logo Taalvlinder

Militaire termen - luchtmacht


a  b  c  e  f  g  h  i  j k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  z
V
V Victor
V-1 idem (vliegende bom)
V-2 idem (vliegende bom)
V2 min (minimum take-off safety speed) minimale veilige startsnelheid
valid 'de juiste' (valid missile: de juiste raket)
valve ventiel/klep; ventiel/gasklep (ballonsport)
valve line ventielkoord (ballonsport)
vapour trail condensatiestreep
variable variabel
variable geometry wing variabele vleugel/vleugel met variabele pijlstelling
variable-incidence tail verstelbaar stabilo
variable-pitch propeller variable-spoedpropeller
variable-span wing vleugel met veranderlijke spanwijdte
variable-sweep wing verstelbare vleugel
variable time fuse/fuze nabijheidsbuis/nabijheidsontsteking (niet tijdontsteking)
variation afwijking (van kompas)
variometer variometer/stijg-daalsnelheidsmeter
varsity play for the deck (US Navy) goed uitgevoerde landing op dek
V-echelon V-formatie
vector (vliegtuig)koers/vector/richting
vector (ww) sturen/koers zetten naar/positie bepalen
vector chart vectorkaart
vectorial ... koers...
vector indicator gestuurde koersaanwijzer
vectoring stuwstraalafbuiging
vectoring in forward flight stuwstraalafbuiging (in voorwaartse vlucht)
vector steering stuwstraalbesturing
vee-engine V-motor
veer ruimen (van wind)
vee-tail V-staart
velocity snelheid
V-engine V-motor
vent ventiel (ballonsport)
ventilation ventilatie
ventral fin buikvin
ventral tank buiktank
vertical attitude verticale stand
vertical fin kielvlak
vertical flick spin vertical rol (vliegbeweging bij stuntvliegen)
vertical navigation verticale navigatie
vertical needle verticale naald
vertical path verticale vliegroute
vertical plane het verticale vlak
vertical separation verticale separatie (verticale afstand tussen vliegtuigen)
vertical separation minimum verticaal separatieminimum
vertical speed verticale snelheid
vertical speed indicator variometer/stijg-daalsnelheidsmeter
vertical stabilizer kielvlak
vertical stabilizer and rudder kielvlak en roer
vertical stall verticale overtrek/verticaal overtrekken
vertical tail verticaal staartvlak
vertical tailplane kielvlak
vertical take-off verticale start/loodrecht opstijgen
vertical take-off and landing VTOL (VTOL-vliegtuig bijvoorbeeld)/verticaal opstijgen en landen
vertical wind shear verticale windschering
vertigo desoriëntatie
very high frequency VHF/zeer hoge frequentie (30-300 MHz)
very high frequency antenna VHF-antenne
very high frequency direction-finding stations peilstations werkend op zeer hoge frequentie
very high frequency omnirange station VOR-station
very high omnidirectal range antenna VOR-antenne
very long range zeer lange afstand
very low frequency VLF.zeer lage frequentie (3-30 kHz)
Vfe (maximum flap extension speed)
maximale snelheid voor uitgeklapte klep
VFG amendment VFG-wijzigingslijst
VFG supplement VFG-aanvullingslijst
VFR flight VFR-vlucht
VFR flight plan VFR-vliegplan
VHF-antenne very high frequency antenna
VHF-antenne
VHF omnidirectional radio range alzijdig gericht radiobaken op zeer hoge frequentie/
VHF-alzijdig gericht radiobaken
vibration trillingen
Victor idem/V (de letter V)
view (beeld)scherm; zicht
violate (a nation's) airpace het luchtruim (van een land) schenden
Viper bijnaam voor de F-16
visa visum
visibility zicht
visual visual (de landingsbaan kunnen zien)
visual aid visueel hulpmiddel
visual approach zichtnadering
visual approach and landing chart zichtnaderingskaart
visual approach chart zichtnaderingskaart
visual approach slope indicator (system) visuele glijpadindicatie/visuele naderingsindicator voor daalhoek
visual aural (radio) range visueel-auditief (radio)bereik
visual display unit monitor/beeldscherm
visual flight conditions zichtvliegweer
visual flight guide VFR-gids
visual flight rules zichtvliegvoorschriften
visual flying conditions zichtvliegweer
visual glide path indicator visuele naderingshoekindicator
visual meteorological conditions zichtvliegweer/zichtweersomstandigheden
visual range zichtafstand
visual reference to the ground zicht op de grond
visual reporting point visueel meldingspunt
visual weather conditions zichtvliegweer
Vle (maximum gear extended speed) maximale snelheid met de wielen uit
voice recorder stemrecorder
volcanic ash vulkanische as
volplane zweefvlucht
volplane (ww) dalen in zweefvlucht
VOR airborne equipment VOR-boordapparatuur
VOR airborne equipment test facility beproevingsinstallatie voor VOR-boordapparatuur
VOR and TACAN combination VOR-TACAN-combinatie
VOR radio direction finder VOR-aanwijsinstrument
VOR receiver VOR-ontvanger
VOR station VOR-station
vortex (lucht)werveling (b.v. rond vleugelpunt)
vortex of air wervellucht/werveling
vortices wervelingen (b.v.rond vleugelpunt)
V/STOL aircraft (vertical take-off and landing aircraft) V/STOL-vliegtuig
V-tail V-staart
VT-fuze (variable time fuse/fuze) nabijheidsbuis (niet tijdontsteking)
W
W Whiskey
waggle waggelen
waist gunner rompschutter
waisted fuselage colaflesromp/ingesnoerde romp
waiting room wachthal/wachtruimte (op luchthaven)
wake luchtverplaatsing (achter vliegtuig)
wake turbulence vliegtuigkielzog/vliegtuigturbulentie/zogwerveling
war bird gevechtsvliegtuig
war directive oorlogsrichtlijn
*wardrobe garderobe
war head wapenkop/oorlogskop/explosieve kop (t.o. oefenkop/dummy);
(NB: alleen een nuclear warhead is een kernkop)
war in the air luchtoorlog
war load bommenlast
war machine oorlogsmachine/gevechtsmiddelen
warm fuzzy (slang) vol vertrouwen/je op je gemak voelen
warning waarschuwing
warning function waarschuwingsfunctie
warning light waarschuwingslicht
warning system waarschuwingssysteem
war plane gevechtsvliegtuig
warp one (slang) zeer snel
war production oorlogsindustrie
Warrant Officer adjudant-onderofficier (aanspreektitel adjudant)
war room kaartenkamer
wart-hog wrattenzwijn (bijnaam A-10 of Thunderbolt II)
war zone gevechtszone
washer sluitring
wash out (slang) persoon die gezakt is voor een examen op de vliegschool; wrong
wash out (ww) zakken voor een examen op de vliegschool
washout rate afvalpercentage
watch office wachtcentrum (meteorologie)
water-cooled watergekoeld
water-cooled engine watergekoelde motor
waterspout windhoos
water system watersysteem (in een vliegtuig)
water tanker drinkwatertankauto (op luchthaven)
watertight fuselage afgedichte/waterdichte romp
wave golf
wave lift golfstijgwind (zweefvliegen)
wave soaring golfvliegen (bij het zweefvliegen)
waypoint routepunt/controlepunt/enroutepunt (bij RNAV)
weak link breukstuk
weapon bay wapenruim
weapon detector wapendetector
weaponisation bewapening
weapon load wapenlast
weapon of mass destruction massavernietigingswapen
weaponry bewapening
weapons control system wapenelektronica
weapons of defence defensieve bewapening
weapons of mass destruction massavernietigingswapens
weapons platform wapensysteem (schip, vliegtuig, (vracht)auto enz.)
weapon(s) select kies het wapen/kies wapens
weapon station wapenophangpunt
weapon system wapensysteem ('weapon system' kan soms ook
op het vliegtuig zelf slaan)
Weapons System Officer tweede vlieger (die bewapening richt en afvuurt)
weapon system simulator wapensysteemsimulator (als het om een vliegtuig gaat,
is 't gewoon een vluchtsimulator)
weapon(s) technician wapentechnicus
weapons technology wapentechnologie
weather weer
weather wolken/bewolking
weather brief/briefing weerbriefing
weather categories weerklassen
weather chart weerkaart
weathercock windvaan
weathercock stability windvaanstabiliteit
weather conditions weersgesteldheid
weather forecast weerbericht
weather information weersinformatie
weather map weerkaart
weather radar weerradar
weather radar weerradar/regenradar
weather radar antenna weerradarantenne
weather reconnaissance weerverkenning
weather reconnaissance aircraft weerverkenner
weather reconnaissance flight weerverkenningsvlucht
weather report weerbericht/weerrapport
weather vane windvaan/windwijzer
weave ontwijken/ontwijkende bewegingen maken
webbing webbing (van luchtballon)
weenie board (slang) zie greenie board
weight gewicht
weight concept idem (gewicht bepaalt toegestane hoeveelheid
mee te nemen bagage)
well wielruimte
westbound westwaarts
western longitude westerlengte
west-north-west westnoordwest
west-south-west westzuidwest
wet met brandstof (vaak i.v.m. huurvliegtuig)
wet wing vleugel met ingebouwde tanks
wheel wiel; stuurwiel
wheel chock wielblok
wheel covering wielkappen
wheel door wieldeur
wheel load wielbelasting
wheel pants wielkappen
wheel well wielruimte
whip stall steile overtrek/steil overtrekken
Whiskey idem/W (de letter W)
whiskey charlie (slang) fonetisch voor 'who cares' oftewel nou en/wat zou het?
whiskey delta (slang) fonetisch voor 'weak dick', een onbekwame vlieger
(term wordt zelden gebruikt)
white luggage label wit bagagelabel (voor passagiers die naar een land
buiten de EU reizen)
white type of ice formation wit type ijsvorming
wicker basket tenen mand (van luchtballon)
wide body aircraft mammoetvliegtuig/widebodyvliegtuig
(b.v. de Boeing 747, 767 en 777)
wide-body ... widebody...
widespread wijdverspreid
width breedte
Wild Weasel bijnaam F-4G
will comply voldoe aan opdracht
Wimpy (dus niet Wimpey) bijnaam van de Vickers Wellington
(naar het personage J. Wellington Wimpy uit Popeye)
winch lier
winch cable lierkabel (zweefvliegen)
winch driver lierman (zweefvliegen)
winch launch lierstart (zweefvliegen)
winchman winchman/lierman
winch operator winchman/lierman (in helikopter)
winch path lierbaan (zweefvliegen)
winch tow lier; lierstart
wind wind
wind cone windzak
wind correction windcorrectie
wind correction angle correctiehoek
wind direction windrichting
wind direction computer windrekenliniaal
wind direction indicator windvaan/windwijzer/windrichtingaanwijzer
Winder (slang) Sidewinder-raket
wind guard windscherm (op ballon)
wind has shifted, the de wind is gedraaid
Window antiradarfolie (Britse codenaam voor het droppen van strips aluminiumfolie uit een vliegtuig om daarmee de vijandelijke radar te misleiden)
window defroster ruitverwarming
wind screen voorruit
wind shear windschering (tegengestelde verticale luchtstroom)
wind shield voorruit
wind sleeve windzak
wind sock windzak
wind speed windkracht/windsnelheid
wind strength windsterkte
wind-T landings-T
wind-tee landings-T
wind tetrahedron windtetraëder
wind tunnel windtunnel
windward loefzijde
wing vleugel; draagvlak; wing/luchtmachteenheid (verzameling squadrons)
wing (to) fuselage attachment vleugel-rompverbinding
wing antenna vleugelantenne
wing area vleugeloppervlak
wing assembly jig vleugelmal (in vliegtuigfabriek)
wing bar lights wingbarlights
wing bolt (main) hoofdbout
wing box centraal vleugelframe
wing chord vleugelkoorde
Wing Commander wingcommandant; rang luitenant-kolonel (aanspreektitel overste)
wing construction vleugelconstructie
wing de-icing vleugels ijsvrij maken
wing down approach naderen met tip laag
wing drag vleugelweerstand
wing drop neerhang (van de vleugel)
wing flap vleugelklep
wing fuel tank vleugeltank
wing heavy stuurboordlastig
wing leading edge voorrand (van vleugel)
wing leading edge slat uitschuifbare vleugelvoorrand
wingless zonder vleugels
winglet voorvleugel/vleugeltip; vleugeltje
wing light vleugelschijnwerper
wing load(ing) vleugelbelasting
wingman volgvlieger/wingman
wing mount ophangpunt
wing nut vleugelmoer
wing-over opgetrokken bocht; (stunt met ULV, ultralicht vliegtuig)
wing pallet vleugelpallet
wing planform vleugelvorm
wing profile vleugelprofiel
wing pylon ophangpunt
wing rib rib
wing root vleugelwortel
wings wings (niet vertalen) (vliegersinsigne)
wing screw vleugelbout
wing setting invalshoek/instelhoek/vleugelinstelling
wing shape vleugelvorm
wing skin vleugelhuid/vleugelbekleding
wing slat voorligger
wing span spanwijdte
wing spar vleugelligger/hoofdligger
wing spread spanwijdte
wing strut vleugelstijl
wing support steun (zowel in de lucht als van superieuren)
wing surface vleugeloppervlak
wing suspension vleugelophanging
wing sweep(back) pijlstelling
wing tank vleugeltank
wingtip vleugeltip/vleugelpunt
wingtip chord vleugeltipkoorde/vleugelpuntkoorde
wingtip extension opstaand vleugeluiteinde
wingtip stringer eindbocht
wingtip tank tiptank
wingtip wick vleugeltipwiek
wing trailing edge achterrand
wing valve vleugelklep
wing warping vleugelverwringing
wing width spanwijdte
wire draad
wire-guided draadgeleid
wire launch lierstart (zweefvliegen)
wireless radio
wireless operator radio-operator
wiring bedrading
with effect from met ingang van
with immediate effect met onmiddellijke ingang
WIZZO tweede vlieger (die bewapening richt en afvuurt); in de Orion, een radar-sonaroperator(komt van WSO, de Weapons System Officer)
woolpack cloud stapelwolk
working hours openstellingsuren
workshop werkplaats
world aeronautical chart wereldluchtvaartkaart (ICAO) (1
1.000.000)
world area forecast centre wereldcentrum voor gebiedsweersverwachtingen
Worldspan idem (mega-centraal reserveringssysteem in de VS)
Wright brothers, the de gebroeders Wright
wrist sensor polssensor (op datahandschoen)
X X-ray
x-country (cross country) overland
XO (Executive Officer) eerste (1e) officier
X-ray idem/X (de letter X)
Y
Yankee idem/Y (de letter Y)
yaw giering/gier(slag)
yaw motion gierbeweging
yaw(ing) gieren (beweging van vliegtuig)
yaw string piefje (zweefvliegen)
yellow caution zone gele waarschuwingszone (baanverlichting)
yield gemiddelde opbrengt per passagierskilometer of tonkilometer
yield management revenue-management (bron, jaarverslag KLM op internet)
you have control jij hebt hem (zweefvliegen)
Youngman flap Youngmanklep
yo-yo wisselende dalen en klimmen langs vijandelijke formatie
Z
Z Zulu
zap flap zapklep
Zeke idem (Japanse jager)
zep zeppelin
zeppelin zeppelin
zero beperkt zicht (tot 15 meter)
Zero idem (Japanse jager)
zero boost zonder extra vermogen
zero-dark-thirty (slang) in de schemering (technisch gezien een half uur na middernacht, maar meestal gebruikt voor dingen die plaatsvinden in de periode na middernacht en voor zonsopgang)
zero-fuel weight totaalgewicht zonder brandstof
zero G gewichtloos
zero hour nul uur/het uur nul (precieze tijd waarop een actie begint)
zig-zag zigzagbeweging
zig-zag (ww) zigzaggen
zone luchtstreek
zoom zoemvlucht
zoom (ww) snel stijgen/de hoogte inschieten; snel doen stijgen
zoombag (slang) vliegeroverall
Zulu Z-tijd (nu UTC); idem/Z (de letter Z)
Zulu-time Z-tijd (nu UTC)