logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z

Medische termen - algemeen

a  b  c  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

a.../an... a(n) (niet/geen/zonder, b.v. atypical, atypisch)
AAFP (American Academy of Family Physicians) (ong.) Huisartsenvereniging)
AAGP (American Academy of General Practitioners) nieuwe naam van AAFP
ab... (L.) van ... af/weg
ABC’s (airway, breathing, circulation) ABC(-methode) (luchtwegen, ademhaling, bloedsomloop) (EHBO)
abdominal (bn) abdominaal/buik.../m.b.t. het abdomen/de buik
abdominal breathing abdominale ademhaling/buikademhaling
abducent afvoerend (van spier)
abduct afvoeren (van de as van het lichaam verwijderen)
abducted geabduceerd
abduction abductie
aberrant aberrant/afwijkend
ABG's (arterial blood gasses) arteriële bloedgaswaarden
abnormal abnormaal (afwijkend van de norm)
aboral aboraal (gelegen aan de zijde die van de mond is afgekeerd)
abortive abortief (te vroeg geboren/onvoldragen/onrijp)
abrupt abrupt/plotseling
absorption absorptie/opname
abstinate afzien van behandelen
abstinence abstinentie/onthouding
ac (ante cibum) a.c./voor de maaltijd
Acanthamoeba idem
Acanthamoeba keratitis idem
acanthocytes acanthocyten (dysmorfe erytrocyten)
accessory/accessary accessoir/accessorisch/bijkomend (minder belangrijk)
accessory pigment accessorisch pigment
accidental accidenteel/toevallig
accommodation accommodatie (scherpstelling van het oog )
accomodative accomodatief
accumulation accumulatie/opeenhoping
Achilles' reflex achillespeesreflex/APR
acid-base balance zuur-basebalans
Achilles' tendon reflex achillespeesreflex/APR
acidity aciditeit/zuurgehalte
Acinetobacter idem
acnegenic acne veroorzakend of verergerend
acou... acoa.../acou.../akoe... (horen)
acoustic(al) gehoor.../betrekking hebben op het gehoor/akoestisch
acquired verworven (m.b.t. ziekten)
acromegalic acromegalisch
ACTH ACTH/corticotrofine (hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel)
acting-out het afreageren van emoties op de omgeving
actinic actinisch
Actinobacillus idem
Actinomycetes idem
action (in action) actief (gezegd van spier)
activate activeren/werkzaam maken
active actief/werkzaam
active euthanasia actieve euthanasie
activity activiteit/werking
acu... acoa.../acou.../akoe... (horen)
acuity acuïteit/scherpte
acute acuut (plotseling en hevig)
acute care acute zorg (ziekenhuis)
acyl-CoA dehydrogenase idem (enzym)
adaptation adaptatie/aanpassing
addictive verslavend
additional additioneel/toegevoegd
additional effect/symptom bijverschijnsel
additive additivum/toevoeging
adduct adduceren (anat.)
adduction adductie
aden(o) aden(o)... (klier)
adeniform kliervormig (anat.)
adenomatous adenomateus
adequate adequaat/passend bij
adhesion adhesie
adjacent aangrenzend (anat.)
adjustment accommodatie (scherpstelling van het oog)
adjuvant adjuvans/toevoegsel
admission opname
admit opnemen
adolescent adolescent/jeugdig persoon
adolescent (bn) puberaal
adoral adoraal (bij de mond, aan de mondkant geplaatst) (anat.)
adrenal (bn) bijnier... (zie ook suprarenal) (anat.)
adrenergic adrenerg (m.b.t. zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met effect van adrenaline)
adsorption adsorptie/ophoping
adstringent adstringerend/samentrekkend
adult adult/volwassene
adult (bn) volwassen
adult hemoglobin normale hemoglobine/HbA
advanced in vergevorderd stadium (van ziekte)
adverse nadelig/kwalijk
adverse effect bijwerking
advice advies/raad
advocacy belangenbehartiging
aer(o) aer(o).../aëro... (lucht)
aerobic aëroob/afhankelijk van zuurstof
Aeromonas idem (bacterie)
aerosol aërosol/spray
Aesculapian geneeskundig/van Aesculaap
afebrile afebriel/koortsvrij
affect idem (psychologie)
afferent (bn) afferent/aanvoerend (b.v. van zenuw) (anat.)
affiliated hospital geaffilieerd ziekenhuis
affinity affiniteit/aantrekkingskracht
affliction aandoening
AFP alfa-foetoproteïne
afterbirth nageboorte/placenta
aftercare nazorg
afterload afterload/nabelasting
afternoon dose middagdosis (van medicijnen)
afterpotential napotentiaal (m.b.t. ECG)
age leeftijd
age (ww) verouderen
ageing veroudering/vergrijzing
agent agens/(werkzame) stof
age-related leeftijdsgerelateerd
aggravation aggravatie/verzwaring/verergering; aggravatie (simulatie, voorwenden van ziekte(verschijnselen))
aggregation aggregatie/samenklontering
aggressive agressief
aggression/aggressiviness agressiviteit (neiging tot geweld)
aging changes ouderdomsveranderingen
agitation agitatie/opwinding
Agpar score Agpar-score
agued/aguish koortsachtig/koortsig/rillerig
AHA (American Hospital Association) idem
AIDS carrier drager van het aidsvirus
Aids virus aidsvirus
ail (from) ziek zijn/sukkelen (met)/iets mankeren/schelen
ailing ziekelijk
air cell alveolus (in long)
air sac alveolus van de long
airway clearance de luchtwegen schoon krijgen
airway reactivity bronchiale reactiviteit
alanine idem (een aminozuur)
albumin albumine (in water oplosbaar eiwit)
albumin globulin ratio albumine-globulineverhouding
alert alert/oplettend
alexin alexine/complement (bacteriedodende proteïne in bloedplasma)
alg ...alg (achtervoegsel, betekent pijn)
algic ...algisch (b.v. neuralgic - neuralgisch)
alimentary alimentair (met betrekking tot de voeding)
alkaline alkalisch (met betrekking tot alkali: loog, stof die in verbinding met zuur een zout vormt)
alkaline phosphatase alkalische fosfatase
alkaloid alkaloïde (giftige verbinding van plantaardige stoffen)
alkylate alkyleren (een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen)
all right, it's charged hij is geladen (wordt gezegd bij defibrillatie)
allantoic van de/met/m.b.t. een allantoïs
allantoid allantoïs (worstvormig) (embryonale urineblaas)
allantoid(al) van de/met een allantoïs
allantois allantoïs (embryonale urineblaas)
allele allel
allelism allelie
allergen allergeen (stof die overgevoeligheid veroorzaakt)
allergic allergisch/overgevoelig
allergic reaction allergische reactie/overgevoeligheidsreactie
allergic to light lichtschuw/dagschuw
allo-anamnesis allo-anamnese (zie anamnese lijst JG)
alloderm donorhuidtransplantaat
allopathic allopathisch
aloetic aloëachtig/aloïne bevattend
alphareceptor alfareceptor
ALTE (apparent life-threatening event) schijnbaar levensbedreigende gebeurtenis
alterative wijzigend/veranderend/alteratief
alternate alterneren/elkaar afwisselen
alternative alternatief (anders en even geschikt)
alternative medicine alternatieve geneeswijze(n)
alveolar alveolair/alveolaar/blaasvormig/celvormig; m.b.t. de longblaasjes/alveolair; m.b.t. de tandkassen/alveolair
alveolate met holten/cellen/blaasjes (anat.)
alvine ingewands...
amacrine cells amacrine cellen
amaurotic amaurotisch/blind
ambu ... zie ook ambulant/ambulatory
ambulant ambulant/gaande/wandelend/op de been/niet bedlegerig
ambulatory ambulant/op de been/niet bedlegerig/wandelend; verplaatsbaar/mobiel (b.v. van apparatuur)
ambulatory care ambulante zorg
ameloblast ameloblast/adamantoblast/glazuurvormende cel (tanden)
American Academy of Family Physicians (ong.) Huisartsenvereniging
American Academy of General Practitioners nieuwe naam van AAFP
American Hospital Association idem
American Psychiatric Association idem/APA
amine amine (organische ammoniakverbinding)
aminoacid aminozuur (bouwstof van eiwitten )
amnesiac/amnesic amnesielijder/amnesiepatiënt
amnesiac/amnes(t)ic (bn)amnestisch/amnesie...
amnion vruchtvlies
amnionic zie amniotic
amniotic vruchtvlies...
amoeba amoebe
amoebic/amoeban/amoebous amoeboïde; amoebe...
amphiboles magnesiumsilicaat
amplitude idem (i.v.m. ECG)
ampullar ampullair/verwijd (anat.)
amputee geamputeerde
amygdaloidal m.b.t. de amandelkern (anat.)
amylase idem (enzym)
amyloid amyloïde (intercellulaire vloeistof)
an... a(n)... (voorvoegsel, betekent niet/geen/zonder)
anabolic anabool/weefselopbouwend
anabolism anabolisme (opbouw van de stofwisseling)
anaemic anemisch/bloedarm/bleekzuchtig/lusteloos
anaerobic anaëroob/onafhankelijk van zuurstof
anaesthesia anesthesie/verdoving
anal anaal/de anus of aars betreffend
anal phase anale fase (Freud)
analgasia analgesie (gevoelloosheid voor pijn)
analgesic pijnstillend
analogous analoog/overeenkomend met
analogous organs analoge organen
analysis analyse/ontleding
anamnesis anamnese/voorgeschiedenis van een ziek(t)e/status (een anamnese wordt afgenomen) (zie JG)
anamnestic anamnetisch (m.b.t anamnese/voorgeschiedenis van een ziek(t)e)
anaphylactic anafylactisch (als gevolg van overgevoeligheid)
anaplastic anaplastisch (m.b.t. plastische chirurgie)
anarthric anartrisch
anarthrous door een gewricht verbonden zijn met
anastomose door anastomose in verbinding staan/verbinden (door anastomose)
anastomose (ww) anastomeren/in elkaar uitmonden/samenkomen
anastomosis anastomose/vaatverbinding
anatomic(al) anatomisch/ontleedkundig (met betrekking tot de anatomie)
anatomical distinctions anatomische verschillen
anatomical features anatomische kenmerken
anatomical nomenclature anatomische nomenclatuur
anconeal m.b.t. de elleboog
andr(o) andr(o)... (man)
androgenic androgeen (wat mannelijke kenmerken veroorzaakt)
anemic zie anaemic
anergia/anergy anergie (afwezigheid van reactie)
aneurin aneurine
aneurysmal aneurysmaal/aneurysmatisch
angel lust (slang) mannelijk lijk met een erectie
angi(o) angi(o)... (vat)
anginal angineus (door keelontsteking veroorzaakt; angineuze klachten)
angioneurotic angioneurotisch/angioneuroticum (met betrekking tot afwijkingen in de vaatzenuwen)
angular hoekig/hoekvormig; kantig/met scherpe kanten; benig/knokig
angularity hoekigheid (anat.)
angulate(d) hoekig (anat.)
angulation hoekige vorm (anat.)
anhydrous anhydrisch/watervrij
animal pole animale pool (in eicel)
anionic anionisch (met negatief geladen deeltjes)
Anisakis simplex idem (veroorzaker anisakiasis)
aniso... (Gr.) ongelijk (anat.)
anisogamy anisogamie (m.b.t. ongelijke gameten)
ankle jerk achillespeesreflex/APR
ankle reflex achillespeesreflex/APR
ankyl(o) ankyl(o)... (krom/gebogen)
ankylosing ankyloserend
annectent verbindend/overgangs... (anat.)
annular ringvormig (anat.)
anodyne pijnstillend
anogenital anogenitaal (met betrekking tot de aars en de geslachtsdelen)
anomaly anomalie/afwijking
anorectal anorectaal (met betrekking tot aars en endeldarm)
anorectic anorexiepatiënt
anovulatory anovulair/anovulatoor (zonder ovulatie)
anoxic anoxisch
antagonism antagonisme (anat.)
antagonist antagonist/tegenwerker (i.v.m. medicijnen)
antagonistic antagonistisch (elkaar tegenwerkend) (spieren)
ante ante... (voor)
ante cibum idem/a.c./voor de maaltijd (i.v.m. medicijnen)
antebrachial van of m.b.t de onderarm
antecedent antecedent (voorafgaande gebeurtenis )
antecubital antecubitaal/de elleboog betreffend (voorzijde)
antefebrile voorafgaand aan een koortsperiode
anteflexion anteflexie
antegrade voorwaarts bewegend
antenatal (bn) prenataal/zwangerschaps.../voor de geboorte
antepartum/ante partum antepartum (voorafgaand aan de geboorte)
anter(i) antero... (voor)
anterior voor.../voorste (anat.)
anterior aspect voorkant (i.v.m. anatomische kenmerken)
anterior view vooraanzicht (b.v. tekening) (anat.)
anterograde anterograad (zich naar voren uitstrekkend)
antero-posterior idem (anat.)
anteversion anteversie
anthelmintic wormverdrijvend
anthropotomy antropotomie (anatomie van het menselijk lichaam)
anti anti... (tegen)
anti-allergic anti-allergisch (wat overgevoeligheid tegengaat)
anti-anginal anti-angineus (wat beklemming tegengaat)
anti-atherogenic anti-atherogeen
antibacterial antibacterieel (tegen bacteriën gericht)
antibiogramme antibiogram (beeld van de gevoeligheid voor bacteriëndodende middelen)
antibody antilichaam/antistof
antidiarrhetic (bn) stoppend
antidiuretic antidiuretisch (wat de vorming van urine tegengaat)
antidopaminergic antidopaminergisch (wat de werking van een weefselhormoon tegengaat)
antifungal antifungisch (wat schimmels doodt)
antigen antigeen (lichaamsvreemde stof)
antihormones antihormonen
antihypertensive (bn) antihypertensief
anti-infective anti-infectieus (tegen de infectieverwekker gericht)
anti-inflammatory anti-inflammatoir (wat ontsteking tegengaat)
antimicrobial antimicrobieel (tegen ziekteverwekkers gericht)
antineoplastic antineoplastisch (wat de vorming van gezwellen tegengaat)
antioestrogenic antioestrogeen (wat de werking van de vrouwelijke geslachtshormonen tegengaat)
antioxidant antioxydans/antioxydant (stof die bederf onder invloed van de lucht tegengaat)
anti-phlogistic anti-flogistisch/anti-inflammatoir
antiproliferative antiproliferatief (tegen snelle groei gericht )
antipruritic antiprurigineus (jeukwerend)
antiscorbutic (bn) tegen scheurbuik
antiseptic antiseptisch/bederfwerend
antithrombin antithrombine
antithrombin III antithrombine III
antithrombotic antitrombotisch (wat de vorming van bloedstolsel tegengaat)
antitumour antitumoraal (tegen gezwellen gericht)
antiviral antiviraal (werkzaam tegen virussen)
anxiety equivalent angstequivalent
aortal/aortic van/m.b.t. aorta (anat.)
APA (American Psychiatric Association) idem/APA
Apache scores in Europa SAP-scores genoemd
aperture opening (anat.)
apex apex/punt/top (b.v. van orgaan of tand) (anat.)
aphasic afasiepatiënt/afaticus
aphonic afonisch
aphtous afteus
apical apicaal (betreffende de top of het uiteinde)
aplastic aplastisch
apocrine (bn) apocrien
aponeurotic aponeurotisch (anat.)
apotemnophiliac iemand die lijdt aan apotemnophilia (zie lijst met ziekten en aandoeningen)
apparent life-threatening event schijnbaar levensbedreigende gebeurtenis
appendage aanhangsel (anat.)
appendicular appendiculair (ledematen betreffend)
application applicatie/toepassing
appointment afspraak
apposition appositie (anat.)
appositional appositioneel
approximal approximaal (anat.)
approximate approximaal/approximatief (benaderend)
approximated dicht bij elkaar gelegen (anat.)
apyretic koortsvrij
aqueous aquosus/waterig
aqueous humor kamerwater/kamervocht (in het oog)
arachnoid (bn) m.b.t. het spinnenwebvlies (anat.)
arbo(r)virus arbovirus (door bloedzuigende insecten verspreid)
arcuate boogvormig (anat.)
area gebied/area (anat.)
Arenaviridae idem
arenavirus arenavirus
areolar areolair/van of m.b.t. de areola (anat.)
arginase idem (enzym)
arginine idem (een aminozuur)
aritmogenic aritmogeen (wat onregelmatige hartslag veroorzaakt)
aromatic aromatisch/met geurstof
arrhythmogenic aritmogeen (wat onregelmatige hartslag veroorzaakt)
artefact artefact
arteri(o) arteri(o)... (m.b.t. slagader)
arterial arterieel/slagaderlijk
arterial blood slagaderbloed/slagaderlijk bloed
arterial blood gasses arteriële bloedgassen (arteriële bloedgaswaarden)
arterial oxygen saturation arteriële zuurstofverzadiging
arterial oxygen tension arteriële zuurstofspanning
arterial wall tension aderwandspanning
arteriolar arteriolair (met betrekking tot de kleine slagaders)
arteriosclerotic arteriosclerotisch (voortkomend uit/lijdend aan arteriosclerose)
arteriovenous arterioveneus (met betrekking tot een slagader en een ader)
arthr(o) artro... (gewricht)
arthrodial/arthrodic m.b.t. het kogelgewricht
arthrotic artrotisch
articul articul... (gewricht)
articular articulair/gewrichts...
articulate (ww) zich door een gewricht verbinden/met elkaar verbonden zijn (van gewrichten)
articulation articulatie (beweging van een gewricht)
artificial artificieel/kunstmatig
arytenoid (bn) bekervormig (van kraakbeen)
Ascaris idem/spoelworm
Ascaris lumbricoides idem/spoelworm
Ascaris suum idem/varkensspoelworm
...ase uitgang achter de naam van een stof, gebruikt voor het enzym dat de genoemde stof splitst of omzet; onzijdig, bijv. het amylase)
asepsis asepsis/asepsie/ontsmetting/kiemvrijheid
aseptic aseptisch (vrij van ziektekiemen)
asexual aseksueel/geslachtsloos
asexuality het aseksueel-zijn
asis (achtervoegsel) vormt namen van ziekten b.v. psoriasis
asparagine idem (een aminozuur)
aspartic acid asparaginezuur (een aminozuur)
aspect (anterior -/posterior -) zijde/kant (voorkant/achterkant) (anat.)
Aspergillus idem (veroorzaker aspergillose)
asperity ruwe uitwas/oneffenheid
asphyxiate verstikken
asphyxiating verstikkend
assertive outreach bemoeizorg
assay assay/toetsing
assay (ww) toetsen
assist assisteren/bijstaan
association associatie/koppeling
asternal niet met het borstbeen verbonden/zonder borstbeen
asthenic asthenisch type/persoon met zwak gestel
asthenic (bn) asthenisch (gepaard gaan met asthenie)
asthma attack astma-aanval
asthmatic astmalijder/astmaticus
astigmatic astigmatisch
astringency samentrekkende werking
astrocyte astrocyt/stercel
astrovirus idem
asymmetric(al) asymmetrisch
asymptomatic asymptomatisch (zonder ziekteverschijnselen)
asynchronous breathing asynchrone ademhaling
ataxic ataxiepatiënt
ataxic (bn) atactisch
ather(o) ather(o)... (vaat)
atherogenic atherogeen (vaatvernauwend)
atherosclerotic atherosclerotisch
Atkins diet Atkins-dieet
atlanto-axial atlanto-axiaal (anat.)
atlanto-occipital atlanto-occipitaal (anat.)
atonic atonisch/krachteloos/slap
atopic atopisch (m.b.t. een vorm van overgevoeligheid)
atoxic atoxisch/niet-giftig
atrial atriaal (met betrekking tot een hartboezem) (zie ook atrium …)
atrial activity atriumactiviteit
atrial pressure atriumdruk
atrioventricular atrioventriculair (met betrekking tot hartboezem en hartkamer)
atrium … zie ook atrial …
atrophy atrofiëren
atropine atropine
attach aanhechten/inplanten (van spier/pees enz.)
attachment aanhechting/inplanting (van spier/pees enz.)
attack aanval
attendig doctor/physician dienstdoende arts/behandelend arts
at term à terme (op tijd, i.v.m. bevalling)
attest verklaren (van een bepaalde toestand door een arts)
atypical atypisch (zonder kenmerkende eigenschappen)
audit kwaliteitstoetsing (van een ziekenhuis)
audi(o) audi(o)... (gehoor)
auditive gehoor...
auditive/auditory auditief/gehoor/m.b.t. het gehoor
auditory gehoor...
aur(i) aur(i)... (oor)
aura aura/voorbode (van epileptische aanval)
aural auraal (m.b.t. een voorbode); het oor betreffend
auricled geoord/met oorvormige lobben (anat.)
auricular (bn) het oor/gehoor betreffend; het hartoor betreffend; m.b.t. de hartboezem/het hart; oorvormig
auriculate(d) geoord/met oorvormig aanhangsel; oorvormig
auriform oorvormig
auscultation auscultatie (luisteren naar lichaamsgeruis)
auscultative auscultatief
auscultatory auscultatorisch
authorization form toestemmingsformulier (i.v.m. operaties/onderzoeken)
aut(o) aut(o)... (zelf)
auto-anamnesis auto-anamnese (zie anamnese lijst JG)
autochthonous autochtoon
autoimmune auto-immuun (met betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels)
autoimmunity auto-immuniteit
autologous autoloog
automatism automatie/automatisme (zelfstandige handelingen en verrichtingen buiten het bewustzijn om)
autonomic autonoom/zelfstandig; autonoom/van, m.b.t. het autonome zenuwstelsel
autonomous autonoom
autophagy autofagie (i.v.m. cellen)
autosomal autosomaal
autosomal dominant autosomaal dominant
autosomal dominant inheritance autosomaal dominante overerving
autosomal recessive autosomaal recessief
autosomal recessive hereditary autosomaal recessief erfelijk (ziekte komt tot uiting als beide ouders dragers zijn)
autosomal recessive inheritance autosomaal recessieve overerving
autosome autosoom (homologe chromosoom)
autotoxin in het eigen lichaam geproduceerd gif (geen Nederlands woord voor gevonden)
avascular avasculair (geen bloedvaten hebbend)
averse to light lichtschuw/dagschuw
avian aviair/vogel... (m.b.t. door vogels overgebrachte ziekten)
AVF AVF (m.b.t. ECG)
axillar(y) m.b.t. de oksel(holte)/oksel…
axon zenuwcel
axon cylinder zenuwceluitloper/neuriet
axonal axonaal
azygous ongepaard orgaan (anat.)
azygous (bn) ongepaard
b.i.d (bis in die) tweemaal daags (m.b.t. medicijnen)
baby fat babyvet
Babinsky(‘s) reflex Babinsky-reflex/voetzoolreflex
Bacillacea idem
bacillary bacillair
bacilliform staafvormig
bacillus bacil (staafvormige bacterie)
Bacillus anthracis idem
back-boned gewerveld; met een ruggengraat
back edge achterrand
back view achteraanzicht (b.v. op tekening) (anat.)
bacteriological bacteriologisch (met betrekking tot bacteriën)
bacteriolysis bacteriolyse (vernietiging van bacteriën)
bacteriolytic bacteriolytisch/bacteriolyse veroorzakend
bacteriophage bacteriofaag
bacteriostatic bacteriostatisch
bacteroid bacterioïd (gelijkend op bacteriën)
balanced diet evenwichtig(e) dieet/voeding
banal gewoon (a banal form of flu - een gewone vorm van griep)
banana (slang) patiënt met geelzucht
band width bandbreedte (i.v.m. apparatuur en onderzoeken)
barb weerhaakje (aan instrument)
barrier barrier/barrière
barium meal bariumpap(je) (voor röntgenonderzoek van maag)
Bartonella idem
Bart's verkorting van St Bartholomew's Hospital (in Londen)
basal basis.../basaal (anat.); basaal (met betrekking tot een stof die zout vormt)
basal cell basaalcel
basal metabolism basaalmetabolisme/BM/grondstofwisseling
base base (stof die zout vormt); basis/wortel/oorsprong (van lichaamsdeel) (anat.)
baseline uitgangswaarde/basisfrequentie (normale toestand) (zie lijst JG)
basic metabolic rate basaalmetabolisme/grondstofwisseling
basic reproductive rate zie lijst JG
beat pulsatie
beat (ww) pulseren/kloppen
be censured, to berispt worden (door medisch tuchtcollege)
become dehydrated uitdrogen
become generalized uitzaaien
become septic ontsteken/geïnfecteerd raken/gaan etteren/zweren
bed rest bedrust
be in training, to stage lopen
belladonna atropine
benign/benignant benigne/goedaardig
benignity goedaardigheid
berylloum idem (veroorzaakt berylliose)
betareceptor bètareceptor
bezoar voedselmassa (samengebald in de maag)
bi.../bis bi.../bis (dubbel/tweemaal/twee)
bicarb level bicarbonaatgehalte
bicarbs bicarbonaten
bicipital tweehoofdig (b.v. van spier)
biconcave biconcaaf/dubbelconcaaf/dubbelhol
biconvex biconvex/dubbelconvex/dubbelbol
bicornuate Y-vormig (anat.)
bicuspid(ate) tweepuntig (anat.)
Bifidobacterium bifidum idem (in de dikke darm)
big-boned met grote/sterke botten/met sterk beendergestel
bilateral bilateraal/tweezijdig (in twee richtingen)
bilateral symmetry bilaterale symmetrie (anat.)
bile formation galvorming
biliary biliair (met betrekking tot gal)
bilious gal.../galachtig
bilirubin bilirubine
biliverdin biliverdine (groene galkleurstof)
bilobate/bi-lobed met twee kwabben (anat.)
bimanal/bimane/bimanous tweehandig (anat.)
binaural binauraal/met twee oren (anat.)
binocular binoculair/met twee ogen (anat.)
bioavailability bioavailability/biodisponibiliteit
biochemical biochemisch (met betrekking tot de omzetting van stoffen in levende wezens)
biodegradable biologisch afbreekbaar
biodegradation biodegradatie (natuurlijke afbreekbaarheid)
bioequivalent bio-equivalent (met dezelfde kracht en uitwerking)
biological biologisch (met betrekking tot levende wezens)
biophore biofoor (basiseenheid van de lichaamsstructuur) (anat.)
biorhythm bioritme
biosynthesis biosynthese (aanmaak op natuurlijke manier)
biotin biotine/vitamine H
biotransformation biotransformatie (omvorming van stoffen binnen het levende weefsel)
biped(al) (bn) tweevoetig
biphasic bifasisch (in twee tijden verlopend)
bipolar bipolair/tweepolig/dubbelpolig (anat.); manisch depressief
bipolarity bipolariteit/tweepoligheid (anat.)
biramous vertakt (anat.)
birth geboorte
birth control geboortebeperking
birthing class zwangerschapsgym(nastiek)
birthmark moedervlek
bis in die tweemaal daags/b.i.d.
blastocoel(e) blastocoel/kiemholte
blastocoelic m.b.t. kiemholte
blastocyst kiemblaas/blastocyst
Blastocystis hominis idem
blastoderm kiemschild/kiemhuid/blastoderm
blastodermic/blastodermatic m.b.t de kiemhuid
blastomere blastomeer (embryonale cel)
blastos kiem
blastula blastula/kiemblaas (embryonaal stadium)
bleed doorbloeding
bleed (ww) bloeden/bloed verliezen
bleeder hemofiliepatiënt
bleeding bloedend
blepharoplast blefaroplast/basaallichaampje
blight verwoestende invloed
blind blind
blister pack blisterverpakking
bloat zwellen/opzetten
blob vlekje/spikkel; klodder/druppel
block blok/stremming; vorm van anesthesie (zie ook Winniesblock)
blood bloed
blood-borne aangevoerd door het bloed
blood-brain barrier bloed-hersenbarrière
blood cell bloedcel
blood circulation bloedsomloop (dubbele, grote en kleine -)
blood clot bloedstolsel
blood corpuscle bloedlichaampje/bloedcel
blood-diluting bloedverdunnend
blood donor bloeddonor
blood doping/boosting bloeddoping
blood flow bloedstroom/bloedbaan; bloeddoorstroming
blood-forming cells bloedvormende cellen
blood gas bloedgas
blood glucose bloedsuiker/bloedglucose
blood group bloedgroep
blood islands bloedeilandjes
blood plasm bloedplasma
blood platelet bloedplaatje
blood pressure bloeddruk (weergegeven als: 50/100 of 50 over 100)
blood protein fraction(s) eiwitfractie(s) (in het bloed)
blood sedimentation bloedbezinking
blood sedimentation rate bloedbezinkingssnelheid/BSE
blood serum bloedserum/bloedwei
blood sta(u)nching (bn) bloedstelpend
blood stream bloedbaan/bloedstroom
blood sugar bloedsuiker
blood sugar level bloedsuikerwaarde/bloedsuikerspiegel
blood supply bloedtoevoer
blood type bloedgroep
blood urea nitrogen ureumstikstof
blood volume bloedvolume (totale hoeveelheid bloed in het lichaam)
blow off uitblazen (blow off CO2: CO2 uitblazen)
blue blower (slang) patiënt met een ernstige longziekte
blue code code blauw
blunt stomp
BM zie basal metabolism
BMD (bone mineral density) botmineraaldichtheid/BMD
BMI zie body mass index
BMR (basic metabolic rate) basaalmetabolisme/grondstofwisseling
board certificate vertalen met 'registratie' (bij huisartsen)
board of medical examiners (ong.) medisch tuchtcollege (NB niet tuchtraad)
board of trustees (ziekenhuis)bestuur
bodily lichamelijk
bodily fluid lichaamsvloeistof
bodily structure lichaamsbouw
body lijk/stoffelijk overschot
body axis lichaamsas
body build lichaamsbouw
body cell lichaamscel
body characteristics lichaamseigenschappen
body circulation lichaamscirculatie
body colour/colouration lichaamskleur
body covering lichaamsbedekking
body fat lichaamsvet
body fat percentage lichaamsvetpercentage
body form lichaamsvorm
body height lichaamslengte
body length lichaamslengte
body louse kleerluis/lichaamsluis (Pediculus humanus corporis/humanus)
body mass lichaamsgewicht/lichaamsmassa
body mass index body-mass-index/Quetelet-index/lichaam-gewichtindex
body outline lichaamscontouren
body plan bouwplan
body posture lichaamshouding
body ratio lichaamsverhouding
body section lichaamssegment
body shape lichaamsvorm
body size lichaamsomvang
body surface (area) lichaamsoppervlak
body symmetry lichaamssymmetrie
body temperature lichaamstemperatuur
body weight lichaamsgewicht/lichaamsmassa
body zone lichaamszone
boiler plate bijsluiter
bolus bolus (hoeveelheid voedsel/drank in één keer ingeslikt)/hap/slok;(AE, slang) pil (een dokter/arts)
bone absorption absorptie van stof in botweefsel
bone age skeletleeftijd/botleeftijd
bone chips beenschilfers
bone density botdichtheid
bone formation beenvorming/ossificatie
bone growth botgroei
bone marrow beenmerg
bone maturation botrijping
bone mineral density botmineraaldichtheid/BMD
bone structure botstructuur
bone tissue botweefsel
bony beenachtig/benig
booster (dose/shot) boosterdosis
booster effect boostereffect
border rand (anat.)
borderliner borderline-patiënt/borderliner
Bordetella pertussis idem
Borrelia burgdorferi idem
botulin botuline
botulinum toxin botulinetoxine (i.v.m. Botox)
bounceback (slang) patiënt die telkens terug blijft komen ('jojo')
box doctors in the boxes (zie lijst JG)
box (ww) (slang) de pijp uit gaan/sterven
BP (blood pressure) bloeddruk
brachial brachiaal/m.b.t. de (boven)arm/(boven)arm... (anat.)
brachy brachy... (kort)
brachycephalic/brachycephalous brachycefaal/kortschedelig
brachydactylous kortvingerig/brachydactylisch
brady… brady... (langzaam)
brain activity hersenactiviteit
brain cell hersencel
brain chemistry hersenchemie
brain fluid hersenvocht
brain function hersenfunctie
brain mass hersenmassa
brain size hersenomvang
brain structure hersenstructruur
brain surface hersenoppervlak
brain volume hersenvolume
branch vertakking (anat.)
branch tak/vertakking (anat.)
branch off zich vertakken (anat.)
branched vertakt (anat.)
brat diet (slang) dieet dat vaak wordt voorgeschreven aan kinderen met maag- en darmstoornissen: bananen, rijst, appelmoes, toast
break breken
breakthrough doorbraak
breast milk moedermelk
breastfeed zogen/borstvoeding geven
breastfeeding borstvoeding
breathe ademen; puffen (bij bevalling)
breath sound ademgeruis (decreased breath sounds: verminderd ademgeruis)
breathing in inademing
breathe in inademen
breathing depth ademdiepte
breathing reflex ademhalingsprikkel
breech birth/delivery stuitbevalling
breech presentation stuitligging (baby)
bridge rug (anat.)
brisk snelwerkend (van medicijn/middel)
broad spectrum breedspectrum (met een breed werkingsgebied)
bronchial bronchiaal/bronchus.../m.b.t de bronchus/luchtpijptak
bronchioalveolar bronchio-alveolair
bronchitic bronchitisch
bronchogenic bronchogeen
bronchopulmonary bronchopulmonair (met betrekking tot de luchtpijptakken en de longen)
brother-doctor collega-arts
brought in dead overleden bij aankomst in het ziekenhuis
brow presentation voorhoofdsligging (van baby)
Brucella idem (bacterie)
Brugia malayi idem
BSA zie body surface area
BSR zie blood sedimentation rate
bubonic builen.../bubonen...
bucc(o) bucc(o)... (wang)
buccal buccaal/wang…/mond… (anat.)
buccopharyngeal buccofaryngeaal (met betrekking tot de mond en de keel)
bud knop (i.v.m. ontwikkeling) (anat.)
buff someone up iemand oppeppen (concrete invulling hangt af van context)
buffy coat idem (geelachtige laag van een bloedstolsel, waarin geen erytrocyten voorkomen)
build bouw
building block bouwsteen (in lichaam)
build-up accumulatie/opeenhoping
bulb bolletje verdikking
bulbaceous/bulbed/bulbiferous/bulbous bol(vormig)
bulbar bulbair (met betrekking tot het verlengde merg)
bulging eyes uitpuilende ogen
bulimic iemand die lijdt aan boulimie (ziekelijke vraatzucht)
bullate met blaren/geblaard
bullous bulleus/blaarvormig
bump bult/knobbel
BUN (blood urea nitrogen) ureumstikstof
bundle bundel (b.v. van zenuwen) (anat.)
Bunyaviridae idem
Burkholderia cepacia idem
bursa zakvormige holte (b.v. bij gewricht) (anat.)
bursal bursaal/(slijm)beurs…
burst door (b.v. de zweer is door)
bursting doorbraak
by doctor’s orders op doktersvoorschrift
C3 laagste medische keuringsgraad in 1914-1918
cabbages and turnips zie C&T ward (lijst specialismen/afdelingen)
cadaver (menselijk) lijk/kadaver
cadaveric een lijk betreffende/lijk...
caecal m.b.t. de blindedarm/het caecum
calcaneal m.b.t. de hiel/het hielbeen
calcareous/calcarious kalkhoudend/kalk bevattend
calcific kalkvormend
calcification calcificatie/verkalking/kalkafzetting
calcium calcium
calcium carbonate calciumcarbonaat
calcium oxalate calciumoxalaat
calcium phosphate calciumfosfaat
calicivirus idem
calculous steen.../graveel...; lijdend aan een steenziekte
call (in) a doctor/specialist een arts laten komen/er een arts of specialist bij halen
call the code bel het reanimatieteam/crashteam: reanimatie/reanimeren)
call the triple bel het reanimatieteam/crashteam
callosal m.b.t. corpus callosum (zie anatomie)
Calymmatobacterium granulomatis idem
camp (go camping) wordt gezegd als patiënt in een zuurstoftent ligt of moet gaan liggen)
Campylobacter idem
canal kanaal/buis/gang (anat.)
cancellate/cancellous spongieus (anat.)
cancerous kankerachtig/carcinomateus
cancroid (bn) m.b.t een plaveiselcelcarcinoom
canker kanker hebben; wegvreten/invreten
capacitation activatie (verandering van eicel voor de eigenlijke bevruchting)
capacity capaciteit (bevattingsvermogen)
capsular m.b.t. een kapsel (anat.); m.b.t. een capsule
carbamyl phosphate carbamylfosfaat
carbohydrate koolhydraat (verbinding van koolstof)
carbohydrates koolhydraten
carbon koolstof
carbon atom koolstofatoom
carbon dioxide kool(stof)dioxide/koolzuur(gas)
carbonic koolstof.../koolzuur...
carbonic anhydrase koolzuuranhydrase
carbonic anhydrase II koolzuuranhydrase II
carbon monoxide koolmonoxide
carbon monoxide level(s) koolmonoxidegehalte
carboxy/carbonmonoxy hemoglobin carboxyhemoglobine/HbCO
carbs koolhydraten
carcin(o) carcin(o)... (kanker)
carcinogen carcinogeen/kankerverwekkende stof
carcinogenesis carcinogenese (het ontstaan/de ontwikkeling van kanker)
carcinogenic carcinogeen/kankerverwekkend
carcinogenicity carcinogeniteit
carcinoid carcinoïde (b.v. carcinoïde tumoren)
cardi(o)... cardi(o)…/m.b.t. het hart/hart...
cardiac ... zie ook heart ...
cardiac hartpatiënt/cardiacus
cardiac (bn) cardiaal/het hart betreffende; m.b.t. de cardia/maagmond/cardiacaal
cardiac enzymes hartenzymen
cardiac function hartfunctie
cardiac output vaak te vertalen met ‘hartfunctie’
cardiac rhythm hartritme
cardiac silhouette hartsilhouet (op röntgenfoto)
cardiogenic cardiogeen (door het hart veroorzaakt)
cardiological cardiologisch (m.b.t. hartziekten/m.b.t. de cardiologie)
cardiomyocyte hartspiercel/cardiomyocyt
cardiopulmonary cardiopulmonaal/cardiopulmonair
cardiorenal cardiorenaal (hart en nieren betreffend)
cardiorespiratory cardiorespiratoir (met betrekking tot hart en ademhaling)
cardioselective cardioselectief (wat alleen op het hart inwerkt)
cardiothoracic cardiothoracaal
cardiothoracic ratio hart-longverhouding
cardiotonic cardiotonisch (wat de werkzaamheid van het hart bevordert)
cardiotoxic cardiotoxisch (giftig voor het hart)
cardiovascular cardiovasculair/hart- en vaat.../m.b.t. hart en bloedvaten
care for the dying stervensbegeleiding
care of the mentally handicapped zwakzinnigenzorg
care plan zorgplan
carer verzorger (vaak een familielid)
carious carieus/door cariës aangetast
carotid (bn) halsslagaderlijk/m.b.t. de halsslagader/carotis...
carotid pulse carotispols ('pols' in de halsslagader, goed te voelen)
carpal carpaal/m.b.t. de handwortel(beentjes)
carriage (lichaams)houding; gang
carrier drager/bacillendrager/vector/carrier/overbrenger (van ziekten)
cartilage cell kraakbeencel
cartilaginous kraakbeenachtig/cartilagineus
caryo ... zie karyo
case patiënt/ziektegeval
case control study patiënt-controleonderzoek
case history anamnese/ziektegeschiedenis/status
case study casestudy/gevalsanalyse
casualty gewonde/slachtoffer
catabolic katabool
catabolism katabolie/katabolisme (voortdurende vernieuwing door afbraak)
catalase katalase (eiwit)
cataleptic kataleptisch/stijf/verstard
catalyse katalyseren (snel voort doen gaan)
catatonic catatoniepatiënt
catatonic (bn) catatoon/catatonisch
catching besmettelijk
catecholamine(s) catecholamine(n)
cathartic (sterk) laxatief/purgatief
catheter-associated katheter-geassocieerd
catheter lumen katheterlumen (mv: katheterlumina)
caudal caudaal (met betrekking tot het staart-uiteinde) (anat.)
causal causaal/oorzakelijk
cause of death doodsoorzaak
caustic causticus/bijtend
cavernous caverneus
cavitary holte(n) bevattend/betreffend (anat.)
cavity holte (anat.)
CDC's (Centers for Disease Control) te vertalen met ‘(gezondheids)inspectie'
cecal m.b.t. het caecum/de blindedarm
CEE (conjugated equine estrogens) geconjugeerde equine oestrogenen
cele (achtervoegsel) ...gezwel/tumor
celiac zie coeliac
cell cel; holte
cell body cellichaam
cell centre centromeer
cell function celfunctie
cell layer cellaag
cell line/lineage cellijn
cell membrane celmembraan (omhulsel van de cel)
cell sap cytosol
celom zie coelom
Centers for Disease Control te vertalen met ‘(gezondheids)inspectie'
central centraal/midden (anat.)
central beams centrale stralen (röntgen)
central control controle door het centrale zenuwstelsel
central line middenlijn (anat.)
central venous pressure centrale veneuze druk/CVD
centre centrum (m.b.t. zenuwcellen)
centric van/beginnend in een zenuwknoop (anat.)
cephal(o) cefal(o).../cephal(o)... (hoofd)
cephalic hoofd.../schedel.../van of in het hoofd of de schedel
cephalic index schedelindex
cephalic presentation hoofdligging (baby)
cephalous ...cefaal (anat.)
cerebellar cerebellair (met betrekking tot de kleine hersenen)
cerebr(o) cerebr(o)... (hersenen)
cerebral cerebraal/hersen.../verstands... (met betrekking tot de grote hersenen)
cerebrospinal cerebrospinaal/van de hersenen en het ruggenmerg
cerebrospinal fluid cerebrospinale vloeistof/hersen- en ruggenmergvloeistof
cerebrovascular cerebrovasculair (met betrekking tot de bloedvaten in de hersenen)
certificate (het) declaratoir
certificate of (good) health gezondheidsattest/medische verklaring
certified schriftelijk gegarandeerd
cerumen cerumen/oorsmeer
cervic cervic... (hals)
cervical cervicaal/hals.../nek…; cervicaal/baarmoederhals…
cervical dilation ontsluiting
cervicogenic cervicogeen
cestode/cestoid platworm
chafe pijnlijk zijn/pijn doen (door schuren); kapotgaan/schuren/schaven (van huid); irriteren
chain of neurons zenuwschakelingen
chalk kalk
chalky kalkachtig
chamber holte/kamer (anat.)
chancroid chancroïd(e)
channel kanaal/gang (anat.)
chap splijten/scheuren/barsten/kloven
characteristic kenmerkend
charged geladen (van defibrillatie-apparatuur)
chart status/lijst/dossier (gegevens over de toestand/status van patiënt)
cheloid zie keloid
Chelsea pensioner bewoner van Chelsea Royal Hospital voor oude en invalide militairen
chemical chemisch/scheikundig
chemoreceptor chemoreceptor/zintuigcel (cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels)
chemoreceptor organ chemisch zintuigorgaan
chewing function kauwfunctie
chiasma idem/overkruising/kruispunt (anat.)
chigger tropische zandvlo (Tunga penetrans); (soort) mijt (familie der Trombidiidae)
child kind
child ... kinder.../jeugd...
childless kinderloos
chimera chimeer/monstruositeit (genetica)
chiropractic chiropractisch
Chlamydia psittaci idem
Chlamydia trachomatis idem
choleraic als/van cholera
chloral chloraat(hydraat)
chloral hydrate chloraat(hydraat)
chlorotic chlorotisch/bleekzuchtig
chlorpromazine chloorpromazine
choke stikken; verstikken; verslikken
choking verstikkend
chol.../chole.../cholo... gal... (gal, of betrekking hebbend op de galblaas)
cholesterol cholesterol/galvet
cholesterol level/concentration cholesterolgehalte
cholic m.b.t./van de gal/gal...
cholinergic cholinerg/cholinergisch
chondr.../chondri.../chondro... chondr(o).../kraakbeen...
chordate (bn) behorend tot of m.b.t. de Chordata
choreal/choreatic/choreic/choreoid m.b.t. chorea (zie lijst ziekten)
choroid vliesachtig
chromatophore chromatofoor (pigmentcel)
chromomere chromomeer (bolvormige verdikking in chromosomoom)
chromosomal chromosomaal (met betrekking tot de chromosomen)
chromosome chromosoom
chromosome set chromosomenset
chronic chronisch/slepend
chronic care chronische zorg
chronic Epstein-Barr virus chronisch Epstein-Barr-virus
chronotropic chronotroop (wat tijd of tempo beïnvloedt)
chyle chylus (inhoud van lymfevaten)
CI (colo(u)r index) kleurindex/KI;
cicatrization cicatrisatie/littekenvorming
ciliary van het oog/de trilharen; haarachtig
ciliate(d) bedekt met haartjes
ciliation het met haartjes bedekt zijn
circuit kringloop (anat.)
circulating system zie circulatory system (anat.)
circulation circulatie/bloedsomloop
circulatory circulerend/(bloed)circulatie; van/m.b.t. de bloedsomloop
circulatory system circulatiesysteem/(bloed-/lymf)vatenstelsel
circum circum... (rondom)
circumduction cirkelbeweging (van oog of ledemaat)
cisterna lymfvatverwijding
classic klassiek/bij uitstek
classification classificatie/rangschikking
clavicular van of m.b.t het sleutelbeen/de clavicula
clear! achteruit (geroepen bij defribillatie)
clearance clearance/zuivering
clear-complected/clear-complexioned met een gave huid
cleidocranial cleidocraniaal
climacteric menopauze/overgang(sjaren); overgangsleeftijd
climacteric (bn) climacterieel/overgangs...; climacterisch/kritisch
clinic werkgroep (van specialist/chirurg)
clinical klinisch (onmiddellijk zichtbaar)
clinical death klinische dood
clinical demonstration patiëntendemonstratie
clinically dead klinisch dood
clinically evident manifest/onmiskenbaar/klinisch evident
clinical manifestation klinische manifestatie
clinical neurophysiological klinisch neurofysiologisch/KNF
clinical picture ziektebeeld
clinical training co-schap
clitoral clitoraal (met betrekking tot de kittelaar/clitoris)
clonic clonisch/ritmisch samentrekkend
clonic phase clonische fase (i.v.m. epilepsie)
Clostridia idem (micro-organisme)
Clostridium botulinum idem
Clostridium difficile idem
Clostridium perfringens idem
cloven gespleten
clubbed knotsvormig (anat.)
club-shaped knotsvormig (anat.)
CMV zie cytomegalovirus
coagulate coaguleren
coagulation coagulatie/stolling
coat vlies (anat.); laagje (over medicijnen)
coccygeal stuitbeen.../staartbeen...
cochlear cochleair (met betrekking tot het slakkenhuis)
code genetische code; (< 'code blue') code blauw; zie call the code
code azure geen levensverlengende handelingen meer verrichten bij terminale patiënt
code blue code blauw
code red code rood (brandalarm)
codeine codeïne
coeliac abdominaal
coelomate coelomaat/voorzien van een coeloom/lichaamsholte
coenzyme coënzyme (hittebestendig deel van een giststof)
cognitive cognitief (met betrekking tot het denkproces)
coital coïtaal
coitus coïtus/geslachtsgemeenschap/cohabitatie
colic (bn) m.b.t. de karteldarm of de ingewanden
colicky koliekachtig; vatbaar voor koliek
collagen collageen (fibril in bindweefsel)
collagen (bn) collageen/lijmvormend
collapse doorbraak
collapse (ww) collaberen (ineenstorten/z’n vorm verliezen); flauwvallen
collateral collateraal (vertakking, b.v. van neuriet)
collateral (bn) bijkomend (anat.)
colloid colloïde (mv. colloïden)
colloidal colloïdaal (met betrekking tot een vloeibare oplossing)
collyrium oogwater
colonic van of m.b.t. de karteldarm/het colon
colonic flora darmflora/darmbacteriën
color zie colour
colorectal colorectaal (met betrekking tot de karteldarm en de endeldarm)
colostrum colostrum (eerste moedermelk)
colour-blind kleurenblind
colour index kleurindex/KI
colourless corpuscle witte bloedcel/leukocyt
colour vision kleurenzien (aan elkaar)
colpo... vagina…
columnal/columnar zuilvormig (anat.)
coma coma
coma position stabiele zijligging (EHBO)
comatose comateus (in volkomen bewusteloosheid)
combination combinatie (verbinding)
come off the ventilator van de beademing afkomen
comfort measures pijnbestrijding/palliatieve behandeling
comfortable zonder pijn
comma bacillus kommabacil (Vibrio comma)
commensal commensaal (onschadelijke gastkiem)
commisure verbinding (anat.)
commit doen opnemen in een ziekenhuis of (meestal) in een inrichting
common gemeenschappelijk (anat.)
communicable disease overdraagbare ziekte/infectieziekte
communicable diseases control infectieziektenbestrijding
communicating verbindend (anat.)
communicating ramus verbindende zenuwtak (anat.)
compact bone compact been (anat.)
compact bone tissue compact been/bot (anat.)
compatibility compatibiliteit/verenigbaarheid
compatible compatibel (in staat samen te gaan)
compensation compensatie (herstel van het evenwicht)
competitive competitief (die elkaar bestrijden of tegenwerken)
compile a clinical/medical record statussen (ww)
complaint klacht
complement complement/aanvulling
complementary complementair/aanvullend
complementary complementair
complementary therapy alternatieve therapie
complete breech presentation volkomen stuitligging (baby)
complex complex/ingewikkeld
compliance therapietrouw/medicijntrouw (mate waarin de patiënt meewerkt met de arts)
complicate compliceren
complication complicatie/bijkomende ziekte
component component/bestanddeel
compos mentis bij vol bewustzijn
composition samenstelling
compound verbinding (chem.)
compound joint samengesteld gewricht
compressed plat/samengedrukt
compromised host een vatbare gastheer
compulsive dwangmatig/compulsief
compulsory admission gedwongen opname
compulsory medication dwangmedicatie
concave concaaf/hol(rond) (anat.)
concavity hol(rond)heid/concaafheid; holte/concaaf oppervlak/concave lijn of structuur
concentration concentratie (sterkte van een oplossing)
conception conceptie/bevruchting
conceptus conceptus (bevrucht ei, in preëmbryonaal stadium)
concha schelpachtige structuur (anat.)
concomitant concomiterend/begeleidend
concrete concreet/samengegroeid
condemn opgeven (van een patiënt)
condition conditie (toestand waarin iemand verkeert)
conduct geleiden (b.v. van geluid)
conduction conductie/geleiding
conference lezing (van assistent; geen college); casusbespreking
confidence interval betrouwbaarheidsinterval
confluence samenvloeiing
confluent samenvloeiend
congealment stolling/stremming/klontering/bevriezing/congelatie
congelation stolling/stremming/klontering/bevriezing/congelatie
congenital congenitaal/aangeboren
congenital disease/disorder aangeboren/congenitale ziekte/stoornis
congest verstopt raken/congestie vertonen; verstoppen/congestie veroorzaken in
congestive verstoppend/congestief
conglutinate aan elkaar groeien/hechten
conglutination conglutinatie
conical kegelvormig
conjoined twins aaneengegroeide tweeling
conjugate(d) conjugatus/gekoppeld/gepaard/geconjugeerd
conjugated bilirubin directe of geconjugeerde bilirubine
conjugated equine estrogens geconjugeerde equine oestrogenen
conjugate diameter bekkendiameter (bij de vrouw)
conjugation conjugatie/binding
conjunctival conjunctivaal (m.b.t het bindvlies/de conjunctiva)
connatal/connate aangeboren/congenitaal
connection verbinding (anat.); (artsen)praktijk
conotruncal conotruncaal
consensual consensueel/reflex…
consensual reaction consensuele reactie (van oogpupillen op elkaar)
consent form toestemmingsformulier (i.v.m. operaties/onderzoeken)
conservative conservatief (op behoud gericht, b.v. van operatie, tegenover amputatie)
conserve conserveren/in stand houden
consolidation consolidatie (het aaneengroeien van de stukken van een gebroken bot); stabilisatie (van patiënt)
constitutional constitutioneel (door de bouw bepaald)
consult raadplegen/consulteren (van arts)
consultation consult
consumptive teringlijder/tb(c)-patiënt/longpatiënt/longlijder/-lijdster/tuberculeuze (verouderd)
consumptive (bn) tuberculeus/teringachtig, tb(c)-... (verouderd)
contact contact/aanraking; potentiële smetstof/ziektekiemdrager
contagious besmet(telijk)/overdraagbaar; infectie.../infectueus
contagious illness/disease infectieziekte/besmettelijke ziekte
contagium smetstof/virus/besmetting
contamination contaminatie/verontreiniging
continence continentie
continuous continu/voortdurend
contort verrekken; ontwrichten
contortion bocht/kronkeling (anat.)
contra contra... (tegen)
contraception contraceptie (gebruik van voorbehoedmiddelen)
contract samentrekken (van spier); zich vernauwen (pupil)
contractable besmettelijk
contracti(bi)lity samentrekbaarheid
contractile samentrekkend/contractiel
contractility contractiliteit/samentrekbaarheid (vermogen zich te kunnen samentrekken)
contraction contractie/samentrekking; wee (meestal meervoud weeën)
contraction phase samentrekking/contractie(fase) (b.v. van hart of spieren)
contraction rhythm contractieritme (hart)
contracture contractuur/blijvende samentrekking (spanningstoestand van spier)
contraindicate een contra-indicatie vormen tegen/voor
contraindication contra-indicatie/tegenaanwijzing
contralateral contralateraal (tegenovergestelde zijde betreffend) (anat.)
controlled release idem (i.v.m. opname van medicijnen in het bloed)
contrast medium contrastmiddel/contraststof
contuse kneuzen
convalescence convalescentie/herstelperiode
conventional conventioneel (wat door het vaste gebruik bepaald is)
conventional hospital conventioneel ziekenhuis
converge samenkomen
convergence/convergency convergentie/het samenkomen/samenvallen
conversion conversie/omzetting
convex convex/bol(rond)
convexity convex/bol(rond) oppervlak/welving; convexiteit/bolheid
convey transporteren (b.v. van bloed door lichaam); geleiden
conveyance transport (van bloed of stoffen door lichaam)
coordination coördinatie (onderlinge afstemming)
coordination of muscles spiercoördinatie
cope aankunnen/kunnen omgaan met
copulate copuleren/cohabiteren
copulation geslachtsgemeenschap/copulatie/cohabitatie
core kern/binnenste/hart (anat.)
corneal corneaal/van, m.b.t. het hoornvlies
corneal reflex corneareflex/oogreflex
corneous hoornachtig
corniculate gehoornd/met hoorns of hoornachtige uitsteeksels (anat.)
cornified verhoornd
cornify verhoornen
cornute(d) hoornvormig; gehoornd
corona radiata straalvormige krans (follikelcellen rond eitje)
coronal m.b.t. in de richting van de kroonnaad; m.b.t. een corona/kroon.../krans... (anat.)
coronary coronair/kransvormig/m.b.t. krans(slag)aders; hart.../m.b.t. het hart
coronavirus idem
corpor corpor... (lichaam)
corporal lichamelijk
corpse lijk
corpus idem (anat.)
corpus vile corpus vile (object voor proeven)
corpuscle zie corpuscule
corpuscular corpusculair
corpuscule/corpusculum (bloed)lichaampje/corpusculum
correction correctie/verbetering
corrective correctief
correlation correlatie
correspond corresponderen/overeenstemmen met
cortical m.b.t. de schors/cortex/corticaal
cortical granules corticale granula (anat.)
corticate(d) met een cortex (anat.)
cortico... cortex…
corticoids corticoïden
corticospinal corticospinaal (anat.)
corticosteroid corticosteroïde/bijnierschorshormoon (mv: corticosteroïden)
corticotrop(h)in corticotrofine/ACTH/adrenocorticotroop hormoon
cortisone cortison(e)/bijnierschorshormoon
Corynebacterium diphteriae idem
cosmetic cosmeticum/schoonheidsmiddel
cost(o) cost(o)... (rib)
costal rib.../ribben.../costaal (anat.)
costate met ribben
costosternal ribben en borstbeen betreffend/costosternaal (anat.)
costovertebral costovertebraal/ribben en wervellichamen betreffend (anat.)
cotyloid komvormig (anat.)
cough (ww) hoesten
count telling; aantal
course ziektebeloop (niet ziekteverloop!); kuur (medicijnen)
course of drugs geneesmiddelenkuur
coxal heup... (anat.)
Coxsackie virus coxsackievirus
CPK (creatine (phosph)kinase) creatinefosfokinase (enzym)
CR zie controlled release
crab louse schaamluis (Pthirus pubis)
crani(o) crani(o)... (schedel)
cranial craniaal/schedel...
cranial index schedelindex
craniate (bn) geschedeld/met een schedel; gewerveld
craniobuccal schedel en mond betreffend
craniocerebral schedel en hersenen betreffend
craniofacial craniofaciaal (schedel en gelaat betreffend)
craniosacral craniosacraal
crash team crashteam
crash victim verkeersslachtoffer
crease plooi/vouw (anat.)
creatine creatine
creatine (phosph)kinase creatinefosfokinase (enzym)
crenation kartel/kerf; gekarteldheid/karteling
crepitation crepitus/crepitatie
crescent halvemaanvormig iets (anat.)
cresent(ic)/crescent-shaped halvemaanvormig (anat.)
crest rand/kam/crista (anat.)
cretin cretin (lijder aan cretinisme/kropmens)
cretinous cretinisch/lijdend aan cretinisme
crisis crisis (kritiek stadium/keerpunt/wending)/(ernstige ziekte)aanval
crit hematocriet(waarde)/Ht
criterion criterium/toets
critical kritiek (m.b.t toestand van patiënt)
critical care intensieve zorg (als afdeling: intensive care/IC)
critical stage crisis
crock (slang) zeurderige patiënt
crocoid (bn) cricoïde/ringvormig (anat.)
cross-infection kruisinfectie/kruisbesmetting
crossing over cross-over/crossing-over (uitwisseling van genen)
cross over cross-over/crossing-over (genetica)
crossresistance kruisresistentie (resistent worden van bacteriestam voor antibioticum)
cross-section/cross-sectional view dwarsdoorsnede (b.v. op tekening)
cross-striation dwarsstreping (anat.)
crowning (of head) het zichtbaar worden van het hoofd (bij de geboorte)
crown-rump length kop-stuitlengte
croupy kroeperig (benauwd in de keel)
cruciate gekruist/kruis... (anat.)
crural cruraal/m.b.t. het (onder)been
cry(o) cry(o)... (koud)
cryopreservation cryopreservatie (door invriezen conserveren, bv. van semen)
Cryptococcus neoformans idem
Cryptosporidium idem
crystallization kristallisatie/kristalvorming
CSF cerebrospinal fluid
ctenoid kamvormig/getand (anat.)
cubital m.b.t./vlak bij de onderarm
cuboid(a)l kubusvormig; m.b.t. het os cuboideum (anat.)
cumulation cumulatie
cumulative cumulatief/toenemend
cumulative action cumulatie
cuneiform (bn) wigvormig
cuniculus gangetje van de schurftmijt in de huid
cupital komvormig
cup-shaped komvormig (anat.)
curare pijlgif (veroorzaakt verlammingen)
curarine curarine
curative curatief/heilzaam/geneeskrachtig
curative correctief
curative sector curatieve sector/zorgsector
curvature verkromming; kromming/bocht (anat.)
curve curve/kromme lijn
curved gekromd/gebogen
cuspate(d) spits/puntig (anat.)
cusped spits/puntig (anat.)
cuspidal/cuspidate(d) spits/puntig (anat.)
cut... cut... (huid)
cut (ww) krijgen/doorkomen (van tand of kies)
cutaneous cutaan/met betrekking tot de huid
cutaneous huid.../m.b.t. de huid
cutaneous horn huidhoorn
cuticular opperhuids.../cuticulair
CVP (central venous pressure) centrale veneuze druk/CVD
cyan(o) cyan(o)... (blauw)
cyanotic cyanotisch (lijdend aan blauwzucht/blauwzuchtig)
cycle cyclus (regelmatige reeks)
Cyclospora idem (parasiet)
cyclic cyclisch (wat regelmatig terugkeert)
cyclohexene cyclohexeen
cylindrical cilindrisch
cymbiform scheepvormig
cyst(o) cyst(o)... (blaas)
cysteine idem (een aminozuur)
cystic cysteus/cystisch (m.b.t een cyste); blaas…/m.b.t., van de (gal/urine)blaas
cyt(o) cyt(o)... (cel)
cytochrome cytochroom (giststof die ijzer bevat)
cytokinesis cytokinese
cytomegalic cytomegaal
cytomegalovirus cytomegalovirus/CMV
cytopathic cytopathisch
cytoplasm cytoplasma (celvloeistof)
cytosine idem (bouwsteen van DNA-molecule)
cytoskeleton cytoskelet
cytostoma/cytostome cytostoma/celmond
cytotoxic cytotoxisch (giftig voor cellen)
cytotoxicity cytotoxiciteit
dactyl(o) dactyl(o)... (vinger of teen)
damage (ww) beschadigen
day-blind dagblind
DC (als ww gebruikt) stopzetten (van behandeling of medicatie)
D-ddI dideoxyinsosine
dead body lijk
dead on arrival bij aankomst (in het ziekenhuis) overleden
death dood/overlijden
death by drowning verdrinkingsdood
death by freezing bevriezingsdood
death throws doodstuipen
debilitate verzwakken/afmatten/ondermijnen
debilitated verzwakt/geïnvalideerd/gehinderd
debilitating disease uitputtende/slopende ziekte
debility krachtsverlies; achterlijkheid
decay process ontbindingsproces
deceleration deceleratie
decidua idem (mebraneuze bekleding van uterus, wordt afgestoten bij geboorte of menstruatie)
deciduate m.b.t. decidua; (van de placenta) gedeeltelijk gevormd uit decidua
deciduous tooth/teeth melktand/melktanden
decompensate ook (in psychische zin) decompenseren
decorum decorum/fatsoen
deep diep (anat.)
deep organs diepgelegen organen
deep wound diepe wond
defaecation defecatie/stoelgang
defective zwakzinnig
defective gene(s) defect gen/defecte genen
defence mechanism afweerreactie; afweermechanisme (psych.)
deferent afvoerend (anat.)
defibrinate defibrineren (het onstolbaar maken van het bloed)
defibrination defibrinatie/fibrineverwijdering
deficiency deficiëntie/gebrek/tekort
deficiency of wallet zie DOW
deficient zwakzinnig
deficient person zwakzinnige
defloration ontmaagding/defloratie
deform misvormen
deformed misvormd
deformity misvorming/deformatie/vergroeiing
degenerate degenereren
degeneration degeneratie/ontaarding (verlies van orgaan)
degenerative degeneratief (wat aantasting veroorzaakt)
deglutition het slikken
degree of MD titel van doctor in de geneeskunde
dehydrate uitdrogen
dejection ontlasting/uitwerpselen
deletion deletie
delirious ijlend/ijl...
delitescence incubatietijd; onverwacht verdwijnen (van ziektesymptomen)
delitescent onverwacht verdwijnend (van ziektesymptomen)
delivery geboorte/bevalling
demented dement/zwakzinnig/kinds
Demodex folliculorum idem/talgmijt/haarwortelmijt
dendrite dendriet/neurodendron/zenuwceluitloper (vertakte uitloper van zenuwcellen)
dendritic dendritisch/vertakt
dendritic(al) vertakt/dendritisch/dendrietachtig
dendron zie dendrite
dent dent... (tand of kies)
dental care gebitsverzorging
dental dentaal/tand(en)...
dental formula tandformule
dental school tandartsopleiding
dentate getand
dentification dentificatie/tandvorming
dentigerous met tanden/tanden hebbend/getand
dentin(e) dentine/tandbeen/tandstof/odontine
dentinogenesis tandbeenvorming
dentition dentitie/tanden krijgen
dentition (soort) gebit/tandstelsel/karakter van het gebit
deoxyribonucleic acid desoxiribonucleïnezuur/DNA
department afdeling (van ziekenhuis)
dependent dependent/afhankelijk
depletion depletie/lediging (ontlasten van lichaamsvloeistof )
depolarization depolarisatie (vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel)
depress indrukken/naar beneden drukken (anat.)
depressed ingedrukt/ingezakt/naar beneden gedrukt (anat.)
depressor (muscle) neertrekkende spier
depth of breathing ademdiepte
depth perception dieptezin (med.)
derivative derivaat/derivans (chemische verbinding, afgeleid uit een andere verbinding, afleidend middel)
derm(ato) derm(ato)... (huid)
Dermacantor idem (tekensoort die ziekten overbrengt)
dermal huid…
dermatological dermatologisch (met betrekking tot de huidziekten)
dermatome dermatoma/dermatoom (deel van een somiet); dermatoom (bepaald huidgebied)
dermic zie dermal
dermoid huid...
desensitization desensibilisatie (ongevoelig maken voor een antigeen of allergeen)
desmoid fibreus
desmoplastic desmoplastisch
desquamate afschilferen (van huid)
destructive destructief
detection detectie/opsporing/ontdekking
detoxication detoxicatie/ontgifting
development (of a disease/illness) anamnese/ziektegeschiedenis
deviation deviatie/afwijking
dexter rechts/aan de rechterzijde
diabetic diabeticus/diabetespatiënt (mv:diabetici)
diabetic (bn) diabetisch/van/voor diabetici/suikerzieken; diabetisch/van/tegen/m.b.t. diabetes
diacritic diagnostisch
diagnosis diagnose (vaststelling van een ziekte)
diagnosis related groups zie DRG's
Diagnosis Related Groups System zie DRG’s (JG)
diagnostic diagnostisch; kenmerkend (van symptomen)
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen (de DSM, in 1994 verscheen deel 4, de DSM-IV)
diagnostics diagnostiek
dialytic dialytisch
diameter diameter/middellijn
diaphoresis diaphoresis/zweetafscheiding
diaphoretic (bn) zweetdrijvend/diaforetisch
diaphragmatic m.b.t. het diafragma/middenrif (anat.)
diastema diasteem/spleetje tussen de tanden
diastole diastole (verslapping van hart na samentrekking)
diastolic diastolisch (met betrekking tot verslapping van hart en bloedvaten)
diastolic blood pressure diastolische bloeddruk (onderdruk van de bloeddruk)
diastrophic diastrofisch
diathermanous/diathermic diathermisch
diathesis diathese/vatbaarheid voor een ziekte
dichotomy dichotomie/tweedeling
dichromatic dichromaat (partieel kleurenblind/lijdend aan dichromasie); dichromatisch/bichromatisch/tweekleurig
dichromatism dichromatisme/tweekleurigheid
dicrotal/dicrotic/dicrotous met dubbele polsslag
diet regime/dieet
differential count differentiële telling (b.v. i.v.m. leukocyten)
differential diagnosis differentiaaldiagnose
differentiate differentiëren
differentiated gedifferentieerd
differentiation differentiatie (ontwikkeling in een bepaalde richting, m.b.t. cellen, weefsels enz. )
differential diagnostics diferentiaaldiagnostiek (het stellen van een differentiële diagnose)
diffuse diffuus (zonder scherpe begrenzing)
diffusion diffusie (vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen)
digest verteren; verwerken (psychisch)
digestion digestie/spijsvertering
digestive digestief/spijsverterings...
digestive enzymes spijsverteringsenzymen
digital m.b.t. vingers/tenen; vingervormig
digitalin digitaline
digitalize digitaliseren
digitate(d) voorzien van vingers/tenen
digitation gevingerd/geteend zijn; vingervormig uitsteeksel/aangroeiing
dihydrotesterone dihydrotesteron (hormoon)
dilatation dilatatie/verwijding
dilate zich verwijden (b.v. van pupil of ader); opensperren (van ogen)
dilation/dilatation verwijding/dilatatie
dioptre/diopter dioptrie (eenheid van lichtbrekend vermogen)
dioptric dioptrisch
dioptry (grade) dioptrie/refractiesterkte (i.v.m. bril)
dipeptide(s) dipeptide(n) (kleine eiwitbrokken)
diphterial/diphtheri(ti)c difterie betreffend
diphteroid op difterie gelijkend
diphtherial/diphteric/diphteritic m.b.t. difterie/difterie…
dipl(o) dipl(o)... (dubbel)
diplococcus idem
diploid diploïd (anat.)
direct direct/rechtstreeks
direct(-reacting) bilirubin directe of geconjugeerde bilirubine
disabled gehandicapt
disabled person gehandicapte
discharge afscheiding; ontslag (uit ziekenhuis)
discharge (ww) ontslaan (uit ziekenhuis)
discharge of pus ettering
discoid discoïd/schijfvormig
discomfort ongemak
discontinue stopzetten (b.v. van behandeling)
disease ziekte
disease control ziektebestrijding
disease rate ziektecijfer
disease type ziektetype
disjoint ontwrichten/verrekken/verzwikken
disjointed ontwricht/uit de kom
dislocate ontwrichten/dislokeren
disorder stoornis/ziekte/aandoening
disorientated gedesoriënteerd/verward/in de war
dispatch/dispatchers centraalpost ambulancevervoer (voor meldingen)
disposable ... wegwerp...
disposition dispositie/aanleg
disruptive disruptief
disseminate dissemineren/uitzaaien
disseminated uitgezaaid/gedissemineerd
dissepiment septum/tussenschot (anat.)
dissociation dissociatie/uiteenval
distal distaal (naar het einde van de ledematen toe/verwijderd van het middelpunt)
distempered ziek/gestoord/verward (verouderd)
distended gezwollen
distension gezwollenheid
distension/distention distentie/uitrekking
distinctive kenmerkend
distort misvormen
distorted misvormd
distress leed; angst; pijn; uitputting
distress (ww) uitputten
distribution distributie/verdeling
diurese ontwateren
diuresis diurese (afscheiding van urine)
diuretic diuretisch (het urineren bevorderend)
diurnal diurnus (wat overdag plaatsheeft)
diurnal overdag; dagelijks
diverge divergeren/uiteenlopen (anat.)
divergence divergentie/het uiteenlopen (anat.)
divergent uiteenlopend/uiteenwijkend/divergerend/divergent
DNA (deoxyribonucleic acid) desoxiribonucleïnezuur/DNA
DNA marker(s) DNA-merker(s)
DNR (do not resuscitate) NTBR/niet te beademen of reanimeren
DNR rules NTBR-regels
DOA (dead on arrival) bij aankomst (in het ziekenhuis) overleden
Doc-in-the-box zie lijst JG
dock zie in dock
do consultations spreekuur houden
doctor (ww) praktiseren
doctor patient confidentiality beroepsgeheim (van (huis)arts)
doctor in attendance dienstdoende arts/behandelend arts of specialist
doctor’s referral (letter) verwijsbriefje
doctor's certificate doktersattest/doktersverklaring
doctors-in-the-boxes zie lijst JG
doctor’s orders, by op doktersvoorschrift
document (ww) documenteren/staven
dolichocephalic dolichocefaal/langschedelig
dolichocephalic/doligochephalous dolichocefaal/langschedelig
dolichocephaly langhoofdigheid/dolichocefalie
domed koepelvormig (anat.)
dome-shaped koepelvormig (anat.)
dominance dominantie/overheersing
dominant dominant/overheersend
donor donor
do not resuscitate niet te beademen of reanimeren/NTBR
dopamine dopamine (stof in de hersenen)
dopaminergic dopaminerg
doping doping (stimulerende middelen)
dors dors... (rug)
dorsal dorsaal/van, m.b.t. de rug/rug...
dorsal side rugzijde
dorsiflexion dorsiflexie/dorsale flexie/rugwaartse buiging
dorso... rug... (anat.)
dorsolateral dorsolateraal/van achteren en opzij
dorsolumbar dorsolumbaal/rug en lendenen betreffend
dorsoventral dorsoventraal (van rug- naar buikzijde)
dorsum (L.) rug; rugzijde
dosage dosering (verstrekte hoeveelheid)
dosage schedule doseringsregime (regeling in verband met de toediening van geneesmiddelen)
dose dosis (hoeveelheid van een geneesmiddel)
double helix dubbele helix (m.b.t. DNA)
doubleblind dubbelblind (zonder medeweten van de zieke en de arts b.v. bij onderzoek nieuw geneesmiddel)
douching irrigatie/besproeiing
DOW (slang) deficiency of wallet (m.b.t. patiënten die niet kunnen betalen)
downbite neerwaarts snijdend (van instrumenten)
Dr. Feelgood (slang) arts die patiënten gemakkelijk pillen voorschrijft
drainage drainage/vochtafvoering
dropsical waterzuchtig; gezwollen/opgeblazen
drowning person drenkeling
drug company medicijn(en)fabrikant
drug history geneesmiddelenanamnese (zie anamnese JG)
drugs geneesmiddelen/medicijnen (in medische setting geen drugs!)
dry run (slang) zelfmoordpoging
dry someone out iemand ontwateren
DSM zie Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
dual pregnancy tweelingzwangerschap
DuBois area totale lichaamsoppervlakte van een mens
duct ductus/afvoerbuis/kanaal/leider/buis (anat.)
ductless zonder afvoerbuis (anat.)
ductule buisje/kanaaltje (anat.)
dump (slang) patiënt waar iedereen van af wil
duodenal duodenaal
dural dura mater betreffend
durante operatione tijdens de operatie
durante partu tijdens de bevalling
dust mite stofmijt
dwindles, the (slang) vorderende leeftijd; ouderdomskwaaltjes
dynamic functioneel
dys dys.../dis... (slecht/verkeerd/abnormaal/moeilijk/pijnlijk)
dysenteric dysenterisch
dysfunction disfunctioneren
dysfunctional disfunctioneel
dysgenic dysgenetisch
dyshidrotic dyshidrotisch
dyslexic dyslectisch/leesblind
dyspeptic lijder aan slechte spijsvertering
dyspeptic (bn) dyspeptisch (lijdend aan slechte spijsvertering)
dysphoric dysfoor (lijdend aan dysforie)
dysplastic dysplastisch (lijdend aan dysplasie)
dyspn(o)eic in ademnood/kortademig
dystonic dystonisch
dystrophic dystrofisch/lijdend aan dystrofie
ear-, nose-, throat- keel-, neus-, oor.../KNO-
ear wax oorsmeer/oorwas/cerumen
EBNA (Epstein-Barr nuclear antigen) Epstein-Barr nucleair antigeen
ebola virus ebolavirus
ECC (extracorporeal circulation) extracorporale circulatie (gebruik van hart-longmachine op de IC)
ECG amplitude ECG-amplitude
ECG impulses ECG-impulsen
ECG rhythm ECG-ritme
eccrine eccrien/met uitwendige lozing/uitscheiding
echolalia echolalie (automatisch woorden herhalen, van kinderen)
eco drugs ecodrugs
E. coli E. coli/colibacil/colibacterie (Escherichia coli)
ectal uitwending/buiten/aan de oppervlakte liggend
ectasia ectasie/verwijding/uitzetting/distentie
ectatic ectasie betreffend
ecto... ecto.../buiten
ectoderm ectoderm (van embryo)
ectodermal ectodermaal
ectomy (achtervoegsel) ...ectomie (uitsnijding)
ectopic ectopisch (buiten z’n normale ligging)
edge rand (anat.)
EDRF (endothelium-derived relaxation factor) vaatverwijdende werking
effect effect/uitwerking
effective effectief/doeltreffend
efferent (bn) efferent/afvoerend (o.a. van zenuw of bloedvat)
efficient efficiënt/doelmatig
effusion effusie (doorsijpelen van vloeistof naar lichaamsholte of weefsel, de vloeistof zelf)
egg cell eicel/ovum
egg membrane eivlies/eimembraan/schaalvlies
eglandular zonder klieren
ejaculate ejaculaat/uitgestort zaad
ejaculate (ww) ejaculeren/een zaadlozing hebben
ejaculation ejaculatie/zaadlozing
ejection fraction ejectiefractie (hoeveel bloed het hart per hartslag uit de linkerkamer wegpompt)
elastic elastisch/rekbaar
elastic tissue elastisch weefsel
elasticity elasticiteit/rekbaarheid
elective electief/verkozen/voorkeur hebbend
elective care electieve zorg/niet-urgente zorg (geen spoedeisend karakter)
electric currents elektrische golven
electrical activity elektrische activiteit (b.v. van de hersenen)
electrical field elektrisch veld
electrically silent elektrisch stil (m.b.t. ECG)
electroconvulsive elektroshock…
electrolyte(s) elektrolyt(en) (verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst)
electromagnetic field elektromagnetisch veld
electrophysiological elektrofysiologisch (met betrekking tot elektrische verschijnselen in levend weefsel)
electrotonus elektrotonus
elevation elevatie (m.b.t. ECG)
elimination eliminatie/verwijdering
ellipsoidal ellipsvormig
elliptical ellipsvormig
elongate(d) langwerpig; uitgerekt
embolic embolisch/embolie.../embolie betreffend
embolization embolisatie (versleping in de bloedstroom van deeltjes die normaal niet met het bloed meestromen)
embryo embryo (vrucht in het moederlichaam)
embryonal embryonaal
embryo(nic) stage embryonaal stadium
embryogenesis embryogenese
embryologic(al) embryologisch
embryological development embryonale ontwikkeling
embryology embryologie
embryonic embryonaal
embryonic cell embryonale cel
embryonic development embryonale ontwikkeling
embryonic hemoglobin hemoglobine E/HbE
embryonic membrane embryonaal vlies
embryo sac embryozak/kiemzak
EMEA (European Medicines Evaluation Agency) Europese geneesmiddelenautoriteit/EMEA
emergency admisson spoedopname
emetic (bn) braakwekkend/braak...
emia (achtervoegsel) ...emie/...aemia (bloed)
eminence uitsteeksel
emollient verzachtend
emotional emotioneel/gevoelsmatig
empiric empirisch (wat op ervaring of proefneming berust)
employee’s/employer’s entrance dienstingang
empty calories dikmakers
empyemic als (van) een empyeem
emulsify emulgeren (een melkachtige oplossing vormen)
emulsion emulsie (vloeistof in fijne druppels in een andere vloeistof aanwezig)
enamel cell adamantoblast/ameloblast/glazuurvormende cel
enamel (of teeth) tandglazuur/tandemail
encephal(o) encefal(o).../encepha(lo)... (hersenen)
encephalic hersen.../encefaal/encefalo.../in de schedelholte
encephalitic encefalitisch/van, m.b.t. encefalitis
encephalitis virus encefalitisvirus
encephalo... encefalo/hersen…/van de hersenen
encephalographic encefalografisch
enchondromatous van/m.b.t. een kraakbeenachtig gezwel
encyst een cyste vormen
end piece staartstuk (b.v. van zaadcel)
end(o) end(o)... (binnen)
endemic endemisch/inheems
endermic endermaal/in de huid (dringend)/intracutaan
endo... endo.../inwendig/binnen...
endocardiac intracardiaal
endocardial het endocard(ium) betreffend
endocrine endocrien (met inwendige afscheiding in de bloedstroom)
endocytosis endocytose
endoderm endoderm/entoderm (van embryo)
endogenous endogeen/van binnen uit (ontstaan)
endolymph endolymfe/labyrintvocht/binnenvocht
endonasal endonasaal
endoplasmatic reticulum endoplasmatisch reticulum
endorphine endorfine
endothelial endotheliaal
endothelin endotheline
endothelium-derived relaxation factor (EDRF) vaatverwijdende werking
endotoxic endotoxisch (met betrekking tot gifstoffen uit afgestorven bacteriën)
endotoxin endotoxine
endotracheal endotracheaal (in de luchtpijp)
endovascular endovasculair (in de bloedvaten/in een bloedvat)
end-stage eindstadium
endostatin endostatine (een eiwit)
enema enema/lavement/klysma
energetic energetisch (met betrekking tot arbeid/inspanning)
engage indalen
engage in coitus copuleren/cohabiteren
ensiform(bn) zwaardvormig
ENT- (ear-nose-throat-) keel-neus-oor-; KNO-
Entamoeba coli idem
Entamoeba dispar idem
Entamoeba hartmanni idem
Entamoeba histolytica idem
Entamoeba microsporidia idem
enteral enteraal
enteral feeding enterale voeding
enteric enter(o).../darm.../ingewands...
enteric juice darmsap
entericcoated enteric-coated (van een mantel voorzien, bedekken van pillen met een laagje suiker)
enteral nutrition enterale voeding
entero... ingewands.../darm.../entero.../enter...
enterobacterium darmbacterie (ziekteverwekkend)
enterococcus enterokok (enterococci: enterokokken)
enterohemorrhagic enterohemorragisch
enterohepatic enterohepatisch (met betrekking tot dunne darm en lever)
entero-invasive entero-invasief
enteropathogenic enteropathogeen (darmziekte verwekkend)
enterotoxigenic enterotoxigeen
enterovirus enterovirus/darmvirus
entorhinal entorhinaal (anat.)
enveloped virus omhuld virus
environment milieu/omgeving
enzyme enzym/giststof
eosinophilic eosinofiel
ependymal ependymaal
ephelids (zomer)sproeten
epi (voorvoegsel) epi... (buiten/oppervlakkig/op)
epi (afkorting van epinephrine) epinefrine/adrenaline
epicardial surface epicardiale oppervlakte (hart; m.b.t. ECG)
epidemic epidemie (besmettelijke ziekte die zich snel uitbreidt)
epidemiologic epidemiologisch (m.b.t. besmettelijke ziekten)
epidemiological epidemiologisch (met betrekking tot besmettelijke ziekten)
epidermal epidermaal (behorend tot de opperhuid)
epidermic zie epidermal
epidermoid epidermoïd (op de opperhuid gelijkend/betrekking hebbend)
epidermolytic epidermolytisch
epididymal epididimaal
epidural epiduraal (buiten het harde hersenvlies en buitenzijde van het harde ruggenmergvlies)
epidural epiduraal/op of buiten de dura mater
epidural h(a)emorrhage epidurale bloeding (m.b.t. hersenonderzoek)
epigastric epigastrisch/met betrekking tot de bovenbuik, het epigastrium
epigastric mass bovenbuikmassa
epigenesis epigenese (m.b.t. ontwikkeling van embryo)
epiglottal van of m.b.t. de epiglottis
epileptic epilepticus/lijder aan epilepsie
epileptic (bn) epileptisch
epinephrine epinefrine/adrenaline
epipastic blaartrekkend
epiphenomenon epifenomeen/secundair verschijnsel/bijverschijnsel
epiphyseal epifysair (met betrekking tot de groeischijf)
episode episode (op zichzelf staande gebeurtenis)
epithelial epitheliaal (anat.)
Epstein-Barr nuclear antigen Epstein-Barr nucleair antigeen
equilateral gelijkzijdig (anat.)
equilibrium equilibrium/evenwicht
equivalent equivalent/gelijkwaardig
erectile erectiel (b.v. erectiel weefsel) (anat.)
erection erectie (oprichting van het mannelijk lid)
erepsin erepsine (groep enzymen in het darmsap)
eruptive eruptief (gepaard gaande met (huid)uitslag)
erysipelas belroos/wondroos/erysipelas
Erysipelothrix rhusiopathiae idem
erythemal erythematisch
erythematous/erythemal/erythematic erythematisch
erythr(o) eryt(h)r(o)... (rood)
erythroblast erytroblast (voorstadium van rode bloedcel)
erythroblastic erytroblastair (erytroblast(en) betreffend)
erythrocyte erytrocyt/rood bloedlichaampje (mv: erytrocyten, ook wel ery’s genoemd)
erythrocyte sedimentation rate (bloed)bezinkingssnelheid/(bloed)bezinking/BSE
erythrocytic erytrocytair (erytrocyt(en) betreffend)
erythroid roodgekleurd/rossig
erythropoiesis erytropoëse (vorming van rode bloedlichaampjes)
erythropsin erythropsine (pigment in oogstaafjes)
Escherichia coli idem/E. coli(-bacterie)
esophageal zie oesophageal
ESR (erythrocyte sedimentation rate (bloed)bezinkingssnelheid (BSE/bezinkingssnelheid erytrocyten)
essential idiopathisch (van een ziekte)/oorspronkelijk/op zichzelf staand; essentieel
establish oneself as a doctor zich als arts vestigen
estrogen zie oestrogen
etched gegroefd (m.b.t. anatomie)
Ethics Advisory Board Ethische commissie
etiologic etiologisch
eu... (voorvoegsel) eu... (normaal)
eukaryote eukaryoot (cel of uit cellen bestaand organisme waarvan de celkern van het cytoplasma is gescheiden)
eukaryotic eukaryotisch/eukaryoot
eupepsia goede spijsvertering/digestie
euphoria euforie (verhoogd gevoel van welzijn)
eupnoea eupneu/rustig normale ademhaling
eupnoeic rustig/normaal ademhalend
European Medicines Evaluation Agency (EMEA) Europese geneesmiddelenautoriteit
euthanasia euthanasie
evacuation evacuatie/ontlediging
evaginate evagineren/binnenstebuiten keren
evagination evaginatie/(van een weefsel) het zich naar buiten plooien
evaluation evaluatie/beoordeling
evening dose avonddosis (van medicijnen)
eversion het naar buiten gekeerd zijn/binnenstebuiten gekeerd zijn
evert naar buiten keren/binnenstebuiten keren
everted naar buiten gekeerd
evolution evolutie/ontwikkeling
exacerbation exacerbatie/verergering
excessive excessief/overdreven
excipient excipiens/bestanddeel van een geneesmiddel
excitation excitatie/opgewondenheid
excitation process excitatieproces (m.b.t ECG)
excitatory exciterend (b.v. m.b.t neuronen)
exclusive exclusief (wat andere mogelijkheden uitsluit)
exercise (lichaams)beweging
exercise stress (fysieke) inspanningsbelasting
exopathic m.b.t. ziekte, door uitwendige oorzaak
expectorant slijmoplossend
expectorate opgeven/ophoesten/spuwen (van slijm of bloed)
excrements uitwerpselen
excrete afscheiden (van vaste stof)
excretion excretie/afscheiding
excretive zie excretory
excretory uitscheidings.../afscheidings
exocrine exocrien (afscheidend door middel van een afvoerbuis)
exoerythrocytic stage stadium gelegen buiten het directe contact met erytrocyten (i.v.m. malariaparasiet)
exogenous exogeen (door oorzaken van buitenaf/van buiten komend)
exotoxin exotoxine
expectative/expectant expectatief
expectorale sputum
experimental experimenteel/proefondervindelijk
expiration expiratie/uitademing
ex(s)udate exsudaat/ontstekingsvocht
extend strekken (b.v. van spier)
extend someones life iemands leven verlengen
extendibility rekbaarheid
extensile rekbaar
extension extensie/strekking/uitrekking/strekbeweging/uitgestrekte positie (b.v. van ledematen)
extensive fibrosis wijdverspreide fibrose
exteriorization exteriorisatie (verplaatsing naar buiten het lichaam)
external extern/uitwendig; buitenste
external anatomy uitwendige anatomie
external features uitwendige kenmerken (anat.)
external organs uitwendige organen
exteroceptor exteroceptor (zintuigorgaan)
extra... extra... (buiten)
extracellular extracellulair (buiten de cel gelegen)
extracorpor(e)al extracorporaal (buiten het lichaam)
extracorpor(e)al circulation extracorporale circulatie (gebruik van hart-longmachine op de IC)
extract extract (ingedikt aftreksel)
extraction extractie/uittrekking
extradural extraduraal (anat.)
extraembryonic extraembryonaal/buiten het embryo
extraembryonic membrane vruchtvlies
extraocular extraoculair (buiten de oogbol gelegen) (anat.)
extramural extramuraal
extramural care extramurale zorg
extramural hospital care extramurale gezondheidszorg
extrapyramidal extrapiramidaal (buiten de piramidebaan, motorische zenuwbanen)
extrarenal extrarenaal (buiten de nier)
extrauterine extra-uterien/buitenbaarmoederlijk
extravaginal extravaginaal/buiten de vagina
extravasal/extravascular extravasaal/extravasculair/buiten het bloedvat
extravasate extravasaat
extravasate (ww) uitstromen (van bloed); naar buiten doen stromen (van bloed)
extravascular extravasaal/extravasculair (buiten de bloedvaten)
extreme extreem/uiterst
extremity extremiteit/ledemaat/arm of been; uiteinde (anat.)
extrinsic extrinsiek/van buitenaf komend
exudate exsudaat/ontstekingsvocht
exude afscheiden
eye colour oogkleur
eye hand coordination oog-handcoördinatie (let op streepje)
eye pressure oogboldruk/oogdruk
f... zie ook ph... (!)
face presentation aangezichtsligging (i.v.m. bevalling)
facial faciaal/gezichts... (met betrekking tot het aangezicht)
factor factor/meewerkende oorzaak
faculty beroepsgroep/stand (i.h.b. de medische stand)
faeces faeces/ontlasting/uitwerpselen/faecaliën
faint flauwvallen
familial familiair (voorkomen) (in de familie voorkomen, van ziekte)
family anamnesis/family history familie-anamnese (zie anamnese lijst JG)
fan-like/fan-shaped waaiervormig (anat.)
far-sighted verziend
fascial fasciaal/fascia betreffend; gestreept
fasciate(d) gestreept
fasciculation fasciculatie/spiertrillen (contractie van kleine spierbundels)
fascinoma (slang) interessante ziekte
Fasciola hepatica leverbot
fasicled gebundeld; bundelvormig (anat.)
fasicular gebundeld (anat.)
fasiculate(d) bundelvormig/in bundels verdeeld (anat.)
fast-acting snelwerkend (van medicijn)
fastigiate kegelvormig/schuin aflopend (orgaan) (anat.)
fasting lipid estimation nuchtere triglyceridengehalte
fast-working snelwerkend
fat vet
fatal fataal/noodlottig
fat layer vetlaag
fat metabolism vetmetabolisme
fatty spekachtig
fatty acid vetzuur
fatty acid oxidation vetzuuroxidatie
faucal keel…/strot… (anat.)
feacal faecaal (met betrekking tot de ontlasting)
febrific koortsverwekkend/gekenmerkt door koorts
febrifugal koortsverdrijvend
febrile febriel/koortsig/koorts.../met koorts gepaard gaand
fecundation bevruchting
feeble-minded person zwakzinnige
feeble-mindedness zwakzinnigheid
feedback feedback/terugkoppeling
female vrouw
female (bn) vrouwelijk
female ejaculation vrouwelijke ejaculatie
feminine vrouwelijk
feminity/femininity vrouwelijkheid
feminization feminisatie
femoral femoraal (met betrekking tot het dijbeen /de dij)
femoral pulse 'pols' in de lies
fenestra fenestra (opening in bot of doorzichtig deel van een membraan)
fenestrate(d) gevensterd/met venstervormige openingen (anat.)
fermentation fermentatie/gisting
ferriprive ferriprief (gekenmerkt door ijzergebrek)
fertility fertiliteit/vruchtbaarheid
fetal zie foetal
fever of unknown origine idiopatische koorts
feverless koortsvrij
fib(e)red uit vezels bestaan/met vezels
fiber/fibre vezel
fibriform vezelvorming/vezelachtig
fibrillar(y) vezelachtig/fibrilachtig; fibrillerend
fibrillate fibrilleren (van spier); een vezelstructuur krijgen; fibrilleren/vervezelen
fibrillation vezelvorming
fibrillose vezelig/met, van vezels/met een vezelstructuur
fibrin fibrine (vezelstof in het bloed)
fibrinolytic fibrinolytisch (wat eiwit in gestold bloed oplost)
fibrinous fibrineus/fibrine bevattend
fibrocystic fibrocystisch
fibro-elastic fibro-elastisch
fibroid vezelachtig/vezelig
fibromuscular fibromusculair (bindweefsel en spierweefsel betreffend)
fibrose fibroseren
fibrosing fibroserend
fibrous vezelig/fibreus/bindweefselachtig
fibular fibulair/fibula.../kuitbeen...
filarial van draadwormen/rondwormen
filled end dicht einde (van instrument)
filmcoated filmcoated (met een doorschijnend omhulsel)
filtration filtratie/filtering
final examinations in medicine arstexamen
firstpass first-pass/eerste hindernis
first pass effect first-pass effect (i.v.m. werking van medicijnen)
first trimester of pregnancy het eerste trimester van de zwangerschap
fission spleet/fissuur; splitsing (anat.)
fissionable deelbaar/splitsbaar (van cellen)
fissure fissuur; spleet/kloof/barst/scheur/fissuur (anat.); splijting/deling (cellen)
fissure (ww) splijten/delen (cellen)
fistula fistel (ook kunstmatig)/stoma
fistular fistelachtig/fistuleus; stomatisch
fistular buisvormig/rietvormig/hol (anat.)
fistulous fistelachtig/fistuleus/stomatisch
fistulous zie:fistular
fixation fixatie/vasthechting
flaccid flaccidus/slap
flaky roosachtig
flatline, to het hoekje omgaan; doodgaan (vlakke lijn op monitor)
flattened afgeplat/plat (anat.)
Flaviviridae idem
Flavi virus flavivirus
flection buiging
flex buigen
flexed gebogen
flexibility buizaamheid/flexibiliteit
flexible buigzaam/flexibel
flexion flexie/buiging (buigbeweging in een gewricht door de buigspieren)
flexure buiging; kromming/bocht (anat.)
floater (slang) drijvend lijk
flood (ww) vloeien
flow (inf.) menstruatie
flow of blood bloedstroom/bloedcirculatie
fluish grieperig
flush (ww) flush/blozen
flutter flutter
flutter (ww) het fibrilleren/flutteren (snelle samentrekking van hartboezem)
fly (ww) (slang) (weer) zelfstandig gaan of blijven ademen
focal focaal (i.v.m. epilepsie)
focalize zich beperken (van ziekte/tot bepaald deel van lichaam)
focus haard
foetal foetaal (met betrekking tot het ongeboren kind )
foetal development foetale ontwikkeling
foetal distress foetale nood
foetal heartrate foetale hartslag
foetal hearttones foetale harttonen
foetal hemoglobin foetale hemoglobine
foetoplacental foetoplacentaal (met betrekking tot ongeboren kind en moederkoek)
foetotoxic foetotoxisch (schadelijk voor het ongeboren kind)
fold plooi (anat.)
follicle follikel (klein zakje, blaasje, lobje of kuiltje)
follicle mite talgmijt/haarwortelmijt (Demodex folliculorum)
follicle-stimulating hormone follikelstimulerend hormoon/FSH
follicular folliculair/m.b.t., als, met, van (een) follikel(s)
folliculate(d) met (een) follikel(s)
follow-up care nazorg/follow-up/nabehandeling
fontanel(le) fontanel (nog niet verbeende plek in de schedel)
food molecule voedselmolecule
foramen opening/gat (in bot of vlies) (anat.)
forced medication dwangmedicatie
foreign lichaamsvreemd
foreign body/foreign object vreemd lichaam
fork (ww) zich vertakken
fork-shaped gevorkt/vorkvormig
form vorm
formation of the embryo/foetus vruchtvorming
forme fruste (F.) idem (niet volledig ontwikkelde vorm van een ziekte)
formulary formularium (bepaalde uitgave)
forward-facing eyes voorwaarts gerichte ogen
fosse/fossa fossa/holte; groef (anat.)
foudroyant idem/zich snel uitbreidend (gezegd van ziekte)
foveate gegroefd (anat.)
fraction fractie/deel
fracture doorbraak
fracture (ww) breken
fractured gebroken
frank manifest
fraternal twins twee-eiige tweeling
freckle (zomer)sproet); (sproetachtig) vlekje
free nerve ending vrije zenuwuiteinde
free radicals vrije radicalen
freedom of movement bewegingsvrijheid
frequency frequentie (aantal keren per tijdseenheid)
fringe rand/buitenkant/zoom (anat.)
front voorkant/voorzijde
front (bn) voorste/eerste (anat.)
front edge voorrand (anat.)
front view vooraanzicht (b.v. op anatomische tekening)
frontal voorhoofds.../frontaal
frontonasal frontonasaal
fructose idem/vruchtensuiker
FSH (follicle-stimulating hormone) follikelstimulerend hormoon/FSH
full code er alles aan doen om iemands leven te redden (zie lijst JG)
full-grown zie fully grown
full-term voldragen (van kind)
fully developed volledig ontwikkeld
fully formed volgroeid/volledig ontwikkeld
fully grown volgroeid
full term voldragen (van kind)
full term pregnancy normale zwangerschap/à terme zwangerschap (ca. 40 weken)
fulminant foudroyant/flitsend/plots optredend/zich snel uitbreidend (van een ziekte/pijn)
fulminate plots optreden/zich snel uitbeiden (van ziekte/pijn)
fulminating foudroyant/fulminans/flitsend/plots optredend/zich snel uitbreidend (van ziekte/pijn)
function functie/taak (bv. van orgaan)
function (ww) functioneren
functional functioneel/doelmatig/bruikbaar
fundamental fundamenteel/van het grootste belang
fundus bodem/basis (anat.)
fungal fungaal
fungistatic fungistatisch/schimmelwerend
fungoid schimmelachtig
fungus fungus/schimmel
funnel trechter (anat.)
funnel-shaped trechtervormig (anat.)
funny bone telefoonbotje (geen off. anatomische term)
furcate gevorkt/vertakt (anat.)
furcation vertakking/het gevorkt-zijn (anat.)
furfuraceous roosachtig
furrow groef/gleuf/rimpel (anat.)
fuse vergroeien; in elkaar overlopen/versmelten (anat.)
fusiform spoelvormig (anat.)
fusion fusie/versmelting
Fusobacterium necrophorum idem
Fusobacterium nucelatum idem
gag reflex braakreflex
galea galea (helmvormige structuur) (anat.)
galenical galenisch/natuurlijk
gall function galfunctie
gamete gameet/geslachtscel
gamma globulin gammaglobuline
gamma rays gammastralen
gammaglutamyltransferase gammaglutamyltransferase/GT
gangliate met gangliën/gangliën...
gangliform ganglionvormig
ganglionic met gangliën/gangliën...; m.b.t., van gangliën
ganglionic cell ganglioncel/gangliëncel/zenuwcel
gap-toothed met uiteenstaande tanden
gas/gasses gasanalyse; bloedgassen; bloedgaswaarden
gas supply gastoevoer
gastr(o)... gastro.../maag.../buik.../darm...
gastric gastrisch/maag... (zie ook stomach)
gastric acid maagzuur
gastric contents maaginhoud
gastric juice maagsap
gastrocolic gastrocolisch
gastroduodenal gastroduodenaal (met betrekking tot maag en twaalfvingerige darm)
gastrointestinal gastrointestinaal/maag-darm... (maag en darm betreffend)
gastrooesophageal gastro-oesofageaal (met betrekking tot maag en slokdarm)
gastrula gastrula (vroeg embryonaal stadium)
gastrulation gastrulatie
gauge (voorafgegaan door getal) b.v. 23 gauge needle = naald 23
gemmule kiem (spoor)
gen... genes(i/e).../geneti... (worden/ontstaan)
gender geslacht
gender identity geslachtsidentiteit/genderidentiteit
gene gen/geen
gene bank genenbank
gene pool genenpool/genenreservoir
general hospital algemeen ziekenhuis
generalist (physician) generalist
generalize zich verspreiden (van aandoening); uitzaaien
General Medical Council het Britse medisch tuchtcollege
general practice huisartsenpraktijk
generative geslachtelijk/geslachts...
genetic(al) genetisch/genen.../wordings.../erfelijk
genetic diversity genetische diversiteit
genetically engineered foods genetisch gemanipuleerd voedsel
genetic engineering genetische biologie/genetische manipulatie
genetic information genetische informatie
genetic locus genlocus
genetic marker dominant gen/dominant kenmerk
genetic variation genetische variatie
genial de kin betreffend
genic gen betreffend/op een gen lijkend/voortkomend uit een gen
genital genitaal/geslachts.../voortplantings...
genital maturity genitaal rijpingsstadium
genital orginization/orginisation genitale organisatie
genital period zie genital phase
genital phase genitale fase/fallische fase (Freud)
genital stage zie genital phase
genetics genetica/erfelijkheidsleer; genetische opbouw (van organisme/groep/type enz.); genese/ontwikkeling
genitourinary genito-urinair (met betrekking tot de geslachtsorganen en de urinewegen)
genom(e) genoom (het geheel van alle genen)
genomics genomica
genotourinary genito-urinair
genotype genotype/biotype/erfelijke bepaaldheid
genotypic(al) genotypisch/van of m.b.t. de erfelijke bepaaldheid
gentian violet gentiaanviolet
genual knie…
geriatric geriatrisch (met betrekking tot de bejaardenzorg)
germ ziektekiem/bacil/microbe/bacterie; kiem/geslachtscel
germ carrier kiemdrager
germ cell kiemcel/geslachtscel
germ layer kiemblad
germ plasm kiemplasma
germ theory infectietheorie
germicidal kiemdodend
germinal germinaal/m.b.t. geslachtscel, kiem; embryonaal
gestagen (pro)gestageen (zwangerschapsbevorderende stof)
gestate dragen/zwanger zijn
gestation gestatie
gestation/gestational age zwangerschapsduur (niet vertalen met draagtijd)
GH zie growth hormone
GI zie gastrointestinal
giant chromosome reuzenchromosoom
Giardia lamblia idem
gingival m.b.t. het tandvlees/tandvlees...
girdle gordel
girth omvang/omtrek
give consultations spreekuur houden
give up opgeven/alle hoop opgeven
gland cell kliercel
glandiform kliervormig/klierachtig
gland incretion inwendige klierafscheiding
gland-like klierachtig
gland secretion klierafscheiding
glandular klierachtig/glanduleus/klier…; lichamelijk/seksueel
glandular cell kliercel
glandular secretion klierafscheiding
glandulous zie glandular
Glasgow coma scale Glasgow-comaschaal
glaucomatous m.b.t., van, aangetast door glaucoom
gleet (ww) etteren
glia (neuro)glia
glia(l) cells gliacellen (steuncellen in het centrale zenuwstelsel)
globin globine (eiwitlichaampje)
globular bol-/kogel(vormig)/kogelrond/sferisch; globuleus (uit bolletjes of druppeltjes bestaand)
globule druppeltje/bolletje
globulin globuline (mv:globulinen)
glomerular glomerulair/m.b.t. de vaatkluwens/met een wondernet; kluwenvormig
gloss(o) gloss(o) (tong)
glotic zie glottal
glottal glottis.../met de stemspleet
gluc(o) gluc(o)gluc(o).../glyc(o) (zoet of verwijzend naar glucose)
glucose glucose/druivensuiker/bloedsuiker
glutamate oxalacetate transaminase glutamaat-oxaalacetaat-transaminase/GOT
glutamate pyruvate transaminase glutamaat-pyruvaat-transaminase/GPT
glutamic acid glutaminezuur (een aminozuur)
glutamine idem (een aminozuur)
gluteal gluteaal (m.b.t. de bilspier(en))
gluten gluten/graanlijm
glycine idem (een aminozuur)
glyc(o) gluc(o)gluc(o).../glyc(o) (zoet of verwijzend naar glucose)
glycogen glycogeen
glycogen branching idem
glycogen debranching idem
glycolipid glycolipide
glycoside glycoside (plantaardige stof met suikerbestanddeel)
glycosuric glycosurisch
GMC (General Medical Council) het Britse medisch tuchtcollege
go camping wordt gezegd als een patiënt in een zuurstoftent ligt of moet gaan liggen)
going without abstinentie/onthouding
goitrous met kropgezwel; kropachtig
gomer (slang) zeurderige, lastige patiënt
gonadal m.b.t. de gonaden/geslachtsklier(en)/geslachts...
gonadal hormones geslachtshormonen
gonadic zie gonadal
gonadotrop(h)ic gonadotroop/de geslachtsklieren beïnvloedend
gone camping (slang) gezegd van een patiënt in een zuurstoftent
gone down the tubes (slang) gestorven/de pijp uitgegaan
gone to Chicago (of andere plaats) (slang) eufemisme voor doodgaan
gonococcus idem/gonokok (Neisseria gonorrhoeae)
gonococci gonokokken
gork (slang) comateuze patiënt
gorked (slang) verdoofd/onder zeil gebracht
GOT (glutamate oxalacetate transaminase) glutamaat-oxaalacetaat-transaminase/GOT
go to medical school medicijnen studeren
gouty jichtig/podagreus
GPT (glutamate pyruvate transaminase) glutamaat-pyruvaat-transaminase/GPT
gradual gradueel/trapsgewijs
Grafenberg spot zie g-spot
graft transplantaat; transplantatie
gram ...gram (meestal i.v.m. soort (röntgen)foto)
gramnegative Gram-negatief (met betrekking tot bacteriën die bij Gram-kleuring hun kleuring verliezen)
gram-negatives Gram-negatieve bacteriën
grampositive Gram-positief (met betrekking tot bacteriën die bij Gram-kleuring hun kleuring behouden)
granular korrelvormig/korrelig (b.v. m.b.t. de huid)
granulate granuleren
granulation granulatie
granulation tissue granulatieweefsel
granule korreltje
granules granula (korrelig vormsel)
granulocyte de granulocyt
granulocytic granulocytair
granulous korrelvormig
...graphy ...grafie (achtervoegsel) (schrijven/registreren)
gravel graveelzand
gravidity graviditeit/zwangerschap
graze schaven/schuren
greensick bleekzuchtig/anemisch
groove groef
gross met het blote oog waarneembaar/macroscopisch
group groep (b.v. spiergroep)
group A streptococci groep A-streptokokken/streptokokken groep A
group B streptococci groep B-streptokokken/streptokokken groep B
group-practice groepspraktijk
growth hormone groeihormoon
g-spot g-plek (genoemd naar Grafenberg)
GT (gammaglutamyltransferase) gammaglutamyltransferase/GT
gummatous gumma-achtig/rubberachtig (van gezwel)
gustatory smaak...
gut-related abdominaal/met betrekking tot de buik
guttural keel...
Guy’s Guy's ziekenhuis (in Londen)
gyn... gyn... (vrouw)
gynaecological gynaecologisch (met betrekking tot de vrouwenziekten)
gyral plooi of (hersen)winding betreffend
habit-forming verslavend
habitual habitueel/uit gewoonte
habituating verslavend
habituation tolerantie/gewenning
habitus lichaamshouding; gewoonte
haem heem (groep uit hemoglobinemolecule)
haemal bloed.../van het bloed/bloedvaten.../van de bloedvaten
Haemaphysalis idem (tekensoort die ziekten overbrengt)
haemo... zie hemo...
Hageman factor Hageman-factor (factor XII)
hair cell haarcel
hairline haargrens
hairy harig/behaard
halfway house beschermde woonvorm
hand eye coordination zie eye hand coordination
Hantavirus hantavirus
haploid haploïde (met de helft van het normale aantal chromosomen)
haptic(al) de tastzin betreffend
hard of hearing slechthorend
have someone committed iemand laten opnemen in een ziekenhuis of (meestal) in een inrichting
Hb (hemoglobin) hemoglobine
HbA (adult hemoglobin) normale hemoglobine/HbA
HbAS sikkelcelhemoglobine (de bij sikkelceltrait voorkomende hemoglobine)
HbCO (carboxy/carbonmonoxy hemoglobin) carboxyhemoglobine/HbCO
HbE (hemoglobin E) hemoglobine E
HbF (foetal hemoglobin) foetale hemoglobine
HbO (hyperbaric oxygen) hyperbare zuurstof
HbO2 (oxyhemoglobin) oxyhemoglobine
HbS (sickle cell hemoglobin) sikkelcelhemoglobine/HbS (bij sikkelcelziekte voorkomende hemoglobine)
HDL (high density lipoprotein) high density-lipoproteïne/HDL (het ‘goede’ cholesteroldeeltje in het bloed, dat cholesterol vanuit de bloedvatwand naar de lever voert)
head kop (van zaadcel)
head line hoofdlijn (in handpalm)
heal genezen/herstellen/gezond maken
heal over dichtgaan (van wond)/genezen/herstellen
heal up genezen/(doen) herstellen
health care gezondheidszorg
health certificate gezondheidsattest/gezondheidscertificaat
health factor gezondheidsaspect
healthful gezond/heilzaam
health hazard gezondheidsrisico
health insurance ziektekostenverzekering
health insurance certificate ziekenfondskaart
health policy gezondheidsbeleid
health profession medisch beroep/medische functie
health status gezondheidstoestand
health survey gezondheidsonderzoek
healthy gezond
hearing acuity gehoorscherpte
hearing level gehoorgrens
heartbeat hartslag
heart function hartfunctie
heart minute volume hartminuutvolume/HMV
heart patient hartpatiënt
heart rate hartfrequentie/hartslag (ook: pols)
heart rhythm hartritme
heart sound harttoon
heat regulation thermoregulatie/warmtehuishouding (handhaving van warmte-evenwicht)
heat spot zomersproet
height adjustment hoogte-instelling
Helicobacter pylori idem
helix (m:helices) spiraal/schroef (vorm van proteïne en DNA)
hem(ato) h(a)em(ato)... (bloed)
hema zie haema
hematopoetic hemopoëtisch/bloedvormend
heme zie haem
hemeralopic dagblind
hemi hemi... (half)
hemifacial hemifaciaal
hemispherical halfrond
hemato... hemato.../bloed...
hematological hematologisch (met betrekking tot de leer van het bloed)
hematopoiesis hemopoëse/bloedvorming
hemo... hemo.../bloed...
hemocoel hemocoel (ruimte tussen cellen of weefsels) (anat.)
hemocyte bloedcel
hemodynamic hemodynamisch (b.v. hemodynamisch stabiel/instabiel; hemodynamische monitoring)
hemoglobin hemoglobine
hemoglobin percentage hemoglobinepercentage
hemolysis hemolyse (vernietiging van de rode bloedlichaampjes)
hemophiliac hemofiliepatiënt/bloeder
hemopoiesis hemopoëse/bloedvorming
hemopoietic hemopoëtisch/hemopontisch/bloedvormend
hemostasis hemostase/bloedstolling
Hemophilus influenzae idem
hemopoiesis bloedaanmaak/hemopoëse/hematopoëse
hemorrhagic hemorragisch
hepat(o) hepat(o)... (lever)
hepatic hepatisch/lever... (met betrekking tot de lever)
hepatic portal system hepatisch portale circulatie
hepatobiliary hepatobiliair (met betrekking tot lever en gal)
hepatocellular hepatocellulair (met betrekking tot de levercellen)
hepatocellulary levercellen betreffend
hepatocyte levercel/hepatocyt
hepatopulmonary hepatopulmonaal
hepatorenal hepatorenaal (lever en nieren betreffend)
hepatotoxic hepatotoxisch (wat de lever beschadigt)
hereditary erfelijk
hereditary material erfelijk materiaal
heredity herediteit/erfelijkheid
heritability erfelijkheid/heritabiliteit
hermafroditic(al) hermafrodiet/tweeslachtig
hermaphrod(it)ism hermafroditisme
hermaphrodite hermafrodiet/tweeslachtig wezen
hermaphrodite (bn) hermafrodiet/tweeslachtig
hermetic hermetisch/luchtdicht
hernial/herniary m.b.t. hernia/hernia...
herniated uitpuilend (door een abnormale lichaamsopening)
herniation herniavorming
herpes simplex virus herpes simplex-virus
herpes zoster oticus idem (gordelroosvirus)
herpetic herpetisch/herpes.../als, van, m.b.t. herpes
HERV (human endogenous retrovirus) humaan endogeen retrovirus/HERV
hetero anamnestic hetero-anamnestisch
hetero-anamnesis hetero-anamnese (zie anamnese/JG)
heterochromatic veelkleurig
heterogenous heterogeen
heterolateral heterolateraal
heterologous heteroloog/anderssoortig/van andere herkomst
heteroplastic heteroplastisch/m.b.t. donor, heterotransplantatie, donorplastiek
heterotaxy heterotaxie (liggingsverandering van organen e.d.)
heterozygote heterozygoot; bastaard
heterozygotic/heterozygous heterozygotisch/heterozygoot (m.b.t. geslachtscellen)
high density lipoprotein high density-lipoproteïne/HDL (vervoert cholesterol vanuit de bloedvatwand naar de lever)
hilum hilus (poort/navel of steel van orgaan)
hind margin achterrand (anat.)
hinge movement scharnierbeweging
Hippocrates’/Hippocratic oath de eed van Hippocrates
hist(o) hist(o)... (weefsel)
histamine histamine
histidine idem (een aminozuur)
histogenesis histogenese
histoid histoïed/weefselachtig
histological histologisch (met betrekking tot de weefselleer)
history (of a disease/illness) anamnese/ziektegeschiedenis
HIV (human immunodeficiency virus) HIV-virus
HIV negative HIV-negatief/seronegatief
HIV positive HIV-positief/seropositief
HIV virus HIV-virus
HMO health maintenance organization
HMV (heart minute volume) hartminuutvolume/HMV
hollow holte (anat.)
hollow end hol einde (van instrument)
homeopathic homeopathisch
homeostasis homeostase/zelfregulering
homocystine homocysteïne (stof die ontstaat bij de stofwisseling van eiwitten)
Homo sapiens idem/de mens
homogamous homogaam
homogeneous homogeen/gelijksoortig
homolateral homolateraal/ipsilateraal (aan dezelfde kant)
homologous homoloog/overeenkomstig
homologous chromosomes homologe chromosomen
homology homologie (morfolgisch vergelijkbaar zijn)
hooked krom/gekromd/haakvormig
hordeolum gierstkorrel
horizontal plane horizontaal vlak (anat.)
hormonal hormonaal (met betrekking tot hormonen)
hormone hormoon
hormone level hormoonspiegel
hormone producing hormoonproducerend
hormonic hormonaal
hospital ziekenhuis
hospital audit kwaliteitstoetsing van het ziekenhuis
hospitalization hospitalisatie/ziekenhuisopname
hospitalize (laten) opnemen in een ziekenhuis
hospital department ziekenhuisafdeling
hospital ship hospitaalschip
hospital staff ziekenhuispersoneel
hospital train hospitaaltrein/ambulancetrein
house ... inwonend (b.v. van arts of specialist)
house call huisbezoek/visite
housemanship (BE) stage
HPV (human papilloma virus) humaan papilloma-virus/HPV
HSV (herpes simplex virus) herpes simplex-virus
human mens
human (bn) humaan/menselijk/van de mens afkomstig
human anatomy menselijke anatomie
human body het menselijk lichaam
human endogenous retrovirus humaan endogeen retrovirus/HERV
human immunodeficiency virus HIV-virus
human kind mensheid/mensdom/menselijk ras
human papilloma virus humaan papilloma-virus/HPV
humeral humeraal/het opperarmbeen betreffende/opperarm...; humeraal/de schouder betreffende/schouder...
humeroradial humeroradiaal/radiohumeraal (anat.)
humeroscapular humeroscapulair (met betrekking tot de schouder en het schouderblad)
humeroscapular humeroscapulair/scapulohumeraal
humeroulnar humero-ulnair
humoral humoraal/de lichaamsvochten betreffende
humour humor/lichaamsvocht
humpbacked gebocheld
hunchbacked gebocheld
hyaline hyalien/glasachtig
hydr(o) hydr(o)... (water)
hydration hydradatie (chemisch proces waarbij water aan een scheikundige verbinding wordt toegevoegd)
hydroalcoholic hydro-alcoholisch (met betrekking tot water en alcohol)
hydrocephalic/hydrocephaloid met een waterhoofd
hydrophilic hydrofiel/wateropslorpend
hydrophobic hydrofoob/waterafstotend; hondsdol
hydropic (vero.) waterzuchtig/hydropisch
hydroxylation hydroxylatie
hygienic hygiënisch (met betrekking tot de lichaamszorg)
hymenal m.b.t het maagdenvlies
hyoid(al) m.b.t. het tongbeen
hyoidean zie hyoid(al)
hyoscine hyoscine
hyper… hyper... (te hoog/hoog/over...)
hyperbaric hyperbaar (onder verhoogde druk)
hyperbaric oxygen hyperbare zuurstof
hyperesthetic hyperkinetisch/overbeweeglijk; overgevoeligheid betreffend
hyperfunction hyperfunctie (abnormaal verhoogde werking van een orgaan)
hyperglycemic hyperglykemisch
hyperkinetic hyperkinetisch/overbeweeglijk
hypermetropic hypermetroop/verziend
hypermobile hypermobiel
hyperosmolar hyperosmolair
hyperprolactinemic hyperprolactinemisch
hypersusceptible overgevoelig
hypersusceptibility overgevoeligheid
hypersynchronization hypersynchronisatie (verschijnsel i.v.m. epilepsie)
hyperopic hypermetroop/verziend
hypertensive hypertensief
hyperthyroid hyperthyroïde (overmatige werking van de schildklier betreffend)
hypertonic hypertonisch
hypertrophic hypertrofisch
hyperventilate hyperventileren
hypnosis hypnose (toestand van veranderd bewustzijn)
hypnotic hypnotisch (met betrekking tot hypnose (een tijdelijke trance-achtige toestand))
hypo... hypo... (te weinig/laag)
hypoactive hypoactief
hypoblast entoderm (binnenste kiemblad van het embryo)
hypochondriac (bn) hypochondrisch/zwaarmoedig
hypodermic hypodermaal (onder de huid toegediend)
hypodermic (bn) onderhuids/hypodermatisch; m.b.t. de lederhuid
hypofunction hypofunctie (abnormaal verminderde werking van een orgaan)
hypohidrotic anhidrotisch
hypopharyngeal hypofaryngeaal
hypophosphatemic hypofosfatemisch
hypophyseal hypofysair (met betrekking tot het hersenaanhangsel)
hypotensive hypotensief (wat de bloeddruk verlaagt)
hypothalamic hypothalamisch (met betrekking tot de hypothalamus)
hypothalamic-hypophysial hormone hypothalamo-hypophysair hormoon (m.b.t. hersenonderzoek)
hypothalamo-hypophysial hormone hypothalamo-hypophysair hormoon (m.b.t. hersenonderzoek)
hypothesis hypothese/veronderstelling
hypotonic hypotonisch
hyster(o) hyster(o)... (baarmoeder/uterus)
iatr(o) iatr(o)... (arts)
iatrogenic iatrogeen (door medisch ingrijpen veroorzaakt, van ziekte)
ichor ichor/wondvocht
icteric icterisch/geelzuchtig
icteric index icterische index
identical identiek (van dezelfde oorsprong)
identical twins/triplets/quadruplets eeneiige tweeling/drieling/vierling
identification identificatie/vereenzelviging
ideomotor zie psychomotor
idiopathic idiopathisch (van onbekende oorzaak )
idioplasm idioplasma
idiosyncratic idiosyncratisch
idiotype idiotype
iliac van of m.b.t. het darmbeen
illness ziekte/aandoening
IM (intramuscular) intramusculair/in of binnen een spier
imbrication imbricatio
immaculate ongevlekt
immature (bn) onvolwassen
immaturity immaturiteit/onrijpheid/onvolwassenheid/immaturiteit
immediate care acute geneeskunde/spoedeisende zorg
immobilise immobiliseren (bijv. van de nek of van gebroken lichaamsdeel)
immobilization immobilisatie (onbeweeglijk maken)
immune immuun/onvatbaar/ongevoelig/bestand tegen/onaantastbaar
immune cells immuuncellen
immune globulin immuunglobuline/immunoglobuline/Ig
immune response/reaction afweerreactie/immuunreactie
immunity immuniteit/onvatbaarheid/ongevoeligheid/weerstand/onaantastbaar
immunity from... immuniteit tegen ...
immunization immunisatie (opwekken van onvatbaarheid)
immunogenic immunogeen (wat onvatbaarheid veroorzaakt)
immunoglobulin immunnoglobuline/Ig
immunological immunologisch (met betrekking tot onvatbaarheid voor schadelijke invloeden)
immunoreaction afweerreactie/immuunreactie
immunoproliferative immunoproliferatief
immunosuppressant immunosuppressief (immuunsysteem onderdrukkend)
immunosuppression immunosuppressie
immunosuppressive immunosuppressief
impaired beschadigd/verzwakt; gehandicapt; ook dysfunctionerend (b.v. in visually impaired)
imperforate imperforaat/zonder opening/ongeopend
implant ingeplant(e) stof/weefsel/inplant/implantaat
implantable implanteerbaar
implantation implantatie/innesteling/inplanting
implication implicatie/verwikkeling
impregnation impregnatie (binnendringen van de zaadcel in de eicel)
improper dispensing of controlled drugs onrechtmatige verstrekking van verdovende middelen
impulse impuls/puls/stroomstoot
impulse control impulsbeheersing
in action actief (gezegd van spier)
inactive inactief/onwerkzaam
inadequate inadequaat/niet passend
in and out of AF om en om atriumfibrillatie
in apposition appositioneel
inborn aangeboren; erfelijk
incarceration incarceratie/inklemming
inch inch (2,54 centimeter)
incidence incidentie ( voorkomen per jaar)
incidental incidenteel/ bijkomend
incipient beginnend/in een vroeg stadium/in het eerste stadium (van een ziekte)
incisive incisief/snijdend
inclusive inclusief/met inbegrip van
incompatible incompatibel/onverenigbaar
incompetence insufficiëntie (onvoldoende werking)
incompetent wilsonbekwaam
incomplete breech presentation onvolkomen stuitligging (baby)
incorporation incorporatie/vermenging
incretion incretum/hormoon; incretie/inwendige klierafscheiding
incubate onder de leden hebben
incubation incubatie(tijd) (sluimeren van een ziektekiem)
incubation period incubatietijd (tijd tussen besmetting en verschijnselen)
incurable ongeneeslijk
incurved naar binnen gebogen (anat.)
indent inkepen/kartelen (anat.)
indentation inkeping/inkerving/karteling (anat.)
indented ingekeept/ingekerfd/gekarteld (anat.)
independently moveable onafhankelijk van elkaar te bewegen (anat.)
index cranicus schedelindex
indicate indiceren/de noodzaak, wenselijkheid aantonen van
indication indicatie/aanwijzing
indicative indicatief/aanduidend
indigested vormloos/amorf
indirect indirect/niet rechtstreeks
indirect bilirubin indirecte of niet-geconjugeerde bilirubine
indirect development indirecte ontwikkeling
individual individueel/afzonderlijk
in dock in het ziekenhuis
indolent indolent/traag/lui/sloom/suf; pijnloos
induce veroorzaken; opwekken
induced veroorzaakt
induction inductie/gevolgtrekking
indurated verhard/hard
induration induratie/verharding
ineffective onwerkzaam
ineffectiveness onwerkzaamheid
inefficacious onwerkzaam
inefficacy onwerkzaamheid
inertia inertie/traagheid
infant mortality (rate) zuigelingensterfte
infantile infantiel/kinderlijk
infaust infaust/ongunstig
infectious besmettelijk/overdraagbaar/infectueus
infectious illness/disease infectieziekte/besmettelijke ziekte
infectiousness besmettelijkheid
inferior onderste (anat.)
infertile onvruchtbaar
infertility onvruchtbaarheid
infiltrate binnendringen/doordringen
infiltrating ingroeiend
infiltration infiltratie/binnendringing
infirm (lichamelijk) zwak/gebrekkig
infirmity gebrek/ongemak/kwaal; zwakheid/ziekelijkheid
inflame inflammeren/ontsteken/ontstoken raken
inflammatory ontstekings.../imflammatoir
inflammatory cells ontstekingscellen
inflation inflatie
inflexibility rigiditeit/stijfheid
influx instroom
informed consent regel dat een onderzoek of behandeling pas mag plaatsvinden als de patiënt beseft wat er gaat gebeuren en hiervoor toestemming heeft gegeven
informed decision goed onderbouwd besluit (op grond van beschikbare gegevens)
infra... infra... (onder)
infrapatellar infrapatellair (onder de knieschijf)
infuse infuus (vochttoediening in de bloedvaten)
infusion infuus/infusie
in germ embryonaal
ingestion ingestie (innemen van voedsel en drank)
inguinal lies.../m.b.t. de lies(streek)/inguinaal
inhalant inademings.../inhalerings...
inhalation inademing; inhalatie (inademing van dampen/rook)
inhale inhaleren
inherent inherent/samengaand
inherit erven (evolutie/celleer)
inheritability (over)erfelijkheid/overerving
inheritable (over)erfelijk
inhibition inhibitie/remming/remmende werking (van natuurlijk proces of activiteit)
inhibitor idem/remmer
inhibitory neuron inhiberend neuron
inhibitory neurotransmitter inhiberende neurotransmitter
inhibitory synapse inhiberende synaps
initial initiaal/initieel
injured person gewonde/slachtoffer
injury verwonding/letsel/blessure
innate aangeboren
inner side binnenkant
innervation innervatie (vertakking van zenuwen naar of in een orgaan); zenuwprikkeling/zenuwwerking
inner wall binnenwand (anat.)
inoperable inoperabel/niet (meer) te genezen door operatieve ingreep
inorganic anorganisch/niet-levend
inotropic inotroop (van invloed op de hartspier)
inpatient intramuraal verpleegde patiënt (ziekenhuis- of verpleeghuispatiënt)
inpatient care klinische/intramurale zorg
insensitive to pain pijnloos
insert aanhechten/inplanten (van spier/pees enz.)
inserted ingeplant/aangehecht (van spier/pees/enz.)
insertion insertie/aanhechting/inplanting (b.v. van spier)
in situ in situ ( op de gewone plaats)
inspection inspectie
inspiration inspiratie/inademing
instillation instillatie/indruppeling
instruction instructie/order
insufficiency insufficiëntie/gebrek (onvoldoende werking)
insular m.b.t./van insulae
insulating fat vetlaag
insulin insuline (hormoon, nodig om het suikergehalte van het bloed te kunnen regelen)
intact intact/in goede staat
integration integratie (m.b.t. zenuwimpulsen)
integrity integriteit/ongeschonden toestand
integumentary tegumentair (niet integumentair!) (met betrekking tot de huidoppervlakte)
intelligence intelligentie/verstandelijke begaafdheid
intelligence quotient IQ/intelligentiequotiënt
intensity intensiteit/sterkte
intensive intensief
intensive care idem/intensieve zorg
intention intentie/genezingsproces (van wond)
intention tremor intentietremor (beving bij beweging )
inter... inter... (tussen)
interaction interactie (onderlinge beïnvloeding)
intercellular intercellulair
intercellular fluid intercellulair vocht
intercellulary intercellulair
intercellulary fluid intercellulaire vloeistof
intercommunicate met elkaar verbonden zijn/communiceren
intercostal (bn) intercostaal/tussenrib.../tussen de ribben
interdependent van elkaar afhankelijk
interdigital tussen de tenen/vingers
interdigitate in elkaar grijpen/verstrengeld zijn
interdigitating vervlochten/verstrengeld/in elkaar grijpend
interference interferentie
interferon interferon (soort eiwit)
interfibrillar interfibrillair/tussen de vezels
interindividual interindividueel (van mens tot mens verschillend)
interlock in elkaar grijpen; verbinden (anat.)
intermediary intermediair (in het midden liggend)
intermediate form intermediaire vorm (van ziekte of aandoening)
intermittent intermitterend/met onderbrekingen
internal intern/inwendig
internal anatomy inwendige anatomie
internal organs inwendig organen
internal rotation interne rotatie (m.b.t. gewrichten)
internal sense inwendig zintuig
interneuron(e) schakelcel
internship (AE.) stage
internuncial (neuron) schakelcel
interoceptive als interoceptor werkend
interoceptor interoceptor (zintuigorgaan)
interosculate samenkomen (van bloedvaten)
interosseous interosseus/tussen beenderen gelegen
interparietal tussen de wandbenen gelegen
interpretation interpretatie/uitleg
interrenal interrenaal (tussen de nieren)
interscapular interscapulair (tussen de schouderbladen)
interstice tussenruimte
interstitial met een tussenruimte/tussenliggend/interstitieel
interstitial cells interstitiële cellen
interstitial fluid weefselvocht
intertangle verstrengelen
intertarsal intertarsaal
intertwine zich in elkaar verstrengelen
intertwinement ineenstrengeling
intertwist zich verstrengelen; verstrengelen
interval interval/tussenperiode; tussenruimte (m.b.t. anatomie)
intervenal/interveinous tussen de aderen/interveneus
interventricular septum ventrikelseptum/harttussenschot
intervertebral intervertebraal (tussen twee wervels)
interweave met elkaar vervlechten
interwoven met elkaar verweven zijn
interwreathe verstrengelen
intestinal intestinaal/darm...
intestinal juice darmsap
intestine (bn) inwendig
intimal intimaal/m.b.t. de tunica intima
intimate hygiene intieme hygiëne
intolerance intolerantie
intolerant intolerant
intra... intra... (binnen)
intra-abdominal intra-abdominaal/in de buik
intra-aortal intra-aortaal
intra-arterial intra-arterieel/intra-arteriële
intra-atrial intra-atriaal
intra-axial intra-axiaal
intracellular intracellulair
intracerebral intracerebraal
intracortical in/binnen de schors
intracranial binnen de schedel (gelegen)/intracranieel/intracraniaal
intracranial pressure intracraniële druk (m.b.t. hersenonderzoek)
in traction in tractie
intracutaneous intracutaan/in de huid
intradural intraduraal
intraepithelial intra-epitheliaal
intrahepatic intrahepatisch/in de lever
intraindividual intra-individueel (bij dezelfde mens verschillend)
intralobar intralobair/in een kwab, lob
intramedullary intramedullair/in het merg
intramural intramuraal (ook anat.)
intramuscular intramusculair/in de spier
intraocular intraoculair/in het oog
intraocular pressure intraoculaire druk/IOD/oogdruk
intrapartum tijdens de bevalling
intraperitoneal intraperitoneaal
intraspinal intraspinaal/in de ruggengraat/in het ruggenmerg
intrathecal intrathecaal (binnen de hersen- of ruggenmergvliezen)
intrathoracic intrathoracaal/in de borstkas
intrauterine in de baarmoeder/intra-uterien
intravascular intravasaal/intravasculair/in een (bloed)vat
intravenous intraveneus/in de ader(en)
intraventricular intraventriculair/in een ventrikel
intrinsic intrinsiek/wezenlijk
intrinsic factor de intrinsieke factor (stof in de maag)
intrinsic neurons intrinsieke neuronen
introvert instulpbaar orgaan (anat.)
introvert (ww) instulpen/intrekken (van orgaan)
intumesce (op)zwellen/uitzetten
intumescent (op)zwellend/uitzettend/gezwel...
intussuscept instulpen (van darm)
intussusception instulping (van darm) (anat.)
invaginate instulpen (van darm)
invagination ingestulpt orgaan; invaginatie/instulping
invalidate invalideren/ongeldig maken
invasion het optreden (van een ziekte)
invasive invasief (waarbij een instrument in een orgaan ingebracht wordt); zich verspreidend (van een ziekte)
inversion omkering/inversie
invert naar binnen keren (anat.)
inverted naar binnen gekeerd (anat.)
inverted T (wave) omgekeerde T-golf (bij ECG)
invert sugar invertsuiker (mengsel van gelijke delen druivensuiker en vruchtsuiker)
in vitro in vitro (in een reageerbuis)
in vivo in vivo (in het levende organisme)
involuntary onwillekeurig/onopzettelijk/onbewust/niet gewild
involuntary childlessness ongewenste kinderloosheid; kinderwens hebbende
involution involutie/natuurlijke veroudering/teruggang/regressie; involutie (anat.)
iodoform jodoform
ionization ionisatie (ontleding in ionen, de kleinste elektrisch geladen deeltjes)
ionotrope medication ionotrope medicatie
IOP zie intraocular pressure
IP (intraperitoneal) intraperitoneaal
IPA (Independant Practice Association) zie HMO
ipsilateral ipsilateraal/aan dezefde kant (anat.)
IQ (intelligence quotient) IQ/intelligentiequotiënt
iridocorneal iridocorneaal
irradiate uitstralen (van pijn)
irradiation uitstraling/irradiatie (van pijn)
irregular aberrant/afwijkend
irreversible irreversibel/onomkeerbaar
irritation irritatie/prikkeling
ischemic ischemisch
ischiadic/ischial/ischiatic m.b.t de heup/heup...
ischiorectal ischiorectaal (zitbeen en rectum betreffend)
isomaltose idem
island eiland/celgroep
islet eilandje/celgroep
islets of Langerhans eilandjes van Langerhans (celgroep)
isoenzyme(s) isoenzym(en)
isolate isoleren (apart op een kamer leggen); isoleren/afsluiten (in operatie-context)
isoleucine idem (een aminozuur)
isometric isometrisch (van gelijke omvang)
isometric contraction isometrische contractie (van spier)
isopotential isopotentiaal (m.b.t ECG)
isotonic isotonisch/isotoon (van gelijke osmotische druk als de omgeving)
isotonic contraction isotonische contractie (van spier)
isotope isotoop
it’s charged hij is geladen (gezegd bij defibrillatie)
...itis ...itis (achtervoegsel, betekent ontsteking)
IV (bn) intraveneus
Ixodes idem (tekensoort die ziekten overbrengt)
jaundiced geelzuchtig
jaw de bek (van b.v. een tang of een klem)
jaw mechanism kaakmechanisme
jaw suspension kaakophanging
join aanhechtingspunt (van spier)
joint fluid gewrichtsvloeistof/gewrichtsvocht
jointed geleed (anat.)
jugular (bn) hals.../keel…/nek…/jugulair; m.b.t. het jukbeen
juncture aanhechtingspunt (van spier)
juvenal puberaal
juvenile juveniel (met betrekking tot de jeugd)
karyo... celkern...
karyokinesis kerndeling
karyoplasm karyoplasma/kernplasma/nucleoplasma
karyotyping idem/karyotyperen (indeling van chromosomen in paren)
katabolism zie catabolism
keratin keratine/hoornstof
keratin skin verhoornde huid
keratinization verhoorning
keratosis keratose/keratosis (verhoorning van de huid)
ketotic ketotisch
kidney function nierfunctie
kinesis kinese
kinetic kinetisch/beweeglijk/bewegings... (wat beweging veroorzaakt)
kinetic energy kinetische energie
kinetochore kinetochoor (in centromeer)
kinetosome kinetosoom
Klebsiella idem
Klebsiella pneumoniae idem
knee jerk (reflex) kniepeesreflex/KPR
knee reflex kniepeesreflex/KPR
knob knobbel/bult/verdikking
knock-kneed met x-benen
KOPAC diagnoses KOPAC-diagnoseschema
kyphotic kyfotisch/gebocheld
labeling 'opleggen' van een als stigmatiserend ervaren diagnose (term uit de psychiatrie)
labial lip.../lipachtig/labiaal
labile labiel/onstandvastig/wankelbaar
labour pain(s) (barens)wee(ën)
labyrinthine sense evenwichtsgevoel
lachrymal traan.../lacrimaal
lacrimal zie lachrymal
lacrimation traanafscheiding/lacrimatie
lact(o) lact(o)... (melk)
lactase lactase (enzym dat lactose verteert)
lactate melkzuurzout
lactate (ww) zogen/borstvoeding geven
lactate dehydrogenase lactaatdehydrogenase (LDH)
lactation lactatie/borstvoeding; melkafscheiding
lacteal (bn) lactisch/melk...; chijl...
lactic acid melkzuur
lactin melksuiker/lactose
lacto... zie lact...
lactose lactose/melksuiker
lacuna(e) holte(s) (anat.)
lady doctor vrouwelijke arts
Langerhans cell Langerhans-cel
lanugo idem/donshaar (bij baby’s)
lapar(o) lapar(o)... (buik)
laparoscopic laparoscopisch
lardaceous lardaceus/lardeus/spekachtig
laryng(e)al laryngeus/laryngaal/strottenhoofds...
laryngic zie laryng(e)al
L-asparaginase L-asparaginase (enzym, leukemiebestrijder)
latency period incubatietijd; latentietijd/reactietijd (tijd tussen prikkeling en reactie) (fysiologie)
latency phase latentiefase (Freud)
latent latent
latent period incubatietijd; latentietijd/reactietijd (tijd tussen prikkeling en reactie) (fysiologie)
lateral zij.../lateraal/aan de zijkant/zijdelings
lateral view zijaanzicht (b.v. op tekening); zijdelingse opname (röntgen)
laterally compressed zijdelings afgeplat/samengedrukt (anat.)
latero latero... (zijde)
latero-lateral latero-lateraal
lateroventral lateroventraal
laudable heilzaam/gezond/weldadig
lax laxa/slap/los (van darmen)/loslijvig
layer laag
LD (lethal dose) lethale dosis/fatale dosis
LDH (lactate dehydrogenase) lactaatdehydrogenase (LDH)
LDL (Low Density Lipoprotein) low density-lipoproteïne/LDL (het ‘slechte’ cholesteroldeeltje; bij hoge concentraties dringt LDL in de bloedvatwanden en hoopt zich daar op)
leak lekken (bij beademing)
lean body mass vetvrije massa
lenticular lenticulair/lensvormig
leper lepralijder
leprous lepreus/melaats/aan lepra lijdend
leptocephalic lijdend aan leptocefalie
lethal letaal/dodelijk
lethal dose lethale dosis/fatale dosis
leuc(o) zie leuk(o)
leuk(o) leuk(o)... (wit/kleurloos)
leucine idem (een aminozuur)
leukocyte de leukocyt/witte bloedcel (mv:leukocyten, ook wel leuko’s genoemd)
leukocytic leukocytair (met betrekking tot de witte bloedlichaampjes)
LH (luteinizing hormone) luteïniserend hormoon/LH
libido libido/geslachtsdrift
lichenous lichenachtig
lienal liënaal/milt…/de milt betreffend
life event ingrijpende gebeurtenis (b.v. een sterfgeval/verliefdheid)
life line levenslijn (in handpalm)
life-threatening levensbedreigend
ligamental/ligamentary/ligamentous ligamentair/ligamenteus
light receptor lichtreceptor (ogen)
light sensor lichtsensor
limb (ww) ontleden
limbed met ... ledematen
limbic limbisch (met betrekking tot een rand)
limbless zonder ledematen
limp zwak/slap/verslap
limp (ww) trekkebenen/mank lopen
line streep/lijn; groef; rimpel (anat.)
line of demarcation scheidslijn/scheidingslijn/grens (anat.)
line of fracture breuklijn
line of life levenslijn (in handpalm)
line of the head hoofdlijn (in handpalm)
line of the heart hartlijn (in handpalm)
linear lineair/lijnvormig
lined gestreept; gegroefd; gerimpeld (anat.)
lines of/on the hand/palm handlijnen
lingu(o) lingu(o/a)... (tong)
lingual de tong betreffend/tong…
lining bekleding (bv. van een vat of kanaal, of orgaan) (anat.)
lip(o) lip(o)... (vet)
lipid lipide (vetachtige stof)
lipid(e)(s) lipide(n); vet
lipophilic lipofiel (door vet aangetrokken)
lipoprotein lipoproteïne (verbinding van eiwit en vetachtige stof)
liposome liposoom (vetdeeltje met opgelost geneesmiddel binnenin)
liquifilm liquifilm
liquor liquor/vloeistof
Listeria monocytogenes idem (bacterie)
list of registered medicines lijst van toegelaten medicijnen
lites (foute spelling) zie lytes
lithic m.b.t. (gal/nier) stenen/litho...
liver fluke leverbot
liver function leverfunctie
liver patient leverpatiënt
liver rounds (slang) personeelsfeestje in ziekenhuis (waar veel wordt gedronken)
living will levenstestament
livores (mortis) lijkvlekken
loading dose initiële dosis (aanvankelijke hoeveelheid van een geneesmiddel)
lobar lobair (m.b.t een kwab/lob)
lobed gelobd/met een of meer lobben, kwab, lel (anat.)
lobular gelobd/met een of meer lobben; longkwab...; lobule: kleine lob/lelletje/kwab (van hersenen of longen)
local lokaal/plaatselijk/van beperkte omvang
localization lokalisatie/plaatsbepaling
localize de plaats aangeven waar de pijn zit (door patiënt)
lochia kraamvloed (wondafscheiding na baring)
locomote zich voortbewegen
locomotion voortbeweging(svermogen)
locomotive zich kunnen voortbewegen
locomotor(y) bewegings...; (loco)motorisch/bewegings.../m.b.t. de voortbewegingsorganen
locoregional locoregionaal (in hetzelfde lichaamsdeel)
locular bestaande uit/voorzien van holtes of kamers (anat.)
loculus holte/kamer (anat.)
logopaedic logopedisch/stemkundig/spraakkundig
long term care langetermijnzorg
longitudinal in de lengte/longitudinaal (anat.)
longitudinal care longitudinale zorg
longitudinal section langsdoorsnede (op tekening)
long-sighted verziend
loose loslijvig
lotus position lotsuhouding (bij bevalling)
Low Density Lipoprotein low density-lipoproteïne/LDL (het ‘slechte’ cholesteroldeeltje; bij hoge concentraties dringt LDL in de bloedvatwanden en hoopt zich daar op)
lower onder.../onderste (zie ook inferior) (anat.)
low-frequency currents laagfrequente golven
LP zie lipoprotein
luetic luetisch (door de geslachtsziekte veroorzaakt)
lumbaginous (als) van spit
lumbar lumbaal/lende.../van de lendenen
lumbosacral lumbosacraal (lendenen en heiligbeen betreffend) (anat.)
lumbrical worm.../wormvormig
lumen diameter/holte van een buis of hol orgaan; eenheid van lichtsterkte
lump knobbel/buil/bult
lunar caustic helse steen (zilvernitraat)
lung capacity longcapaciteit
lunger (slang) longpatiënt/longlijder
lung volume longinhoud
luteinizing hormone luteïniserend hormoon/LH
luxate ontwrichten/luxeren (gewrichten)
lycanthrope lijder aan wolfswaanzin
lycopene lycopeen (antioxidant, o.a. in tomaten)
lymph fluid lymfevloeistof
lymphatic (bn) lymfatisch/lymf.../lymfvaten.../lymfklieren.../lymfachtig
lymphoblast lymfoblast/lymfcel
lymphocyte lymfocyt/lymfcel
lymphocytic lymfocytair (met betrekking tot de witte bloedlichaampjes)
lymphoid lymfatisch/lymf...; lymfachtig
lymphous zie lymphoid
lyophilisate lyofilisaat (resultaat van vriesdroging)
lys(is) (achtervoegsel) ...lyse (oplossen)
lysine idem (een aminozuur)
lysis lysis (geleidelijke vermindering van ziekteverschijnselen)
lysosomal lysosomaal
lysostaphin lysozym (klasse van enzymen die delen van bacteriën vernietigen)
lytes (verkorting van electrolytes) elektrolyten
lytic ...lytisch/oplossend
macrocephalic met een abnormaal groot hoofd
macrocyte macrocyt (abnormaal grote rode bloedcel)
macromolecule macromolecule/macromolecuul
macrophage macrofaag
macule macula/vlek
maculopapular maculopapuleus (met vlekken gepaard)
mad hondsdol
mag(nesium) sulphate magnesiumsulfaat
magistral preparation magistrale receptuur
major zwaar/ernstig (major heart attack: zware hartaanval; major operation: zware/ernstige operatie)
mal mal... (slecht/abnormaal)
malac malac... (zacht/week)
malaise malaise (gevoel van onwelzijn)
malarial m.b.t. malaria/malaria…
malarial district malariagebied/malariastreek
malarial patient malarialijder/malariapatiënt
malarian/malarious zie malarial
male (bn) mannelijk
malform misvormen
malformed misvormd
malignancy maligniteit/kwaadaardigheid
malignant kwaadaardig/maligne (van ziekte)
malignity maligniteit/kwaadaardigheid (van ziekte)
malleolar malleolair
malnutrition ondervoeding; slechte voeding
malpractice medische fout/verkeerde behandeling/nalatigheid
mamm(o) mamm(o)... (borst)
mammary mammair (met betrekking tot de vrouwelijke borstklier)
management behandeling/behandelingstechniek
mandibular kaak...
mandibulate (bn) kaken/kauwwerktuigen hebbend
mandibulofacial onderkaak en aangezichtsbotten betreffend
manducatory kauw.../dienend om te kauwen
manic manisch/lijdend aan een manie
manic-depressive manisch-depressief
manifest manifest/onmiddellijk herkenbaar
manifest zich manifesteren
manifestation manifestatie/waarneembaar verschijnsel
manny-celled veelcellig
Marburg virus marburgvirus
marginal (bn) marginaal/aan de rand gelegen (anat.)
margo (L.) rand (anat.)
marker merker (zie DNA markers)
marrow merg
masculin mannelijk
masculinity mannelijkheid
massive massief/sterk
mast cell mestcel/mastocyt
mast(o) mast(o)... (borst)
mastication masticatie/het kauwen
masticatory masticatoir (met betrekking tot het kauwen)
masticatory function kauwfunctie
mastocyte mastocyt/mestcel
mastoid tepelvormig
masturbate masturberen
masturbation masturbatie/zelfbevrediging
materia medica geneeskundige stoffen/studie van geneeskundige stoffen
maternal ... zwangerschaps.../kraam...
matrilineal/matrilinear matrilineair (m.b.t. de vrouwelijke lijn)
matter etter
matter (ww) etteren
maturation ontwikkeling; ontstaan van gameet
maverick doctor alternatieve arts (evt. kwakzalver als het erg negatief is bedoeld)
maxillary maxillair (met betrekking tot de bovenkaak)
maxillofacial maxillofaciaal (kaak en gezicht betreffend)
maximal maximaal/het grootst mogelijk
maximum maximum (grootst mogelijke hoeveelheid)
MBD child MBD-kind (oude benaming voor kind met ADHD)
McKesson leverancier van ziekenhuis-informatiesystemen/ZIS (software/patiëntendossiers enz.)
measure dosis
mechanism mechanisme (samenstel van bewegende delen)
mechanoreceptor idem (mv: mechanoreceptoren)
meconium meconium/darmpek (eerste ontlasting van pasgeborene)
med. afkorting van medical of medicine
medial middelste
median mediaan (op de middellijn); middelste
mediate mediëren/bemiddelen
mediator mediator/hulpmiddel
medic medische student; dokter/arts
Medicaid basisgezondheidszorg (voor onderste lagen van de bevolking)
medical (medisch) onderzoek/keuring; medisch student
medical (bn) medisch/geneeskundig/dokters.../gezondheids...; geneeskundig (t.o. heelkundig); een geneeskundige/niet-operatie behandeling vereisend (van ziekte)
medical breakthrough medische doorbraak
medical ethics medische ethiek
Medical examiner’s office Geneeskundige hoofdinspectie
medical file medisch dossier
medical finals artsexamen
medical fraternity het doktersgilde/de medische stand
medical oath artseneed
medical qualification medische bevoegdheid
medical sample artsenmonster
medical school medische faculteit/faculteit geneeskunde (go to medical school: medicijnen studeren)
medical skill medisch kunnen
medical society medisch genootschap
medical student student medicijnen/medisch student
medicament medicament/medicijn
Medicare (AE) basisgezondheidszorg/ziektekostenverzekering voor bejaarden
medicaster kwakzalver
medicate medisch verzorgen/geneeskundig behandelen; geneeskrachtig maken
medicated medicinaal
medication medicatie; medicamenteuze behandeling; (het geven/voorschrijven van) medicijnen
medicative geneeskrachtig/genezend/medicinaal
medicinal geneesmiddel/medicijn
medicinal (bn) geneeskrachtig/medicinaal/genezend; geneeskundig/medisch
medico medisch student; dokter
medico... geneeskundig/medisch
medicolegal gerechtelijk-geneeskundig/m.b.t. de forensische geneeskunde
medroxyprogesteronacetate medroxyprogesteronacetaat
meds. medicijnen
medullary medullair/m.b.t. het merg; mergachtig/merg…
medullated merghoudend
mefloquine idem
megal(o) megal(o)... (groot)
megaloblastic megaloblastair (met vergrote moedercellen)
megalocephalic megalocefaal (met een abnormaal groot hoofd)
meiosis meiose/reductiedeling
meiotic meiotisch
melan(o) melan(o)... (zwart)
melancholic melancholisch/zwaarmoedig/neerslachtig
melanic melanisch (met zwarte of donkere kleur)
melanin melanine (donker pigment)
melanophore melanofoor (zwarte pigmentcel)
melanotic melanotisch
member lid/een van de ledematen/lichaamsdeel
membranaceous vliezig
membrane membraan/vlies/vel
membran(e)ous vliezig
menarche menarche (eerste menstruatie, begin van de puberteit)
mening(o) mening(o)... (membranen/vliezen)
meningeal van het hersenvlies
meningeal m.b.t (hersen)vlies
meningitic m.b.t. hersenvliesontsteking/meningitis
menopausal menopauzaal (met een z!)
menopausal age overgangsleeftijd
menopause menopauze/overgang(sjaren)
menses menstruatie/maandstonden
menstrual menstruaal/menstrueel/menstruatie...
menstrual blood menstruaal bloed
menstrual cycle menstruatiecyclus
menstrual period menstruatie/ongesteldheid
menstruation menstruatie/ongesteldheid
mental mentaal/verstandelijk/geestelijk; kin.../m.b.t. de kin
mental activity hersenactiviteit
mental defective zwakzinnige
mental hygiene psychohygiëne
mental patient zenuwpatiënt
mentally handicapped geestelijk, verstandelijk gehandicapt/zwakzinnig
mentally handicapped person geestelijk, verstandelijk gehandicapte/zwakzinnige
mentally subnormal zwakzinnig
mental welfare psychohygiëne
meroblast meroblast (eicel waarvan het follikel slechts gedeeltelijk barst)
meroblastic meroblastisch
mesencephalic van of behorend tot de middenhersenen
mesenteric mesenterisch (met betrekking tot het darmscheil)
mesocephalic mesocefaal (in het midden van de schedel)
mesoderm mesoderm (middelste weefsellaag in embryo)
mesodermal mesodermaal
mesonephric van of m.b.t. de oernier
messenger RNA de boodschapper RNA/m-RNA
metabolic metabool (niet metabolisch!)/gedaanteverwisselend; stofwisselings...
metabolism metabolisme/stofwisseling
metabolite metaboliet/stofwisselings(tussen)product
metabolization metabolisatie (omzetting in de stofwisseling)
metacarpal (bn) m.b.t. de middenhand/het middenhandsbeentje
metacentric chromosomes metacentrische chromosomen
metachhrom(at)ic metachromatisch
metamere (zn) metameer
metameric metameer/gesegmenteerd
metaphase metafase (i.v.m. celdeling)
metaphyseal metafysair
metaplasia metaplasie/verhoorning
metastasize metastaseren/uitzaaien
metastatic metastatisch/metastase...
metatarsal (bn) van de middenvoet/middenvoets...; de metatarsus betreffend
metazoal meercellig
metazoic meercellig
methionine idem (een aminozuur)
MI (monetary insufficient) gezegd van patiënten die de rekening niet kunnen betalen
mic microgram; microliter
microbiological microbiologisch (met betrekking tot de kleinste levende wezens)
microcephalic microcefaal
microcirculation microcirculatie (bloedsomloop door de kleinste slagaders)
microcosmic salt fosforzout
microcyte microcyt (zeer kleine erytrocyt)
microglial microgliaal
microglial cells microgliale cellen
microgram microgram/miljoenste gram
microliter/microlitre microliter
micromere micromeer (kleine cel ontstaan uit ongelijke deling van eicel)
micronize microniseren/verpulveren
micronucleus micronucleus/kleine kern
micronutrient(s) micronutriënt(en)
microorganism micro-organisme (kleinste levende wezen)
micropyle micropyle (opening in eicelwand)
microscopic microscopisch (voor het blote oog onzichtbaar)
microsomal microsomaal (kleinste deeltje in een cel betreffend)
microsopic anatomy microscopische anatomie
microvillus (mv: microvilli) microvillus (uitsteeksels aan celmembraan)
mics microliter; microgram
micturate urineren
micturition mictie/urinelozing
middle line middellijn (anat.)
midexpiratory flow rate midexpiratoire stroomsnelheid (bij blaasproef)
midline middellijn (van lichaam) (anat.)
mike(s) zie mic en mics
mild goedaardig
mildness goedaardigheid
miliary miliair/gierstkorrelachtig/gerstekorrelachtig
mime (niet mimicry) mimiek/gezichtsuitdrukking
mineralization mineralisatie/afzetting van kalkzouten
mineralocorticoid mineralocorticoïde/bijnierschorshormoon
minerals mineralen
minimal minimaal (het kleinst mogelijk)
minimize minimaliseren (als onbeduidend voorstellen)
minimum minimum (kleinst mogelijke hoeveelheid)
minor kleine (anat.)
miotic mioticum (stof die miosis veroorzaakt)
miotic (bn) miotisch (wat de pupil vernauwt)
miscible mengbaar (wat gemengd kan worden)
misdiagnose de verkeerde diagnose stellen
mite mijt
mitigating pijnstillend/verzachtend
mitochondrion mitochondrium (in cel)
mitosis mitose (gewone celdeling)
mitral mitraal/m.b.t. de mitralisklep
mobile mobiel/verrijdbaar (van apparatuur); mobiel/ambulant (van patiënt)
mobility mobiliteit/beweeglijkheid
mobilization mobilisatie/beweeglijk maken
mobilize mobiliseren (activeren en stimuleren uit bed te gaan na een operatie)
modify modificeren/wijzigen
modulator modulator (plaatselijke stop in de weefsels)
MOF-score idem (multi-organ failure score) (zie lijst JG)
molar (bn) m.b.t. de maaltanden/maal…/malend
mole (kleine) moedervlek); vlekje
molecular moleculair (m.b.t. kleinste deeltje van stof, dat nog alle eigenschappen van die stof vertoont)
molecular layer moleculelaag
molecule molecule/molecuul
mongol mongool/Down-patiënt (laatste term is politiek correcter)
mongoloid mogoloïde
monitoring monitoring/bewaking/controle
monochromatic monochromatisch/eenkleurig
monochromatism monochromatisme/eenkleurigheid
monoclonal monoklonaal
monoclonal antibody monoklonaal antilichaam (bij bestralingen)
monocular eenogig/een enkel oog betreffend
monocyte monocyt (soort wit bloedlichaampje)
mononucleosis mononucleose (vermeerdering van eenkernige witte bloedlichaampjes)
monophyletic monofyletisch
monophyodont monofyodont
monorhinic met één neusgat
monovular eeneiig
monozygotic monozygoot (niet monozygotisch!)
monozygotic twins monozygote tweeling
moonblind nachtblind
morbid ziek/aangetast/ziekte.../pathologisch
morbidity morbiditeit/ziektecijfer
morbus (L.) morbus/ziekte
morning dose ochtenddosis (van medicijnen)
morning rounds ochtendvisite
morphogenesis morfogenese (leer van de vormontwikkeling bij organismen)
morphogenetic morfogenetisch
morphogenetics morfogenetica (erfelijkheid van vormkenmerken)
morphologic(al) morfologisch
morphologic(al) divergence morfologische divergentie
morphologic(al) variation morfologische variatie
morphological unit morfologische eenheid
mortality mortaliteit/sterftecijfer
mortality conference necrologiebespreking
mortify mortificeren/door gangreen afsterven
mosaic development mozaïek-evolutie
motile beweeglijk/beweegbaar/tot beweging in staat
motility motiliteit/beweeglijkheid/beweegbaarheid (vermogen om spontaan te bewegen)
motion beweging
motionless onbeweeglijk/doodstil
motoneuron motorneuron
motor motorisch (met betrekking tot beweging)
motor (ww) (zelf) bewegen
motor function motorische functie
motor neuron motorneuron/motorische zenuwcel
motor response motorische reactie
motor root motorische wortel
motorial motorisch
motor vehicle accident verkeersongeluk (vaak auto-ongeluk)
Mount Saint Elsewhere (slang) slecht geoutilleerd ziekenhuis met een hoog percentage arme, oude en terminaal zieke patiënten
moveable beweegbaar
movement stoelgang/ontlasting
movement beweging
MPA zie medroxyprogesteronacetate
MRSA (multi-resistant staphylococcus aureus) MRSA-bacterie (soort ziekenhuisbacterie)
mucociliary mucociliair (met betrekking tot slijmvlies en trilharen)
mucocutaneous mucocutaan (met betrekking tot huid en slijmvliezen)
mucopurulent mucopurulent (slijmig en etterig)
mucous slijm afscheidend/slijmerig/slijm...
mucus mucus/slijm
mucus cell slijmcel
Multi Resistant Staphylococcus Aureus MRSA-bacterie (soort ziekenhuisbacterie)
multicellular multicellulair/meercellig
multidose multidosis (grote hoeveelheid geneesmiddelen)
multigravada vrouw die drie of meer zwangerschappen achter de rug heeft
multimodal multimodaal (b.v. multimodal afferents)
multinucleated meerkernig (b.v. van cel)
multi-organ failure score MOF-score (zie lijst JG)
multipara multipara
multiparous multipara (vrouw die meer dan eens heeft gebaard)
multiple multipel/veelvoudig
multi-resistant staphylococcus aureus MRSA-bacterie (soort ziekenhuisbacterie)
muscle action/activity spierwerking
muscle attachment spieraanhechting
muscle cell spiercel
muscle contraction spiersamentrekking/spiercontractie
muscle coordination spiercoördinatie
muscle function spierwerking
muscle mass spiermassa
muscle metabolism spiermetabolisme/spierstofwisseling
muscle movement spierbeweging
muscle protein spiereiwit
muscle structure spierstructuur
muscle sugar spiersuiker/inositol
muscle tone spierspanning/spiertonus
muscled gespierd
muscular musculair/gespierd/spier.../met betrekking tot de spieren
muscular action/activity spierwerking
muscular attachment spieraanhechting
muscular contraction spiersamentrekking
muscular development spierontwikkeling
muscular force spierkracht
muscular mass spiermassa
muscular metabolism spiermetabolisme/spierstofwisseling
muscular movement spierbeweging
muscularity gespierdheid/kracht
musculoskeletal musculoskeletaal
mutagenic mutageen (wat verandering teweegbrengt)
mutant mutant
mutant (bn) gemuteerd
mutate muteren
mutation mutatie (sprongsgewijze verandering)
MVA (motor vehicle accident) verkeersongeluk/auto-ongeluk; verkeersslachtoffer
my(o) my(o)... (spier)
myc(o) myc(o)... (schimmel)
mycobacterium mycobacterie (zuurvaste staafjesbacterie)
mycological mycologisch (met betrekking tot schimmels)
mycoplasma mycoplasma
mycotic mycotisch (door schimmels veroorzaakt)
mycotoxin mycotoxine
myel(o) myel(o)... (merg)
myelinate(d) van of met een mergschede; merghoudend
myelination vorming van een mergschede
myeloblast beenmergcel/myelocyt
myelocyte myelocyt/beenmergcel
myelocytic myelocytair
myeloid (bn) myeloïde (m.b.t. het beenmerg of m.b.t. ruggenmerg)
myelosuppression myelosuppressie (remmende werking op het beenmerg)
myelotoxic myelotoxisch (giftig voor het beenmerg)
myo... spier...
myocardial myocardiaal/m.b.t. de hartspier of het hartspierweefsel
myoclonic myoclonisch
myoclonus schoksgewijze spiercontractie
myocyte spier(weefsel)cel
myofibril spierfibril
myogenic myogeen/ontstaan in spierweefsel
myoglobin myoglobine (een spiereiwit)
myope bijziend persoon
myopic(ally) bijziend/myoop/kippig
myotonic myotoon
myotubular myotubulair
my membranes have ruptured m’n vliezen zijn gebroken
my water has broken m’n vliezen zijn gebroken
myxoid slijmachtig
NA (Narcotics Anonymous) idem (ook in Nederland)
Naegleria idem
Naegleria fowleri idem
naevus moedervlek/pigmentvlek/wijnvlek
naevus maternus moedervlek
naked onbehaard/kaal
narcolept narcolepticus
narcoleptic narcoleptisch
narcotic (bn) narcotisch/verdovend/bedwelmend
narcotics verdovende middelen/narcotica
Narcotics Anonymous idem/NA (ook in Nederland)
narial m.b.t. neusgat(en) (zie ook nasal)
narrow complex smal complex (m.b.t. ECG)
narrow complex with inverted T smal complex met negatieve T-top
narrowed pupils vernauwde pupillen
narrowing versmalling
nas(o) nas(o)... (neus)
nasal (bn) nasaal/neus… (zie ook narial)
naso… naso…/neus… (anat.)
nasofrontal van of m.b.t. neus en voorhoofd
nasogastric van of m.b.t. neus en buik
nasolachrymal zie nasolacrimal
nasolacrimal nasolacrimaal (met betrekking tot de neus en tranen)
natal teeth melktanden/melkgebit
National Boards (VS) centrale eindtoets voor eerstejaars arts-assistenten
National Health Service (NHS) (BE) het ziekenfonds
natural killer cell NK-cel
naturopathic m.b.t. natuurgeneeswijzen
naturopathy natuurgeneeswijze(n)/natuurgeneeskunde
navicular m.b.t./van het scheepvormig been
nebulizing verneveling
neck nek (van zaadcel)
necr(o) necr(o)... (dood)
necrobiosis necrobiose/celafsterving
necrophil(e)/necrophiliac necrofiel
necrophiliac (bn) necrofiel
necropsy lijkschouwing
necrose/necrotise necrotiseren/aan necrose onderhevig zijn/afsterven
negative negatief/afwezig; resusnegatief
negative pressure onderdruk (relatieve druk op een bepaalde plaats)
negativistic negativistisch
neglect verwaarlozing
Neisseria gonorrhoeae idem/gonokok
Neisseria meningitides bacterie die hersenvliesontsteking veroorzaakt
nematodes nematoden/Nematoda (rondwormen of draadwormen)
neocortical neocorticaal
neonatal neonataal (bij/m.b.t. pasgeborenen)
neonatal mortality zuigelingensterfte
neoplasm nieuwvorming
neoplastic neoplastisch (gepaard gaand met nieuwvorming)
nephr(o) nefr(o).../nephr(o).../nier...
nephritic nefritisch/nier...
nephrogenic nefrogeen
nephrotic nefrotisch (met betrekking tot nierziekten)
neprhotoxic nefrotoxisch (giftig voor de nieren)
nefrotoxicity nefrotoxiciteit
nerve cell zenuwcel/neuron
nerve function zenuwfunctie
nerve impulse zenuwprikkel/zenuwimpuls
nerve signal zenuwsignaal
nerve tonic zenuwsterkend middel
nerve toxin(s) zenuwgif(fen)
nerveless krachteloos/zwak/slap/lusteloos/futloos; zenuwloos
nervine (bn) de zenuwen beïnvloedend, betreffend/(i.h.b.) zenuwstillend
nervous nervaal/nerveus/zenuw.../van of m.b.t. het zenuwstelsel
nervous impulse zenuwprikkel
nervous tension zenuwspanning
NETA zie norethisteron-acetate
neur(o) neur(o)... (zenuw)
neural neuraal/de zenuwen, het zenuwstelsel betreffend/zenuw...; aan de rugzijde liggend
neural cell zenuwcel
neural conduction zenuwgeleiding
neuraminidase idem (enzym)
neurasthenic neurasthenicus (iemand die lijdt aan een depressieve neurose)
neurasthenic (bn) neurastheen
neurbiological neurobiologisch
neurite neuriet/axon
neuroanatomical neuroanatomisch
neuroblast neuroblast (ongedifferentieerde zenuwcel)
neurocirculatory neurocirculatoir
neuroconsult neurologisch consult
neurodynamic substances neurodynamische substanties
neuroectodermal neuroectodermaal
neurogenic neurogeen
neuroglia steuncel
neurohormonal neurohormonaal
neurohormone neurohormoon
neuro-immune neuro-immuun
neuroleptanalgesia neuroleptanalgesie/pijnstilling
neuroleptic neuroleptisch
neuro-linguistic programming neurolinguïstisch programmeren
neurological neurologisch (met betrekking tot de zenuwen)
neuroglia gliacellen
neuromodulator idem (stof in hersenen)
neuromuscular neuromusculair (met betrekking tot zenuwen en spieren)
neuron(e) neuron/zenuwcel
neuronal neuronaal (met betrekking tot een zenuwcel) (zie ook neural)
neuronal integration neuronale integratie
neuron impulse zenuwimpuls
neuron(e) theory neuronentheorie
neuropath zenuwpatiënt
neuropathic neuropathisch
neuropsychiatric neuropsychiatrisch
neurosecretion neurosecretie (vorming en afscheiding van stoffen door zenuwcellen)
neurotic zenuwpatiënt
neurotic (bn) neurotisch/zenuwziek (m.b.t. een ziekelijke houding)
neurotoxic neurotoxisch (giftig voor het zenuwstelsel)
neurotoxicity neurotoxiciteit
neurotransmitter neurotransmitterprikkeloverdrager (overbrenger van de zenuwprikkel)
neurovascular neurovasculair
neurovegetative neurovegetatief (met betrekking tot het autonome zenuwstelsel)
neutralization neutralisatie/opheffing
neutron neutron
neutrophil(e) neutrofiel
neutrophil(e) (bn) neutrofiel (kleurbaar met neutrale kleurstoffen)
NHS (BE) (National Health Service) het ziekenfonds
nidation nidatie/innesteling
nightmare nachtmerrie
nil nihil/niets
nit neet/luizenei(tje)
nitrogen bubbles stikstofbellen (in bloedbaan, i.v.m. decompressieziekte)
nitrogen cycle stikstofkringloop
NK cell (natural killer cell) NK-cel
NLV zie Norwalk-like viruses
Nobel Prize in medicine de Nobelprijs voor geneeskunde
Nocardia idem (bacterie)
nociceptor idem/pijnreceptor/pijnzintuigje (mv:nociceptoren)
nocireceptor zie nociceptor
nocturnal nocturnus/nachtelijk
nocturnal emission natte droom
node knobbel; knoop/knop
nodose nodeus/knobbelig
nodose zie nodular
nodular/nodulated nodeus/knobbelig/knoestig (anat.)
nodule/nodulus (mv: noduli) knobbeltje
Nomina Anatomica idem
non-allergic niet-allergisch
non-cancerous goedaardig/niet-carcinomateus
non-conjugated bilirubin indirecte of niet-geconjugeerde bilirubine
non-febrile koortsvrij
non-feverish koortsvrij
non-functional niet-functioneel (b.v. van lichaamsdeel)
non-invasive non-invasief
non-ketotic niet-ketotisch
non-penetrating niet-penetrerend
non-rapid eye movement sleep NREM-slaap/S-state/droomloze slaap
non-seminomal niet-seminoom/non-seminoom
non-specific aspecifiek/niet-specifiek
non-spherocytic niet-sferocytair
non-sterile niet-steriel
non-sterile operation niet-steriele operatie
non-traumatic atraumatisch
noradrenalin(e) noradrenaline
norethisteron-acetate norethisteronacetaat
normalization normalisatie (in overeenstemming brengen met een norm)
normal grief normale rouw
normotensive normotensief (met gewone bloeddruk)
Norwalk-like viruses idem/Norwalk-achtige virussen/NLV’s
nosocomial nosocomiaal (door verblijf in het ziekenhuis veroorzaakt)
notch inkeping/inkerving (anat.)
notched ingekeept/ingekerfd (anat.)
NREM (non-rapid eye movement) sleep NREM-slaap/S-state/droomloze slaap
nuchal nek…/m.b.t. de nek
nuclear nucleair
nuclear membrane kernmembraan
nucleolus nucleolus (in cel)
nucleus nucleus (groep zenuwcellen in centrale zenuwstelsel)
nullipara kinderloze vrouw/nullipara (vrouw die niet gebaard heeft)
nulliparous nullipara (vrouw die nog geen kind heeft gebaard)
nulliparous (bn) kinderloos/niet gebaard hebben (van vrouw)
numb verdoofd/verstijfd/verlamd; pijnloos
numb (ww) verzachten (van pijn)
nummular nummulair/muntvormig (ter grootte van een muntstuk)
nurse (ww) zogen
nursing verpleegkunde
nursing school verpleegopleiding/verpleegstersopleiding
nursing staff verplegend personeel
nutri nutri... (voeden)
nutrient nutriënt/voedingsstof
nymphomaniac nymfomane
nymphomaniac (bn) nymfomaan
O2 zuurstof
O2 sat(uration) zuurstofverzadiging/O2-saturatie
oath of Hippocrates eed van Hippocrates (zie onderaan)
objective objectief/waarneembaar
obligately pathogenic obligaat pathogeen
oblique (bn) schuin (m.b.t. anatomie)
oblique lie dwarsligging/schouderligging (van kind in baarmoeder)
oblong rechthoekig; langwerpig; ellipsvormig
observation observatie/waarneming; stagering
observership stage
obsolete rudimentair
obstetric(al) obstetrisch/verloskundig
occasional occasioneel (nu en dan voorkomend)
occipital (bn) occipitaal/het achterhoofd betreffende
occlusion occlusie/afsluiting; occlusie (m.b.t. het gebit)
occlusive occlusief
occult occult/esoterisch, geheim, verborgen
occupational opgelopen in of veroorzaakt door een bepaald beroep (m.b.t. ziekten)
ocul(o) ocul(o)... (oog)
ocular oculair/oog.../gezichts.../m.b.t. het oog
oculogyric oculogyrisch (met betrekking tot de oogbewegingen)
oculomotor oculomotorisch (m.b.t. bewegingen van oogbol)
oculomucocutaneous oculomucocutaan (met betrekking tot het oog)
oculopharyngeal oculofaryngeaal
o.d. overdosis
odon... (G) tand...
odont(o)... tand...
odontoblast odontoblast (odontoblasten)
odontoid tandachtig/tandvormig
odour odor/reukzin
odyn(o) odyn(o)... (pijn)
oedematose/oedematous waterzuchtig
oesophageal van/m.b.t. de slokdarm/slokdarm...
oesophageal speech slokdarmspraak/oesofagusspraak (na stembandoperatie)
oestrogen oestrogeen (vrouwelijk hormoon)
oestrogen receptor oestrogeenreceptor
office hours (AE) spreekuur
officinal geneeskrachtig; officinaal (bereid volgens recept van de farmacopee)/in de apotheek verkrijgbaar
O(h) two zuurstof
oids (slang) steroïden
oeic acid oliezuur
olfaction het ruiken
olfactory olfactorisch/reuk.../van de reukzin/(dienend) om te ruiken
olfactory reukzin
olfactory (bn) olfactorisch/reuk…
olfactory cell reukcel
olfactory sense reukzin
oligo... (G.) verminderd/weinig
oligoarticular oligoarticulair
oligoelement oligoelement/spoorelement
oligophrenic oligofreen
oma/ome ...oma/...oom (achtervoegsel, betekent tumor/gezwel)
omental van/voor/m.b.t. het omentum
on call bereikbaarheidsdienst; aanwezigheidsdienst (meestal adequaat te vertalen met dienst of nachtdienst); na een functie wordt het ‘van dienst’, b.v. oncologist on call :de oncoloog van dienst
onco... onc(o)-/gezwel-, tumor-
oncogene oncogen (gezwellen veroorzakend gen)
oncogenicity oncogeniciteit
oncotic oncotisch (met betrekking tot zwelling)
on doctor’s advice op doktersadvies
one-celled eencellig
O neg(ative) O-negatief (bloedgroep)
on oxygen beademd (worden)/aan de beademing
onset het ontstaan van c.q. het manifest worden van een ziekte
ontogenesis ontogenese
ontogenetic(al) ontogenetisch
ontogenic ontogenetisch
ontogeny ontogenie/ontogenese
oocyte oöcyt (cel waaruit door meiose een eicel ontstaat)
oogamy oögamie
oogenesis oögenesis/oögenese/eicelvorming
oophor(o) oöfor(o).../oophor(o)... (eierstokken)
opalescent opalescent/bijna doorschijnend
open hospital open ziekenhuis
operability operabiliteit/opereerbaarheid
operable operabel/opereerbaar/te opereren
operation report operatieverslag
operative operatief/heelkundig, chirurgisch
ophthalm(o) oftalm(o).../ophthalm(o).../oog.../oculair.../van of m.b.t het oog
ophthalmic oftalmisch (m.b.t. oogziekten)
ophthalmic oculair/oog..; ontstoken (van oog)/aangetast door oftalmie; oogheelkundig/oog(lijders)...
ophthalmological oftalmologisch (met betrekking tot de oogheelkunde)
opia (achtervoegsel) ...opie (zicht)
oppilate verstoppen
opportunistic opportunistisch (toevallig schadelijk)
opportunistic infection gelegenheidsinfectie
opposable opponeerbaar (van duim)
opposable (thumb) opponeerbare (duim)
opposed tegenover de vingers van dezelfde hand (positie van duim)
opposition plaatsing van de duim t.o. vingers van dezelfde hand
opsin opsine (een eiwit)
opsonic opsonisch/opsonine...
opsonin opsonine (substantie in bloed(serum) die helpt bij fagocytose)
opsy (achtervoegsel) ...opsie (onderzoek)
optic (bn) gezichts.../oog.../m.b.t. het gezicht of het oog/optisch; met betrekking tot het licht
optimal optimaal/het beste
orad in de richting van de mond of het gebied rond de mond
oral oraal (met betrekking tot de mond)
oral hygiene mondhygiëne
oral phase orale fase (Freud)
orbital orbitaal/m.b.t. de oogkas(sen)/oogkas...
orchi(o) orch(id)... (testikels)
organ donation orgaandonatie
organ donor orgaandonor
organ donor card donorcodicil
organ recital (slang) auto-anamnese van een hypochonder
organicism organicisme
organogenesis organogenese (vorming en ontwikkeling van orgaan in de evolutie of in het individuele leven)
organogenic organogeen (ontstaan uit organismen)
orgasm orgasme (lustgevoelens bij seksuele opwinding)
Orientia tsutsugamushi idem
orientation oriëntatie (vermogen tot plaatsbepaling)
origin aanhechtingspunt (van spier)
origin (of muscle) aanhechtingspunt (van spier)
orofacial orofaciaal (met betrekking tot de mond en het gelaat)
oronasal oronasaal (mond en neus betreffend)
oropharyngeal orofaryngeaal
orthodox langzaam (m.b.t. slaap)
orthodox sleep NREM-slaap/S-state/droomloze slaap
orthognatic orthognatisch
orthopaedic orthopedisch (m.b.t. behandeling van misvormingen van beenderen en gewrichten)
orthostatic orthostatisch (wat bij rechtstaan optreedt)
os bot/been
osculat mond…/oraal
O sign (slang) comateuze patiënt met de mond wijd open (Zie ook Q Sign)
osis ...ose/...osis (toestand)
osmolality osmolaliteit (concentratie van oplossing) (aantal osmols per kg oplosmiddel)
osmoreceptor(s) osmoreceptor(en)
osmotic osmotisch (door wederzijdse doordringing veroorzaakt)
osse(o) osse(o)... (bot)
osseous ossaal/beenachtig/benig
ossification ossificatie/botvorming/beenvorming/verbening
oste(o) oste(o)... (bot)
osteoarticular osteoarticulair
osteoblast(s) osteoblast(en)
osteoblast activity osteoblastenactiviteit (Bodansky)
osteoblastic osteoblastisch (m.b.t. vorming van botweefsels)
osteoclast osteoclast
osteoclastic osteoclastisch (m.b.t. ontaarding van botweefsels)
osteocyte beencel/beenlichaampje/osteocyt
osteogenesis osteogenese/been(weefsel)vorming/botvorming
osteoid osteoïd/benig/beenachtig
osteology beendergestel/beenderstelsel
osteon botcel/osteocyt
osteoplastic osteoplastisch
osteoporotic osteoporotisch
ot(o) ot(o)... (oor)
OTC drugs (over the counter) zelfzorgmiddelen (zonder recept verkrijgbaar)
otic oor../gehoors...
oto... oto... (oor)
otolaryngological keel-, neus- en oor-/KNO-
otorhinolaryngological keel-, neus- en oor-/KNO-
ototoxic ototoxisch (schadelijk voor het oor)
ototoxicity ototoxiciteit
O two zuurstof
outbreak uitbraak/het uitbreken van een ziekte/epidemie
outer border buitenrand (anat.)
outer layer buitenlaag/buitenste laag (anat.)
outer side buitenkant
outer wall buitenwand (anat.)
outgrowth uitwas/uitloper/uitgroeisel (anat.)
outline omtrek(lijn)/contour/silhouet
out of control ontregeld (b.v. van bloedsuiker)
outpatient poliklinische patiënt; ambulante patiënt
ovarial/ovarian ovariaal/ovarieel/van de eierstok(ken)
ovarian function ovariumfunctie
over the counter drugs zelfzorgmiddelen (zonder recept verkrijgbaar)
overdosage overdosering (toediening van een te grote hoeveelheid)
overdose overdosis/te grote dosis
ovi... ei...
ovicidal eierdodend
oviferous eicellen producerend
ovo... ei.../eier.../ovo...
ovular eier...
ovulation ovulatie/eisprong
ovum ovum/ei(tje)/eicel (reeds ontwikkeld voor de bevruchting)
oxidation oxidatie (verbinding met zuurstof)
oxycephalic oxycefaal/met puntvormige schedel
oxygen zuurstof
oxygen absorption zuurstofopname
oxygen-absorbing zuurstofopnemend
oxygenate van zuurstof voorzien (van bloed)
oxygenation oxygenatie/zuurstofvoorziening/zuurstofverzadiging (verzadiging met zuurstof)
oxygen concentration zuurstofconcentratie
oxygen consumption zuurstofopname
oxygen cycle zuurstofcyclus
oxygenic zuurstofhoudend
oxygenize/oxygenise zie oxygenate
oxygen level(s) zuurstofgehalte
oxygenous zie oxygenic
oxygen partial pressure pO2/partiële zuurstofdruk
oxygen rich zuurstofrijk (van bloed)
oxygen sat/saturation zuurstofverzadiging/O2-saturatie
oxygen supply zuurstoftoevoer/zuurstofleverantie/zuurstofaanbod
oxyh(a)emoglobin oxyhemoglobine/HBO2
oxyopia oxyopie/scherpziendheid
oxytocic oxytocisch (wat de bevalling bespoedigt)
oxytocin oxytocine (hormoon)
ozone ozon
ozone depletion ozondepletie
P300 idem (i.v.m. neurologisch onderzoek)
pacemaker impulse(s) pacemakerritme
packed (red) cells erytrocyten-concentraat/packed cells
packed cell volume packed cell-volume/PVC
pad of fat vetkussentje
paediatric pediatrisch (met betrekking tot de kindergeneeskunde)
pain free pijnloos
pain receptor pijnzintuigje/pijnreceptor (anat.)
pain threshold pijndrempel
pain tract pijnbaan
painless pijnloos
paired nerves gepaarde zenuwen
palatal (bn) gehemelte...
palliative palliatief/pijnstillend/verzachtend
palmar (bn) (hand)palm...
palmed met handpalmen
palpable palpabel
palpebral palpebraal (met betrekking tot het ooglid/de oogleden)
palpebrate met oogleden
palsied geparalyseerd/verlamd/lam
palsy (ww) paralyseren/verlammen
pancreatic m.b.t./van de pancreas/alvleesklier/alvleesklier.../pancreas...
pancreatic juice pancreassap/alvleessap
pancreatin pancreatine
pandemic pandemie (algemene volksziekte)
pannicular m.b.t een panniculus
panniculus weefsellaag (i.h.b. een onderhoudse vetlaag)
pannus gewrichtsexsudaat
papaverine papaverine
papillar(y) papillair/papilvormig/papil...
papillate met papillen bedekt; papilvormig
papillose zie papillate
Papova virus papovavirus
papular papuleus
para... para... (naast)
paradoxical paradoxaal (in strijd met de verwachting)
paraesthesia paresthesie/tinteling
paraganglion idem
parallel parallel/evenwijdig
paralyse/paralyze paralyseren/verlammen
paralysed verlamd/geparalyseerd
paralytic paralytisch
parameter parameter/kenmerk
paranasal paranasaal
paranoiac paranoïcus/paranoialijder
paranoid paranoïde (overmatig achterdochtig of wantrouwend)
paraplegic paraplegielijder
parasite parasiet
parasitic parasitair (door parasieten veroorzaakt)
parasternal parasternaal
parasympathetic parasympatisch
parathyroid (bn) naast de schildklier (gelegen); parathyreoïd/bijschildklier...; paratyfus...; tyfusachtig
paravaginal paravaginaal
paravenous paraveneus (naast de ader)
paravertebral paravertebraal
parenchymal parenchymatisch/parenchym...
parenchymatic zie parenchymal
parenchymatous zie parenchymal
parental ouder...
parenteral parenteraal (door inspuiting)
parenteral nutrition parenterale voeding
paretic paretisch
parietal pariëtaal/wand…/wandbeen…
parity pariteit (aantal zwangerschappen)
paroophoric zie parovarian
parotic (bn) rond of vlak bij het oor gelegen
parotid (bn) (gelegen) bij de oorspeekselklier/parotis
parovarian het ovariumgebied betreffend
paroxysmal paroxismaal/paroxistisch (in aanvallen optredend)
partial partieel (b.v. in partiële gastrectomie)
partial oxygen pressure pO2/partiële zuurstofdruk
particle partikel/klein deeltje
particularly piss-poor protoplasm gebruikt bij patiënt die er slecht aan toe is
parturifacient het geboorteproces versnellend (middel)
parturition partus/baring/geboorte/bevalling
Parvovirus parvovirus
Parvovirus B19 parvovirus B19
pass a patient een patiënt goedkeuren
passage passage/ontlasting; gang/kanaal (anat.)
passageway gang/kanaal (anat.)
passive passief (niet zelfstandig werkzaam)
passive immunization passieve immunisatie
passive smoking (passief) meeroken
Pasteurella multocida idem
patellar (tendon) reflex kniepeesreflex/KPR
patent open
patent medicine geneesmiddel met merknaam
path(o) path(o)... (ziekte/aandoening)
pathogen ziekteverwekker/kiemdrager/pathogeen/ziektekiem (stof die ziekte veroorzaakt)
pathogen free kiemvrij
pathogenic pathogeen/ziekmakend
pathogenicity pathogeniciteit
pathogenic organism kiemdrager/ziekteverwekker/ziektekiem
pathol.; pathological pathologisch
pathological Q waves pathologische Q-golven (m.b.t. ECG)
patient patiënt/zieke
patient care patiëntenzorg
patient day verpleegdag
patient flow patiëntenstroom
patient history anamnese/ziektegeschiedenis
patient referral het verwijzen van een patiënt (meestal door huisarts)
patient report patiëntenverslag
patient specific patiëntspecifiek
pattern of an illness ontwikkelingspatroon van een ziekte
patulous gapend (van wond); wijd uiteengespreid
pauci-articular pauci-articulair (weinig gewrichten betreffend)
pavement tegelvormige ordening (biol.)
pavement cells tegelvormig geordende cellen
p.c. (post coenam) na de maaltijd
pCO2 idem/koolzuurspanning
PCWP (pulmonary-capillary wedge pressure) pulmonale capillaire wiggedruk/PCWP
peak expiratory flow rate expiratoire piekstroomsnelheid
peak flow peak flow (hoogste uitademingssnelheid)
peak pressures hoogste druk
pearl kleine capsule met geneesmiddel
pectinate(d) gekamd/getand; kamvormig
pectination kam(vorm); kamvormigheid
pectoral(ly) pectoraal/m.b.t., van, voor de borst/thoracaal
ped(o) ped(o)... (kind)
pedal m.b.t. de voet/voet...
pediatric pediatrisch/kindergeneeskundig
pedicel steel(tje)/stengeltje (anat.)
pedicellar gesteeld
pedicellar/pedicellate(d) gesteeld
pedicle of a tumor steel van een tumor
pedicle/pedicel steel(tje)/stengeltje (anat.)
pedicular/pediculous luis.../luizen...
pediculate(d) gesteeld (anat.)
Pediculus humanus mensenluis
Pediculus humanus capitis hoofdluis/pietje
Pediculus humanus corporis/humanus kleerluis/lichaamsluis
pedo... zie paed(o)...
pedunculate(d) gesteeld (anat.)
pelage behaarde lichaamshuid
pellagrin pellagralijder/pellagrapatiënt
pellagrous pellagreus
pelvic pelvisch/bekken.../m.b.t. het bekken
pelvic presentation zie breech presentation
pemphigoid op pemphigus gelijkend
penetration penetratie/binnendringing
penia (achtervoegsel) ...penie (tekort/gebrek)
penial penis.../van of m.b.t. de penis
penicillinase penicillinase (verhoogde weerstand tegen penseelschimmel)
penile penis.../van of m.b.t. de penis
peps/pept peps.../pept... (verteren)
peptic peptisch/digestief/de (spijs)vertering bevorderend/maag.../spijsverterings...
Peptococcus idem
Peptostreptococcus idem
perception perceptie/waarnemingsvermogen
perceptual-motor perceptueel-motorisch
percutaneous percutaan (door de huid heen)
perennial permanent (één of meer jaren durend)
perforated geperforeerd/door (b.v. de zweer is door)
perforation perforatie/doorboring
perfusion ononderbroken infusie/infuus; perfusie/vochttoediening
peri... peri... (rondom)
perianal perianaal (rondom de aars)
periapical periapicaal
pericardiac pericardiaal/van, aan het pericard(ium)/hartzakje
pericardial zie pericardiac
peridural periduraal (rond het harde hersenvlies)
perimenopausal perimenopauzaal (rond de overgang)
perimenopause perimenopauze
perinatal perinataal (kort voor en na de geboorte/rond de geboorte)
perineal perineaal (met betrekking tot de bilnaad/het perineum)
period (menstruatie)periode/ongesteldheid/maandstonden
periodic (niet:periodical) periodiek/periodisch/regelmatig terugkerend
periodontal periodontaal/paradontaal/parodontaal/m.b.t. het wortelvlies
perioperative per(i)operatief (tijdens een heelkundige ingreep)
perioral perioraal (rondom de mond)
periorbital periorbitaal (rondom de oogkas)
periosteal/periosteous m.b.t. het beenvlies
periotic (bn) rond het oor; m.b.t. bep. (beschermende) botjes rond het binnenoor
peripheral aan de rand (gelegen)/perifeer (anat.)
peripheral hospital perifeer ziekenhuis
peripheral organs perifere organen (anat.)
peripheral vision perifeer zien/indirect zien
peripheric(al) zie peripheral
periphery periferie/oppervlak
periphery rand (anat.)
peristalsis peristaltiek/darmbeweging
peristaltic peristaltisch; wormvormig
peritoneal peritoneaal
peritonsillar peritonsillair
perivascular perivasculair (rondom de vaten)
periventricular periventriculair
perivisceral perivisceraal (rond de ingewanden gelegen)
permanent permanent/blijvend
permanent teeth blijvend gebit
permeability permeabiliteit/doordringbaarheid
permeable permeabel/doorlaatbaar
permeable skin permeabele/doorlaatbare huid
permeable to water waterdoorlatend (b.v. van huid)
pernicious pernicieus/schadelijk/kwaadaardig/verderfelijk; dodelijk
peroneal (bn) peroneaal/kuitbeen...
peroral per os/door de mond/peroraal (door de mond, bijv. van een intubatie)
per os via de mond in te nemen/toe te dienen
peroxisomal peroxisomaal
per-q/perQ (percutaneous) percutaan (door de huid heen)
persistent persistens (persisterend, blijvend, aanhoudend, hardnekkig)
personal release form (ong.) vrijwaringsformulier
perspiration perspiratio/huidademhaling
perspiration transpiratie/zweet
perspire transpireren/zweten
perversion perversie/perversiteit/tegennatuurlijkheid/verdorvenheid
pervert pervers persoon
perverted geperverteerd/pervers/verdorven; ontaard
petechial/petechiate petechiaal
petrosal (bn) m.b.t. het rotsbeen
petrous (bn) zie petrosal
PGP's (Prepaid Group Practices) zie Health Maintenance Organizations lijst JG
ph ph/waterstofexponent
phag(o) fag(o).../phag(o)... (eten/vernietigen)
phage faag (mv: fagen)
phagedenic fagedenisch/in de omgeving doordringend (van een zweer)
phagocyte fagocyt
phagocytic fagocytair
phagocytize/phagocytise fagocyteren
phalangal zie phalangeal
phalangeal van m.b.t. de falanx(en)
phallic fallisch (met betrekking tot het mannelijk lid )
phallic phase fallische fase/genitale fase (Freud)
phantom fantoom (i.v.m. radiologie)
pharmaceutical farmaceutisch (uit de apotheek )
pharmaco farmaco... (geneesmiddel)
pharmacokinetic farmacokinetisch (m.b.t. leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam)
pharmacological farmacologisch (leer van de geneesmiddelen betreffende)
pharmacon farmacon/geneesmiddel
pharmacopoeia lijst van toegelaten medicijnen
pharyng(e)al faryngaal/van of m.b.t. de keelholte
pharyng(o) faryng(e/o/a).../pharyng(e/o).../keel.../keelholte...
phase fase (trap van ontwikkeling )
phenomenon fenomeen/verschijnsel
phenylalaline fenylalaline (een aminozuur)
Philadelphia chromosome Philadelphia-chromosoom
phleb(o) fleb(o).../phleb... (ader)
phlebitic m.b.t./van flebitis/m.b.t., van aderontsteking
phleboid (bn) m.b.t. of lijkend op een ader
phlegm slijm/mucus
phlogistic ontstekings.../ontstoken
phobia/phobic... fobie/...foob (angst)
phosphate fosfaat
phosphorus salt fosforzout
photophobic lichtschuw/dagschuw
photopigment fotopigment
photoreceptor fotoreceptor
photosensitive lichtgevoelig
photosensitive cell lichtgevoelige cel (in oog)
photosensitivity lichtgevoeligheid/fotosensibiliteit
phototherapeutic fototherapeutisch
phrenic (bn) m.b.t. het diafragma/het middenrif/diafragma.../middenrifs...
phrenological frenologisch/schedelkundig
Phthirus pubis schaamluis/platje
phthisic teringachtig/tuberculeus
phylogenetic fylogenetisch
physic artsenij; geneeskunde/geneeskunst.../medisch ambt
physical (bn) fysiek/natuurlijk/lichamelijk/lijfelijk
physical exercise lichaamsbeweging
physicochemical fysicochemisch (met betrekking tot de natuurkundige aspecten van de scheikunde)
physiological fysiologisch (m.b.t. de natuurlijke verrichtingen van levende wezens of hun organen)
physiological maturity fysiologische volwassenheid
phytanic acid fytaanzuur
phytoestrogen(s) fyto-oestrogeen/fyto-oestrogenen (hormoon)
PI (pulsatility index) maat voor vaatweerstand
pick line punctieplaats
Picorna virus picornavirus
pigment pigment
pigment cell pigmentcel
pigmental/pigmentary pigment…/van pigment
pigmentation pigmentatie
pigmented gepigmenteerd
piloerection pilo-erectie (rechtop gaan staan van lichaamsharen)
pilonidal pilonidaal (haarnest bevattend)
pilot study verkennend (proef)onderzoek
pineal pineaal/m.b.t. de pijnappelklier
ping-pong (slang) (nodeloos) van de ene naar de andere specialist sturen
pink puffer (slang) longpatiënt die snel en oppervlakkig ademhaalt
pinworm draadworm
piriform peervormig
pit een kuiltje achterlaten (na vingerdruk)
pit groef (in huid)/putje; diepte/holte (anat.)
pitted gegroefd/met kuiltjes of putjes (anat.)
pituitary (bn) hypofyse.../van de hypofyse; (vero.) slijm.../slijmafscheidend/slijmig
pituitous slijmafscheidend/slijmachtig/slijmig/slijm...
placebo placebo (geneesmiddel zonder werking)
placebo effect placebo-effect
placenta placenta/moederkoek/nageboorte
placental placentaal
placentation placentatie (vorming van een placenta; ligging of bouw van de placenta)
plane vlak (anat.)
plane joint gewricht met vlakke gewrichtsvlakken (anat.)
planocyte zwerfcel
plantar (bn) plantair/voetzool...
plant stanol ester plantaardige stanolester
plasia plasi(a/e) (vorming/groei)
plasm(a) (bloed)plasma; protoplasma/cytoplasma; (melk)wei/melkserum
plasma cell plasmacel
plasmacyte plasmacel
plasma membrane celmembraan
plasma protein plasmaproteïne (eiwit in het bloedplasma)
plasmatic (proto)plasma...
plasmic zie plasmatic
plasminogen plasminogeen (eiwit in het bloed)
Plasmodium idem
Plasmodium falciparum idem (i.v.m. malaria)
Plasmodium malariae idem
Plasmodium ovale idem
Plasmodium vivax idem
plastic plastisch
plasticity plasticiteit (‘veerkracht’ van hersenen)
plasty ...plastie(k) (herstellen)
plate plaatachtig(e) deeltje/structuur/orgaan
platelet bloedplaatje/thrombocyt
player (slang) zie Gomer
pleat plooi (anat.)
pleg(ia) ...plegie (verlamming)
plethoric volbloedig
pleural borstvlies...
pleural effusions pleuravocht (bij een obductie)
pleural fluid pleuravocht
pleuritic pleurislijder
pleuritic (bn) pleuritisch
pleuro... pleur/pleura/zijde/rib
pleurogenous m.b.t of afkomstig van de pleura
pleuropulmonary pleuropulmonair/pleuropulmonaal
plexiform netwerkvormig (anat.)
pliable/pliant buigbaar/buigzaam/soepel/flexibel (anat.)
plicate(d) geplooid (anat.)
plication plooi (anat.)
plumbic loodhoudend/lood...
PMSB (slang) (poor miserable son of a bitch) patiënt die het zwaar heeft en met wie wordt meegeleefd
PN (parenteral nutrition) parenterale voeding
pnea ...pneu/...pnoe(a) (ademhaling)
pneum(ato) pneum(a/o)... (adem/lucht)
pneumatized gepneumatiseerd
pneumo... pneumo.../long... (anat.)
pneumococcus pneumokok/pneumococcus (bacterie)
pneumocyte pneumocyte/longcel
pneumogastric van of m.b.t. de longen en de maag
pneumon(o) pneumon(o)... (long)
pneumonic m.b.t. longontsteking/veroorzaakt/aangetast door longontsteking; long.../van, m.b.t. de long(en)
PO/p.o. zie per os
pO2 idem/partiële zuurstofdruk
pocked pokdalig
pocket zak (anat.)
pock(mark) pokkenlitteken
pockmarcked pokdalig
pod(o) pod(o)... (voet)
podagral van/m.b.t./lijdend aan podagrous/podagreus
poie(sis) ...poëse/...poët (maken/produceren)
pointing (of an abscess) doorbraakplaats (van abces)
point of attachment aanhechtingspunt (van spier)
poisonous toxisch/giftig
polar polair/pool...
pole pool (in embryo en cel)
poliovirus poliomyelitisvirus
poly poly... (veel/meerdere)
polyarticular polyarticulair (m.b.t. meerdere gewrichten/meerdere gewrichten aantastend)
polydactyl lijdend aan polydactylie
polydactyl(ous) lijdend aan polydactylie
polygene polygen
polygenesis polygenese/polyfyletisch ontstaan (het ontstaan van een soort uit meer dan één oorsprong)
polyglandular polyglandulair/diverse klieren betreffend
polymorph(ic) polymorf/veelvormig
polyostotic polyostotisch
polyp(us) (weefsel)poliep
polypary poliepenkolonie
polypeptide polypeptide (keten van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren)
polyphage polyfaag
polypharmacy polyfarmacie (gecombineerd gebruik van meerdere medicijnen)
polyploidy polyploïdie (met meer dan twee homologe chromosomensets)
polypoid poliepachtig/polypoïde
polypus poliep
polyunsaturated fatty acid meervoudig onverzadigd vetzuur
polyvalent polyvalent/meerwaardig
pontine van/m.b.t. de brug van Varol (anat.)
pop (open) uitpuilen (van ogen)
popliteal popliteus (van of m.b.t. de knieholte)
population populatie/bevolking
porphyria porfyrie
portal portaal
portopulmonary portopulmonaal
positive positief/aanwezig
positive for HIV HIV-positief
positive wave positieve top (m.b.t ECG)
post post ...(na)
postabdominal postabdominaal (anat.)
postaxial postaxiaal (anat.)
postcentral postcentraal (anat.)
postclimacteric postclimacterieel/na de overgang
post coenam na de maaltijd
postcranial postcraniaal (anat.)
poster(i) poster(i)... (achter)
posteriad (bn) naar achteren/in de richting van de achterzijde (gelegen)
posterior achter…/aan de achterkant/aan de rugzijde/achterliggend
posterior view achteraanzicht (b.v. op tekening)
posterolateral posterolateraal/achter en opzij (anat.)
posteromedial posteromediaal (anat.)
posterosuperior achter en boven (anat.)
postesophageal zie postoesophageal (anat.)
postganglionic postganglionair (anat.)
posthepatic posthepatisch (achter de lever)
posthepatitic a.g.v./opterdend na hepatitis
postmenopausal postmenopauzaal (na de overgang)
postmenopause postmenopauze/de periode na de overgang
postnatal postnataal/na de geboorte
postoesophageal achter de slokdarm
postoperative postoperatief (na een heelkundige ingreep)
postpartal/postpartum postpartum/postpartaal/na de bevalling
postpone later opkomen/met steeds grotere tussenpozen weerkeren
postprandial postprandiaal (na de maaltijd)
postsurgical postchirurgisch/postoperatief
postsynaptic postsynaptisch (anat.)
posttrauma .../posttraumatic posttraumatisch/volgend op een verwonding, ongeval, letsel
postural postureel (met betrekking tot de houding)
postvaccinal na vaccinatie
postvaccinial na vaccina
potassium kalium
potassium bichromate kaliumbichromaat
potency potentie/kracht
potential potentieel/mogelijk
potentialization potentialisering (versterking van de werking van een geneesmiddel door een ander)
potentiation potentiëring/versterking
pouches wallen (onder de ogen)
poxy pokachtig
PPO (Preferred Provider Organization) Zie Health Maintenance Organization lijst JG
PPP zie three P’s
PPPP (slang) zie particularly piss-poor protoplasm
PQ segment PQ-segment (m.b.t. ECG) (zie ECG lijst JG)
practice praktijk
practice/practise (ww) praktiseren
practice/practise medicine de geneeskunde beoefenen
practising doctor praktiserend arts
prae zie pre...
pre... voor.../pre.../vooraf/van tevoren/vroeger
pre-anaesthesia pre-anesthesie
preanal/pre-anal pre-anaal (anat.)
preaxial preaxiaal (anat.)
precancerous precarcinomateus (voorafgaand aan kankerontwikkeling)
precipitation precipitatie/neerslag
preclimacteric preclimacterieel/voor de overgang
preclinical preklinisch (voor de ziekte merkbaar wordt)
precocious praecox/vroeg rijp/vroeg wijs
precocious puberty vroege puberteit
precordial precordiaal (vóór het hart)
precum zie pre-ejaculatory fluid
precursor precursor/voorloper
predisposition predispositie/vatbaarheid
prediction value predictiewaarde (de voorspellende waarde van bepaalde factoren of symptomen)
predispose predisponeren
pre-ejaculatory fluid voorvocht
preemie (slang) prematuur geboren kind/prematuurtje
prefrontal prefrontaal
pregnancy zwangerschap
pregnancy-related zwangerschapsgerelateerd
pregnancy test zwangerschapstest
pregnant woman gravida/zwangere vrouw
preinvasive pre-invasief
preliminary preliminair/voorafgaand
preload preload/voorbelasting
premature prematuur/voortijdig; te vroeg geboren
premature infant te vroeg geboren kind
prematurity prematuriteit/vroeggeboorte
premed(ication) premedicatie (toediening van geneesmiddelen ter voorbereiding van de patiënt)
premedicate, to premediceren
premenopausal premonpauzaal (voor de overgang)
premenstrual premenstrueel/voor de maandstonden
prenatal prenataal/voor de geboorte
prenatal care prenatale zorg
prenatal surveillance prenatale surveillance
preneoplastic preneoplastisch
pre-op/preoperative preoperatief/voor de ingreep
prepared stump of the tooth de geprepareerde tandstomp (tandheelkunde)
preparation preparaat/bereiding
prepartum idem/vóór de bevalling
prepuberty prepuberteit
presby presby... (oudere)
presbycusis het natuurlijke verouderingsproces
presbyopic presbyoop/verziend
prescription voorschrift/recept, prescriptie; recept/geneesmiddel, preparaat
presenile preseniel
presentation ligging (positie van baby vlak voor de geboorte)
preservation of function behoud van functie
preservative bederfwerend
pressors pressoraminen
pressure druk (vaak bloeddruk)
pressure graphs drukcurven
pressure points (of the arteries) de drukpunten (van slagaderen)
pressure traces de drukcurven (op een drukmeter)
presynaptic presynaptisch (het dichtst bij de synaps) (tussen twee neutronen of een neuron en een spier)
preterm preterm
preterm baby/child/infant preterm kind/te vroeg geboren kind
prevention preventie
preventive preventief
preventive medicine preventieve geneeskunde
prevertebral prevertebraal/voor de wervel (anat.)
primary primair/oorspronkelijk
primary care eerstelijnsgezondheidszorg
primary prevention primaire preventie
primipara primipara/priem (vrouw die voor het eerst zwanger is)
primiparous voor de eerste maal barend
primordial primordiaal/oer… (anat.)
primordium primordium (rudimentaire vorm van orgaan, ledemaat enzovoort)
PR-interval idem (m.b.t ECG)
priority call spoedgeval
private medicine particuliere gezondheidszorg
procedure procedure/werkwijze
process(us) uitgroeisel/uitsteeksel/aanhangsel/processus (anat.)
procreation procreatie/voortplanting
proct(o)... proct(o).../recto.../rectaal
prodrome prodromaal verschijnsel/vroegste symptoom/voorbode van een ziekte
production productie/voortbrenging
productive productief/voortbrengend
proembryo pro-embryo
profound verborgen/sluipend
progestagen progestageen/zwangerschapshormoon
progestogen progestageen/zwangerschapshormoon
prognosis prognose (voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte)
progressive voortschrijdend/voortwoekerend/progressief
project uitsteken (anat.)
prolactin prolactine
prokaryote prokaryoot
prolapse (ww) uitzakken
prolapse of the (umbical) cord voorliggende navelstreng
proliferation proliferatie/snelle vermenigvuldiging
proliferous uitzaaiend
proline idem (een aminozuur)
prominence uitsteeksel (anat.)
promontory uitsteeksel/vooruitspringend gedeelte/promontorium (anat.)
pronate pronatie veroorzaken/de handpalm naar binnen draaien/proneren (naar binnen kantelen (van voet); naar voren kantelen (van onderarm)
pronated geproneerd (anat.)
pronation pronatie (anat.)
prone position buikligging
prong punt/uitsteeksel (anat.)
pronounce (dead) dood verklaren
proper eigenlijk (anat.)
prophylactic profylactisch/preventief beschermend
prophylaxis profylaxe/voorbehoeding
proportional proportioneel/evenredig
proprioception proprioceptie
proprioceptive proprioceptief
propulsive propulsief/voortstuwend
prostaglandin prostaglandine (vetzuur in het lichaam) (mv: prostaglandines)
prostate (bn) prostaat...
prostate-specific antigen prostaatspecifiek antigeen/PSA
prostatic prostaat...
prostatic specific antigen prostaatspecifiek antigeen/PSA
prosthesis-related prothesegerelateerd
prosthetic prosthetisch/kunst... (b.v. prosthetic arm:kunstarm)
protease protease (eiwitsplitsende giststof)
protective beschermend
protein proteïne/eiwit
protein fraction(s) eiwitfractie(s) (in het bloed)
protein spectrum eiwitspectrum
proteolytic proteolytisch/eiwitsplitsend
prothrombin protrombine/bloedstollingsfactor
prothrombin index protrombine-index
prothrombin time protrombinetijd
protopathic protopathisch
protoplasm (proto)plasma (inhoud van een cel)
prototype oervorm
protozoon protozoön (primitief ééncellig organisme)
protract strekken
protrombin zie prothrombin
protrude uitzakken
protrusion uitsteeksel (anat.)
protuberance uitsteeksel (anat.)
proximal proximaal (nabij de basis of in de richting van de basis, het dichtst bij het lichaam gelegen) (anat.)
pruriginous met prurigo; prurigoachtig
pruritic prurigineus/jeukend
PSA (prostatic-/prostate-specific antigen) prostaatspecifiek antigeen/PSA
pseud(o) pseud(o)... (vals/schijnbaar)
pseudomembranous pseudomembraneus (met vorming van een schijnbaar membraan (vlies))
Pseudomonas Pseudomonas(-bacterie)
Pseudomonas cepacia idem
psilocybine psilocybine (hallucinogene stof in bepaalde paddestoelen)
psoriasiform psoriasisachtig/psoriasiform
psoriatic psoriatisch
psych(o) psych(o)... (geest)
psychiatric psychiatrisch (met betrekking tot de behandeling van geestelijke stoornissen)
psychiatric care psychiatrisch zorg
psychic psychisch/geestelijk; helderziend
psychoceramic(slang) zeurderige patiënt
psychogenesis psychogenese (de ontwikkeling van de psyche en de psychische functie)
psychogenic psychogeen (door de geest veroorzaakt)
psychological psychologisch (met betrekking tot het gevoelsleven)
psychomotility psychomotoriek
psychomotion psychomotoriek
psychomotor psychomotorisch (met betrekking tot bewegingen door de geest veroorzaakt)
psychosexual psychoseksueel
psychosocial psychosociaal
psychosomatic psychosomatisch (met betrekking tot het verband tussen geest en lichaam)
psychotic psychotisch
psychotic episode psychotische episode
psychotropic psychotroop (wat de geest beïnvloedt)
pterygoid prerygoïde/vleugelvormig
pterygoid(al) (bn) vleugelvormig (m.b.t. anatomie)
pterygopalatine op vleugelbeen en verhemelte betrekking hebbend (anat.)
Pthirus pubis schaamluis
P-top zie ECG (JG)
pubertal puberaal
puberty puberteit/(geslachts)rijpheid/overgangsleeftijd
pubescence pubescentie/beharing
pubescent pubescent/behaard
pubic m.b.t. de onderbuik/m.b.t. de schaamstreek/schaam...
pubic louse schaamluis (Pthirus pubis)
public health volksgezondheid
public hospital openbaar ziekenhuis
puerile pueriel/kinderlijk/onvolwassen
puerperal puerperaal/kraamvrouwen...
puerperium idem/kraambed
puerperium puerperium/kraambed
PUFA (polyunsaturated fatty acid) meervoudig onverzadigd vetzuur
puffy opgeblazen; kortademing
pull (ww) verrekken (van spier)
pulmon(o) pulmon(o)... (long)
pulmonary long…/pulmonaal/van, m.b.t., in de longen; met longen of longachtige organen; met longziekte
pulmonary-capillary wedge pressure pulmonale capillaire wiggedruk/PCWP
pulmonary function longfunctie
pulmonic zie pulmonary
pulmonic sound longruis
pulsate kloppen/pulseren (b.v. van slagader)
pulsatile/pulsative pulsatief
pulsatility index maat voor vaatweerstand
pulsation pulsatie
pulse hartslag/pols(slag)
pulse (ww) pulsatie/pulseren/kloppen
pulseless(ly)/pulselessness zonder hartslag
pulse diagnosis polsdiagnose (vaak i.v.m. oosterse geneeswijzen)
pulse regular to rate and rhythm pols regulair equaal
pump pomp; hart
pump (ww) (rond)pompen (van bloed)
punch-drunk punch-drunk (vnl. bij boksers)/versuft, bedwelmd, duizelig
punchy punch-drunk
punctate gestippeld/gespikkeld
punctum stippel/punt/spikkel/vlek/oneffenheid/gaatje
pupil(l)age minderjarigheid/prepuberteit
pupil(l)arity minderjarigheid/prepuberteit
pupil(l)ary pupillair/m.b.t. de oogpupil
pupillary dilation pupildilatatie/pupilverwijding
pupillary reflex pupilreflex
puriform puriform/etterachtig
purpura purpura
purulence pus
purulent purulent/etterig
pus pus/etter
push persen (bij bevalling)
pustular pustuleus (m.b.t. puisten)/puistig/met puisten
pustulate puistig/bedekt met puistjes
pustulate (ww) puistjes vormen
pustulous zie pustular
PVC (packed cell volume) packed cell-volume/PVC
P-waves P-toppen (m.b.t. ECG)
pyeamic m.b.t. pyemie
pyel(o) pyel(o)... (nierbekken)
pyloric m.b.t de portier (anat.)
pyogenic pyogeen/etterverwekkend
pyoid m.b.t. pus/pusachtig
pyorrhoea ettering
pyr(o) pyr(o)... (koorts/vuur)
pyramidal cell piramidecel
pyrexial koortsachtig/met koorts
pyridoxine idem/vitamine B6
pyriform peervormig
pyrogenic (niet pyrogen)/pyrogenous pyrogeen/koortsverwekkend
pyrosis pyrosis/maagzuur
qid (quater in die) viermaal daags
QRS wave PQ segment (i.v.m. ECG)
QRS duration/interval QRS-breedte/QRS-interval
QRS-complex idem (m.b.t. ECG)
QRST segment QRST-gedeelte(m.b.t. ECG)
Q-sign (slang) comateuze patiënt met wijd open mond (zie ook O Sign)
QT interval QT-interval (i.v.m ECG)
quack (doctor) kwakzalver
quack medicine/remedy kwakzalversmiddel
quackery kwakzalverij
quad (slang) quadriplegisch (alle vier de ledematen verlamd)
quadriplegic quadriplegisch (alle vier de ledematen verlamd)
quadruplet kind van een vierling
quadruplets vierling
qualification bevoegdheid
qualified doctor afgestudeerde/bevoegde arts
qualitative kwalitatief (naar de hoedanigheid)
quantitative kwantitatief (met betrekking tot de hoeveelheid)
quarantine quarantaine
quater in die (qid) viermaal daags
quaternary quaternair/viertallig
quickening eerste voelbare foetale bewegingen
quiescent latent/sluimerend; kalmerend/sedatief
quintuplet kind van een vijfling
quintuplets vijfling
quit smoking stoppen met roken
quotidian dagelijks terugkerend
Q wave Q-gof (i.v.m. ECG)
rabbit ear sign schaduw (term uit de radiologie)
rabid hondsdol/rabies betreffend
racemose (druiven)trosvormig (anat.)
rachi(o) rachi(o)... (ruggengraat)
rachitic rachitisch
radial (bn) radius/spaakbeen betreffend; radiaal
radial side of the hand spaakbeenzijde (anat.)
radiate straalsgewijs (anat.)
radiate (ww) uitstralen
radiating pain uitstralende pijn
radiation radiatie/uitstraling
radical drastisch, verregaand, extreem; radicaal/totaal (i.v.m. operatie)
radicular radiculair/wortel...; m.b.t. een zenuwvezel
radioactive racioactief
radioactivity radioactiviteit/gevaarlijke straling
radio-isotopes radio-isotopen
radiolabeled radioactief gelabeld
radiological radiologisch (m.b.t. de leer van de radioactiviteit)
radiosensitive radiosensitief
radiotoxic radiotoxisch
radioulnar radioulnair (anat.)
rapid acting snelwerkend
rare disease zeldzame ziekte
rare risorder zeldzame aandoening
rate snelheid
rate of breathing ademhalingssnelheid
RBC (red blood count) erythrocytentelling
RDA (recommended daily/dietary allowance) aanbevolen dagelijkse hoeveelheid/ADH
reabsorption reabsorptie/terugresorptie (terugopslorping)
reaction reactie/terugwerking
reactivation reactivering/weer actief maken
reactivity reactiviteit/vermogen om te reageren
reactor (positief) reagerend (van iemand/iets op stoffen, medicijnen e.d.)
reagent reagens/reageermiddel
rear achter... (anat.)
rebound effect reboundeffect (terugslag)
receive spreekuur houden/hebben (van arts)
recent memory kortetermijngeheugen
reception into hospital opname in het ziekenhuis
receptor receptor/voelorgaan(tje) (bestanddeel dat gevoelig is voor prikkels)
receptor antagonist receptorantagonist
receptor field receptorveld
recertification nascholing
recess plooi/holte (anat.)
recidivist recidief/wederinstorting
recipe recept
recipient recipiënt/ontvanger
recombinant recombinant (DNA waarin een stukje vreemd DNA is ingelast)
recommended daily/dietary allowance (RDA) aanbevolen dagelijkse hoeveelheid/ADH (i.v.m. voeding)
reconstitution reconstitutie (bijeenbrengen van verschillende componenten)
reconvalescence reconvalescentie (herstel na een ziekte)
record registeren (van apparatuur)
recovery remissie/herstel
recovery period herstelperiode
rectal rectaal/van of m.b.t. de endeldarm
rectovaginal rectovaginaal
recuperate recupereren/herstellen
recuperation recuperatie/herstel van krachten
recurrent recurrerend/terugkomend
recurrent teruglopend (van bloedvat/zenuw)
recurved neergebogen/omgebogen (anat.)
red (blood)cell rode bloedcel/erytrocyt
red blood count erythrocytentelling
red cell zie red bloodcell
red corpuscule rood bloedlichaampje/erytrocyt
reduce afvallen/een vermageringskuur ondergaan
reduction reductie (scheikundige herleiding)
reeker (slang) onaangenaam ruikende patiënt
refer verwijzen (van patiënt)
reference referentie/verwijzing
referral (letter) verwijsbriefje/verwijskaart
referred pain referred pain (pijngewaarwording die verwijst naar de werkelijke (interne) pijn elders)
reflective reflectoor/reflectorisch (m.b.t. een reflex)
reflex reflex(beweging)/reactie (onwillekeurige reactie op bepaalde prikkels)
reflex arch reflexboog
refractory moeilijk te genezen; immuun/onvatbaar/refractair/ongevoelig; hardnekkig (refractory fever: een hardnekkige koorts)
refractory period of a muscle fibre de refractaire periode van een spiervezel
regeneration regeneratie/herstelgroei
regime(n) regime/(stel)leefregels/kuur/therapie/dieet
region regio/streek/gebied (anat.)
regional regionaal (met betrekking tot een bepaalde streek)
registered medicines toegelaten medicijnen
regression regressie/achteruitgang
regular regulair (b.v. van pols)
regular bowels regelmatige stoelgang
regulation regulatie (aanpassing aan de normale toestand)
regurgitation regurgitatie/terugstroming
rehabilitation rehabilitatie; revalidatie
rehydration rehydratie (opheffing van uitdroging door toevoer van vocht)
reinfection reïnfectie (hernieuwde besmetting)
reinforcement bekrachtiging (van gewenst gedrag) (psychologie)
reject afstoten (orgaan bij transplantatie)
rejection afstoting (van orgaan bij transplantatie)
relapse terugval
relapse (ww) terugvallen/recidiveren
relative risk relatief risico/RR
relax ontspannen (van spier)
relaxation relaxatie
relevant relevant/essentieel
relict relict (anat.)
remission remissie/herstel (tijdelijke vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen)
remittence remissie
remittent remitterend (b.v. remitting fever : remitterende koorts)
removal eliminatie/verwijdering
ren(o) ren(o)... (nieren)
renal van/m.b.t. de nieren/nier... (zie ook kidney)
renal function nierfunctie
renewal of prescription herhalingsrecept
reni.../reno... nier... (anat.)
renin rennine (giststof die de bloeddruk beïnvloedt)
renovascular renovasculair (met betrekking tot nieren en bloedvaten)
repetitive repetitief/zich herhalend
replacement bones vervangende beenderen/autostosen (anat.)
replication replicatie (verdubbeling van DNA tijdens celdeling); replicatie (herhaling van een experiment)
repolarization process repolarisatieproces (in ventrikels) (m.b.t ECG)
reproduction reproductie/vermenigvuldiging
reproductive (bn) voortplantings…/geslachts...
reproductive cell geslachtscel
research research/wetenschappelijk onderzoek
reserpine reserpine
reservoir reservoir (plaats waar ziekteverwekkers zich kunnen ophopen)
residence/residency klinische opleidingsperiode
resident zie lijst met functies
residual residuaal/residueel/overblijvend
resistant resistent/bestand tegen
resolution verdwijning/slinking/opdroging (zonder ettering; van gezwel)
resolutive oplossend middel/oplosmiddel
resolve vanzelf verdwijnen/slinken/opdrogen (van gezwel)
resorption resorptie/opslorping
respiration ademhaling
respiratory ademhalings.../respiratoir
respiratory chain ademhalingsketen
respiratory pigment bloedkleurstof/respitatoir(e) pigment, kleurstof
respiratory rate ademhalingsfrequentie
respiratory syncytial virus respiratoir syncytieel virus/RS-virus/RSV
respiratory volume het ademvolume
respite care respijtzorg (tijdelijke overname van zorg)
respond reageren (reactie veroorzaken)
response respons/antwoord
restorative correctief
resuscitation resuscitatie/reanimatie (opwekking uit schijndood)
retard retard (vertraagde opneming in het lichaam)
retardate geestelijk gehandicapte
retardation retardatie/vertraging
retarded zwak; zwakzinnig/geestelijk gehandicapt
retention retentie/ophouding
retentive op zijn plaats houdend
reticular reticulair (anat.)
reticulate(d) reticulair/netvormig (anat.)
reticulocyte reticulocyt
retinal retinaal/van of m.b.t. het netvlies (anat.)
retinal cell gezichtscel (anat.)
retinal vascularization retinavascularisatie
retinoid retinoïde
retinoid op de retina lijkend (anat.)
retinol idem/vitamine A
retraction retractie/terugtrekking
retrieval het vrijmaken van herinneringen (i.v.m. geheugenproces)
retro... achter (anat.)
retrobulbar retrobulbair/achter de oogbol
retroflexion retroflexie
retrograde retrograad/teruggaand
retrolental retrolentaal
retro-orbital achter de ogen (anat.)
retropatellar retropatellair
retroperitoneal retroperitoneaal (anat.)
retropharangeal retrofaryngeaal (anat.)
retrosternal retrosternaal (achter het borstbeen)
retroversion retroflexie
retrovirus retrovirus
revaluation revaluatie/herwaardering
reversible reversibel/omkeerbaar
Revised Trauma Score(RTS) Idem (graderingsysteem dat een beeld geeft van de mate van direct levensgevaar van een ongevalslachtoffer)
revulsion revulsie/afleiding
revulsive revulsief/afleidend
rhag rag(i).../rhag(i)... (breken/barsten)
rhe ...ree/...rhoe(a) (stroom)
rhesus factor rhesusfactor
rheumatic reumapatiënt
rheumatic (bn) reumatisch
rheumatoid reumatoïd (op reuma gelijkend)
rhinoplastic van of m.b.t. de rinoplastiek
rhin(o) r(h)in(o)... (neus)
rhinal rhinaal/neus… (anat.)
rhinencephalous/rhinencephalic m.b.t de rhinencefalon/reukhersenen (anat.)
rhino….r(h)in(o)… neus... (anat.)
rhinorrhea rhinorroe/neusvochtafscheiding
rhodopsin r(h)odopsine/staafjesrood/gezichtspurper (soort pigment)
rhomboid (bn) romboïdaal/ruitvormig (anat.)
ribonucleic acid ribonucleïnezuur/RNA
ribosome ribosoom (in cel)
Rickettsiae Rickettsiae (bacteriën)
Rickettsia tsutsugamushi idem
ridge groef/richel (anat.)
right … rechter… (anat.)
rigidity rigiditeit/stijfheid
rigor mortis rigor mortis
rim rand (anat.)
risk factor risicofactor (omstandigheid die de kans op ziekte vergroot)
risk ratio (RR) relatief risico/RR
risk patient risicopatiënt (patiënt die gevaar loopt om ziek te worden)
RNA (riconucleic acid) ribonucleïnezuur
RNA molecule RNA-molecule
RNA strand RNA-streng
roids (slang) steroïden
root wortel (van tand of kies) (anat.)
rooted geworteld (b.v. van tand/kies) (anat.)
Rorschach blot rorschachvlek/inktvlek
Ross River virus Ross River-virus
rostral voorwaarts gericht; m.b.t. het rostrum
rot verrotting/bederf/ontbinding; terugval; verval
rot (ww) ontbinden/rotten/wegteren/wegkwijnen/vervallen/degenereren
rotation rotatie (anat.)
rotavirus idem
rotten aangetast door leverbotziekte
rotund rond/cirkelvormig; dik/rond/gezet
rotundity rondheid/gezetheid
rounded gerond/rond
rounds visites (lopen, afleggen)
roundworm rondworm
routinely routinematig (zoals gewoonlijk)
RR (relative risk) relatief risico/RR
RST segment RST-segment (i.v.m. ECG)
RSV/RS-virus respiratoir syncytieel virus/RS-virus/RSV
RTS zie Revised Trauma Score
rubro rubro...
rubrospinal rubrospinaal
rudimentary rudimentair (b.v. rudimentair orgaan)
rule of nines wet van negen (m.b.t. brandwonden)
ruptured membranes gebroken vliezen
rupture of membranes het breken van de vliezen (i.v.m. bevalling)
rust verval/verwaarlozing
s afkorting van signature (zie aldaar)
sabre-shaped sabelvormig (anat.)
sac zak(achtige holte) (bv. blaas/beurs) (anat.)
saccular/sacculate met holtes/blaasvormig/zakvormig (anat.)
saccule/sacculus zakje/blaasje (anat.)
saccharase idem
sacral sacraal/het heiligbeen betreffend
sacro... heiligbeen... (anat.)
sacrococcygeal sacrococcygeaal (heiligbeen en stuitbeen betreffend)
sacroiliac sacroiliacaal/SI-... (heiligbeen en darmbeen betreffend)
sacrosciatic heiligbeen en zitbeen betreffend
sacrouterine sacro-uterien (heiligbeen en uterus betreffend)
safe sex veilig vrijen
sagittal sagittaal/van achter naar voren; m.b.t. de pijlnaad (anat.)
sagittal section dwarsdoorsnede/zijaanzicht (b.v. op anatomische tekening)
Saint Elsewhere zie Mount Saint Elsewhere
saline fysiologische zoutoplossing (via infuus)/fysiologisch zout; zout
saline (bn) saline/zouthoudend
salt balance zoutbalans
saluretic saluretisch (met betrekking tot een zoutuitwasser)
sanguinous bloederig
sanies wondvocht/etter/pus
sanious wondvocht.../etter…/pus…
saprophyte saprofyt (plant die van organisch afval leeft)
sarcoid vleesachtig
sarcomatous sarcomateus/sarcoom...
sarcomere sarcomeer (samentrekbare eenheid van spiervezel) (anat.)
sartorial (bn) m.b.t. de sartorius/de kleermakersspier
satellite cell satellietcel
saturated fat(s) verzadigd(e) vet(ten)
saturated fatty acids verzadigde vetzuren
saturation saturatie/verzadiging
saturnic aan loodvergiftiging lijdend
scab (ww) een korst krijgen (van wond); een korst vormen
scabby schurftig/scabieus/schurftig/schurft...; met korsten bedekt
scabious schurftig/scabieus/schurftig/schurft...; met korsten bedekt
scalariform laddervormig (van vaten of weefsels) (anat.)
scald zich branden
scalpriform beitelvormig (van snijtand) (anat.)
scaly roosachtig
scaphoid (bn) scheepvormig (anat.)
scapular/scapulo… schouder… (anat.)
scapulohumeral scapulohumeraal (anat.)
scarlatinoid m.b.t. roodvonk/lijkend op roodvonk (of de daarmee gepaard gaande uitslag)
Schistosoma idem
Schistosoma intercalatum idem
Schistosoma mansoni idem
schizoid schizoïde persoon; schizoïde/op schizofrenie gelijkend
schizophrenic schizofreen
Schwann cells cellen van Schwann
sciatic heup...; van/m.b.t. de grote beenzenuw; lijdend aan ischias
scirrhoid als van een hard carcinoom/kankergezwel
scirrhous als (van) een hard carcinoom/kankergezwel
scler(o) scler(o)... (hard)
scleral scleraal (m.b.t. de sclera/harde oogrok); sclerotisch/verhard
scleroid hard/verhard (anat.)
sclerosed aangetast door sclerose/verhard
sclerotic sclerotisch/verhard; m.b.t. de harde oogrok (anat.)
sclerotome sclerotoom (anat.)
sclerous hard/verhard/benig (anat.)
scope ...scoop (instrument)
scopy ...scopie (onderzoek)
scrape (ww) schrapen
scrofulous scrofuleus/klierachtig
scurfy roosachtig
SD (standard deviation) standaardafwijking
sebaceous vetachtig/vet.../talg...; vetafscheidend
second opinion idem
second teeth blijvend gebit
secondary secundair/bijkomstig
secondary care secundaire zorg/tweede lijn/tweedelijnsgezondheidszorg
secondary follicles secundaire follikels (anat.)
secondary prevention secundaire preventie
secondary sex(ual) characteristics secundaire geslachtskenmerken
secondhand smoke passief roken/meeroken
second trimester of pregnancy het tweede trimester van de zwangerschap
secrete afscheiden
secretion afscheiding (soms ook te vertalen met secretie (b.v. maagzuursecretie))
secretory secretorisch/de afscheiding bevorderend; afscheidings.../geproduceerd door afscheiding
section doorsnede (b.v.op tekening)
sectorial met snijfunctie/aan het snijden aangepast (m.b.t tanden)
secundines nageboorte
SED rate zie ESR
sedation ook sedatie
sedentary sedentair (wie een zittend leven leidt)
sediment sediment/bezinksel
sedimentation sedimentatie/bezinking
see a doctor een arts raadplegen/naar de dokter gaan
seed zaad/sperma
segment segment/onderdeel
selective selectief/uitkiezend
selective mutism selectief mutisme
selfcare zelfzorg
selfhelp zelfhulp
selfmedication zelfmedicatie
self-rescue zelfhulp (EHBO)
semen semen/zaad
semi-flexed halfgebogen (anat.)
semilunar halvemaanvormig (anat.)
seminal sperma.../zaad...; voortplantings...; embryonaal
seminiferous sperma voortbrengend
seminomal seminoom
semi-mural semimuraal
semi-mural care semimurale zorg
semiotic symptomatologisch
semisynthetic semisynthetisch (van scheikundige oorsprong)
Sendai virus sendaivirus
senescence veroudering/vergrijzing
senile seniel/afgetakeld
senility seniliteit (geestelijke en lichamelijke ouderdomsverschijnselen)
sensation sensatie/gevoel
sensational zintuiglijk/sensorisch
sense of balance evenwichtsgevoel
sense of hearing gehoor
sense of smell reukzin
sense of taste smaakzin
sense of touch tastzin
senses zintuigen
sensitization sensibilisatie (gevoelig maken)
sensorimotor sensomotorisch
sensorineural sensorineuraal
sensory sensorieel/sensorisch/gewaarwordend/zintuiglijk/m.b.t. het bewustzijn
sensory cell zintuigcel
sensory impuls gevoelsprikkel
sensory neuron gevoelszenuwcel/sensorisch(e) neuron/zenuw
sensory perception zintuigelijke waarneming
sensory receptor gevoelsreceptor
septal het septum/tussenschot betreffend
septic (vnl. BE) ontstoken/geïnfecteerd/besmet/rottend
sequelae sequelae (nasleep van een ziekte)/nawerking/bijverschijnsel/complicatie
sequestra sekwester/dood weefsel
sequestration sekwestratie (het zich afscheiden van levend weefsel)
serine idem (een aminozuur)
sero... sero../serum.../serologisch
seroconversion seroconversie (omslag van seronegatief naar seropositief)
serologic reaction serumreactie
serologic(al) serologisch/van, m.b.t. de serologie/met behulp van een serumreactie/serum...
seronegative seronegatief
seronegativity seronegativiteit
seropositive seropositief
seropositivity seropositiviteit
serotonergic serotonerg (serotonine bevattend of geactiveerd door serotonine)
serotonin serotonine (vasoconstrictieve stof o.a aanwezig in bloedserum)
serous sereus
serpiginous serpigineus
serpigo ringworm
serrate(d) gezaagd/getand (anat.)
serration het getand/zaagvormig zijn (anat.)
serrulate gezaagd/getand (anat.)
sertraline idem
sertraline hydrochloride sertralinehydrochloride
serum serum/bloedwei (het vloeibare van gestold bloed)
serum bilirubin content/values serum-bilirubinegehalte
sesamoid (bn) sesam.../de vorm van een sesamzaadje hebbend (anat.)
set of chromosomes chromosomenset
set of teeth gebit/tanden
settling rate bezinkingssnelheid (bloed)
sex(ual) characteristics geslachtskenmerken
sex chromosomes geslachtschromosomen
sex differentiation gslachtsdifferentiatie
sex drive geslachtsdrift/libido
sex hormone geslachtshormoon
sexual (bn) geslachtelijk/m.b.t. het geslacht/de sekse
sexual abstinence seksuele onthouding
sexual function seksuele functie/seksueel functioneren
sexual intercourse geslachtsgemeenschap/cohabitatie
sheath omhulsel/schacht (anat.)
shed wisselen (gebit)
Shigella idem
short stature gedrongen gestalte
shoulder presentation schouderligging/dwarsligging (baby)
sickle cell sikkelcel
sickle cell hemoglobin sikkelcelhemoglobine/HbS (bij sikkelcelziekte voorkomend hemoglobine)
sickle hemoglobin sikkelcelhemoglobine/HbS
sickle-shaped sikkelvormig (anat.)
sickness rate ziektecijfer
side effect neveneffect/bijwerking/bijverschijnsel
sideroblastic sideroblastisch
side view zijaanzicht (b.v. op tekening)
sigmoid S-vormig
sign symptoom/ziekteverschijnsel, indicatie
sign of Brudzinsky teken van Brudzinsky
signature signatuur
significant significant/belangrijk
simple-mindedness zwakzinnigheid
simultaneous simultaan/gelijktijdig
sincipital schedeldak.../schedelkap.../kruin...; voorhoofds... (anat.)
singleton enkelvoudige zwangerschap/eenlingzwangerschap
sinuosity kronkeling/kromming; buigzaamheid/flexibiliteit (anat.)
sinuous kronkelend/krom (anat.)
sinus fistel; ook sinusritme
sinus rhythm sinusritme
sinusal sinusaal (met betrekking tot een holte)
sinusoid sinusoïde (anat.)
sister chromatid(s) zusterchromatide(n)
site of infection infectieplaats
skeletal skeletachtig (met betrekking tot het geraamte)
skin cell huidcel
skin colour huidkleur/huidskleur
skin flap huidlap (i.v.m. amputatie, lappen gebruikt om over de stomp te naaien)
skin graft huidtransplantaat
skin mole moedervlek
skin scraping huidschraapsel
skin surface huidoppervlak
SL (sublingual) sublinguaal/onder de tong
sleep slaap
sleep (ww) slapen
sleep debt slaapschuld (i.v.m. slaaptekort)
sleep registration slaapregistratie
sleep wake cycle slaap-waakcyclus
slimy slijmerig
slope hellen/schuin aflopen (anat.)
sloping (het) hellen/schuin aflopen (anat.)
slough dood weefsel
sloughy als/met dood weefsel
slow-release ook CR, controlled release, genoemd (i.v.m. opname van medicijnen in het bloed)
slow wave deltagolf(van EEG)
sludging bezinking van vaste stof in vloeisof
small klein/jong/onvolgroeid
smallpox patient pokkenlijder
smarties/smart-drugs idem
smegma sebum/smeer/vetafscheiding (i.h.b.) smegma
smell reukzin/reukvermogen
smell receptor geurreceptor
smoking cessation stoppen met roken
snuffle snotteren/snuiven
social behavior sociaal gedrag
socialized medicine openbare gezondheidszorg
sodium natrium
sodium chloride natriumchloride
softdrugs softdrugs
solenocyte solenocyt/vlamcel
solid massief (b.v. van tanden/botten) (anat.)
solist solopraktijk (huisarts)
solution solutie/solutio/oplossing/uitwerking/uitweg; ontbinding
soma zenuwcel; cellichaam; lichaam
somat... somat(o)... (lichaam)
somatic somatisch/lichamelijk
somatic cell lichaamscel
somatic development somatische ontwikkeling
somatic motor nerve somatische motorische zenuw
somato... somato.../lichaams...
somatoform idem
somatomorphic somatomorf
somatosensory somatosensorisch
somatosensory evoked potentials sensorische evoked potentials
somatotrop(h)in somatotrofine (groeihormoon)
somite lichaamssegment/metameer/somiet (mesodermweefsel)
soothe verzachten
soothing verzachting
soporific soporatief/soporeus (m.b.t. diepe slaap, bewusteloosheid)
soporose/soporous soporeus/slaapzuchtig/slaapziek/slaap...
soufflé (slang) iem. die van flinke hoogte naar beneden is gesprongen/gevallen
sound waves geluidsgolven
spasmodic spasmodisch (m.b.t. kramp)
spastic spastisch persoon
spastic (bn) spastisch/krampachtig
spasticity spasticiteit (verhoogde spanning in de spieren a.g.v. hersen- of ruggenmergaandoening)
spatulate spatelvormig (anat.)
specialty specialisme/specialisatie
speciality ... specialistisch/specialisten...
species species/soort
specific specifiek/kenmerkend
spectrum spectrum/kleurenband
speech computer spraakcomputer
speech development spraakontwikkeling
speech function spraakfunctie
sperm sperma
sperm bank spermabank
sperm cell spermacel/zaadcel
spermal m.b.t. zaad/sperma
spermatic sperma-achtig/zaadachtig/zaad…/sperma…
spermatogenesis spermatogenese (vorming van zaadcellen)
spermatogonium (mv: spermatogonia) spermatogonium/spermamoedercel
spermatoid zaadachtig/sperma-achtig
spermatozoon spermatozoön/zaadcel (mv:spermatozoa)
spermic m.b.t. zaad/sperma/zaad…/sperma…
spermicidal (bn) spermacide
spermous m.b.t. zaad/sperma/zaad…/sperma...
sphenoidal wigvormig; wiggebeen... (anat.)
spheric(al) bol(vormig)/rond/sferisch (anat.)
spherocytic sferocytair
sphygmo ... pols... (anat.)
spinal ruggengraats.../van of m.b.t. de ruggengraat/spinaal (anat.)
spinal fluid liquor
spinose doornig/stekelig (anat.)
spinosity doornigheid/stekeligheid (anat.)
spinous doornachtig/stekelachtig (anat.)
Spirochaetales idem/Spirochetes
splanchnic splanchnisch/darm.../ingewands... (anat.)
splenetic(al)/splenic van of m.b.t. de milt
splinter splinter
splitting (letterlijk splitsen) verschijnsel waarin de patiënt geen ruimte laat voor nuances, maar alles indeelt in tegenstellingen als 'goed' en 'kwaad' en 'alles' of 'niets' (term uit de psychiatrie)
spondyl(o) spondyl(o)... (wervel)
spongy/spongelike sponsachtig/spongieus (anat.)
spontaneous respiration spontane, eigen ademhaling (zonder beademingsapparaat)
sporadic sporadisch/geïsoleerd (niet algemeen heersend/niet algemeen voorkomend)
Sporozoa idem
sprain verstuiken
sputum sputum/fluim
squamosal (bn) m.b.t. het squamosum (schubvormig schedelbeen)
squamous squameus/schilferend
squamous cell plaveiselcel
ST elevation ST-elevatie
ST segment ST-gedeelte (m.b.t. ECG)
stability stabiliteit/duurzaamheid
stabilization stabilisatie/evenwichtstoestand
stagnation stagnatie
standard deviation standaardafleiding (II en III) (m.b.t. ECG); standaardafwijking
standard dosing standaarddosis (gebruikelijke hoeveelheid)
standardize standaardiseren (tot een eenheid brengen)
stand by defibrillator klaarhouden (gezegd bij defibrillatie)
stand clear! achteruit (wordt geroepen bij defibrillatie)
stanol ester stanolester
staph stafylokok
staph epiderms stafylokokken
staphylococcus stafylokok (staphylococci: stafylokokken)
stasis stase/stilstand
stat. (van Lat. statim) onmiddellijk, nu meteen (in Nederland ‘cito’, deze term liever niet gebruiken, te onbekend)
state of health gezondheid(stoestand)
statim (L.) onmiddelijk/nu meteen, in Nederland cito (zie stat.)
statistical statistisch (cijfermatig berekend)
status status/stand/toestand (medisch dossier over patiënt in ziekenhuis)
steady state steady state (evenwicht tussen inspanning en zuurstofgebruik)
steat(o) steat(o)... (vet)
stem cell stamcel
sten(o) sten(o)... (nauw/samengedrukt)
stenosing stenoserend/vernauwing veroorzakend
stereotactic/stereotaxic stereotactisch (m.b.t. driedimensionaal hersenonderzoek)
sterile packing steriele verpakking
sterility steriliteit/onvruchtbaarheid
sternal het borstbeen betreffend
sternocostal sternocostaal (borstbeen en ribben betreffend)
steroid steroïd (verbinding afgeleid van koolwaterstof)
steth(o) steth(o)... (borstkas)
stethoscopic stethoscopisch
stiffness rigiditeit/stijfheid
stigma idem
stillbirth geboorte van een dood kind; doodgeborene
stom stom... (mond/opening)
stoma stoma
stomachal maag.../gastrisch
stomachic(al) maag.../gastrisch
stomatognathic stomatognathisch
stomatological stomatologisch (met betrekking tot de mondholte)
stool fecaliën/uitwerpselen
stool(s) stoelgang
strabismic scheelziend
strain (ww) verrekken; verstuiken; verdraaien
strand streng/snoer (bv. van DNA)
strangulate beknellen/afklemmen/beklemmen
stratum laag (anat.)
strep zie streptococus/streptococci
streptococcal streptokokken...
streptococcus streptokok/streptococcus (streptococci: streptokokken)
streptococci group A streptokokken groep A/groep A-streptokokken
streptococci group B streptokokken groep B/groep B-streptokokken
Streptococcus pneumoniae idem
Streptococcus pyogenus idem
stress hormone stresshormoon
stretch verrekken (b.v. van spier/pees)
stretch reflex strekreflex
stria (fijne) streep/lijn/groef/rib (anat.)
striate (ww) (fijn) groeven/strepen (anat.)
striate(d) (fijn) gegroefd/(fijn)gestreept (anat.)
striation/striature (fijne) streep/lijn/groef/rib; gestreeptheid/gegroefdheid/striatie (anat.)
strictured vernauwd
strigose gegroefd/gestreept (anat.)
Strongyloides stercoralis idem
structural structureel (met betrekking tot de opbouw van een geheel)
strumatic/strumose/strumous klierachtig/scrofuleus (anat.)
ST-segment Zie ECG (lijst JG)
stump of the tooth tandstomp
sty gierstkorrel
stypic styptisch/bloedstelpend/hemostatisch
sub sub... (onder)
subabdominal subabdominaal
subacute subacuut (van betrekkelijk korte duur)
subapical subapicaal/onder de apex (anat.)
subarachnoid subarachnoïdaal (onder het spinnenwebvlies liggend)
subaxillary onder de oksel
subcapsular subcapsulair (onder een kapsel)
subcartilaginous onder het kraakbeen; (gedeeltelijk) kraakbeenachtig
subclavian (bn) onder het sleutelbeen/ondersleutelbeen...
subclinical subklinisch (niet waarneembaar)/zonder duidelijke symptomen
subconjunctival subconjunctivaal (onder het oogbindvlies)
subcortical (bn) subcorticaal
subcostal onder een rib/de ribben
subcutane/subcutaneous subcutaan/onderhuids/subdermaal/hypodermaal (anat.)
subcutaneous fat onderhuids vet
subcutis idem/onderhuids vetweefsel
subdermal/subdermic onderhuids
subdiaphragmatic onder het middenrif
subdural subduraal/onder het harde hersenvlies
subesophageal zie suboesophageal
subhepatic subhepatisch (onder de lever)
subjacent onderliggend/lager of dieper gelegen
subject patiënt
subjective subjectief/persoonlijk
sublingual sublinguaal/onder de tong
submandibular onderkaak...
submaxillary onder de kaak/onderkaak...
submental onder de kin (mentum) liggend/submentaal
submucous onder het slijmvlies gelegen
subocular onder het oog
suboesophageal onderslokdarms.../onder de slokdarm/subesofagaal
suborbital onder de oogkas
subphrenic subfrenisch
subpubic onder het schaambeen
sub-q/subQ zie subcutaneous
subscapular onder het schouderblad
substance substantie/stof
substitution substitutie/vervanging
subtotal partieel (bij operaties, b.v. subtotal hysterectomy: partiële hysterectomie)
subungual onder de nagel
subvulval onder de vulva
succenturiata placenta bijplacenta
succus entericus darmsap
suckle zogen
suckling zuigeling
sucrose idem/suiker
SUD (sudden unexpected death) plotselinge dood
sudden abrupt/plotseling
sudden unexpected death plotselinge dood
sudomotor sudomotorisch
sudomotor nerves sudomotorische zenuwen
suffocate verstikken
suffocating verstikkend
suicide attempt zelfmoordpoging
suicidal suïcidaal
sulcus groeve/spleet (anat.)
super/supra super.../supra... (boven)
superficial oppervlakkig
super infector superinfector (slachtoffer dat een besmettelijke ziekte op veel andere mensen verdraagt, terwijl de ziekte zich niet bij de drager zelf manifesteert)
superior bovenste/boven gelegen
superior border bovenrand (b.v. van een bot) (anat.)
superjacent bovenliggend
supervision supervisie/toezicht
supinate supineren (achteroverkantelen)
supinate (doen) supineren; kantelen/met de palm naar boven draaien(hand); buitenwaarts draaien (been)
supinated gesupineerd
supinating supinerend
supination supinatie
supine supine/achteroverliggend; traag
supplement supplement/bijvoeging
supplying artery aanvoerende slagader
support zie ook life support
suppressive suppressief/onderdrukkend
suppuration pus
suppurative suppuratief
supra… boven
supraclavicular supraclaviculair (boven het sleutelbeen)
supracondylar supracondylair (vlak boven de knie)
supranuclear supranucleair (boven de hersenkern)
supraoccipital boven het achterhoofd
supraorbital supraorbitaal (boven de oogkas)
suprarenal bijnier... (zie ook adrenal)
suprasternal suprasternaal (boven het borstbeen)
supratentorial supratentoriaal
supratonsillar boven de keelamandel
supraventricular supraventriculair (boven de hartkamers)
supravulval boven de vulva
suppressive onderdrukkend
sural (bn) kuit…
surface oppervlakte
surgeon/surgery hours (BE) spreekuur
surgical chirurgisch/heelkundig
surrogacy draagmoederschap
surrogate mother draagmoeder
surround rand (m.b.t. anatomie)
surveillance soms ook in het Nederlands 'surveillance'
suspension suspensie (vloeistof met onoplosbare deeltjes)
sustentacular sustentaculair (anat.)
suture wondnaad, hechting, steek
SV-40 virus SV40-virus
swaybacked met een holle rug
swayed met een holle rug
switching switchen (m.b.t. ECG)
swollen gezwollen
swollenness gezwollenheid
symmetric(al) symmetrisch
symmetry symmetrie
sympathetic sympatisch/medegevoelig
sympathize sympatisch reageren
sympatholytic sympathicolytisch
symphyseal/symphisial van/m.b.t. de symfyse/symfyse…
symptom symptoom/klacht/ziekteverschijnsel
symptomatic symptomatisch (m.b.t. ziekteverschijnselen)
syn... syn.../samen.../mede...
synaesthesia synesthesie
synapse schakelcel (in het zenuwstelsel)/synaps
synaptic synaptisch (met betrekking tot onderling contact tussen zenuwcellen)
syncopal als/van een syncope/bewusteloosheids..
syncytial syncytieel
syndrome syndroom/ziektebeeld
synergism synergisme/samenwerking van organen of systemen
synergistic synergistisch/samenwerkend (met versterkende invloed)
synovia synovia/gewrichtsvocht
synovial synoviaal (met betrekking tot de slijmvliesbekleding)
synovial membrane slijmvliesbekleding/synovia
synthesis synthese/samenstelling
synthetic synthetisch (i.v.m. medicijnen)
syphilitic syfilitisch
system stelsel/systeem (anat.)
systemic systemisch/van het hele lichaam; niet slagaderlijk
systemic circulation systemische circulatie
systole systole (samentrekking van de hartspier)
systolic (bn) systolisch (met betrekking tot de samentrekking van de hartkamers)
systolic blood pressure systolische bloeddruk (bovendruk van bloeddruk)
t(h)romb(o) t(h)romb(o)... (stolsel)
tabetic lijdend aan tabes (dorsalis)
tachy… tachy... (snel)
tachyphylaxis tachyfylaxie (snel opgebouwde weerstand tegen gifstoffen)
Taenia idem/lintworm
taper taps/spits (anat.)
taper (ww) taps toelopen (anat.)
tapered spits/taps toelopend (anat.)
tapetum deklaag van cellen
tapeworm lintworm (subklasse Cestoda)
tardive tardief (wat laat tot uiting komt)
target cell schietschijfcel
tarsal (bn) m.b.t de voetwortel/voetwortel.../tarsaal; van of m.b.t. het ooglidbindweefsel
taste smaakzin
taste receptor smaakreceptor
taste sensation smaakgewaarwording
taut gespannen (van zenuwen/spieren)
taut muscles/nerves gespannen spieren/zenuwen
TCM (traditional Chinese Medicine) traditionele Chinese geneeskunde
teething het doorkomen van de tanden
telocentric chromosomes telocentrische chromosomen
temperature temperatuur
temperature management temperatuurmanagement
temporal (bn) slaap.../slaapbeen.../temporaal (anat.)
temporary teeth melkgebit
temporomandibular (bn) temporomandibulair
temporoparietal slaapbeen en wandbeen betreffend
tendency tendens/neiging
tenderpoints (gevoelige) drukpunten (in het hele lichaam)
tendinous pees.../pees betreffend/pezig
tendo... tendo.../van of m.b.t. een pees/pees...
tendo Achilles reflex achillespeesreflex/APR
tendon reflex peesreflex
tensioactive tensio-actief (van invloed op de oppervlaktespanning)
tension spanning (van spieren)/tensie/druk
teratogenic (niet: teratogen) teratogeen (wat misvormingen veroorzaakt)
teratological teratologisch (m.b.t. misvormingen)
terete glad en rond (anat.)
tergal rug.../dorsaal (anat.)
terminal terminaal/in de eindfase, ongeneeslijk, hopeloos, fataal
terminal arborization eindvertakkingen
terminate a treatment een behandeling staken
termination of pregnancy zwangerschapsafbreking
tertiarty care tertiaire zorg/derdelijnsgezondheidszorg/derde lijn (klinische zorg)
tertiary follicles tertiaire follikels (anat.)
test dose testdosis
test meal proefmaaltijd
test positive positief testen (voor ...)
testicular van of m.b.t. de testis/testes/teelbal(len) (zie ook testis…)
testiculate zie testiculair
testis ... zie ook testicular ...
test negative negatief testen (voor ...)
testosterone testosteron
tetanic tetanisch
tetracycline idem
tetrahydrocannabinol idem
tetrahydrobiopterin tetrahydrobiopterine (BH4)
TG zie triglycerid(s)
thalassemic thalassemisch
THC (tetrahydrocannabinol) idem
theca omhulsel/schede/capsule (b.v. rond een orgaan) (anat.)
thenar (bn) van of m.b.t. de handpalm, de voetzool of de duimmuis
theoretical theoretisch (wat niet in de werkelijkheid voorkomt; niet proefondervindelijk aan de praktijk getoetst)
therap therap... (behandeling)
therapeutic therapeutisch/genezend (op de geneeswijze betrekking hebbend)
therapeutic limit(s) therapeutische grenzen (gewenste boven- en ondergrens van de bloedspiegel)
therapeutic index therapeutische breedte
therm(o) therm(o)... (warmte)
thermal thermisch (met betrekking tot warmte)
thermal receptor warmtereceptor
thermoreceptor thermoreceptor
thermoregulation thermoregulatie/warmtehuishouding (handhaving van warmte-evenwicht)
thermy …thermie
third party payer vertalen met 'de verzekeraar'
third trimester of pregnancy het derde trimester van de zwangerschap
thorac(o)... thorac(o)... (borstkas)
thoracic thoracaal/van, in, m.b.t., bij de thorax of de borst(kas)
Thorazine shuffle (slang) langzame, waggelende gang van psychiatrische patiënten die worden behandeld met grote doses fenothiazinen
thoracoscopic thoracoscopisch
threadworm spoelworm
three-layered uit drie lagen bestaand
three P'S (slang) (Pill, Permissiveness and Promiscuity) term die bij sommige artsen in zwang is voor de losse levensstijl van sommige vrouwelijke patiënten
three-toed sloth (slang) patiënt die dysfunctioneert als gevolg van een langdurige alcoholverslaving
threonine idem (een aminozuur)
threshold drempel
threshold for pain pijndrempel
thrombocyte trombocyt/bloedplaatje (mv: trombocyten of trombo’s (pop.))
thrombocytin serotonine
thrombotic trombotisch
thymic van de thymus/zwezerik (anat.)
thyroid function schildklierfunctie
thyroid hormone schildklierhormoon
thyroid-stimulating hormone schildklierstimulerend hormoon
thyrotoxic thyrotoxisch
thyroxine schildklierhormoon
tibial scheenbeen... (anat.)
TIL's (tumor-infiltrating lymfocytes) tumorinfiltererende lymfocyten
tinea ringworm
tip punt (anat.)
tissue cell weefselcel
tissue sample weefselmonster
titre titer (hoogste verdunning van een stof die nog werkzaam blijft)
TLC (total lung capacity) totale longcapaciteit/TLC
TNM classification TNM-classificatie (i.v.m. indeling van tumoren)
T : primary tumor primaire tumor
Tis pre-invasief carcinoom/carcinoma in situ
T0 geen aantoonbare tumor
T1 tumor van 2 cm in grootste afmeting of minder
T2 tumor in grootste afmeting meer dan 2 cm, maar niet meer dan 4 cm
T3 tumor meer dan 4 cm in grootste afmeting
T4 tumor met uitbreiding naar bot, huid, spier enz.
TX : primary tumor cannot be assessed primaire tumor niet vast te stellen
N : Nodal status lymfklierstatus
N0 : no regional lymph node metastasis geen aantoonbare metastasen
N1 metastasis in 1 to 6 regional lymph nodes
N2 metastasis in 7 to 15 regional lymph nodes
N3 metastasis in more than 15 regional lymph nodes
NX : regional lymph node(s) cannot be assessed lymfklierstatus niet te beoordelen
M: distant metastases metastasen op afstand
M0 :no distant metastasis geen bekende metastasen op afstand
M1 :distant metastases metastasen op afstand
MX : distant metastasis cannot be assessed geen classificatie mogelijk
to be censured berispt worden (door medisch tuchtcollege)
to declare fit medisch goedkeuren
toilet training zindelijk maken
tolerance tolerantie/toegestane afwijking/speling
tolerate (kunnen) verdragen
Tom O’ Bedlam (gesch.) krankzinnige (uit St. Mary’s hospital)
tomy ...tomie (snijden/snede/insnijding)
tone tonus/spanning (i.h.b. van de spieren), spankracht
tonic tonisch/spanning vertonen (vnl. van spier)
tonic-clonic tonisch-clonisch (b.v. tonisch-clonische aanval)
tonic phase tonische fase (van epileptische aanval)
tonicity tonus/spankracht (van spieren)
tonus zie tone
tooth eruption het doorkomen van de tanden
tooth formation tandvorming
toothed getand/tandig; met tanden (anat.)
toothless tandeloos
toothy getand/tandig; met veel/grote tanden
topical topisch/plaatselijk
topographical(ly) topografisch (anat.)
torpid torpide/gevoelloos/verstijfd; torpide/traag/lethargisch
torsion torsie/draaiing om de lengteas (b.v. van de testis)
torso presentation dwarsligging (van baby in de baarmoeder)
tortuous tortueus/kronkelend/kronkelig (anat.)
total totaal (b.v in totale pneumectomie)
total bilirubin totale bilirubine
total lung capacity totale longcapaciteit/TLC
total protein totaal eiwit (het totale eiwitgehalte van bloedserum)
tox(i) tox... (gif)
toxemic m.b.t. toxemie; aangetast door toxemie
toxic toxisch/giftig
toxicity toxiciteit/giftigheid
toxicogenic toxicogeen
toxicological toxicologisch (m.b.t. gifstoffen)
toxin toxine/gifstof
toxins toxinen
Toxocara carnis idem
Toxoplasma gondii idem
tracer tracer/merkstof, speurdosis
tracer element tracer/merkstof
trache tracheostoma (de opening bij een luchtpijpsnede)
tracheal tracheaal/m.b.t de luchtpijp (anat.)
trachomatous trachoom...
tract kanaal/tractus; tractus/vezelbundel (anat.)
traction rekking/strekking; tractie (zie halo traction) (iemand ligt in tractie, of je ligt met je been in tractie)
traditional Chinese medicine traditionele Chinese geneeskunde
train (ww) stage lopen
train wreck (slang) patiënt met verschillende ernstige medische problemen
training stage
trait karaktertrek; erfelijke aanleg
transabdominal transabdominaal
transaminase transaminase (giststof die een aminogroep van de ene stof op de andere kan overdragen)
transcutaneous transcutaan (door de huid heen toegediend)
transdermal transdermaal/door de huid
transducer opnemer/sensor (m.b.t. fysiologisch signaal)
trans-fats transvetten
transfer transfer/overdracht
transfer RNA transfer-RNA/transport-RNA/overdrachts-RNA/tRNA
transferable overdraagbaar
transferrin transferrine (eiwit)
transformation transformatie/verandering
transfusional transfusie...
transgender (zn) idem
transient kortstondig/transiënt
transit transit/doorvoer
transition overgang (ook anatomie)
transitory transitoir/transitoor/van voorbijgaande aard
transmissible overdraagbaar
transmission transmissie/overbrenging
transmittable overdraagbaar
transmyocardial transmyocardiaal
transparent doorzichtig/transparant
transpiration transpiratie/zweet
transpire transpireren/zweten
transport transport (in cel, vaten of lichaam)
transport (ww) transporteren (b.v. in cel, vaten of lichaam)
transport mechanism transportmechanisme (in cel, vaten of lichaam)
transportation transport (b.v. in cel, vaten of lichaam)
transpupillary transpupillair
transscleral transscleraal
transsexual transseksueel
transsexual (bn) transseksueel
transsexuality transseksualiteit
transtracheal transtracheaal
transudatory transsuderend/doorsijpelend/doorzwetend
transudate transsudaat/doorsijpelend vocht
transudation transsudatie
transurethral transuretraal (door de urinebuis)
transverse lie dwarsligging (van kind in baarmoeder)
transverse presentation dwarsligging (van kind in baarmoeder)
transverse proces dwarsuitsteeksel (b.v. van wervel) (anat.)
transverse section dwarsdoorsnede (b.v. op tekening)
traumatic traumatisch (door een letsel ontstaan)
traumatism traumatisme
traumatize traumatiseren
traumatological traumatologisch
treatment adherence therapietrouw/medicatietrouw
treponemal treponemaal
Treponema idem (een spirocheet)
Treponema carateum idem
Treponema pertenue idem (veroorzaker framboesia)
triangular driehoekig (anat.)
tributary zijtak (b.v. van een bloedvat)
triceps (bn) driehoofdig/driekoppig (van spier)
triceps surae reflex achillespeesreflex/APR
trichina haarwom (parasiet, Trichinella spiralis)
trichinize met trichinen besmetten
trichinized met trichinen besmet
trichinous trichineus/met trichinen/trichinen bevattende
Trichocephalus idem
Trichomonas/trichomonad Trichomonas (genus van parasitaire flagellata/zweepdiertjes)
Trichophyton schoenleinii idem (veroorzaakt favus/kletskop)
Trichuris (sp.) idem/zweepworm
Trichuris trichiura idem
tricrotic met drievoudige slag (pols)
tricuspid (bn) driepuntig (van tand); driedelig (van hartklep)
tricuspidate met drie punten/driepuntig; met drie kleppen
tricyclic tricyclisch
trigeminal (bn) trigeminus.../driehoekszenuw...
trigger idem (stimulerende factor bij een bepaald proces)
trigger zone triggerzone/pijnpunt
triglycerid(s) triglyceride(n)
trihexyphenidyl trihexyfenidyl
trimester (of pregnancy) trimester (van een zwangerschap)
triple een hartstilstand krijgen
triplet kind van een drieling
triplet pregnancy drielingzwangerschap
triplets drieling
trivalent trivalent/driewaardig
trochanteral/trochanteric m.b.t de rolheuvel (anat.)
trochlear m.b.t. de trochlea/van de trochlea; van de/m.b.t. de nervus trochlearis (vierde hersenzenuw)
trophic trofisch met (betrekking tot de voeding van de weefsels)
tropho trofo... (m.b.t. voeding)
trophy/trophic/trophia. trof(ie/isch)/...trofie/troph(ia) (groei)
trouble kwaal/ziekte ongemak
truncal romp... (anat.)
trunk presentation dwarsligging (van baby)
trustees zie Board of trustees: ziekenhuis-bestuur
Trypanosoma idem
Trypanosoma cruzi idem
tryptophan tryptofaan (een aminozuur)
tsetse fly tseetseevlieg
TSH zie thyroid-stimulating hormone
tubal (bn) buis.../van de buis, de buizen
tube tuba/tube/trompetvormig/buis
tubed (slang) gestorven; de pijp uitgegaan (gone down the tubes)
tubercle knobbel(tje)
tubercle bacillus tuberkelbacil (Mycobacterium tuberculosis)
tubercled met knobbeltjes (anat.)
tubercular tuberculeus (m.b.t. tuberculose, door de tuberkelbacil veroorzaakte infectieziekte)
tuberculoid tuberculeus
tuberculous tuberculeus
tuberculous focus tuberculeuze haard
tuberose/tuberous knobbelig/tubereus/met tuberkels (anat.)
tuberosity (groot, rond) botuitsteeksel (anat.)
tubular tubulair/tubuleus (in de vorm van een buisje, buisjes betreffend)
tubular buisvormig (anat.)
tubule buisje/kokertje/pijpje (anat.)
tubuliferous met buisjes (anat.)
tuft bundeltje bloedvaten (anat.)
tumid gezwollen
tumidity gezwollenheid
tumor marker tumormerker
tumor-infiltrating lymfocytes tumorinfiltererende lymfocyten
tungstencut ... diamantverhard (i.v.m. instrumentarium)
tungstengrip ... diamantverharde ...
tunic(a) tunica/(omhullend) vlies/bekleedsel (anat.)
turbinal neusschelp
turbinate m.b.t. de neusschelp
turgescence gezwollenheid
turgescent (op)zwellend; (op)gezwollen/opgeblazen
turgid (op)gezwollen/opgeblazen
turgidity gezwollenheid
turnover turnover/verloop
tussal hoest...
tussive … hoest…
T wave T-top/T-golf (i.v.m. ECG)
T wave inversion T-top-inversie/T-golfinversie (i.v.m. ECG)
twice a day/twice daily tweemaal daags
twilight state schemertoestand
twin kind van een tweeling
twin pregnancy tweelingzwangerschap
twins tweeling
twist (ww) verrekken (spier); verstuiken (enkel)
two-footed tweevoetig
two-legged tweebenig
tympanic van/m.b.t. het trommelvlies (anat.)
type (ww) vaststellen/bepalen (b.v. van bloedgroep of ziekte)
typhogenic tyfus veroorzakend
typhoidal tyfeus
tyrosine idem (een aminozuur)
ulcerogenic ulcerogeen (wat zweervorming bevordert)
ulnar ellepijp... (anat.)
ulnar side of the hand ellepijpzijde (anat.)
umbilicate(d) met een navel
unbranched onvertakt/niet vertakt (anat.)
unciform/uncinate haakvormig/gekromd (anat.)
uncoloured ongekleurd/niet gekleurd
unconscious bewusteloos
unconscious person bewusteloze
under doctor’s care onder doktersbehandeling
underhanging vooruitstekend (van onderkaak)
underhung vooruitstekend (onderkaak); met vooruitstekende onderkaak
underlying pathology een onderliggende pathologie
underlying tissue onderliggend weefsel
under observation ter observatie
unfertilized onbevrucht
ungrooved ongegroefd/zonder groeven (anat.)
unicellular eencellig
uniform uniform/gelijkvormig/gelijkmatig/eenvormig
uniformity uniformiteit; gelijkmatige dispersie
unilateral unilateraal/eenzijdig
unilobular met één lob (anat.)
union het aaneengroeien, het helen
unipolar éénpolig
uniramous onvertakt/niet vertakt (anat.)
unit dosis
unitdose unit-dosis (gewone hoeveelheid van een geneesmiddel)
unmyelinated zonder mergschede (m.b.t. zenuwvezels)
unpaired ongepaard (anat.)
unsaturated fat(s) onverzadigd(e) vet(ten)
unsaturated fatty acids onverzadigde vetzuren
unstriated glad
untreated onbehandeld
upper boven.../bovenste (zie ook superior) (anat.)
upper side bovenkant/bovenzijde
uptilted naar boven gebogen (anat.)
upturned naar boven gebogen/omhoog krullend
upturned nose wipneus
upbite opwaarts snijdend (van instrumenten)
urea cycle ureumcyclus
uremic uremisch/m.b.t. uremie
ureter(o)ureter(o)... urineleider.../ureter...
ureteric ureter…
ureterovaginal ureter en vagina betreffend
ureterovesical ureter en urineblaas betreffend
urethr(a/o) urethr(a/o)... plasbuis.../urinebuis...
urethral de urethra betreffend
urethroperineal urethra en perineum betreffend
urethrorectal urethra en rectum betreffend
urethrovaginal urethra en vagina betreffend
urethrovesical urethra en urineblaas betreffend
uretic … urine…
ureum ureum
urge impuls
urgency urgentie/dringende noodzaak
urgent care urgente zorg
uria ...urie (aanwezigheid van een bepaalde stof in de urine); uri... (urine)
uric urine...
uric acid urinezuur
urinary urinair (met betrekking tot urine)
urinate urineren
urination urinelozing
urine discharge urinelozing
urologic urologisch
use level dosering van een medicijn
user (vaak ook) patiënt
urogenital urogenitaal (met betrekking tot de urinewegen en de geslachtsorganen)
uterine uterus.../baarmoeder/van of m.b.t. de baarmoeder (zie ook uterus)
uterine contraction (contractie)wee
utero... utero... (anat.)
utricle/utriculus cel/kleine lichaamsholte (anat.)
uveal uvea betreffend
uvular huig.../uvulaar/uvulair/van de huig
U wave U-golf (m.b.t. ECG)
vaccine vaccin/entstof
vagal m.b.t. nervus vagus (zwervende zenuw)
vagal vagaal (met betrekking tot de zwervende zenuw/tiende hersenzenuw)
vagina schede-achtig deel van een orgaan
vaginal vaginaal (met betrekking tot de schede)
vaginal birth vaginale geboorte
vagolytic vagolitisch (alsof de werking van de zwervende zenuw (tiende hersenzenuw) onderbroken is)
validity validiteit/geldigheid
valine idem (een aminozuur)
valve klep (b.v. in hart en bloedvaten)
valvula/valvule klepje; valvula (b.v. in hart) (anat.)
valvular klepvormig; met kleppen; m.b.t. kleppen (i.h.b. hartkleppen)/klep.../valvulair...
valvule valvula/klepje (anat.)
vancomycine-resistant enterococci vancomycine-resistente enterokokken/VRE
variability variabiliteit/veranderlijkheid
variation variatie/geringe afwijking
Varicella zoster idem (veroorzaker waterpokken en gordelroos)
varicellar m.b.t. waterpokken/varicellen.../met of door waterpokken
varicose varikeus/m.b.t. spataderen/gezwollen/spataderig
variolar/variolous pokken.../van, m.b.t., door pokken/met variola
variolous pokdalig
vas(o)... vaso.../(bloed)vat.../vaat...
vascular vasculair/vaatrijk/van, met, door (bloed)vaten (anat.)
vascular function vaatfunctie
vascularity vatenrijkdom/het vasculair zijn (anat.)
vaso... zie vas...
vasoactive vasoactief (van invloed op de omvang van bloedvaten)
vasocongestion vasocongestie
vasoconstrictive vaatvernauwend
vasoconstrictor vasoconstrictor (zenuw of stof met vaatvernauwende werking)
vascularisation vascularisatie
vasodilator vasodiliator (zenuw of stof met vaatverwijdende werking)
vasomotor vasomotorisch (van invloed op de omvang van bloedvaten)
vasomotor nerve vasomotorische zenuw
vasopressin vasopressine (antidiuretisch hormoon)
vault welving (b.v. van de voet)
VBAC (vaginal birth after caesarean) vaginale geboorte na keizezersnede
vector vector/bacillendrager, ziekte (infectieoverbrenger (b.v. insect)
vegetal pole vegetatieve pool (in embryo)
vegetate vegeteren
vegetation het vegeteren/het leven als een plant
vegetative vegetatief (buiten het bewustzijn om)
vegetative state comateuze toestand
vehicle vehiculum/drager
veinous aderlijk/ader.../m.b.t. aderen
veinous blood veneus/aderlijk bloed
ven(o) ven(o)... (ader)
veneral geslachts…/venerisch
venereal venerisch (m.b.t. de geslachtsziekten)
venose geaderd/met veel of dikke aderen; aderlijk/veneus
venosity aderlijk karakter (van bloed); geaderdheid
venous aderlijk/m.b.t. de aderen/veneus
venous blood veneus/aderlijk bloed
veno-venous venoveneus
vent setting changes wijzigingen in de beademing
vent settings instelling van de beademing
ventilation ventilatie/luchtverversing
ventral (bn) ventraal/abdominaal/buik.../m.b.t. de buik/aan de voorkant/aan de voorzijde
ventral side buikzijde
ventral view vooraanzicht (b.v. op tekening)
ventricle activity ventrikelactiviteit (m.b.t. ECG)
ventricose opgezwollen/uitgezet
ventricular m.b.t. de buik/buik.../ventraal; m.b.t. een ventrikel/ventriculair (anat.)
ventricular complex ventriculair complex (schommeling in ECG)
ventricular pressure ventrikeldruk
ventricle ... zie ook ventricular ...
ventriculoperitoneal ventriculoperitoneaal (anat.)
ventrolateral ventrolateraal (anat.)
ventromedial ventromediaal (anat.)
vermicular/vermiculate worm.../wormachtig/wormvormig; kronkelend/kronkelig (anat.)
vermiform wormvormig (anat.)
vermifugal/vermifuge wormverdrijvend
vernix caseosa huidsmeer
verrucose/verrucous wrattig/vol wratten/verruceus
version versie (het keren van het kind in de baarmoeder)
vertebral gewerveld; vertebraal/wervel...
vertebral body wervellichaam/gewerveld lichaam
vertebrate gewerveld wezen/vertebraat
vertebrate(d) (bn) gewerveld
vertebration gewervelde structuur (anat.)
vertebrobasilar vertebrobasilair
vertebrobasilar circulation vertebrobasilaire circulatie
vertex presentation kruinligging (van baby)
very low density lipoprotein(s) very low density-lipoproteïne(n)/VLDL
vesic(o) vesic(o)... (blaas)
vesical blaas...; blaasachtig (anat.)
vesicant/vesicatory blaartrekkend
vesicoureteral vesico-ureteraal
vesicovaginal vesicovaginaal
vesicular vesicaal (met betrekking tot de blaas)
vesicular blaasvormig; m.b.t een blaas (anat.)
vesiculate blaasjeachtig/blaarachtig/blaasjes.../blaren... (ook anat.)
vesiculation vorming van blaasjes/blaren
vesiculobullous vesicobulleus
vesiculose zie vesiculate (anat.)
vessel vat/kanaal/buis (anat.)
vestibular (bn) voorhof…/vestibulair (met betrekking tot het evenwichtsorgaan)
vestige rudiment (orgaan dat geen functie meer heeft)
vestigial rudimentair
vestigial gland rudimentaire klier
vestigial organ rudimentair orgaan
Vibrio Vibrio (bacterie)
Vibrio comma idem/kommabacil
Vibrio parahaemolyticus idem
Vibrio cholerae idem
Vibrio vulnificus idem
Vibrionaceae idem
vibro... tril.../trillings.../vibratie...
vigilance vigiliteit/waakzaamheid
villiform haarvormig (anat.)
villonodular villonodulair
villose/villous villus.../villusachtig/haarvormig/bedekt met villi (anat.)
villosity villus/haarvormig uitsteeksel (anat.)
viral viraal (door een virus veroorzaakt)
virulence/virulency virulentie/kwaadaardigheid (van ziekte)
virulent virulent/kwaadaardig/schadelijk/hevig/gevaarlijk (m.b.t. ziekte)
virus virus; smetstof/ziekteverwekker
visceral visceraal/inwendig/m.b.t. de ingewanden (anat.)
visceromotor visceromotorisch (betreffende de bewegingen van de ingewanden)
viscosity viscositeit/kleverigheid
viscous hoog viskeus/dikvloeibaar
vision het zien; visioen/droombeeld
visual gezicht.../oog.../visueel
visual acuity gezichtsscherpte
visual axes (of the eyes) gezichtsas
visual cell gezichtscel
visual field gezichtsveld
visually handicapped visueel gehandicapt
visually handicapped/impaired person visueel gehandicapte
visually impaired visueel gehandicapt
vital vitaal
vital capacity vitale capaciteit/nuttige longinhoud
vital organs vitale organen
vital signs/vitals vitale functies (pols/bloeddruk/ademhaling/temperatuur)
vitreous vitreus/glasachtig
vitreous humor glasvocht
VLDL (very low density lipoprotein(s)) very low density-lipoproteïne(n)/VLDL
volar van of m.b.t. de handpalm of de voetzool (anat.)
voluntary voluntarius/vrijwillig
voluntary willekeurig (m.b.t spierbeweging)
voluntary movement(s) willekeurige beweging(en) (van spier)
voluntary muscle willekeurige spier (anat.)
vomitus vomitus/braaksel
VP vasopressine (een hormoon)
VRE (vancomycine-resistant enterococci) vancomycine-resistente enterokokken/VRE
vulval/vulvar vulvair (met betrekking tot de schaamspleet)
vulvovaginal vulvovaginaal
waist (line) taille/middel
waiting list wachtlijst
walk the hospitals/wards (als medisch student) kliniek lopen, co-schappen lopen, medicijnen studeren
wall wand (b.v. van oor of orgaan) (anat.)
wall tension aderwandspanning
wall-eyed met glasachtig hoornvlies; met divergent strabisme
ward-in-a-house (ong.) aanleunwoning (voor psychiatrische patiënten)
washing soda natriumcarbonaat
Wasserman test/reaction Wassermannreactie
wasting disease/sickness slopende ziekte
watchful waiting observatie/waarneming
water balance vochtbalans (in het lichaam)
water supply watertoevoer
WBC zie white blood cell
weak zwak; soms ook verlamd
weak-minded zwakzinnig
weakness zwakheid/algehele zwakte
weak pulse zwakke pols
wear slijtage
wedge pressure wiggedruk
wedge-shaped wigvormig (anat.)
weep vocht afscheiden/verliezen/dragen (van wond)
weight loss gewichtsverlies
weight management gewichtsbeheersing
West Nile virus Westelijke-Nijlvirus
wet dream natte droom
whale (slang) wordt gezegd van een walgelijk dikke patiënt
wheezy kortademig
when performing work tijdens de belasting (bij onderzoek)
whipworm zweepworm (Trichuris)
white blood cell witte bloedcel/leukocyt/wit bloedlichaampje
white count leukocytentelling; aantal witte bloedcellen; leukocytengehalte
white of the eye oogwit
widespread op verschillende plaatsen aanwezig
window phase periode (bijv. drie jaar) waarin aidstest negatief kan uitvallen erwijl patiënt toch positief blijkt te zijn (wel antigenen, geen antistoffen)
windsucker luchtzuiger/luchtslikker
withdrawal effect onthoudingsverschijnsel
withdrawal symptoms ontwenningsverschijnselen
withhold het niet toedienen van medicijnen
width of the chest borstomvang
WMA (World Medical Association) idem/WMA
woman doctor vrouwelijke arts
wonder drug wondermiddel
Workers’ Comp/Workers’ Compensation Insurance (AE) ziektekostenverzekering (betaald door werkgever)
work-up vervolgonderzoek
World Medical Association idem/WMA
wound edge wondrand
Wuchereria bancrofti idem
X chromosome X-chromosoom
xenarthral bijgewricht
xer(o) xer(o)droog)
xiphisternal het xifisternum betreffend
X-linked ... X-gebonden ...
XXY males XXY-mannen (i.v.m. syndroom van Klinefelter)
Y chromosome Y-chromosoom
yearning een verlangen naar (komt voor vlak voor een epilepsieaanval)
Yersinia enterocolitica idem
Yersinia pestis idem
Yersinia pseudotuberculosis idem
Y-joint scharniergewricht