanous/diathermic diathermisch
diathesis diathese/vatbaarheid voor een ziekte
dichotomy dichotomie/tweedeling
dichromatic dichromaat (partieel kleurenblind/lijdend aan dichromasie); dichromatisch/bichromatisch/tweekleurig
dichromatism dichromatisme/tweekleurigheid
dicrotal/dicrotic/dicrotous met dubbele polsslag
diet regime/dieet
differential count differentiële telling (b.v. i.v.m. leukocyten)
differential diagnosis differentiaaldiagnose
differentiate differentiëren
differentiated gedifferentieerd
differentiation differentiatie (ontwikkeling in een bepaalde richting, m.b.t. cellen, weefsels enz. )
differential diagnostics diferentiaaldiagnostiek (het stellen van een differentiële diagnose)
diffuse diffuus (zonder scherpe begrenzing)
diffusion diffusie (vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen)
digest verteren; verwerken (psychisch)
digestion digestie/spijsvertering
digestive digestief/spijsverterings...
digestive enzymes spijsverteringsenzymen
digital m.b.t. vingers/tenen; vingervormig
digitalin digitaline
digitalize digitaliseren
digitate(d) voorzien van vingers/tenen
digitation gevingerd/geteend zijn; vingervormig uitsteeksel/aangroeiing
dihydrotesterone dihydrotesteron (hormoon)
dilatation dilatatie/verwijding
dilate zich verwijden (b.v. van pupil of ader); opensperren (van ogen)
dilation/dilatation verwijding/dilatatie
dioptre/diopter dioptrie (eenheid van lichtbrekend vermogen)
dioptric dioptrisch
dioptry (grade) dioptrie/refractiesterkte (i.v.m. bril)
dipeptide(s) dipeptide(n) (kleine eiwitbrokken)
diphterial/diphtheri(ti)c difterie betreffend
diphteroid op difterie gelijkend
diphtherial/diphteric/diphteritic m.b.t. difterie/difterie…
dipl(o) dipl(o)... (dubbel)
diplococcus idem
diploid diploïd (anat.)
direct direct/rechtstreeks
direct(-reacting) bilirubin directe of geconjugeerde bilirubine
disabled gehandicapt
disabled person gehandicapte
discharge afscheiding; ontslag (uit ziekenhuis)
discharge (ww) ontslaan (uit ziekenhuis)
discharge of pus ettering
discoid discoïd/schijfvormig
discomfort ongemak
discontinue stopzetten (b.v. van behandeling)
disease ziekte
disease control ziektebestrijding
disease rate ziektecijfer
disease type ziektetype
disjoint ontwrichten/verrekken/verzwikken
disjointed ontwricht/uit de kom
dislocate ontwrichten/dislokeren
disorder stoornis/ziekte/aandoening
disorientated gedesoriënteerd/verward/in de war
dispatch/dispatchers centraalpost ambulancevervoer (voor meldingen)
disposable ... wegwerp...
disposition dispositie/aanleg
disruptive disruptief
disseminate dissemineren/uitzaaien
disseminated uitgezaaid/gedissemineerd
dissepiment septum/tussenschot (anat.)
dissociation dissociatie/uiteenval
distal distaal (naar het einde van de ledematen toe/verwijderd van het middelpunt)
distempered ziek/gestoord/verward (verouderd)
distended gezwollen
distension gezwollenheid
distension/distention distentie/uitrekking
distinctive kenmerkend
distort misvormen
distorted misvormd
distress leed; angst; pijn; uitputting
distress (ww) uitputten
distribution distributie/verdeling
diurese ontwateren
diuresis diurese (afscheiding van urine)
diuretic diuretisch (het urineren bevorderend)
diurnal diurnus (wat overdag plaatsheeft)
diurnal overdag; dagelijks
diverge divergeren/uiteenlopen (anat.)
divergence divergentie/het uiteenlopen (anat.)
divergent uiteenlopend/uiteenwijkend/divergerend/divergent
DNA (deoxyribonucleic acid) desoxiribonucleïnezuur/DNA
DNA marker(s) DNA-merker(s)
DNR (do not resuscitate) NTBR/niet te beademen of reanimeren
DNR rules NTBR-regels
DOA (dead on arrival) bij aankomst (in het ziekenhuis) overleden
Doc-in-the-box zie lijst JG
dock zie in dock
do consultations spreekuur houden
doctor (ww) praktiseren
doctor patient confidentiality beroepsgeheim (van (huis)arts)
doctor in attendance dienstdoende arts/behandelend arts of specialist
doctor’s referral (letter) verwijsbriefje
doctor's certificate doktersattest/doktersverklaring
doctors-in-the-boxes zie lijst JG
doctor’s orders, by op doktersvoorschrift
document (ww) documenteren/staven
dolichocephalic dolichocefaal/langschedelig
dolichocephalic/doligochephalous dolichocefaal/langschedelig
dolichocephaly langhoofdigheid/dolichocefalie
domed koepelvormig (anat.)
dome-shaped koepelvormig (anat.)
dominance dominantie/overheersing
dominant dominant/overheersend
donor donor
do not resuscitate niet te beademen of reanimeren/NTBR
dopamine dopamine (stof in de hersenen)
dopaminergic dopaminerg
doping doping (stimulerende middelen)
dors dors... (rug)
dorsal dorsaal/van, m.b.t. de rug/rug...
dorsal side rugzijde
dorsiflexion dorsiflexie/dorsale flexie/rugwaartse buiging
dorso... rug... (anat.)
dorsolateral dorsolateraal/van achteren en opzij
dorsolumbar dorsolumbaal/rug en lendenen betreffend
dorsoventral dorsoventraal (van rug- naar buikzijde)
dorsum (L.) rug; rugzijde
dosage dosering (verstrekte hoeveelheid)
dosage schedule doseringsregime (regeling in verband met de toediening van geneesmiddelen)
dose dosis (hoeveelheid van een geneesmiddel)
double helix dubbele helix (m.b.t. DNA)
doubleblind dubbelblind (zonder medeweten van de zieke en de arts b.v. bij onderzoek nieuw geneesmiddel)
douching irrigatie/besproeiing
DOW (slang) deficiency of wallet (m.b.t. patiënten die niet kunnen betalen)
downbite neerwaarts snijdend (van instrumenten)
Dr. Feelgood (slang) arts die patiënten gemakkelijk pillen voorschrijft
drainage drainage/vochtafvoering
dropsical waterzuchtig; gezwollen/opgeblazen
drowning person drenkeling
drug company medicijn(en)fabrikant
drug history geneesmiddelenanamnese (zie anamnese JG)
drugs geneesmiddelen/medicijnen (in medische setting geen drugs!)
dry run (slang) zelfmoordpoging
dry someone out iemand ontwateren
DSM zie Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
dual pregnancy tweelingzwangerschap
DuBois area totale lichaamsoppervlakte van een mens
duct ductus/afvoerbuis/kanaal/leider/buis (anat.)
ductless zonder afvoerbuis (anat.)
ductule buisje/kanaaltje (anat.)
dump (slang) patiënt waar iedereen van af wil
duodenal duodenaal
dural dura mater betreffend
durante operatione tijdens de operatie
durante partu tijdens de bevalling
dust mite stofmijt
dwindles, the (slang) vorderende leeftijd; ouderdomskwaaltjes
dynamic functioneel
dys dys.../dis... (slecht/verkeerd/abnormaal/moeilijk/pijnlijk)
dysenteric dysenterisch
dysfunction disfunctioneren
dysfunctional disfunctioneel
dysgenic dysgenetisch
dyshidrotic dyshidrotisch
dyslexic dyslectisch/leesblind
dyspeptic lijder aan slechte spijsvertering
dyspeptic (bn) dyspeptisch (lijdend aan slechte spijsvertering)
dysphoric dysfoor (lijdend aan dysforie)
dysplastic dysplastisch (lijdend aan dysplasie)
dyspn(o)eic in ademnood/kortademig
dystonic dystonisch
dystrophic dystrofisch/lijdend aan dystrofie
ear-, nose-, throat- keel-, neus-, oor.../KNO-
ear wax oorsmeer/oorwas/cerumen
EBNA (Epstein-Barr nuclear antigen) Epstein-Barr nucleair antigeen
ebola virus ebolavirus
ECC (extracorporeal circulation) extracorporale circulatie (gebruik van hart-longmachine op de IC)
ECG amplitude ECG-amplitude
ECG impulses ECG-impulsen
ECG rhythm ECG-ritme
eccrine eccrien/met uitwendige lozing/uitscheiding
echolalia echolalie (automatisch woorden herhalen, van kinderen)
eco drugs ecodrugs
E. coli E. coli/colibacil/colibacterie (Escherichia coli)
ectal uitwending/buiten/aan de oppervlakte liggend
ectasia ectasie/verwijding/uitzetting/distentie
ectatic ectasie betreffend
ecto... ecto.../buiten
ectoderm ectoderm (van embryo)
ectodermal ectodermaal
ectomy (achtervoegsel) ...ectomie (uitsnijding)
ectopic ectopisch (buiten z’n normale ligging)
edge rand (anat.)
EDRF (endothelium-derived relaxation factor) vaatverwijdende werking
effect effect/uitwerking
effective effectief/doeltreffend
efferent (bn) efferent/afvoerend (o.a. van zenuw of bloedvat)
efficient efficiënt/doelmatig
effusion effusie (doorsijpelen van vloeistof naar lichaamsholte of weefsel, de vloeistof zelf)
egg cell eicel/ovum
egg membrane eivlies/eimembraan/schaalvlies
eglandular zonder klieren
ejaculate ejaculaat/uitgestort zaad
ejaculate (ww) ejaculeren/een zaadlozing hebben
ejaculation ejaculatie/zaadlozing
ejection fraction ejectiefractie (hoeveel bloed het hart per hartslag uit de linkerkamer wegpompt)
elastic elastisch/rekbaar
elastic tissue elastisch weefsel
elasticity elasticiteit/rekbaarheid
elective electief/verkozen/voorkeur hebbend
elective care electieve zorg/niet-urgente zorg (geen spoedeisend karakter)
electric currents elektrische golven
electrical activity elektrische activiteit (b.v. van de hersenen)
electrical field elektrisch veld
electrically silent elektrisch stil (m.b.t. ECG)
electroconvulsive elektroshock…
electrolyte(s) elektrolyt(en) (verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst)
electromagnetic field elektromagnetisch veld
electrophysiological elektrofysiologisch (met betrekking tot elektrische verschijnselen in levend weefsel)
electrotonus elektrotonus
elevation elevatie (m.b.t. ECG)
elimination eliminatie/verwijdering
ellipsoidal ellipsvormig
elliptical ellipsvormig
elongate(d) langwerpig; uitgerekt
embolic embolisch/embolie.../embolie betreffend
embolization embolisatie (versleping in de bloedstroom van deeltjes die normaal niet met het bloed meestromen)
embryo embryo (vrucht in het moederlichaam)
embryonal embryonaal
embryo(nic) stage embryonaal stadium
embryogenesis embryogenese
embryologic(al) embryologisch
embryological development embryonale ontwikkeling
embryology embryologie
embryonic embryonaal
embryonic cell embryonale cel
embryonic development embryonale ontwikkeling
embryonic hemoglobin hemoglobine E/HbE
embryonic membrane embryonaal vlies
embryo sac embryozak/kiemzak
EMEA (European Medicines Evaluation Agency) Europese geneesmiddelenautoriteit/EMEA
emergency admisson spoedopname
emetic (bn) braakwekkend/braak...
emia (achtervoegsel) ...emie/...aemia (bloed)
eminence uitsteeksel
emollient verzachtend
emotional emotioneel/gevoelsmatig
empiric empirisch (wat op ervaring of proefneming berust)
employee’s/employer’s entrance dienstingang
empty calories dikmakers
empyemic als (van) een empyeem
emulsify emulgeren (een melkachtige oplossing vormen)
emulsion emulsie (vloeistof in fijne druppels in een andere vloeistof aanwezig)
enamel cell adamantoblast/ameloblast/glazuurvormende cel
enamel (of teeth) tandglazuur/tandemail
encephal(o) encefal(o).../encepha(lo)... (hersenen)
encephalic hersen.../encefaal/encefalo.../in de schedelholte
encephalitic encefalitisch/van, m.b.t. encefalitis
encephalitis virus encefalitisvirus
encephalo... encefalo/hersen…/van de hersenen
encephalographic encefalografisch
enchondromatous van/m.b.t. een kraakbeenachtig gezwel
encyst een cyste vormen
end piece staartstuk (b.v. van zaadcel)
end(o) end(o)... (binnen)
endemic endemisch/inheems
endermic endermaal/in de huid (dringend)/intracutaan
endo... endo.../inwendig/binnen...
endocardiac intracardiaal
endocardial het endocard(ium) betreffend
endocrine endocrien (met inwendige afscheiding in de bloedstroom)
endocytosis endocytose
endoderm endoderm/entoderm (van embryo)
endogenous endogeen/van binnen uit (ontstaan)
endolymph endolymfe/labyrintvocht/binnenvocht
endonasal endonasaal
endoplasmatic reticulum endoplasmatisch reticulum
endorphine endorfine
endothelial endotheliaal
endothelin endotheline
endothelium-derived relaxation factor (EDRF) vaatverwijdende werking
endotoxic endotoxisch (met betrekking tot gifstoffen uit afgestorven bacteriën)
endotoxin endotoxine
endotracheal endotracheaal (in de luchtpijp)
endovascular endovasculair (in de bloedvaten/in een bloedvat)
end-stage eindstadium
endostatin endostatine (een eiwit)
enema enema/lavement/klysma
energetic energetisch (met betrekking tot arbeid/inspanning)
engage indalen
engage in coitus copuleren/cohabiteren
ensiform(bn) zwaardvormig
ENT- (ear-nose-throat-) keel-neus-oor-; KNO-
Entamoeba coli idem
Entamoeba dispar idem
Entamoeba hartmanni idem
Entamoeba histolytica idem
Entamoeba microsporidia idem
enteral enteraal
enteral feeding enterale voeding
enteric enter(o).../darm.../ingewands...
enteric juice darmsap
entericcoated enteric-coated (van een mantel voorzien, bedekken van pillen met een laagje suiker)
enteral nutrition enterale voeding
entero... ingewands.../darm.../entero.../enter...
enterobacterium darmbacterie (ziekteverwekkend)
enterococcus enterokok (enterococci: enterokokken)
enterohemorrhagic enterohemorragisch
enterohepatic enterohepatisch (met betrekking tot dunne darm en lever)
entero-invasive entero-invasief
enteropathogenic enteropathogeen (darmziekte verwekkend)
enterotoxigenic enterotoxigeen
enterovirus enterovirus/darmvirus
entorhinal entorhinaal (anat.)
enveloped virus omhuld virus
environment milieu/omgeving
enzyme enzym/giststof
eosinophilic eosinofiel
ependymal ependymaal
ephelids (zomer)sproeten
epi (voorvoegsel) epi... (buiten/oppervlakkig/op)
epi (afkorting van epinephrine) epinefrine/adrenaline
epicardial surface epicardiale oppervlakte (hart; m.b.t. ECG)
epidemic epidemie (besmettelijke ziekte die zich snel uitbreidt)
epidemiologic epidemiologisch (m.b.t. besmettelijke ziekten)
epidemiological epidemiologisch (met betrekking tot besmettelijke ziekten)
epidermal epidermaal (behorend tot de opperhuid)
epidermic zie epidermal
epidermoid epidermoïd (op de opperhuid gelijkend/betrekking hebbend)
epidermolytic epidermolytisch
epididymal epididimaal
epidural epiduraal (buiten het harde hersenvlies en buitenzijde van het harde ruggenmergvlies)
epidural epiduraal/op of buiten de dura mater
epidural h(a)emorrhage epidurale bloeding (m.b.t. hersenonderzoek)
epigastric epigastrisch/met betrekking tot de bovenbuik, het epigastrium
epigastric mass bovenbuikmassa
epigenesis epigenese (m.b.t. ontwikkeling van embryo)
epiglottal van of m.b.t. de epiglottis
epileptic epilepticus/lijder aan epilepsie
epileptic (bn) epileptisch
epinephrine epinefrine/adrenaline
epipastic blaartrekkend
epiphenomenon epifenomeen/secundair verschijnsel/bijverschijnsel
epiphyseal epifysair (met betrekking tot de groeischijf)
episode episode (op zichzelf staande gebeurtenis)
epithelial epitheliaal (anat.)
Epstein-Barr nuclear antigen Epstein-Barr nucleair antigeen
equilateral gelijkzijdig (anat.)
equilibrium equilibrium/evenwicht
equivalent equivalent/gelijkwaardig
erectile erectiel (b.v. erectiel weefsel) (anat.)
erection erectie (oprichting van het mannelijk lid)
erepsin erepsine (groep enzymen in het darmsap)
eruptive eruptief (gepaard gaande met (huid)uitslag)
erysipelas belroos/wondroos/erysipelas
Erysipelothrix rhusiopathiae idem
erythemal erythematisch
erythematous/erythemal/erythematic erythematisch
erythr(o) eryt(h)r(o)... (rood)
erythroblast erytroblast (voorstadium van rode bloedcel)
erythroblastic erytroblastair (erytroblast(en) betreffend)
erythrocyte erytrocyt/rood bloedlichaampje (mv: erytrocyten, ook wel ery’s genoemd)
erythrocyte sedimentation rate (bloed)bezinkingssnelheid/(bloed)bezinking/BSE
erythrocytic erytrocytair (erytrocyt(en) betreffend)
erythroid roodgekleurd/rossig
erythropoiesis erytropoëse (vorming van rode bloedlichaampjes)
erythropsin erythropsine (pigment in oogstaafjes)
Escherichia coli idem/E. coli(-bacterie)
esophageal zie oesophageal
ESR (erythrocyte sedimentation rate (bloed)bezinkingssnelheid (BSE/bezinkingssnelheid erytrocyten)
essential idiopathisch (van een ziekte)/oorspronkelijk/op zichzelf staand; essentieel
establish oneself as a doctor zich als arts vestigen
estrogen zie oestrogen
etched gegroefd (m.b.t. anatomie)
Ethics Advisory Board Ethische commissie
etiologic etiologisch
eu... (voorvoegsel) eu... (normaal)
eukaryote eukaryoot (cel of uit cellen bestaand organisme waarvan de celkern van het cytoplasma is gescheiden)
eukaryotic eukaryotisch/eukaryoot
eupepsia goede spijsvertering/digestie
euphoria euforie (verhoogd gevoel van welzijn)
eupnoea eupneu/rustig normale ademhaling
eupnoeic rustig/normaal ademhalend
European Medicines Evaluation Agency (EMEA) Europese geneesmiddelenautoriteit
euthanasia euthanasie
evacuation evacuatie/ontlediging
evaginate evagineren/binnenstebuiten keren
evagination evaginatie/(van een weefsel) het zich naar buiten plooien
evaluation evaluatie/beoordeling
evening dose avonddosis (van medicijnen)
eversion het naar buiten gekeerd zijn/binnenstebuiten gekeerd zijn
evert naar buiten keren/binnenstebuiten keren
everted naar buiten gekeerd
evolution evolutie/ontwikkeling
exacerbation exacerbatie/verergering
excessive excessief/overdreven
excipient excipiens/bestanddeel van een geneesmiddel
excitation excitatie/opgewondenheid
excitation process excitatieproces (m.b.t ECG)
excitatory exciterend (b.v. m.b.t neuronen)
exclusive exclusief (wat andere mogelijkheden uitsluit)
exercise (lichaams)beweging
exercise stress (fysieke) inspanningsbelasting
exopathic m.b.t. ziekte, door uitwendige oorzaak
expectorant slijmoplossend
expectorate opgeven/ophoesten/spuwen (van slijm of bloed)
excrements uitwerpselen
excrete afscheiden (van vaste stof)
excretion excretie/afscheiding
excretive zie excretory
excretory uitscheidings.../afscheidings
exocrine exocrien (afscheidend door middel van een afvoerbuis)
exoerythrocytic stage stadium gelegen buiten het directe contact met erytrocyten (i.v.m. malariaparasiet)
exogenous exogeen (door oorzaken van buitenaf/van buiten komend)
exotoxin exotoxine
expectative/expectant expectatief
expectorale sputum
experimental experimenteel/proefondervindelijk
expiration expiratie/uitademing
ex(s)udate exsudaat/ontstekingsvocht
extend strekken (b.v. van spier)
extend someones life iemands leven verlengen
extendibility rekbaarheid
extensile rekbaar
extension extensie/strekking/uitrekking/strekbeweging/uitgestrekte positie (b.v. van ledematen)
extensive fibrosis wijdverspreide fibrose
exteriorization exteriorisatie (verplaatsing naar buiten het lichaam)
external extern/uitwendig; buitenste
external anatomy uitwendige anatomie
external features uitwendige kenmerken (anat.)
external organs uitwendige organen
exteroceptor exteroceptor (zintuigorgaan)
extra... extra... (buiten)
extracellular extracellulair (buiten de cel gelegen)
extracorpor(e)al extracorporaal (buiten het lichaam)
extracorpor(e)al circulation extracorporale circulatie (gebruik van hart-longmachine op de IC)
extract extract (ingedikt aftreksel)
extraction extractie/uittrekking
extradural extraduraal (anat.)
extraembryonic extraembryonaal/buiten het embryo
extraembryonic membrane vruchtvlies
extraocular extraoculair (buiten de oogbol gelegen) (anat.)
extramural extramuraal
extramural care extramurale zorg
extramural hospital care extramurale gezondheidszorg
extrapyramidal extrapiramidaal (buiten de piramidebaan, motorische zenuwbanen)
extrarenal extrarenaal (buiten de nier)
extrauterine extra-uterien/buitenbaarmoederlijk
extravaginal extravaginaal/buiten de vagina
extravasal/extravascular extravasaal/extravasculair/buiten het bloedvat
extravasate extravasaat
extravasate (ww) uitstromen (van bloed); naar buiten doen stromen (van bloed)
extravascular extravasaal/extravasculair (buiten de bloedvaten)
extreme extreem/uiterst
extremity extremiteit/ledemaat/arm of been; uiteinde (anat.)
extrinsic extrinsiek/van buitenaf komend
exudate exsudaat/ontstekingsvocht
exude afscheiden
eye colour oogkleur
eye hand coordination oog-handcoördinatie (let op streepje)
eye pressure oogboldruk/oogdruk
f... zie ook ph... (!)
face presentation aangezichtsligging (i.v.m. bevalling)
facial faciaal/gezichts... (met betrekking tot het aangezicht)
factor factor/meewerkende oorzaak
faculty beroepsgroep/stand (i.h.b. de medische stand)
faeces faeces/ontlasting/uitwerpselen/faecaliën
faint flauwvallen
familial familiair (voorkomen) (in de familie voorkomen, van ziekte)
family anamnesis/family history familie-anamnese (zie anamnese lijst JG)
fan-like/fan-shaped waaiervormig (anat.)
far-sighted verziend
fascial fasciaal/fascia betreffend; gestreept
fasciate(d) gestreept
fasciculation fasciculatie/spiertrillen (contractie van kleine spierbundels)
fascinoma (slang) interessante ziekte
Fasciola hepatica leverbot
fasicled gebundeld; bundelvormig (anat.)
fasicular gebundeld (anat.)
fasiculate(d) bundelvormig/in bundels verdeeld (anat.)
fast-acting snelwerkend (van medicijn)
fastigiate kegelvormig/schuin aflopend (orgaan) (anat.)
fasting lipid estimation nuchtere triglyceridengehalte
fast-working snelwerkend
fat vet
fatal fataal/noodlottig
fat layer vetlaag
fat metabolism vetmetabolisme
fatty spekachtig
fatty acid vetzuur
fatty acid oxidation vetzuuroxidatie
faucal keel…/strot… (anat.)
feacal faecaal (met betrekking tot de ontlasting)
febrific koortsverwekkend/gekenmerkt door koorts
febrifugal koortsverdrijvend
febrile febriel/koortsig/koorts.../met koorts gepaard gaand
fecundation bevruchting
feeble-minded person zwakzinnige
feeble-mindedness zwakzinnigheid
feedback feedback/terugkoppeling
female vrouw
female (bn) vrouwelijk
female ejaculation vrouwelijke ejaculatie
feminine vrouwelijk
feminity/femininity vrouwelijkheid
feminization feminisatie
femoral femoraal (met betrekking tot het dijbeen /de dij)
femoral pulse 'pols' in de lies
fenestra fenestra (opening in bot of doorzichtig deel van een membraan)
fenestrate(d) gevensterd/met venstervormige openingen (anat.)
fermentation fermentatie/gisting
ferriprive ferriprief (gekenmerkt door ijzergebrek)
fertility fertiliteit/vruchtbaarheid
fetal zie foetal
fever of unknown origine idiopatische koorts
feverless koortsvrij
fib(e)red uit vezels bestaan/met vezels
fiber/fibre vezel
fibriform vezelvorming/vezelachtig
fibrillar(y) vezelachtig/fibrilachtig; fibrillerend
fibrillate fibrilleren (van spier); een vezelstructuur krijgen; fibrilleren/vervezelen
fibrillation vezelvorming
fibrillose vezelig/met, van vezels/met een vezelstructuur
fibrin fibrine (vezelstof in het bloed)
fibrinolytic fibrinolytisch (wat eiwit in gestold bloed oplost)
fibrinous fibrineus/fibrine bevattend
fibrocystic fibrocystisch
fibro-elastic fibro-elastisch
fibroid vezelachtig/vezelig
fibromuscular fibromusculair (bindweefsel en spierweefsel betreffend)
fibrose fibroseren
fibrosing fibroserend
fibrous vezelig/fibreus/bindweefselachtig
fibular fibulair/fibula.../kuitbeen...
filarial van draadwormen/rondwormen
filled end dicht einde (van instrument)
filmcoated filmcoated (met een doorschijnend omhulsel)
filtration filtratie/filtering
final examinations in medicine arstexamen
firstpass first-pass/eerste hindernis
first pass effect first-pass effect (i.v.m. werking van medicijnen)
first trimester of pregnancy het eerste trimester van de zwangerschap
fission spleet/fissuur; splitsing (anat.)
fissionable deelbaar/splitsbaar (van cellen)
fissure fissuur; spleet/kloof/barst/scheur/fissuur (anat.); splijting/deling (cellen)
fissure (ww) splijten/delen (cellen)
fistula fistel (ook kunstmatig)/stoma
fistular fistelachtig/fistuleus; stomatisch
fistular buisvormig/rietvormig/hol (anat.)
fistulous fistelachtig/fistuleus/stomatisch
fistulous zie:fistular
fixation fixatie/vasthechting
flaccid flaccidus/slap
flaky roosachtig
flatline, to het hoekje omgaan; doodgaan (vlakke lijn op monitor)
flattened afgeplat/plat (anat.)
Flaviviridae idem
Flavi virus flavivirus
flection buiging
flex buigen
flexed gebogen
flexibility buizaamheid/flexibiliteit
flexible buigzaam/flexibel
flexion flexie/buiging (buigbeweging in een gewricht door de buigspieren)
flexure buiging; kromming/bocht (anat.)
floater (slang) drijvend lijk
flood (ww) vloeien
flow (inf.) menstruatie
flow of blood bloedstroom/bloedcirculatie
fluish grieperig
flush (ww) flush/blozen
flutter flutter
flutter (ww) het fibrilleren/flutteren (snelle samentrekking van hartboezem)
fly (ww) (slang) (weer) zelfstandig gaan of blijven ademen
focal focaal (i.v.m. epilepsie)
focalize zich beperken (van ziekte/tot bepaald deel van lichaam)
focus haard
foetal foetaal (met betrekking tot het ongeboren kind )
foetal development foetale ontwikkeling
foetal distress foetale nood
foetal heartrate foetale hartslag
foetal hearttones foetale harttonen
foetal hemoglobin foetale hemoglobine
foetoplacental foetoplacentaal (met betrekking tot ongeboren kind en moederkoek)
foetotoxic foetotoxisch (schadelijk voor het ongeboren kind)
fold plooi (anat.)
follicle follikel (klein zakje, blaasje, lobje of kuiltje)
follicle mite talgmijt/haarwortelmijt (Demodex folliculorum)
follicle-stimulating hormone follikelstimulerend hormoon/FSH
follicular folliculair/m.b.t., als, met, van (een) follikel(s)
folliculate(d) met (een) follikel(s)
follow-up care nazorg/follow-up/nabehandeling
fontanel(le) fontanel (nog niet verbeende plek in de schedel)
food molecule voedselmolecule
foramen opening/gat (in bot of vlies) (anat.)
forced medication dwangmedicatie
foreign lichaamsvreemd
foreign body/foreign object vreemd lichaam
fork (ww) zich vertakken
fork-shaped gevorkt/vorkvormig
form vorm
formation of the embryo/foetus vruchtvorming
forme fruste (F.) idem (niet volledig ontwikkelde vorm van een ziekte)
formulary formularium (bepaalde uitgave)
forward-facing eyes voorwaarts gerichte ogen
fosse/fossa fossa/holte; groef (anat.)
foudroyant idem/zich snel uitbreidend (gezegd van ziekte)
foveate gegroefd (anat.)
fraction fractie/deel
fracture doorbraak
fracture (ww) breken
fractured gebroken
frank manifest
fraternal twins twee-eiige tweeling
freckle (zomer)sproet); (sproetachtig) vlekje
free nerve ending vrije zenuwuiteinde
free radicals vrije radicalen
freedom of movement bewegingsvrijheid
frequency frequentie (aantal keren per tijdseenheid)
fringe rand/buitenkant/zoom (anat.)
front voorkant/voorzijde
front (bn) voorste/eerste (anat.)
front edge voorrand (anat.)
front view vooraanzicht (b.v. op anatomische tekening)
frontal voorhoofds.../frontaal
frontonasal frontonasaal
fructose idem/vruchtensuiker
FSH (follicle-stimulating hormone) follikelstimulerend hormoon/FSH
full code er alles aan doen om iemands leven te redden (zie lijst JG)
full-grown zie fully grown
full-term voldragen (van kind)
fully developed volledig ontwikkeld
fully formed volgroeid/volledig ontwikkeld
fully grown volgroeid
full term voldragen (van kind)
full term pregnancy normale zwangerschap/à terme zwangerschap (ca. 40 weken)
fulminant foudroyant/flitsend/plots optredend/zich snel uitbreidend (van een ziekte/pijn)
fulminate plots optreden/zich snel uitbeiden (van ziekte/pijn)
fulminating foudroyant/fulminans/flitsend/plots optredend/zich snel uitbreidend (van ziekte/pijn)
function functie/taak (bv. van orgaan)
function (ww) functioneren
functional functioneel/doelmatig/bruikbaar
fundamental fundamenteel/van het grootste belang
fundus bodem/basis (anat.)
fungal fungaal
fungistatic fungistatisch/schimmelwerend
fungoid schimmelachtig
fungus fungus/schimmel
funnel trechter (anat.)
funnel-shaped trechtervormig (anat.)
funny bone telefoonbotje (geen off. anatomische term)
furcate gevorkt/vertakt (anat.)
furcation vertakking/het gevorkt-zijn (anat.)
furfuraceous roosachtig
furrow groef/gleuf/rimpel (anat.)
fuse vergroeien; in elkaar overlopen/versmelten (anat.)
fusiform spoelvormig (anat.)
fusion fusie/versmelting
Fusobacterium necrophorum idem