logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
joint replacement gewrichtsvervanging
jugulate (met een paardenmiddel) tot staan brengen (b.v. van een ziekte)
keratectomy keratectomie
keratotomy keratotomie
keratoplasty keratoplastie
kidney perfusion nierperfusie
kidney stone surgery niersteenoperatie/niersteenverwijdering
kidney transplant(ation) niertransplantatie
KIP program KIP-onderzoek
knee ligament repair kruisbandoperatie
knee operation knie-operatie
lab(s) zie lab test
lab test(s) laboratoriumonderzoek(en)/laboratoriumtest(s) (vaak volstaat test(s))
laboratory test laboratoriumonderzoek/laboratoriumtest
labs labwaarden (urinetest); algemeen: test(s)
laminectomy laminectomie (verwijdering van de wervelboog)
laminotomy laminotomie
lance (ww) incideren/opensnijden/insnijden/doorprikken (met lancet)
laparoscopic cholecystectomy laparoscopische cholecystectomie
laparoscopic surgery laparoscopie
laparoscopy laparoscopie
laparotomy laparotomie/buiksnede/buikoperatie
laryngectomy laryngectomie (verwijdering van het strottenhoofd)
laryngoscopy laryngoscopie/strottenhoofdonderzoek
laryngotomy laryngotomie
LASEK LASEK(-behandeling)
laser (assisted) in situ keratomileusis (LASIK) laser in-situ keratomileusis/LASIK
laser ablation laserablatie
laser coagulation lasercoagulatie
laser epithelial keratomileusis LASEK(-behandeling)
laser surgery laserchirurgie
laser treatment/therapy lasertherapie
LASIK (laser assisted in situ keratomileusis) laser in-situ keratomileusis/LASIK
lav zie lavage
lavage lavage/(orgaan)wassing
leech aderlaten met bloedzuigers/bloedzuigers aanleggen/zetten
lens implantation lensimplantatie
leucotomy leukotomie(operatie); (prefontale) leukotomie/lobotomie
life support levensondersteunende, levensbestendigende handelingen
lift lift (plastische chirurgie)
lift (ww) liften
ligate/ligature afbinden/ligeren (b.v. ader, wrat, navelstreng)
ligation afbinding/ligatie
ligature vasoligatuur
light coagulation lichtcoagulatie (plaatselijk dichtschroeien van het netvlies d.m.v. een laser)
lip augmentation lipcorrectie (lipvergroting/lipverkleining)
lipolysis lipolyse
lipoplasty lipolyse
liposculpture liposculptuur
liposuction liposuctie
lithotomy lithotomie/steensnede/blaassnede
lithotripsy lithotripsie/steenvergruizing
lithotrity lithotripsie/blaassteenvergruizing
liver biopsy leverbiopsie
liver puncture leverpunctie
liver transplant levertransplantatie
living donor lung transplant levende-donorlongtransplantatie
living donor transplant levende-donortransplantatie
lobectomy lobectomie (verwijdering van een kwab, b.v. van long)
lobotomy lobotomie/verwijdering van de hersenkwab
local analgesia analgesie/plaatselijke verdoving
local anesthesia lokale, plaatselijke verdoving/lokaalanesthesie
local anaesthetic lokale/plaatselijke verdoving
low frequency electrotherapy laagfrequente elektrotherapie
LP (lumbar puncture) lumbale punctie/lumbaalpunctie
lumbar drain lumbale drain
lumbar puncture lumbale punctie/lumbaalpunctie
lumpectomy lumpectomie (verwijdering van (borst)kankergezwel)
lung biopsy longbiopsie
lung puncture longpunctie
lung tap longpunctie
lung x-ray longfoto
lung ventilation/perfusion scan V/Q-scan
luxation luxatie/ontwrichting
lymph drainage lymfedrainage
lymph node disection lymfklierdissectie
lymphadenectomy lymfadenectomie
lymphangiography lymfangiografie
magnetic resonance imaging magnetische resonantie-imaging/MRI-diagnostiek
magnetic resonance imaging scan MRI-scan
magnetic resonance spectroscopic imaging (MRSI) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
magnetic resonance spectroscopy (MRS) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
magneto encephalography magneto-encefalografie/MEG
magnetocardiogram magnetocardiogram
maintain traction (zie ook halo traction) hou de tractie erop
make an incision insnijden
mamma-amputation mamma-amputatie
mammectomy mammectomie
mammogram mamogram/mammografie/röntgenfoto van de borst
mammography mammografie/het doorlichten van de borst
mammoplasty mammaplastiek (plastische chirurgie van de borst)
mandibulectomy mandibulectomie
manipulate betasten/manipuleren
manual therapy manuele therapie
massage massage/manuele behandeling
mastectomy mastectomie (operatieve borstamputatie)
Master two-step test steptest van Master/hartfunctieproef
Master(‘s) (two step) test steptest van Master/hartfunctieproef
mastoidectomy mastoidectomie
mattress suture matrashechting
maxillary surgery kaakchirurgie
maxillectomy maxillectomie
maxillofacial surgery kaakoperatie
measuring the blood pressure bloeddrukmeting
mechanotherapy mechanotherapie
mediastinoscopy mediastinoscopie
medicate medisch verzorgen/geneeskundig behandelen; met een geneeskrachtige stof vermengen/behandelen/geneeskrachtig maken
MEG (magneto encephalography) magneto-encefalografie/MEG
menstrual extraction overtijdbehandeling
microsurgery microchirurgie
miscarry aborteren
MMR jab BMR-prik
modified radical mastectomy gemodificeerde radicale mastectomie
monotherapy monotherapie (behandeling met één geneesmiddel)
morning rounds ochtendvisite
mortality conference necrologiebespreking
mount prepareren
mounting preparatie
mouth-to-mouth resuscitation mond-op-mondbeademing (ehbo)
mouth-to-nose resuscitation mond-op-neusbeademing (ehbo)
MRI zie magnetic resonance imaging
MRI scan MRI-scan
MRS (magnetic resonance spectroscopy) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
MRSI (magnetic resonance spectroscopic imaging) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
muscle biopsy spierbiopsie
muscle test spiertest
muscle-wrap heart surgery wikkelhartoperatie (experimenteel, hartspier wordt versterkt met een spier uit de rug)
muscular biopsy spierbiopsie
myelogram myelogram
myelography myelografie
myocardial scintigraphy myocardscintigrafie (onderzoeksmethode van de hartspier met isotopen)
myomectomy myomectomie (verwijdering van vleesbomen)
myringotomy myringotomie
narcotization narcotisering/onder narcose brengen/verdoven
narcotize narcotiseren/onder verdoving brengen/verdoven
nasal surgery neusoperatie
nasoendoscopy neusendoscopie
nasopharyngoscopy nasofaryngoscopie
neck (up)lift halslift (niet neklift)
needle biopsy naaldbiopsie
nephrectomy nefrectomie/operatieve verwijdering van een nier
nephrostomy nefrostomie
nephrotomy nefrotomie/insnijding in de nier/nieroperatie
nerve biopsy zenuwbiopsie
nerve block zenuwblokkade
nerve root block wortelblokkade
nerve root stimulation zenuwstimulatie
nerve stimulation zenuwstimulatie
neurobiopsy (w.g.) zenuwbiopsie
neurological surgery neurochirurgie
neurolysis neurolyse
neuromodulation neuromodulatie
neurostimulation neurostimulatie/zenuwstimulatie
neurotherapy neurotherapie
neurotomy neurotomie (chirurgische verwijdering van (deel van) een zenuw)
Nissl stain Nissl-kleuring
nitrogen narcosis stikstofnarcose
nose reshaping rhinoplastie/neuscorrectie
nutritional therapy voedingstherapie
narcotization narcotisering/onder narcose brengen/verdoven
narcotize narcotiseren/onder verdoving brengen/verdoven
nasal surgery neusoperatie
nasoendoscopy neusendoscopie
nasopharyngoscopy nasofaryngoscopie
neck (up)lift halslift (niet neklift)
needle biopsy naaldbiopsie
nephrectomy nefrectomie/operatieve verwijdering van een nier
nephrostomy nefrostomie
nephrotomy nefrotomie/insnijding in de nier/nieroperatie
nerve biopsy zenuwbiopsie
nerve block zenuwblokkade
nerve root block wortelblokkade
nerve root stimulation zenuwstimulatie
nerve stimulation zenuwstimulatie
neurobiopsy (w.g.) zenuwbiopsie
neurological surgery neurochirurgie
neurolysis neurolyse
neuromodulation neuromodulatie
neurostimulation neurostimulatie/zenuwstimulatie
neurotherapy neurotherapie
neurotomy neurotomie (chirurgische verwijdering van (deel van) een zenuw)
Nissl stain Nissl-kleuring
nitrogen narcosis stikstofnarcose
nose reshaping rhinoplastie/neuscorrectie
nutritional therapy voedingstherapie
obstetrical vacuum extraction vacuümextractie (bij bevalling)
obstruction obliteratie
op operatie
oesophag... zie esophag...
oophorectomy oöforectomie/ovariotomie (het wegnemen van één/beide eierstok(ken))
op (operation) operatie
open heart surgery openhartoperatie/openhartchirurgie
open lung biopsy openlongbiopsie
operate opereren/een operatie verrichten op
operative treatment operatie/heelkundige, operatieve behandeling
operation operatie/chirurgische ingreep
ophthalmoscopy oftalmoscopie/oogspiegelonderzoek/fundusonderzoek
oral surgery kaakchirurgie
orchidectomy orchidectomie
orchiectomy orchiectomie
organ culture orgaankweek
organ donation orgaandonatie
organotherapy organotherapie
orthodontic treatment gebitsregulatie/tandregulatie
orthodontics gebitsregulatie/tandregulatie
orthognatic surgery orthognatische chirurgie/heelkunde (kaakcorrecties)
orthopedic surgery orthopedische chirurgie
osteoplasty osteoplastiek
osteotomy osteotomie (uitsnijding van bot)
ostomy (verzamelnaam) het aanleggen van een kunstmatige opening voor drainage
otoplasty otoplastiek (ingreep ter correctie van misvormingen van het oor, b.v. flaporen)
ovarian ablation ovariumablatie
ovarian suppression ovariumablatie
ovariectomy ovariëctomie/verwijdering van de eierstok(ken)/ovariotomie
ovariotomy ovariotomie
oxygen therapy zuurstoftherapie
oxygen treatment zuurstofbeademing
ozon therapy ozontherapie
P&V pyloroplastiek/pylorusplastiek en vagotomie (chirurgische behandeling van maagzweer)
pacemaker implantation pacemaker-implantatie
pack (ww) van een kompres voorzien
packing het kompressen leggen
palliative therapy palliatieve therapie/pijnbestrijding
pallidotomy pallidotomie
palpate palperen/betasten/bekloppen
palpate lightly aantippen
palpation palpatie/betasting/bevoeling
palpatio per anum idem/PPA/digitaal rectaal onderzoek (de aars manueel betasten)
PALS zie pediatric advanced life support
pan (ww) (slang) ondersteken ronddelen
pancreatectomy pancreatectomie
P and V zie P&V
pap smear uitstrijkje
pap test uitstrijkje (vnl. voor opsporing van kanker)
paracentesis paracentese/doorprikking
parathyroidectomy parathyroidectomie
partial partieel (b.v. partiële gastrectomie)
partial colectomy partiële colectomie
partial cystectomy partiële cystectomie
partial gastrectomy partiële gastrectomie
partial glossectomy partiële glossectomie
partial hepatectomy partiële hepatectomie
partial laryngectomy partiële laryngectomie
partial mammectomy partiële mammectomie (met okselklieruitruiming)
partial mastectomy borstsparende operatie/partiële mastectomie
partial nephrectomy partiële nefrectomie
partial pancreatectomy partiële pancreatectomie
partial penile/penis amputation partiële penisamputatie
partial pneumectomy partiële pneumectomie
partial thymectomy partiële thymectomie
partial vulvectomy partiële vulvectomie
pass a patient een patiënt medisch goedkeuren
passive immunization passieve immunisatie
patch test allergietest
paternity test vaderschapstest
patterning patroontherapie
PDT (photodynamic therapy) fotodynamische therapie
pediatric advanced life support idem/PALS/kinderreanimatie (m.b.v hulpmiddelen)
PEG (percutaneous endoscopic gastrotomy) percutane endoscopische gastrotomie/PEG
pelvectomy pelvectomie
pelvic (exam/examination) bekkenonderzoek
pelvic x-ray bekkenfoto
penetrating keratoplasty penetrerende keratoplastie
penile amputation penisamputatie
penis amputation penisamputatie
penis enlargement penisvergroting
penisinjection penisinjectie
percuss percuteren/(be)kloppen
percussion percussie
percutaneous endoscopic gastrotomy percutane endoscopische gastrotomie/PEG
percutaneous radiological gastrostomy percutane radiologische gastrotomie/PRG
percutaneous SANS zie Stoller afferent nerve stimulation
percutaneous transhepatic cholangiography PTC/percutane transhepatische cholangiografie
percutaneous transluminal angioplasty percutane transluminale angioplastiek/dotteren/PT(C)A
percutaneous transluminal coronary angioplasty percutane transluminale coronaire angioplastiek/dotteren/PTCA
percutaneous transluminal myocardial revascularization percutane transluminale myocardiale revascularisatie (PTMR)
perform surgery/an operation opereren/een operatie uitvoeren
perfusion ononderbroken infusie/infuus; perfusie/vochttoediening
pericardial puncture pericardpunctie
pericardial window pericardvenster
peritoneal dialysis/lavage buik(vlies)spoeling
peritoneography peritoneografie
perQ SANS zie Stoller afferent nerve stimulation
perseveration perseveratie
pessotherapy pessotherapie
PET scan PET-scan
PFT (pulmonary function test) longfunctietest
PG test zwangerschapstest
pharyngectomy pharyngectomie (alleen spelling met ph aan getroffen)
phase 1 cardiac/heart rehab(ilitation) fase 1 hartrevalidatie
phase 2 cardiac/heart rehab(ilitation) fase 2 hartrevalidatie
phenylketonuria test/PKU test (vero.) hielprik
phlebography flebografie (foto van de aders)
phlebotomize flebotomie uitvoeren/aderlaten
phlebotomy flebotomie/aderlating/venesectie
phoniatrics foniatrie (behandeling van stem- en slikproblemen en stotteren)
photodynamic therapy (PDT) fotodynamische therapie
photorefractive keratectomy (PRK) fotorefractieve keratectomie
photosensitization fotosensibilisatie/lichtgevoeligmaking
phototherapy lichtbehandeling/fototherapie
physic (ww) medicijnen toedienen/genezen; een purgeermiddel geven
physical lichamelijk onderzoek/medische keuring
physical exam(ination) lichamelijk onderzoek/medische keuring
physical reconditioning fysieke reconditionering
pilot study verkennend (proef)onderzoek
planigraphy planigrafie
plastic surgery plastische chirurgie
plethysmography plethysmografie (registratie van volumeveranderingen in een lichaamsdeel)
pleural tap pleurapunctie
pleurotomy pleurotomie
plug (ww) tamponneren
pneumocentesis longpunctie
pneum(on)ectomy pneum(on)ectomie (verwijdering van (deel van de) long)
pneumoencephalography pneumo-encefalografie
pneumoventriculography pneumo-encefalografie
polypectomy poliepectomie/poliepverwijdering
polytherapy polytherapie
pop (ww) injecteren
positioning het positioneren (ehbo)
post-mortem (examination) lijkschouwing
post-mortem cultures post-mortemkweken
poultice pappen/met een papje bestrijken
PPA zie palpatio per anum
pregnancy test zwangerschapstest
preparation preparatie
prescribe een advies geven/een remedie aanbevelen/voorschrijven (medicijnen)
pretransfusion test pretransfusieonderzoek/kruisproef (zie type and cross)
PRG (percutaneous radiological gastrostomy) percutane radiologische gastrotomie/PRG
prick doorprikken
primary vaccination primovaccinatie (eerste inenting met pokstof)
PRK (photorefractive keratectomy) fotorefractieve keratectomie (oogoperatie)
probe onderzoek
proctoscopy proctoscopie
proctosigmoidoscopy sigmoïdoscopie
prognosis prognose (voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte) (een prognose stellen)
program(me) therapie/behandeling
prophylaxis profylaxe/preventieve behandeling
prostatectomy prostatectomie
prostatic specific antigen test prostaatspecifiek-antigeentest/PSA-test
prostatic surgery prostaatoperatie
prothesis het aanbrengen van een prothese
proton magnetic resonance spectroscopic imaging (proton-)magnetische resonantiespectroscopie/MRS
proton MR spectroscopic imaging (proton-)magnetische resonantiespectroscopie/MRS
PSA test zie prostatic specific antigen test
psychosomatics/psychosomatic treatment psychosomatiek
psychotherapy psychotherapie
PTA (percutaneous transluminal angioplasty) percutane transluminale angioplastiek/dotteren/PT(C)A
PTC (percutaneous transhepatic cholangiography) PTC/percutane transhepatische cholangiografie
PTA (percutaneous transluminal angioplasty) percutane transluminale angioplastiek/dotteren/PT(C)A
PTCA (percutaneous transluminal coronary angioplasty) percutane transluminale coronaire angioplastiek/dotteren/PTCA
PTMR (percutaneous transluminal myocardial revascularization) percutane transluminale myocardiale revascularisatie (PTMR)
pulmonary artery angiography arteria pulmonalis-angiografie
pulmonary biopsy longbiopsie
pulmonary function test longfunctietest
pulmonary puncture longpunctie
pulmonary tap longpunctie
pulmonary ventilation/perfusion scan V/Q-scan/ventilatie-perfusiescan
pulse diagnosis polsdiagnose (oosterse geneeskunst)
pump the stomach de maag leegpompen
pulse ox(imetry) pulse-oximetrie (om zuurstofverzadiging van het bloed te meten)
puncture punctie/punctuur/prik
puncture (ww) doorprikken/puncteren
put in a cast gipsen
put in a plaster gipsen
put in splints spalken
put off in slaap doen vallen/onder narcose brengen
put someone under iemand onder narcose brengen/narcotiseren/anestheseren
pyelogram het pyelogram (foto van het nierbekken)
pyelography pyelografie
pyloroplasty pyloroplastiek/pylorusplastiek
QED 'sleutelgatoperaties' (toepassing röntgenstralen, ultrageluid en endoscoop)
quilt(ed) suture matrashechting
rabbit test zwangerschapstest(vergelijkbaar met onze kikkerproef)
radial keratotomy (RK) radiale keratotomie
radiate bestralen
radiation bestraling/irradiatie
radiation surgery radiochirurgie
radiation therapy bestraling/bestralen/radiotherapie
radical cystectomy radicale cystectomie
radical hysterectomy radicale hysterectomie
radical mastectomy radicale mastectomie
radical prostatectomy radicale prostatectomie
radiofrequency catheter ablation RFCA/radiofrequente katheterablatie
radiograph röntgenfoto/radiogram
radiography radiografie (fotograferen d.m.v. röntgenstralen)
radiosurgery radiochirurgie
radiotherapy radiotherapie/bestraling
radium therapy radiumtherapie
randomized clinical trial onderzoek waarin behandeling gestandaardiseerd en onder perfecte condities wordt uitgevoerd
Rautek grip de Rautekgreep (ehbo)
ray (ww) bestralen
RBC (red blood count) erythrocytentelling
rectal biopsy rectumbiopsie
rectal examination rectaal onderzoek
red blood count erythrocytentelling
reduce a discolated elbow een ontwrichte elleboog inzetten/in het lid plaatsen
reduce a fractured arm een gebroken arm zetten
reducing diet/regimen vermageringskuur
reductive ventriculectomy zie Batista operation
reflex test reflextest
refraction/refractive surgery refractiechirurgie
regional anaesthetic regionale/plaatselijke verdoving
Reiki therapy Reiki-therapie (alternatieve geneeswijze)
reinforcement therapy operante conditionering (psychologie)
re-infusion reïnfusie
relaxation therapy ontspanningstherapie
release bevrijdingsgreep (ehbo)
release grip bevrijdingsgreep (ehbo)
renal dialysis nierdialyse
renal function replacement nierfunctievervanging
replace vervangen
replacement vervanging
replacement therapy vervangingstherapie
replantation replantatie
reposition repositie/het op zijn plaats terugbrengen
resect uitsnijden/wegsnijden/operatief wegnemen/reseceren
resection resectie/wegsnijding/uitsnijding (van organen)
resection of the stomach maagresectie
reshaping correctie (plastische chirurgie)
respiratory therapy ademhalingstherapie
resting EKG onbelaste ECG
restore someone’s mobility iemand mobiliseren
resuscitate reanimeren
resuscitation reanimatie
retraction retractie
retroperitoneal lymph node disection retroperitoneale lymfklierdissectie
revive ook reanimeren
revulsion afleiding (b.v. van bloed)
RFCA (radiofrequency catheter ablation) RFCA/radiofrequente katheterablatie
rhinoplasty rinoplastiek/neusoperatie
rhinoscopy rinoscopie (neusonderzoek met microscoop)
rhizotomy rhizotomie
ring vaccination ringvaccinatie (bij epidemieën)
rinse (out) (uit)spoelen
RK (radial keratotomy) radiale keratotomie
root canal work zenuwbehandeling (tandarts)
Rorschach test Rorschachtest
rounds visites (lopen, afleggen)
routine check-up routineonderzoek
RPLND zie retroperitoneal lymph node disection
RTG planigrafie (ongezonde voorloper van de CT-scan, ofwel tomografie)
salivary gland resection speekselklierresectie
SANS (Stoller afferent nerve stimulation) idem/SANS
salpingectomy salpingectomie (verwijdering van de eileider)
same day surgery dagbehandeling
saturation measurement saturatiemeting
scan scan
scan (ww) scannen
scarification insnijding/kerving
scarify insnijden/kerven
school medical medisch schoolonderzoek
scintigraphy scintigrafie
sclerotherapy sclerotherapie
sclerotomy sclerotomie (chirurgische ingreep in de sclera)
scope someone, to (slang) iemand onderwerpen aan een endoscopie
screen screening
scrub (in) zich wassen/handen wassen (voor een operatie of behandeling)
SDR zie selective dorsal rhizotomy
search sonderen/peilen (wond)
searching het sonderen/sondering (van wond)
section incisie/(in)snijding/(chirurgische) snee/sectie
section (ww) insnijden
sedate sederen/verdoven
sedation het kalmeren/het toedienen van een sedativum, verdoving
selective dorsal rhizotomy selectieve dorsale rhizotomie
SEP test meting van de sensorische evoked potentials/SEP-test
serodiagnosis serumdiagnose/serologische diagnose
seroprevalence survey seroprevalentie-onderzoek
serotherapy serotherapie/serumtherapie/serumbehandeling
sex change (operation) geslachtsverandering/geslachtsoperatie
sex reassignment surgery geslachtsverandering/geslachtsoperatie
sex therapy sekstherapie
shadowgraph röntgenfoto
shave scheren (rond een te opereren plek)
shock defibrilleren
shock therapy shocktherapie/shockbehandeling
shock treatment elektroshockbehandeling
shock wave lithotripsy schokgolflithotripsie
shot injectie
sialogram sialogram
sialography sialografie
sigmoidoscopy sigmoïdoscopie
simple prostatectomy simpele prostatectomie
single-agent approach monotherapie
single drug therapy monotherapie
single photon absorptiometry botmeting
single photon emission computed tomography SPECT/thalliumscan
skiascopy retinoscopie
skin biopsy huidbiopsie
skin-pop (ww) onderhuids injecteren
skin test allergietest/huidtest
skin therapy huidtherapie
skin transplantation huidtransplantatie
slimming diet vermageringskuur
slipped epiphysis epifysiolyse
smallpox injection/vaccination/jab/shot pokkenvaccinatie/pokkenprik
smear (test) uitstrijkje
Snellen test letterproef
sociotherapy sociotherapie
soft liposculpture zachte liposculptuur
somatosensory evoked potential evaluation meting van de sensorische evoked potentials/SEP-test
somatosensory evoked potential test meting van de sensorische evoked potentials/SEP-test
sonogram echo
SPA (single photon absorptiometry) botmeting
SPECT (single photon emission computed tomography) idem/thalliumscan
specular examination onderzoek m.b.v. een speculum
speech therapy spraaktherapie/logopedie
spinal anaesthesia ruggenprik
spinal cord stimulation ruggenmergstimulatie
spinal tap ruggenmergpunctie/lumbale punctie/lumbaalpunctie
spirometry spirometrie
splanchnicotomy splanchnicotomie
splenectomy splenectomie (verwijdering van de milt)
splint (ww) spalken
SSEP evaluation meting van de sensorische evoked potentials/SEP-test
stab culture bacteriekweek
stabilize stabliseren
stain kleuring (laboratoriumonderzoek)
staining kleuring
stanching the blood flow bloedstelping
stapedectomy stijgbeugelamputatie/stapedectomie
staple (ww) nieten/krammen
stellate ganglion block ganglion stellatum-blokkade
stem cell therapy stamceltherapie/stamcelbehandeling
stem cell transplantation stamceltransplantatie
stent implantation stent-implantatie
stereotactic biopsy stereotactische biopsie
stereotactic breast biopsy stereotactische borstbiopsie
stereotactic punture stereotactische punctie
stereotactic radiosurgery/stereotactic radiation therapy stereotactische radiochirurgie/radiotherapie
sterilisation/sterilization sterilisatie (het doden van ziektekiemen)
sterilize steriliseren
sternum puncture sternumpunctie
stethoscope (ww) met de stethoscoop onderzoeken
stethoscopy stethoscopie/onderzoek met de stethoscoop
stimulation therapy prikkeltherapie
stitch hechting
stitch (ww) hechten; krammen
Stoller afferent nerve stimulation idem/SANS
stomach examination maagonderzoek
strabotomy verkorting/verlenging van de oogspier(en)/oogcorrectie
stress EKG inspannings-ECG
stress test inspanningstest
strumectomy strumectomie (schildklieroperatie)
stypsis bloedstelping/bloedstilling
subcutaneous injection subcutane injectie (onderhuids)
sub-q zie subcutaneous
substitution substitutie/vervanging
subtotal (partial) partieel (bij operaties, b.v. subtotal hysterectomy: partiële hysterectomie)
subtotal hysterectomy zie partial hysterectomy
subtotal mastectomy borstsparende mastectomie/borstsparende operatie
suck out uitzuigen
suction afzuiging/suctie
suction (ww) afzuigen
suction curettage afzuigcurettage
suction lipectomy lipolyse
sunlight cure zonlichtbehandeling
sunray treatment zonlichtbehandeling
surg. afkorting van surgery
surgery operatie
surgical biopsy chirurgische biopsie
surgical treatment operatie/operatieve, heelkundige behandeling
suture hechting
suture (ww) hechten; krammen
swab uitstrijk(je)/uitstrijking/uitstrijkpreparaat
swallow x-ray slikfoto/slokdarmfoto
switch (ww) (bij defibrilleren) switchen
sympathectomy sympathectomie (verwijdering van deel van symphaticus)
sympathetic nerve block sympathicusblock
synovectomy synovectomie/gewrichtsvervanging
syringe (ww) inspuiten/een injectie geven; uitspuiten/schoonspuiten
systemic therapy systemische therapie
T&C zie type and cross
T and A/T&A (tonsil and adenoidectomy) adenotonsillectomie (verwijdering van de tonsillen en de adenoïden)
T&S (type and screen) zie type and cross
tampon (ww) tamponeren
tamponade tamponade (het vullen van een lichaamsholte of wond met tampon(s))
T and C zie type and cross
T and S zie type and cross
tap aftapping/punctie
tap (ww) aftappen; percuteren/bekloppen
taxis taxis (het op zijn plaats brengen van een verschoven wervel enz.)
telediagnosis telediagnose
teletherapy teletherapie (uitwendige bestraling)
tendotomy zie tenotomy
tenotomy tenotomie (het losmaken van de pezen)
TENS (transcutaneous electrical neuro stimulation) transcutane elektrische neurostimulatie/TENS
terminate a treatment een behandeling staken
termination of pregnancy zwangerschapsafbreking
test test/proef/onderzoek
test (ww) onderzoeken
tetanus boost/injection/immunization/shot tetanusinjectie
thalamotomy thalamotomie
thalamus stimulation thalamusstimulatie
thallium (heart) scan thalliumscan/SPECT
therapy therapie/geneeswijze/behandeling
thermal ablation thermische ablatie
thermotherapy thermotherapie/warmtebehandeling
thigh lift dijbeenlift (plastische chirurgie)
thoracic puncture borstpunctie/thoraxpunctie
thoracic x-ray thoraxfoto (röntgenonderzoek van hart en longen)
thoracocentesis thoracocentese
thoracoscopic sympathectomy thoracoscopische sympathectomie
thoracoscopy thorascopie
thoracotomy thoracotomie
thoracovascular surgery thoracovasculaire operatie
thorax surgery thoraxoperatie
thorax x-ray thoraxfoto
thrombectomy trombectomie (operatieve verwijdering van een bloedstolsel)
thrombo endarteriectomy trombo-endarteriëctomie (carotis-endarteriëctomie) (verwijdering van de door slagaderverkalking verdikte binnenwand aan de halsslagader om de doorgankelijkheid van bloed te verbeteren)
throat swab culture keeluitstrijkje
thrombolysis trombolyse (uit elkaar laten vallen van een bloedstolsel met behulp van medicijnen die via een infuus worden toegediend)
thymectomy thymectomie
thyroidectomy thyreodectomie (verwijdering van de schildklier)
thyroid function test schildklierfunctietest/schildklierfunctieonderzoek
tie (off) afbinden (b.v. ader, wrat, navelstreng)
tie the tubes de eileiders afsluiten
tie up a bloodvessel een bloedvat onderbinden
tired swimmer grip de heupgreep (ehbo)
tissue culture weefselkweek/cultuur
tissue sample weefselmonster
tissue typing weefseltypering (i.v.m. bloedtransfusie)
titrate titreren
TMS (transcranial magnetic stimulation transcraniale magnetische stimulatie/TMS
toilet het schoonmaken van een lichaamsholte (enz.) na een operatie
tomgram tomogram
tomography tomografie (röntgenfoto waarbij slechts één vlak scherp wordt afgebeeld)
-tomy ...tomie (achtervoegsel, betekent (weg)snijden)
tonsil and adenoidectomy adenotonsillectomie (verwijdering van de tonsillen en de adenoïden)
tonsillectomy tonsillectomie (het pellen van de amandel(en))
tonsillotomy tonsillotomie
total totaal (b.v totale pneumectomie)
total colectomy totale colectomie
total cystectomy totale cystectomie
total gastrectomy totale gastrectomie
total glossectomy totale glossectomie
total hepatectomy totale hepatectomie
total hip replacement totale heupvervanging
total hysterectomy totale hysterectomie
total joint replacement totale gewrichtsvervanging
total laryngectomy totale laryngectomie
total mammectomy totale mammectomie (zonder okselklieruitruiming)
total maxillectomy totale maxillectomie
total nephrectomy totale nefrectomie
total pelvectomy totale pelvectomie
total penis/penile amputation totale penisamputatie
total pneumectomy totale pneumectomie
total prostatectomy totale/radicale prostatectomie
total prostatectomy totale prostatectomie
total salpingectomy totale salpingectomie
total thymectomy totale thymectomie
total vulvectomy totale vulvectomie
towing grip transportgreep (ehbo)
tox screen toxicologische screening
trabeculectomy trabeculectomie (behandeling van glaucoom d.m.v een punctie, inclusief laserbehandeling)
trache/tracheotomy tracheo(s)tomie/luchtpijpsnede
tracheal surgery tracheotomie
tracheostomy tracheostomie
tracheotomy tracheotomie/luchtpijpsnede
traction tractie
transcranial magnetic stimulation transcraniale magnetische stimulatie/TMS
transcutaneous electric(al) nerve/neuro stimulation (TENS) transcutane elektrische neurostimulatie/TENS
transfusion (bloed)transfusie (inbrengen van bloed in het bloedvatenstelsel)
transilluminate doorlichten
transmyocardial revascularization transmyocardiale revascularisatie
transplant transplanteren/overplanten
transplant(ation) transplantatie/overplanting
transpupillary thermotherapy transpupillaire thermotherapie (TTT)
transscleral (laser) thermotherapy transsclerale (laser)thermotherapie
transrectal prostate biopsy transrectale prostaatbiopsie
transrectal ultrasonography transrectale ultrasonografie (TRUS)
transrectal ultrasound transrectale echo
transude transuderen
transurethral resection (TUR) transurethrale resectie/TUR
transurethral resection of the bladder (TURB) transurethrale resectie van de blaas
transurethral resection of the prostrate (TURP) transurethrale resectie van de prostaat/TURP
transurethral resection of tumour transurethrale resectie van een tumor/TURT
transvaginal ultrasound (screening) (TVS) transvaginale echo/TVS
transverse colectomy transversale colectomie
treadmill test inspannings-ECG
treat behandelen/een behandeling geven
treatment behandeling
treat with electricity elektriseren
trepan doorboren/lichten/trepaneren (schedel)
trepanation trepanatie/doorboring/schedellichting
trephination trepanatie
trephine trepaneren
tromb... zie thromb
TRUS zie transrectal ultrasonography
TSTT (transscleral (laser) thermotherapy) transsclerale (laser)thermotherapie
TTT (transpupillary thermotherapy) transpupillaire thermotherapie (TTT)
tubal(l)igation/tubal ligation tubaligatie/(tubaire) sterilisatie/het afbinden van de eileiders
tubectomy tubectomie (verwijdering van eileider(s))
tuberculin skin test tuberculinehuidtest
tumescent liposculpture tumescente liposculptuur
tummy tuck abdominoplastiek/buik(wand)plastiek
tumorectomy tumorectomie
TUR (transurethral resection) transurethrale resectie/TUR
TURB (transurethral resection of the bladder) transurethrale resectie van de blaas/TURB
TURP transurethrale resectie van de prostaat/TURP
turn off the life support system de apparatuur afsluiten
TURT (transurethral resection of tumour) transurethrale resectie van een tumor/TURT
TVS (transvaginal ultrasound (screening) transvaginale echo/TVS
TVU (transvaginal ultrasound (screening)) transvaginale echo/TVS
tying up of a blood vessel het onderbinden van een bloedvat
tympanogram tympanogram
tympanoplasty tympanoplastiek (sluiting van een trommelvliesperforatie)
type and cross (match)/type and screen bloedgroepbepaling en antistofscreening m.b.v. een kruisproef (voor een bloedtransfusie) (wordt vaak geschreeuwd in hectische (eerstehulp)situaties
typing bloedgroep- of weefselbepaling
UA (urinalysis) urineonderzoek
ultrasonogram echo
ultrasound (scan/test) echo(scopie)
ultrasound-guided puncture echogeleide punctie
undress ontzwachtelen/verband verwijderen
unilateral adnexectomy unilaterale adnexectomie
urethrotomy urethrotomie (verwijdering van de urethra)
urinalysis urineonderzoek
urine analysis urineonderzoek
urine culture urinekweek
urine tox screen toxicologische screening
urodynamic test urodynamisch onderzoek
urogram idem (röntgenfoto van de urinewegen)
urography urografie
uroscopy uroscopie/urineonderzoek
urostomy urostomie