logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
dactyl vinger; teen
deciduous tooth/teeth melktand(en)
decussation chiasma
deep peroneal nerve diepe kuitbeenzenuw
deferent duct zaadleider/vas deferens
deltoid (muscle) deltaspier/driehoeksspier
delts deltaspieren
dendrite dendriet
dendritum (L.) dendriet
dens (L.) gebitselement (tand of kies)
dens incisivus idem/snijtand
dens molaris idem/ware kies
dens premolaris idem/valse kies
dens serotinus idem/verstandskies
dental alveolus tandkas
dental cavity tandholte
dental cementum cement (in tand)
dental enamel tandglazuur/tandemail
dental nerve tandzenuw
dental pulp het tandmerg/de pulpa
dental root tandwortel
dentes (L.) meervoud van dens (zie aldaar)
dentin(e) dentine/tandbeen/tandstof/odontine
denture gebit
depression kuil(tje)
depressor (muscle) neertrekkende spier
derm(a) huid (vnl. lederhuid)
dermal bone dekbeen
dermal gland huidklier
dermal papilla huidpapil
dermatoma dermatoom (gebied dat door een gevoelszenuw wordt bediend)
dermis (leder)huid
dermo-epidermal junction dermo-epidermale overgang
diaphragm middenrif/diafragma (scheidingswand/tussenschot)
diaphragm selae hypofysedak
diaphysis (been)schacht/diafyse (van pijpbeen)
[diastema diasteem/spleetje tussen de tanden]
diencephalon tussenhersenen/idem
digestive apparatus spijsverteringsstelsel
digestive organ spijsverteringsorgaan
digestive system spijsverteringsstelsel
digestive tract spijsverteringskanaal
digit digitus/digitaal element (vinger of teen)
digital nerve vingerzenuw
digital pulp vingertop
digits of the foot tenen
digits of the hand vingers
digitus I duim
digitus II wijsvinger
digitus III middelvinger
digitus IV ringvinger
digitus V pink
digitus primus duim
digitus secundus wijsvinger
digitus medius middelvinger
digitus tertius middelvinger
digitus annularus ringvinger
digitus quartus ringvinger
digitus minimus pink
digitus quintus pink
dilator/dilater/dilatator verwijdende spier
dilator muscle(s) verwijdende spier(en)
dilator pupillae muscle pupilverwijder (spiertje)
dimple (in the chin) kinkuiltje
diploe diploë (sponsachtige substantie van het schedeldak)
disc schijf (i.h.b. tussenwervelschijf)
disc/discus/disk schijf
discus intervertebralis tussenwervelschijf
disk, zie disc schijf
distal phalynx/phalanges dista(a)l(e) vingerkootje(s); dista(a)l(e) teenkootjes
diverticle of kidney nierdivertikel
diverticulum het diverticulum/de blindzak
Dogiel corpuscle lichaampje van Dogiel (gevoelsorgaantje)
dome of (the) foot voetboog
dominators dominatoren (in netvlies)
dorsal blood vessel dorsaal bloedvat
dorsalis pedis artery voetrugslagader
dorsal vertebra (12) borstwervel (first/second/third enz. dorsal vertebra: eerste/tweede/ derde borstwervel; NB geen rugwervel) (zie ook thoracic vertebra en T1 - T12)
dorsum (L.) rug (van lichaamsdeel)
dorsum of (the) foot wreef
dorsum of (the) hand handrug
dorsum of (the) nose neusrug
drum (membrane) trommelvlies/trommelholte (zie eardrum)
drumhead trommelvlies
DuBois area totale lichaamsoppervlakte van een mens
duct/ductus (L.) gang/kanaal
ductus biliaris galgang
ductus choledochus galgang
ductless gland(ular body) endocriene klier
duct of Wirsung zie pancreatic duct
ductus deferens idem/zaadleider
ductus pancreaticus idem ((hoofd)afvoergang van de alvleesklier/het pancreas)
ductus thoracicus idem/borst-lymfevat
Duncan's ventricle zie fifth ventricle
duodenal orifice of the stomach maagpoort/pylorus
duodenum twaalfvingerige darm/duodenum
dura mater hard hersenvlies/dura mater
Duverney's gland de klier van Bartholin
E
ear oor/oorschelp/gehoororgaan
ear canal gehoorgang
eardrum trommelvlies/membranum tympanum; middenoor/trommelholte/tympanum
ear flap oorlel; oorschelp/het uitwendige oor/pinna
earlap oorlel; oorschelp/het uitwendige oor/pinna
earlobe oorlel
ear ossicle gehoorbeentje
ear tip oorpunt
ear vein oorader
eccrine glands eccriene klieren (type zweetklieren die een zuur weefselvocht uitscheiden)
effector effector (o.a. spieren/klieren/trilharen)
efferent (zn) afvoerende zenuw
efferent arteriole eferent(e)/afvoerend(e) ateriole/slagadertje
efferent nerve efferente/afvoerende zenuw
efferent neuron efferente/afvoerende neuron, zenuw
eigth ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
eight brain nerve/cranial nerve achtste hersenzenuw/hersenzenuw VIII
ejaculatory duct zaadleider
elbow elleboog
elbow joint ellebooggewricht
elevator opheffer/optrekker (soort spier)
eleventh ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
eleventh brain nerve elfde hersenzenuw/nervus accessorius/hersenzenuw XI
ellipsoidal joint ellipsoïdaal gewricht/condylgewricht
enamel (of teeth) tandglazuur/tandemail
enamel organ glazuurorgaan (in tand)
enarthrosis kogelgewricht
encapsulated end organs ingekapselde verbredingen van de gevoelszenuwuiteinden
encephalon de hersenen
end capillary eindcapillair
endocardium endocardium/hartvlies
endocrine gland(s) endocriene klier(en)
endocrine organ endocrien orgaan
endolymph endolymfe/labyrintvocht/binnenvocht
endometrium uterusslijmvlies/baarmoederslijmvlies
endoneurium idem
endomysium idem (bindweefsel tussen spierbundels)
endoplasmic reticulum endoplasmatisch reticulum (in cel)
endoskeleton endoskelet/inwendig skelet
endothelium endotheel (inwendig bekleedsel van bloed- en lymfvaten)
end plate motorische eindplaat
enteron spijsverteringskanaal
entrails ingewanden/darmen
epencephalon achterhersenen/idem
ependyma ependym
epicanthic fold epicanthus/mongolenplooi (van ooglid)
epicanthus epicanthus/mongolenplooi (van ooglid)
epicantic fold zie epicanthus
epicardium epicard(ium) (op het hartspierweefsel gelegen)
epicondyle epicondylus (knobbel aan gewrichtsuitsteeksel)
epidermis opperhuid/epidermis
epididymi(de)s epididymis/bijbal
epigastrium epigastrium/bovenbuik(streek)
epiglottis strotklep(je)/de epiglottis
epimysium idem/spierfascie (bindweefsel dat een hele spier omgeeft)
epineurium idem
epiphyseal disc epifysairschijf/groeischrijf
epiphysis epifyse (gewrichtsuiteinde van lang pijpbeen); epifyse/pijnappelklier/pineaal orgaan
epistropheus draaier/epistropheus (bepaalde wervel)
epithalamus epithalamus (deel van hersenen)
epithelium epitheel/dekweefsel (opperste laag van het bekleedsel van organen)
epithelium of bladder blaasepitheel
epitympanum koepelholte
erectile tissue (of the penis/vagina) zwellichaam (van de penis of de vagina)
erector (muscle) oprichter/oprichtende spier
esophagus zie oesophagus
ethmoid(al) (bone) zeefbeen
euphotic zone zie photic zone
Eustachian canal/tube buis van Eustachius (oor)
excitatory nerve exciterend neuron
excitatory neurotransmitter exciterende neurotransmitter
excitatory synapse exciterende synaps
excitor nerve prikkelende/stimulerende zenuw
excretory duct uitscheidingskanaal/excretiekanaal/afvoerbuis (van orgaan of klier)
excretory opening uitscheidingsopening/excretieopening
excretory organ uitscheidingsorgaan
excretory pore uitscheidingsopening/excretieopening
exocrine gland(s) exocriene klier(en)
expiratory muscles uitademingsspieren
extensor (muscle) strekspier/strekker
extensor of the finger vingerstrekker
extensor tendon (of hand and fingers) strekpees (van hand en vingers)
external acoustic meatus uitwendige gehooropening
external auditory canal uitwendige gehoorgang
external auditory meatus uitwendige gehoorgang
external ear uitwendig oor
external ear canal uitwendige gehoorgang
external jugular vein uitwendige halsader
external nose uitwendige neus
external nostril uitwendig neusgat
external organs uitwendige organen
external organs of generation uitwendige geslachtsorganen
exteroceptor exteroceptor (zintuigorgaan)
extralemniscal pathway extralemniscale zenuwbaan
extrapyramidal motor areas extrapiramidale motorische gebieden
extremities extremiteiten/ledematen
extremity extremiteit/lidmaat (arm of been)
eye oog/iris
eye ball oogbal/pupil; oog
eye brow wenkbrauw
eye chamber ooghoek
eye cup oogschelp
eye fold mongolenplooi/epicanthus (oog)
eye globe oogbol
eye ground oogfundus
eye hole oogholte/oogkas
eye lash wimper/ooghaartje
eye lid ooglid
eye membrane oogvlies
eye muscle oogspier
eye pit oogholte/oogkas
eye socket oogkas/oogholte
eye tissue oogweefsel
eye tooth oogtand/hoektand (van bovenkaak)
eye tunic oogvlies
F
f... zie ook ph... (!)
fab(ric) weefsel
face gezicht/gelaat
face bone aangezichtsbot
face muscle aangezichtsspier
facet joint facetgewricht
facial hair gezichtshaar/gezichtsbeharing
facial muscle aangezichtsspier/gelaatsspier
facial nerve aangezichtszenuw/nervus facialis/hersenzenuw VII
facies facies/gelaat
Fallopian tube eileider/buis van Fallopia/tuba Fallopii
false ribs valse ribben
fang wortel (van tand of kies)
fascia de fascia/fascie/band (bindweefselvlies tussen en om spieren); iets wat gestreept is
fascicle/fasicule zenuwbundel(tje)
fasciculus zenuwbundel/zenuwstreng
fat(ty) tissue vetweefsel
fauces keelholte
female genital organs vrouwelijke geslachtsorganen
female gonopore vrouwelijke gonopore (geslachtsopening)
female sex organs vrouwelijke geslachtsorganen
femoral artery dij(been)slagader
femoral head femurkop
femoral neck femurhals
femoral nerve dijbeenzenuw
femoral shaft femurschacht
femoral vein dij(been)ader
femur bovenbeen/dij(been)/femur
fenestra idem/venster/gat (m.n. in bot)
fenestra of the cochlea zie cochlear window
fibril vezeltje/fibril; trilhaar
fibrocartilage vezelkraakbeen
fibrous tissue bindweefsel
fibula kuitbeen/fibula
fibulare fibulare
fifth ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
fifth brain nerve driehoekszenuw/drielingszenuw, (nervus) trigeminus/hersenzenuw V
fifth digit kleine teen; pink
fifth finger pink
fifth toe kleine teen
fifth ventricle vijfde hersenkamer/vijfde ventrikel (bij minder dan 10% van de mensen)
fimbria(mv: fimbriae) fimbria (franjeachtig aanhangsel)
fimbriated extremity fimbria
finger vinger
finger extensor vingerstrekker (spier)
fingernail vingernagel
finger pad tastbal
fingertip vingertop
first ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
first brain nerve/cranial nerve reukzenuw/hersenzenuw I
first digit duim; grote teen
first molar eerste ware kies/molaar
first premolar eerste valse kies/premolaar
first toe grote teen
first ventricle eerste ventrikel (hersenen)
fissure fissuur/spleet
flat bones platte beenderen
flat of the hand handpalm
flesh huid/vlees
flesh tooth knipkies
flexor (muscle) buigspier/buiger
flexor tendon(of hand or finger) buigpees (van hand of vinger)
floating rib zwevende rib/valse rib
flocculus idem/kleine hersenkwab
floor of the mouth mondbodem
fold of (the) skin huidplooi
follicle follikel/haarzakje
folliculus zakje (b.v een haarzakje)
folliculus pili haarzakje
fontanel(le) fontanel/schedelnaad (met vlies bedekte opening in een bot)
foot voet
foot arch voetboog
footbone voetbeentje
foot joint voetgewricht
foot muscle voetspier
footpad voetkussentje
forearm onderarm
forearm bone ellepijp/ulna
forearm muscle onderarmspier
forebrain voorhersenen/prosencephalon
forefinger wijsvinger/voorvinger
fore-gut voordarm
forehead voorhoofd
forehead bone voorhoofdsbeen
foreskin voorhuid/preputium
fornix gewelf/koepel/dak
fossa kuil(tje)/groef
fossette in the chin kinkuiltje
fourchette slijmvliesplooi(bij labia majora)
fourth ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
fourth brain nerve/cranial nerve katrolzenuw/vierde hersenzenuw/hersenzenuw IV
fourth digit ringvinger; vierde teen
fourth finger ringvinger
fourth toe vierde teen
fourth ventricle vierde hersenkamer/vierde ventrikel
fovea (centralis) gele vlek (gebied in netvlies met geel pigment); (algemeen) kuil/groef
fraenum zie frenum
free margin nagelrand
frenulum bandje
frenum tongriem
frons frons/voorhoofd
front tooth voortand
frontal voorhoofdsspier; voorhoofdsbeen
frontal artery voorhoofdsslagader
frontal bone voorhoofdsbeen
frontal cortex frontale cortex
frontale voorhoofdsbeen
frontal eminence voorhoofdsknobbel
frontal lobe voorhoofdskwab/frontaalkwab
frontal protuberance voorhoofdsknobbel
frontal sinus voorhoofdsholte
frontal squama voorhoofdsbeen
frontal vein voorhoofdsader
frontalis (muscle) voorhoofdsspier
fundus bodem
fundus uteri uteruskoepel/de fundus uteri
fungiform papilla papillae fungiformes (paddestoelvormige knobbeltjes op de tong)
funicle/funiculus zenuwstreng/zenuwbundel; navelstreng
funiculus spermaticus zaadstreng
funiculus umbilicalis navelstreng
'funny bone' telefoonbotje
furrow groeve/sulcus
fusiform muscle spoelvormige spier