logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
rabbit ear sign schaduw (term uit de radiologie)
rabid hondsdol/rabies betreffend
racemose (druiven)trosvormig (anat.)
rachi(o) rachi(o)... (ruggengraat)
rachitic rachitisch
radial (bn) radius/spaakbeen betreffend; radiaal
radial side of the hand spaakbeenzijde (anat.)
radiate straalsgewijs (anat.)
radiate (ww) uitstralen
radiating pain uitstralende pijn
radiation radiatie/uitstraling
radical drastisch, verregaand, extreem; radicaal/totaal (i.v.m. operatie)
radicular radiculair/wortel...; m.b.t. een zenuwvezel
radioactive racioactief
radioactivity radioactiviteit/gevaarlijke straling
radio-isotopes radio-isotopen
radiolabeled radioactief gelabeld
radiological radiologisch (m.b.t. de leer van de radioactiviteit)
radiosensitive radiosensitief
radiotoxic radiotoxisch
radioulnar radioulnair (anat.)
rapid acting snelwerkend
rare disease zeldzame ziekte
rare risorder zeldzame aandoening
rate snelheid
rate of breathing ademhalingssnelheid
RBC (red blood count) erythrocytentelling
RDA (recommended daily/dietary allowance) aanbevolen dagelijkse hoeveelheid/ADH
reabsorption reabsorptie/terugresorptie (terugopslorping)
reaction reactie/terugwerking
reactivation reactivering/weer actief maken
reactivity reactiviteit/vermogen om te reageren
reactor (positief) reagerend (van iemand/iets op stoffen, medicijnen e.d.)
reagent reagens/reageermiddel
rear achter... (anat.)
rebound effect reboundeffect (terugslag)
receive spreekuur houden/hebben (van arts)
recent memory kortetermijngeheugen
reception into hospital opname in het ziekenhuis
receptor receptor/voelorgaan(tje) (bestanddeel dat gevoelig is voor prikkels)
receptor antagonist receptorantagonist
receptor field receptorveld
recertification nascholing
recess plooi/holte (anat.)
recidivist recidief/wederinstorting
recipe recept
recipient recipiënt/ontvanger
recombinant recombinant (DNA waarin een stukje vreemd DNA is ingelast)
recommended daily/dietary allowance (RDA) aanbevolen dagelijkse hoeveelheid/ADH (i.v.m. voeding)
reconstitution reconstitutie (bijeenbrengen van verschillende componenten)
reconvalescence reconvalescentie (herstel na een ziekte)
record registeren (van apparatuur)
recovery remissie/herstel
recovery period herstelperiode
rectal rectaal/van of m.b.t. de endeldarm
rectovaginal rectovaginaal
recuperate recupereren/herstellen
recuperation recuperatie/herstel van krachten
recurrent recurrerend/terugkomend
recurrent teruglopend (van bloedvat/zenuw)
recurved neergebogen/omgebogen (anat.)
red (blood)cell rode bloedcel/erytrocyt
red blood count erythrocytentelling
red cell zie red bloodcell
red corpuscule rood bloedlichaampje/erytrocyt
reduce afvallen/een vermageringskuur ondergaan
reduction reductie (scheikundige herleiding)
reeker (slang) onaangenaam ruikende patiënt
refer verwijzen (van patiënt)
reference referentie/verwijzing
referral (letter) verwijsbriefje/verwijskaart
referred pain referred pain (pijngewaarwording die verwijst naar de werkelijke (interne) pijn elders)
reflective reflectoor/reflectorisch (m.b.t. een reflex)
reflex reflex(beweging)/reactie (onwillekeurige reactie op bepaalde prikkels)
reflex arch reflexboog
refractory moeilijk te genezen; immuun/onvatbaar/refractair/ongevoelig; hardnekkig (refractory fever: een hardnekkige koorts)
refractory period of a muscle fibre de refractaire periode van een spiervezel
regeneration regeneratie/herstelgroei
regime(n) regime/(stel)leefregels/kuur/therapie/dieet
region regio/streek/gebied (anat.)
regional regionaal (met betrekking tot een bepaalde streek)
registered medicines toegelaten medicijnen
regression regressie/achteruitgang
regular regulair (b.v. van pols)
regular bowels regelmatige stoelgang
regulation regulatie (aanpassing aan de normale toestand)
regurgitation regurgitatie/terugstroming
rehabilitation rehabilitatie; revalidatie
rehydration rehydratie (opheffing van uitdroging door toevoer van vocht)
reinfection reïnfectie (hernieuwde besmetting)
reinforcement bekrachtiging (van gewenst gedrag) (psychologie)
reject afstoten (orgaan bij transplantatie)
rejection afstoting (van orgaan bij transplantatie)
relapse terugval
relapse (ww) terugvallen/recidiveren
relative risk relatief risico/RR
relax ontspannen (van spier)
relaxation relaxatie
relevant relevant/essentieel
relict relict (anat.)
remission remissie/herstel (tijdelijke vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen)
remittence remissie
remittent remitterend (b.v. remitting fever : remitterende koorts)
removal eliminatie/verwijdering
ren(o) ren(o)... (nieren)
renal van/m.b.t. de nieren/nier... (zie ook kidney)
renal function nierfunctie
renewal of prescription herhalingsrecept
reni.../reno... nier... (anat.)
renin rennine (giststof die de bloeddruk beïnvloedt)
renovascular renovasculair (met betrekking tot nieren en bloedvaten)
repetitive repetitief/zich herhalend
replacement bones vervangende beenderen/autostosen (anat.)
replication replicatie (verdubbeling van DNA tijdens celdeling); replicatie (herhaling van een experiment)
repolarization process repolarisatieproces (in ventrikels) (m.b.t ECG)
reproduction reproductie/vermenigvuldiging
reproductive (bn) voortplantings…/geslachts...
reproductive cell geslachtscel
research research/wetenschappelijk onderzoek
reserpine reserpine
reservoir reservoir (plaats waar ziekteverwekkers zich kunnen ophopen)
residence/residency klinische opleidingsperiode
resident zie lijst met functies
residual residuaal/residueel/overblijvend
resistant resistent/bestand tegen
resolution verdwijning/slinking/opdroging (zonder ettering; van gezwel)
resolutive oplossend middel/oplosmiddel
resolve vanzelf verdwijnen/slinken/opdrogen (van gezwel)
resorption resorptie/opslorping
respiration ademhaling
respiratory ademhalings.../respiratoir
respiratory chain ademhalingsketen
respiratory pigment bloedkleurstof/respitatoir(e) pigment, kleurstof
respiratory rate ademhalingsfrequentie
respiratory syncytial virus respiratoir syncytieel virus/RS-virus/RSV
respiratory volume het ademvolume
respite care respijtzorg (tijdelijke overname van zorg)
respond reageren (reactie veroorzaken)
response respons/antwoord
restorative correctief
resuscitation resuscitatie/reanimatie (opwekking uit schijndood)
retard retard (vertraagde opneming in het lichaam)
retardate geestelijk gehandicapte
retardation retardatie/vertraging
retarded zwak; zwakzinnig/geestelijk gehandicapt
retention retentie/ophouding
retentive op zijn plaats houdend
reticular reticulair (anat.)
reticulate(d) reticulair/netvormig (anat.)
reticulocyte reticulocyt
retinal retinaal/van of m.b.t. het netvlies (anat.)
retinal cell gezichtscel (anat.)
retinal vascularization retinavascularisatie
retinoid retinoïde
retinoid op de retina lijkend (anat.)
retinol idem/vitamine A
retraction retractie/terugtrekking
retrieval het vrijmaken van herinneringen (i.v.m. geheugenproces)
retro... achter (anat.)
retrobulbar retrobulbair/achter de oogbol
retroflexion retroflexie
retrograde retrograad/teruggaand
retrolental retrolentaal
retro-orbital achter de ogen (anat.)
retropatellar retropatellair
retroperitoneal retroperitoneaal (anat.)
retropharangeal retrofaryngeaal (anat.)
retrosternal retrosternaal (achter het borstbeen)
retroversion retroflexie
retrovirus retrovirus
revaluation revaluatie/herwaardering
reversible reversibel/omkeerbaar
Revised Trauma Score(RTS) Idem (graderingsysteem dat een beeld geeft van de mate van direct levensgevaar van een ongevalslachtoffer)
revulsion revulsie/afleiding
revulsive revulsief/afleidend
rhag rag(i).../rhag(i)... (breken/barsten)
rhe ...ree/...rhoe(a) (stroom)
rhesus factor rhesusfactor
rheumatic reumapatiënt
rheumatic (bn) reumatisch
rheumatoid reumatoïd (op reuma gelijkend)
rhinoplastic van of m.b.t. de rinoplastiek
rhin(o) r(h)in(o)... (neus)
rhinal rhinaal/neus… (anat.)
rhinencephalous/rhinencephalic m.b.t de rhinencefalon/reukhersenen (anat.)
rhino….r(h)in(o)… neus... (anat.)
rhinorrhea rhinorroe/neusvochtafscheiding
rhodopsin r(h)odopsine/staafjesrood/gezichtspurper (soort pigment)
rhomboid (bn) romboïdaal/ruitvormig (anat.)
ribonucleic acid ribonucleïnezuur/RNA
ribosome ribosoom (in cel)
Rickettsiae Rickettsiae (bacteriën)
Rickettsia tsutsugamushi idem
ridge groef/richel (anat.)
right … rechter… (anat.)
rigidity rigiditeit/stijfheid
rigor mortis rigor mortis
rim rand (anat.)
risk factor risicofactor (omstandigheid die de kans op ziekte vergroot)
risk ratio (RR) relatief risico/RR
risk patient risicopatiënt (patiënt die gevaar loopt om ziek te worden)
RNA (riconucleic acid) ribonucleïnezuur
RNA molecule RNA-molecule
RNA strand RNA-streng
roids (slang) steroïden
root wortel (van tand of kies) (anat.)
rooted geworteld (b.v. van tand/kies) (anat.)
Rorschach blot rorschachvlek/inktvlek
Ross River virus Ross River-virus
rostral voorwaarts gericht; m.b.t. het rostrum
rot verrotting/bederf/ontbinding; terugval; verval
rot (ww) ontbinden/rotten/wegteren/wegkwijnen/vervallen/degenereren
rotation rotatie (anat.)
rotavirus idem
rotten aangetast door leverbotziekte
rotund rond/cirkelvormig; dik/rond/gezet
rotundity rondheid/gezetheid
rounded gerond/rond
rounds visites (lopen, afleggen)
roundworm rondworm
routinely routinematig (zoals gewoonlijk)
RR (relative risk) relatief risico/RR
RST segment RST-segment (i.v.m. ECG)
RSV/RS-virus respiratoir syncytieel virus/RS-virus/RSV
RTS zie Revised Trauma Score
rubro rubro...
rubrospinal rubrospinaal
rudimentary rudimentair (b.v. rudimentair orgaan)
rule of nines wet van negen (m.b.t. brandwonden)
ruptured membranes gebroken vliezen
rupture of membranes het breken van de vliezen (i.v.m. bevalling)
rust verval/verwaarlozing
s afkorting van signature (zie aldaar)
sabre-shaped sabelvormig (anat.)
sac zak(achtige holte) (bv. blaas/beurs) (anat.)
saccular/sacculate met holtes/blaasvormig/zakvormig (anat.)
saccule/sacculus zakje/blaasje (anat.)
saccharase idem
sacral sacraal/het heiligbeen betreffend
sacro... heiligbeen... (anat.)
sacrococcygeal sacrococcygeaal (heiligbeen en stuitbeen betreffend)
sacroiliac sacroiliacaal/SI-... (heiligbeen en darmbeen betreffend)
sacrosciatic heiligbeen en zitbeen betreffend
sacrouterine sacro-uterien (heiligbeen en uterus betreffend)
safe sex veilig vrijen
sagittal sagittaal/van achter naar voren; m.b.t. de pijlnaad (anat.)
sagittal section dwarsdoorsnede/zijaanzicht (b.v. op anatomische tekening)
Saint Elsewhere zie Mount Saint Elsewhere
saline fysiologische zoutoplossing (via infuus)/fysiologisch zout; zout
saline (bn) saline/zouthoudend
salt balance zoutbalans
saluretic saluretisch (met betrekking tot een zoutuitwasser)
sanguinous bloederig
sanies wondvocht/etter/pus
sanious wondvocht.../etter…/pus…
saprophyte saprofyt (plant die van organisch afval leeft)
sarcoid vleesachtig
sarcomatous sarcomateus/sarcoom...
sarcomere sarcomeer (samentrekbare eenheid van spiervezel) (anat.)
sartorial (bn) m.b.t. de sartorius/de kleermakersspier
satellite cell satellietcel
saturated fat(s) verzadigd(e) vet(ten)
saturated fatty acids verzadigde vetzuren
saturation saturatie/verzadiging
saturnic aan loodvergiftiging lijdend
scab (ww) een korst krijgen (van wond); een korst vormen
scabby schurftig/scabieus/schurftig/schurft...; met korsten bedekt
scabious schurftig/scabieus/schurftig/schurft...; met korsten bedekt
scalariform laddervormig (van vaten of weefsels) (anat.)
scald zich branden
scalpriform beitelvormig (van snijtand) (anat.)
scaly roosachtig
scaphoid (bn) scheepvormig (anat.)
scapular/scapulo… schouder… (anat.)
scapulohumeral scapulohumeraal (anat.)
scarlatinoid m.b.t. roodvonk/lijkend op roodvonk (of de daarmee gepaard gaande uitslag)
Schistosoma idem
Schistosoma intercalatum idem
Schistosoma mansoni idem
schizoid schizoïde persoon; schizoïde/op schizofrenie gelijkend
schizophrenic schizofreen
Schwann cells cellen van Schwann
sciatic heup...; van/m.b.t. de grote beenzenuw; lijdend aan ischias
scirrhoid als van een hard carcinoom/kankergezwel
scirrhous als (van) een hard carcinoom/kankergezwel
scler(o) scler(o)... (hard)
scleral scleraal (m.b.t. de sclera/harde oogrok); sclerotisch/verhard
scleroid hard/verhard (anat.)
sclerosed aangetast door sclerose/verhard
sclerotic sclerotisch/verhard; m.b.t. de harde oogrok (anat.)
sclerotome sclerotoom (anat.)
sclerous hard/verhard/benig (anat.)
scope ...scoop (instrument)
scopy ...scopie (onderzoek)
scrape (ww) schrapen
scrofulous scrofuleus/klierachtig
scurfy roosachtig
SD (standard deviation) standaardafwijking
sebaceous vetachtig/vet.../talg...; vetafscheidend
second opinion idem
second teeth blijvend gebit
secondary secundair/bijkomstig
secondary care secundaire zorg/tweede lijn/tweedelijnsgezondheidszorg
secondary follicles secundaire follikels (anat.)
secondary prevention secundaire preventie
secondary sex(ual) characteristics secundaire geslachtskenmerken
secondhand smoke passief roken/meeroken
second trimester of pregnancy het tweede trimester van de zwangerschap
secrete afscheiden
secretion afscheiding (soms ook te vertalen met secretie (b.v. maagzuursecretie))
secretory secretorisch/de afscheiding bevorderend; afscheidings.../geproduceerd door afscheiding
section doorsnede (b.v.op tekening)
sectorial met snijfunctie/aan het snijden aangepast (m.b.t tanden)
secundines nageboorte
SED rate zie ESR
sedation ook sedatie
sedentary sedentair (wie een zittend leven leidt)
sediment sediment/bezinksel
sedimentation sedimentatie/bezinking
see a doctor een arts raadplegen/naar de dokter gaan
seed zaad/sperma
segment segment/onderdeel
selective selectief/uitkiezend
selective mutism selectief mutisme
selfcare zelfzorg
selfhelp zelfhulp
selfmedication zelfmedicatie
self-rescue zelfhulp (EHBO)
semen semen/zaad
semi-flexed halfgebogen (anat.)
semilunar halvemaanvormig (anat.)
seminal sperma.../zaad...; voortplantings...; embryonaal
seminiferous sperma voortbrengend
seminomal seminoom
semi-mural semimuraal
semi-mural care semimurale zorg
semiotic symptomatologisch
semisynthetic semisynthetisch (van scheikundige oorsprong)
Sendai virus sendaivirus
senescence veroudering/vergrijzing
senile seniel/afgetakeld
senility seniliteit (geestelijke en lichamelijke ouderdomsverschijnselen)
sensation sensatie/gevoel
sensational zintuiglijk/sensorisch
sense of balance evenwichtsgevoel
sense of hearing gehoor
sense of smell reukzin
sense of taste smaakzin
sense of touch tastzin
senses zintuigen
sensitization sensibilisatie (gevoelig maken)
sensorimotor sensomotorisch
sensorineural sensorineuraal
sensory sensorieel/sensorisch/gewaarwordend/zintuiglijk/m.b.t. het bewustzijn
sensory cell zintuigcel
sensory impuls gevoelsprikkel
sensory neuron gevoelszenuwcel/sensorisch(e) neuron/zenuw
sensory perception zintuigelijke waarneming
sensory receptor gevoelsreceptor
septal het septum/tussenschot betreffend
septic (vnl. BE) ontstoken/geïnfecteerd/besmet/rottend
sequelae sequelae (nasleep van een ziekte)/nawerking/bijverschijnsel/complicatie
sequestra sekwester/dood weefsel
sequestration sekwestratie (het zich afscheiden van levend weefsel)
serine idem (een aminozuur)
sero... sero../serum.../serologisch
seroconversion seroconversie (omslag van seronegatief naar seropositief)
serologic reaction serumreactie
serologic(al) serologisch/van, m.b.t. de serologie/met behulp van een serumreactie/serum...
seronegative seronegatief
seronegativity seronegativiteit
seropositive seropositief
seropositivity seropositiviteit
serotonergic serotonerg (serotonine bevattend of geactiveerd door serotonine)
serotonin serotonine (vasoconstrictieve stof o.a aanwezig in bloedserum)
serous sereus
serpiginous serpigineus
serpigo ringworm
serrate(d) gezaagd/getand (anat.)
serration het getand/zaagvormig zijn (anat.)
serrulate gezaagd/getand (anat.)
sertraline idem
sertraline hydrochloride sertralinehydrochloride
serum serum/bloedwei (het vloeibare van gestold bloed)
serum bilirubin content/values serum-bilirubinegehalte
sesamoid (bn) sesam.../de vorm van een sesamzaadje hebbend (anat.)
set of chromosomes chromosomenset
set of teeth gebit/tanden
settling rate bezinkingssnelheid (bloed)
sex(ual) characteristics geslachtskenmerken
sex chromosomes geslachtschromosomen
sex differentiation gslachtsdifferentiatie
sex drive geslachtsdrift/libido
sex hormone geslachtshormoon
sexual (bn) geslachtelijk/m.b.t. het geslacht/de sekse
sexual abstinence seksuele onthouding
sexual function seksuele functie/seksueel functioneren
sexual intercourse geslachtsgemeenschap/cohabitatie
sheath omhulsel/schacht (anat.)
shed wisselen (gebit)
Shigella idem
short stature gedrongen gestalte
shoulder presentation schouderligging/dwarsligging (baby)
sickle cell sikkelcel
sickle cell hemoglobin sikkelcelhemoglobine/HbS (bij sikkelcelziekte voorkomend hemoglobine)
sickle hemoglobin sikkelcelhemoglobine/HbS
sickle-shaped sikkelvormig (anat.)
sickness rate ziektecijfer
side effect neveneffect/bijwerking/bijverschijnsel
sideroblastic sideroblastisch
side view zijaanzicht (b.v. op tekening)
sigmoid S-vormig
sign symptoom/ziekteverschijnsel, indicatie
sign of Brudzinsky teken van Brudzinsky
signature signatuur
significant significant/belangrijk
simple-mindedness zwakzinnigheid
simultaneous simultaan/gelijktijdig
sincipital schedeldak.../schedelkap.../kruin...; voorhoofds... (anat.)
singleton enkelvoudige zwangerschap/eenlingzwangerschap
sinuosity kronkeling/kromming; buigzaamheid/flexibiliteit (anat.)
sinuous kronkelend/krom (anat.)
sinus fistel; ook sinusritme
sinus rhythm sinusritme
sinusal sinusaal (met betrekking tot een holte)
sinusoid sinusoïde (anat.)
sister chromatid(s) zusterchromatide(n)
site of infection infectieplaats
skeletal skeletachtig (met betrekking tot het geraamte)
skin cell huidcel
skin colour huidkleur/huidskleur
skin flap huidlap (i.v.m. amputatie, lappen gebruikt om over de stomp te naaien)
skin graft huidtransplantaat
skin mole moedervlek
skin scraping huidschraapsel
skin surface huidoppervlak
SL (sublingual) sublinguaal/onder de tong
sleep slaap
sleep (ww) slapen
sleep debt slaapschuld (i.v.m. slaaptekort)
sleep registration slaapregistratie
sleep wake cycle slaap-waakcyclus
slimy slijmerig
slope hellen/schuin aflopen (anat.)
sloping (het) hellen/schuin aflopen (anat.)
slough dood weefsel
sloughy als/met dood weefsel
slow-release ook CR, controlled release, genoemd (i.v.m. opname van medicijnen in het bloed)
slow wave deltagolf(van EEG)
sludging bezinking van vaste stof in vloeisof
small klein/jong/onvolgroeid
smallpox patient pokkenlijder
smarties/smart-drugs idem
smegma sebum/smeer/vetafscheiding (i.h.b.) smegma
smell reukzin/reukvermogen
smell receptor geurreceptor
smoking cessation stoppen met roken
snuffle snotteren/snuiven
social behavior sociaal gedrag
socialized medicine openbare gezondheidszorg
sodium natrium
sodium chloride natriumchloride
softdrugs softdrugs
solenocyte solenocyt/vlamcel
solid massief (b.v. van tanden/botten) (anat.)
solist solopraktijk (huisarts)
solution solutie/solutio/oplossing/uitwerking/uitweg; ontbinding
soma zenuwcel; cellichaam; lichaam
somat... somat(o)... (lichaam)
somatic somatisch/lichamelijk
somatic cell lichaamscel
somatic development somatische ontwikkeling
somatic motor nerve somatische motorische zenuw
somato... somato.../lichaams...
somatoform idem
somatomorphic somatomorf
somatosensory somatosensorisch
somatosensory evoked potentials sensorische evoked potentials
somatotrop(h)in somatotrofine (groeihormoon)
somite lichaamssegment/metameer/somiet (mesodermweefsel)
soothe verzachten
soothing verzachting
soporific soporatief/soporeus (m.b.t. diepe slaap, bewusteloosheid)
soporose/soporous soporeus/slaapzuchtig/slaapziek/slaap...
soufflé (slang) iem. die van flinke hoogte naar beneden is gesprongen/gevallen
sound waves geluidsgolven
spasmodic spasmodisch (m.b.t. kramp)
spastic spastisch persoon
spastic (bn) spastisch/krampachtig
spasticity spasticiteit (verhoogde spanning in de spieren a.g.v. hersen- of ruggenmergaandoening)
spatulate spatelvormig (anat.)
specialty specialisme/specialisatie
speciality ... specialistisch/specialisten...
species species/soort
specific specifiek/kenmerkend
spectrum spectrum/kleurenband
speech computer spraakcomputer
speech development spraakontwikkeling
speech function spraakfunctie
sperm sperma
sperm bank spermabank
sperm cell spermacel/zaadcel
spermal m.b.t. zaad/sperma
spermatic sperma-achtig/zaadachtig/zaad…/sperma…
spermatogenesis spermatogenese (vorming van zaadcellen)
spermatogonium (mv: spermatogonia) spermatogonium/spermamoedercel
spermatoid zaadachtig/sperma-achtig
spermatozoon spermatozoön/zaadcel (mv:spermatozoa)
spermic m.b.t. zaad/sperma/zaad…/sperma…
spermicidal (bn) spermacide
spermous m.b.t. zaad/sperma/zaad…/sperma...
sphenoidal wigvormig; wiggebeen... (anat.)
spheric(al) bol(vormig)/rond/sferisch (anat.)
spherocytic sferocytair
sphygmo ... pols... (anat.)
spinal ruggengraats.../van of m.b.t. de ruggengraat/spinaal (anat.)
spinal fluid liquor
spinose doornig/stekelig (anat.)
spinosity doornigheid/stekeligheid (anat.)
spinous doornachtig/stekelachtig (anat.)
Spirochaetales idem/Spirochetes
splanchnic splanchnisch/darm.../ingewands... (anat.)
splenetic(al)/splenic van of m.b.t. de milt
splinter splinter
splitting (letterlijk splitsen) verschijnsel waarin de patiënt geen ruimte laat voor nuances, maar alles indeelt in tegenstellingen als 'goed' en 'kwaad' en 'alles' of 'niets' (term uit de psychiatrie)
spondyl(o) spondyl(o)... (wervel)
spongy/spongelike sponsachtig/spongieus (anat.)
spontaneous respiration spontane, eigen ademhaling (zonder beademingsapparaat)
sporadic sporadisch/geïsoleerd (niet algemeen heersend/niet algemeen voorkomend)
Sporozoa idem
sprain verstuiken
sputum sputum/fluim
squamosal (bn) m.b.t. het squamosum (schubvormig schedelbeen)
squamous squameus/schilferend
squamous cell plaveiselcel
ST elevation ST-elevatie
ST segment ST-gedeelte (m.b.t. ECG)
stability stabiliteit/duurzaamheid
stabilization stabilisatie/evenwichtstoestand
stagnation stagnatie
standard deviation standaardafleiding (II en III) (m.b.t. ECG); standaardafwijking
standard dosing standaarddosis (gebruikelijke hoeveelheid)
standardize standaardiseren (tot een eenheid brengen)
stand by defibrillator klaarhouden (gezegd bij defibrillatie)
stand clear! achteruit (wordt geroepen bij defibrillatie)
stanol ester stanolester
staph stafylokok
staph epiderms stafylokokken
staphylococcus stafylokok (staphylococci: stafylokokken)
stasis stase/stilstand
stat. (van Lat. statim) onmiddellijk, nu meteen (in Nederland ‘cito’, deze term liever niet gebruiken, te onbekend)
state of health gezondheid(stoestand)
statim (L.) onmiddelijk/nu meteen, in Nederland cito (zie stat.)
statistical statistisch (cijfermatig berekend)
status status/stand/toestand (medisch dossier over patiënt in ziekenhuis)
steady state steady state (evenwicht tussen inspanning en zuurstofgebruik)
steat(o) steat(o)... (vet)
stem cell stamcel
sten(o) sten(o)... (nauw/samengedrukt)
stenosing stenoserend/vernauwing veroorzakend
stereotactic/stereotaxic stereotactisch (m.b.t. driedimensionaal hersenonderzoek)
sterile packing steriele verpakking
sterility steriliteit/onvruchtbaarheid
sternal het borstbeen betreffend
sternocostal sternocostaal (borstbeen en ribben betreffend)
steroid steroïd (verbinding afgeleid van koolwaterstof)
steth(o) steth(o)... (borstkas)
stethoscopic stethoscopisch
stiffness rigiditeit/stijfheid
stigma idem
stillbirth geboorte van een dood kind; doodgeborene
stom stom... (mond/opening)
stoma stoma
stomachal maag.../gastrisch
stomachic(al) maag.../gastrisch
stomatognathic stomatognathisch
stomatological stomatologisch (met betrekking tot de mondholte)
stool fecaliën/uitwerpselen
stool(s) stoelgang
strabismic scheelziend
strain (ww) verrekken; verstuiken; verdraaien
strand streng/snoer (bv. van DNA)
strangulate beknellen/afklemmen/beklemmen
stratum laag (anat.)
strep zie streptococus/streptococci
streptococcal streptokokken...
streptococcus streptokok/streptococcus (streptococci: streptokokken)
streptococci group A streptokokken groep A/groep A-streptokokken
streptococci group B streptokokken groep B/groep B-streptokokken
Streptococcus pneumoniae idem
Streptococcus pyogenus idem
stress hormone stresshormoon
stretch verrekken (b.v. van spier/pees)
stretch reflex strekreflex
stria (fijne) streep/lijn/groef/rib (anat.)
striate (ww) (fijn) groeven/strepen (anat.)
striate(d) (fijn) gegroefd/(fijn)gestreept (anat.)
striation/striature (fijne) streep/lijn/groef/rib; gestreeptheid/gegroefdheid/striatie (anat.)
strictured vernauwd
strigose gegroefd/gestreept (anat.)
Strongyloides stercoralis idem
structural structureel (met betrekking tot de opbouw van een geheel)
strumatic/strumose/strumous klierachtig/scrofuleus (anat.)
ST-segment Zie ECG (lijst JG)
stump of the tooth tandstomp
sty gierstkorrel
stypic styptisch/bloedstelpend/hemostatisch
sub sub... (onder)
subabdominal subabdominaal
subacute subacuut (van betrekkelijk korte duur)
subapical subapicaal/onder de apex (anat.)
subarachnoid subarachnoïdaal (onder het spinnenwebvlies liggend)
subaxillary onder de oksel
subcapsular subcapsulair (onder een kapsel)
subcartilaginous onder het kraakbeen; (gedeeltelijk) kraakbeenachtig
subclavian (bn) onder het sleutelbeen/ondersleutelbeen...
subclinical subklinisch (niet waarneembaar)/zonder duidelijke symptomen
subconjunctival subconjunctivaal (onder het oogbindvlies)
subcortical (bn) subcorticaal
subcostal onder een rib/de ribben
subcutane/subcutaneous subcutaan/onderhuids/subdermaal/hypodermaal (anat.)
subcutaneous fat onderhuids vet
subcutis idem/onderhuids vetweefsel
subdermal/subdermic onderhuids
subdiaphragmatic onder het middenrif
subdural subduraal/onder het harde hersenvlies
subesophageal zie suboesophageal
subhepatic subhepatisch (onder de lever)
subjacent onderliggend/lager of dieper gelegen
subject patiënt
subjective subjectief/persoonlijk
sublingual sublinguaal/onder de tong
submandibular onderkaak...
submaxillary onder de kaak/onderkaak...
submental onder de kin (mentum) liggend/submentaal
submucous onder het slijmvlies gelegen
subocular onder het oog
suboesophageal onderslokdarms.../onder de slokdarm/subesofagaal
suborbital onder de oogkas
subphrenic subfrenisch
subpubic onder het schaambeen
sub-q/subQ zie subcutaneous
subscapular onder het schouderblad
substance substantie/stof
substitution substitutie/vervanging
subtotal partieel (bij operaties, b.v. subtotal hysterectomy: partiële hysterectomie)
subungual onder de nagel
subvulval onder de vulva
succenturiata placenta bijplacenta
succus entericus darmsap
suckle zogen
suckling zuigeling
sucrose idem/suiker
SUD (sudden unexpected death) plotselinge dood
sudden abrupt/plotseling
sudden unexpected death plotselinge dood
sudomotor sudomotorisch
sudomotor nerves sudomotorische zenuwen
suffocate verstikken
suffocating verstikkend
suicide attempt zelfmoordpoging
suicidal suïcidaal
sulcus groeve/spleet (anat.)
super/supra super.../supra... (boven)
superficial oppervlakkig
super infector superinfector (slachtoffer dat een besmettelijke ziekte op veel andere mensen verdraagt, terwijl de ziekte zich niet bij de drager zelf manifesteert)
superior bovenste/boven gelegen
superior border bovenrand (b.v. van een bot) (anat.)
superjacent bovenliggend
supervision supervisie/toezicht
supinate supineren (achteroverkantelen)
supinate (doen) supineren; kantelen/met de palm naar boven draaien(hand); buitenwaarts draaien (been)
supinated gesupineerd
supinating supinerend
supination supinatie
supine supine/achteroverliggend; traag
supplement supplement/bijvoeging
supplying artery aanvoerende slagader
support zie ook life support
suppressive suppressief/onderdrukkend
suppuration pus
suppurative suppuratief
supra… boven
supraclavicular supraclaviculair (boven het sleutelbeen)
supracondylar supracondylair (vlak boven de knie)
supranuclear supranucleair (boven de hersenkern)
supraoccipital boven het achterhoofd
supraorbital supraorbitaal (boven de oogkas)
suprarenal bijnier... (zie ook adrenal)
suprasternal suprasternaal (boven het borstbeen)
supratentorial supratentoriaal
supratonsillar boven de keelamandel
supraventricular supraventriculair (boven de hartkamers)
supravulval boven de vulva
suppressive onderdrukkend
sural (bn) kuit…
surface oppervlakte
surgeon/surgery hours (BE) spreekuur
surgical chirurgisch/heelkundig
surrogacy draagmoederschap
surrogate mother draagmoeder
surround rand (m.b.t. anatomie)
surveillance soms ook in het Nederlands 'surveillance'
suspension suspensie (vloeistof met onoplosbare deeltjes)
sustentacular sustentaculair (anat.)
suture wondnaad, hechting, steek
SV-40 virus SV40-virus
swaybacked met een holle rug
swayed met een holle rug
switching switchen (m.b.t. ECG)
swollen gezwollen
swollenness gezwollenheid
symmetric(al) symmetrisch
symmetry symmetrie
sympathetic sympatisch/medegevoelig
sympathize sympatisch reageren
sympatholytic sympathicolytisch
symphyseal/symphisial van/m.b.t. de symfyse/symfyse…
symptom symptoom/klacht/ziekteverschijnsel
symptomatic symptomatisch (m.b.t. ziekteverschijnselen)
syn... syn.../samen.../mede...
synaesthesia synesthesie
synapse schakelcel (in het zenuwstelsel)/synaps
synaptic synaptisch (met betrekking tot onderling contact tussen zenuwcellen)
syncopal als/van een syncope/bewusteloosheids..
syncytial syncytieel
syndrome syndroom/ziektebeeld
synergism synergisme/samenwerking van organen of systemen
synergistic synergistisch/samenwerkend (met versterkende invloed)
synovia synovia/gewrichtsvocht
synovial synoviaal (met betrekking tot de slijmvliesbekleding)
synovial membrane slijmvliesbekleding/synovia
synthesis synthese/samenstelling
synthetic synthetisch (i.v.m. medicijnen)
syphilitic syfilitisch
system stelsel/systeem (anat.)
systemic systemisch/van het hele lichaam; niet slagaderlijk
systemic circulation systemische circulatie
systole systole (samentrekking van de hartspier)
systolic (bn) systolisch (met betrekking tot de samentrekking van de hartkamers)
systolic blood pressure systolische bloeddruk (bovendruk van bloeddruk)
t(h)romb(o) t(h)romb(o)... (stolsel)
tabetic lijdend aan tabes (dorsalis)
tachy… tachy... (snel)
tachyphylaxis tachyfylaxie (snel opgebouwde weerstand tegen gifstoffen)
Taenia idem/lintworm
taper taps/spits (anat.)
taper (ww) taps toelopen (anat.)
tapered spits/taps toelopend (anat.)
tapetum deklaag van cellen
tapeworm lintworm (subklasse Cestoda)
tardive tardief (wat laat tot uiting komt)
target cell schietschijfcel
tarsal (bn) m.b.t de voetwortel/voetwortel.../tarsaal; van of m.b.t. het ooglidbindweefsel
taste smaakzin
taste receptor smaakreceptor
taste sensation smaakgewaarwording
taut gespannen (van zenuwen/spieren)
taut muscles/nerves gespannen spieren/zenuwen
TCM (traditional Chinese Medicine) traditionele Chinese geneeskunde
teething het doorkomen van de tanden
telocentric chromosomes telocentrische chromosomen
temperature temperatuur
temperature management temperatuurmanagement
temporal (bn) slaap.../slaapbeen.../temporaal (anat.)
temporary teeth melkgebit
temporomandibular (bn) temporomandibulair
temporoparietal slaapbeen en wandbeen betreffend
tendency tendens/neiging
tenderpoints (gevoelige) drukpunten (in het hele lichaam)
tendinous pees.../pees betreffend/pezig
tendo... tendo.../van of m.b.t. een pees/pees...
tendo Achilles reflex achillespeesreflex/APR
tendon reflex peesreflex
tensioactive tensio-actief (van invloed op de oppervlaktespanning)
tension spanning (van spieren)/tensie/druk
teratogenic (niet: teratogen) teratogeen (wat misvormingen veroorzaakt)
teratological teratologisch (m.b.t. misvormingen)
terete glad en rond (anat.)
tergal rug.../dorsaal (anat.)
terminal terminaal/in de eindfase, ongeneeslijk, hopeloos, fataal
terminal arborization eindvertakkingen
terminate a treatment een behandeling staken
termination of pregnancy zwangerschapsafbreking
tertiarty care tertiaire zorg/derdelijnsgezondheidszorg/derde lijn (klinische zorg)
tertiary follicles tertiaire follikels (anat.)
test dose testdosis
test meal proefmaaltijd
test positive positief testen (voor ...)
testicular van of m.b.t. de testis/testes/teelbal(len) (zie ook testis…)
testiculate zie testiculair
testis ... zie ook testicular ...
test negative negatief testen (voor ...)
testosterone testosteron
tetanic tetanisch
tetracycline idem
tetrahydrocannabinol idem
tetrahydrobiopterin tetrahydrobiopterine (BH4)
TG zie triglycerid(s)
thalassemic thalassemisch
THC (tetrahydrocannabinol) idem
theca omhulsel/schede/capsule (b.v. rond een orgaan) (anat.)
thenar (bn) van of m.b.t. de handpalm, de voetzool of de duimmuis
theoretical theoretisch (wat niet in de werkelijkheid voorkomt; niet proefondervindelijk aan de praktijk getoetst)
therap therap... (behandeling)
therapeutic therapeutisch/genezend (op de geneeswijze betrekking hebbend)
therapeutic limit(s) therapeutische grenzen (gewenste boven- en ondergrens van de bloedspiegel)
therapeutic index therapeutische breedte
therm(o) therm(o)... (warmte)
thermal thermisch (met betrekking tot warmte)
thermal receptor warmtereceptor
thermoreceptor thermoreceptor
thermoregulation thermoregulatie/warmtehuishouding (handhaving van warmte-evenwicht)
thermy …thermie
third party payer vertalen met 'de verzekeraar'
third trimester of pregnancy het derde trimester van de zwangerschap
thorac(o)... thorac(o)... (borstkas)
thoracic thoracaal/van, in, m.b.t., bij de thorax of de borst(kas)
Thorazine shuffle (slang) langzame, waggelende gang van psychiatrische patiënten die worden behandeld met grote doses fenothiazinen
thoracoscopic thoracoscopisch
threadworm spoelworm
three-layered uit drie lagen bestaand
three P'S (slang) (Pill, Permissiveness and Promiscuity) term die bij sommige artsen in zwang is voor de losse levensstijl van sommige vrouwelijke patiënten
three-toed sloth (slang) patiënt die dysfunctioneert als gevolg van een langdurige alcoholverslaving
threonine idem (een aminozuur)
threshold drempel
threshold for pain pijndrempel
thrombocyte trombocyt/bloedplaatje (mv: trombocyten of trombo’s (pop.))
thrombocytin serotonine
thrombotic trombotisch
thymic van de thymus/zwezerik (anat.)
thyroid function schildklierfunctie
thyroid hormone schildklierhormoon
thyroid-stimulating hormone schildklierstimulerend hormoon
thyrotoxic thyrotoxisch
thyroxine schildklierhormoon
tibial scheenbeen... (anat.)
TIL's (tumor-infiltrating lymfocytes) tumorinfiltererende lymfocyten
tinea ringworm
tip punt (anat.)
tissue cell weefselcel
tissue sample weefselmonster
titre titer (hoogste verdunning van een stof die nog werkzaam blijft)
TLC (total lung capacity) totale longcapaciteit/TLC
TNM classification TNM-classificatie (i.v.m. indeling van tumoren)
T : primary tumor primaire tumor
Tis pre-invasief carcinoom/carcinoma in situ
T0 geen aantoonbare tumor
T1 tumor van 2 cm in grootste afmeting of minder
T2 tumor in grootste afmeting meer dan 2 cm, maar niet meer dan 4 cm
T3 tumor meer dan 4 cm in grootste afmeting
T4 tumor met uitbreiding naar bot, huid, spier enz.
TX : primary tumor cannot be assessed primaire tumor niet vast te stellen
N : Nodal status lymfklierstatus
N0 : no regional lymph node metastasis geen aantoonbare metastasen
N1 metastasis in 1 to 6 regional lymph nodes
N2 metastasis in 7 to 15 regional lymph nodes
N3 metastasis in more than 15 regional lymph nodes
NX : regional lymph node(s) cannot be assessed lymfklierstatus niet te beoordelen
M: distant metastases metastasen op afstand
M0 :no distant metastasis geen bekende metastasen op afstand
M1 :distant metastases metastasen op afstand
MX : distant metastasis cannot be assessed geen classificatie mogelijk
to be censured berispt worden (door medisch tuchtcollege)
to declare fit medisch goedkeuren
toilet training zindelijk maken
tolerance tolerantie/toegestane afwijking/speling
tolerate (kunnen) verdragen
Tom O’ Bedlam (gesch.) krankzinnige (uit St. Mary’s hospital)
tomy ...tomie (snijden/snede/insnijding)
tone tonus/spanning (i.h.b. van de spieren), spankracht
tonic tonisch/spanning vertonen (vnl. van spier)
tonic-clonic tonisch-clonisch (b.v. tonisch-clonische aanval)
tonic phase tonische fase (van epileptische aanval)
tonicity tonus/spankracht (van spieren)
tonus zie tone
tooth eruption het doorkomen van de tanden
tooth formation tandvorming
toothed getand/tandig; met tanden (anat.)
toothless tandeloos
toothy getand/tandig; met veel/grote tanden
topical topisch/plaatselijk
topographical(ly) topografisch (anat.)
torpid torpide/gevoelloos/verstijfd; torpide/traag/lethargisch
torsion torsie/draaiing om de lengteas (b.v. van de testis)
torso presentation dwarsligging (van baby in de baarmoeder)
tortuous tortueus/kronkelend/kronkelig (anat.)
total totaal (b.v in totale pneumectomie)
total bilirubin totale bilirubine
total lung capacity totale longcapaciteit/TLC
total protein totaal eiwit (het totale eiwitgehalte van bloedserum)
tox(i) tox... (gif)
toxemic m.b.t. toxemie; aangetast door toxemie
toxic toxisch/giftig
toxicity toxiciteit/giftigheid
toxicogenic toxicogeen
toxicological toxicologisch (m.b.t. gifstoffen)
toxin toxine/gifstof
toxins toxinen
Toxocara carnis idem
Toxoplasma gondii idem
tracer tracer/merkstof, speurdosis
tracer element tracer/merkstof
trache tracheostoma (de opening bij een luchtpijpsnede)
tracheal tracheaal/m.b.t de luchtpijp (anat.)
trachomatous trachoom...
tract kanaal/tractus; tractus/vezelbundel (anat.)
traction rekking/strekking; tractie (zie halo traction) (iemand ligt in tractie, of je ligt met je been in tractie)
traditional Chinese medicine traditionele Chinese geneeskunde
train (ww) stage lopen
train wreck (slang) patiënt met verschillende ernstige medische problemen
training stage
trait karaktertrek; erfelijke aanleg
transabdominal transabdominaal
transaminase transaminase (giststof die een aminogroep van de ene stof op de andere kan overdragen)
transcutaneous transcutaan (door de huid heen toegediend)
transdermal transdermaal/door de huid
transducer opnemer/sensor (m.b.t. fysiologisch signaal)
trans-fats transvetten
transfer transfer/overdracht
transfer RNA transfer-RNA/transport-RNA/overdrachts-RNA/tRNA
transferable overdraagbaar
transferrin transferrine (eiwit)
transformation transformatie/verandering
transfusional transfusie...
transgender (zn) idem
transient kortstondig/transiënt
transit transit/doorvoer
transition overgang (ook anatomie)
transitory transitoir/transitoor/van voorbijgaande aard
transmissible overdraagbaar
transmission transmissie/overbrenging
transmittable overdraagbaar
transmyocardial transmyocardiaal
transparent doorzichtig/transparant
transpiration transpiratie/zweet
transpire transpireren/zweten
transport transport (in cel, vaten of lichaam)
transport (ww) transporteren (b.v. in cel, vaten of lichaam)
transport mechanism transportmechanisme (in cel, vaten of lichaam)
transportation transport (b.v. in cel, vaten of lichaam)
transpupillary transpupillair
transscleral transscleraal
transsexual transseksueel
transsexual (bn) transseksueel
transsexuality transseksualiteit
transtracheal transtracheaal
transudatory transsuderend/doorsijpelend/doorzwetend
transudate transsudaat/doorsijpelend vocht
transudation transsudatie
transurethral transuretraal (door de urinebuis)
transverse lie dwarsligging (van kind in baarmoeder)
transverse presentation dwarsligging (van kind in baarmoeder)
transverse proces dwarsuitsteeksel (b.v. van wervel) (anat.)
transverse section dwarsdoorsnede (b.v. op tekening)
traumatic traumatisch (door een letsel ontstaan)
traumatism traumatisme
traumatize traumatiseren
traumatological traumatologisch
treatment adherence therapietrouw/medicatietrouw
treponemal treponemaal
Treponema idem (een spirocheet)
Treponema carateum idem
Treponema pertenue idem (veroorzaker framboesia)
triangular driehoekig (anat.)
tributary zijtak (b.v. van een bloedvat)
triceps (bn) driehoofdig/driekoppig (van spier)
triceps surae reflex achillespeesreflex/APR
trichina haarwom (parasiet, Trichinella spiralis)
trichinize met trichinen besmetten
trichinized met trichinen besmet
trichinous trichineus/met trichinen/trichinen bevattende
Trichocephalus idem
Trichomonas/trichomonad Trichomonas (genus van parasitaire flagellata/zweepdiertjes)
Trichophyton schoenleinii idem (veroorzaakt favus/kletskop)
Trichuris (sp.) idem/zweepworm
Trichuris trichiura idem
tricrotic met drievoudige slag (pols)
tricuspid (bn) driepuntig (van tand); driedelig (van hartklep)
tricuspidate met drie punten/driepuntig; met drie kleppen
tricyclic tricyclisch
trigeminal (bn) trigeminus.../driehoekszenuw...
trigger idem (stimulerende factor bij een bepaald proces)
trigger zone triggerzone/pijnpunt
triglycerid(s) triglyceride(n)
trihexyphenidyl trihexyfenidyl
trimester (of pregnancy) trimester (van een zwangerschap)
triple een hartstilstand krijgen
triplet kind van een drieling
triplet pregnancy drielingzwangerschap
triplets drieling
trivalent trivalent/driewaardig
trochanteral/trochanteric m.b.t de rolheuvel (anat.)
trochlear m.b.t. de trochlea/van de trochlea; van de/m.b.t. de nervus trochlearis (vierde hersenzenuw)
trophic trofisch met (betrekking tot de voeding van de weefsels)
tropho trofo... (m.b.t. voeding)
trophy/trophic/trophia. trof(ie/isch)/...trofie/troph(ia) (groei)
trouble kwaal/ziekte ongemak
truncal romp... (anat.)
trunk presentation dwarsligging (van baby)
trustees zie Board of trustees: ziekenhuis-bestuur
Trypanosoma idem
Trypanosoma cruzi idem
tryptophan tryptofaan (een aminozuur)
tsetse fly tseetseevlieg
TSH zie thyroid-stimulating hormone
tubal (bn) buis.../van de buis, de buizen
tube tuba/tube/trompetvormig/buis
tubed (slang) gestorven; de pijp uitgegaan (gone down the tubes)
tubercle knobbel(tje)
tubercle bacillus tuberkelbacil (Mycobacterium tuberculosis)
tubercled met knobbeltjes (anat.)
tubercular tuberculeus (m.b.t. tuberculose, door de tuberkelbacil veroorzaakte infectieziekte)
tuberculoid tuberculeus
tuberculous tuberculeus
tuberculous focus tuberculeuze haard
tuberose/tuberous knobbelig/tubereus/met tuberkels (anat.)
tuberosity (groot, rond) botuitsteeksel (anat.)
tubular tubulair/tubuleus (in de vorm van een buisje, buisjes betreffend)
tubular buisvormig (anat.)
tubule buisje/kokertje/pijpje (anat.)
tubuliferous met buisjes (anat.)
tuft bundeltje bloedvaten (anat.)
tumid gezwollen
tumidity gezwollenheid
tumor marker tumormerker
tumor-infiltrating lymfocytes tumorinfiltererende lymfocyten
tungstencut ... diamantverhard (i.v.m. instrumentarium)
tungstengrip ... diamantverharde ...
tunic(a) tunica/(omhullend) vlies/bekleedsel (anat.)
turbinal neusschelp
turbinate m.b.t. de neusschelp
turgescence gezwollenheid
turgescent (op)zwellend; (op)gezwollen/opgeblazen
turgid (op)gezwollen/opgeblazen
turgidity gezwollenheid
turnover turnover/verloop
tussal hoest...
tussive … hoest…
T wave T-top/T-golf (i.v.m. ECG)
T wave inversion T-top-inversie/T-golfinversie (i.v.m. ECG)
twice a day/twice daily tweemaal daags
twilight state schemertoestand
twin kind van een tweeling
twin pregnancy tweelingzwangerschap
twins tweeling
twist (ww) verrekken (spier); verstuiken (enkel)
two-footed tweevoetig
two-legged tweebenig
tympanic van/m.b.t. het trommelvlies (anat.)
type (ww) vaststellen/bepalen (b.v. van bloedgroep of ziekte)
typhogenic tyfus veroorzakend
typhoidal tyfeus
tyrosine idem (een aminozuur)
ulcerogenic ulcerogeen (wat zweervorming bevordert)
ulnar ellepijp... (anat.)
ulnar side of the hand ellepijpzijde (anat.)
umbilicate(d) met een navel
unbranched onvertakt/niet vertakt (anat.)
unciform/uncinate haakvormig/gekromd (anat.)
uncoloured ongekleurd/niet gekleurd
unconscious bewusteloos
unconscious person bewusteloze
under doctor’s care onder doktersbehandeling
underhanging vooruitstekend (van onderkaak)
underhung vooruitstekend (onderkaak); met vooruitstekende onderkaak
underlying pathology een onderliggende pathologie
underlying tissue onderliggend weefsel
under observation ter observatie
unfertilized onbevrucht
ungrooved ongegroefd/zonder groeven (anat.)
unicellular eencellig
uniform uniform/gelijkvormig/gelijkmatig/eenvormig
uniformity uniformiteit; gelijkmatige dispersie
unilateral unilateraal/eenzijdig
unilobular met één lob (anat.)
union het aaneengroeien, het helen
unipolar éénpolig
uniramous onvertakt/niet vertakt (anat.)
unit dosis
unitdose unit-dosis (gewone hoeveelheid van een geneesmiddel)
unmyelinated zonder mergschede (m.b.t. zenuwvezels)
unpaired ongepaard (anat.)
unsaturated fat(s) onverzadigd(e) vet(ten)
unsaturated fatty acids onverzadigde vetzuren
unstriated glad
untreated onbehandeld
upper boven.../bovenste (zie ook superior) (anat.)
upper side bovenkant/bovenzijde
uptilted naar boven gebogen (anat.)
upturned naar boven gebogen/omhoog krullend
upturned nose wipneus
upbite opwaarts snijdend (van instrumenten)
urea cycle ureumcyclus
uremic uremisch/m.b.t. uremie
ureter(o)ureter(o)... urineleider.../ureter...
ureteric ureter…
ureterovaginal ureter en vagina betreffend
ureterovesical ureter en urineblaas betreffend
urethr(a/o) urethr(a/o)... plasbuis.../urinebuis...
urethral de urethra betreffend
urethroperineal urethra en perineum betreffend
urethrorectal urethra en rectum betreffend
urethrovaginal urethra en vagina betreffend
urethrovesical urethra en urineblaas betreffend
uretic … urine…
ureum ureum
urge impuls
urgency urgentie/dringende noodzaak
urgent care urgente zorg
uria ...urie (aanwezigheid van een bepaalde stof in de urine); uri... (urine)
uric urine...
uric acid urinezuur
urinary urinair (met betrekking tot urine)
urinate urineren
urination urinelozing
urine discharge urinelozing
urologic urologisch
use level dosering van een medicijn
user (vaak ook) patiënt
urogenital urogenitaal (met betrekking tot de urinewegen en de geslachtsorganen)
uterine uterus.../baarmoeder/van of m.b.t. de baarmoeder (zie ook uterus)
uterine contraction (contractie)wee
utero... utero... (anat.)
utricle/utriculus cel/kleine lichaamsholte (anat.)
uveal uvea betreffend
uvular huig.../uvulaar/uvulair/van de huig
U wave U-golf (m.b.t. ECG)