logo Taalvlinder

Militaire termen - luchtmacht


a  b  c  e  f  g  h  i  j k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  z
J
J Juliet
jacking point krikpunt
jam/jamming storen (van de vijandelijke communicatiemiddelen zoals radar)
jammer stoorder
Jeppesen chart kaart van Jeppesen (een luchtwegenkaart)
(ook wel kortweg de Jeppesen genoemd)
jet straalmotor; straalvliegtuig/straaljager
jet age straaltijdperk
jet aircraft/airplane straalvliegtuig
jet airliner straalverkeersvliegtuig
jet-assisted take-off start met extra raketmotor
jet blast drukgolf van de straalmotor
jet blast deflector vlammenschild (o.a. op vliegkampschip)
jet bomber straalbommenwerper
jet coefficient straalcoëfficient
jet engine straalmotor
jet exhaust uitlaat
jet fighter straaljager
jet flap straalklep
jet flight straalvlucht
jet fuel vliegtuigbrandstof/kerosine
jet intake motorinlaat
jetliner straalverkeersvliegtuig
jet oil kerosine
jet passenger aircraft straalverkeersvliegtuig
jet plane straalvliegtuig
jet plane fuel straalvliegtuigbrandstof
jet pod motorgondel
jet propelled met straalaandrijving
jet propulsion straalaandrijving
jet refueller tankwagen (op luchthaven)
jet stream straalstroom
jettison (ww) afwerpen (b.v. van brandstoftank)
jettison shoot de schietstoel gebruiken
jettison tank afwerptank
jet trainer lesstraalvliegtuig
jet turbine (engine) straalmotor
jig mal (bij vliegtuigbouw)
jink(ing) (slang) snelle uitwijkmanoeuvre
jock vlieger
jockey vlieger
join a thermal invoegen (zweefvliegen)
join up the flight terugkeren in de formatie (na een solo-actie)
joint voeg/naad/verbinding
joint air attack (team) gecombineerde aanvalsformatie
Joint Aviation Authorities (JAA) idem/JAA/(gezamenlijke) Europese luchtvaartautoriteiten
joint direct attack munition JDAM-lucht-grondraket
joint North Sea flight information centre zie GENOFIC (afkortingen)
Joint Strike Fighter idem/JSF
joy flight pleziervluchtje/vliegtochtje
judder trilling
judder (ww) trillen
Judy(slang) radiocode voor 'doel is in zicht en ik neem het over';
en tussen vlieger en toren, 'ik zie u' (op de radar)
juice (slang) brandstof
juke (slang) snel vliegen om vijandelijk vuur te ontwijken
Juliet idem/J (de letter J)
jumbo aircraft jumbovliegtuig
jumbo jet jumbojet
jump take-off zeer korte start (vaak met behulp van schuinlopende schans)
K
K Kilo
k/carabiner harpje (zweefvliegen)
k'd killed (gedood)
keel kiel (ook van deltavlieger)
keep cover on the ground blijf laag vliegen
kerosene kerosine
key (ww) inschakelen/aanzetten
kick the tires and light the fires (slang) haastige en slordige inspectie van het vliegtuig
kid (slang) tweede vlieger van bommenwerper (VS)
kill (ww) neerhalen
kill box (slang) elektronisch viziersymbool (rechthoek op de monitor waarin
het te vernietigen object wordt 'gevangen'); ook gebied
dat een squadron krijgt toegewezen om er te schieten op alles
wat beweegt
kill point doel (van een raket)
kill(slang) een neergeschoten vijandelijk vliegtuig
of een tot zinken gebracht vijandelijk schip
Kilo idem/K (de letter K)
kilohertz idem
kilopascal idem
kilovolt kV/kilovolt
kilowatt kW/kilowatt
kinetic heating wrijvingswarmte
kinetics kinetica
king post hangstijl (van deltavlieger)
kite kist (vliegtuig)
kiwi (slang) (niet-vliegende)luchtmachtofficier
knee board/pad blocnote (in het anti-g-pak)
kneel(ing) type landing gear halfintrekbaar onderstel
kneel(ing) type undercarriage halfintrekbaar onderstel
knife fight (in a phone booth) (slang) luchtduel/luchtgevecht
knot knoop/zeemijl (geen gewone mijl!)
knots indicated airspeed aangegeven snelheid
kriegie (slang) Amerikaanse krijgsgevangene
Kru(e)ger flap krugerklep
kryton condensator (in atoombom)
L
L Lima
label through doorlabelen (van bagage)
ladar ladar (lasergestuurd wapensysteem)
lame duck defect toestel
laminar-flow wing laminaire grenslaagvleugel
land (ww) landen/neerkomen
landing landing; dropping (van para's)
landing and climbing performance land- en klimprestaties
*landing and taxi lights landings- en taxilicht(en)
landing approach nadering
landing area landingsplaats/landingsgebied
landing area floodlight landingslicht
landing beacon landingsbaken/aanvliegbaken
landing beam aanvliegstraal
landing beam transmitter aanvliegstraalzender
landing capacity landingscapaciteit
landing chassis onderstel
landing configuration landingsconfiguratie
landing direction indicator landingsrichtingaanwijzer/landings-T
landing distance landingslengte
landing distance available (helicopter) beschikbare landingsbaanlengte (helikopter)
landing fee landingsrecht
landing field landingsterrein/landingsbaan
landing flap landingsklep
landing gear onderstel
landing gear door ondersteldeur
landing gear door hinge ondersteldeurscharnier
landing gear door latching ondersteldeurvergrendeling
landing gear door unlatching ondersteldeurontgrendeling
landing gear free fall extension system het systeem voor het uitlaten van het landingsgestel in vrije val
landing gear housing wielruimte
landing gear indication onderstelindicator
landing gear leg onderstelpoot
landing gear lever bediening van het onderstel
landing gear locking onderstelvergrendeling
landing gear sytem landingsgestel
landing gear wheel onderstelwiel
landing light landingslicht
landing noise landingslawaai
landing message landingsbericht
landing path aanvliegroute
landing permit landingsrecht
landing platform helicopter heli(kopter)carrier/heli(kopter)schip
landing point landingspunt (algemeen); landingspunt (op de landingsbaan)
landing procedure aanvliegprocedure/landingsprocedure
landing radar landingsradar
landing run uitloop/landingsrol
Landing Signals Officer landingsofficier (carrier)
landing site landingsplaats
landing skid landingsski
landing slot slot-tijd
landing-T landings-T
landing-tee landings-T
landing speed daalsnelheid/landingssnelheid
landing weight landingsgewicht
landing wheel loopwiel
landing window landingsraam (helikopter); landingslimieten
landing zone landingsgebied
landline teletypewriter telexlijn over land
landmark oriëntatiepunt (op de grond)
land out buitenlanden (zweefvliegen)
landplane landvliegtuig
land target gronddoel
lap safety belt buikveiligheidsgordel
Laplacian varicarn negatieve welving
laser laser
laser beam laserstraal
laser designator laservolgunit
laser-guided lasergeleid/lasergestuurd
laser-guided bomb lasergeleide/lasergestuurde bom
laser-guided weapon lasergeleid/lasergestuurd wapen
laser range finder laser-afstandmeter
laser spot tracking lasergeleiding
last minute... last-minute...
latch klink/grendel
late booking laatboeking
lateral attitude dwarsstand
lateral axis dwarsas
lateral control dwarsbesturing
lateral mass ratio laterale massaverhouding
lateral navigation laterale navigatie
lateral path laterale vliegroute
lateral velocity zijdelingse snelheid
late season naseizoen
latitude breedte (geografisch)
launch lancering
launch (ww) lanceren
launch a glider starten (zweefvliegen)
launch director launch-director (iemand die de opstijging begeleidt
en op de veiligheid let) (ballonsport)
launcher afvuurinrichting/lanceerinrichting
launching lancering
launching device afvuurinrichting/lanceerinrichting
launch(ing) pad lanceerbasis/lanceerinrichting
launch(ing) site lanceerbasis/lanceerinrichting
launching system lanceersysteem
Launch Officer dekofficier (die starts regelt op vliegkampschip)
launch point startplaats (zweefvliegen)
launch sequence lanceerprocedure (bij raket); startvolgorde (op carrier)
launch weight startgewicht
lavatory toliet/WC
Lawn Dart bijnaam F-16 Fighting Falcon
lay a bomb (slang) een bom op de vijand laten vallen
lay an egg (slang) een bom op de vijand laten vallen
layer of air luchtlaag
layered (air defence) (luchtverdediging) in dieptecirkels
lead angle voor het doelwit uit
lead(er) leider (bij missie met twee of meer vliegers);
leider (voorste vliegtuig in formatie)
lead bombardier bommenrichter in voorste vliegtuig
leader leider (voorste vliegtuig in formatie); leider (bij missie
met twee of meer vliegers)
leading aircraft man soldaat 1e klasse
leading edge voorrand (b.v. vleugelneus/staartvlakneus)
leading edge flap (scharnierende)voorrandklep
leading edge slat (uitschuivende)voorrandklep
leading edge tube voorrandbuis (van deltavlieger)
lead-in runway approach lights naderingslichten (bij luchthaven)
lead navigator navigator in voorste vliegtuig
leak detection system lekmeldsysteem
leave a thermal bel verlaten (zweefvliegen)
lee-side lijzijde
lee waves lijgolven/föhngolven (zweefvliegen)
leeway wraak/koersafwijking/het uit koers raken
left luggage (office) bagagedepot
left luggage locker bagagekluis
left tank fuel gauge brandstofmeter voor de linkertank
leg been (base leg/downwind leg/crosswind leg, final leg enz.)
legroom beenruimte
Leigh-light zoeklicht (op vliegtuig voor ASW)
lenticular clouds/lenticulars lenticulariswolken
lethal cone (slang) uitlaat van een (vijandig) vliegtuig (meest ideale plek
om een raket in te schieten)
letter of agreement overeenkomstbrief
level hoogte/niveau
level (bn) vlak/horizontaal
level (ww) vlak/horizontaal trekken/gaan liggen (van vliegtuig)
level change verandering van de hoogte
level flight borstvlucht/horizontale vlucht
level flight indicator gyrohorizon
level flight speed horizontale-vluchtsnelheid
level off (after climb) rechttrekken (van toestel)
level out horizontaal trekken (van vliegtuig)
LG door (landing gear door) ondersteldeur
LG door latching ondersteldeurvergrendeling
LG door unlatching ondersteldeurontgrendeling
liaison aircraft verbindingsvliegtuig
liaison officer verbindingsofficier
liaison plane verbindingsvliegtuig
licence holder brevethouder
license brevetteren
licensed gebrevetteerd
licensing brevettering
life-controlled part onderdeel met gecontroleerde levensduur
life jacket zwemvest/reddingsvest
life-limited element onderdeel met beperkte levensduur
life preserver zwemvest/reddingsvest
life raft reddingsboot/opblaasboot
lift lift/stijgkracht; luchtbrug
*lift (ww) door de lucht vervoeren/vliegen
lift dump liftdumper/binnenste stoorklep
lift force lift/stijgkracht/opstuwende kracht
lifting body lifting body (vleugelloos vliegtuig)
lifting platform hijsplatform (bij vliegende kraan)
lifting potential hefvermogen
lifting power lift/stijgkracht
lifting rotor hefschroef
lift-off start; opstijging (ballonsport)
lift-off (ww) opstijgen
lift to drag ratio lift-weerstandverhouding
light aircraft privé-vliegtuig/sportvliegtuig/zakenvliegtuig/propellervliegtuig
light and variable licht en variërend (m.b.t. wind)
light bomber lichte bommenwerper
light carrier lichte carrier/licht vliegkampschip
lighter-than-air aircraft luchtschip
light fighter lichte jager
lighting system verlichtingssysteem
lighting-up verklikken (oplichten van lampje in cockpit als vliegtuig is
gesignaleerd door vijandelijke radar)
light intensity verlichtingsintensiteit (hoog, laag of gemiddeld)
light multirolehelicopter lichte multipurposehelikopter
lightning weerlicht
*lightning deflector strips bliksemafleiderstrips
lightning strike blikseminslag
lights out (slang) radar uitgeschakeld
light sytem baanverlichting (als het druk is)
light turbulence lichte turbulentie
lightweight turbojet engine lichtgewicht-raketmotor
light wind zwakke wind
Lima idem/L (de letter L)
limited begrensd; beperkt
limited visibility beperkt zicht
limiting height plafond/hoogtegrens
limiting mach number maximaal toelaatbare machsnelheid
limit of height plafond/hoogtegrens
Linda Blair zie doing the Linda Blair
Lindbergh, Charles
(the Spirit of St. Louis)
line leiding; linie
linen linnen
line of sight vizierlijn/gezichtslijn
line of view vizierlijn/gezichtslijn
line of vision gezichtslijn
lines of communictaion verbindingslijnen
line up formeren/een formatie vormen
link trainer simulator/linktrainer
liquid cooled watergekoeld/vloeistofgekoeld
liquid cooling (system) waterkoeling/vloeistofkoeling
liquid crystal display LCD/beeldscherm
liquid fuel vloeibare brandstof
liquid rocket engine vloeistofraketmotor
listening device(s) luisterapparatuur
listening out uitluisteren
live ordnance scherpe munitie
load last/lading; belasting; laadvermogen; baanbelasting
load capacity laadvermogen
load classification number baanbelastingsclassificatienummer
load controller stroomsterkteregelaar
load factor beladingsgraad (bij vracht); bezettingsgraad (passagiers)
load hook lasthaak
loading (slang) de invalshoek vergroten
loading bridge laadbrug (vracht); aviobrug/slurf (passagiers)
loading gate laaddeur
loading of passengers verdeling van passagiers (over het vliegtuig)
loadmaster idem (functie bij de luchtmacht)
load tape loadtape (ballonvaart)
lobe secundaire bundel (radarterm voor secundaire delen
van radarbundel)
loc (localizer) koerslijnbaken
localizer koerslijnbaken
local mean time plaatselijke middelbare tijd
local time plaatselijke tijd
locator aanvliegbaken
locator beacon aanvliegbaken
locator middle midden-aanvliegbaken
locator outer buiten-aanvliegbaken
lock lock (zie ook lock on); borgen (zweefvliegen)
locker bagagevak/opbergvak
lock system vergrendelingssysteem
locking device grendel/afsluitmiddel
locking wire borgdraad (zweefvliegen)
lock (on) locken op (een doel) (de raket was gelockt op het vliegtuig)
vangen/vastleggen (van doel)/automatisch volgen
log (book) logboek
logical acknowledgement logische ontvangstbevestiging
logical acknowledgement message logisch bevestigingsbericht (Eurocontrol)
*logo light staartschijnwerper
long conductor antenna draadantenne
longeron langsligger
long haul lange afstand/lange-afstandsvlucht
longitude lengte (geografisch)
longitudinal axis langsas
longitudinal panel langsschot
longitudinal reinforcing member stringer/langsverstijver
longitudinal stiffener stringer/langsverstijver
longitudinal stiffening section stringer/langsverstijver
long-nose cannon boordkanon met lange loop
long range ... lange-afstands...
long range armament lange-afstandsbewapening
long range bomber lange-afstandsbommenwerper
long range fighter lange-afstandsjager
long range jet lange-afstandsverkeersvliegtuig
long range navigation LRN/LORAN/lange-afstandsnavigatie
long-wire antenna draadantenne
Loon vanaf onderzeeboot gelanceerde raket bij de Amerikaanse marine
loop looping
loop (ww) een looping uitvoeren
loop the loop looping
looping looping/lusvlucht
loose lanceren/afschieten
LORAS-system LORAS-systeem
lose altitude/height hoogte verliezen
lose power vermogensverlies (uitvallen (van de/het motor(vermogen)
of de rotor bijvoorbeeld))
loss verlies (b.v. hoogteverlies); uitval (van b.v. een motor)
loss of altitude/height hoogteverlies
loss of communication uitvallen van de communicatie
loss of control onbestuurbaarheid
loss of fuel brandstofverlies
loss of oxygen supply onderbreking van zuurstoftoevoer
loss of redundancy verlies van redundantie (van een systeem)
loss of stiffness verlies van stijfheid
loss of thrust control (LOTC) verlies van stuwkrachtregeling
lost the bubble (slang) in de war zijn; iets vergeten zijn
loud handle schietstoelgreep
loud pedal (slang) vol gas
lounge wachthal/wachtruimte/lounge/restaurant (op luchthaven)
low altitude ... laagvliegende ...
low altitude bombing system bomrichtsysteem voor lage hoogte
low altitude navigation
and targeting infrared night LANTIRN/nachtnavigatie- en detectiesysteem
low approach lage nadering
low drifting laag wegdrijven (van b.v. sneeuw, stof of zand)
low-energy parts laagenergetische onderdelen
lower (ww) neerlaten/neerklappen
lower airspace het lagere luchtruim
lower wing onderste vleugel
low flying laag vliegen/laagvliegend
low flying aircraft laagvlieger
low frequency LF/lage frequentie (30-300 kHz)
low key point checkpunt naast landingsveld
low level flight vlucht op lage vlieghoogte
low level forecast verwachting beneden 10.000 voet
low level flying laag vliegen/laagvliegend
low level map laagvliegkaart
low load tariff low load-tarief (goedkoper tarief voor touroperators
tijdens daluren)
low pass scheervlucht
low pressure compressor lagedrukcompressor
low pressure tire lagedrukband
low pressure turbine lagedrukturbine
low season laagseizoen
low speed aileron rolroer/lagesnelheidsrolroer
low speed control bestuurbaarheid bij lage snelheid
low tow lage sleeppositie (zweefvliegen)
low visibility slecht zicht
low wing monoplane laagdekker
low wing plane laagdekker
LP cock (vermoedelijk) lage-drukregelaar;
mogelijk ook een soort gashendel (?))
Luftwaffe
luggage bagage
luggage compartiment bagageruimte
luggage label bagagelabel
luggage receipt/ticket bagagereçu
luggage trailer bagagewagen
luggage trolley bagegakar(retje)
*LZ zie landing zone
M
M Mike
mach mach (mach één, mach twee enz.)
Mach cone kegel van Mach
mach meter machmeter
mach number machgetal
machine gun mitrailleur
machine gunner (mitrailleur)schutter
Mae West bijnaam voor reddingsvest
magnetic bearing magnetische peiling
magnetic compass magnetisch kompas
magnetic heading magnetische koers
magnetic orientation (of runway) magnetische richting (van landingsbaan)
magnetic track magnetische grondkoers
magnetic variation magnetische variatie
maiden flight luchtdoop/eerste vlucht
mail terminal postterminal (op luchthaven)
main compass hoofdkompas
main deck hoofddek (van vliegtuig)
main deck (exit) sill height drempelhoogte van het hoofddek
main fuselage centraal rompdeel
main gear hoofdonderstel
main gear wheel hoofdwiel/hoofdonderstelwiel
main hydraulic system hoofd-hydraulisch systeem
main landing gear (unit) hoofdonderstel
main landing gear door hoofdondersteldeur
main landing gear wheel hoofdonderstelwiel
main LG door hoofdondersteldeur
main plane hoofddraagvlak
main rib hoofdrib (van vleugel)
main rotor hoofdrotor
main rotor gear box (attachment) hoofdrotortandwielkast(bevestiging)
main rotary blade hoofdrotorblad
main route hoofdroute
main spar hoofdligger
main system hoofdsysteem
maintain handhaaf
maintenance onderhoud
maintenance data onderhoudsgegevens
maintenance engineer onderhoudsmonteur
maintenance hangar onderhoudshangaar (op luchthaven)
maintenance mechanic onderhoudsmonteur
maintenance procedure(s) onderhoudsprocedure(s)
maintenance truck onderhoudswagen (op luchthaven)
main tire hoofdwiel
main undercarriage (unit) hoofdonderstel
main undercarriage door hoofdondersteldeur
main undercarriage wheel hoofdonderstelwiel
main wing hoofdvleugel
major carrier vliegmaatschappij met meer dan 1 miljard dollar winst
per jaar (VS)
major overhaul grote (onderhouds)beurt
make a turn een bocht vliegen
malfunction storing
management control unit besturingseenheid
manoeuvrability wendbaarheid
manoeuvrable wendbaar
manoeuvring speed manoeuvreersnelheid
manual A1 simplex handbediening A1 enkelvoudig
manual assumption of communications handmatige overname van communicatie (Eurocontrol)
manual control handbediening
map kaart
map light kaartverlichting
maritime reconnaissance zeeverkenning
maritime surveillance maritieme patrouille
mark (ww) markeren (van doel)
marked temperature inversion sterke temperatuurinversie
marker (grens)baken; markeringsvliegtuig; merkbaken
marker antenna bakenantenne
marker beacon merkbaken
marker plane markeringsvliegtuig
marker radio beacon radiomerkbaken
markings herkenningstekens
marshaller marshaller/deklandingsofficier (op vliegkampschip); parkeermeester (op luchthaven)
Martin Baker fanclub (slang) mensen die ooit de schietstoel hebben gebruikt (er wordt
een officiële lijst bijgehouden; genoemd naar een fabrikant
van schietstoelen)
maskirovka camoufleren en misleiden
mass balance weight balansgewicht
mass ratio massaverhouding
mast rotormast (helikopter)
master (vero.) gezagvoerder
master arms (switch) hoofd(-wapen)schakelaar
master control room hoofdregelkamer
master switch hoofdschakelaar
maximal take-off rating maximaal startvermogen
maximum afterburner maximale naverbranding
maximum authorized altitude maximaal toegestane hoogte
maximum certificated landing weight maximaal toegstaan landingsgewicht
maximum continious rating maximaal duurvermogen/maximaal continu toerental
maximum control speed maximale bestuurbaarheidssnelheid
maximum flap extension speed maximumsnelheid met de kleppen uit
maximum flight altitude maximale vlieghoogte
maximum flight height maximale vlieghoogte
maximum flying weight maximaal vlieggewicht
maximum gear extended speed maximumsnelheid met onderstel uit
maximum gross weight maximaal brutogewicht/ totaalgewicht
maximum landing weight maximaal landingsgewicht
maximum level flight speed maximumsnelheid in horizontale vlucht
maximum licensed take-off weight maximaal gecertificeerd startgewicht
maximum Mach number maximaal machgetal
maximum operating speed maximale operationele vliegsnelheid
maximum permitted mileage maximale aantal toegestane mijlen/MPM
maximum take-off power maximaal startvermogen
maximum take-off weight maximaal vertrekgewicht/maximumvertrekgewicht
maximum total weight (authorised) maximaal brutogewicht
mayday mayday/noodsein
McReady ring McReadyring
mean sea-level gemiddeld zeeniveau
meatball (slang) afweervuur; glideslope indication light (oriëntatielamp)
mechanic monteur
mechanical disconnection mechanische breuk
mechanical flight control disconnection mechanische breuk in besturingsorgaan
mechanical flight control failure mechanische storing in besturingsorgaan
mechanical variometer mechanische variometer
medevac medical evacuation (gewondentransport)
medium and high direction finding stations peilstations werkend op middelbare en hoge frequentie
medium bomber middelzware bommenwerper
medium frequency middelbare frequentie
medium frequency direction finding station peilstation werkend op middelbare frequentie
medium haul middellange afstand
medium, high and very high direction finding stations zie MHVDF (afkortingen)
medium lift middelzwaar; gemiddeld draagvermogen (van vleugel)
medium range middelbare afstand/middellange afstand
meeting point ontmoetingspunt (luchthaven)
megahertz megahertz
megapascal megapascal
megaton megaton
mercy flight reddingsvlucht
merge (US Navy) het punt waarop twee vliegers contact met elkaar kunnen maken
nadat ze door de verkeersleiding bij elkaar zijn gebracht
merged plot (US Navy) zie merge
Merit Cross First Class Grootkruis 1e klas in de Orde van Verdienste (Duitsland)
message bericht
message number berichtnummer
message type berichttype
message type designator type berichtaanduider (m.b.t. meteorologische berichten)
Messerschmitt let op spelling
metal detecting magnetic boom metaaldetector (op de Orion)
metal fatigue metaalmoeheid
Meteorological Actual Report (METAR) actueel luchtvaartbericht
meteorological code meteorologische code
meteorological message meteorologisch bericht
meteorological operational telecommunications network Europe Europees luchtvaartmeteorologisch telecommunicatienet
meteorological watch office luchtvaartmeteorologisch wachtcentrum
meter reader (slang) denigrerende benaming voor de tweede vlieger (VS)
meters meters
met man weerman
metric units eenheden in het metrieke stelsel
micro-air vehicle microvliegtuig
microburst kleine uitbarsting
microcomputer microcomputer
microlight ULV/ultralicht vliegtuig
microphone microfoon
micro tactical expendible vehicle microvoertuig voor gevechtsgebruik
microwave microgolf
microwave landing sytem microgolflandingssysteem
middle marker middenmerkbaken
middle turret middelste geschutkoepel
middle wing middenvleugel
mid-flight in mid-flight (tijdens de vlucht)
midpoint halverwege
midwing monoplane middendekker
midwing plane middendekker
MiG met een kleine i !
Mike idem/M (de letter M)
mike mike NATO-term voor millimeter
mileage system mijlensysteem (waarop de IATA de tarieven baseert)
military aircraft militair vliegtuig
military airspace het militaire luchtruim
military aviation militaire luchtvaart
military command legerleiding
military flying area militair vlieggebied
military operations/operating area militair operationeel gebied (in oorlogssituatie ook gevechtszone)
military power normaal vermogen(zonder gebruik te maken van de naverbrander
military terminal control area militair naderingsverkeersleidingsgebied
milk run routineklus/makkie (regelmatig terugkerende missie)
millibar millibar
mine layer mijnenlegger
mini boss (US Navy) assistent-luchtverkeersleider
minimal rate of sink minimale daalsnelheid
minimum afterburner minimale naverbranding
minimum control speed minimale bestuurbaarheidssnelheid
minimum control speed with critical engine inoperative minimale snelheid waarbij het minimale motorvermogen niet
gehaald wordt (letterlijk betekent dit dat er een hoofdmotor
is uitgevallen)
minimum crossing altitude minimumkruishoogte (t.o.v. MSL)
minimum descent altitude minimumdalingshoogte (t.o.v. MSL)
minimum descent height minimumdalingshoogte (t.a.v. een te specificeren vlak)
minimum enroute (IFR) altitude minimumhoogte onderweg
minimum eye height over threshold minimumooghoogte boven de drempel
minimum flight altitude minimale vlieghoogte
minimum flight height minimale vlieghoogte
minimum navigation performance specifications minimumnavigatienauwkeurigheidseisen
minimum obstacle/obstruction clearance minimumhindernisklaring
minimum obstacle/obstruction clearance altitude minimumhindernisklaringshoogte
minimum reception altitude minimumontvangsthoogte (t.o.v. MSL)
minimum sector altitude minimumsectorhoogte (t.o.v. MSL)
Ministry of Aviation ministerie van luchtvaart (GB)
mirror spiegel (in de cockpit)
mirror mission oefenvlucht
misfire weigeren (van raket bv); overslaan (van verbrandingsmotor)
missile (geleide) raket
miss distance misafstand
missed approach afgebroken nadering
missed approach point punt waarop de afgebroken nadering begint
missile base raketbasis
missile equipment lanceerinrichting; lanceeruitrusting
missile fire control radar raketvuurleidingradar
missile guidance system raketgeleidesysteem
missile homing device raketdoelzoeksysteem
missile launch raketlancering
missile launch rail lanceerinrichting
missile launching pad raketlanceerinrichting
missile launching site raketlanceerplaats/raketlanceerinrichting
missile path raketbaan
missile range raketschietterrein; schootsafstand
(within missile range: binnen schootsafstand)
missile site raketbasis
missile trajectory raketbaan
missing in action vermist
mission missie
mission verkenningsvlucht
mission computer missiecomputer (hierin worden gegevens opgeslagen
over de route, gevaarlijke punten en positiebepaling)
mission control vluchtleiding
mission summary missiebriefingbord (in briefing-room met informatie over de missie)
mist nevel
mixed type of ice formation gemengd type ijsvorming (wit en helder)
mixer mixer
mixture mengsel (van brandstof)
mixture control mengselhendel/mengselregelaar
mobile passenger steps mobiele trap (op luchthaven)
mobile target bewegend doel
mock combat schijngevecht
mock-up vluchtsimulator
mod modification: aanpassing/modernisering
mode modus (soms ook te vertalen met 'stand')
model aeroplane/airplane vliegtuigmodel
model aeroplane/airplane building vliegtuigmodelbouw
moderate matig (i.v.m. weersverschijnselen)
modification wijziging
modulated continuous wave gemoduleerde draaggolf
mom zie mother
monitor monitor/beeldscherm; waarnemer
monitor (ww) volgen; meeluisteren
monitoring system controlesysteem
monocoque monocoque/zelfdragende romp
monocoque construction monocoque/zelfdragende romp
monoplane eendekker
mooring line ankerlijn (ballonvaart en luchtschepen)
morning flight ochtendvlucht
mort (slang) vernietigd (bij gevechtstraining)
mort themselves out (slang) per ongeluk iemand van de eigen partij beschieten
mortar mortier(granaat)
mortar (ww) met mortiergranaten beschieten
mother (US Navy) het vliegkampschip waar je als vlieger op gestationeerd bent
of waar je van wordt gelanceerd
motion detector bewegingsdetector
motor gasoline autosuperbenzine
motor glider motorzweefvliegtuig/motorzwever
motor winch lier (zweefvliegen)
mount ophangpunt; onderstel
mountain breeze bergbries
mounting point ophangpunt
mouse, on the (slang) contact hebben via de radio (slaat op de hoofdtelefoon
die veel weg heeft van de oren van Mickey Mouse)
moustache voorvleugels/eendvleugels
mouth vulslurf (van ballon)
movement areas verkeersruimten (op een luchthaven)
mover beweger/bewegend doel
moving target bewegend doel
moving walkway tapis roulant (op luchthaven)
moving wing opvouwbare vleugel
mow (the lawn) erg laag vliegen
mud mover (slang) (bijnaam voor) bommenwerper
multi-axis centrifuge driedimensionale centrifuge
multi-axis thrust vectoring driedimensionale stuwkrachtsturing
multiblade meerbladig
multicombat ... multipurpose-...
multicombat aircraft multipurpose-vliegtuig
multi-engine(d)... meermotorig ...
multi-engine rating meermotorige bevoegdheid (bij PPL)
multiple entry visa multiple-entryvisum
multiple independent main systems enkelvoudige hoofdsystemen
multiple redundant meervoudig uitgevoerd
multiple tyre bursts meerdere klapbanden
multipoint detonation met meerdere ontstekingspunten
multirole ... multilpurpose/universeel/meervoudig inzetbaar
multirole combat aircraft multipurpose-gevechtsvliegtuig
multirole helicopter multipurpose-helikopter
multispar wing liggervleugel
multistage ... meertraps...
multistage supercharger extra meertrapscompressor
music (slang) electronische storing om de radar te misleiden
mustard (slang) uitstekende, scherp oplettende vlieger (VS)
my fun meter is pegged (slang) sarcastische manier om te zeggen dat je iets niet leuk vindt
my wing; your wing (ik) neem de tip over (zweefvliegen)