logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
gall stones surgery galsteenoperatie
gallbladder surgery galblaasoperatie
gas/gasses gasanalyse (bloedgassen/(bloed)gaswaarden)
gastrectomy gastrectomie/maagresectie
gastric emptying maaglediging/maag leegpompen
gastric lavage maagspoeling
gastric resection partiële maagverwijdering
gastric suction maag leegpompen
gastroenterostomy gastro-enterostomie
gastrojejunostomy gastrojejunostomie
gastrotomy gastrotomie/maagoperatie
gastroscopy gastroscopie
gender realignment surgery geslachtsverandering
general anesthesia algehele verdoving
general anaesthetic algehele verdoving
gene replacement therapy genvervangingstherapie
gene therapy gentherapie
GI series bariumklysma (om vast te stellen of er sprake is van kanker in het maag-darmkanaal)
give radiation treatment/radiotherapy bestralen
glossectomy glossectomie
glucose tolerance test glucosetolerantietest (diabetestest)
gonioscopy gonioscopie (bezichtiging van de oogkamerhoek)
goniotomy goniotomie
gown up de OK-jas/operatiejas aantrekken
graft transplantatie/overplanting
graft (ww) transplanteren/overplanten
Gram stain Gram-kleuring (genoemd naar Gram)
group therapy groepstherapie
GTT (glucose tolerance test) glucosetolerantietest (diabetestest)
Guthrie test (vero.) zie PKU-test
haemo zie hemo...
Halsted operation Halsted-operatie
Halsted radical mastectomy Halsted radicale mastectomie
HbO(T) (hyperbaric oxygen therapy) hyperbare zuurstoftherapie/HbO
head CT hersenscan
head scan hersenscan
health survey gezondheidsonderzoek
heart ... zie ook cardiac
heart bypass (CABG) bypass(operatie)
heart bypass surgery bypass(operatie)
heart catheterization hartkatheterisatie (met een k volgens het groene boekje)
heart-lung resuscitation cardiopulmonaire reanimatie
heart massage hartmassage
heart operation hartoperatie
heart rehab(ilitation) hartrevalidatie
heart rehab(ilitation) programme hartrevalidatieprogramma
heart resection hartresectie
heart resuscitation hartmassage
heart surgery hartoperatie
heart transplant (operation) harttransplantatie
heart valve replacement hartklepvervanging
heart wrap wikkelhartoperatie (experimenteel, de hartspier wordt versterkt met een spier uit de rug)
heel prick hielprik
Heimlich man(o)euver Heimlich-handgreep (bij verstikkingsgevaar)
heliotherapy heliotherapie
hemilaminectomy hemilaminectomie
hemispherectomy hemisferectomie (verwijdering van een hersenhelft)
hemistrumectomy hemistrumectomie
hemodialysis hemodialyse (bloedzuivering door middel van een kunstnier)
hemofiltration hemofiltratie
hemogram hemogram/bloedbeeld (het totaal van de bloedcel-tellingen)
hemoperfusion hemoperfusie (bloedzuivering door middel van een kunstnier)
hemostasis hemostase/bloedstelping
hemogram hemogram/bloedbeeld (het totaal van de bloedcel-tellingen)
hepatectomy hepatectomie
herniography herniografie
herniotomy breukoperatie
high enema klysma in de dikke darm
HIPEC (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC)
hip grip de heupgreep (ehbo)
hip replacement heupvervanging
HIV test aidstest
Holter EKG 24 uurs-ECG/Holter-ECG
Holter registration Holter-registratie (elektrocardiogram-onderzoek gedurende langere periode m.b.v. bandrecorder)
hormonal therapy hormoontherapie/hormoonbehandeling
hormone replacement therapy hormoonsuppletietherapie/HST/HRT
hormone treatment hormoonbehandeling/hormoonbehandeling
HRT (hormone replacement therapy) hormoonsuppletietherapie/HST/HRT
hydrotherapy hydrotherapie/watertherapie
hyperbaric oxygen therapy hyperbare zuurstoftherapie/HbO
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC)
hypnosis hypnose
hypnotize hypnotiseren
hypnotherapy hypnotherapie
hysterectomy hysterectomie/baarmoederverwijdering
hysterosalpingography hysterosalpingografie
hysteroscopy hysteroscopie (kijken in de baarmoeder)
hysterotomy hysterotomie/baarmoederincisie/baarmoederoperatie
I and D (afk. van incision and drainage) incisie en drainage (van een abces)
IHD (intermittent hemodialysis) intermitterende hemodialyse/IHD
ileostomy ileostomie (kunstmatige uitmonding van de dunne darm aanleggen)
imminent delivery spoedbevalling
immobilization immobilisatie
immobilize immobiliseren
immunization immunisatie/immunisering
immunize immuniseren/immuun maken
immunosuppression immunosuppressie
immunotherapy immunotherapie
implant (ww) implanteren/inplanten
implantation implantatie/inplanting
implantation of the pacemaker pacemakerimplantatie
implant radiation interne bestraling
improve someone’s mobility iemand mobiliseren
incision incisie/insnijding/snede
incision and drainage incisie en drainage (van abces)
incisonal breast biopsy incisionele borstbiopsie
indirect laryngoscopy indirecte laryngoscopie
induce opwekken (weeën/bevalling)
induced abortion expulsie/afdrijven (van de vrucht)
induction of labour het opwekken van weeën
influenza vaccination griepprik
infundibulotomy infundibulotomie
infusion infusie (toedienen van vloeistoffen)
inhalation narcosis inhalatienarcose
inject injecteren/inspuiten
inject insulin insuline spuiten (i.v.m. diabetes)
injection injectie/inspuiting
inseminate insemineren
insemination inseminatie
insemination by donor donorinseminatie
insert inplanten
insertion inplanting
instrumentate instrumenteren
insufflate beademen
insufflation beademing
insulin shock insulineshock
intermittent hemodialysis intermitterende hemodialyse (IHD)
internal radiation (therapy) interne bestraling
interstitial radiation interne bestraling
intervention interventie/ingreep
intramuscular injection intramusculaire injectie
intraocular lens implantation intraoculaire lensimplantatie
intraperitoneal chemotherapy intraperitoneale chemotherapie
intravenous injection/shot intraveneuze injectie
intravenous pyelography (IVP) intraveneuze pyelografie/IVP
intravenous infusion intraveneuze infusie
intravenous pyelogram intraveneus pyelogram (contrastfoto van het nierbekken)
intravenous urography intraveneuze urografie/IVU
intubate (buigzame) buis inbrengen in/via intuberen
intubate intuberen
intubation intubatie (inbrengen van een buis)
intubation intubatie/tubage
inunction inwrijving (met olie e.d.)
invasive treatment invasieve behandeling; ook agressieve behandeling
in vitro fertilization in-vitrofertilisatie/IVF
ionogram ionogram (beeld van de ontleding in ionen)
iontophoresis iontoforese
iridectomy iridectomie (afknippen van een stukje van het regenboogvlies)
iridotomy iridotomie (knipje in het regenboogvlies)
iriscopy iriscopie (diagnose stellen door de iris te ‘lezen’, wordt beschouwd als kwakzalverij)
irradiate bestralen
irradiation irradiatie/bestraling
irrigate irrigeren/uitspoelen (wond e.d.)
irrigation irrigatie/uitspoeling/wondspoeling
IUP (intravenous urography) intraveneuze urografie/IVU
IVF (in vitro fertilization) in-vitrofertilisatie/IVF
IVP (intravenous pyelogram) intravenus pyelogram (contrastfoto van het nierbekken)
IVP(intravenous pyelography) IVP/intraveneuze pyelografie
IVU (intravenous urography) intraveneuze urografie/IVU