logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
jaundiced geelzuchtig
jaw de bek (van b.v. een tang of een klem)
jaw mechanism kaakmechanisme
jaw suspension kaakophanging
join aanhechtingspunt (van spier)
joint fluid gewrichtsvloeistof/gewrichtsvocht
jointed geleed (anat.)
jugular (bn) hals.../keel…/nek…/jugulair; m.b.t. het jukbeen
juncture aanhechtingspunt (van spier)
juvenal puberaal
juvenile juveniel (met betrekking tot de jeugd)
karyo... celkern...
karyokinesis kerndeling
karyoplasm karyoplasma/kernplasma/nucleoplasma
karyotyping idem/karyotyperen (indeling van chromosomen in paren)
katabolism zie catabolism
keratin keratine/hoornstof
keratin skin verhoornde huid
keratinization verhoorning
keratosis keratose/keratosis (verhoorning van de huid)
ketotic ketotisch
kidney function nierfunctie
kinesis kinese
kinetic kinetisch/beweeglijk/bewegings... (wat beweging veroorzaakt)
kinetic energy kinetische energie
kinetochore kinetochoor (in centromeer)
kinetosome kinetosoom
Klebsiella idem
Klebsiella pneumoniae idem
knee jerk (reflex) kniepeesreflex/KPR
knee reflex kniepeesreflex/KPR
knob knobbel/bult/verdikking
knock-kneed met x-benen
KOPAC diagnoses KOPAC-diagnoseschema
kyphotic kyfotisch/gebocheld
labeling 'opleggen' van een als stigmatiserend ervaren diagnose (term uit de psychiatrie)
labial lip.../lipachtig/labiaal
labile labiel/onstandvastig/wankelbaar
labour pain(s) (barens)wee(ën)
labyrinthine sense evenwichtsgevoel
lachrymal traan.../lacrimaal
lacrimal zie lachrymal
lacrimation traanafscheiding/lacrimatie
lact(o) lact(o)... (melk)
lactase lactase (enzym dat lactose verteert)
lactate melkzuurzout
lactate (ww) zogen/borstvoeding geven
lactate dehydrogenase lactaatdehydrogenase (LDH)
lactation lactatie/borstvoeding; melkafscheiding
lacteal (bn) lactisch/melk...; chijl...
lactic acid melkzuur
lactin melksuiker/lactose
lacto... zie lact...
lactose lactose/melksuiker
lacuna(e) holte(s) (anat.)
lady doctor vrouwelijke arts
Langerhans cell Langerhans-cel
lanugo idem/donshaar (bij baby’s)
lapar(o) lapar(o)... (buik)
laparoscopic laparoscopisch
lardaceous lardaceus/lardeus/spekachtig
laryng(e)al laryngeus/laryngaal/strottenhoofds...
laryngic zie laryng(e)al
L-asparaginase L-asparaginase (enzym, leukemiebestrijder)
latency period incubatietijd; latentietijd/reactietijd (tijd tussen prikkeling en reactie) (fysiologie)
latency phase latentiefase (Freud)
latent latent
latent period incubatietijd; latentietijd/reactietijd (tijd tussen prikkeling en reactie) (fysiologie)
lateral zij.../lateraal/aan de zijkant/zijdelings
lateral view zijaanzicht (b.v. op tekening); zijdelingse opname (röntgen)
laterally compressed zijdelings afgeplat/samengedrukt (anat.)
latero latero... (zijde)
latero-lateral latero-lateraal
lateroventral lateroventraal
laudable heilzaam/gezond/weldadig
lax laxa/slap/los (van darmen)/loslijvig
layer laag
LD (lethal dose) lethale dosis/fatale dosis
LDH (lactate dehydrogenase) lactaatdehydrogenase (LDH)
LDL (Low Density Lipoprotein) low density-lipoproteïne/LDL (het ‘slechte’ cholesteroldeeltje; bij hoge concentraties dringt LDL in de bloedvatwanden en hoopt zich daar op)
leak lekken (bij beademing)
lean body mass vetvrije massa
lenticular lenticulair/lensvormig
leper lepralijder
leprous lepreus/melaats/aan lepra lijdend
leptocephalic lijdend aan leptocefalie
lethal letaal/dodelijk
lethal dose lethale dosis/fatale dosis
leuc(o) zie leuk(o)
leuk(o) leuk(o)... (wit/kleurloos)
leucine idem (een aminozuur)
leukocyte de leukocyt/witte bloedcel (mv:leukocyten, ook wel leuko’s genoemd)
leukocytic leukocytair (met betrekking tot de witte bloedlichaampjes)
LH (luteinizing hormone) luteïniserend hormoon/LH
libido libido/geslachtsdrift
lichenous lichenachtig
lienal liënaal/milt…/de milt betreffend
life event ingrijpende gebeurtenis (b.v. een sterfgeval/verliefdheid)
life line levenslijn (in handpalm)
life-threatening levensbedreigend
ligamental/ligamentary/ligamentous ligamentair/ligamenteus
light receptor lichtreceptor (ogen)
light sensor lichtsensor
limb (ww) ontleden
limbed met ... ledematen
limbic limbisch (met betrekking tot een rand)
limbless zonder ledematen
limp zwak/slap/verslap
limp (ww) trekkebenen/mank lopen
line streep/lijn; groef; rimpel (anat.)
line of demarcation scheidslijn/scheidingslijn/grens (anat.)
line of fracture breuklijn
line of life levenslijn (in handpalm)
line of the head hoofdlijn (in handpalm)
line of the heart hartlijn (in handpalm)
linear lineair/lijnvormig
lined gestreept; gegroefd; gerimpeld (anat.)
lines of/on the hand/palm handlijnen
lingu(o) lingu(o/a)... (tong)
lingual de tong betreffend/tong…
lining bekleding (bv. van een vat of kanaal, of orgaan) (anat.)
lip(o) lip(o)... (vet)
lipid lipide (vetachtige stof)
lipid(e)(s) lipide(n); vet
lipophilic lipofiel (door vet aangetrokken)
lipoprotein lipoproteïne (verbinding van eiwit en vetachtige stof)
liposome liposoom (vetdeeltje met opgelost geneesmiddel binnenin)
liquifilm liquifilm
liquor liquor/vloeistof
Listeria monocytogenes idem (bacterie)
list of registered medicines lijst van toegelaten medicijnen
lites (foute spelling) zie lytes
lithic m.b.t. (gal/nier) stenen/litho...
liver fluke leverbot
liver function leverfunctie
liver patient leverpatiënt
liver rounds (slang) personeelsfeestje in ziekenhuis (waar veel wordt gedronken)
living will levenstestament
livores (mortis) lijkvlekken
loading dose initiële dosis (aanvankelijke hoeveelheid van een geneesmiddel)
lobar lobair (m.b.t een kwab/lob)
lobed gelobd/met een of meer lobben, kwab, lel (anat.)
lobular gelobd/met een of meer lobben; longkwab...; lobule: kleine lob/lelletje/kwab (van hersenen of longen)
local lokaal/plaatselijk/van beperkte omvang
localization lokalisatie/plaatsbepaling
localize de plaats aangeven waar de pijn zit (door patiënt)
lochia kraamvloed (wondafscheiding na baring)
locomote zich voortbewegen
locomotion voortbeweging(svermogen)
locomotive zich kunnen voortbewegen
locomotor(y) bewegings...; (loco)motorisch/bewegings.../m.b.t. de voortbewegingsorganen
locoregional locoregionaal (in hetzelfde lichaamsdeel)
locular bestaande uit/voorzien van holtes of kamers (anat.)
loculus holte/kamer (anat.)
logopaedic logopedisch/stemkundig/spraakkundig
long term care langetermijnzorg
longitudinal in de lengte/longitudinaal (anat.)
longitudinal care longitudinale zorg
longitudinal section langsdoorsnede (op tekening)
long-sighted verziend
loose loslijvig
lotus position lotsuhouding (bij bevalling)
Low Density Lipoprotein low density-lipoproteïne/LDL (het ‘slechte’ cholesteroldeeltje; bij hoge concentraties dringt LDL in de bloedvatwanden en hoopt zich daar op)
lower onder.../onderste (zie ook inferior) (anat.)
low-frequency currents laagfrequente golven
LP zie lipoprotein
luetic luetisch (door de geslachtsziekte veroorzaakt)
lumbaginous (als) van spit
lumbar lumbaal/lende.../van de lendenen
lumbosacral lumbosacraal (lendenen en heiligbeen betreffend) (anat.)
lumbrical worm.../wormvormig
lumen diameter/holte van een buis of hol orgaan; eenheid van lichtsterkte
lump knobbel/buil/bult
lunar caustic helse steen (zilvernitraat)
lung capacity longcapaciteit
lunger (slang) longpatiënt/longlijder
lung volume longinhoud
luteinizing hormone luteïniserend hormoon/LH
luxate ontwrichten/luxeren (gewrichten)
lycanthrope lijder aan wolfswaanzin
lycopene lycopeen (antioxidant, o.a. in tomaten)
lymph fluid lymfevloeistof
lymphatic (bn) lymfatisch/lymf.../lymfvaten.../lymfklieren.../lymfachtig
lymphoblast lymfoblast/lymfcel
lymphocyte lymfocyt/lymfcel
lymphocytic lymfocytair (met betrekking tot de witte bloedlichaampjes)
lymphoid lymfatisch/lymf...; lymfachtig
lymphous zie lymphoid
lyophilisate lyofilisaat (resultaat van vriesdroging)
lys(is) (achtervoegsel) ...lyse (oplossen)
lysine idem (een aminozuur)
lysis lysis (geleidelijke vermindering van ziekteverschijnselen)
lysosomal lysosomaal
lysostaphin lysozym (klasse van enzymen die delen van bacteriën vernietigen)
lytes (verkorting van electrolytes) elektrolyten
lytic ...lytisch/oplossend
macrocephalic met een abnormaal groot hoofd
macrocyte macrocyt (abnormaal grote rode bloedcel)
macromolecule macromolecule/macromolecuul
macrophage macrofaag
macule macula/vlek
maculopapular maculopapuleus (met vlekken gepaard)
mad hondsdol
mag(nesium) sulphate magnesiumsulfaat
magistral preparation magistrale receptuur
major zwaar/ernstig (major heart attack: zware hartaanval; major operation: zware/ernstige operatie)
mal mal... (slecht/abnormaal)
malac malac... (zacht/week)
malaise malaise (gevoel van onwelzijn)
malarial m.b.t. malaria/malaria…
malarial district malariagebied/malariastreek
malarial patient malarialijder/malariapatiënt
malarian/malarious zie malarial
male (bn) mannelijk
malform misvormen
malformed misvormd
malignancy maligniteit/kwaadaardigheid
malignant kwaadaardig/maligne (van ziekte)
malignity maligniteit/kwaadaardigheid (van ziekte)
malleolar malleolair
malnutrition ondervoeding; slechte voeding
malpractice medische fout/verkeerde behandeling/nalatigheid
mamm(o) mamm(o)... (borst)
mammary mammair (met betrekking tot de vrouwelijke borstklier)
management behandeling/behandelingstechniek
mandibular kaak...
mandibulate (bn) kaken/kauwwerktuigen hebbend
mandibulofacial onderkaak en aangezichtsbotten betreffend
manducatory kauw.../dienend om te kauwen
manic manisch/lijdend aan een manie
manic-depressive manisch-depressief
manifest manifest/onmiddellijk herkenbaar
manifest zich manifesteren
manifestation manifestatie/waarneembaar verschijnsel
manny-celled veelcellig
Marburg virus marburgvirus
marginal (bn) marginaal/aan de rand gelegen (anat.)
margo (L.) rand (anat.)
marker merker (zie DNA markers)
marrow merg
masculin mannelijk
masculinity mannelijkheid
massive massief/sterk
mast cell mestcel/mastocyt
mast(o) mast(o)... (borst)
mastication masticatie/het kauwen
masticatory masticatoir (met betrekking tot het kauwen)
masticatory function kauwfunctie
mastocyte mastocyt/mestcel
mastoid tepelvormig
masturbate masturberen
masturbation masturbatie/zelfbevrediging
materia medica geneeskundige stoffen/studie van geneeskundige stoffen
maternal ... zwangerschaps.../kraam...
matrilineal/matrilinear matrilineair (m.b.t. de vrouwelijke lijn)
matter etter
matter (ww) etteren
maturation ontwikkeling; ontstaan van gameet
maverick doctor alternatieve arts (evt. kwakzalver als het erg negatief is bedoeld)
maxillary maxillair (met betrekking tot de bovenkaak)
maxillofacial maxillofaciaal (kaak en gezicht betreffend)
maximal maximaal/het grootst mogelijk
maximum maximum (grootst mogelijke hoeveelheid)
MBD child MBD-kind (oude benaming voor kind met ADHD)
McKesson leverancier van ziekenhuis-informatiesystemen/ZIS (software/patiëntendossiers enz.)
measure dosis
mechanism mechanisme (samenstel van bewegende delen)
mechanoreceptor idem (mv: mechanoreceptoren)
meconium meconium/darmpek (eerste ontlasting van pasgeborene)
med. afkorting van medical of medicine
medial middelste
median mediaan (op de middellijn); middelste
mediate mediëren/bemiddelen
mediator mediator/hulpmiddel
medic medische student; dokter/arts
Medicaid basisgezondheidszorg (voor onderste lagen van de bevolking)
medical (medisch) onderzoek/keuring; medisch student
medical (bn) medisch/geneeskundig/dokters.../gezondheids...; geneeskundig (t.o. heelkundig); een geneeskundige/niet-operatie behandeling vereisend (van ziekte)
medical breakthrough medische doorbraak
medical ethics medische ethiek
Medical examiner’s office Geneeskundige hoofdinspectie
medical file medisch dossier
medical finals artsexamen
medical fraternity het doktersgilde/de medische stand
medical oath artseneed
medical qualification medische bevoegdheid
medical sample artsenmonster
medical school medische faculteit/faculteit geneeskunde (go to medical school: medicijnen studeren)
medical skill medisch kunnen
medical society medisch genootschap
medical student student medicijnen/medisch student
medicament medicament/medicijn
Medicare (AE) basisgezondheidszorg/ziektekostenverzekering voor bejaarden
medicaster kwakzalver
medicate medisch verzorgen/geneeskundig behandelen; geneeskrachtig maken
medicated medicinaal
medication medicatie; medicamenteuze behandeling; (het geven/voorschrijven van) medicijnen
medicative geneeskrachtig/genezend/medicinaal
medicinal geneesmiddel/medicijn
medicinal (bn) geneeskrachtig/medicinaal/genezend; geneeskundig/medisch
medico medisch student; dokter
medico... geneeskundig/medisch
medicolegal gerechtelijk-geneeskundig/m.b.t. de forensische geneeskunde
medroxyprogesteronacetate medroxyprogesteronacetaat
meds. medicijnen
medullary medullair/m.b.t. het merg; mergachtig/merg…
medullated merghoudend
mefloquine idem
megal(o) megal(o)... (groot)
megaloblastic megaloblastair (met vergrote moedercellen)
megalocephalic megalocefaal (met een abnormaal groot hoofd)
meiosis meiose/reductiedeling
meiotic meiotisch
melan(o) melan(o)... (zwart)
melancholic melancholisch/zwaarmoedig/neerslachtig
melanic melanisch (met zwarte of donkere kleur)
melanin melanine (donker pigment)
melanophore melanofoor (zwarte pigmentcel)
melanotic melanotisch
member lid/een van de ledematen/lichaamsdeel
membranaceous vliezig
membrane membraan/vlies/vel
membran(e)ous vliezig
menarche menarche (eerste menstruatie, begin van de puberteit)
mening(o) mening(o)... (membranen/vliezen)
meningeal van het hersenvlies
meningeal m.b.t (hersen)vlies
meningitic m.b.t. hersenvliesontsteking/meningitis
menopausal menopauzaal (met een z!)
menopausal age overgangsleeftijd
menopause menopauze/overgang(sjaren)
menses menstruatie/maandstonden
menstrual menstruaal/menstrueel/menstruatie...
menstrual blood menstruaal bloed
menstrual cycle menstruatiecyclus
menstrual period menstruatie/ongesteldheid
menstruation menstruatie/ongesteldheid
mental mentaal/verstandelijk/geestelijk; kin.../m.b.t. de kin
mental activity hersenactiviteit
mental defective zwakzinnige
mental hygiene psychohygiëne
mental patient zenuwpatiënt
mentally handicapped geestelijk, verstandelijk gehandicapt/zwakzinnig
mentally handicapped person geestelijk, verstandelijk gehandicapte/zwakzinnige
mentally subnormal zwakzinnig
mental welfare psychohygiëne
meroblast meroblast (eicel waarvan het follikel slechts gedeeltelijk barst)
meroblastic meroblastisch
mesencephalic van of behorend tot de middenhersenen
mesenteric mesenterisch (met betrekking tot het darmscheil)
mesocephalic mesocefaal (in het midden van de schedel)
mesoderm mesoderm (middelste weefsellaag in embryo)
mesodermal mesodermaal
mesonephric van of m.b.t. de oernier
messenger RNA de boodschapper RNA/m-RNA
metabolic metabool (niet metabolisch!)/gedaanteverwisselend; stofwisselings...
metabolism metabolisme/stofwisseling
metabolite metaboliet/stofwisselings(tussen)product
metabolization metabolisatie (omzetting in de stofwisseling)
metacarpal (bn) m.b.t. de middenhand/het middenhandsbeentje
metacentric chromosomes metacentrische chromosomen
metachhrom(at)ic metachromatisch
metamere (zn) metameer
metameric metameer/gesegmenteerd
metaphase metafase (i.v.m. celdeling)
metaphyseal metafysair
metaplasia metaplasie/verhoorning
metastasize metastaseren/uitzaaien
metastatic metastatisch/metastase...
metatarsal (bn) van de middenvoet/middenvoets...; de metatarsus betreffend
metazoal meercellig
metazoic meercellig
methionine idem (een aminozuur)
MI (monetary insufficient) gezegd van patiënten die de rekening niet kunnen betalen
mic microgram; microliter
microbiological microbiologisch (met betrekking tot de kleinste levende wezens)
microcephalic microcefaal
microcirculation microcirculatie (bloedsomloop door de kleinste slagaders)
microcosmic salt fosforzout
microcyte microcyt (zeer kleine erytrocyt)
microglial microgliaal
microglial cells microgliale cellen
microgram microgram/miljoenste gram
microliter/microlitre microliter
micromere micromeer (kleine cel ontstaan uit ongelijke deling van eicel)
micronize microniseren/verpulveren
micronucleus micronucleus/kleine kern
micronutrient(s) micronutriënt(en)
microorganism micro-organisme (kleinste levende wezen)
micropyle micropyle (opening in eicelwand)
microscopic microscopisch (voor het blote oog onzichtbaar)
microsomal microsomaal (kleinste deeltje in een cel betreffend)
microsopic anatomy microscopische anatomie
microvillus (mv: microvilli) microvillus (uitsteeksels aan celmembraan)
mics microliter; microgram
micturate urineren
micturition mictie/urinelozing
middle line middellijn (anat.)
midexpiratory flow rate midexpiratoire stroomsnelheid (bij blaasproef)
midline middellijn (van lichaam) (anat.)
mike(s) zie mic en mics
mild goedaardig
mildness goedaardigheid
miliary miliair/gierstkorrelachtig/gerstekorrelachtig
mime (niet mimicry) mimiek/gezichtsuitdrukking
mineralization mineralisatie/afzetting van kalkzouten
mineralocorticoid mineralocorticoïde/bijnierschorshormoon
minerals mineralen
minimal minimaal (het kleinst mogelijk)
minimize minimaliseren (als onbeduidend voorstellen)
minimum minimum (kleinst mogelijke hoeveelheid)
minor kleine (anat.)
miotic mioticum (stof die miosis veroorzaakt)
miotic (bn) miotisch (wat de pupil vernauwt)
miscible mengbaar (wat gemengd kan worden)
misdiagnose de verkeerde diagnose stellen
mite mijt
mitigating pijnstillend/verzachtend
mitochondrion mitochondrium (in cel)
mitosis mitose (gewone celdeling)
mitral mitraal/m.b.t. de mitralisklep
mobile mobiel/verrijdbaar (van apparatuur); mobiel/ambulant (van patiënt)
mobility mobiliteit/beweeglijkheid
mobilization mobilisatie/beweeglijk maken
mobilize mobiliseren (activeren en stimuleren uit bed te gaan na een operatie)
modify modificeren/wijzigen
modulator modulator (plaatselijke stop in de weefsels)
MOF-score idem (multi-organ failure score) (zie lijst JG)
molar (bn) m.b.t. de maaltanden/maal…/malend
mole (kleine) moedervlek); vlekje
molecular moleculair (m.b.t. kleinste deeltje van stof, dat nog alle eigenschappen van die stof vertoont)
molecular layer moleculelaag
molecule molecule/molecuul
mongol mongool/Down-patiënt (laatste term is politiek correcter)
mongoloid mogoloïde
monitoring monitoring/bewaking/controle
monochromatic monochromatisch/eenkleurig
monochromatism monochromatisme/eenkleurigheid
monoclonal monoklonaal
monoclonal antibody monoklonaal antilichaam (bij bestralingen)
monocular eenogig/een enkel oog betreffend
monocyte monocyt (soort wit bloedlichaampje)
mononucleosis mononucleose (vermeerdering van eenkernige witte bloedlichaampjes)
monophyletic monofyletisch
monophyodont monofyodont
monorhinic met één neusgat
monovular eeneiig
monozygotic monozygoot (niet monozygotisch!)
monozygotic twins monozygote tweeling
moonblind nachtblind
morbid ziek/aangetast/ziekte.../pathologisch
morbidity morbiditeit/ziektecijfer
morbus (L.) morbus/ziekte
morning dose ochtenddosis (van medicijnen)
morning rounds ochtendvisite
morphogenesis morfogenese (leer van de vormontwikkeling bij organismen)
morphogenetic morfogenetisch
morphogenetics morfogenetica (erfelijkheid van vormkenmerken)
morphologic(al) morfologisch
morphologic(al) divergence morfologische divergentie
morphologic(al) variation morfologische variatie
morphological unit morfologische eenheid
mortality mortaliteit/sterftecijfer
mortality conference necrologiebespreking
mortify mortificeren/door gangreen afsterven
mosaic development mozaïek-evolutie
motile beweeglijk/beweegbaar/tot beweging in staat
motility motiliteit/beweeglijkheid/beweegbaarheid (vermogen om spontaan te bewegen)
motion beweging
motionless onbeweeglijk/doodstil
motoneuron motorneuron
motor motorisch (met betrekking tot beweging)
motor (ww) (zelf) bewegen
motor function motorische functie
motor neuron motorneuron/motorische zenuwcel
motor response motorische reactie
motor root motorische wortel
motorial motorisch
motor vehicle accident verkeersongeluk (vaak auto-ongeluk)
Mount Saint Elsewhere (slang) slecht geoutilleerd ziekenhuis met een hoog percentage arme, oude en terminaal zieke patiënten
moveable beweegbaar
movement stoelgang/ontlasting
movement beweging
MPA zie medroxyprogesteronacetate
MRSA (multi-resistant staphylococcus aureus) MRSA-bacterie (soort ziekenhuisbacterie)
mucociliary mucociliair (met betrekking tot slijmvlies en trilharen)
mucocutaneous mucocutaan (met betrekking tot huid en slijmvliezen)
mucopurulent mucopurulent (slijmig en etterig)
mucous slijm afscheidend/slijmerig/slijm...
mucus mucus/slijm
mucus cell slijmcel
Multi Resistant Staphylococcus Aureus MRSA-bacterie (soort ziekenhuisbacterie)
multicellular multicellulair/meercellig
multidose multidosis (grote hoeveelheid geneesmiddelen)
multigravada vrouw die drie of meer zwangerschappen achter de rug heeft
multimodal multimodaal (b.v. multimodal afferents)
multinucleated meerkernig (b.v. van cel)
multi-organ failure score MOF-score (zie lijst JG)
multipara multipara
multiparous multipara (vrouw die meer dan eens heeft gebaard)
multiple multipel/veelvoudig
multi-resistant staphylococcus aureus MRSA-bacterie (soort ziekenhuisbacterie)
muscle action/activity spierwerking
muscle attachment spieraanhechting
muscle cell spiercel
muscle contraction spiersamentrekking/spiercontractie
muscle coordination spiercoördinatie
muscle function spierwerking
muscle mass spiermassa
muscle metabolism spiermetabolisme/spierstofwisseling
muscle movement spierbeweging
muscle protein spiereiwit
muscle structure spierstructuur
muscle sugar spiersuiker/inositol
muscle tone spierspanning/spiertonus
muscled gespierd
muscular musculair/gespierd/spier.../met betrekking tot de spieren
muscular action/activity spierwerking
muscular attachment spieraanhechting
muscular contraction spiersamentrekking
muscular development spierontwikkeling
muscular force spierkracht
muscular mass spiermassa
muscular metabolism spiermetabolisme/spierstofwisseling
muscular movement spierbeweging
muscularity gespierdheid/kracht
musculoskeletal musculoskeletaal
mutagenic mutageen (wat verandering teweegbrengt)
mutant mutant
mutant (bn) gemuteerd
mutate muteren
mutation mutatie (sprongsgewijze verandering)
MVA (motor vehicle accident) verkeersongeluk/auto-ongeluk; verkeersslachtoffer
my(o) my(o)... (spier)
myc(o) myc(o)... (schimmel)
mycobacterium mycobacterie (zuurvaste staafjesbacterie)
mycological mycologisch (met betrekking tot schimmels)
mycoplasma mycoplasma
mycotic mycotisch (door schimmels veroorzaakt)
mycotoxin mycotoxine
myel(o) myel(o)... (merg)
myelinate(d) van of met een mergschede; merghoudend
myelination vorming van een mergschede
myeloblast beenmergcel/myelocyt
myelocyte myelocyt/beenmergcel
myelocytic myelocytair
myeloid (bn) myeloïde (m.b.t. het beenmerg of m.b.t. ruggenmerg)
myelosuppression myelosuppressie (remmende werking op het beenmerg)
myelotoxic myelotoxisch (giftig voor het beenmerg)
myo... spier...
myocardial myocardiaal/m.b.t. de hartspier of het hartspierweefsel
myoclonic myoclonisch
myoclonus schoksgewijze spiercontractie
myocyte spier(weefsel)cel
myofibril spierfibril
myogenic myogeen/ontstaan in spierweefsel
myoglobin myoglobine (een spiereiwit)
myope bijziend persoon
myopic(ally) bijziend/myoop/kippig
myotonic myotoon
myotubular myotubulair
my membranes have ruptured m’n vliezen zijn gebroken
my water has broken m’n vliezen zijn gebroken
myxoid slijmachtig