logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
vaccine vaccin/entstof
vagal m.b.t. nervus vagus (zwervende zenuw)
vagal vagaal (met betrekking tot de zwervende zenuw/tiende hersenzenuw)
vagina schede-achtig deel van een orgaan
vaginal vaginaal (met betrekking tot de schede)
vaginal birth vaginale geboorte
vagolytic vagolitisch (alsof de werking van de zwervende zenuw (tiende hersenzenuw) onderbroken is)
validity validiteit/geldigheid
valine idem (een aminozuur)
valve klep (b.v. in hart en bloedvaten)
valvula/valvule klepje; valvula (b.v. in hart) (anat.)
valvular klepvormig; met kleppen; m.b.t. kleppen (i.h.b. hartkleppen)/klep.../valvulair...
valvule valvula/klepje (anat.)
vancomycine-resistant enterococci vancomycine-resistente enterokokken/VRE
variability variabiliteit/veranderlijkheid
variation variatie/geringe afwijking
Varicella zoster idem (veroorzaker waterpokken en gordelroos)
varicellar m.b.t. waterpokken/varicellen.../met of door waterpokken
varicose varikeus/m.b.t. spataderen/gezwollen/spataderig
variolar/variolous pokken.../van, m.b.t., door pokken/met variola
variolous pokdalig
vas(o)... vaso.../(bloed)vat.../vaat...
vascular vasculair/vaatrijk/van, met, door (bloed)vaten (anat.)
vascular function vaatfunctie
vascularity vatenrijkdom/het vasculair zijn (anat.)
vaso... zie vas...
vasoactive vasoactief (van invloed op de omvang van bloedvaten)
vasocongestion vasocongestie
vasoconstrictive vaatvernauwend
vasoconstrictor vasoconstrictor (zenuw of stof met vaatvernauwende werking)
vascularisation vascularisatie
vasodilator vasodiliator (zenuw of stof met vaatverwijdende werking)
vasomotor vasomotorisch (van invloed op de omvang van bloedvaten)
vasomotor nerve vasomotorische zenuw
vasopressin vasopressine (antidiuretisch hormoon)
vault welving (b.v. van de voet)
VBAC (vaginal birth after caesarean) vaginale geboorte na keizezersnede
vector vector/bacillendrager, ziekte (infectieoverbrenger (b.v. insect)
vegetal pole vegetatieve pool (in embryo)
vegetate vegeteren
vegetation het vegeteren/het leven als een plant
vegetative vegetatief (buiten het bewustzijn om)
vegetative state comateuze toestand
vehicle vehiculum/drager
veinous aderlijk/ader.../m.b.t. aderen
veinous blood veneus/aderlijk bloed
ven(o) ven(o)... (ader)
veneral geslachts…/venerisch
venereal venerisch (m.b.t. de geslachtsziekten)
venose geaderd/met veel of dikke aderen; aderlijk/veneus
venosity aderlijk karakter (van bloed); geaderdheid
venous aderlijk/m.b.t. de aderen/veneus
venous blood veneus/aderlijk bloed
veno-venous venoveneus
vent setting changes wijzigingen in de beademing
vent settings instelling van de beademing
ventilation ventilatie/luchtverversing
ventral (bn) ventraal/abdominaal/buik.../m.b.t. de buik/aan de voorkant/aan de voorzijde
ventral side buikzijde
ventral view vooraanzicht (b.v. op tekening)
ventricle activity ventrikelactiviteit (m.b.t. ECG)
ventricose opgezwollen/uitgezet
ventricular m.b.t. de buik/buik.../ventraal; m.b.t. een ventrikel/ventriculair (anat.)
ventricular complex ventriculair complex (schommeling in ECG)
ventricular pressure ventrikeldruk
ventricle ... zie ook ventricular ...
ventriculoperitoneal ventriculoperitoneaal (anat.)
ventrolateral ventrolateraal (anat.)
ventromedial ventromediaal (anat.)
vermicular/vermiculate worm.../wormachtig/wormvormig; kronkelend/kronkelig (anat.)
vermiform wormvormig (anat.)
vermifugal/vermifuge wormverdrijvend
vernix caseosa huidsmeer
verrucose/verrucous wrattig/vol wratten/verruceus
version versie (het keren van het kind in de baarmoeder)
vertebral gewerveld; vertebraal/wervel...
vertebral body wervellichaam/gewerveld lichaam
vertebrate gewerveld wezen/vertebraat
vertebrate(d) (bn) gewerveld
vertebration gewervelde structuur (anat.)
vertebrobasilar vertebrobasilair
vertebrobasilar circulation vertebrobasilaire circulatie
vertex presentation kruinligging (van baby)
very low density lipoprotein(s) very low density-lipoproteïne(n)/VLDL
vesic(o) vesic(o)... (blaas)
vesical blaas...; blaasachtig (anat.)
vesicant/vesicatory blaartrekkend
vesicoureteral vesico-ureteraal
vesicovaginal vesicovaginaal
vesicular vesicaal (met betrekking tot de blaas)
vesicular blaasvormig; m.b.t een blaas (anat.)
vesiculate blaasjeachtig/blaarachtig/blaasjes.../blaren... (ook anat.)
vesiculation vorming van blaasjes/blaren
vesiculobullous vesicobulleus
vesiculose zie vesiculate (anat.)
vessel vat/kanaal/buis (anat.)
vestibular (bn) voorhof…/vestibulair (met betrekking tot het evenwichtsorgaan)
vestige rudiment (orgaan dat geen functie meer heeft)
vestigial rudimentair
vestigial gland rudimentaire klier
vestigial organ rudimentair orgaan
Vibrio Vibrio (bacterie)
Vibrio comma idem/kommabacil
Vibrio parahaemolyticus idem
Vibrio cholerae idem
Vibrio vulnificus idem
Vibrionaceae idem
vibro... tril.../trillings.../vibratie...
vigilance vigiliteit/waakzaamheid
villiform haarvormig (anat.)
villonodular villonodulair
villose/villous villus.../villusachtig/haarvormig/bedekt met villi (anat.)
villosity villus/haarvormig uitsteeksel (anat.)
viral viraal (door een virus veroorzaakt)
virulence/virulency virulentie/kwaadaardigheid (van ziekte)
virulent virulent/kwaadaardig/schadelijk/hevig/gevaarlijk (m.b.t. ziekte)
virus virus; smetstof/ziekteverwekker
visceral visceraal/inwendig/m.b.t. de ingewanden (anat.)
visceromotor visceromotorisch (betreffende de bewegingen van de ingewanden)
viscosity viscositeit/kleverigheid
viscous hoog viskeus/dikvloeibaar
vision het zien; visioen/droombeeld
visual gezicht.../oog.../visueel
visual acuity gezichtsscherpte
visual axes (of the eyes) gezichtsas
visual cell gezichtscel
visual field gezichtsveld
visually handicapped visueel gehandicapt
visually handicapped/impaired person visueel gehandicapte
visually impaired visueel gehandicapt
vital vitaal
vital capacity vitale capaciteit/nuttige longinhoud
vital organs vitale organen
vital signs/vitals vitale functies (pols/bloeddruk/ademhaling/temperatuur)
vitreous vitreus/glasachtig
vitreous humor glasvocht
VLDL (very low density lipoprotein(s)) very low density-lipoproteïne(n)/VLDL
volar van of m.b.t. de handpalm of de voetzool (anat.)
voluntary voluntarius/vrijwillig
voluntary willekeurig (m.b.t spierbeweging)
voluntary movement(s) willekeurige beweging(en) (van spier)
voluntary muscle willekeurige spier (anat.)
vomitus vomitus/braaksel
VP vasopressine (een hormoon)
VRE (vancomycine-resistant enterococci) vancomycine-resistente enterokokken/VRE
vulval/vulvar vulvair (met betrekking tot de schaamspleet)
vulvovaginal vulvovaginaal
waist (line) taille/middel
waiting list wachtlijst
walk the hospitals/wards (als medisch student) kliniek lopen, co-schappen lopen, medicijnen studeren
wall wand (b.v. van oor of orgaan) (anat.)
wall tension aderwandspanning
wall-eyed met glasachtig hoornvlies; met divergent strabisme
ward-in-a-house (ong.) aanleunwoning (voor psychiatrische patiënten)
washing soda natriumcarbonaat
Wasserman test/reaction Wassermannreactie
wasting disease/sickness slopende ziekte
watchful waiting observatie/waarneming
water balance vochtbalans (in het lichaam)
water supply watertoevoer
WBC zie white blood cell
weak zwak; soms ook verlamd
weak-minded zwakzinnig
weakness zwakheid/algehele zwakte
weak pulse zwakke pols
wear slijtage
wedge pressure wiggedruk
wedge-shaped wigvormig (anat.)
weep vocht afscheiden/verliezen/dragen (van wond)
weight loss gewichtsverlies
weight management gewichtsbeheersing
West Nile virus Westelijke-Nijlvirus
wet dream natte droom
whale (slang) wordt gezegd van een walgelijk dikke patiënt
wheezy kortademig
when performing work tijdens de belasting (bij onderzoek)
whipworm zweepworm (Trichuris)
white blood cell witte bloedcel/leukocyt/wit bloedlichaampje
white count leukocytentelling; aantal witte bloedcellen; leukocytengehalte
white of the eye oogwit
widespread op verschillende plaatsen aanwezig
window phase periode (bijv. drie jaar) waarin aidstest negatief kan uitvallen erwijl patiënt toch positief blijkt te zijn (wel antigenen, geen antistoffen)
windsucker luchtzuiger/luchtslikker
withdrawal effect onthoudingsverschijnsel
withdrawal symptoms ontwenningsverschijnselen
withhold het niet toedienen van medicijnen
width of the chest borstomvang
WMA (World Medical Association) idem/WMA
woman doctor vrouwelijke arts
wonder drug wondermiddel
Workers’ Comp/Workers’ Compensation Insurance (AE) ziektekostenverzekering (betaald door werkgever)
work-up vervolgonderzoek
World Medical Association idem/WMA
wound edge wondrand
Wuchereria bancrofti idem
X chromosome X-chromosoom
xenarthral bijgewricht
xer(o) xer(o)droog)
xiphisternal het xifisternum betreffend
X-linked ... X-gebonden ...
XXY males XXY-mannen (i.v.m. syndroom van Klinefelter)
Y chromosome Y-chromosoom
yearning een verlangen naar (komt voor vlak voor een epilepsieaanval)
Yersinia enterocolitica idem
Yersinia pestis idem
Yersinia pseudotuberculosis idem
Y-joint scharniergewricht
zona pellucida lichte zone (in eicel)
zonate met ringen/strepen/gordels/geringd/gestreept (anat.)
zone ring; streep (anat.)
zyg(o)- zygo…
zygomatic jukbeen...; jukboog...; jukvormig (anat.)
zygosis zygose (versmelting van twee geslachtscellen)
zygote zygoot (bevruchte eicel)
zymase zymase (een enzym)
zymotic van, m.b.t. een infectie/infectie.../besmettelijk/epidemisch