logo Taalvlinder

Medisch (be)handelingen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
1H-MRS zie 1H-nuclear magnetic resonance spectroscopic imaging
1H-nuclear magnetic resonance spectroscopic imaging nucleaire magnetische resonantiespectroscopie
ABC (airway, breathing, circulation) idem : het controleren van de belangrijkste functies
abdominal hysterectomy abdominale hysterectomie
abdominal puncture buikpunctie
abdominal surgery buikoperatie
abdominal ultrasound buikecho
abdominal wall correction buikwandcorrectie
abdominoperineal resection abdominoperineale resectie
abdominoplasty abdominoplastiek/buik(wand)plastiek/buikwandcorrectie
ablate wegnemen/wegsnijden/amputeren
ablation ablatie/wegneming/amputatie
ablution wassing
ABMT (autologous bone marrow transplantation) autologe beenmergtransplantatie/ABMT
abort aborteren (het afbreken van een zwangerschap); afdrijven (van vrucht)
abortion abortus/afdrijving (van de vrucht)
abortus provocatus idem
abscess drainage abcesdrainage
abscess treatment abcesbehandeling
ACLS zie advanced cardiac life support
acromioplasty acromioplastie
acupuncture acupunctuur (alternatief)
adenoidectomy adenoïdectomie
adenotonsillectomy adenotonsillectomie
adjunctive therapy adjunctieve therapie
adjuvant therapy adjuvanstherapie
adnexectomy adnexectomie
adrenal resection bijnierresectie
advanced cardiac life support idem/ACLS (reanimatie met gebruik van hulpmiddelen)
advanced life support reanimatie(procedure(s))/idem/ALS
advanced trauma life support idem/ATLS (opvang van ongevalslachtoffers)
aerotherapeutics luchtkuur
AF (atrium fibrillation) atriumfibrillatie
AI (artificial insemination) kunstmatige inseminatie/KI
AID (artificial insemination by donor) donorinseminatie
AIDS test aidstest
air-cure luchtkuur
alcohol ablation alcoholablatie
alloderm donorhuidtransplantaat
allopathy allopathie (geneeswijze)
ALS zie advanced life support
ambulatory EKG 24 uurs-ECG/Holter-ECG
amniocentesis amnioscopie/vruchtwaterpunctie
amnioscopy amnioscopie
amputate amputeren
amputation amputatie
anaesthesia verdoving/anesthesie
anaesthetize verdoven
analysis (on paper) of the ECG rhythm ECG-ritmeanalyse op papier
analgesia analgesie/analgie (plaatselijke verdoving)
anaplasty anaplastiek/plastische chirurgie
anastomosis anastomose (kunstmatige verbinding tussen bloedvaten of zenuwen)
androgen ablation androgene ablatie
anesthesia zie anaesthesia
angioplasty angioplastiek
ankle X-ray enkelfoto
annuloplasty plastiek (van een hartklep); reparatie van een hartklep
antenatal zwangerschapscontrole
antibiogramme antibiogram (beeld van de gevoeligheid voor bacteriëndodende middelen)
antibiotherapy antibiotherapie (behandeling van ziekten met bacteriëndodende middelen)
antibiotics prophylaxis antibioticaprofylaxe
antibody screening antistofscreening
antrostomy antrostomie
aorta repair aorta-operatie
apheresis aferese
appendectomy appendectomie/blindedarmoperatie
arm lift armlift (plastische chirurgie)
arterial DSA arterieel DSA
arterial embolization arteriële embolisatie
arteriography arteriografie (foto van de slagaders)
arteriotomy slagaderincisie/slagadersectie
arteriovenous hemodialysis arterioveneuze hemodialyse
arteriovenous hemofiltration arterioveneuze hemofiltratie
arthrocentesis arthrocentese
arthrography artrografie (zichtbaar maken van een gewrichtsholte d.m.v. contrastvloeistof)
arthroscopy artroscopie (bekijken van een gewricht d.m.v. een optisch instrument)
artificial insemination kunstmatige inseminatie/KI
artificial insemination by donor donorinseminatie
artificial respiration (kunstmatige) beademing
aspirate opzuigen/door zuigen verwijderen
aspiration aspiratie/opzuiging/wegzuiging/afzuiging
assay onderzoeken
ATLS zie advanced trauma life support
atrial fibrillation atriumfibrillatie/atriumfibrilleren
attend to behandelen
audiometry audiometrie (het meten van de toonfrequentie en geluidssterkte)
augmentation vergroting (b.v. breast augmentation: borstvergroting)
auscultate ausculteren/beluisteren
auscultation auscultatie (beluisteren met een stethoscoop)
autograft transplantatie van eigen weefsel/orgaan
autologous bone marrow transplantation autologe beenmergtransplantatie/ABMT
autoplasty autoplastiek
autopsy autopsie/lijkschouwing/sectie/obductie (obductie wordt verricht, gedaan of uitgevoerd)
autotransfusion autotransfusie
aversion therapy aversietherapie
aversive therapy/training aversietherapie
bacterial culture bacteriekweek
bacteriostasis bacteriostase (remmen van vermenigvuldiging van bacteriën)
BAEP (brainstem auditory evoked potential) idem/BAEP-onderzoek
bag (ww) (slang) beademen/een zuurstofmasker opzetten
balloon angioplasty ballondilatatie/dotteren/coronaire angioplastiek
bariatrics medische behandeling van zwaarlijvigheid
barium enema bariumklysma (voor röntgenonderzoek van ingewanden)
barium meal bariumpap(je) (voor röntgenonderzoek van maag)
barium swallow x-ray slikfoto/slokdarmfoto
basic life support idem/BLS (verzorging en reanimatie zonder hulpmiddelen)
basic treatment basisbehandeling
Batista operation Batista-operatie (bij hartfalen, experimenteel, weinig succesvol tot nu toe)
behavio(u)ral therapy gedragstherapie
bilateral adnexectomy bilaterale adnexectomie
bioassay biotoets/biotest
biofeedback biofeedback
biological response modifier therapy immunotherapie
biopsy biopsie/weefselonderzoek/proefexcisie (stukje weefsel wegnemen uit ziek orgaan)
biotherapy immunotherapie
bitewing idem (soort röntgenfoto bij tandarts)
Bland Altman test Bland-Altmantest
bleach bleken (van tanden)
bleed bloed afnemen
blepharoplasty blefaroplastie/ooglidcorrectie
blood count bloedbeeld
blood culture bloedkweek
blood donation bloeddonatie
blood sample bloedmonster
blood smear bloeduitstrijkje
blood stanching bloed stelpen
blood test bloedonderzoek
blood transfusion bloedtransfusie
blood typing bloedgroepbepaling
blood urea nitrogen (BUN) nierfunctietest
blood vessel surgery vaatchirurgie
BLS zie basic life support
BMT zie bone marrow transplantation
body contouring lipolyse
bolus injection bolusinjectie (zware inspuiting in één keer)
bone biopsy botbiopsie
bone grafting bottransplantatie
bone marrow biopsy beenmergbiopsie
bone marrow transplantation beenmergtransplantatie
bone scan botscan
bone tumor resection bottumorresectie
boob job borstvergroting/borstverkleining
booster zie booster injection
booster injection herhalingsvaccinatie/inenting; aanvullend morfinespuitje
Botox injection/shot Botox-injectie
bowel resection darmresectie
brachytherapy brachytherapie/curietherapie (inwendige bestraling)
brain research hersenonderzoek
brain scan hersenscan
brainstem auditory evoked potential idem/BAEP-onderzoek
brain tumor resection hersentumorresectie
breast (up)lift borstlift
breast amputation borstamputatie/mamma-amputatie
breast augmentation borstvergroting
breast biopsy borstbiopsie
breast cancer surgery borstkankeroperatie
breast enlargement borstvergroting
breast examination borstonderzoek
breast lift borstlift (plastische chirurgie)
breast reduction borstverkleining
breast self-examination borstzelfonderzoek
breast x-ray borstfoto (vrouw, borstfoto algemeen is meestal thorax x-ray)
breast-conserving surgery borstsparende operatie
breath air into beademen
BRM therapy (biological response modifier therapy) immunotherapie
bronchoscopy bronchoscopy
bronk (slang) bronchoscopie
BUN (blood urea nitrogen) nierfunctietest
bypass bypass
by-pass (ww) met een bypass overbruggen
bypass operation bypassoperatie
CABG (coronary artery bypass grafting) coronaire bypassoperatie
caesar keizersnede/sectio
caesarean (section/birth/operation) keizersnede/sectio
call the code bel het reanimatieteam
capacitate activeren (doen ondergaan van activatie)
CAPD (continuous ambulatory peritoneal dialysis) continue ambulante peritoneaaldialyse/CAPD
Captopril renography Captopril-renografie
cardiac ... zie ook heart ...
cardiac catheterization hartkatheterisatie (met een k volgens het Groene Boekje)
cardiac compression hartmassage
cardiac massage hartmassage
cardiac rehab(ilitation) hartrevalidatie (fase 1 – en fase 2 hartrevalidatie)
cardiac rehab(ilitation) programme hartrevalidatieprogramma
cardiac stress test inspannings-ECG
cardiac tamponade harttamponade
cardiogram idem
cardiography cardiografie/cardiografisch onderzoek
cardiopulmonary resuscitation cardiopulmonaire resuscitatie (reanimatie met beademing en hartmassage)
cardiotocography cardiotocografie/CTG
cardioversion cardioversie; defibrillatie
carotid endarterectomy carotis-endarteriëctomie : (verwijdering van de door slagaderverkalking verdikte binnenwand aan de halsslagader)
carrying grip transportgreep (ehbo)
castration castratie
CAT scan (computerized axial tomography scan) CT-scan
cataract operation/surgery staaroperatie
catgut stitch catguthechting
cath someone iemand katheteriseren (let op de ‘k’)
catharsis catharsis/purgatie
catheter ablation katheterablatie (behandeling van bepaalde hartritmestoornissen met speciale elektrodekatheters)
catheterization katheterisatie (inbrengen van een slangetje)
catheterization of the heart hartkatheterisatie
catheterize katheteriseren
CAT-scan CT-scan/CAT-scan
caudography caudografie
cauterization cauterisatie/het wegbranden/dichtschroeien/uitbranden
cauterize cauteriseren/uitbranden/doodbranden/dichtschroeien/wegbranden
cautery het dichtschroeien/branden
CBC (complete blood count) bloedbeeld (soort test)
CBT (cognitive behavioral therapy) cognitieve gedragstherapie
ccHRT(continuously combined hormone replacement therapy) continu gecombineerde hormoonsuppletietherapie/ccHST /kunstmatige overgangshormonen
CCPD (continuous cycling peritoneal dialysis) continue cyclische peritoneale dialyse/CCPD
celiac block coeliacusblok(kade)
cell therapy celtherapie
cemotherapy chemotherapie
centesis centese/punctie
cervical conisation baarmoederhalsconisatie
cervical resection baarmoederhalsresectie
cervical smear uitstrijkje/cervixuitstrijkje
cervical spine surgery halswerveloperatie
cervix conisation baarmoederhalsconisatie
cesarean (section) zie caesarean
chair grip kruisgreep (ehbo)
challenge onderzoeken op immuniteit
check controle
checkup (algemeen medisch) onderzoek
chelation therapy chelatietehrapie
chemo chemotherapie
chemo course chemokuur
chemoembolization chemo-embolisatie
chemotherapy chemotherapie/bestraling (behandeling van ziekten met scheikundige stoffen)
chest compression hartmassage
chest examination thoraxonderzoek (onderzoek van de ademhalingsorganen)
chest grip okselgreep (ehbo)
chest massage hartmassage
chest PT longtest
chin augmentation kincorrectie/kinvergroting
cholangiography cholangiografie (zichtbaar maken van galwegen)
cholecystectomy cholecystectomie/galblaasoperatie
cholecystography cholecystografie (galblaasopname/röntgenonderzoek van de galblaas)
cholesterol test cholesteroltest
chordotomy chordotomie
chorionic villus/villi sampling (CVS) chorionvillusbiopsie (CVB)/'vlokkentest'
cHRT (combined hormone replacement therapy) gecombineerde hormoonsuppletietherapie/cHST
circumsize besnijden
circumcision besnijdenis/circumcisie
clamp (ww) krammen
clamp off afklemmen
clamping afklemmen
clear! achteruit (geroepen bij defribillatie)
clip clippen (plaatsen van klemmetje op een aneurysma)
clitoridectomy clitoridectomie
clyster klisteer (klysma/lavement/darmspoeling)
coeliac block zie celiac block
cognitive behavioral therapy cognitieve gedragstherapie
cognitive therapy cognitieve therapie
coil coilen (laten dichtgroeien van een aneurysma met een stolsel en een opgekrulde platinadraad)
colectomy colectomie
collyrium collyrium/oogspoeling
colonic irrigation klysma (darmspoeling/lavement)/irrigatie van de darm/lavement
colonoscopy colonoscopie
colostomy colostomie/stoma-operatie
colotomy insnijding in de dikke darm
colposcopy colposcopie
combination chemotherapy combinatiechemotherapie
combined hormone replacement therapy gecombineerde hormoonsuppletietherapie/HST/HRT
complementary therapy alternatieve therapie
complete blood count (CBC) bloedbeeld (soort test)
complete hysterectomy totale hysterectomie
compression therapy compressietherapie
computed tomography (CT) CT-scan
computerized axial tomography scan CT-scan
conisation conisatie (onderzoek van baarmoederhalsweefsel)
conservative mastectomy borstsparende operatie
conservative surgery conservatieve chirurgie (t.o. amputatie b.v.)
conservative treatment conservatieve behandeling (medicijnen i.p.v. operatie)
continuous ambulatory/ambulant peritoneal dialysis (CAPD) continue ambulante peritoneaaldialyse/CAPD
continuous cycling peritoneal dialysis continue cyclische peritoneale dialyse/CCPD
continuously combined hormone replacement therapy continu gecombineerde hormoonsuppletietherapie/ccHST
continuous positive airway pressure idem/continue positieve luchtdruk tijdens het ademen (CPAP)
continuous renal function replacement (therapy) nierfunctievervanging
continuous veno-venous hemofiltration continue venoveneuze hemofiltratie (CVVH)
contrast medium injection contrastmiddelinjectie
conventional TENS conventionele TENS
corneal grafting hoornvliestransplantatie
coronary angiography coronaire angiografie
coronary angioplasty coronaire angioplastiek/dotteren/ballondilatatie
coronary artery bypass grafting/operation coronaire bypass-operatie
correction correctie (plastische chirurgie)
corrective surgery correctieve/esthetische/plastische chirurgie
corticotomy corticotomie
cosmetic surgery correctieve/esthetische/plastische chirurgie
counseling therapie
counterirritation afleiding (b.v. van bloed)
couple therapy huwelijkstherapie
course of penicillin penicillinekuur
CPAP (continuous positive airway pressure) idem/continue positieve luchtdruk tijdens het ademen (CPAP)
CPR (cardiopulmonaire) reanimatie (reanimatie met beademing en hartmassage)
craniosacral therapy craniosacrale therapie/CST
craniotomy craniotomie(m.b.t. hersenonderzoek)
cricothyrotomy cricothyrotomie
cross-match kruisproef (zie ook type and cross) (kruisproef kan negatief of positief zijn)
CRRT (continuous renal function replacement therapy) nierfunctievervanging
cryoblock cryoblokkade (zenuwblokkade door bevriezing)
cryolesion cryolesie
cry(m)otherapy cryotherapie
cryopreservation cryopreservatie (door invriezen conserveren, bv. van semen)
cryosurgery cryochirurgie
cryotherapy cryotherapie
C-section keizersnee
CST (craniosacral therapy) craniosacrale therapie/CST
CT (computed tomography) CT-scan; cell therapy celtherapie
CTG (cardiotocography) cardiotocografie/CTG; cardiotocogram/CTG
CT scan CT-scan
culdoscopy culdoscopie
culture kweek(je) (soort onderzoek, vaak in samenstellingen bloedkweek, urinekweek enz.)
cup (ww) (laat)koppen zetten/aderlaten (d.m.v. laatkoppen)/koppen
cupping het koppen/het aderlaten met een laatkop
curarize curariseren (spierontspanning teweegbrengen met een geneeskrachtig aftreksel)
cure (ww) genezen
curettage curettage/uitkrabbing
curettement curettage
cut snijden
cut away uitsnijden
cut out uitsnijden
cutout uitsnijding
cutting out uitsnijding
CVB chorionvillusbiopsie/’vlokkentest'
CVS zie chorionic villus sampling
CCVH (continuous veno-venous hemofiltration) continue venoveneuze hemofiltratie (CVVH)
cyclodialysis cyclodialyse
cyst removal cystectomie/verwijdering van een cyste
cystectomy cystectomie; blaasexcisie
cystography cystografie
cystoscopy cystoscopie (onderzoek van de blaas)