logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
joint replacement gewrichtsvervanging
jugulate (met een paardenmiddel) tot staan brengen (b.v. van een ziekte)
keratectomy keratectomie
keratotomy keratotomie
keratoplasty keratoplastie
kidney perfusion nierperfusie
kidney stone surgery niersteenoperatie/niersteenverwijdering
kidney transplant(ation) niertransplantatie
KIP program KIP-onderzoek
knee ligament repair kruisbandoperatie
knee operation knie-operatie
lab(s) zie lab test
lab test(s) laboratoriumonderzoek(en)/laboratoriumtest(s) (vaak volstaat test(s))
laboratory test laboratoriumonderzoek/laboratoriumtest
labs labwaarden (urinetest); algemeen: test(s)
laminectomy laminectomie (verwijdering van de wervelboog)
laminotomy laminotomie
lance (ww) incideren/opensnijden/insnijden/doorprikken (met lancet)
laparoscopic cholecystectomy laparoscopische cholecystectomie
laparoscopic surgery laparoscopie
laparoscopy laparoscopie
laparotomy laparotomie/buiksnede/buikoperatie
laryngectomy laryngectomie (verwijdering van het strottenhoofd)
laryngoscopy laryngoscopie/strottenhoofdonderzoek
laryngotomy laryngotomie
LASEK LASEK(-behandeling)
laser (assisted) in situ keratomileusis (LASIK) laser in-situ keratomileusis/LASIK
laser ablation laserablatie
laser coagulation lasercoagulatie
laser epithelial keratomileusis LASEK(-behandeling)
laser surgery laserchirurgie
laser treatment/therapy lasertherapie
LASIK (laser assisted in situ keratomileusis) laser in-situ keratomileusis/LASIK
lav zie lavage
lavage lavage/(orgaan)wassing
leech aderlaten met bloedzuigers/bloedzuigers aanleggen/zetten
lens implantation lensimplantatie
leucotomy leukotomie(operatie); (prefontale) leukotomie/lobotomie
life support levensondersteunende, levensbestendigende handelingen
lift lift (plastische chirurgie)
lift (ww) liften
ligate/ligature afbinden/ligeren (b.v. ader, wrat, navelstreng)
ligation afbinding/ligatie
ligature vasoligatuur
light coagulation lichtcoagulatie (plaatselijk dichtschroeien van het netvlies d.m.v. een laser)
lip augmentation lipcorrectie (lipvergroting/lipverkleining)
lipolysis lipolyse
lipoplasty lipolyse
liposculpture liposculptuur
liposuction liposuctie
lithotomy lithotomie/steensnede/blaassnede
lithotripsy lithotripsie/steenvergruizing
lithotrity lithotripsie/blaassteenvergruizing
liver biopsy leverbiopsie
liver puncture leverpunctie
liver transplant levertransplantatie
living donor lung transplant levende-donorlongtransplantatie
living donor transplant levende-donortransplantatie
lobectomy lobectomie (verwijdering van een kwab, b.v. van long)
lobotomy lobotomie/verwijdering van de hersenkwab
local analgesia analgesie/plaatselijke verdoving
local anesthesia lokale, plaatselijke verdoving/lokaalanesthesie
local anaesthetic lokale/plaatselijke verdoving
low frequency electrotherapy laagfrequente elektrotherapie
LP (lumbar puncture) lumbale punctie/lumbaalpunctie
lumbar drain lumbale drain
lumbar puncture lumbale punctie/lumbaalpunctie
lumpectomy lumpectomie (verwijdering van (borst)kankergezwel)
lung biopsy longbiopsie
lung puncture longpunctie
lung tap longpunctie
lung x-ray longfoto
lung ventilation/perfusion scan V/Q-scan
luxation luxatie/ontwrichting
lymph drainage lymfedrainage
lymph node disection lymfklierdissectie
lymphadenectomy lymfadenectomie
lymphangiography lymfangiografie
magnetic resonance imaging magnetische resonantie-imaging/MRI-diagnostiek
magnetic resonance imaging scan MRI-scan
magnetic resonance spectroscopic imaging (MRSI) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
magnetic resonance spectroscopy (MRS) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
magneto encephalography magneto-encefalografie/MEG
magnetocardiogram magnetocardiogram
maintain traction (zie ook halo traction) hou de tractie erop
make an incision insnijden
mamma-amputation mamma-amputatie
mammectomy mammectomie
mammogram mamogram/mammografie/röntgenfoto van de borst
mammography mammografie/het doorlichten van de borst
mammoplasty mammaplastiek (plastische chirurgie van de borst)
mandibulectomy mandibulectomie
manipulate betasten/manipuleren
manual therapy manuele therapie
massage massage/manuele behandeling
mastectomy mastectomie (operatieve borstamputatie)
Master two-step test steptest van Master/hartfunctieproef
Master(‘s) (two step) test steptest van Master/hartfunctieproef
mastoidectomy mastoidectomie
mattress suture matrashechting
maxillary surgery kaakchirurgie
maxillectomy maxillectomie
maxillofacial surgery kaakoperatie
measuring the blood pressure bloeddrukmeting
mechanotherapy mechanotherapie
mediastinoscopy mediastinoscopie
medicate medisch verzorgen/geneeskundig behandelen; met een geneeskrachtige stof vermengen/behandelen/geneeskrachtig maken
MEG (magneto encephalography) magneto-encefalografie/MEG
menstrual extraction overtijdbehandeling
microsurgery microchirurgie
miscarry aborteren
MMR jab BMR-prik
modified radical mastectomy gemodificeerde radicale mastectomie
monotherapy monotherapie (behandeling met één geneesmiddel)
morning rounds ochtendvisite
mortality conference necrologiebespreking
mount prepareren
mounting preparatie
mouth-to-mouth resuscitation mond-op-mondbeademing (ehbo)
mouth-to-nose resuscitation mond-op-neusbeademing (ehbo)
MRI zie magnetic resonance imaging
MRI scan MRI-scan
MRS (magnetic resonance spectroscopy) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
MRSI (magnetic resonance spectroscopic imaging) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
muscle biopsy spierbiopsie
muscle test spiertest
muscle-wrap heart surgery wikkelhartoperatie (experimenteel, hartspier wordt versterkt met een spier uit de rug)
muscular biopsy spierbiopsie
myelogram myelogram
myelography myelografie
myocardial scintigraphy myocardscintigrafie (onderzoeksmethode van de hartspier met isotopen)
myomectomy myomectomie (verwijdering van vleesbomen)
myringotomy myringotomie
narcotization narcotisering/onder narcose brengen/verdoven
narcotize narcotiseren/onder verdoving brengen/verdoven
nasal surgery neusoperatie
nasoendoscopy neusendoscopie
nasopharyngoscopy nasofaryngoscopie
neck (up)lift halslift (niet neklift)
needle biopsy naaldbiopsie
nephrectomy nefrectomie/operatieve verwijdering van een nier
nephrostomy nefrostomie
nephrotomy nefrotomie/insnijding in de nier/nieroperatie
nerve biopsy zenuwbiopsie
nerve block zenuwblokkade
nerve root block wortelblokkade
nerve root stimulation zenuwstimulatie
nerve stimulation zenuwstimulatie
neurobiopsy (w.g.) zenuwbiopsie
neurological surgery neurochirurgie
neurolysis neurolyse
neuromodulation neuromodulatie
neurostimulation neurostimulatie/zenuwstimulatie
neurotherapy neurotherapie
neurotomy neurotomie (chirurgische verwijdering van (deel van) een zenuw)
Nissl stain Nissl-kleuring
nitrogen narcosis stikstofnarcose
nose reshaping rhinoplastie/neuscorrectie
nutritional therapy voedingstherapie