logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
D&C (dilation and curettage) D&C/dilatatie en curettage
dab aanstippen
debridement wondtoilet/wondexcisie/debridement
declare fit medisch goedkeuren
decompression decompressie
decorticate decerebreren
decortication decorticatie/cortexverwijdering/schorsverwijdering
deep fry (slang) iemand bestralen met radioactief kobalt (bij kanker)
deep therapy radiotherapie
defaecography defaecografie
defibrillate defibrilleren
defibrillation defibrillatie (elektrische behandeling van hartritmestoornis )
delivery vacuum extraction vacuümextractie (bij bevalling)
Depo shot de ‘prikpil’ (anticonceptie in injectievorm) (merk Depo-Provera)
dermabrasion dermabrasie (rimpelbehandeling)
detoxication detoxicatie/ontgifting
DI zie donor insemination
diagnose diagnosticeren/vaststellen/constateren
diagnosis diagnose (vaststelling van een ziekte)
diagnostic peritoneal lavage buikspoeling
diagnostic test diagnostisch onderzoek
dialyse (ww) dialyse ondergaan
dialysis dialyse/kunstnierbehandeling/nierspoeling
diathermy diathermie (doorwarming van zieke organen, bij reumapatiënten)
Dieterle stain Dieterle-kleuring
differential count bloedbeeld/differentiële telling (b.v. i.v.m. leukocyten)
differential diagnosis differentiaaldiagnose
differential diagnostics diferentiaaldiagnostiek (het stellen van een differentiële diagnose)
digitalization digitalisatie (toediening van geneesmiddelen bij hartziekten)
digitalize met digitalis behandelen
digital rectal examination (DRE) digitaal rectaal onderzoek/palpatio per anum/rectaal toucher
digital subtraction angiography digitale subtractieangiografie/DSA
dilatation dilatatie
dilate verwijden/het bougisseren
dilation verwijding/bougisseren
dilation and curettage (D&C) dilatatie en curettage/D&C
direct laryngoscopy directe laryngoscopie
disarticulation exarticulatie (afzetting bij gewricht)
discontinue stopzetten (van behandeling)
disinfect desinfecteren
disinfection desinfectie
dislocation luxatie
dispense verstrekken (van geneesmiddelen)
dissect ontleden; prepareren
dissection dissectie (geen excisie!)
dissection ontleding
distil(l) distilleren/zuiveren
diurese ontwateren (van een patiënt)
DNR (do not resuscitate) NTBR/niet te beademen of reanimeren
domino transplant (slang) hart-longtransplantatie
donor insemination donorinseminatie
do not resuscitate NTBR/niet te beademen of reanimeren
doppler test doppleronderzoek (neurologisch onderzoek)
dorsal rhizotomy dorsale rhizotomie/worteldoorsnijding
double amputation dubbele amputatie
drip-feed infuus
douche (ww) irrigeren/spoelen /irrigatie (van de vagina)
DPA (dual photon absorptiometry) botmeting
DPL (diagnostic peritoneal lavage) buikspoeling
drain afzuigen/uitzuigen/draineren
draw blood bloed afnemen
draw off aftappen
DRE (digital rectal examination) digitaal rectaal onderzoek
dress verbinden/verzorgen (van wond); pappen/met een papje bestrijken
drip feed sondevoeding
DSA zie digital subtraction angiography
DTP-injection dtp-prik
dual photon absorptiometry botmeting
dual photon energy X-ray absorptiometry botmeting
duodenopancreatectomy duodenopancreatectomie
duodenoscopy duodenoscopie
Duplex idem (combinatie van echo en Doppler, onderzoek van bloedvaten met geluidsgolven)
Duplex Doppler Duplex-Doppler (soort onderzoek)
DXA (dual photon energy X-ray absorptiometry) botmeting
ear correction oorcorrectie/otoplastiek
ear surgery ooroperatie
EBR(T) zie external-beam radiation (therapy)
ECG elektrocardiogram/ECG
ECG analysis ECG-analyse
ECC (external cardiac/chest compression) hartmassage
echocardiogram idem (onderzoek van het hart met gebruik van ultra-geluidsgolven)
echocardiography echocardiografie
echography echografie (beeld van de teruggekaatste trillingen)
echoscopy echoscopie
ECT electroconvulsietherapie/elektroshocks/ECT
-ectomy ...ectomie/algehele) verwijdering
EEG elektro-encefalogram/EEG/hersenfilm(pje)
EKG (electrocadiogram) elektrocardiogram/hartfilm(pje)
ELD (external lumbar drain) externe lumbale drain/ELD
elective surgery niet strikt noodzakelijke/cosmetische operaties (bijv. facelifts e.d.)
electric (test) EEG
electric shock therapy elektroshockterapie
electrocardiogram elektrocardiogram/ECG
electrocardiography elektrocardiografie (onderzoek van de hartslagcurves)
electrocoagulation elektrocoagulatie
electroconvulsive therapy electroconvulsietherapie/elektroshocks/ECT
electrodiathermy diathermie
electroencephalogram elektro-encefalogram
electroencephalography elektro-encefalografie (beeld van de elektrische hersenstroom)
electrolysis elektrolyse
electromedicin elektrochirurgie
electromyogram elektromyogram
electromyography elektromyografie
electrophysiological test elektrofysiologisch onderzoek/EFO (onderzoek naar oorzaak van hartritmestoornissen)
electroretinography electroretinografie
electroshock elektroshock
electroshock therapy/treatment elektroshocktherapie
electrosurgery elektrochirurgie
electrotherapy elektrotherapie
embolectomy embolectomie
embolization embolisatie (inbrengen van een fibrineprop of kunststof partikels)
emergency delivery spoedbevalling
emergency surgery spoedoperatie
emergency treatment spoedbehandeling
EMG (electromyogram; electromyography) elektromyogram; elektromyografie
encephalogram encefalogram
encephalography encefalografie (onderzoek van de hersenen)
endarterectomy endarterectomie
endaural micro surgery microchirurgie van het oor
endocarditis prophylaxis endocarditisprofylaxe (innemen van een voorgeschreven antibioticum ter voorkoming van een infectie aan het hart)
endocrine therapy endocriene therapie
endonasal rhinoplasty endonasale rinoplastiek
endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) endoscopische retrograde cholangio-pancreaticografie/ERCP
endoscopic prostatectomy endoscopische prostatectomie
endoscopic therapy endoschopische behandeling
endoscopic thoracic sympathectomy thoracale sympathectomie
endoscopy endoscopie (onderzoek van lichaamsholten of inwendige kanalen)
endosonography echo
enema klysma (darmspoeling/lavement)/irrigatie van de darm/lavement
enterocentesis enterocentese/darmpunctie
enteroclusis enteroclyse
enterostomy enterostomie (aanlegging van uitmonding in buikwand)
enterotomy enterotomie (operatieve opening van de darm)
enucleate verwijderen (gezwel/oogbol)
enucleation enucleatie
enzyme diagnostics enzymdiagnostiek (bij angina pectoris)
epididymectomy epididymectomie
epidural ruggenprik/epidurale injecie/anesthesie
epidural analgesia epidurale analgesie/ruggenprik
epidural anesthesia epidurale anesthesie/verdoving in het ruggenmerg/ruggenprik
epidural nerve stimulation epidurale zenuwstimulatie
epiphysiolysis epifysiolyse
episiotomy episiotomie/het inknippen (het 'knipje' bij een bevalling)
erasion curettage
ERCP zie endoscopic retrograde cholangiopancreatography
ERT zie estrogen replacement therapy
esophageal resection/esophagus resection slokdarmresectie
EST (electroshock therapy/treatment) elektroshocktherapie
estrogen replacement therapy oestrogeensubstitutietherapie
ESWL zie extracorporeal shock wave lithotripsy
ethmoidectomy etmoïdectomie
ETS (endoscopic thoracic sympathectomy) thoracale sympathectomie
euthanize/euthanise euthanaseren/euthanasie plegen
EVD (external ventricular drain) externe ventrikeldrain
exam(ination) inspectie; (medisch) onderzoek/keuring
examine onderzoeken/onder de loep nemen/nagaan/nakijken/testen/visiteren; keuren
exc. zie excision
excise uitsnijden
excision uitsnijding
excisional biopsy excisiebiopsie
exercise ECG/EKG inspannings-ECG
expel afdrijven (van vrucht)
exploration observatieonderzoek/(i.h.b.) sondering
exploration/exploratory surgery kijkoperatie
explore onderzoeken (voor diagnose)/sonderen (wond)
expulsion expulsie/afdrijving (van de vrucht)
exteriorize naar buiten verplaatsen (b.v. orgaan tijdens operatie)
external-beam radiation (therapy) externe bestraling
external cardiac compression/massage uitwendige hartmassage
external chest compression/massage uitwendige hartmassage
external lumbar drain externe lumbale drain/ELD
external ventricular drain externe ventrikeldrain
extirpate extirperen/langs operatieve weg verwijderen/wegnemen
extirpation extirpatie/algehele operatieve verwijdering
extracorporeal dialysis nierdialyse
extracorporeal shock wave lithotripsy extracorporale schokgolflithotripsie
extract extraheren
extraction extractie
extubate extuberen/van de beademing af halen
extubation extubatie
eye operation oogoperatie
eyebag removal (blepharoplasty) blefaroplastie/ooglidcorrectie
eyelid surgery ooglidchirurgie
facet denervation facetdenervatie
family therapy gezinstherapie
fasciotomy fasciotomie (het klieven van een (relatief te strak) bindweefselomhulsel van de spieren)
fat suction lipolyse
feel betasten
fenestration fenestratie
fern test varentest (test bij zwangere vrouw die vocht verliest om te zien of het vruchtwater of urine is)
fever therapy koortstherapie
fibrillation fibrillatie
finger wave (slang) rectaal onderzoek
fistulography fistulografie
flame flamberen
flare-up idem (hormonale stimulatie bij IVF)
flower remedy bloesemremedie (Dr. Bach)
flu shot griepprik
fluorescent treponemal antibody absorption test FTA-absorptietest
fluoroscopy fluoroscopie (doorlichten)
flush (ww) spoelen
FMRI (functional magnetic resonance imaging) functionele magnetische resonatie-imaging/FMRI
foetoscopy foetoscopie
follow-up (care) nazorg/follow-up/nabehandeling
foot reflexology voetzoolmassage
forceps delivery tangverlossing
fresh-air cure luchtkuur
Friedman’s test zwangerschapstest (vergelijkbaar met onze kikkerproef)
FTA-ABS (fluorescent treponemal antibody absorption test) FTA-absorptietest (onderzoek op syfilis)
fulgurate wegschroeien (d.m.v. elektrodessicatie)
fulguration fulguratie/elektrodessicatie
full code er alles aan doen om iemands leven te redden
functional magnetic resonance imaging functionele magnetische resonatie-imaging/FMRI
functional mapping idem (het ‘in kaart brengen’ van de ligging van de hersenfuncties m.b.v. testen)