logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
joint replacement gewrichtsvervanging
jugulate (met een paardenmiddel) tot staan brengen (b.v. van een ziekte)
keratectomy keratectomie
keratotomy keratotomie
keratoplasty keratoplastie
kidney perfusion nierperfusie
kidney stone surgery niersteenoperatie/niersteenverwijdering
kidney transplant(ation) niertransplantatie
KIP program KIP-onderzoek
knee ligament repair kruisbandoperatie
knee operation knie-operatie
lab(s) zie lab test
lab test(s) laboratoriumonderzoek(en)/laboratoriumtest(s) (vaak volstaat test(s))
laboratory test laboratoriumonderzoek/laboratoriumtest
labs labwaarden (urinetest); algemeen: test(s)
laminectomy laminectomie (verwijdering van de wervelboog)
laminotomy laminotomie
lance (ww) incideren/opensnijden/insnijden/doorprikken (met lancet)
laparoscopic cholecystectomy laparoscopische cholecystectomie
laparoscopic surgery laparoscopie
laparoscopy laparoscopie
laparotomy laparotomie/buiksnede/buikoperatie
laryngectomy laryngectomie (verwijdering van het strottenhoofd)
laryngoscopy laryngoscopie/strottenhoofdonderzoek
laryngotomy laryngotomie
LASEK LASEK(-behandeling)
laser (assisted) in situ keratomileusis (LASIK) laser in-situ keratomileusis/LASIK
laser ablation laserablatie
laser coagulation lasercoagulatie
laser epithelial keratomileusis LASEK(-behandeling)
laser surgery laserchirurgie
laser treatment/therapy lasertherapie
LASIK (laser assisted in situ keratomileusis) laser in-situ keratomileusis/LASIK
lav zie lavage
lavage lavage/(orgaan)wassing
leech aderlaten met bloedzuigers/bloedzuigers aanleggen/zetten
lens implantation lensimplantatie
leucotomy leukotomie(operatie); (prefontale) leukotomie/lobotomie
life support levensondersteunende, levensbestendigende handelingen
lift lift (plastische chirurgie)
lift (ww) liften
ligate/ligature afbinden/ligeren (b.v. ader, wrat, navelstreng)
ligation afbinding/ligatie
ligature vasoligatuur
light coagulation lichtcoagulatie (plaatselijk dichtschroeien van het netvlies d.m.v. een laser)
lip augmentation lipcorrectie (lipvergroting/lipverkleining)
lipolysis lipolyse
lipoplasty lipolyse
liposculpture liposculptuur
liposuction liposuctie
lithotomy lithotomie/steensnede/blaassnede
lithotripsy lithotripsie/steenvergruizing
lithotrity lithotripsie/blaassteenvergruizing
liver biopsy leverbiopsie
liver puncture leverpunctie
liver transplant levertransplantatie
living donor lung transplant levende-donorlongtransplantatie
living donor transplant levende-donortransplantatie
lobectomy lobectomie (verwijdering van een kwab, b.v. van long)
lobotomy lobotomie/verwijdering van de hersenkwab
local analgesia analgesie/plaatselijke verdoving
local anesthesia lokale, plaatselijke verdoving/lokaalanesthesie
local anaesthetic lokale/plaatselijke verdoving
low frequency electrotherapy laagfrequente elektrotherapie
LP (lumbar puncture) lumbale punctie/lumbaalpunctie
lumbar drain lumbale drain
lumbar puncture lumbale punctie/lumbaalpunctie
lumpectomy lumpectomie (verwijdering van (borst)kankergezwel)
lung biopsy longbiopsie
lung puncture longpunctie
lung tap longpunctie
lung x-ray longfoto
lung ventilation/perfusion scan V/Q-scan
luxation luxatie/ontwrichting
lymph drainage lymfedrainage
lymph node disection lymfklierdissectie
lymphadenectomy lymfadenectomie
lymphangiography lymfangiografie
magnetic resonance imaging magnetische resonantie-imaging/MRI-diagnostiek
magnetic resonance imaging scan MRI-scan
magnetic resonance spectroscopic imaging (MRSI) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
magnetic resonance spectroscopy (MRS) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
magneto encephalography magneto-encefalografie/MEG
magnetocardiogram magnetocardiogram
maintain traction (zie ook halo traction) hou de tractie erop
make an incision insnijden
mamma-amputation mamma-amputatie
mammectomy mammectomie
mammogram mamogram/mammografie/röntgenfoto van de borst
mammography mammografie/het doorlichten van de borst
mammoplasty mammaplastiek (plastische chirurgie van de borst)
mandibulectomy mandibulectomie
manipulate betasten/manipuleren
manual therapy manuele therapie
massage massage/manuele behandeling
mastectomy mastectomie (operatieve borstamputatie)
Master two-step test steptest van Master/hartfunctieproef
Master(‘s) (two step) test steptest van Master/hartfunctieproef
mastoidectomy mastoidectomie
mattress suture matrashechting
maxillary surgery kaakchirurgie
maxillectomy maxillectomie
maxillofacial surgery kaakoperatie
measuring the blood pressure bloeddrukmeting
mechanotherapy mechanotherapie
mediastinoscopy mediastinoscopie
medicate medisch verzorgen/geneeskundig behandelen; met een geneeskrachtige stof vermengen/behandelen/geneeskrachtig maken
MEG (magneto encephalography) magneto-encefalografie/MEG
menstrual extraction overtijdbehandeling
microsurgery microchirurgie
miscarry aborteren
MMR jab BMR-prik
modified radical mastectomy gemodificeerde radicale mastectomie
monotherapy monotherapie (behandeling met één geneesmiddel)
morning rounds ochtendvisite
mortality conference necrologiebespreking
mount prepareren
mounting preparatie
mouth-to-mouth resuscitation mond-op-mondbeademing (ehbo)
mouth-to-nose resuscitation mond-op-neusbeademing (ehbo)
MRI zie magnetic resonance imaging
MRI scan MRI-scan
MRS (magnetic resonance spectroscopy) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
MRSI (magnetic resonance spectroscopic imaging) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
muscle biopsy spierbiopsie
muscle test spiertest
muscle-wrap heart surgery wikkelhartoperatie (experimenteel, hartspier wordt versterkt met een spier uit de rug)
muscular biopsy spierbiopsie
myelogram myelogram
myelography myelografie
myocardial scintigraphy myocardscintigrafie (onderzoeksmethode van de hartspier met isotopen)
myomectomy myomectomie (verwijdering van vleesbomen)
myringotomy myringotomie
narcotization narcotisering/onder narcose brengen/verdoven
narcotize narcotiseren/onder verdoving brengen/verdoven
nasal surgery neusoperatie
nasoendoscopy neusendoscopie
nasopharyngoscopy nasofaryngoscopie
neck (up)lift halslift (niet neklift)
needle biopsy naaldbiopsie
nephrectomy nefrectomie/operatieve verwijdering van een nier
nephrostomy nefrostomie
nephrotomy nefrotomie/insnijding in de nier/nieroperatie
nerve biopsy zenuwbiopsie
nerve block zenuwblokkade
nerve root block wortelblokkade
nerve root stimulation zenuwstimulatie
nerve stimulation zenuwstimulatie
neurobiopsy (w.g.) zenuwbiopsie
neurological surgery neurochirurgie
neurolysis neurolyse
neuromodulation neuromodulatie
neurostimulation neurostimulatie/zenuwstimulatie
neurotherapy neurotherapie
neurotomy neurotomie (chirurgische verwijdering van (deel van) een zenuw)
Nissl stain Nissl-kleuring
nitrogen narcosis stikstofnarcose
nose reshaping rhinoplastie/neuscorrectie
nutritional therapy voedingstherapie
narcotization narcotisering/onder narcose brengen/verdoven
narcotize narcotiseren/onder verdoving brengen/verdoven
nasal surgery neusoperatie
nasoendoscopy neusendoscopie
nasopharyngoscopy nasofaryngoscopie
neck (up)lift halslift (niet neklift)
needle biopsy naaldbiopsie
nephrectomy nefrectomie/operatieve verwijdering van een nier
nephrostomy nefrostomie
nephrotomy nefrotomie/insnijding in de nier/nieroperatie
nerve biopsy zenuwbiopsie
nerve block zenuwblokkade
nerve root block wortelblokkade
nerve root stimulation zenuwstimulatie
nerve stimulation zenuwstimulatie
neurobiopsy (w.g.) zenuwbiopsie
neurological surgery neurochirurgie
neurolysis neurolyse
neuromodulation neuromodulatie
neurostimulation neurostimulatie/zenuwstimulatie
neurotherapy neurotherapie
neurotomy neurotomie (chirurgische verwijdering van (deel van) een zenuw)
Nissl stain Nissl-kleuring
nitrogen narcosis stikstofnarcose
nose reshaping rhinoplastie/neuscorrectie
nutritional therapy voedingstherapie
obstetrical vacuum extraction vacuümextractie (bij bevalling)
obstruction obliteratie
op operatie
oesophag... zie esophag...
oophorectomy oöforectomie/ovariotomie (het wegnemen van één/beide eierstok(ken))
op (operation) operatie
open heart surgery openhartoperatie/openhartchirurgie
open lung biopsy openlongbiopsie
operate opereren/een operatie verrichten op
operative treatment operatie/heelkundige, operatieve behandeling
operation operatie/chirurgische ingreep
ophthalmoscopy oftalmoscopie/oogspiegelonderzoek/fundusonderzoek
oral surgery kaakchirurgie
orchidectomy orchidectomie
orchiectomy orchiectomie
organ culture orgaankweek
organ donation orgaandonatie
organotherapy organotherapie
orthodontic treatment gebitsregulatie/tandregulatie
orthodontics gebitsregulatie/tandregulatie
orthognatic surgery orthognatische chirurgie/heelkunde (kaakcorrecties)
orthopedic surgery orthopedische chirurgie
osteoplasty osteoplastiek
osteotomy osteotomie (uitsnijding van bot)
ostomy (verzamelnaam) het aanleggen van een kunstmatige opening voor drainage
otoplasty otoplastiek (ingreep ter correctie van misvormingen van het oor, b.v. flaporen)
ovarian ablation ovariumablatie
ovarian suppression ovariumablatie
ovariectomy ovariëctomie/verwijdering van de eierstok(ken)/ovariotomie
ovariotomy ovariotomie
oxygen therapy zuurstoftherapie
oxygen treatment zuurstofbeademing
ozon therapy ozontherapie
P&V pyloroplastiek/pylorusplastiek en vagotomie (chirurgische behandeling van maagzweer)
pacemaker implantation pacemaker-implantatie
pack (ww) van een kompres voorzien
packing het kompressen leggen
palliative therapy palliatieve therapie/pijnbestrijding
pallidotomy pallidotomie
palpate palperen/betasten/bekloppen
palpate lightly aantippen
palpation palpatie/betasting/bevoeling
palpatio per anum idem/PPA/digitaal rectaal onderzoek (de aars manueel betasten)
PALS zie pediatric advanced life support
pan (ww) (slang) ondersteken ronddelen
pancreatectomy pancreatectomie
P and V zie P&V
pap smear uitstrijkje
pap test uitstrijkje (vnl. voor opsporing van kanker)
paracentesis paracentese/doorprikking
parathyroidectomy parathyroidectomie
partial partieel (b.v. partiële gastrectomie)
partial colectomy partiële colectomie
partial cystectomy partiële cystectomie
partial gastrectomy partiële gastrectomie
partial glossectomy partiële glossectomie
partial hepatectomy partiële hepatectomie
partial laryngectomy partiële laryngectomie
partial mammectomy partiële mammectomie (met okselklieruitruiming)
partial mastectomy borstsparende operatie/partiële mastectomie
partial nephrectomy partiële nefrectomie
partial pancreatectomy partiële pancreatectomie
partial penile/penis amputation partiële penisamputatie
partial pneumectomy partiële pneumectomie
partial thymectomy partiële thymectomie
partial vulvectomy partiële vulvectomie
pass a patient een patiënt medisch goedkeuren
passive immunization passieve immunisatie
patch test allergietest
paternity test vaderschapstest
patterning patroontherapie
PDT (photodynamic therapy) fotodynamische therapie
pediatric advanced life support idem/PALS/kinderreanimatie (m.b.v hulpmiddelen)
PEG (percutaneous endoscopic gastrotomy) percutane endoscopische gastrotomie/PEG
pelvectomy pelvectomie
pelvic (exam/examination) bekkenonderzoek
pelvic x-ray bekkenfoto
penetrating keratoplasty penetrerende keratoplastie
penile amputation penisamputatie
penis amputation penisamputatie
penis enlargement penisvergroting
penisinjection penisinjectie
percuss percuteren/(be)kloppen
percussion percussie
percutaneous endoscopic gastrotomy percutane endoscopische gastrotomie/PEG
percutaneous radiological gastrostomy percutane radiologische gastrotomie/PRG
percutaneous SANS zie Stoller afferent nerve stimulation
percutaneous transhepatic cholangiography PTC/percutane transhepatische cholangiografie
percutaneous transluminal angioplasty percutane transluminale angioplastiek/dotteren/PT(C)A
percutaneous transluminal coronary angioplasty percutane transluminale coronaire angioplastiek/dotteren/PTCA
percutaneous transluminal myocardial revascularization percutane transluminale myocardiale revascularisatie (PTMR)
perform surgery/an operation opereren/een operatie uitvoeren
perfusion ononderbroken infusie/infuus; perfusie/vochttoediening
pericardial puncture pericardpunctie
pericardial window pericardvenster
peritoneal dialysis/lavage buik(vlies)spoeling
peritoneography peritoneografie
perQ SANS zie Stoller afferent nerve stimulation
perseveration perseveratie
pessotherapy pessotherapie
PET scan PET-scan
PFT (pulmonary function test) longfunctietest
PG test zwangerschapstest
pharyngectomy pharyngectomie (alleen spelling met ph aan getroffen)
phase 1 cardiac/heart rehab(ilitation) fase 1 hartrevalidatie
phase 2 cardiac/heart rehab(ilitation) fase 2 hartrevalidatie
phenylketonuria test/PKU test (vero.) hielprik
phlebography flebografie (foto van de aders)
phlebotomize flebotomie uitvoeren/aderlaten
phlebotomy flebotomie/aderlating/venesectie
phoniatrics foniatrie (behandeling van stem- en slikproblemen en stotteren)
photodynamic therapy (PDT) fotodynamische therapie
photorefractive keratectomy (PRK) fotorefractieve keratectomie
photosensitization fotosensibilisatie/lichtgevoeligmaking
phototherapy lichtbehandeling/fototherapie
physic (ww) medicijnen toedienen/genezen; een purgeermiddel geven
physical lichamelijk onderzoek/medische keuring
physical exam(ination) lichamelijk onderzoek/medische keuring
physical reconditioning fysieke reconditionering
pilot study verkennend (proef)onderzoek
planigraphy planigrafie
plastic surgery plastische chirurgie
plethysmography plethysmografie (registratie van volumeveranderingen in een lichaamsdeel)
pleural tap pleurapunctie
pleurotomy pleurotomie
plug (ww) tamponneren
pneumocentesis longpunctie
pneum(on)ectomy pneum(on)ectomie (verwijdering van (deel van de) long)
pneumoencephalography pneumo-encefalografie
pneumoventriculography pneumo-encefalografie
polypectomy poliepectomie/poliepverwijdering
polytherapy polytherapie
pop (ww) injecteren
positioning het positioneren (ehbo)
post-mortem (examination) lijkschouwing
post-mortem cultures post-mortemkweken
poultice pappen/met een papje bestrijken
PPA zie palpatio per anum
pregnancy test zwangerschapstest
preparation preparatie
prescribe een advies geven/een remedie aanbevelen/voorschrijven (medicijnen)
pretransfusion test pretransfusieonderzoek/kruisproef (zie type and cross)
PRG (percutaneous radiological gastrostomy) percutane radiologische gastrotomie/PRG
prick doorprikken
primary vaccination primovaccinatie (eerste inenting met pokstof)
PRK (photorefractive keratectomy) fotorefractieve keratectomie (oogoperatie)
probe onderzoek
proctoscopy proctoscopie
proctosigmoidoscopy sigmoïdoscopie
prognosis prognose (voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte) (een prognose stellen)
program(me) therapie/behandeling
prophylaxis profylaxe/preventieve behandeling
prostatectomy prostatectomie
prostatic specific antigen test prostaatspecifiek-antigeentest/PSA-test
prostatic surgery prostaatoperatie
prothesis het aanbrengen van een prothese
proton magnetic resonance spectroscopic imaging (proton-)magnetische resonantiespectroscopie/MRS
proton MR spectroscopic imaging (proton-)magnetische resonantiespectroscopie/MRS
PSA test zie prostatic specific antigen test
psychosomatics/psychosomatic treatment psychosomatiek
psychotherapy psychotherapie
PTA (percutaneous transluminal angioplasty) percutane transluminale angioplastiek/dotteren/PT(C)A
PTC (percutaneous transhepatic cholangiography) PTC/percutane transhepatische cholangiografie
PTA (percutaneous transluminal angioplasty) percutane transluminale angioplastiek/dotteren/PT(C)A
PTCA (percutaneous transluminal coronary angioplasty) percutane transluminale coronaire angioplastiek/dotteren/PTCA
PTMR (percutaneous transluminal myocardial revascularization) percutane transluminale myocardiale revascularisatie (PTMR)
pulmonary artery angiography arteria pulmonalis-angiografie
pulmonary biopsy longbiopsie
pulmonary function test longfunctietest
pulmonary puncture longpunctie
pulmonary tap longpunctie
pulmonary ventilation/perfusion scan V/Q-scan/ventilatie-perfusiescan
pulse diagnosis polsdiagnose (oosterse geneeskunst)
pump the stomach de maag leegpompen
pulse ox(imetry) pulse-oximetrie (om zuurstofverzadiging van het bloed te meten)
puncture punctie/punctuur/prik
puncture (ww) doorprikken/puncteren
put in a cast gipsen
put in a plaster gipsen
put in splints spalken
put off in slaap doen vallen/onder narcose brengen
put someone under iemand onder narcose brengen/narcotiseren/anestheseren
pyelogram het pyelogram (foto van het nierbekken)
pyelography pyelografie
pyloroplasty pyloroplastiek/pylorusplastiek
QED 'sleutelgatoperaties' (toepassing röntgenstralen, ultrageluid en endoscoop)
quilt(ed) suture matrashechting